STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS"

Transkrypt

1 AIP POLSKA ENR OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może zaistnieć potencjalne niebezpieczeństwo dla lotów oraz wszystkie obszary, nad którymi działania cywilnych statków powietrznych mogą być ograniczone czasowo lub stale z jakichkolwiek względów, są klasyfikowane według następujących trzech rodzajów stref: STREFA ZAKAZANA - obejmuje przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych. STREFA OGRANICZONA - strefa ograniczeń, obejmująca przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od, w szczególności przestrzeń nad aglomeracjami miejskimi i parkami narodowymi. STREFA NIEBEZPIECZNA - obejmuje przestrzeń powietrzną FIR WARSZAWA, w której mogą mieć miejsce działania niebezpieczne dla lotu statku powietrznego, w szczególności przestrzeń nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lotniczymi. 2. GRANICE POZIOME 2. Każda strefa ma możliwie najmniejsze wymiary i wytyczona jest prostymi geometrycznymi granicami takimi jak koło, trójkąt, wielobok itp. 3. NUMERACJA 3. NUMBERING 3.1 Każda strefa jest numerowana. Stosuje się oddzielne serie numerów stref. 3.2 Znaki identyfikacyjne stref składają się z następujących grup liter i cyfr: - EP - znaki przynależności terytorialnej zgodnie z Doc 7910 ICAO, 1.1 All airspace in which a potential hazard to aircraft may exist and all areas over which the operation of civil aircraft may for any reason be restricted either temporarily or permanently are classified according to the three following types of areas: PROHIBITED AREA - an area covering airspace over the territory of the Republic of Poland within which operating from to a defined altitude is forbidden, especially airspace over entities where explosive substancees and mixures are stored. RESTRICTED AREA - an area of restrictions covering airspace over the territory of the Republic of Poland within which flights are restricted by requirements concerning generation of sound waves from to a defined altitude, especially airspace over urban agglomerations and national parks. DANGER AREA - an area covering airspace of the WARSZAWA FIR within which activities dangerous to flights of aircraft may exist, especialy over artillery range, sea and air military training grounds. Each area is as small as possible and shaped by simple geometrical limits such as circle, triangle, polygon, etc. 3.1 Each area is numbered. Separate series of numbers are used for all particular area types. 3.2 The identification is composed of the following groups of letters and digits: - EP - nationality letters from ICAO Doc 7910, - litera określająca rodzaj danej strefy: - letter determining the type of area where: > P dla stref zakazanych, > P for prohibited areas, > R dla stref ograniczonych, > R for restricted areas, > D dla stref niebezpiecznych, > D for danger areas, - numer strefy. - area number. Przykładowa numeracja: For example: EP P1, EP P6, EP R1, EP R6, EP R21, EP D21 itd. EP P1, EP P6, EP R1, EP R6, EP R21, EP D21, etc. 3.3 W celu uniknięcia pomyłki, numery identyfikacyjne stref unieważnionych nie są stosowane do oznaczania nowych stref przez co najmniej jeden rok od czasu ich unieważnienia. 3.3 To avoid mistakes, identification numbers of withdrawn areas are not used for identification of new areas for at least one year from the time of withdrawal. 4. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA LOTÓW 4. PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS ON FLIGHTS 4.1 Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową: a) na FL 340 i poniżej tego poziomu; a) at FL 340 and below; b) w całej przestrzeni powietrznej w godzinach ( ) UTC (patrz GEN 2.1). 4.1 Exceeding the speed of sound or flying at supersonic speeds is prohibited: b) within the whole airspace between ( ) UTC (see GEN 2.1). 4.2 Zakaz wykonywania lotów w strefach P (ENR 5.1.1). 4.2 Flights within P areas are prohibited (ENR 5.1.1). 4.3 Zakaz wykonywania lotów w strefach D (ENR ), w terminach aktywności tych stref ustanowionych zgodnie z przepisami Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, publikowanych w AUP lub w UUP oraz w NOTAM. 4.3 The prohibition of conducting fligths within D areas (ENR 5.1.3) during the areas activity times is specified in accordance with regulations of Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation published in AUP or UUP as well as by NOTAM. 4.4 Zakazy lub ograniczenia wykonywania lotów: 4.4 Prohibitions or restrictions of flights: a) w strefach R zgodnie z warunkami określonymi w tabeli ENR 5.1.2; a) within R areas in accordance with the conditions set out in ENR 5.1.2; b) nad obszarami miast zgodnie z warunkami określonymi w tabeli poniżej: b) over urban areas in accordance with the conditions set out in the table below: AIRAC AMDT 142

2 ENR JAN 2015 AIP POLSKA Miasta Urban areas Granice poziome Lateral limits Górna/dolna granica Vertical limits Rodzaj ograniczenia Type of restrictions Miasta o liczbie mieszkańców od do / Urban areas whose number of inhabitants is from to m AMSL Zakaz wykonywania lotów śmigłowców i samolotów tłokowych od poziomu terenu do określonej wysokości./ Prohibition of flights for helicopters and piston engine aeroplanes from to a defined altitude. wysokości./ Prohibition of flights for powered aircraft from to a defined altitude. wysokości./ Prohibition of flights for powered aircraft from to a defined altitude m AMSL Miasta o liczbie mieszkańców od do / Urban areas whose number of inhabitants is from to Miasta o liczbie mieszkańców większej niż / Urban areas whose number of inhabitants is higher than Miasto stołeczne Warszawa./ Warszawa capital city. Rozróżnialne na mapie lotniczej./distinguishable on an aeronautical chart m AMSL 1500 m AMSL 1850 m AMSL 4.5 Ograniczenia lotów w strefach ADIZ (ENR 5.2.2). 4.5 Restrictions on flights within ADIZ (ENR 5.2.2). 5. WYJĄTKI OD ZAKAZÓW LUB OGRANICZEŃ LOTÓW 5. EXEMPTIONS FROM PROHIBITIONS AND RESTRITIONS 5.1 Zakazów przekraczania prędkości dźwieku lub lotu z prędkością naddźwiękową nie stosuje się do lotów: 5.1 The prohibition of exceeding the speed of sound or flying at supersonic speeds is not applicable to: - wykonywanych na hasło ALFA SCRAMBLE; - ALFA SCRAMBLE fligths; - próbnych, wykonywanych w strefach D i TRA. - test fligths, conducted within D areas and TRAs. 5.2 Zakazów wykonywania lotów w strefach P nie stosuje się: 5.2 The prohibition of fligths within P areas is not applicable to: a) do lotów: a) fligths: - operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE; - GARDA and ALFA SCRAMBLE operational fligths; - wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; - wykonywanych na wniosek zarządzającego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym strefą P; - wykonywanych na wniosek organizatora lotu, złożony do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na co najmniej 14 dni przed planowanym lotem, w celu realizacji prac lotniczych związanych z: - patrolowaniem linii energetycznych, gazociągów lub obszarów leśnych; - zrzutem szczepionek przeciw wściekliźnie, opylaniem lasów i pól przeciwko szkodnikom lub usługami agrotechnicznymi; - gospodarowaniem terenami strefy. - managing the area. b) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w porozumieniu z zarządzającym obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym strefą P, nie później niż na 5 dni przed dniem wykonania lotu określa jego warunki, a w szczególności datę, trasę lub rejon wysokości i przedział czasu lotu albo określa przyczyny, z powodu których taki lot nie może być wykonany. c) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi wykaz zarządzających obiektami chronionymi strefą P. - carried out in order to provide help in case of human or animal life or health hazard, especially in the events of natural disasters, catastrophes, environmental threats or emergency circumstances; - carried out at the request of the manager of the ground and water entities which are under P area restrictions; - conducted at the request of the flight organizer after filing an application to the Polish Air Navigation Services Agency at least 14 days in advance of the planned fligth in order to carry out aerial works involving: - patrolling pipelines, power lines or forest districts; - dropping rabies vaccines, spraying forests and fields with pestcontrol agents or for agricultural purposes; b) The Polish Air Navigation Services Agency with the approval of the manager of the ground or water entity being under R area restrictions, defines the conditions of flight, especially the date, route or altitude and time limits or specifies reasons for which such a flight cannot be carried out, not later than 5 days in advance of the planned operation. c) The President of the Civil Aviation Office runs a register of the managers of the entities being under P area restrictions. 5.3 Zakazów wykonywania lotów w strefach D nie stosuje się do lotów: 5.3 The prohibition of fligths within D areas is not applicable to flights: operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA GARDA and ALFA SCRAMBLE operational fligths; SCRAMBLE; - wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; - conducted in order to provide help in case of human or animal life or health hazard, especially in the events of natural disasters, catastrophes, environmental threats or emergency circumstances; AIRAC AMDT 158

3 AIP POLSKA ENR APR wykonywanych na wniosek osoby kierującej działaniami w strefie D lub za jej zgodą, w porozumieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. 5.4 Zakazów lub ograniczeń wykonywania lotów w strefach R oraz nad obszarami miast (patrz pkt. 4.4) nie stosuje się do lotów: - operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE; - wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; - wykonywanych zgodnie z zamieszczonymi w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o których mowa w art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, procedurami podejścia do lądowania i odlotu dla lotnisk i lądowisk położonych wewnątrz tych stref; - związanych z wykonywaniem prac lotniczych mających na celu patrolowanie linii energetycznych, gazociągów, obszarów leśnych oraz realizację usług agrotechnicznych; - związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych położonych w zasięgu powierzchni ograniczających obiektów lotniskowych użytkowanych przez polskie państwowe statki powietrzne; - wykonywanych za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu wydaje zgodę na loty w strefach R, w przypadku lotów służących potrzebom gospodarczym lub kulturalnym, zapewnieniu informacji publicznej albo innym wykonywanym na wniosek burmistrza lub prezydenta miasta albo za ich zgodą, po spełnieniu następujących warunków: 1) wykonawca do realizacji prac lotniczych używa śmigłowca, który w przypadku awarii silnika jest zdolny do lądowania na opuszczonym miejscu startu lub do bezpiecznego kontynuowania lotu, lub samolotu posiadającego takie parametry techniczne, aby w przypadku uszkodzenia jednostki napędowej możliwa była kontynuacja lotu do lotniska lub miejsca lądowania - zgodnie z ograniczeniami użytkowymi osiągów samolotu, określonymi w pkt 4 i 5 załącznika C Część I Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym; 2) wykonawca posiada aktualny certyfikat, jeśli jest wymagany, do prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej w zakresie usług stanowiących cel wykonania lotu; 3) wykonawca lub osoba działająca z jego upoważnienia, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym lotem, złoży do Prezesa Urzędu wniosek o udzielenie zgody na lot. - conducted at the request of the person managing the activities within D area or with the person s consent, in agreement with the Polish Air Navigation Services Agency. 5.4 The prohibitions and restrictions of flights within R areas and over urban areas (see point 4.4) are not applicable to fligths: - GARDA and ALFA SCRAMBLE operational fligths; - conducted in order to provide help in case of human or animal life or health hazard, especially in the events of natural disasters, catastrophes, environmental threats or emergency circumstances; - conducted in conformity with approach and departure procedures for aerodromes and airfields located within the areas, specified in Art. 121, Section 3 of the Act of 3rd July Aviation Law; - rendering indispensable aerial services; especially patrolling pipelines, power lines, forest districts and for agricultural purposes; - related to monitoring the condition of aviation obstacles located within the obstacle limitation surfaces of aerodrome objects used by Polish state aircraft; - conducted with the consent of the President of the Civil Aviation Office. The President grants permission for fligths to be conducted within R areas, in case of operations for economic or cultural purposes, providing public information or for other purposes served at the request of the major or the president of the city or with their consent after fulfilling the following conditions: 1) the person realizing aerial works will use helicopters which are able to land on abandoned place of take-off or continue the flight safely or will use an aeroplane of the same technical parameters in order to continue a flight to an aerodrome or a place of landing in case of damage of the power unit - in accordance with the operational limits of aircraft performance specified in Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation, Part I, Appendix C, p. 4 and 5; 2) the person realizing works is in possession of a valid certificate, if required, to run aviation business activity in the scope of services aiming at conducting a flight; 3) the person realizing works or the person acting with his authorization will submit an application for permission to perform a flight to the President of the Civil Aviation Office, at least 14 days in advance of the planned flight. AIRAC AMDT 148

4 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

5 AIP POLSKA ENR MAY 2013 ENR STREFY ZAKAZANE PROHIBITED AREAS EP P1 PIONKI EP P10 ŚWIERK EP P11 BRZEG DOLNY EP P13 OLESNO EP P14 SKARŻYSKO KAMIENNA EP P15 GDAŃSK EP P2 KRUPSKI MŁYN EP P3 PUŁAWY EP P4 BIERUŃ EP P5 OŚWIĘCIM EP P6 TARNÓW EP P7 PŁOCK GÓRNA/DOLNA GRANICA STREFY Koło o promieniu 3.0 km i środku w punkcie/ Circle of 3.0 km radius centred on: 51 27'29.0'' N '42.0'' E Koło o promieniu 2.0 km i środku w punkcie/ Circle of 2.0 km radius centred on: 52 06'59.0'' N '18.5'' E Koło o promieniu 5.0 km i środku w punkcie/ Circle of 5.0 km radius centred on: 51 16'58.7'' N '53.5'' E 50 52'58.8'' N '53.6'' E 50 47'34.5'' N '05.9'' E 50 43'56.8'' N '56.7'' E 50 40'58.8'' N '53.6'' E 50 48'58.8'' N '53.6'' E 50 51'58.8'' N '53.6'' E 50 52'58.8'' N '53.6'' E Koło o promieniu 3.0 km i środku w punkcie/ Circle of 3.0 km radius centred on: 51 06'13.6'' N '55.3'' E 54 21'16.1'' N '23.7'' E 54 21'01.2'' N '38.7'' E 54 20'14.5'' N '22.9'' E 54 20'29.3'' N '10.7'' E 54 21'16.1'' N '23.7'' E Koło o promieniu 3.0 km i środku w punkcie/ Circle of 3.0 km radius centred on: 50 33'58.8'' N '53.7'' E Koło o promieniu 5.0 km i środku w punkcie/ Circle of 5.0 km radius centred on: 51 27'26.0'' N '25.8'' E Koło o promieniu 5.0 km i środku w punkcie/ Circle of 5.0 km radius centred on: 50 04'58.0'' N '53.7'' E Koło o promieniu 5.0 km i środku w punkcie/ Circle of 5.0 km radius centred on: 50 01'58.8'' N '53.8'' E Koło o promieniu 3.0 km i środku w punkcie/ Circle of 3.0 km radius centred on: 50 00'59.0'' N '00.0'' E 52 34'21.0'' N '47.0'' E 52 36'08.0'' N '05.0'' E 52 36'06.0'' N '40.0'' E 52 35'37.0'' N '04.0'' E 52 34'16.0'' N '13.0'' E 52 34'21.0'' N '47.0'' E 5000 ft AMSL 2700 ft AMSL 5000 ft AMSL FL105 FL ft AMSL FL ft AMSL 5000 ft AMSL 5000 ft AMSL 5000 ft AMSL 5000 ft AMSL from to a defined altitude (upper limit). from to a defined altitude (upper limit). from to a defined altitude (upper limit). Nie dotyczy lotnictwa wojskowego./not applicable to military aviation. from to a defined altitude (upper limit). from to a defined altitude (upper limit). from to a defined altitude (upper limit). from to a defined altitude (upper limit). from to a defined altitude (upper limit). from to a defined altitude (upper limit). from to a defined altitude (upper limit). from to a defined altitude (upper limit). AIRAC AMDT 136

6 ENR MAY 2013 AIP POLSKA EP P8 BYDGOSZCZ 53 06'01.8'' N '13.2'' E 53 06'08.9'' N '53.3'' E 53 01'58.9'' N '53.3'' E 53 04'00.3'' N '41.2'' E 53 06'01.8'' N '13.2'' E GÓRNA/DOLNA GRANICA STREFY 600 ft AMSL from to a defined altitude (upper limit). AIRAC AMDT 136

7 AIP POLSKA ENR JAN 2015 ENR STREFY OGRANICZONE RESTRICTED AREAS EP R1 WARSZAWA GÓRNA/DOLNE GRANICA STREFY EP R10 BIESZCZADZKI PARK EP R11 GORCZAŃSKI PARK EP R12 KAMPINOSKI PARK EP R13 KARKONOSKI PARK EP R14 OJCOWSKI PARK Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie/ Circle of radius 30 km centred on: 52 13'59''N '53''E 49 10'13''N '41''E 49 08'49''N '23''E 49 14'10''N '05''E 49 12'07''N '44''E 49 06'18''N '37''E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu: then along the state border to the point: 49 10'13''N '41''E 49 37'17''N '24''E 49 35'59''N '14''E 49 33'59''N '14''E 49 31'49''N '54''E 49 30'29''N '54''E 49 33'44''N '14''E 49 34'44''N '14''E 49 37'17''N '24''E 52 25'00''N '00''E 52 21'12''N '30''E 52 22'30''N '00''E 52 20'30''N '30''E 52 18'38''N '22''E 52 17'35''N '09''E 52 16'22''N '16''E 52 15'30''N '00''E 52 17'00''N '30''E 52 22'40''N '40''E 52 22'20''N '30''E 52 25'00''N '00''E 50 50'09''N '24''E 50 44'49''N '24''E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu: then along the state border to the point: 50 48'19''N '24''E 50 50'09''N '24''E 50 15'32''N '17''E 50 14'52''N '34''E 50 13'13''N '54''E 50 10'26''N '15''E 50 10'16''N '00''E 50 10'50''N '17''E 50 12'56''N '15''E 50 13'34''N '51''E 50 14'48''N '20''E 50 15'32''N '17''E UNL FL 75 FL ft AMSL FL ft AMSL Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową od poziomu terenu do określonej Exceeding speed of sound and supersonic flights from to a defined altitude (upper limit) prohibited. Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined AIRAC AMDT 158

8 ENR JAN 2015 AIP POLSKA EP R15 PIENIŃSKI PARK EP R16 ROZTOCZAŃSKI PARK EP R17 SŁOWIŃSKI PARK EP R18 ŚWIĘTOKRZYSKI PARK EP R19 TATRZAŃSKI PARK EP R2 KRUPSKI MŁYN EP R20 WIELKOPOLSKI PARK 49 24'17''N '07''E 49 24'36''N '48''E 49 26'00''N '00''E 49 26'30''N '00''E 49 26'12''N '07''E 49 25'30''N '30''E 49 24'55''N '05''E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu: then along the state border to the point: 49 24'17''N '07''E 50 40'29''N '24''E 50 37'59''N '24''E 50 31'29''N '54''E 50 36'29''N '24''E 50 40'29''N '24''E 54 48'00''N '00''E 54 41'00''N '00''E 54 36'27''N '03''E 54 42'10''N '00''E 54 46'00''N '30''E 54 48'00''N '00''E 50 57'59''N '54''E 50 56'49''N '34''E 50 54'54''N '34''E 50 53'24''N '14''E 50 50'05''N '15''E 50 52'59''N '24''E 50 55'29''N '14''E 50 57'59''N '54''E 49 20'05''N '55''E 49 19'42''N '16''E 49 18'50''N '07''E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu: then along the state border to the point: 49 16'30''N '44''E 49 16'00''N '00''E 49 20'05''N '55''E Koło o promieniu 6 km i środku w punkcie/ Circle of radius 6 km centred on: 50 33'59''N '54''E 52 19'21''N '28''E 52 18'26''N '08''E 52 18'08''N '38''E 52 16'36''N '35''E 52 14'16''N '42''E 52 13'40''N '09''E 52 18'17''N '35''E 52 19'08''N '01''E 52 19'21''N '28''E GÓRNA/DOLNE GRANICA STREFY 6100 ft AMSL 4500 ft AMSL 3800 ft AMSL 5500 ft AMSL FL 115 FL ft AMSL Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową od poziomu terenu do określonej Exceeding speed of sound and supersonic flights from to a defined altitude (upper limit) prohibited. Flights of powered aircraft from to a defined AIRAC AMDT 158

9 AIP POLSKA ENR JAN 2015 EP R21 WIGIERSKI PARK EP R22 WOLIŃSKI PARK EP R23 BIEBRZAŃSKI PARK EP R24 PARK BORY TUCHOLSKIE EP R25 DRAWIEŃSKI PARK 54 10'13''N '06''E 54 10'09''N '50''E 54 06'26''N '35''E 54 02'19''N '07''E 54 00'17''N '48''E 53 58'35''N '25''E 53 58'05''N '36''E 53 59'22''N '02''E 54 00'26''N '43''E 54 02'37''N '09''E 54 08'42''N '26''E 54 10'13''N '06''E 53 59'43''N '56''E 53 59'38''N '59''E 53 51'15''N '40''E 53 49'55''N '55''E 53 52'50''N '15''E 53 55'20''N '40''E 53 56'20''N '55''E 53 56'25''N '49''E dalej wzdłuż linii brzegowej oddalonej o 1NM do punktu: then along 1NM distance sea shore to point: 53 59'43''N '56''E 53 13'07''N '47''E 53 28'59''N '23''E 53 39'16''N '49''E 53 41'21''N '58''E 53 44'44''N '53''E 53 44'28''N '50''E 53 41'33''N '37''E 53 39'44''N '21''E 53 35'23''N '42''E 53 28'28''N '15''E 53 15'19''N '42''E 53 13'59''N '37''E 53 13'07''N '47''E 53 51'04''N '08''E 53 50'19''N '03''E 53 47'49''N '08''E 53 45'59''N '23''E 53 47'19''N '13''E 53 48'59''N '38''E 53 51'19''N '13''E 53 51'04''N '08''E 53 11'59''N '53''E 53 00'59''N '53''E 53 00'59''N '53''E 53 04'59''N '53''E 53 12'59''N '53''E 53 11'59''N '53''E GÓRNA/DOLNE GRANICA STREFY 4000 ft AMSL 3800 ft AMSL 4000 ft AMSL 3800 ft AMSL 3800 ft AMSL Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined AIRAC AMDT 158

10 ENR APR 2015 AIP POLSKA EP R26 PARK GÓR STOŁOWYCH EP R27 MAGURSKI PARK EP R28 NARWIAŃSKI PARK EP R29 POLESKI PARK PÓŁNOCNY EP R3 Rejon TRÓJMIASTA EP R30 PARK UJŚCIE WARTY 50 30'09''N '54''E 50 28'49''N '54''E 50 27'19''N '14''E 50 26'19''N '14''E 50 25'39''N '19''E 50 25'44''N '24''E 50 26'24''N '54''E 50 24'52''N '53''E 50 26'01''N '29''E 50 26'59''N '07''E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu: then along the state border to the point: 50 30'09''N '54''E 49 38'59''N '54''E 49 33'59''N '54''E 49 24'59''N '54''E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu: then along the state border to the point: 49 25'59''N '54''E 49 38'59''N '54''E 53 08'54''N '53''E 53 07'46''N '51''E 53 05'56''N '12''E 53 04'25''N '42''E 52 57'15''N '55''E 52 59'59''N '42''E 53 05'33''N '46''E 53 07'39''N '44''E 53 08'54''N '53''E 51 24'02''N '21''E 51 29'49''N '14''E 51 30'08''N '52''E 51 27'39''N '44''E 51 23'09''N '04''E 51 24'02''N '21''E 54 35'59''N '53''E 54 20'59''N '53''E 54 15'59''N '53''E 54 35'59''N '53''E 54 35'59''N '53''E 52 39'32''N '21''E 52 38'16''N '53''E 52 37'52''N '54''E 52 36'59''N '30''E 52 36'43''N '41''E 52 34'37''N '48''E 52 34'36''N '37''E 52 32'53''N '50''E 52 32'34''N '38''E 52 34'07''N '03''E 52 34'03''N '39''E 52 35'02''N '46''E 52 36'29''N '15''E 52 37'40''N '58''E 52 39'32''N '21''E GÓRNA/DOLNE GRANICA STREFY 6100 ft AMSL 6100 ft AMSL 4000 ft AMSL 4000 ft AMSL UNL 3500 ft AMSL Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową od poziomu terenu do określonej Exceeding speed of sound and supersonic flights from to a defined altitude (upper limit) prohibited. Flights of powered aircraft from to a defined AIRAC AMDT 161

11 AIP POLSKA ENR APR 2015 EP R4 Rejon POZNANIA EP R5 Rejon RADOM-PIONKI EP R6 Rejon ŚLĄSKA EP R7 Rejon PÓŁWYSPU HELSKIEGO EP R8 BABIOGÓRSKI PARK EP R9 BIAŁOWIESKI PARK 52 32'59''N '53''E 52 12'59''N '53''E 52 05'44''N '53''E 52 27'59''N '53''E 52 32'59''N '53''E 51 35'59''N '54''E 51 34'59''N '54''E 51 29'59''N '54''E 51 20'59''N '54''E 51 14'59''N '54''E 51 27'59''N '54''E 51 35'59''N '54''E 50 26'59''N '54''E 50 22'59''N '54''E 49 59'59''N '54''E 49 52'59''N '54''E 50 04'59''N '54''E 50 11'59''N '54''E 50 23'59''N '54''E 50 26'59''N '54''E 54 48'59''N '53''E 54 37'59''N '53''E 54 35'59''N '53''E 54 48'59''N '53''E 49 37'04''N '27''E 49 36'41''N '12''E 49 35'59''N '39''E 49 34'01''N '17''E 49 33'39''N '29''E 49 33'27''N '57''E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu: then along the state border to the point: 49 35'56''N '30''E 49 36'30''N '43''E 49 37'04''N '27''E "N "E "N "E dalej wzdłuż granicy państwa do punktu: then along the State border to the point: "N "E "N "E z wyłączeniem miejscowości Białowieża excluding Białowieża town "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E GÓRNA/DOLNE GRANICA STREFY FL 460 FL 460 UNL FL 460 FL 90 FL 100 Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową od poziomu terenu do określonej Exceeding speed of sound and supersonic flights from to a defined altitude (upper limit) prohibited. Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową od poziomu terenu do określonej Exceeding speed of sound and supersonic flights from to a defined altitude (upper limit) prohibited. Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową od poziomu terenu do określonej Exceeding speed of sound and supersonic flights from to a defined altitude (upper limit) prohibited. Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową od poziomu terenu do określonej Exceeding speed of sound and supersonic flights from to a defined altitude (upper limit) prohibited. Flights of powered aircraft from to a defined Flights of powered aircraft from to a defined AIRAC AMDT 161

12 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

13 AIP POLSKA ENR MAY 2013 ENR STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER AREA EP D21 BIEDRUSKO EP D23 CZERWONY BÓR GÓRNA/DOLNA GRANICA STREFY EP D24 DRAWSKO POMORSKIE EP D25 DĘBA EP D26 LIPA (ZAKLIKÓW) EP D27 WĘDRZYN (SULĘCIN) EP D29 ORZYSZ 52 37'58.8'' N '53.3'' E 52 37'58.8'' N '53.3'' E 52 30'58.8'' N '53.4'' E 52 28'58.8'' N '53.4'' E 52 37'58.8'' N '53.3'' E 53 03'59.1'' N '53.3'' E 52 54'59.1'' N '53.4'' E 53 02'29.1'' N '53.3'' E 53 03'59.1'' N '53.3'' E 53 29'58.8'' N '53.2'' E 53 25'58.8'' N '53.2'' E 53 16'58.8'' N '23.2'' E 53 19'58.8'' N '53.2'' E 53 24'58.8'' N '53.2'' E 53 29'58.8'' N '53.2'' E 50 32'59.0'' N '53.7'' E 50 26'59.0'' N '53.7'' E 50 25'59.0'' N '53.7'' E 50 23'59.0'' N '53.7'' E 50 27'59.0'' N '53.7'' E 50 31'59.0'' N '53.7'' E 50 32'59.0'' N '53.7'' E 50 45'59.0'' N '53.7'' E 50 44'29.0'' N '53.7'' E 50 40'59.0'' N '53.7'' E 50 40'59.0'' N '53.7'' E 50 45'59.0'' N '53.7'' E 52 25'58.7'' N '53.4'' E 52 22'58.7'' N '53.4'' E 52 21'58.7'' N '53.4'' E 52 21'58.7'' N '53.4'' E 52 25'58.7'' N '53.4'' E 53 47'59.2'' N '53.2'' E 53 47'59.2'' N '53.2'' E 53 45'59.2'' N '53.2'' E 53 42'59.2'' N '53.2'' E 53 41'29.2'' N '53.2'' E 53 39'59.2'' N '53.2'' E 53 41'59.2'' N '53.2'' E 53 45'59.2'' N '53.2'' E 53 47'59.2'' N '53.2'' E ft AMSL ft AMSL AIRAC AMDT 136

14 ENR MAY 2013 AIP POLSKA EP D30 REMBERTÓW (ZIELONKA) EP D31 ŻAGAŃ EP D32 TRZEBIEŃ EP D33 TORUŃ EP D35 WIERZCHOSŁAWICE EP D36 JAGODNE EP D37 NADARZYCE EP D38 STRZEPCZ 52 18'27.4'' N '10.2'' E 52 17'58.5'' N '00.9'' E 52 15'23.3'' N '07.6'' E 52 15'21.3'' N '24.7'' E 52 17'30.9'' N '48.9'' E 52 18'27.4'' N '10.2'' E 51 36'58.7'' N '53.5'' E 51 27'58.7'' N '53.5'' E 51 15'58.7'' N '53.5'' E 51 21'58.7'' N '53.5'' E 51 29'58.7'' N '53.5'' E 51 36'58.7'' N '53.5'' E 51 30'58.7'' N '23.5'' E 51 24'58.7'' N '53.5'' E 51 23'58.7'' N '53.5'' E 51 22'58.7'' N '53.5'' E 51 27'58.7'' N '53.5'' E 51 30'58.7'' N '53.5'' E 51 30'58.7'' N '23.5'' E 52 58'28.9'' N '53.3'' E 52 59'28.9'' N '53.3'' E 52 51'58.9'' N '53.3'' E 52 53'58.9'' N '53.3'' E 52 58'28.9'' N '53.3'' E 50 04'58.9'' N '53.8'' E 50 00'28.9'' N '53.8'' E 50 00'18.9'' N '53.8'' E 50 02'58.9'' N '53.8'' E 50 04'58.9'' N '53.8'' E 51 56'29.1'' N '53.5'' E 51 57'59.1'' N '23.5'' E 52 01'39.1'' N '53.5'' E 51 59'29.1'' N '53.5'' E 51 56'29.1'' N '53.5'' E 53 30'58.8'' N '23.2'' E 53 27'28.8'' N '23.2'' E 53 21'58.8'' N '53.2'' E 53 23'58.8'' N '53.2'' E 53 28'48.8'' N '53.2'' E 53 29'58.8'' N '43.2'' E 53 30'28.8'' N '33.2'' E 53 30'58.8'' N '23.2'' E 53 32'28.8'' N '53.2'' E 53 30'58.8'' N '23.2'' E 54 27'38.9'' N '53.0'' E 54 30'48.9'' N '33.0'' E 54 30'58.9'' N '08.0'' E 54 27'59.0'' N '53.0'' E 54 27'38.9'' N '53.0'' E GÓRNA/DOLNA GRANICA STREFY ft AMSL ft AMSL ft AMSL ft AMSL 8300 ft AMSL AIRAC AMDT 136

15 AIP POLSKA ENR MAY 2013 EP D45 BŁĘDÓW EP D46 MODRZEWINA k/ ELBLĄGA 50 20'18.9'' N '23.7'' E 50 18'48.9'' N '53.7'' E 50 18'58.9'' N '23.7'' E 50 20'48.9'' N '23.7'' E 50 21'28.9'' N '33.7'' E 50 21'58.9'' N '53.7'' E 50 20'58.9'' N '53.7'' E 50 20'18.9'' N '23.7'' E Koło o promieniu 3.5 km i środku w punkcie/circle of 3.5 km radius centred on: 54 13'19.0'' N '53.1'' E GÓRNA/DOLNA GRANICA STREFY 8300 ft AMSL 8300 ft AMSL EP D48 HEL 54 47'24.0'' N '12.0'' E 54 55'12.6'' N '00.0'' E 54 45'30.6'' N '50.4'' E 54 38'54.6'' N '50.4'' E 54 47'24.0'' N '12.0'' E Koło o promieniu 7.5 km i środku w punkcie/circle of 7.5 km radius centred on: 53 40'28.8'' N '23.2'' E EP D49 CZARNE 8300 ft AMSL EP D51 NIETOPEREK k/ MIĘDZYRZECZA Koło o promieniu 3.5 km i środku w punkcie/circle of 3.5 km radius centred on: 52 25'18.7'' N '53.4'' E 8300 ft AMSL EP D53 WICKO MORSKIE 54 45'42.0'' N '00.0'' E 54 52'12.0'' N '18.0'' E 54 47'01.8'' N '21.6'' E 54 35'16.2'' N '42.0'' E 54 30'54.0'' N '51.6'' E 54 32'37.2'' N '43.2'' E 54 40'45.0'' N '57.0'' E 54 45'42.0'' N '00.0'' E 54 23'54.6'' N '50.4'' E 54 32'54.6'' N '38.4'' E 54 40'54.6'' N '50.4'' E 54 33'54.6'' N '07.8'' E 54 27'54.6'' N '56.4'' E 54 24'56.8'' N '49.7'' E 54 23'54.7'' N '41.5'' E 54 23'54.6'' N '50.4'' E 54 32'54.6'' N '02.4'' E 54 33'12.6'' N '44.4'' E 54 37'18.6'' N '38.4'' E 54 37'12.6'' N '38.4'' E 54 33'06.6'' N '38.4'' E 54 32'54.6'' N '02.4'' E 54 22'54.6'' N '52.2'' E 54 26'54.6'' N '52.2'' E 54 18'54.6'' N '52.2'' E 54 14'54.6'' N '52.2'' E 54 22'54.6'' N '52.2'' E EP D54 MIERZEJA EP D55 OKSYWIE ft AMSL EP D56 GĄSKI ft AMSL AIRAC AMDT 136

16 ENR MAY 2013 AIP POLSKA EP D57 MIĘDZYZDROJE 54 08'12.6'' N '52.8'' E 54 13'30.6'' N '52.8'' E 54 06'44.4'' N '52.8'' E 53 58'20.4'' N '52.8'' E 54 08'12.6'' N '52.8'' E GÓRNA/DOLNA GRANICA STREFY ft AMSL AIRAC AMDT 136

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER AREA

STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER AREA STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER AREA Załącznik 1 NAZWA I GRANICE BOCZNE GÓRNA GRANICA DOLNA GRANICA RODZAJ OGRANICZEŃ LUB ZAGROŻENIA UWAGI UPPER LIMIT TYPE OF RESTRICTION REMARKS NAME AND LATER LIMITS LOWER

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 18. 2011 22 - Gospodarka wodna, a) dochody i wydatki, b) dotacje celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,

Tabela Nr 18. 2011 22 - Gospodarka wodna, a) dochody i wydatki, b) dotacje celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, Tabela Nr 18 WYKAZ CZĘŚCI BUDŻETOWYCH, PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ROZPATRYWANYCH I OPINIOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza "Polskie parki narodowe"

Edukacja przyrodnicza Polskie parki narodowe Edukacja przyrodnicza "Polskie parki narodowe" nr zasobu tytuł opis Q/3/PRZ/2/001-002 Dzikie zwierzęta - 1 Q/3/PRZ/2/003-004 Dzikie zwierzęta - 2 Q/3/PRZ/2/005-006 Dzikie zwierzęta - 3 Q/3/PRZ/2/007-008

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS AIP POLSKA GEN 1.6-1 GEN 1.6 ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS 1. PRZEPISY KRAJOWE 1.

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Formy nauczania lekcja zajęcia edukacyjne (zmiana roli nauczyciela z osoby przekazującej wiedzę w osobę wspomagającą uczenie się uczniów).

Formy nauczania lekcja zajęcia edukacyjne (zmiana roli nauczyciela z osoby przekazującej wiedzę w osobę wspomagającą uczenie się uczniów). 1 Hanna Będkowska Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie bedkowska.lzd@interia.pl Temat lekcji Poznaj polskie parki narodowe (etap edukacyjny: gimnazjum) Cele: Cele kształcenia Wiadomości. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Łysogóry dla natury. Świętokrzyski. wszystkie

Łysogóry dla natury. Świętokrzyski. wszystkie Świętokrzyski Park Narodowy Łysogóry dla natury ul. Suchedniowska 4 [ 26 010 Bodzentyn tel. 41311 5106 fax. 41 311 5106 I swietokrzyskipnorgpl e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl REGON: 260571899 NIP:

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT STATKÓW POWIETRZNYCH ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT

PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT STATKÓW POWIETRZNYCH ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT AIP POLSKA GEN 1.2-1 26 AUG 2010 GEN 1.2 PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT STATKÓW POWIETRZNYCH ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Krajowe przepisy i praktyki dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA infrastruktury i Budownictwa 1) z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo