POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Pakiet Gold dla Posiadaczy i UŜytkowników Złotych Kart Kredytowych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance Holding S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem udziela, w ramach umowy grupowego ubezpieczenia zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A., zwanym dalej Ubezpieczającym, ochrony ubezpieczeniowej Posiadaczom i UŜytkownikom Kart, zwanych dalej Ubezpieczonymi. DEFINICJE 2 PoniŜsze określenia mają następujące brzmienie: 1. Awaria kaŝdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych pojazdu, pochodzenia mechanicznego lub elektronicznego, powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. Za awarię nie są uznawane: wyładowany akumulator, zgubienie kluczyków, zamknięcie kluczyków wewnątrz pojazdu, brak paliwa, zatankowanie nieprawidłowego paliwa względem zalecanego przez producenta pojazdu, konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu, obsługa bieŝąca i okresowa, dostawa i montaŝ akcesoriów, brak części niezbędnych do wykonania obsługi bieŝącej i okresowej, wszelkie inne usterki wynikłe z winy klienta, brak oleju silnikowego, a takŝe przypadków polegających wyłącznie na awarii oświetlenia pojazdu na skutek przepalenia się Ŝarówek. 2. Akty terroru nielegalne akcje z uŝyciem przemocy - indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek ideologicznych, ekonomicznych, lub socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji Ŝycia publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych. 3. Aktywacja Karty Ubezpieczony aktywuje kartę poprzez: 1) dokonanie przez Posiadacza karty głównej lub UŜytkownika karty dodatkowej pierwszej transakcji z numerem PIN (wypłata gotówki, płatność za towary/usługi w terminalu zaopatrzonym w pin-pad) lub 2) uaktywnienie w bankomacie za pomocą opcji Aktywacja Karty lub 3) usługę internetową, wyłącznie dla Posiadacza karty głównej korzystającego jednocześnie z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet, który dokonuje przelewów posługując się smskodem lub tokenem. 4. Autoryzowana stacja obsługi punkt obsługi i naprawy pojazdów danej marki, posiadający zgodę producenta lub importera pojazdów danej marki na ich serwisowanie i wykonywanie napraw. 5. Centrum Alarmowe jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela tj.: Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, zajmująca się realizacją praw i obowiązków Ubezpieczyciela z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, a w tym realizacją świadczeń assistance określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia, do której Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić zdarzenie assistance objęte ochroną ubezpieczeniową. 6. Holowanie Pojazdu w przypadku niemoŝliwości naprawy Pojazdu na miejscu zdarzenia pilot wysłany na miejsce zdarzenia odholuje Pojazd do najbliŝszej Autoryzowanej stacji obsługi lub innego zakładu naprawczego (o ile nie znajduje się on w odległości dalszej niŝ najbliŝsza Autoryzowana stacja obsługi). 7. Kierowca osoba fizyczna kierująca Pojazdem w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 8. Karta elektroniczny instrument płatniczy wydany przez Bank Zachodni WBK S.A. na podstawie Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej BZ WBK lub Umowy o wydanie dodatkowej karty kredytowej. Dotyczy wyłącznie złotych kart kredytowych. 9. PIN poufny, indywidualny kod identyfikacyjny przypisany Posiadaczowi lub UŜytkownikowi Karty, umoŝliwiający jego identyfikację podczas transakcji w środowisku elektronicznym. 1

2 10. PasaŜer kaŝda osoba fizyczna przewoŝona Pojazdem w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 11. Pojazd samochód osobowy, osobowo-cięŝarowy lub cięŝarowy o ładowności do 3,5 tony, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczające samochód do ruchu drogowego, zarejestrowany na Ubezpieczonego, z wyłączeniem samochodów uŝywanych do zarobkowego przewozu osób, towarów lub świadczenia usług. Pojazd nie moŝe być starszy niŝ 7 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji. 12. Rajdy samochodowe forma sportu samochodowego, w której rywalizacja odbywa się na drogach publicznych, całkowicie lub częściowo otwartych dla ruchu drogowego lub poza nimi albo torach wyścigowych. 13. Rok Ubezpieczeniowy następujące po sobie kolejne okresy 12-miesięczne; pierwszy Rok ubezpieczeniowy rozpoczyna się w pierwszym dniu kolejnego miesiąca po dacie Aktywacji Karty przez Ubezpieczonego. 14. Ubezpieczyciel Europ Assistance Holding S.A. 15. Ubezpieczający Bank Zachodni WBK S.A. 16. Ubezpieczony osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca posiadaczem lub uŝytkownikiem Karty. 17. Usługi assistance usługi polegające na organizacji lub organizacji i pokryciu kosztów świadczeń przez Centrum Alarmowe na rzecz Ubezpieczonych w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w zakresie i w granicach sum ubezpieczenia przewidzianych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. 18. Wypadek jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające Pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem Pojazdu, spadkiem Pojazdu ze skarpy, wybuchem lub poŝarem w Pojeździe, uniemoŝliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku, a takŝe pozostałe wypadki powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się Pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA CAR ASSISTANCE PAKIET POMOCY W PODRÓśY 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Car Assistance Pakiet Pomoc w PodróŜy jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance określonych w Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Gold. 2. Świadczenia udzielane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw Europy objętych systemem Zielonej Karty, z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. 3. W ramach niniejszego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęty moŝe być tylko jeden Pojazd. ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 1. Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową: 1) wypadek, 2) awaria, 3) kradzieŝ pojazdu, 4) przebita opona. 2. Świadczenia realizowane w przypadku wystąpienia zdarzeń wymienionych w punkcie 1: 1. Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub Holowanie Pojazdu - w przypadku, gdy Pojazd na skutek Wypadku albo Awarii został unieruchomiony, Centrum Alarmowe organizuje naprawę na miejscu zdarzenia i pokrywa koszty usunięcia Awarii lub skutków Wypadku, lub jeśli Pojazd nie nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia, Ubezpieczyciel pokrywa koszty Holowania Pojazdu. 2. Zakwaterowanie w hotelu - nocleg w hotelu dla Kierowcy i PasaŜerów na okres naprawy Pojazdu. 2

3 3. Transport osób transport Kierowcy i PasaŜerów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróŝy - Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu do miejsca docelowego podróŝy lub do miejsca zamieszkania (do bliŝszego z tych dwóch miejsc), taksówką (jeŝeli orientacyjny czas podróŝy nie przekracza 90 min), pociągiem I klasy (jeŝeli orientacyjny czas podróŝy nie przekracza 4 godz.) lub samolotem w klasie ekonomicznej (jeŝeli orientacyjny czas podróŝy pociągiem przekracza 4 godz.). 4. Samochód zastępczy jeŝeli w wyniku unieruchomienia Pojazdu, Centrum Alarmowe wykonało Holowanie Pojazdu i Pojazd nie moŝe być naprawiony tego samego dnia roboczego Centrum Alarmowe zorganizuje wynajem pojazdu zastępczego. Koszty wynajmu - Pojazdu spoczywają na Ubezpieczonym. PAKIETY INFORMACYJNY I CONCIERGE USUGI INFORMACYJNE INFOLINIA MOTORYZACYJNA 6 W trakcie podróŝy Pojazdem, na prośbę Ubezpieczonego Centrum Alarmowe udziela informacji dotyczących: 1) formalności i wymaganych dokumentów przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej, 2) stanu dróg, 3) wyboru trasy, 4) sieci firm wynajmujących samochody, 5) sieci autoryzowanych warsztatów naprawczych, 6) danych o lokalizacji najbliŝszych stacji benzynowych, 7) ustalenia optymalnej trasy przejazdu, 8) korków i zmian organizacji ruchu, 9) przebudów i remontów dróg, 10) pomocy w ustaleniu lokalizacji, 11) danych o lokalizacji najbliŝszych stacjach benzynowych, 12) skontaktowania z najbliŝszą pomocą drogową, 13) pomocy w zlokalizowaniu najbliŝszego warsztatu naprawczego, 14) pomocy w zlokalizowaniu najbliŝszego zakładu wulkanizacyjnego, 15) rezerwacji noclegu w hotelu i posiłku w restauracji. SERWIS CONCIERGE 7 1. W ramach Serwisu Concierge, na prośbę Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe zorganizuje następujące usługi: 1) rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych, 2) rezerwacja hoteli, 3) rezerwacja biletów do kin i teatrów, 4) rezerwacja w restauracjach, 5) organizacja taksówki, 6) organizacja i dostarczanie pod wskazany adres kwiatów, 7) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres biletów na imprezy sportowe, kulturalne, 8) zorganizowanie wypoczynku w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych), 9) rezerwacja sal konferencyjnych, 10) organizacja opieki do dzieci, 11) organizacja wynajęcie oraz podstawienie samochodu zastępczego, 12) organizacja wynajęcia limuzyny wraz z kierowcą, 13) organizacja usług drobnej pomocy domowej, 14) informacje o rozrywkach, 15) informacje sportowe, 16) informacje o podróŝach i turystyce, 3

4 17) informacje o szczepieniach koniecznych w danym kraju, 18) informacja o warunkach drogowych, 19) pomoc przy wybraniu najbardziej dogodnej trasy przejazdu, 20) informacje teleadresowe do firm holowniczych i wypoŝyczalni samochodów usługodawców Ubezpieczyciela, 21) informacje teleadresowe stacji napraw, 22) informacje o procedurze postępowania w przypadku włamania do samochodu, kolizji drogowej itp., 23) dostawa prezentów, zakupów, 24) rezerwacja w centrach biznesowych i konferencyjnych. 2. Koszty związane z wykonaniem usług wymienionych w niniejszym paragrafie Ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie. 3. Centrum Alarmowe zastrzega sobie prawo do niewykonania usług, jeŝeli zajdą przyczyny zewnętrzne niezaleŝne od Ubezpieczyciela, Centrum Alarmowego i ich kontrahentów. PAKIETY INFORMACYJNE 8 Centrum Alarmowe zapewnia Ubezpieczonemu całodobowy dostęp do następujących usług informacyjnych: 1. Infolinia weterynaryjna JeŜeli Ubezpieczony wyraŝa chęć skorzystania z informacji dotyczących psa lub kota, Centrum Alarmowe udzieli Ubezpieczonemu telefonicznej informacji dotyczącej: 1) Instrukcji Ŝywienia, 2) Informacji na temat pielęgnacji, 3) Instrukcji dotyczącej przygotowania do zabiegów oraz o pielęgnacji po zabiegach, 4) Informacji o koniecznych szczepieniach, 5) Kalendarza szczepień, 6) śywienia szczeniąt, 7) Pielęgnacji szczeniąt, 8) Informacji o najczęstszych problemach zdrowotnych, 9) Informacji teleadresowych placówek weterynaryjnych oraz godziny ich urzędowania, 10) Informacji teleadresowych hoteli dla zwierząt, informacji na temat niezbędnych formalności i dokumentów do podróŝy. Informacje weterynaryjne nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego, i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza, który ich udzieli, lub wobec Centrum Alarmowego, Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego. 2. Infolinia Twoje Dziecko W ramach serwisu Twoje Dziecko Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu dostęp do następujących usług: 1) Informacje o objawach ciąŝy, 2) Informacje o badaniach prenatalnych, 3) Wskazówki w zakresie przygotowania się do porodu, 4) Informacje o szkołach rodzenia, połoŝnych, 5) Informacji o pielęgnacji w czasie ciąŝy i po porodzie, 6) Informacji o karmieniu noworodka, 7) Informacje o obowiązkowych szczepieniach dzieci, 8) Informacje o pielęgnacji noworodka, 9) Informacje o przedszkolach szkołach i uczelniach zarówno w Polsce jak i za granicą, 10) Informacje o kursach języków obcych, 11) Informacje o koloniach, obozach w Polsce i za granicą, 12) Informacje dotyczące wydarzeń organizowanych dla dzieci i młodzieŝy w danym mieście, 13) Informacje o rozrywkach place zabaw, sale zabaw, 14) Informacje o repertuarze dla dzieci w kinach i teatrach, 15) Informacje na temat klubów sportowych i basenów w najbliŝszej okolicy, 16) Dane teleadresowe opiekunek do dzieci, 17) Dane teleadresowe pediatrów, 4

5 18) Dane teleadresowe psychologów dziecięcych. 3. Infolinia Kultura W ramach Infolinii Kultura Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu dostęp do następujących usług: 1) Informacje o kursach języków obcych, 2) Informacje dotycząca wydarzeń kulturalnych organizowanych w danym mieście, 3) Informacje o rozrywkach, 4) Informacja o koncertach, 5) Informacje o repertuarze w kinach i teatrach, 6) Informacje o atrakcjach turystycznych w danym mieście. 4. Infolinia Prawna w ramach Infolinii Prawnej Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu dostęp do następujących usług: 1) Dostępu do wzorów umów (sprzedaŝy, zmiany, darowizny, umowy przedwstępnej, umowy ostatecznej itd.), 2) Dostępu do aktów prawnych(przepisy KC, przepisy kodeksu administracyjnego itd.), 3) Danych teleadresowe na temat kancelarii prawnych, 4) Danych teleadresowe na temat organów właściwych do rozpatrywania zgłoszonych spraw, 5) Danych na temat zasad emerytalnych oraz wymaganych dokumentach i trybie ich składania, 6) Szczegółów, komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługują świadczenia przedemerytalne, 7) Danych o rodzajach działalności gospodarczej, zasadach rejestracji i podatkach, 8) Danych o słuŝbie zdrowia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 9) Szczegółów na temat ubezpieczenia ZUS rodzajach zasiłków i zasadach ich przyznawania, 10) Kiedy i w jakiej wysokości przysługują odprawy pienięŝne, 11) Zapisów o prawach i obowiązkach bezrobotnych, 12) Szczegółów rejestracji w urzędzie pracy, 13) Komu i kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 14) Sposobów ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 15) Danych o innych formach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym, 16) Danych teleadresowe biur pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 17) Danych teleadresowe biur pośrednictwa pracy oferujących pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 18) MoŜliwości korzystania z pomocy psychologa w ramach ubezpieczenia społecznego adresy, telefony, 19) Instrukcji dotyczących pisania CV oraz wzór Ŝyciorysu, 20) Instrukcji dotyczących pisania listu motywacyjnego, 21) Instrukcji dotyczących pisania biznes planu. PowyŜsze informacje nie mają charakteru porady prawnej i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Centrum Alarmowego, Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego. 5. Infolinia medyczna Centrum Alarmowe zapewni Ubezpieczonemu moŝliwość rozmowy z lekarzem dyŝurnym Centrum Alarmowego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących moŝliwości udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji, co do dalszego postępowania. Informacje udzielone przez lekarza Centrum Alarmowego nie mają charakteru diagnostycznego. Ponadto Centrum Alarmowe udostępni Ubezpieczonemu następujące informacje: 1. Baza danych aptek na terenie całego kraju, w tym równieŝ adresy, godziny pracy oraz numery telefonów, 2. Baza danych placówek medycznych mających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3. Baza danych placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich) w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez lekarzy uprawnionych, 4. Baza danych placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyŝszego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznych), 5. Baza danych placówek odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych na terenie kraju, 6. Baza danych placówek opieki społecznej, 7. Baza danych placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, 5

6 8. Działania, które naleŝy podjąć przed oraz w trakcie podróŝy, na przykład niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata (w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia), 9. Informacja o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyŝszonym ryzyku zachorowań, 10. Informacja medyczna o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Polsce przepisów), 11. Informacja farmaceutyczna o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, moŝliwość przyjmowania leków w czasie ciąŝy i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, 12. Informacje o zasadach zdrowego Ŝywienia i dietach: 1) bezglutenowej, 2) bogatoresztkowej, 3) cukrzycowej, 4) ubogobiałkowej, 5) bogatobiałkowej, 6) niskocholesterolowej, 7) niskokalorycznej, 8) redukcyjnej, 9) wątrobowej, 10) wrzodowej. 13. Informacja o grupach wsparcia i telefonach zaufania w Polsce dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej, samotnych matek, cierpiących na określone schorzenia lub dotkniętych: 1) narkomanią, 2) alkoholizmem, 3) nikotynizmem, 4) przemocą domową, 5) chorobą nowotworową, 6) cukrzycą, 7) otyłością, 8) anoreksją, 9) bulimią, 10) depresją. 14. Informacja o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia, 15. Informacja o ciąŝy: 1) objawy ciąŝy, 2) badania, 3) zagroŝenia, 4) przesądy, 5) dieta: przed, w trakcie ciąŝy i po porodzie, 6) tabela dietetyczna. 16. Informacje dla młodych matek dotyczące pielęgnacji niemowląt, 17. Informacje o stanach wymagających natychmiastowej pomocy i zasadach udzielania pierwszej pomocy, 18. Instrukcja przygotowania do zabiegów i badań medycznych: 1) gastroskopia, 2) kolonoskopia, 3) koronografia, 4) rezonans magnetyczny, 5) ultrasonografia, 6) wlew doodbytniczy. 19. Profikatyka zachorowań na grypę, 20. Informacje dla osób starszych (placówki opieki społecznej, schorzenia wieku podeszłego, zasady zdrowego Ŝywienia). Informacje, o których mowa powyŝej nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec uprawnionego lekarza i Centrum Alarmowego, Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego. 6

7 SUMY UBEZPIECZENIA, WYSOKOŚC ŚWIADCZEŃ 9 CAR ASSISTANCE PAKIET POMOCY W PODRÓśY Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub Holowanie Pojazdu Zakwaterowanie w hotelu Transport osób Samochód zastępczy Serwis informacyjny Serwis Concierge LIMITY NA JEDNO ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE W ROKU UBEZPIECZENIOWYM 1000 PLN 1500 PLN pociąg lub samolot (1 raz w roku ubezpieczeniowym) Jedna organizacja wynajmu bez limitu bez limitu WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Alarmowego, nawet jeŝeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Świadczenia określone w Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Gold nie przysługują, jeŝeli unieruchomienie Pojazdu było następstwem: 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów, 2) obowiązku udostępnienia pojazdu na rzecz wojska, 3) aktów terroru lub akcji odwetowych, 4) działania energii jądrowej w skali masowej, 5) umyślnego działania Ubezpieczonego lub kierowcy i pasaŝerów Pojazdu. 3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje Awarii i Wypadków skutkujących powstaniem: 1) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zezwolenia Ubezpieczyciela, nawet w sytuacji kiedy koszty te mieszczą się w granicach limitów odpowiedzialności, chyba Ŝe powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyŝszej lub szczególnych okoliczności, 2) świadczeń w stosunku do PasaŜerów, jeŝeli łączna liczba poruszających się Pojazdem osób przekraczała dopuszczalną liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, 3) wszelkich kosztów pośrednich powstałych w konsekwencji Awarii Pojazdu, 4) kosztów części zamiennych i materiałów wykorzystanych do dokonania naprawy. 4. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za następujące zdarzenia: 1) powstałe w następstwie uŝytkowania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, i przepisami ruchu drogowego, 2) powstałe podczas udziału Pojazdu w Rajdach, testach lub przygotowań do nich, 3) powstałe w Pojazdach przerabianych bez zgody producenta skutkujących utratą gwarancji, 4) wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji Pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem unieruchomienia Pojazdu, 5) będące wynikiem Awarii, wynikających z nieprzeprowadzonej naprawy Pojazdu po interwencji Centrum Alarmowego, 7

8 6) w przypadku zaniechania bezzwłocznego zgłoszenia do Centrum Alarmowego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, lub nie zastosowania się do zaleceń Centrum Alarmowego, 7) powstałe podczas prowadzenia Pojazdu przez Kierowcę, który znajdował się w stanie po uŝyciu alkoholu, zaŝyciu narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy, chyba Ŝe zaŝycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniem lekarza, 8) powstałe podczas prowadzenia Pojazdu przez Kierowcę, który nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania Pojazdem. 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie bagaŝu lub przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem Pojazdu. 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie świadczeń określonych w Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Gold w trakcie działania siły wyŝszej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, huragan oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych niezaleŝnych od Ubezpieczyciela (w tym zjawisk meteorologicznych), mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia. 7. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów części zamiennych, napraw serwisowych, a takŝe wszelkich diagnoz Pojazdów wykonywanych przez zakład naprawczy. 8. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów paliwa, ubezpieczenia oraz opłat za autostrady i parkingi, a takŝe kosztów związanych z wynajmem pojazdu, takich jak wniesienie zabezpieczenia, depozytu w postaci kaucji lub blokady środków na karcie kredytowej na czas wynajmu. OKRES UBEZPIECZENIA W stosunku do kaŝdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się: a) W dniu 1. października 2011 dla posiadaczy i uŝytkowników Kart, którzy dokonali Aktywacji Karty do dnia 30. września 2011, b) W dniu następującym po dniu Aktywacji Karty dla posiadaczy i uŝytkowników Kart, którzy otrzymali Kartę po dniu 30 września W stosunku do kaŝdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się: a) z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym została rozwiązana umowa o Kartę, b) z dniem śmierci Ubezpieczonego, c) w przypadku rezygnacji przez Ubezpieczonego z ubezpieczenia z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony złoŝył pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, d) z dniem rozwiązania Umowy Grupowego Ubezpieczenia dla Posiadaczy i UŜytkowników. 3. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z ubezpieczenia w kaŝdej chwili przez złoŝenie w Banku Zachodniego WBK S.A. pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego niniejszym ubezpieczeniem, Ubezpieczony powinien niezwłocznie (przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie) skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu: , czynnym całą dobę, dostępnym z telefonów komórkowych i stacjonarnych w kraju i za granicą oraz podać następujące informacje: 1) imię i nazwisko, 2) maskowany numer karty kredytowej (6 pierwszych, 4 ostatnie cyfry numeru karty), 3) krótki opis zdarzenia, 4) numer telefoniczny, pod którym Centrum Alarmowe moŝe skontaktować się z Ubezpieczonym, 5) lub osobą przez niego wyznaczoną, 6) numer rejestracyjny Pojazdu, 7) lokalizację miejsca zdarzenia, 8

9 8) wszelkie inne informacje niezbędne do realizacji Usług assistance. 2. JeŜeli Ubezpieczony nie dopełnił, któregokolwiek z postanowień określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel moŝe odmówić organizacji świadczeń. 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Centrum Alarmowe informuje Ubezpieczonego czy na podstawie przekazanych przez niego informacji uzasadnione jest zlecenie wykonania Usługi assistance a w razie decyzji pozytywnej zleca wykonanie takiej usługi. 4. JeŜeli brak jest podstaw do wykonania Usługi assistance lub moŝe być ona świadczona w innym zakresie niŝ określony w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczonemu przekazywana jest informacja ze wskazaniem okoliczności i podstaw prawnych uzasadniających całkowitą lub częściową odmowę wykonania usługi. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Świadczenia wypłacane są Ubezpieczonemu, w złotych polskich, przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny ustalony z Ubezpieczonym sposób. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest zapłacić świadczenie w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie w powyŝszym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemoŝliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu (14) dni od wyjaśnienia tych okoliczności. W takim przypadku Ubezpieczyciel zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemoŝności zaspokojenia jej roszczenia w całości lub części, a takŝe wypłaca bezsporną część świadczenia. PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpieczenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. SKARGI I ZAśALENIA Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zaŝaleń jest Zarząd Ubezpieczyciela lub upowaŝnieni przez Zarząd pracownicy Ubezpieczyciela. 2. Skargi i zaŝalenia mogą być składane w siedzibie Ubezpieczyciela lub przesyłane w formie pisemnej na adres: Europ Assistance Polska, ul. Wołoska 5, budynek Taurus, Warszawa bądź elektronicznej lub przekazywane Ubezpieczycielowi w innej formie umoŝliwiającej określenie toŝsamości osoby zgłaszającej skargę lub zaŝalenie oraz przedmiot tej skargi lub zaŝalenia. 3. Skargi i zaŝalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niŝ w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. JeŜeli rozpatrzenie skargi lub zaŝalenia okaŝe się niemoŝliwe w terminie, o którym mowa powyŝej, Ubezpieczyciel rozpatrzy skargę lub zaŝalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŝnej staranności rozpatrzenie takie było moŝliwe. 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zaŝalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zaŝalenie, bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z zainteresowanym. 9

10 ROSZCZENIA REGRESOWE JeŜeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela, roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela, do wysokości zapłaconego świadczenia. 2. JeŜeli Ubezpieczony, bez zgody Ubezpieczyciela, zrezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub z prawa do zabezpieczenia roszczenia, Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty świadczenia do wysokości naleŝnego roszczenia. 3. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba Ŝe sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 4. Na Ŝądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich, udzielając informacji i dostarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Z zastrzeŝeniem 12 ust 1, 15 ust. 2 wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być składane na piśmie. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 1 października 2011 roku. 10