POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Pakiet Gold dla Posiadaczy i UŜytkowników Złotych Kart Kredytowych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem udziela, w ramach umowy grupowego ubezpieczenia zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A., zwanym dalej Ubezpieczającym, ochrony ubezpieczeniowej Posiadaczom i UŜytkownikom Kart, zwanych dalej Ubezpieczonymi. DEFINICJE 2 PoniŜsze określenia mają następujące brzmienie: 1. Awaria kaŝdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych pojazdu, pochodzenia mechanicznego lub elektronicznego, powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. Za awarię nie są uznawane: wyładowany akumulator, zgubienie kluczyków, zamknięcie kluczyków wewnątrz pojazdu, brak paliwa, zatankowanie nieprawidłowego paliwa względem zalecanego przez producenta pojazdu, konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu, obsługa bieŝąca i okresowa, dostawa i montaŝ akcesoriów, brak części niezbędnych do wykonania obsługi bieŝącej i okresowej, wszelkie inne usterki wynikłe z winy klienta, brak oleju silnikowego, a takŝe przypadków polegających wyłącznie na awarii oświetlenia pojazdu na skutek przepalenia się Ŝarówek. 2. Akty terroru nielegalne akcje z uŝyciem przemocy - indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek ideologicznych, ekonomicznych, lub socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji Ŝycia publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych. 3. Aktywacja Karty Ubezpieczony aktywuje kartę poprzez: 1) dokonanie przez Posiadacza karty głównej lub UŜytkownika karty dodatkowej pierwszej transakcji z numerem PIN (wypłata gotówki, płatność za towary/usługi w terminalu zaopatrzonym w pin-pad) lub 2) uaktywnienie w bankomacie za pomocą opcji Aktywacja Karty lub 3) usługę internetową, wyłącznie dla Posiadacza karty głównej korzystającego jednocześnie z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet, który dokonuje przelewów posługując się smskodem lub tokenem. 4. Autoryzowana stacja obsługi punkt obsługi i naprawy pojazdów danej marki, posiadający zgodę producenta lub importera pojazdów danej marki na ich serwisowanie i wykonywanie napraw. 5. Centrum Alarmowe jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela tj.: Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, zajmująca się realizacją praw i obowiązków Ubezpieczyciela z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, a w tym realizacją świadczeń assistance określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia, do której Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić zdarzenie assistance objęte ochroną ubezpieczeniową. 6. Holowanie Pojazdu w przypadku niemoŝliwości naprawy Pojazdu na miejscu zdarzenia pilot wysłany na miejsce zdarzenia odholuje Pojazd do najbliŝszej Autoryzowanej stacji obsługi lub innego zakładu naprawczego (o ile nie znajduje się on w odległości dalszej niŝ najbliŝsza Autoryzowana stacja obsługi). 7. Kierowca osoba fizyczna kierująca Pojazdem w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 8. Karta elektroniczny instrument płatniczy wydany przez Bank Zachodni WBK S.A. na podstawie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej BZ WBK lub Umowy o wydanie dodatkowej karty kredytowej. Dotyczy wyłącznie złotych kart kredytowych. 9. PIN poufny, indywidualny kod identyfikacyjny przypisany Posiadaczowi lub UŜytkownikowi Karty, umoŝliwiający jego identyfikację podczas transakcji w środowisku elektronicznym. 1

2 10. PasaŜer kaŝda osoba fizyczna przewoŝona Pojazdem w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 11. Pojazd samochód osobowy, osobowo-cięŝarowy lub cięŝarowy o ładowności do 3,5 tony, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczające samochód do ruchu drogowego, zarejestrowany na Ubezpieczonego, z wyłączeniem samochodów uŝywanych do zarobkowego przewozu osób, towarów lub świadczenia usług. Pojazd nie moŝe być starszy niŝ 7 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji. 12. Rajdy samochodowe forma sportu samochodowego, w której rywalizacja odbywa się na drogach publicznych, całkowicie lub częściowo otwartych dla ruchu drogowego lub poza nimi albo torach wyścigowych. 13. Rok Ubezpieczeniowy następujące po sobie kolejne okresy 12-miesięczne; pierwszy Rok ubezpieczeniowy rozpoczyna się w pierwszym dniu kolejnego miesiąca po dacie Aktywacji Karty przez Ubezpieczonego. 14. Ubezpieczyciel Europ Assistance Holding S.A. 15. Ubezpieczający Bank Zachodni WBK S.A. 16. Ubezpieczony osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca posiadaczem lub uŝytkownikiem Karty. 17. Usługi assistance usługi polegające na organizacji lub organizacji i pokryciu kosztów świadczeń przez Centrum Alarmowe na rzecz Ubezpieczonych w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w zakresie i w granicach sum ubezpieczenia przewidzianych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. 18. Wypadek jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające Pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem Pojazdu, spadkiem Pojazdu ze skarpy, wybuchem lub poŝarem w Pojeździe, uniemoŝliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku, a takŝe pozostałe wypadki powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się Pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA CAR ASSISTANCE PAKIET POMOCY W PODRÓśY 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Car Assistance Pakiet Pomoc w PodróŜy jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance określonych w Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Gold. 2. Świadczenia udzielane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw Europy objętych systemem Zielonej Karty, z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. 3. W ramach niniejszego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęty moŝe być tylko jeden Pojazd. ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 1. Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową: 1) wypadek, 2) awaria, 3) kradzieŝ pojazdu, 4) przebita opona. 2. Świadczenia realizowane w przypadku wystąpienia zdarzeń wymienionych w punkcie 1: 1. Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub Holowanie Pojazdu - w przypadku, gdy Pojazd na skutek Wypadku albo Awarii został unieruchomiony, Centrum Alarmowe organizuje naprawę na miejscu zdarzenia i pokrywa koszty usunięcia Awarii lub skutków Wypadku, lub jeśli Pojazd nie nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia, Ubezpieczyciel pokrywa koszty Holowania Pojazdu. 2. Zakwaterowanie w hotelu - nocleg w hotelu dla Kierowcy i PasaŜerów na okres naprawy Pojazdu. 2

3 3. Transport osób transport Kierowcy i PasaŜerów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróŝy - Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu do miejsca docelowego podróŝy lub do miejsca zamieszkania (do bliŝszego z tych dwóch miejsc), taksówką (jeŝeli orientacyjny czas podróŝy nie przekracza 90 min), pociągiem I klasy (jeŝeli orientacyjny czas podróŝy nie przekracza 4 godz.) lub samolotem w klasie ekonomicznej (jeŝeli orientacyjny czas podróŝy pociągiem przekracza 4 godz.). 4. Samochód zastępczy jeŝeli w wyniku unieruchomienia Pojazdu, Centrum Alarmowe wykonało Holowanie Pojazdu i Pojazd nie moŝe być naprawiony tego samego dnia roboczego Centrum Alarmowe zorganizuje wynajem pojazdu zastępczego. Koszty wynajmu - Pojazdu spoczywają na Ubezpieczonym. PAKIETY INFORMACYJNY I CONCIERGE USUGI INFORMACYJNE INFOLINIA MOTORYZACYJNA 6 W trakcie podróŝy Pojazdem, na prośbę Ubezpieczonego Centrum Alarmowe udziela informacji dotyczących: 1) formalności i wymaganych dokumentów przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej, 2) stanu dróg, 3) wyboru trasy, 4) sieci firm wynajmujących samochody, 5) sieci autoryzowanych warsztatów naprawczych, 6) danych o lokalizacji najbliŝszych stacji benzynowych, 7) ustalenia optymalnej trasy przejazdu, 8) korków i zmian organizacji ruchu, 9) przebudów i remontów dróg, 10) pomocy w ustaleniu lokalizacji, 11) danych o lokalizacji najbliŝszych stacjach benzynowych, 12) skontaktowania z najbliŝszą pomocą drogową, 13) pomocy w zlokalizowaniu najbliŝszego warsztatu naprawczego, 14) pomocy w zlokalizowaniu najbliŝszego zakładu wulkanizacyjnego, 15) rezerwacji noclegu w hotelu i posiłku w restauracji. SERWIS CONCIERGE 7 1. W ramach Serwisu Concierge, na prośbę Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe zorganizuje następujące usługi: 1) rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych, 2) rezerwacja hoteli, 3) rezerwacja biletów do kin i teatrów, 4) rezerwacja w restauracjach, 5) organizacja taksówki, 6) organizacja i dostarczanie pod wskazany adres kwiatów, 7) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres biletów na imprezy sportowe, kulturalne, 8) zorganizowanie wypoczynku w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych), 9) rezerwacja sal konferencyjnych, 10) organizacja opieki do dzieci, 11) organizacja wynajęcie oraz podstawienie samochodu zastępczego, 12) organizacja wynajęcia limuzyny wraz z kierowcą, 13) organizacja usług drobnej pomocy domowej, 14) informacje o rozrywkach, 15) informacje sportowe, 16) informacje o podróŝach i turystyce, 3

4 17) informacje o szczepieniach koniecznych w danym kraju, 18) informacja o warunkach drogowych, 19) pomoc przy wybraniu najbardziej dogodnej trasy przejazdu, 20) informacje teleadresowe do firm holowniczych i wypoŝyczalni samochodów usługodawców Ubezpieczyciela, 21) informacje teleadresowe stacji napraw, 22) informacje o procedurze postępowania w przypadku włamania do samochodu, kolizji drogowej itp., 23) dostawa prezentów, zakupów, 24) rezerwacja w centrach biznesowych i konferencyjnych. 2. Koszty związane z wykonaniem usług wymienionych w niniejszym paragrafie Ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie. 3. Centrum Alarmowe zastrzega sobie prawo do niewykonania usług, jeŝeli zajdą przyczyny zewnętrzne niezaleŝne od Ubezpieczyciela, Centrum Alarmowego i ich kontrahentów. PAKIETY INFORMACYJNE 8 Centrum Alarmowe zapewnia Ubezpieczonemu całodobowy dostęp do następujących usług informacyjnych: 1. Infolinia weterynaryjna JeŜeli Ubezpieczony wyraŝa chęć skorzystania z informacji dotyczących psa lub kota, Centrum Alarmowe udzieli Ubezpieczonemu telefonicznej informacji dotyczącej: 1) Instrukcji Ŝywienia, 2) Informacji na temat pielęgnacji, 3) Instrukcji dotyczącej przygotowania do zabiegów oraz o pielęgnacji po zabiegach, 4) Informacji o koniecznych szczepieniach, 5) Kalendarza szczepień, 6) śywienia szczeniąt, 7) Pielęgnacji szczeniąt, 8) Informacji o najczęstszych problemach zdrowotnych, 9) Informacji teleadresowych placówek weterynaryjnych oraz godziny ich urzędowania, 10) Informacji teleadresowych hoteli dla zwierząt, informacji na temat niezbędnych formalności i dokumentów do podróŝy. Informacje weterynaryjne nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego, i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza, który ich udzieli, lub wobec Centrum Alarmowego, Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego. 2. Infolinia Twoje Dziecko W ramach serwisu Twoje Dziecko Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu dostęp do następujących usług: 1) Informacje o objawach ciąŝy, 2) Informacje o badaniach prenatalnych, 3) Wskazówki w zakresie przygotowania się do porodu, 4) Informacje o szkołach rodzenia, połoŝnych, 5) Informacji o pielęgnacji w czasie ciąŝy i po porodzie, 6) Informacji o karmieniu noworodka, 7) Informacje o obowiązkowych szczepieniach dzieci, 8) Informacje o pielęgnacji noworodka, 9) Informacje o przedszkolach szkołach i uczelniach zarówno w Polsce jak i za granicą, 10) Informacje o kursach języków obcych, 11) Informacje o koloniach, obozach w Polsce i za granicą, 12) Informacje dotyczące wydarzeń organizowanych dla dzieci i młodzieŝy w danym mieście, 13) Informacje o rozrywkach place zabaw, sale zabaw, 14) Informacje o repertuarze dla dzieci w kinach i teatrach, 15) Informacje na temat klubów sportowych i basenów w najbliŝszej okolicy, 16) Dane teleadresowe opiekunek do dzieci, 17) Dane teleadresowe pediatrów, 4

5 18) Dane teleadresowe psychologów dziecięcych. 3. Infolinia Kultura W ramach Infolinii Kultura Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu dostęp do następujących usług: 1) Informacje o kursach języków obcych, 2) Informacje dotycząca wydarzeń kulturalnych organizowanych w danym mieście, 3) Informacje o rozrywkach, 4) Informacja o koncertach, 5) Informacje o repertuarze w kinach i teatrach, 6) Informacje o atrakcjach turystycznych w danym mieście. 4. Infolinia Prawna w ramach Infolinii Prawnej Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu dostęp do następujących usług: 1) Dostępu do wzorów umów (sprzedaŝy, zmiany, darowizny, umowy przedwstępnej, umowy ostatecznej itd.), 2) Dostępu do aktów prawnych(przepisy KC, przepisy kodeksu administracyjnego itd.), 3) Danych teleadresowe na temat kancelarii prawnych, 4) Danych teleadresowe na temat organów właściwych do rozpatrywania zgłoszonych spraw, 5) Danych na temat zasad emerytalnych oraz wymaganych dokumentach i trybie ich składania, 6) Szczegółów, komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługują świadczenia przedemerytalne, 7) Danych o rodzajach działalności gospodarczej, zasadach rejestracji i podatkach, 8) Danych o słuŝbie zdrowia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 9) Szczegółów na temat ubezpieczenia ZUS rodzajach zasiłków i zasadach ich przyznawania, 10) Kiedy i w jakiej wysokości przysługują odprawy pienięŝne, 11) Zapisów o prawach i obowiązkach bezrobotnych, 12) Szczegółów rejestracji w urzędzie pracy, 13) Komu i kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 14) Sposobów ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 15) Danych o innych formach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym, 16) Danych teleadresowe biur pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 17) Danych teleadresowe biur pośrednictwa pracy oferujących pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 18) MoŜliwości korzystania z pomocy psychologa w ramach ubezpieczenia społecznego adresy, telefony, 19) Instrukcji dotyczących pisania CV oraz wzór Ŝyciorysu, 20) Instrukcji dotyczących pisania listu motywacyjnego, 21) Instrukcji dotyczących pisania biznes planu. PowyŜsze informacje nie mają charakteru porady prawnej i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Centrum Alarmowego, Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego. 5. Infolinia medyczna Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu moŝliwość rozmowy z lekarzem dyŝurnym Centrum Alarmowego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących moŝliwości udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji, co do dalszego postępowania. Informacje udzielone przez lekarza Centrum Alarmowego nie mają charakteru diagnostycznego. Ponadto Centrum Alarmowe udostępni Ubezpieczonemu następujące informacje: 1. Baza danych aptek na terenie całego kraju, w tym równieŝ adresy, godziny pracy oraz numery telefonów, 2. Baza danych placówek medycznych mających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3. Baza danych placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich) w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez lekarzy uprawnionych, 4. Baza danych placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyŝszego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznych), 5. Baza danych placówek odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie kraju, 6. Baza danych placówek opieki społecznej, 7. Baza danych placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, 5

6 8. Działania, które naleŝy podjąć przed oraz w trakcie podróŝy, na przykład niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata (w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia), 9. Informacja o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyŝszonym ryzyku zachorowań, 10. Informacja medyczna o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Polsce przepisów), 11. Informacja farmaceutyczna o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, moŝliwość przyjmowania leków w czasie ciąŝy i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, 12. Informacje o zasadach zdrowego Ŝywienia i dietach: 1) bezglutenowej, 2) bogatoresztkowej, 3) cukrzycowej, 4) ubogobiałkowej, 5) bogatobiałkowej, 6) niskocholesterolowej, 7) niskokalorycznej, 8) redukcyjnej, 9) wątrobowej, 10) wrzodowej. 13. Informacja o grupach wsparcia i telefonach zaufania w Polsce dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej, samotnych matek, cierpiących na określone schorzenia lub dotkniętych: 1) narkomanią, 2) alkoholizmem, 3) nikotynizmem, 4) przemocą domową, 5) chorobą nowotworową, 6) cukrzycą, 7) otyłością, 8) anoreksją, 9) bulimią, 10) depresją. 14. Informacja o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia, 15. Informacja o ciąŝy: 1) objawy ciąŝy, 2) badania, 3) zagroŝenia, 4) przesądy, 5) dieta: przed, w trakcie ciąŝy i po porodzie, 6) tabela dietetyczna. 16. Informacje dla młodych matek dotyczące pielęgnacji niemowląt, 17. Informacje o stanach wymagających natychmiastowej pomocy i zasadach udzielania pierwszej pomocy, 18. Instrukcja przygotowania do zabiegów i badań medycznych: 1) gastroskopia, 2) kolonoskopia, 3) koronografia, 4) rezonans magnetyczny, 5) ultrasonografia, 6) wlew doodbytniczy. 19. Profikatyka zachorowań na grypę, 20. Informacje dla osób starszych (placówki opieki społecznej, schorzenia wieku podeszłego, zasady zdrowego Ŝywienia). Informacje, o których mowa powyŝej nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec uprawnionego lekarza i Centrum Alarmowego, Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego. 6

7 SUMY UBEZPIECZENIA, WYSOKOŚC ŚWIADCZEŃ 9 CAR ASSISTANCE PAKIET POMOCY W PODRÓśY Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub Holowanie Pojazdu Zakwaterowanie w hotelu Transport osób Samochód zastępczy Serwis informacyjny Serwis Concierge LIMITY NA JEDNO ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE W ROKU UBEZPIECZENIOWYM 1000 PLN 1500 PLN pociąg lub samolot (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Jedna organizacja wynajmu bez limitu bez limitu WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego, nawet jeŝeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Świadczenia określone w Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Gold nie przysługują, jeŝeli unieruchomienie Pojazdu było następstwem: 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów, 2) obowiązku udostępnienia pojazdu na rzecz wojska, 3) aktów terroru lub akcji odwetowych, 4) działania energii jądrowej w skali masowej, 5) umyślnego działania Ubezpieczonego lub kierowcy i pasaŝerów Pojazdu. 3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje Awarii i Wypadków skutkujących powstaniem: 1) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zezwolenia Ubezpieczyciela, nawet w sytuacji kiedy koszty te mieszczą się w granicach limitów odpowiedzialności, chyba Ŝe powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyŝszej lub szczególnych okoliczności, 2) świadczeń w stosunku do PasaŜerów, jeŝeli łączna liczba poruszających się Pojazdem osób przekraczała dopuszczalną liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, 3) wszelkich kosztów pośrednich powstałych w konsekwencji Awarii Pojazdu, 4) kosztów części zamiennych i materiałów wykorzystanych do dokonania naprawy. 4. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za następujące zdarzenia: 1) powstałe w następstwie uŝytkowania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, i przepisami ruchu drogowego, 2) powstałe podczas udziału Pojazdu w Rajdach, testach lub przygotowań do nich, 3) powstałe w Pojazdach przerabianych bez zgody producenta skutkujących utratą gwarancji, 4) wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji Pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem unieruchomienia Pojazdu, 5) będące wynikiem Awarii, wynikających z nieprzeprowadzonej naprawy Pojazdu po interwencji Centrum Alarmowego, 7

8 6) w przypadku zaniechania bezzwłocznego zgłoszenia do Centrum Alarmowego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, lub nie zastosowania się do zaleceń Centrum Alarmowego, 7) powstałe podczas prowadzenia Pojazdu przez Kierowcę, który znajdował się w stanie po uŝyciu alkoholu, zaŝyciu narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy, chyba Ŝe zaŝycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniem lekarza, 8) powstałe podczas prowadzenia Pojazdu przez Kierowcę, który nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania Pojazdem. 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie bagaŝu lub przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem Pojazdu. 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie świadczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Gold w trakcie działania siły wyŝszej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, huragan oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych niezaleŝnych od Ubezpieczyciela (w tym zjawisk meteorologicznych), mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia. 7. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów części zamiennych, napraw serwisowych, a takŝe wszelkich diagnoz Pojazdów wykonywanych przez zakład naprawczy. 8. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów paliwa, ubezpieczenia oraz opłat za autostrady i parkingi, a takŝe kosztów związanych z wynajmem pojazdu, takich jak wniesienie zabezpieczenia, depozytu w postaci kaucji lub blokady środków na karcie kredytowej na czas wynajmu. OKRES UBEZPIECZENIA W stosunku do kaŝdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się: a) W dniu 1. października 2011 dla posiadaczy i uŝytkowników Kart, którzy dokonali Aktywacji Karty do dnia 30. września 2011, b) W dniu następującym po dniu Aktywacji Karty dla posiadaczy i uŝytkowników Kart, którzy otrzymali Kartę po dniu 30 września W stosunku do kaŝdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się: a) z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym została rozwiązana umowa o Kartę, b) z dniem śmierci Ubezpieczonego, c) w przypadku rezygnacji przez Ubezpieczonego z ubezpieczenia z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony złoŝył pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, d) z dniem rozwiązania Umowy Grupowego Ubezpieczenia dla Posiadaczy i UŜytkowników. 3. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z ubezpieczenia w kaŝdej chwili przez złoŝenie w Banku Zachodniego WBK S.A. pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego niniejszym ubezpieczeniem, Ubezpieczony powinien niezwłocznie (przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie) skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu: , czynnym całą dobę, dostępnym z telefonów komórkowych i stacjonarnych w kraju i za granicą oraz podać następujące informacje: 1) imię i nazwisko, 2) maskowany numer karty kredytowej (6 pierwszych, 4 ostatnie cyfry numeru karty), 3) krótki opis zdarzenia, 4) numer telefoniczny, pod którym Centrum Alarmowe moŝe skontaktować się z Ubezpieczonym, 5) lub osobą przez niego wyznaczoną, 6) numer rejestracyjny Pojazdu, 7) lokalizację miejsca zdarzenia, 8

9 8) wszelkie inne informacje niezbędne do realizacji Usług assistance. 2. JeŜeli Ubezpieczony nie dopełnił, któregokolwiek z postanowień określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel moŝe odmówić organizacji świadczeń. 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Centrum Alarmowe informuje Ubezpieczonego czy na podstawie przekazanych przez niego informacji uzasadnione jest zlecenie wykonania Usługi assistance a w razie decyzji pozytywnej zleca wykonanie takiej usługi. 4. JeŜeli brak jest podstaw do wykonania Usługi assistance lub moŝe być ona świadczona w innym zakresie niŝ określony w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczonemu przekazywana jest informacja ze wskazaniem okoliczności i podstaw prawnych uzasadniających całkowitą lub częściową odmowę wykonania usługi. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Świadczenia wypłacane są Ubezpieczonemu, w złotych polskich, przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny ustalony z Ubezpieczonym sposób. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest zapłacić świadczenie w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie w powyŝszym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemoŝliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu (14) dni od wyjaśnienia tych okoliczności. W takim przypadku Ubezpieczyciel zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemoŝności zaspokojenia jej roszczenia w całości lub części, a takŝe wypłaca bezsporną część świadczenia. PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpieczenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. SKARGI I ZAśALENIA Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zaŝaleń jest Zarząd Ubezpieczyciela lub upowaŝnieni przez Zarząd pracownicy Ubezpieczyciela. 2. Skargi i zaŝalenia mogą być składane w siedzibie Ubezpieczyciela lub przesyłane w formie pisemnej na adres: Europ Assistance Polska, ul. Wołoska 5, budynek Taurus, Warszawa bądź elektronicznej lub przekazywane Ubezpieczycielowi w innej formie umoŝliwiającej określenie toŝsamości osoby zgłaszającej skargę lub zaŝalenie oraz przedmiot tej skargi lub zaŝalenia. 3. Skargi i zaŝalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niŝ w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. JeŜeli rozpatrzenie skargi lub zaŝalenia okaŝe się niemoŝliwe w terminie, o którym mowa powyŝej, Ubezpieczyciel rozpatrzy skargę lub zaŝalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŝnej staranności rozpatrzenie takie było moŝliwe. 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zaŝalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zaŝalenie, bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z zainteresowanym. 9

10 ROSZCZENIA REGRESOWE JeŜeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela, roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela, do wysokości zapłaconego świadczenia. 2. JeŜeli Ubezpieczony, bez zgody Ubezpieczyciela, zrezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub z prawa do zabezpieczenia roszczenia, Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty świadczenia do wysokości naleŝnego roszczenia. 3. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba Ŝe sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 4. Na Ŝądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich, udzielając informacji i dostarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Z zastrzeŝeniem 12 ust 1, 15 ust. 2 wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być składane na piśmie. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 1 października 2011 roku. 10

ASSISTANCE INFORMACYJNY I SERWIS OSOBISTY ASYSTENT ( CONCIERGE )

ASSISTANCE INFORMACYJNY I SERWIS OSOBISTY ASYSTENT ( CONCIERGE ) ASSISTANCE INFORMACYJNY I SERWIS OSOBISTY ASYSTENT ( CONCIERGE ) 1. W ramach serwisu Twoje Dziecko Mondial Assistance zapewni właścicielowi/współwłaścicielowi Eurokonta Intro, Eurokonta Aktywnego, Eurokonta

Bardziej szczegółowo

umownego 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do spełnienia świadczenia/wypłaty odszkodowania 3-4

umownego 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do spełnienia świadczenia/wypłaty odszkodowania 3-4 Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance Posiadaczy i Użytkowników Kart Kredytowych Gold wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. zgodnie z ustawą z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 2 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Medyczny dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNEGO DLA KLIENTÓW BZ WBK LEASING S.A. (LEASING MASZYN ROLNICZYCH) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia znajdują zastosowanie do Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW

INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW GRUPOWE UBEZPIECZENIE ASSISTANCE KOMUNIKACYJNY DO PROGRAMU ASSISTANCE DLA KLIENTÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW I WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki usług Autopomoc

Ogólne warunki usług Autopomoc Ogólne warunki usług Autopomoc zatwierdzone uchwałą z posiedzenia Zarządu Sp. z o.o. POLINS, Protokół Nr. 4 z dnia 08.06.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki usług Autopomoc (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK OPIEKUN KARIERY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK OPIEKUN KARIERY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK OPIEKUN KARIERY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Klientów DATA CONNECT DIRECT Sp. z o.o. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 2. DEFINICJE OGÓLNE...2 3. DEFINICJE SZCZEGÓŁOWE ŚWIADCZEŃ...3 4. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r.

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r. WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, 29.03.2010 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 42-061674 z dnia 25.02.2010 r. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych {WSPRiTS/ZP/8/10}

Bardziej szczegółowo

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC SAMOCHODOWA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. NR 03/P/2016 z dnia 12.02.2016 r. Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK

REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie,,Akamedik. 1. Definicje Organizator - Scanmed

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PoniŜsze terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

PoniŜsze terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE GOTÓWKI POBRANEJ Z BANKOMATU DEFINICJE PoniŜsze terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie: 1 1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny Informacyjna: WARIANT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia Zakres terytorialny Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Warunki zawarcia Rodzaj pomocy informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia Posiadaczy i Użytkowników Platynowych Kart Kredytowych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. - Pakiet Platinum POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 5 F178 01 Wrocław, 11.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wadowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia Posiadaczy i Użytkowników Platynowych Kart Kredytowych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. - Pakiet Platinum POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK BEZPIECZNE PŁATNOŚCI DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT Czy pakiety Starter Assistance są przeznaczone dla wszystkich pojazdów?... 3 Ile czasu musi upłynąć od momentu płatności do aktywacji pakietu?...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A.

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE

Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Karta Produktu Ubezpieczenia BEZPIECZNE PIENIĄDZE Ubezpieczyciel: BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ubezpieczający: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance Holding gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów PKO Bank Polski S.A. - Polisa Strukturyzowana Ropa Naftowa. Definicje

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów PKO Bank Polski S.A. - Polisa Strukturyzowana Ropa Naftowa. Definicje WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów PKO Bank Polski S.A. - Polisa Strukturyzowana Ropa Naftowa 1 Definicje Ilekroć w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie Klientów

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIANATYCHMIASTOWEJ POMOCYASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIANATYCHMIASTOWEJ POMOCYASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIANATYCHMIASTOWEJ POMOCYASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 45. z dnia 21 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 45. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ustalone Uchwałą Nr UZ/24/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Bezpieczna karta dla posiadaczy i użytkowników kart: Złota, Platynowa i Infinite, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną ustalone

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. Z Umowy Generalnej Ubezpieczenia zawartej w Warszawie w dniu 27.04.2012 roku pomiędzy:

Wyciąg. Z Umowy Generalnej Ubezpieczenia zawartej w Warszawie w dniu 27.04.2012 roku pomiędzy: Wyciąg Z Umowy Generalnej Ubezpieczenia zawartej w Warszawie w dniu 27.04.2012 roku pomiędzy: Inter Partner Assistance S.A Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CONCIERGE ŚWIADCZONYCH PRZEZ HELPME24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CONCIERGE ŚWIADCZONYCH PRZEZ HELPME24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CONCIERGE ŚWIADCZONYCH PRZEZ HELPME24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 DEFINICJE Wyrażenia zawarte w niniejszym paragrafie mają znaczenie wskazane poniżej: HelpMe24

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU POMOCNEGO ASSISTANCE SAMOCHODOWY DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH MASTERCARD BUSINESS/KART KREDYTOWYCH MOTO BIZNES 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. Zakres i warunki ubezpieczenia SILVER. Zakres i warunki Ubezpieczenia GOLD. Suma ubezpieczenia zł 50zt/dzien

ZAKRES UBEZPIECZENIA. Zakres i warunki ubezpieczenia SILVER. Zakres i warunki Ubezpieczenia GOLD. Suma ubezpieczenia zł 50zt/dzien ZAKRES UBEZPIECZENIA Zakres i warunki ubezpieczenia SILVER Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku - Klauzula I Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego - Klauzula II Śmierć małżonka ubezpieczonego wskutek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance KOD: MAS 01/12 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK-Aviva ASSISTANCE FOR FRIENDS 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK-Aviva ASSISTANCE FOR FRIENDS 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK-Aviva ASSISTANCE FOR FRIENDS 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia BZ WBK-Aviva Assistance FOR FRIENDS 2, zawartej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo