ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ"

Transkrypt

1 Łukasz Wachstiel Uniwersytet Śląski w Katowicach ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Wprowadzenie Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w dowolnej organizacji jest zaliczane do projektów wysokiego ryzyka [Lech, 2003, s. 84]. Związane jest to z szeregiem czynników decydujących o końcowym powodzeniu wdrożenia, czyli spełnieniu założonych celów głównych i szczegółowych. Jedną z najczęściej przyjmowanych miar sukcesu realizacji projektów informatycznych jest spełnienie wszystkich wymagań czasowych, budżetowych i jakościowych, określonych na poszczególnych etapach wdrożenia [Dżega, Olejniczak, 2008, s. 3]. W celu wypełnienia tych kryteriów ważny jest wybór optymalnego narzędzia, które pozwoli zrealizować wytyczony plan, ograniczając tym samym ryzyko jego niepowodzenia do minimum. W artykule przedstawiono problem, który można zaliczyć do kategorii wielokryterialnych, hierarchicznych problemów decyzyjnych, polegający na znalezieniu bezpiecznego i nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego, wspierającego wszystkie najważniejsze procesy szkoły wyższej. Specyfika tego rodzaju instytucji wymaga, aby rozpatrywać je z innego poziomu niż standardowe przedsiębiorstwa usługowe, biorąc dodatkowo pod uwagę takie procesy, jak: obsługa toku studiów czy badań naukowych.

2 0 Łukasz Wachstiel W obecnej chwili istnieje mało rozwiązań rynkowych, które integrują w sobie wszystkie te procesy w sposób kompleksowy z jednoczesnym zachowaniem ich złożoności. Decydentowi, w ostatecznej fazie wyboru, pozostaje najczęściej kilka systemów (2-3), bardzo zbliżonych do siebie parametrami, dlatego posiadanie odpowiedniego narzędzia wspomagającego końcową selekcję bywa niezwykle przydatne. Jednym ze sposobów rozwiązania powyższego problemu (narzędziem decyzyjnym) jest wykorzystanie metody AHP Analytic Hierachy Process, skonstruowanej przez Thomasa L. Saaty ego w 990 r. [Saaty, 990, s. 9-26]. Pozwala ona sprowadzić złożony problem decyzyjny do skończonego zbioru kilku wariantów decyzyjnych, wykorzystując zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe. Metoda ta została wybrana również z powodu jej ugruntowanych podstaw teoretycznych oraz licznych potwierdzeń zastosowań w praktyce. Praca została podzielona na trzy główne części. W pierwszej przedstawiono charakterystykę zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie szkołą wyższą. W opisie uwzględniono ogólne parametry charakteryzujące systemy tego rodzaju, a następnie dokonano ich uszczegółowienia w kontekście uczelnianych procesów. Druga część artykułu zawiera opis metody AHP, na podstawie której, w końcowej części pracy, przeprowadzona została hierarchiczna analiza problemu decyzyjnego, wymienionego w temacie pracy.. Charakterystyka zintegrowanych systemów informatycznych Wzrost liczby procesów biznesowych w organizacji oraz ich złożoność zapoczątkowały rozwój zintegrowanych systemów informatycznych. Na szczególną uwagę zasługują systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), które są przykładem dynamicznie zmieniającego się modułowego oprogramowania [Lenart, 200, s. 32; Maciejczyk, 200, s. 229]. Głównym jego odbiorcą stały się duże i średnie przedsiębiorstwa, których łańcuch wartości obejmuje wiele różnego typu powiązanych ze sobą działań. Do tej grupy można zaliczyć także uczelnie zarządzające pracownikami naukowymi, dydaktycznymi, naukowo- -dydaktycznymi, administracyjnymi oraz studentami. Dokładając różnorodność ról, wykonywanych przez poszczególnych członków wymienionych społeczności akademickich, otrzymuje się bardzo złożony obraz procesów zachodzących w omawianej organizacji. Nasuwa się zatem podstawowe pytanie: czy istnieje jedno oprogramowanie informatyczne, którego stopień funkcjonalności pozwoli na odpowiednie zarządzanie uczelnią?

3 ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU W obecnej chwili pytanie to można zaliczyć do kategorii retorycznych i pozostawić otwartym. Pomimo faktu, iż wiele procesów zachodzących w uczelni określa się mianem standardowych (w odniesieniu do organizacji różnego typu), to pozostaje znaczna część specyficznych dla tego sektora, który dodatkowo dzieli się ze względu na rodzaj, formę, najogólniej ujmując model kształcenia. Każda uczelnia, oprócz zadań statutowych, realizuje dodatkowo swój własny cel biznesowy, polegający przykładowo na podniesieniu własnego prestiżu wśród innych jednostek lub uzyskaniu określonej liczby studentów w danym roku akademickim. Nie można zatem odpowiedzieć na tak postawione pytanie w sposób jednoznaczny. Warto się zastanowić nad problemem istnienia pewnego zbioru parametrów, który będzie charakteryzował system informatyczny wspierający główne procesy zarządzania szkołą wyższą. Pozwoli to wstępnie ograniczyć liczbę możliwych rozwiązań, które następnie, po zastosowaniu bardziej szczegółowych kryteriów, będą mogły zostać poddane dalszej analizie porównawczej. W celu dokonania wstępnej charakterystyki zintegrowanego systemu informatycznego, należy sformułować na początku cele biznesowe, które mają być przy pomocy niego realizowane. Każde takie rozwiązanie powinno dostarczać organizacji określoną wartość usuwać ograniczenia w obecnie funkcjonujących procesach lub dodawać nowe, usprawniające działania użyteczności. Zdefiniowanie głównych celów biznesowych wyraża się zazwyczaj w misji projektu wdrożeniowego. Misja ta powinna mieć odzwierciedlenie w strategii uczelni, szczególnie w obszarze wsparcia i rozwoju jej kluczowych kompetencji. Przeprowadzając analizę dokumentów różnych uczelni publicznych, zawierających ich strategię rozwoju, wyodrębniono zestaw celów podstawowych, wokół których koncentrują się operacyjne zadania uczelni *. Zaliczono do nich: wzmocnienie procesów odpowiedzialnych za rozwój nauki: stworzenie silnych zespołów badawczych, rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej, podniesienie rangi badań naukowych, doskonalenie procesu kształcenia: dostosowywanie programów i kierunków kształcenia do oczekiwań rynku, ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia, zwiększanie kompetencji kadry dydaktycznej, wyrównywanie szans edukacyjnych kandydatów oraz podwyższanie poziomu wiedzy absolwentów, * Analizowano strategię szkół wyższych na lata Wykorzystano w tym celu dokumenty umieszczone w serwisach głównych następujących uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4 2 Łukasz Wachstiel optymalizacja struktury organizacyjnej i zarządzania: poprawa wykorzystania zasobów i zmniejszenie kosztów jednostkowych działalności, wsparcie dla wszystkich działań podstawowego łańcucha wartości (finanse, kadry, zaopatrzenie itd.), integracja z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem: współpraca krajowa i międzynarodowa w kontekście wymiany studentów, doktorantów, organizacji i prowadzenia badań naukowych, współpraca ze społecznościami lokalnymi i samorządowymi, jednostkami edukacyjnymi różnego szczebla oraz szeroko rozumianym biznesem. Na podstawie wybranych celów strategicznych stworzono wstępną charakterystykę zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego ich wypełnianie w konkretnych działaniach operacyjnych. Przyjęto, iż system powinien zapewniać następujące funkcjonalności: obsługa badań naukowych, obsługa toku studiów, obsługa księgowości i finansów, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa zamówień publicznych, zapewnienie mechanizmów kontroli, nadzoru i raportowania. Powyższa lista nie uwzględnia funkcji charakteryzujących większość zintegrowanych rozwiązań informatycznych. Zaliczono do nich: centralną bazę danych (globalne repozytorium danych), jednolity interfejs użytkownika i schemat logowania, system ról dostosowany do grup użytkowników o podobnych uprawnieniach, dostęp do danych (informacji) w czasie rzeczywistym, łatwa skalowalność, elastyczność funkcjonalna i strukturalna [Lech, 2003, s. 7-]. Wymienione atrybuty tworzą pewien ogólny obraz zintegrowanego systemu informatycznego. Podsumowując, oprogramowanie wchodzące w jego skład powinno wspierać wszystkie najważniejsze procesy uczelni, zapewniając jednocześnie ich operacjonalizacje i racjonalizacje. Dane muszą być widoczne dla autoryzowanych użytkowników w momencie ich wprowadzenia i zatwierdzenia, tak aby dostęp do informacji był natychmiastowy dla różnych grup interesariuszy. System powinien wspierać podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach zarządczych, dzięki mechanizmom analiz i raportów oraz gromadzeniu zwiększonej ilości potrzebnych decydentom danych. Charakterystycznymi cechami narzędzia winny być elastyczność i skalowalność, ażeby dodawane i dostoso-

5 ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU 3 wywane do potrzeb klienta nowe funkcjonalności integrowały się w łatwy sposób z już istniejącymi. Kolejnym atrybutem jest otwartość systemu, rozumiana jako umiejętność współpracy z dotychczasowo wspieranym w organizacji oprogramowaniem. Ułatwia to w znacznej mierze migracje danych, jeżeli zostanie podjęta decyzja o całkowitym lub częściowym wycofaniu wcześniejszych rozwiązań. Biorąc pod uwagę liczbę i złożoność wymagań stawianych przed oprogramowaniem tego typu, można założyć, iż przy końcowym wyborze pozostanie jedynie kilku producentów. Zazwyczaj są to dwa lub trzy proponowane systemy, które spełniają wszystkie wymienione założenia funkcjonalne. Nie mniej ważnymi kryteriami, które należy wziąć pod uwagę, są koszty oferowanego przez dostawcę oprogramowania oraz jego reputacja (rekomendacje) na rynku zintegrowanych narzędzi informatycznych [Onut, Efendigil, 200, s. 372]. 2. Metoda AHP jako optymalne narzędzie decyzyjne Mnogość metod wspomagających podejmowanie decyzji może w łatwy sposób wprowadzić decydenta w wir błędnego koła. Do najszerzej stosowanych zalicza się rozwiązania należące do kategorii wielokryterialnych metod podejmowania decyzji (MCDM Multiple Criteria Decision Making), z których najpopularniejszymi i jednocześnie najprostszymi w zastosowaniu są modele sum i iloczynów ważonych (WSM Weighted Sum Model, WPM Weighted Product Model). Inne, używane powszechnie metody, to najczęściej pewne udoskonalenia tych dwóch wymienionych, powstałe w konsekwencji odkrywania ich wad w konkretnych zastosowaniach praktycznych. Wybór optymalnego narzędzia jest uzależniony od charakterystyki problemu, który zostanie poddany analizie. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim postać i ilość danych, jakimi dysponuje się na wejściu oraz liczbę kryteriów i subkryteriów, które trzeba rozpatrzyć, aby porównać różne alternatywy. Wszystko to składa się na złożoność rozwiązywanego problemu decyzyjnego, którego definicja w literaturze nie jest jednak jednoznaczna *. Metoda AHP potwierdza swoje praktyczne zastosowanie dla problemów, w których dane wejściowe są bardzo zróżnicowane, wyrażane nie tylko w postaci liczb czy wprost mierzalnych jednostek, ale także w formie danych o charakterze jakościowym opinii ekspertów, rad konsultantów, wywiadów itp. Opiera * Złożoność problemu decyzyjnego jest definiowana w sposób jednoznaczny w teorii obliczeń, jednak nie każdy problem można łatwo sprowadzić do problemu funkcyjnego (obliczeniowego).

6 4 Łukasz Wachstiel się na łączeniu w pary i porównywaniu kryteriów znajdujących się na tym samym poziomie ważności, co znacznie przyśpiesza podjęcie ostatecznej decyzji, zwłaszcza w przypadku dużej ilości kryteriów i subkryteriów. Na podstawie dokonanych ocen budowana jest macierz preferencji oraz obliczany współczynnik spójności (lub niespójności), który umożliwia decydentowi sprawdzenie poprawności przyjętych priorytetów. Opisywana metoda jest proponowana w literaturze naukowej do podejmowania złożonych, strategicznych i wielokryterialnych decyzji, takich jak optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji czy wprowadzenie nowej technologii wytwarzania w firmie produkcyjnej. W szczególności została ona rozważana przy ocenie pakietów oprogramowania, gdzie zbadano jej skuteczność w następujących aspektach: definiowanie wag i priorytetów dla poszczególnych kryteriów na wszystkich szczeblach hierarchicznej struktury podejmowania decyzji, jako narzędzia agregacji do obliczenia rankingu na różnych poziomach hierarchii kryteriów, jako narzędzia służącego analizie preferencji produktów w odniesieniu do konkretnego kryterium [Min, 992, s ]. Niewątpliwym atutem metody AHP jest systemowe podejście do rozwiązywanego problemu. Dzięki metodom grupowania danych według odpowiednich kryteriów i poziomów ważności, otrzymany model decyzyjny jest syntetyczny i ustrukturyzowany. Ma widocznie zaznaczone wejścia i wyjścia oraz dokładnie określony cel analizy problemu decyzyjnego. Przebieg procesu decyzyjnego został przedstawiony na rysunku.

7 ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU 5 Określenie podstawowych wymagań dla zintegrowanego systemu informatycznego Utworzenie zespołu projektowego Panel dyskusyjny na temat celów, strategii i charakterystyki idealnego systemu Analiza procesów biznesowych uczelni i przegląd istniejących rozwiązań informatycznych Stworzenie zamówienia publicznego: kryteriów oceny potencjonalnych systemów oraz ich technicznej specyfikacji Zbadanie rynku: ocena dostępnych rozwiązań spełniających określone w zamówieniu wymagania Stworzenie wstępnej listy zintegrowanych systemów informatycznych Utworzenie hierarchicznej struktury problemu decyzyjnego Zebranie ocen zespołu projektowego dla wszystkich elementów hierarchii Zastosowanie metody AHP do wyboru optymalnego rozwiązania Rys.. Model procesu decyzyjnego wyboru optymalnego systemu informatycznego zarządzającego szkołą wyższą

8 6 Łukasz Wachstiel Powyższy model możemy podzielić na dwa podstawowe bloki. Pierwszy z nich opisuje czynności związane z wyborem alternatyw oprogramowania spełniających założone przez uczelnię wymagania. Początkowy etap to utworzenie zespołu projektowego, który może składać się z kierowników poszczególnych działów oraz władz uczelni wyższego szczebla. Powinni oni porozumieć się w zakresie ustalenia celów, misji oraz strategii projektu, czego efektem jest wstępna charakterystyka systemu. Następną czynnością jest tak zwana analiza procesów biznesowych uczelni oraz przegląd istniejących rozwiązań informatycznych odpowiedzialnych za ich realizacje. Warto pamiętać szczególnie o tym ostatnim aspekcie, gdyż wiele istniejących dobrych praktyk może być z korzyścią przeniesiona do nowego, zintegrowanego narzędzia, a te złe wyeliminowane we wczesnej fazie projektu. Kolejny etap to tworzenie specyfikacji zamówienia, uwzględniającej kryteria oceny poszczególnych wytwórców oprogramowania i ich produktów. Końcowy dokument musi zawierać parametry funkcjonalne systemu na jak największym poziomie szczegółowości. Większość z nich została opisana w punkcie 2 pracy, przy czym należy zaznaczyć, że zostały one sformułowane na wyższym stopniu ogólności, co oznacza, iż końcowa specyfikacja zamówienia będzie w rzeczywistości różniła się dla konkretnych instytucji. Po analizie dostępnych na rynku, zintegrowanych systemów informatycznych, na wyjściu z omawianego bloku otrzymuje się zazwyczaj od 2 do 3 rozwiązań spełniających przedstawione kryteria. Przekazywane są one w formie wejścia do drugiego bloku modelu, w którym dzięki zastosowaniu metody AHP, otrzymuje się optymalne rozwiązanie problemu decyzyjnego. Poszczególne elementy procesów, wchodzące w skład drugiego bloku, zostały opisane dokładnie w kolejnym paragrafie. 3. Zastosowanie metody AHP do rozwiązania problemu decyzyjnego Przedstawione przez producentów lub ich przedstawicieli, różne wersje zintegrowanego oprogramowania są zazwyczaj do siebie zbliżone ceną, funkcjonalnością, oferowanym wsparciem i innymi parametrami. Z tego powodu zespół projektowy może nie dojść do porozumienia w kwestii ostatecznego wyboru optymalnego rozwiązania. W takich przypadkach pomocne są narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji, takie jak metoda AHP. Należy założyć, że do wyboru są dwa, alternatywne, zintegrowane systemy informatyczne, oznaczone następująco: System A i System B. W celu utworzenia hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego posłużono się trzema głównymi

9 ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU 7 kryteriami: jakością (), kosztami (2) oraz reputacją (3) oprogramowania, które następnie podzielono na odpowiednią liczbę subkryteriów [Onut, Efendigil, 200, s. 372]. Jakość oprogramowania () to jeden z najważniejszych czynników charakteryzujących produkty tego rodzaju. Jest to pojęcie bardzo ogólne, dlatego w celu umożliwienia decydentom wyrażenia dokładnej opinii i nadania im odpowiednich wag, zastosowano poniższe subkryteria:. Funkcjonalność (.) oznacza zbiór funkcji systemu realizujących potrzeby biznesowe klienta. Idealne rozwiązanie musi nie tylko wspierać podstawowe procesy, ale również zawierać moduły dostosowane do charakteru działalności szkoły wyższej (np. obsługa badań naukowych, prowadzenie toku studiów itp.). 2. Niezawodność (.2) zintegrowane oprogramowanie musi zapewniać wysoki poziom dostępności, gdyż dostęp do informacji musi być ciągły i szybki. 3. Użyteczność (.3) inaczej używalność oprogramowania. Należy pamiętać, iż każdy system informatyczny, oprócz swojej funkcjonalności, powinien być przyjazny dla użytkownika, tak aby jego nauka i późniejsza praca z nim nie sprawiała większych problemów. Zintegrowane oprogramowanie jest przeznaczone dla różnych kategorii odbiorców w organizacji (również tych niezaawansowanych komputerowo ), dlatego jego interfejs musi być przejrzysty i intuicyjny. 4. Wydajność (.4) to kolejny ważny aspekt zintegrowanych systemów informatycznych. Liczba i złożoność pojedynczych modułów nie powinna wpływać na wydajność pracy całego systemu *. Zintegrowane systemy informatyczne to zazwyczaj rozwiązania drogie. Dlatego istotne jest porównanie kosztów (2) poszczególnych systemów. Muszą one uwzględniać nie tylko cenę zakupu samego rozwiązania (2.), równie ważne są aspekty wsparcia i utrzymania danego systemu (2.3). Trzecim kryterium jest reputacja producenta danego rozwiązania (3). Powinna ona uwzględniać jego pozycję na lokalnym rynku usług informatycznych (3.) oraz liczbę rekomendacji powdrożeniowych (3.2). Zmniejsza to ryzyko, iż producent niespodziewanie wycofa się z rynku lub straci zdolność wywiązywania się z zawartych zobowiązań. Hierarchiczna struktura problemu decyzyjnego została przedstawiona na rysunek 2. * Subkryteria zostały oparte na wytycznych ISO 926 odnośnie oceny jakości oprogramowania.

10 8 Łukasz Wachstiel CEL wybór zintegrowanego systemu informatycznego Jakość () Koszty (2) Reputacja (3) Funkcjonalność (.) Cena (2.) Pozycja (3.) Niezawodność (.2) Wsparcie (2.2) Rekomendacje (3.2) Użyteczność (.3) Wydajność (.4) System A System B Rys. 2. Hierarchiczna struktura problemu decyzyjnego W celu wyboru optymalnego systemu, zespół projektowy dokonuje ocen poszczególnych kryteriów i subkryteriów znajdujących się na tym samym poziomie w hierarchii struktury ważności. Chcąc nadać odpowiednie wagi poszczególnym kryteriom, metoda AHP wykorzystuje porównywanie elementów parami. Decydenci wyrażają swoje preferencje za pomocą skali ocen od do 9, gdzie oznacza równoważność porównywanych elementów, a 9 jest synonimem ekstremalnej preferencji jednego elementu względem drugiego. Wynik jest przedstawiany w postaci kwadratowej macierzy preferencji. Dla przykładowych danych może ona wyglądać następująco: Kryterium () (2) (3) () 3 4 (2) 3 2 (3) 4 2 (W),

11 ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU 9 gdzie: współczynnik 3 w komórce (,2) macierzy (W) oznacza, że kryterium () jest trzy razy bardziej preferowane od kryterium (2). Łatwo zauważyć, że tak skonstruowana macierz jest spójna parami, tzn. w ij =, gdzie w ij, i, j {,2,3} są elementami macierzy (W) *. Kolejnym w ji krokiem w metodzie AHP jest obliczenie wektora własnego macierzy preferencji. Saaty dowiódł [990], iż takie podejście jest optymalne w celu znalezienia końcowego rankingu dla rozważanego kryterium. Zastosowano do tego zadania dogodną w obliczeniach numerycznych metodę wyznaczenia wektora własnego, polegającą na podniesieniu macierzy preferencji do kwadratu, a następnie zsumowaniu jej kolumn i znormalizowaniu otrzymanego wektora. Operację tę trzeba powtarzać, aż do momentu uzyskania stałego wektora wag, to znaczy różniącego się w kolejnej iteracji, maksymalnie o stałą ε. Dla ustalenia uwagi przyjęto ε = 0,00. Na przykładzie macierzy (W), zilustrowano algorytm obliczania wektora własnego: iteracja: 0,333 0, , = 0,33 2,66 2,999 5,332 0,5 0,25 0,5 0,667,75 3 2, ,999 + =,66 + 2,999 5,332 9,497 (W3) 0,667,75 3 5,47 24,999 0,626 = 9, ,238 (W4) 24,999 9,497 5,47 5,47 0,36 (W2) * W celu zbadania globalnej spójności macierzy stosuje się dwa współczynniki: CI (Consistency Index) oraz CR (Consistency Ratio). Pozwalają one ocenić, czy preferencje decydenta powinny ulec przedefiniowaniu, jednak dopuszcza się również przypadki, w których macierz preferencji nie jest spójna globalnie [por. Saaty, 990].

12 20 Łukasz Wachstiel 2 iteracja: 2, , ,653 72,484 26,642 =,66 2,999 5,332,66 2,999 5,332 0,547 27,653 48,3 0,667,75 3 0,667,75 3 6,039 5,83 27,662 27,653 72,484 26, ,779 + = 0, ,653 48,3 86,5 (W6) 6,039 5,83 27,662 49,53 226,779 0,625 = 86, ,238 (W7) 226,779 86,5 49,53 49,53 0,37 0,625 0,626 0,00 = 0,238 0,238 0 (W8) 0,37 0,36 0,00 (W5) Widać, że wartość błędu wektora (W7) względem wektora (W4) nie przekracza w drugiej iteracji założonego ε (W8), dlatego można zakończyć algorytm na tym etapie. Otrzymany wektor wag jest jednocześnie rankingiem dla pierwszego kryterium, w którym co widać, jakość oprogramowania znacznie przewyższa pozostałe czynniki. W ten sam sposób oblicza się ranking dla każdego z subkryteriów: Subkryterium (.) (.2) (.3) (.4) (.) (.2) (.3) (.4) 5 0, ,3 (W9) 2 0,22 0,08

13 ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU 2 Subkryterium (2.) (2.2) Subkryterium (3.) (3.2) (2.) 2 (3.) 3 (2.2) 2 0, 667 (W0) 0, 333 (3.2) 3 0, 75 (W) 0, 25 Chcąc uzyskać ranking końcowy, należy w pierwszej kolejności zestawić systemy A i B ze wszystkimi subkryteriami, a następnie przemnożyć je przez odpowiadający im wektor wag. W tym przypadku można tak samo jak poprzednio użyć macierzy preferencji i wyznaczyć jej wektor własny lub zastosować alternatywną metodę. Przykładowo, dla subkryterium pozycji na rynku może to być miejsce danego systemu w pierwszej setce najlepiej sprzedających się rozwiązań ubiegłego roku. Rekomendacje natomiast, mogą być wyrażone wprost, np. w postaci liczby wdrożeń zakończonych sukcesem. Otrzymane dane są dodatkowo standaryzowane: Subkryteria Alternatywy System A SystemB (3.) (3.2) 0 0,75 0,423 = 0 0,25 0, (W2) Ostatni krok to porównanie wyników rankingów dla poszczególnych subkryteriów z wektorem wag najwyższego kryterium w hierarchii (W7): Kryteria Alternatywy System A System B () 0,82 0,239 (2) 0,623 0,33 (3) 0,625 0,32 0,423 0,238 = 0,26 (W3) 0,238 0,37

14 22 Łukasz Wachstiel Podsumowanie Wektor wag otrzymany z prowadzonych metodą AHP obliczeń wskazuje na wybór systemu A jako optymalnego zintegrowanego narzędzia do zarządzania uczelnią. Pomimo iż obliczenia były dokonywane na przykładowych danych, to w praktyce różnice pomiędzy alternatywnymi rozwiązaniami też będą niewielkie [Bevilacqua, Braglia, 2000; Onut, Efendigil, 200]. Potwierdza to początkowe przypuszczenie o trudności rozważanego problemu decyzyjnego, którego optymalne rozwiązanie zostaje uzyskane poprzez analizę wszystkich założonych kryteriów. Dodatkowo, dzięki ich hierarchizacji można nadać odpowiednie wagi elementom na poszczególnych poziomach. Przeprowadzona w poprzednim paragrafie symulacja miała również na celu pokazanie, iż metodę AHP daje się łatwo zastosować w obliczeniach komputerowych. Jest to szczególnie ważne przy dużej liczbie porównywanych kryteriów i subkryteriów. Użycie metody AHP pozwala na podzielenie złożonego problemu na mniejsze części, a co za tym idzie, wydzielenie odpowiednich kompetencji w zespole projektowym. Nie zakłada ona żadnych ograniczeń na rodzaj oraz typ porównywanych danych, co wpływa na różnorodność zespołu, który może składać się z ekspertów i konsultantów wyrażających swoje opinie, jak również analityków dostarczających ścisłych danych statystycznych. W obliczu podejmowania strategicznej dla uczelni decyzji o wyborze zintegrowanego systemu informatycznego, należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby powziąć tę optymalną. Istnieje wiele różnych metod, dzięki którym można się zbliżyć do tego celu, jednak żadna nie daje gwarancji stuprocentowego sukcesu. Spowodowane jest to nie tylko złożonością problemu, ale również dynamiką otoczenia, w jakiej działają na równi z innymi organizacjami szkoły wyższe. Metoda AHP ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, a ciekawa wymiana zdań na temat jej skuteczności została zapoczątkowana przez Holdera [990, s ] już w 990 r. i trwa do dziś. Celem pracy nie było wejście w tę otwartą polemikę, a skupienie się na przybliżeniu głównej idei i wachlarza możliwości metody AHP w kontekście poruszanego problemu decyzyjnego. Decydenci, którzy wybiorą inne narzędzie, mogą niewielkim nakładem sił i kosztów zastosować metodę AHP jako punkt odniesienia do uzyskanych rezultatów. Literatura Bevilacqua M., Braglia M. (2000): The Analytic Hierarchy Process Applied to Maintenance Strategy Selection. Reliability Engineering and System Safety, 70(). Dżega D., Olejniczak W. (2008): Wielowymiarowa ocena ryzyka projektów informatycznych. W: Inżynieria oprogramowania od teorii do praktyki. Red. Z. Huzar, Z. Mazur. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

15 ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU 23 Holder R.D. (990): Some Comment on the Analytic Hierarchy Process, Journal of the Operational Research Society, 4, s Lech P. (2003): Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa. Lenart A. (200): Uwarunkowania pozyskiwania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. W: Informatyka Ekonomiczna 7. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny. Red. A. Nowicki, I. Chomiak- -Orsa, H. Sroka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław. Maciejczyk M. (200): Roll-out jako metoda wdrożeń systemów zintegrowanych. W: Informatyka Ekonomiczna 8. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne. Red. I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, J. Sobieska-Karpińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław. Min H. (992): Selection of Software: The Analytic Hierarchy Process. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 22(). Onut S., Efendigil T. (200): A Theorical Model Design for ERP Software Selection Process under the Constraints of Cost and Quality: A Fuzzy Approach. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2. Saaty T.L. (990): How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, Vol APPLICATION OF THE AHP METHOD TO SELECT THE OPTIMAL INTEGRATED SYSTEM SUPPORTING MANAGEMENT OF THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION Summary The main goal of the paper is to introduce the tool which may be useful in the multicriterial decision making process of selecting the best software for integrating the core business operations in the institutions of higher education. The article was divided into three parts. The first one includes an overview of the integrated software systems. It also contains a description of the main university processes which have to be operationalized and rationalized within integrated application. In the second part, the analytic hierarchy decision making method has been proposed as a solution in questioned decision making problem. It is justified why the AHP method is worth applying when considering the optimal solution. The last part of the article presents practical use of the AHP method, which can be easily adjusted to the specific university environment.

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce Autor: prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska, Katedra Elektroenergetyki ( Energetyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2)

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2) Waldemar Kamrat 1) Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2) Analytic hierarchy process application for investment effectiveness studies

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialne wspomaganie decyzji Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik

Wielokryterialne wspomaganie decyzji Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik Wielokryterialne wspomaganie decyzji Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik W książce autorzy przedstawiają dyskretne problemy wielokryterialne, w których liczba rozpatrywanych przez decydenta wariantów decyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Autor: Mantaj Przemysław

Autor: Mantaj Przemysław Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalizacja: Informatyczne Technologie Zarządzania ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW MONITOROWANIA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym 1 NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym Przyszedł czas, aby po nowemu spojrzeć na zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym, zwłaszcza przed wyborem oferty systemu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA

Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Projektowanie Modeli Usług dla rozwiązań typu SOA Service Oriented Modeling and Architecture (SOMA ) IBM Global Business Services, zdefiniował zestaw usług konsultingowych oraz narzędzi pomagających organizacjom

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Konferencja MultiTrain, Warszawa, sierpień 2012 1 Profil BHU BHU S.A. to sieciowe przedsiębiorstwo handlowo

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Talent Management mhr Talent Management mhr Talent Management wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada możliwości, wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadań

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami? Zarządzanie projektami Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami? Plan Czym jest zarządzanie projektami? Jakie są rodzaje podejść do zarządzania projektami? Jakie są grupy procesów w ramach zarządzania

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1.

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1. Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego optymalizowania procesów utrwalenie techniki

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Problem wdrażania IT w organizacji Wskaźnik powodzeń dużych

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W SIECI DRÓG Kazimierz Jamroz Lech Michalski Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-0692 Zintegrowane systemy zarządzania Integrated Management Systems

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

INDUKOWANE REGUŁY DECYZYJNE ALORYTM APRIORI JAROSŁAW FIBICH

INDUKOWANE REGUŁY DECYZYJNE ALORYTM APRIORI JAROSŁAW FIBICH INDUKOWANE REGUŁY DECYZYJNE ALORYTM APRIORI JAROSŁAW FIBICH 1. Czym jest eksploracja danych Eksploracja danych definiowana jest jako zbiór technik odkrywania nietrywialnych zależności i schematów w dużych

Bardziej szczegółowo

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? K O N F E R E N C J A I N F O S H A R E 2 0 0 7 G d a ń s k 25-26.04.2007 JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? Zespół Zarządzania Technologiami Informatycznymi Prezentacja dr inż.

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

O systemach D-Sight Charakterystyka

O systemach D-Sight Charakterystyka O systemach D-Sight Charakterystyka Systemy wspomagania podejmowania decyzji firmy D-Sight Nawet stosunkowo proste problemy decyzyjne wymagają wieloaspektowej (wielokryterialnej) analizy. Jest to racjonalne

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Dr inż. Dorota Piotrowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r. SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy

Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy Zdzisław Cygan Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWSKIEJ SZKO Y ZARZ DZANIA SZKO Y WY SZEJ Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...9 Rozdział 1. System i jego

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Release 5: Rewolucyjna fabryka przyszłości Światowej klasy zarządzanie produkcją @ 汉 语 Światowej klasy zarządzanie produkcją FORCAM Release 5 Rewolucyjna fabryka przyszłości

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE IT EXCELLENCE SP. Z O.O. IT Excellence Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się we wdrażaniu oraz sprzedaży systemów ERP wspomagających zarządzanie. Głównym celem naszej

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB Uwaga: Każdy z powiatów uprawniony do udziału w naborze może złożyć tylko jeden wniosek. Jednocześnie, dany powiat może być partnerem w nieograniczonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów Grupa Codec Codec jest europejskim liderem w zakresie usług doradczych i wdrażania rozwiązań wspierających efektywność organizacji. Pełniąc rolę ogniwa łączącego strategię, controlling i nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo