SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS"

Transkrypt

1

2 BIULETYN VFR STRONA 1 PAGE 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4. Czas stosowany w organach zarządzania ruchem lotniczym 1.5. Stosowane języki 2. WARUNKI METEOROLOGICZNE DLA LOTÓW VFR(VMC) 3. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA 3.1. Podział przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa 3.2. Klasyfikacja przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa 4. PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDO CZNOŚCIĄ 4.1. Przepisy ogólne 4.2. Loty VFR w przestrzeni kontrolowanej 4.3. Loty VFR w przestrzeni niekontrolowanej 4.4. Loty VFR w strefie identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) 4.5. Loty specjalne VFR 4.6. Loty nocne VFR 4.7. Loty międzynarodowe VFR 4.8. Loty VFR wojskowych statków powietrznych 4.9. Loty VFR szybowców Wysokości lotów VFR Przejście z lotu VFR do IFR 5. PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIO- MIERZY 5.1. Wstęp 5:2. Procedury 5.3. Poziomy przejściowe w FIR Warszawa 6. ŁĄCZNOŚĆ W PRZESTRZENI NIEKONTROLO WANEJ 7. PLANOWANIE LOTÓW 7.1. Loty VFR w przestrzeni kontrolowanej 7.2. Loty VFR w przestrzeni niekontrolowanej 7.3. Plan lotu zgłoszony z powietrza (AFIL) 8. INFORMACJE DODATKOWE 8.1. Procedury używania transponderów 8.2. Procedury dla statku powietrznego w niebezpieczeństwie 1. INTRODUCTION 1.1. Regulations and Procedures 1.2. Briefing 1.3. Pre-Flight Information Bulletins 1.4. Time used by Air Traffic Management Units 1.5. Languages 2. METEOROLOGICAL CONDITIONS FOR VFR FLIGHTS (VMC) 3. AIRSPACE 3.1. Airspace structure in FIR Warszawa 3.2. Airspace classification in FIR Warszawa 4. VISUAL FLIGHT RULES 4.1. General rules 4.2. VFR flights in controlled airspace 4.3. VFR flights in uncontrolled airspace 4.4. VFR flights within Air Defence Identification Zone (ADIZ) 4.5. Special VFR flights 4.6. VFR flights at night 4.7. International VFR flights 4.8. VFR flights of military aircraft 4.9. VFR flights of gliders Cruising levels in VFR flights Change from VFR to IFR 5. ALTIMETER SETTING PROCEDURES 5.1. Introduction 5.2. Procedures 5.3. Transition levels in FIR Warszawa 6. COMMUNICATION WITHIN UNCONTROLLED AIRSPACE 7. FLIGHT PLANNING 7.1. VFR flights in controlled airspace 7.2. VFR flights in uncontrolled airspace 7.3. Flight plan filed in air (AFIL) 8. ADDITIONAL INFORMATION 8.1. Transponder procedures 8.2. Procedures for aircraft in distress AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Wydanie 1 18 MAR 2004 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Edition 1

3 STRONA 2 PAGE Definicja dnia i nocy 8.4. Tabela wschodów i zachodów słońca 8.5. Wykaz lotnisk dostępnych w lotach międzynarodowych VFR 8.6. Wykaz lotnisk dostępnych w lotach VFR 8.7. Wykaz krajowych lądowisk cywilnych dostępnych w lotach VFR 8.8. Wykaz obszarów przystosowanych do startów i lądowań dostępnych w lotach VFR - ważne na dzień ZAŁĄCZNIKI 1 - Kody i skróty 2 - Różnice między PL-2 a Aneksem 2 ICAO i PL-11 a Aneksem 11ICAO 3 -Sektory FIS i SNRL 4 - Fomnilarz planu lotu (FPL) 5 - Stmktury przestrzeni powietrznej AIP POLSKA AIP POLAND 8.3. Definition of day and night 8.4. Sunrise/sunset table 8.5. List of aerodromes available for international VFR flights 8.6. List of aerodromes available for VFR flights 8.7. List of domestic airfields available for VFR flights 8.8. List of fields adapted to for take-offs and landings available for VFR flights - data valid for ATTACHMENTS 1 - Codes and abbreviations 2 - Differences between ICAO Annex 2, ICAO Annex 11 and PL-2 and PL FIS/SNRL sectors 4 - Flight Plan (FPL) form 5 - Airspace stwctures 18 MAR 2004 Wydmie I AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Edition 1 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY

4 BIULETYN VFR 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. INTRODUCTION STRONA 3 PAGE 3 Niniejszy biuletyn zawiera informacje o istotnych przepisach i zasadach wykonywania lotów VFR w FIR Warszawa. Biuletyn nie zastępuje przepisów oraz informacji publikowanych w AlP Polska, a jedynie stanowi ich uzupełnienie. Zaleca się wcześniejsze zapoznanie z ciągle aktualizowanymi, bardziej szczegółowymi informacjami z AlP Polska. Skróty użyte w niniejszym biuletynie są zgodne z powszechnie stosowanymi skrótami zawartymi w PL Kody i skróty stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym" oraz w AlP Polska. Organem odpowiedzialnym za zarządzanie ruchem lotniczym jest Agencja Ruchu Lotniczego Przepisy i procedury Przepisy i procedury normujące zasady wykonywania lotów VFR są zawarte w pełnym brzmieniu w: Szczegółowe Zasady Ruchu Lotniczego Cywilnych Statków Powietrznych (PL-2), Zasady Działania Służb Ruchu Lotniczego (PL-11). Publikacje te są dostępne wyłącznie w języku polskim Różnice między PL-2 a Aneksem 2 ICAO i PL- 11 a Aneksem 11 ICAO, są opublikowane w AlP Polska, w rozdziałach GEN i GEN oraz w załączniku 2 do niniejszego biuletynu Odprawa Pełną informację i/lub określoną poradę i/lub wymaganą dokumentację do wykonania lotów VFR w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa można uzyskać w Biurach Odpraw Załóg (ARO) wymienionych w tabeli poniżej. BIURO/ CZAS PRACY Biuro Odpraw Załóg GDAŃSK/ Rębiechowo H24 Biuro Odpraw Załóg KATOWICE/ Pyrzowice H24 TEL/FAKS AFS EPGDZPZX EPKTZPZX This Bulletin provides information on relevant rules and regulations applicable to international and national VFR flights to be carried out within FIR Warszawa. This Bulletin does not supersede regulations and information published in AlP Poland but merely supplements them. It is advised to consult the AlP Poland in advance for updated and more detailed information. Abbreviations used herein correspond with commonly used aeronautical abbreviations defined in ICAO Doc 8400 "Abbreviations and Codes Used in International Air Navigation" and the AlP Poland. The authority responsible for the air traffic management is the Polish Air Traffic Agency Regulations and Procedures Regulations and procedures applicable to VFR flights are given in full in Polish documents: Szczegółowe Zasady Ruchu Lotniczego Cywilnych Statków Powietrznych (PL-2), Zasady Działania Służb Ruchu Lotniczego (PL-11). These publications are available in Polish language only Differences between ICAO Annex 2, ICAO Annex 11 and publications mentioned here above are listed in chapters GEN and GEN of AlP Poland and in attachment 2 to this Bulletin Briefing Full information and/or specific advice and/or documentation required for carrying out of VFR flights within Polish airspace may be obtained from ATS Reporting Offices (ARO) listed in the table below. OFFICE/ HR ATS Reporting Office GDAŃSK/ Rębiechowo H24 ATS Reporting Office KATOWICE/ Pyrzowice H24 PHONE/FAX AFS EPGDZPZX EPKTZPZX AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Wydanie I Edition 1 18 MAR 2004

5 STRONA 4 PAGE 4 Biuro Odpraw Załóg KRAKÓW/Balice H24 Biuro Odpraw Załóg POZNAŃ/Ławica H24 Biuro Odpraw Załóg RZESZÓW/Jasionka Biuro Odpraw Załóg SZCZECIN/Goleniów Biuro Odpraw Załóg WARSZAWA/Okęcie H24 Biuro Odpraw Załóg WROCŁAW/ Strachowice H EPKKZPZX EPPOZPZX EPRZZPZX EPSCZPZX EPWAZPZX EPWRZPZX ATS Reporting Office KRAKÓW/Balice H24 ATS Reporting Office POZNAŃ/Ławica H24 ATS Reporting Office RZESZÓW/Jasionka ATS Reporting Office SZCZECIN/Goleniów ATS Reporting Office WARSZAWA/Okęcie H24 ATS Reporting Office WROCŁAW/ Strachowice H BIULETYN VFR EPKKZPZX EPPOZPZX EPRZZPZX EPSCZPZX EPWAZPZX EPWRZPZX Adres pocztowy: Agencja Ruchu Lotniczego Służba Informacji Lotniczej ul. Żwirki i Wigury Warszawa 19- Skrytka pocztowa 3 telefon: Biuro NOTAM: faks: AFS: EPWAZPZX ais.polandfl! polish-airdorts.com Postal address phone: NOTAM Office: fax: AFS: Polish Air Traffic Agency Aeronautical Information Service ul. Żwirki i Wigury Warsaw 19 P. 0. Box EPWAZPZX 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem Biuletyny informacji Przed Lotem (PIB) są dostępne w: EPWA - międzynarodowe biuletyny informacji przed lotem, EPGD - krajowe biuletyny informacji przed lotem, EPKT - krajowe biuletyny informacji przed lotem Biuletyny są z reguły przygotowane dla lotów rozkładowych, natomiast dla lotów nierozkładowych - na żądanie Biuletyny zawierają informacje o charakterze stałym, wprowadzone w życie w ciągu ostatnich 15 dni, oraz dostępne informacje o charakterze tymczasowym ważne w dniu wykonania lotu Treść Biuletynów jest zwykle ograniczona do dróg lotniczych i lotnisk wymienionych w powtarzalnych planach lotu (RPL) oraz informacji dostępnych w bazie danych AIS Pre-Flight Information Bulletins Pre-flight Information Bulletins (PIB) are available in: EPWA - (international pre-flight information bulletins), EPGD - (domestic pre-flight information bulletins), EPKT - (domestic pre-flight information bulletins) Bulletins are by rule prepared for scheduled flights. For non-scheduled flights they are prepared on request Bulletins contain permanent information that have become effective within the last 15 days and available temporary information effective on the date of flight The Bulletins' contents are usually limited to airways and aerodromes listed in repetitive flight plans (RPL) and information stored in the AIS database. 18 MAR 2004 Wydanie I AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Edition 1 POLISH TRAFFIC AGENCY

6 BIULETYN VFR 1.4. Czas stosowany w organach zarządzania ruchem lotniczym Uniwersalny czas skoordynowany (UTC) jest stosowany przez organy zarządzania ruchem lotniczym i łączności oraz w dokumentach publikowanych przez Służbę Informacji Lotniczej Stosowane języki Językami stosowanymi w łączności powietrze-ziemia są polski i angielski. Biuletyny informacji przed totem są wydawane wyłącznie w języku angielskim. 2. WARUNKI METEOROLOGICZNE DLA LOTÓW VFR(VMC) Loty VFR w FIR Warszawa można wykonywać w warunkach atmosferycznych nie niższych niż podane w tabeli. STRONA 5 PAGES 1.4. Time used by Air Traffic Management Units Universal Co-ordinated Time (UTC) is used by Air Traffic Management Units and Communications Services as well as in documents published by the Aeronautical Information Service Languages The languages used in air-to-ground communications are Polish and English. Pre-flight Information Bulletins are available in English only. 2. METEOROLOGICAL CONDITIONS FOR VFR FLIGHTS (VMC) VFR flights within FIR Warszawa may be operated in meteorological conditions not lower than those listed in the table below. Klasa przestrzeni powietrznej C Powyżej 900 m (3000 ft) AMSL, lub powyżej 300 m (1000 ft) nad terenem-w zależności, co jest wyższe G Na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem - w zależności, co jest wyższe Class of the airspace C Above 900 m (3000 ft) AMSL, or 300 m (1000 ft) above terrain - whichever is higher G At or below 900 m (3000 ft) AMSL or 300 m (1000 ft) above terrain - whichever is higher Odległość od chmur Pozioma-1500 m Pionowa-300 m (1000 ft) Z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi/wody Distance from ctouds Horizontal-1500 m Vertical-300 m (1000 Clear of clouds and with ground or water in sight Widzialność wlocie 8 km na i powyżej FL 100 (3050 mstd) 5 km poniżej FL 100 (3050 m STD) 5 km* Flight visibility 8 km at and above FL 100 (3050 m STD) 5 km below FL 100 (3050 m STD) 5 km* * Można wykonywać loty: a) przy zmniejszeniu widzialności w locie do 1500 m: 1. Z prędkościami, przy których będzie możliwość zauważenia we właściwym czasie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, w celu uniknięcia kolizji, lub 2. W warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu w zasadzie będzie małe, np. w obszarach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac agrolotniczych na małych wysokościach. * The flights can be earned out: a) with visibility decreased to 1500 m: 1. With speeds that, in the prevailing visibility, will give adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid collision, or 2. In circumstances in which the probability of encounters with other traffic would normally be low e.g. in areas of low volume traffic and for aerial work at low levels. AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Wydanie 1 Edition I 18 MAR 2004

7 STRONA 6 PAGE 6 b) na śmigłowcach przy widzialności w locie mniejszej niż 1500 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością przy której będzie wystarczająco zapewniona możliwość zauważenia we właściwym czasie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, aby uniknąć kolizji. Z wyjątkiem, gdy organ kontroli ruchu lotniczego udzieli na to zezwolenie, w lotach VFR nie należy startować ani lądować na lotniskach znajdujących się w strefie kontrolowanej lotniska albo wchodzić do strefy ruchu lotniskowego lub włączać się do ruchu lotniskowego: a) gdy pułap chmur jest niższy niż 450 m (1500 ft), lub b) gdy widzialność przy ziemi jest mniejsza niż 5 km. Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością na lotniskach niekontrolowanych są zgodne z tabelą 3-1 przepisów PL-2, jednak nie gorsze niż minima określone dla każdego lotniska lub lądowiska opublikowanego w AIP Polska. 3. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA 3.1. Podział przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa Przestrzeń powietrzna FIR Warszawa jest podzielona na: a) przestrzeń kontrolowaną obejmującą: całą przestrzeń powietrzną FIR Warszawa od FL095 do FL460; drogi lotnicze, TMA, CTR poniżej FL 095; b) przestrzeń niekontrolowaną obejmującą całą przestrzeń poniżej FL 095 z wyłączeniem przestrzeni kontrolowanej (CTR, AWY, TMA) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa Przestrzeń powietrzna FIR Warszawa została sklasyfikowana zgodnie z klasyfikacją przestrzeni powietrznej ICAO od powierzchni terenu/wody do FL 460 i wprowadzono: a) klasę C - w przestrzeni kontrolowanej; b) klasę G - w przestrzeni niekontrolowanej. Przestrzeń powietrzna powyżej FL 460 jest niesklasyfikowana. BIULETYN VFR b) by helicopters which may be permitted to operate in less than 1500 m flight visibility, if manoeuvred at a speed that will give adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid collision. Except when a clearance is obtained from an air control unit, VFR flights shall not take off or land at an aerodromes within control zone, or enter the aerodrome traffic or traffic pattern: a) when the ceiling is less than 450 m (1500 ft) or b) when the ground visibility is less than 5 km. Meteorological conditions for VFR flights on uncontrolled aerodromes conform with Table 3-1 of Annex 2, but cannot be worse than minima stipulated for every particular aerodrome or airfield published in AIP Poland. 3. AIRSPACE 3.1. Airspace structure in FIR Warszawa The airspace in FIR Warszawa is divided into: a) controlled airspace, including: entire airspace of FIR Warszawa from FL 095 tofl460; AWYs, TMAs, CTRs below FL 095; b) uncontrolled airspace, including entire airspace below FL 095, exclusive of controlled airspace (CTRs, AWYs, and TMAs) Airspace classification in FIR Warszawa Airspace of FIR Warszawa has been classified according to ICAO classification from ground/water level up to FL 460 and the following classes have been established: a) Class C - in controlled airspace; b) Class G - in uncontrolled airspace. The airspace above FL 460 in FIR Warszawa is unclassified. 18 MAR 2004 Wydanie 1 Edition 1 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO POLISH TRAFFIC AGENCY

8 BIULETYN VFR 4. PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDO- CZNOŚCIĄ 4. VISUAL FLIGHT RULES STRONA 7 PAGE Przepisy ogólne 4.1. General rules Przepisy i procedury wykonywania lotów z widocznością (VFR) w FIR Warszawa są zgodne z PL- 2 i PL-11. Różnice pomiędzy PL-2, PL-11 a załącznikami do Aneksu 2, Aneksu 11 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym są zamieszczone w AIP Polska oraz niniejszym biuletynie (patrz załącznik 2) Loty VFR mogą być wykonywane: a) między wschodem, a zachodem słońca; b) między zachodem, a wschodem słońca jedynie z zachowaniem przepisów dotyczących lotów VFR w nocy (patrz punkt 4.6); c) do poziomu lotu FL 195 włącznie; d) powyżej poziomu lotu FL 195 tylko w wyznaczonych TSA, EA lub ich odpowiednikach; e) z prędkością poddżwiękową Strefy i rejony lotnisk kontrolowanych opublikowane w AIP Polska oraz elastyczne elementy przestrzeni powietrznej (TSA, TFR, MRT) należy w lotach VFR omijać Loty VFR w przestrzeni kontrolowanej Loty VFR w przestrzeni kontrolowanej należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi z klasy C zawartymi w PL-11. Wymagane jest: a) złożenie planu lotu ICAO; b) utrzymywania dwustronnej łączności radiowej z właściwym organem ATS; c) w obszarze kontrolowanym FIR Warszawa oraz w CTR Warszawa/Okęcie, CTR Gdańsk/Rębiechowo i CTR Kraków/Balice wyposażenie statku powietrznego w transponder pracujący w modzie A i C, chyba że właściwy organ ATC zezwoli inaczej Visual Flight Rules (VFR) and procedures applicable within FIR WARSZAWA conform to Annexes 2 and 11 to the Convention on International Civil Aviation except differences published in AIP Poland and this Bulletin (see Attachment 2) VFR flights are allowed: a) between sunrise and sunset; b) between sunset and sunrise only under condition that special rules concerning VFR flights at night will be observed (see point 4.6); c) uptofl 195 inclusive; d) above FL 195 only in designated TSA, EA or their equivalents; e) at subsonic speed Terminal Control Areas and Control Zones published in AIP Poland as well as flexible airspace structures (TSAs, TFRs, and MRTs), shall be avoided in VFR flights VFR flights in controlled airspace VFR flights in controlled airspace should be carried out according to the rules concerning Class C, laid down in ICAO Annex 11. It is required to: a) file a flight plan; b) maintain two-way radio-communication with the appropriate ATS unit; c) within control area of FIR Warszawa and within CTR Warszawa/Okęcie, CTR Gdańsk/Rębiechowo and CTR Kraków/Balice equip aircraft with SSR transponder operating mode A and C, unless the appropriate ATC unit clears otherwise. Uwaga: Punkt c) nie dotyczy TMA Szczecin oraz TMA Wrocław. Note: Point c) does not concern TMA Szczecin and TMA Wrocław Loty VFR w przestrzeni niekontrolowanej Loty VFR w przestrzeni niekontrolowanej należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi z klasy G Wymagane jest zapoznanie się załogi z informacjami o wprowadzonych ograniczeniach w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa (NOTAM, AUP, 4.3. VFR flights in uncontrolled airspace VFR flights in uncontrolled airspace shall be carried out according to the Class G rules The aircraft crew is obliged to get information on restrictions imposed in FIR Warszawa (NOTAM, AUP, UUP) and on actual use of areas published in AUP. AGENOA RUCHU LOTNICZEGO Wydanie l 18 MAR 2004 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Edition 1

9 STRONA 8 PAGE 8 UUP) oraz rzeczywistym wykorzystaniu stref publikowanych w AUP, które należy uwzględnić przy planowaniu i podczas wykonywania lotu. Powyższe informacje można uzyskać: a) przed startem: w AMC Polska {teł do 35, AFS: EPWWZAMC) w odniesieniu do stref w całym FIR Warszawa; b) po starcie: tylko w odpowiednim ośrodku FIS/SNRL w odniesieniu do stref znajdujących się w rejonie odpowiedzialności danego ośrodka Służba informacji powietrznej jest zapewniana tylko na żądanie Służba alarmowa jest zapewniana tylko w stosunku do tych lotów, na które został złożony plan lotu (FPU) Jeżeli lot odbywa się do/z lotniska, na którym nie ma służby ATS, zapewnienie służby alarmowej oprócz złożenia FPL wymaga dodatkowo od pilota powiadomienia właściwego ośrodka FIS/SNRL o starcie/lądowaniu. Informacja o starcie powinna zawierać informacje o planowanym lądowaniu Jeśli pilot nie przekaże informacji o lądowaniu, plan lotu nie zostanie zamknięty, a służba alarmowa w stosunku do takiego lotu będzie zapewniana nadal. W takim wypadku kosztami akcji poszukiwawczo ratowniczej obciążony zostanie pilot 4.4. Loty VFR w strefie identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) Strefa identyfikacji obrony powietrznej jest to przestrzeń wzdłuż granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 15 km sięgająca w głąb kraju Dowódca statku powietrznego zamierzający wykonać lot krajowy w tej przestrzeni zobowiązany jest do złożenia planu lotu zgodnie z przepisami PL-2 i dodatkowo, bezpośrednio przed startem, poinformowania właściwego terytorialnie ośrodka FIS/ SNRL lub Centrum Operacji Powietrznych (tel: ). W złożonym planie lotu w punkcie 18 (uwagi) należy umieścić wskaźnik RMK/ADIZ Loty specjalne VFR Jeżeli sytuacja w ruchu lotniczym na to pozwala, może być wyrażona zgoda na wykonanie lotów specjalnych VFR na podstawie zezwolenia właściwego organu służby kontroli lotniska. BIULETYN VFR This information shall be considered while planning and carrying out the flight These information can be obtained: a) before departure: at AMC Poland (phone to 35, AFS: EPWWZAMC), with reference to areas in the whole FIR Warszawa; b) after take-off: only at appropriate FIS/SNRL Sector, with reference to zones located within the area of responsibility of that sector Flight Information Service is provided on request only Alerting Service is provided only for those flights, for which a flight plan has been filed (FPL) When a flight is carried out to/from aerodrome, where ATS is not provided, provision of Alerting Service requires from pilot additionally - apart from FPL - a notification on departure/arrival, submitted to an appropriate FIS/SNRL sector. Departure notification shall contain information on planned landing If the pilot fails to send an arrival notification the appropriate FIS/SNRL sector, the flight plan will not be closed and the Alerting Service will still be provided. In such case the pilot will pay the expenses of search and rescue action VFR flights within Air Defence Identification Zone (ADIZ) The Air Defence Identification Zone is an airspace 15 km wide along State border of the Republic of Poland The pilot in command of an aircraft intending to operate domestic flight within ADIZ is obliged to file the flight plan in accordance with provisions of ICAO Annex 2 and additionally, to inform appropriate FIS/ SNRL or the Air Operations Centre (phone: ). Filed flight plan shall contain in point 18 (remarks) indicator RMK/ADIZ Special VFR flights When traffic conditions permit, special VFR flights may be authorized subject to the approval of the unit providing aerodrome control service and while observing conditions specified below. 18 MAR 2004 Wydanie 1 Edition 1 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO POLISH TRAFFIC AGENCY

10 BIULETYN VFR Lot specjalny VFR może być wykonany w warunkach atmosferycznych nie gorszych niż: 1. w dzień: a) widzialność w locie niejest mniejsza niż 1,5 km dla śmigłowców i 2 km dla innych statków powietrznych; b) wysokość podstawy najniższych chmur, pokrywających więcej niż połowę nieba (pułap chmur), nie jest mniejsza niż 100 m dla śmigłowców i 150 m dla innych statków powietrznych; c) lot będzie wykonywany z dala od chmur i z widocznością terenu. 2. w nocy: a) widzialność w locie nie jest mniejsza niż 3 km dla śmigłowców i 5 km dla samolotów; b) wysokość podstawy najniższych chmur, pokrywających więcej niż połowę nieba (pułap chmur), nie jest mniejsza niż 300 m dla śmigłowców i 500 m dla samolotów; c) lot będzie wykonywany z dala od chmur i z widocznością terenu Loty nocne VFR Loty nocne VFR mogą być wykonywane między zachodem a wschodem słońca z zachowaniem poniższych przepisów: a) z dala od chmur i z widocznością terenu lub świateł w terenie; b) przy rzeczywistych prędkościach powietrznych (TAS) nie większych niż 300 km/h; c) nie wyżej niż 3050 m (FL 100); d) z wyjątkiem startów i lądowań nie niżej niż: 1) 300 m nad przeszkodami - dla samolotów; 2) 200 m nad przeszkodami - dla śmigłowców. e) w warunkach meteorologicznych wymienionych w punkcie 2.1, lecz bez zmniejszenia minimum widzialności ujętych w lit. a) i b) Loty międzynarodowe VFR W lotach międzynarodowych mają zastosowanie przepisy dla lotów VFR, a dodatkowo: a) wymagane jest złożenie planu lotu; STRONA 9 PAGE A special VFR flight may be carried out under meteorological conditions not worse than: 1. by day: a) visibility in flight is not less than 1,5 km for helicopters and 2 km for other aircraft; b) cloud base of the lowest clouds covering more than half of the sky is not lower than 100 m for helicopters and 150 m for other aircraft; c) the flight will be carried out clear of clouds and with the ground visibility. 2. at night: a) visibility in flight is not less than 3 km for helicopters and 5 km for aeroplanes; b) cloud base of the lowest clouds covering more than half of the sky is not lower than 300 m for helicopters and 500 m for aeroplanes; c) the flight will be carried out clear of clouds and with the ground visibility VFR flights at night VFR flight at night shall be conducted between sunset and sunrise assuming that flight will be conducted: a) clear from clouds with sight of terrain or lights on the ground; b) with true air speeds (TAS) not exceeding 300 km/h; c) not higher than at 3050 m (FL 100); d) except for take-offs and landings not lower than: 1) 300 m above obstacles - for planes; 2) 200 m above obstacles - for helicopters; e) in meteorological conditions described in point 2.1, but without decrease of visibility minimum listed in bullets a) and b) International VFR flights The regulations for VFR flights are applicable for international flights. In addition: a) flight plan is required; AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Wydanie 1 18 MAR 2004 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Edition I

11 STRONA 10 PAGE 10 b) starty i lądowania statków powietrznych mogą być wykonywane tylko na lotniskach wymienionych w punkcie 8.5 niniejszego biuletynu. Uwaga 1: Przy składaniu planu lotu należy tak skalkulować lot, aby rzeczywisty czas przekroczenia granicy FIR Warszawa (EET), nie różnił się od zaplanowanego o więcej niż 10 min. Uwaga 2: Szczegółowe informacje o dostępności lotnisk dla lotów międzynarodowych w FIR Warszawa są zawarte w NOTAM, Suplementach do AIP Polska oraz w AIP Polska Cywilnym statkom powietrznym wykonującym międzynarodowy lot VFR nie zezwala się na lądowanie na lotniskach innych niż wymienione w punkcie 8.5, oprócz przypadku zaistnienia awarii, uniemożliwiającej bezpieczne i zgodne z przepisami kontynuowanie lotu lub w przypadku otrzymania specjalnego zezwolenia na lądowanie Inne lotniska mogą być udostępnione statkom powietrznym wykonującym loty międzynarodowe tylko w przypadkach, gdy: a) lądowanie wykonywane jest na polecenie organu służby ruchu lotniczego; b) zaistnieje konieczność przymusowego lądowania; c) po uzyskaniu zezwolenia władzy lotniczej Loty niehandlowe, nierozkładowe obcych cywilnych statków powietrznych nie wymagają specjalnego zezwolenia na wlot w przestrzeń powietrzną FIR Warszawa, pod warunkiem, że statek ten jest zarejestrowany w jednym z krajów ICAO. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, wniosek o zezwolenie musi być kierowany do Ministra Spraw Zagranicznych w terminie, co najmniej 30 dni przed planowanym startem statku powietrznego Na niektórych lotniskach krajowych kontrola celna i paszportowa jest dostępna na żądanie, ale tylko w przypadku uzgodnienia tego bezpośrednio z zarządzającym lotniskiem. Uzgodnienie takie musi być dokonane przed planowanym przylotem, z wyprzedzeniem określonym w AIP Polska, rozdział AD 2, w opisie danego lotniska Przeloty obcych cywilnych statków powietrznych na lotniska państwowe, niedopuszczone dla ruchu międzynarodowego, mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego. BIULETYN VFR b) arrivals and departures of aircraft on international flights are allowed to/from aerodromes listed in point 8.5 of this Bulletin only. Note 1: The estimated elapsed time (EET) of boundary crossing given in the filed flight plan must not differ from the real crossing time by more than 10 minutes. Note 2: Detailed information on aerodromes accessible for international flights within FIR Warszawa are available in NOTAMs, Supplements to AIP Poland and AIP Poland Civil aircraft carrying out international VFR flights are not permitted to land at any aerodrome not listed in point 8.5, except cases of emergency making safe and conforming to the regulations flight continuation impossible or when special landing clearance has been obtained The other aerodromes may be made available for aircraft carrying out international flights only in exceptional cases: a) when a landing at such aerodrome is ordered by the ATS unit; b) when there is a necessity of forced landing; c) after obtaining clearance from aviation authority Non-commercial non-scheduled flights of foreign civil aircraft do not require special permission to enter FIR Warszawa airspace, on condition that the aircraft is registered in an ICAO State. If this condition is not met, application for entry permission shall be submitted to the Minister of Foreign Affairs, at least 30 days before planned take-off At certain domestic aerodromes, customs and immigration service is available on request, but only after direct co-ordination with aerodrome management. Such co-ordination must be carried out prior intended flight with advancement as specified in AIP Poland (AD 2) for respective aerodromes Flights of foreign civil aircraft to state aerodromes, excluded from international traffic may be carried out only after obtaining clearance from Civil Aviation Office (CAO). 18 MAR 2004 Wydanie 1 Edition 1 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO POLISH TRAFFIC AGENCY

12 BIULETYN VFR W razie wypadku lub lądowania statku powietrznego, wykonującego lot międzynarodowy, na terytorium Polski w miejscu, w którym brak organów wyznaczonych do załatwienia formalności celnych i paszportowych, dowódca statku powietrznego obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ policji lub inny terenowy organ administracji państwowej. Podjęcie dalszego lotu bez zezwolenia właściwych organów celnych i organów ochrony granicy jest zabronione Do czasu przybycia organów celnych lub organów ochrony granicy, dowódca statku powietrznego zobowiązany jest do zastosowania niezbędnych środków w celu zapewnienia dokonania wymaganych formalności, Przy zaistnieniu powyżej opisanej sytuacji dowódca statku powietrznego jest również obowiązany do jak najszybszego poinformowania organu służb ruchu lotniczego Loty VFR wojskowych statków powietrznych Loty VFR wojskowych statków powietrznych wykonywane niezgodnie z przepisami ICAO, mogą się odbywać tylko: a) po trasach wyznaczonych w formie korytarzy; b) w strefach TSA/TRA/EA; c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa; d) w ramach szkolenia operacyjno-taktycznego Loty VFR szybowców Loty falowe mogą się odbywać: a) w wydzielonych strukturach przestrzeni powietrznej lub; bhako lot kontrolowany z transponderem i łącznością z właściwym organem ATC Wysokości lotów VFR Wysokość lotu, na której ma się odbyć lot lub jego część należy wyrażać jako: poziomy lotu - podczas lotu na najniższym dostępnym poziomie lotu lub powyżej tego poziomu albo odpowiednio powyżej wysokości bezwzględnej przejściowej; wysokości bezwzględne - podczas lotu poniżej najniższego dostępnego poziomu lotu albo STRONA 11 PAGE In the case of an accident or landing of an aircraft, carrying out an international flight, on the territory of Poland at a place, where there is no authority designated to attend the customs and passport formalities, the pilot-in-command shall inform the nearest police station or the local public authority about the event. Resumption of the flight without permission of competent customs and immigration authorities is prohibited Pending the arrival of customs or immigration authorities pilot-in-command is obliged to undertake all necessary measures ensuring the proper attendance of required formalities In the situation described above the pilot-incommand is also obliged to report on it - as soon as possible - an Air Traffic Service unit VFR flights of military aircraft Inconsistent with ICAO regulations VFR flights of military aircraft may be carried out only: a) along routes plotted out in form of corridors; b) in TSA/TRA/EA; c) in order to assure national security; d) within the framework of air operation-tactical training VFR flights of gliders Wave soaring may be carried out: a) in segregated airspace structures; or b) as controlled flight with SSR transponder maintaining continuous radio-communication with appropriate ATC unit Cruising levels in VFR flights Cruising levels, at which the flight or portion of flight is to be carried out, shall be expressed as: flight levels - while flying at lowest available flight level or above that level or respectively above transition altitude; altitudes - when flying below lowest available flight level or at /below transition altitude; AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Wydanie 1 Edition 1 18 MAR 2004

13 STRONA 12 PAGE 12 odpowiednio na lub poniżej wysokości bezwzględnej przejściowej; wysokości nad terenem - w określonej części przestrzeni powietrznej (podczas lotów patrolowych, zabiegów agrolotniczych i weterynaryjnych, koszących w specjalnie wydzielonych strefach) W przestrzeni kontrolowanej wysokości lotów przydzielane są przez właściwy organ ATC w formie zezwolenia kontroli W lotach powyżej wysokości względnej 900 m obowiązują wysokości lotu zależne od magnetycznego kąta drogi: Na i poniżej wysokości przejściowej 2000 m (6500 ft) AMSL: BIULETYN VFR height above the ground - in specified part of airspace (during air-policing, aerial work for agricultural and veterinary purposes as well as hedgehopping in purposely segregated areas) Appropriate ATC unit assigns cruising levels within controlled airspace in the form of ATC clearance Flights above height 900 m shall be executed at heights dependent on the magnetic track: At and above transition height 2000 m (6500 ft) AMSL Kąt drogi zawarty między wysokość lotu (m/ft AMSL) 1050/ / Kąt drogi zawarty między wysokość lotu (m/ft AMSL) / /6500* Magnetic track between altitude (m/ft AMSL) 1050/ / Magnetic track between altitude (m/ft AMSL) / /6500' (*) 6500 ft AMSL jest wysokością przejściową w przestrzeni niekontrolowanej. Zgodnie z PL-2 należy unikać przelotu na wysokości przejściowej. Powyżej wysokości przejściowej: (*) Within uncontrolled airspace 6500 ft AMSL is cruising height. According to ICAO Annex 2 flights at transition height shall be avoided. Above transition height: Kąt drogi zawarty między Kąt drogi zawarty między Magnetic track between Magnetic track between poziom lotu (FL) FL075 - FL095* poziom lotu (FL) - FL085 - flight level (FL) FL075 - FL095* flight level (FL) - FL085 - (*) FL 095 stanowi dolną granicę przestrzeni kontrolowanej. Zajmowanie tego poziomu jest możliwe wyłącznie na podstawie zezwolenia właściwego organu ATC Zabrania się wykonywania lotów VFR: a) na wysokości względnej mniejszej niż 150 m (500 ft) w dzień, 300 m (1000 ft) w nocy - nad lądem/ wodą; b) nad gęstą zabudową miast lub osiedli lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 300 m (1000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 600 m od statku powietrznego; (*) FL 095 marks lower limit of controlled airspace. Taking this level is possible only after obtaining clearance from appropriate ATC unit VFR flight shall not be carried out: a) at a height less than 150 m (500 ft) in the daytime, 300 m (1000 ft) at night - above ground/water; b) over densely build-up towns and housing estates or over people gatherings in the open air at a height less than 300 m (1000 ft) above the highest obstacle to be found within radius of 600 m from the aircraft; 18 MAR 2004 Wydanie I AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Edition I POLISH TRAFFIC AGENCY

14 BIULETYN VFR c) nad obszarem zwartej zabudowy miasta stołecznego Warszawy, na wysokości mniejszej niż FL 070; d) nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od do na wysokościach poniżej 500 m nad poziomem terenu dla śmigłowców i samolotów tłokowych oraz 1000 m nad poziomem terenu dla samolotów wyposażonych w inne silniki; e) nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od do na wysokościach poniżej 1000 m nad poziomem terenu; f) nad obszarami miast o liczbie mieszkańców większej niż na wysokościach poniżej 1500 m nad poziomem terenu. Powyżej wymienione zakazy i ograniczenia nie dotyczą lotów: a) wykonywanych zgodnie z procedurami dolotowymi, podejściami do lądowania i procedurami odlotowymi na lotniskach i lądowiskach, położonych wewnątrz lub w pobliżu tych rejonów; b) w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof i sytuacji awaryjnych; c) związanych z wykonaniem niezbędnych usług lotniczych, w szczególności patrolowania linii energetycznych, gazociągów, obszarów leśnych oraz lotów agrotechnicznych; d) wykonywanych w celu zapewnienia porządku publicznego; e) wykonywanych w celu poszukiwania i ratownictwa lotniczego; f) wykonywanych w celu ochrony granicy państwowej; g) na przechwycenie statków powietrznych naruszających granicę państwową lub obowiązujące zasady wykorzystania przestrzeni powietrznej; h) wykonywanych w innych uzasadnionych przypadkach za zezwoleniem właściwego organu służby ruchu lotniczego W strefach zakazanych (P), niebezpiecznych (D) i o ograniczonym ruchu lotniczym (R) obowiązuje zakaz wykonywania lotów. Loty w strefach P i R mogą być wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach na podstawie zezwolenia organu zarządzania mchem lotniczym udzielonego zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. STRONA 13 PAGE 13 c) over densely build-up area of capital city Warszawa less than FL 070; d) over city areas of inhabitants at heights less than 500 m above the ground for helicopters and piston engine aeroplanes, and 1000 m above ground for aeroplanes equipped with engines of other types; e) over city areas of inhabitants at heights lower than 1000 m above the ground; f) over city areas of more than inhabitants at heights less than 1500 m above the ground. Restrictions given above are not applicable to flights: a) carried out in conformity with approach, landing and departure procedures, at aerodromes and airfields located within or in the vicinity of these areas; b) carried out in order to provide help in case of human or animal life or health hazard; especially in the events of natural disasters, catastrophes, and emergency circumstances; c) rendering indispensable aerial services especially patrolling pipelines, power lines, forest districts and for agricultural purposes; d) carried out to keep the public order; e) carried out within the scope of search and rescue operations; f) carried out for protection of the State border; g) carried out to intercept aircraft violating State border or binding airspace use principles; h) carried out in other justified cases after clearance from appropriate ATS unit Flights within prohibited (P), danger (D) and restricted (R) areas are forbidden. Within prohibited (P) and restricted (R) zones flights may be carried out only in exceptional situations after having obtained clearance from the air traffic management unit, according to Civil Aviation Office (CAO) guidelines. AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Wydanie 1 Edition 1 18 MAR 2004

15 STRONA 14 PAGE Przejście z lotu VFR do lotu IFR Statek powietrzny zamierzający przejść z lotu VFR do IFR powinien: a) jeżeli plan lotu został złożony, podać koniecznie zmiany, jakie mają być wprowadzone do jego bieżącego planu lotu; lub b) złożyć z powietrza plan lotu (AFIL) właściwemu organowi służby ruchu lotniczego. 5. PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIO- MIERZY 5.1. Wstęp Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR Warszawa są zgodne z procedurami zawartymi w dokumencie ICAO Dcc OPS/611 tom 1, z wyjątkiem różnic podanych w punkcie W przestrzeni niekontrolowanej, w lotach na i poniżej wysokości bezwzględnej 2000 m (6500 ft) AMSL obowiązuje nastawienie wysokościomierza na QNH Wartości ciśnienia podawane są w hektopaskalach (hpa), a na żądanie załogi statku powietrznego w mm Hg Na żądanie dowódcy statku powietrznego, lotniskowy organ ATS podaje ciśnienie odniesione do poziomu wskazanego lotniska lub progu drogi startowej w użyciu (QFE) Procedury Dla zapewnienia separacji lub w ramach zapewnienia służby informacji powietrznej poniżej bezwzględnej wysokości przejściowej organy ATS będą podawały dowódcom statków powietrznych bezwzględne wysokości lotów Na lotniskach wojskowych i w strefach tych lotnisk (MATZ) obowiązuje nastawienie wysokościomierza według QNH chyba, że opublikowane lokalne przepisy stanowią inaczej Podczas wykonywania lotów związanych z pracami agrotechnicznymi, montażowymi itp. w rejonie położonym w pobliżu lotniska (lądowiska) wysokościomierz może być nastawiony na: a) ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska (lądowiska) - QFE, o ile różnica wzniesień lotniska (lądowiska) i terenu, nad którym wykonuje się te prace, jest nieznaczna, a pozycja w płaszczyźnie Change from VFR to IFR flight BIULETYN VFR An aircraft intending to change from VFR flight to IFR flight shall: a) if the flight plan has been submitted, notify the air traffic service unit on necessary changes to be introduced into its current flight plan, or b) submit air filed flight plan (AFIL) to the appropriate air traffic service unit. 5. ALTIMETER SETTING PROCEDURES 5.1. Introduction The altimeter setting procedures applicable within FIR Warszawa conform with procedures contained in ICAO Doc OPS/611 volume 1, except differences given in full in point The QNH altimeter setting is obligatory for flights at or below 2000 m (6500 ft) AMSL within uncontrolled airspace The pressure value is given in hpa and - on request - in Hg mm QFE value for indicated aerodrome or the threshold of RWY in use will be given by aerodrome ATS unit on request of the crew Procedures For provision of vertical separation or flight information service ATS units will provide crews with altitudes below transition altitude While flying within military aerodrome traffic zones (MATZ) the QNH setting is obligatory unless otherwise published in local regulations During agrotechnical and/or similar flights conducted within the airspace in the vicinity of the aerodrome (airfield), the altimeter may be set to: a) QFE at the aerodrome (airfield) assuming that the difference between aerodrome (airfield) elevation and the terrain over which a flight is to be conducted is insignificant and vertical position of 18 MAR 2004 Wydanie I Edition 1 AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO POLISH TRAFFIC AGENCY

16 BIULETYN VFR pionowej statku powietrznego może być wyrażana jako wysokość nad lotniskiem (lądowiskiem); b) ciśnienie atmosferyczne na poziomie terenu - QFE, nad którym wykonuje się te prace, o ile różnica wzniesień lotniska (lądowiska) i tego terenu ma wpływ przy innym nastawieniu wysokościomierza na wykonanie tych prac, a pozycja w płaszczyźnie pionowej statku powietrznego może być wyrażana jako wysokość nad tym terenem Dla podejścia i lądowania na platformie wiertniczej znajdującej się na wodzie wysokościomierz może być nastawiony na ciśnienie atmosferyczne na poziomie platformy, a pozycja w płaszczyźnie pionowej statku powietrznego może być wyrażana jako wysokość nad tą platformą Podczas wykonywania lotów akrobacyjnych wysokościomierz może być nastawiony na ciśnienie atmosferyczne na poziomie terenu, nad którym wykonuje się akrobacje, a pozycja w płaszczyźnie pionowej statku powietrznego może być wyrażana jako wysokość nad tym terenem Dowódcy statków powietrznych w lotach w bezpośrednim sąsiedztwie dróg lotniczych, TMA lub CTR mają obowiązek nawiązania łączności z organem ATS w celu nastawienia wysokościomierza zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. STRONA 15 PAGE 15 the aircraft may be expressed as a height over aerodrome (airfield). b) QFE at the terrain over which the flight is to be conducted, if the difference between aerodrome (airfield) elevation and the terrain would affect works to be conducted at other altimeter setting and vertical position of the aircraft may be expressed as a height over this terrain While approaching and landing at drilling platform localized on the water, the altimeter may be set to the atmospheric pressure at the elevation of the platform, assuming that vertical position of the aircraft may be expressed as a height at platform During aerobatic flights the altimeter may be set to the atmospheric pressure over the terrain over which the flight is to be conducted and vertical position of the aircraft may be expressed as a height over this terrain While flying in vicinity of AWYs, TMA or CTR the pilots in command are obliged to contact the appropriate ATS units for altimeter settings instruction Poziomy przejściowe w FIR Warszawa Poziom przejściowy w przestrzeni niekontrolowanej ustala się na FL Zmiana poziomu przejściowego na FL 080 w przestrzeni niekontrolowanej następuje wtedy, gdy QNH wynosi 978 hpa lub mniej Aktualna wartość ciśnienia QNH oraz poziom przejściowy podawane są przez organy ATS lub w komiinikacie ATIS Dla wszystkich stref kontrolowanych lotnisk (CTR) i rejonów kontrolowanych lotnisk (TMA) w FIR Warszawa ustala się bezwzględną wysokość przejściową równą 1500 m, natomiast poziom przejściowy równy FL 060 (patrz uwaga poniżej). Zmiana poziomu przejściowego na FL 070 dla wszystkich lotnisk kontrolowanych następuje wtedy, gdy QNH wynosi 978 hpa lub mniej Transition levels in FIR Warszawa Transition level within uncontrolled airspace is FL If QNH is 978 hpa or less, then transition level within uncontrolled airspace will change to FL The actual value of QNH and the current transition level are given either in ATS instructions or in ATIS broadcasts For all Control Zones (CTR) and Terminal Control Areas (TMA) within FIR Warszawa the transition altitude is 1500 m and transition level is FL 060 (see also the note below). If QNH is 978 hpa or less, then transition level for all controlled aerodromes will change to FL 070. AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Wydanie I Edition 1 18 MAR 2004

17 STRONA 16 PAGE ŁĄCZNOŚĆ W PRZESTRZENI NIEKONTROLO- WANEJ 6.1. Dla celów służb ruchu lotniczego w łączności powietrze - ziemia należy stosować łączność radiotelefoniczną Piloci statków powietrznych wykonujących lot niekontrolowany w FIR WARSZAWA powinni kontaktować się na odpowiedniej częstotliwości (patrz punkt 6.3) spośród wymienionych poniżej: BIULETYN VFR 6. COMMUNICATION WITHIN UNCONTROLLED AIRSPACE 6.1. For ATS purposes, in air-to-ground communication the radiotelephony shall be used Pilots-in-command of the aircraft carrying out uncontrolled flight in the Warszawa FIR shall contact on appropriate frequency (see chapter 6.3) from listed below: Nazwa ośrodka FIS Okęcie FIS Gdańsk FIS Kraków SNRL Świdwin SNRL Szymany SNRL Poznań SNRL Wrocław SNRL Bydgoszcz SNRL Łask SNRL Sandomierz Znak wywoławczy Okęcie Infomiacja Gdańsk Informacja Kraków Informacja Świdwin Informacja Szymany Informacja Poznań Informacja Wrocław Informacja Bydgoszcz Infomiacja Łask Informacja Sandomierz Infomiacja Częstotliwość ogólnopolska: Częstotliwość (MHz) 119, , , , , , , , , , ,500 Unit FIS Okęcie FIS Gdańsk FIS Kraków SNRL Świdwin SNRL Szymany SNRL Poznań SNRL Wrocław SNRL Bydgoszcz SNRL Łask SNRL Sandomierz Call sign Poland-wide frequency: Okęcie Information Gdańsk Information Kraków Information Świdwin Information Szymany Infonnation Poznań Information Wrocław Infonnation Bydgoszcz Information Łask Information Sandomierz Information Frequency (MHz) Granice poziome sektorów FIS są opublikowane w AIP Polska ENR i dodatkowo w załączniku nr 3 do biuletynu Gdy kontakt radiowy zostanie utracony należy próbować nawiązać łączność na częstotliwości ogólnopolskiej 124,500 MHz lub z najbliższym organem służby ruchu lotniczego w zależności od kierunku lotu do lotniska docelowego W przestrzeni niekontrolowanej klasy G nie jest wymagane utrzymywanie dwustronnej łączności radiowej za wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej: a) w lotach, dla których ma być zapewniona służba informacji powietrznej lub alarmowa; b) w strefach RMZ opublikowanych w AIP Polska; c) przed wlotem do stref ATZ, MATZ, TRA Lateral limits of FIS sectors are published in AIP Poland ENR 6.24 and additionally in Attachment 3 to this Bulletin If radio contact is lost, it is advised to try to reestablish it on Poland-wide frequency MHz or with the nearest ATS unit depending on flight direction to the arrival aerodrome Within uncontrolled airspace class G, two-way radio-communication is not required, except for: a) flights for which alerting or flight information service is to be provided; b) flights within RMZ published in AIP Poland; c) aircraft, which are about to enter ATZ, MATZ, TRA. 18 MAR 2004 Wydanie I AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Edition 1 POLISH TRAFFIC AGENCY

18 BIULETYN VFR 6.6. Wlot do TRA, ATZ, MATZ może nastąpić po nawiązaniu łączności radiowej i uzyskaniu zezwolenia właściwego organu służby ruchu lotniczego lub wojskowego organu dowodzenia. 7. PLANOWANIE LOTÓW 7.1. Loty VFR w przestrzeni kontrolowanej Plan lotu, należy przedstawić, co najmniej 1 godzinę przed planowanym czasem odblokowania (EOBT) Jeżeli plan lotu jest przedstawiony podczas lotu, to w takim czasie, który umożliwi jego odbiór przez zainteresowany organ służby ruchu lotniczego, co najmniej 10 minut przed przewidywanym przybyciem statku powietrznego do: a) zamierzonego punktu wlotu do obszaru kontrolowanego; b) punktu przecięcia drogi lotniczej Loty VFR w przestrzeni niekontrolowanej Przed rozpoczęciem każdego lotu VFR w przestrzeni niekontrolowanej, dla którego ma być zapewniona służba alarmowa należy przekazać plan lotu do Biura Odpraw Załóg lub właściwego terytorialnie ośrodka FIS Plan lotu należy składać nie później niż: a) 30 minut przed startem; b) 1 godzinę przed planowanym czasem odblokowania (EOBT) w przypadku przekraczania granicy FIR Warszawa; c) 1 godzinę w przypadku lotu z naruszeniem przestrzeni kontrolowanej (obowiązkiem pilota jest upewnienie się, że plan lotu nie został odrzucony) Plan lotu zgłoszony z powietrza (AFIL) Plan złożony z powietrza powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia formularza planu lotu ICAO (załącznik 4 do biuletynu) W lotach krajowych dopuszcza się składanie skróconych planów lotów. Skrócony plan lotu zgłoszony z powietrza powinien zawierać: a) znak wywoławczy; b) typ statku powietrznego (ew. statków z podaniem ilości) c) kategoria w śladzie - tylko, jeśli H STRONA 17 PAGE Entrance to TRA, ATZ, MATZ may take place after establishing radio-communication and obtaining permission from an appropriate ATS or military command unit. 7. FLIGHT PLANNING 7.1. VFR flights in controlled airspace Flight plan shall be filed at least 1 hour before planned EOBT If the flight plan is airfiled (AFIL) it shall be filed in time enabling its receipt by appropriate ATS unit at least 10 minutes before the aircraft arrives at the estimated: a) intended point of entry into controlled airspace; b) point of crossing of an ATS route VFR flights in uncontrolled airspace Before beginning within uncontrolled airspace, of any VFR flight for which alerting service is to be provided, a flight plan shall be filed to ATS Reporting Office or to appropriate FIS/SNRL centre Flight plan shall be filed not later than: a) 30 minutes before departure; b) 1 hour before Estimated Off-Block-Time (EOBT) in case of intended FIR Warszawa boundary crossing; c) 1 hour before departure in case of a flight with planned entrance into controlled airspace (pilot-incommand is obliged to make sure that his flight plan has not been rejected) Flight Plan filed in air (AFIL) Flight plan filed in air shall contain all information required to be filled for ICAO FPL template (Attachment 4 to this Bulletin) During domestic VFR flights it is allowed to file shortened flight plan from AIR. Shortened airfiled flight plan shall contain: a) call sign; b) type of aircraft (number of a/c if necessary) c) wake turbulence category - only if H AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Wydanie 1 18 MAR 2004 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Edition 1

19 STRONA 18 PAGE 18 d) lotnisko startu/lądowania; e) trasa; f) miejsce i czas - obecna pozycja (miejscowość, lotnisko, pomoc nawigacyjna lub namiar i odległość); - czas przewidywanego przelotu nad jednym z ww. punktów lub przewidywany czas wlotu w przestrzeń kontrolowaną g) wysokość/poziom lotu (jeśli wymagany); h) inne istotne informacje - na życzenie organu ATS. 8. INFORMACJE DODATKOWE 8.1. Procedury używania transponderów Dowódcy statków powietrznych wyposażonych w transponder i wykonujący lot VFR w polskiej przestrzeni powietrznej powinni nastawić kod A7000, chyba że właściwy organ służby ruchu lotniczego przydzieli im inny kod Bez zezwolenia organu służby ruchu lotniczego zabrania się ustawiania: a) Squawk STANDBY; b) Squawk I DENT Z chwilą uzyskania informacji o zakończeniu służby radarowej dowódca statku powietrznego zobowiązany jest do przestawienia transpondera na kod A Kody specjalne: a) uprowadzenie statku powietrznego; b) utrata łączności; c) niebezpieczeństwo Procedury dla statku powietrznego w niebezpieczeństwie Dowódca statku powietrznego w chwili zauważenia wypadku lub odebrania depeszy o niebezpieczeństwie postępuje zgodnie z procedurami zawartymi w Aneksie 12 ICAO, rozdział Nadawanie i odbiór depesz o niebezpieczeństwie w polskim obszarze poszukiwania i ratownictwa odbywa się zgodnie z ustaleniami Aneksu 10 ICAO W łączności podczas akcji poszukiwawczo ratowniczej używane są kody i skróty opublikowane w dokumencie PL-8400.Kody i skróty stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym". d) departure/arrival aerodrome; e) route; f) position and time BIULETYN VFR - present position (town, aerodrome, navigation aid or bearing and distance); - ETO (points mentioned above) or estimate time over point of entry into controlled airspace; g) height/flight level (if required); h) other information - on request of ATS unit. 8. ADDITIONAL INFORMATION 8.1. Use of transponder Pilots-in command of aircraft equipped with SSR transponder and carrying VFR flights within Polish airspace shall set the SSR transponder to code A7000, unless assigned another code by an appropriate ATS unit If not permmited by the appropriate ATS unit, it is prohibited to set to: a) Squawk STANDBY; b) Squawk IDENT At the moment of receiving information about the radar control termination the pilot-in-command is obliged to change SSR transponder to code A Special codes: a) hi-jack; b) radio-communication failure; c) distress situation Procedures for an aircraft in distress situation At the moment of observing an accident or receiving a distress message, the pilot-in-command shall follow procedures contained in ICAO Annex 12, chapter Transmission and reception of distress messages within the Polish search and rescue area are handled in accordance with ICAO Annex In communications during search and rescue operation, codes and abbreviations published in ICAO Doc 8400 "Abbreviations and Codes" are used. 18 MAR 2004 Wydanie I AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Edition 1 POLISH TRAFFIC AGENCY

20 BIULETYN VFR Ciągły nasłuch jest prowadzony na częstotliwości 121,500 MHz przez cywilne organy służby ruchu totniczego. Radiostacje lotnicze jednostek poszukiwawczo-ratowniczych, w czasie poszukiwań i akcji ratowniczej posługują się częstotliwością 121,500 MHz i częstotliwością morską 2182 khz W czasie trwania akcji poszukiwania i ratownictwa cywilnych statków powietrznych używa się sygnałów podanych w Aneksie 12 ICAO, rozdział 5, paragraf (patrz także AIP Polska, rozdział GEN 3.6). STRONA 19 PAGE Civil ATS units are continuously radio watching on frequency MHz. The aeronautical radio stations of search and rescue units use during their activities the frequency MHz and the maritime frequency 2182 khz During search and rescue operations concerning civil aircraft signals prescribed in ICAO Annex 12, chapter 5, paragraph (see also AIP Poland, chapter GEN 3.6) are used Definicja dnia i nocy Dzień - okres między wschodem i zachodem słońca. Noc - okres między zachodem i wschodem słońca Definition of day and night Day - period between sunrise and sunset. Night - period between sunset and sunrise Tabela wschodów i zachodów słońca Tabele wschodów i zachodów słońca w FIR Warszawa są zawarte w AIP Polska, rozdział GEN Sunrise/sunset table Sunrise and sunset tables for Warszawa FIR are shown in AIP Poland, chapter GEN Wykaz lotnisk dostępnych w lotach międzynarodowych VFR EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo 1 EPGD - GDAŃSK/Rębiechowo EPJG-JELENIA GÓRA 1 EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKA - KIELCE/Masłów 1 EPKK-KRAKÓW/Balice EPLU -LUBIN 1 EPLL-ŁÓDŻ/Lublinek 1 EPML-MIELEC 1 EPPO - POZNAŃ/Ławica EPRZ- RZESZÓW/Jasionka EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSY - SZCZYTNO/Szymany 1 EPSW-ŚWIDNIK 1 EPBC - WARSZAWA/Babice 1 EPWA - WARSZAWA/Okęcie EPWR - WROCŁAW/Strachowice EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost 1 EPZP - ZIELONA GÓRA/Przylep W ruchu międzynarodowym dostępne do (patrz suplement 06/03) List of aerodromes available for international VFR flights EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo 1 EPGD - GDAŃSK/Rębiechowo EPJG-JELENIA GÓRA 1 EPKT - KATOWICE/Pyrzowice EPKA - KIELCE/Masłów 1 EPKK - KRAKÓW/Balice EPLU -LUBIN 1 EPLL-LÓDŻ/Lublinek 1 EPML-MIELEC 1 EPPO - POZNAŃ/Ławica EPRZ-RZESZÓW/Jasionka EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSY - SZCZYTNO/Szymany 1 EPSW-ŚWIDNIK 1 EPBC -WARSZAWA/Babice 1 EPWA -WARSZAWA/Okęcie EPWR - WROCLAW/Strachowice EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost 1 EPZP - ZIELONA GÓRA/Przylep In international traffic available to (see Supplement 06/03). AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO Wydanie 1 18 MAR 2004 POLISH AIR TRAFFIC AGENCY Edition 1

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN BULLETIN 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4.Czas stosowany w organach

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the WARSZAWA FIR:

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR Michał Kuran michal.kuran@ppaero.pl Tel. +48 698 007 445 ATO Tel. +48 799 CESSNA VFR należy rozumiećprzepisy dla lotów z widocznością. (Ustawa Prawo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 02 FEB 2017 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES

SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES AIP POLSKA ENR 1.6-1 ENR 1.6 SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 W FIR WARSZAWA zapewniana jest radarowa służba ruchu lotniczego. 1.1

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO KRONOTRANS Speditions GmbH Postfach14 5035 Salzburg/Flughafen Austria Fax:. +49 171 3065866 e-mail: DCLOG@kronospan.de Warszawa, dnia 15 lipca 2006 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 129/06 Państwowa

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

MIL AIP POLAND AIRAC effective date

MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL ENR 1.10-1 29 MAY 2014 MIL ENR 1.10 PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING 1. PLANOWANIE LOTÓW IFR W FIR WARSZAWA 1.1 WPROWADZENIE 1.1 INTRODUCTION 1.1.1 W rozdziale tym zawarte są zasady planowania lotów

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo