POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE 1"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK BEZPIECZNE PŁATNOŚCI DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem, udziela Posiadaczom kart płatniczych ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy ubezpieczenia grupowego Toyota Bank Assistance zawartej z Toyota Bank Polska S.A. zwanym dalej Ubezpieczającym" w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. DEFINICJE 2 Przez użyte w niniejszych warunkach ubezpieczenia pojęcia napisane wielką literą należy rozumieć: 1. Centrum Alarmowe - Europ Assistance Polska Sp. z o.o., wyłącznie uprawniona do organizacji i wykonywania w imieniu Ubezpieczyciela świadczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia grupowego; 2. Karta karta kredytowa classic Ice Rose i Black Pearl oraz karta kredytowa gold Double Gold, karta debetowa classic Super Red III i Ruby Passion oraz karta płatniczo lojalnościowa Toyota More, wydana przez Toyota Bank Polska SA, która może być objęta Ubezpieczeniem; 3. Kradzież kieszonkowa zabór w celu przywłaszczenia portfela lub jego zawartości, dokumentów lub Karty, bez użycia przemocy fizycznej lub groźby jej użycia, wbrew woli Ubezpieczonego, z kieszeni odzieży lub torby posiadanej bądź niesionej przez Ubezpieczonego; 4. Kradzież z włamaniem zabór w celu przywłaszczenia ubezpieczonego mienia z pomieszczeń i miejsc wymienionych w niniejszych ogólnych warunkach po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub miejsca wymienionego w niniejszych ogólnych warunkach; 5. Nieautoryzowana transakcja zbliżeniowa transakcja bezgotówkowa dokonana w punkcie usługowo-handlowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przez osoby nieuprawnione, Kartą utraconą w wyniku Kradzieży kieszonkowej, Kradzieży z włamaniem lub Rozboju. Poprzez Nieautoryzowane transakcje zbliżeniowe rozumie się również, transakcje dokonane bez wiedzy i zgody Ubezpieczonego, w wyniku czego utracił on środki pieniężne a fakt ten został zgłoszony na Policję; 6. Nieautoryzowana transakcja internetowa transakcje dokonane w Internecie przez osoby nie uprawnione, które weszły w posiadanie danych karty płatniczej/kredytowej lub danych dostępowych do internetowego konta osobistego poprzez phishing lub przy użyciu key loggera; 7. Key logger Program komputerowy działający na zasadzie przejęcia kontroli nad procedurami systemu operacyjnego służącymi do obsługi klawiatury. Każde wciśnięcie klawisza jest odnotowywane w specjalnym pliku; 8. Ochrona ubezpieczeniowa ochrona udzielana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonym w zakresie i na warunkach określonych w Umowie ubezpieczenia grupowego oraz w OWU; 9. Okres ubezpieczenia 12 miesięczny okres liczony od daty przystąpienia do ubezpieczenia; 10. Phishing wyłudzenie poufnych informacji osobistych (np. haseł lub szczegółów karty kredytowej) przez podszywanie się pod osobę lub instytucję godną zaufania; 11. Rozbój zabór mienia w celu jego przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do Ubezpieczonego; 12. Terminal POS urządzenie instalowane w punktach handlowo-usługowych. Używane do kontaktu z bankiem za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego w przypadku płatności Kartą za towar lub usługę w celu rozliczenia transakcji; 1 S t r o n a

2 13. Transakcja bezgotówkowa transakcja dokonana poprzez terminal POS przy użyciu Karty Ubezpieczeniowego; 14. Ubezpieczający Toyota Bank Polska S.A.; 15. Ubezpieczenie ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Ubezpieczyciela na podstawie niniejszych OWU; 16. Ubezpieczony Posiadacz karty płatniczej wydanej przez Toyota Bank Polska S.A., objęty Ochroną Ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia; 17. Ubezpieczyciel Europ Assistance S.A.; 18. Umowa Ubezpieczenia umowa na ochronę ubezpieczeniową, zawartą pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym; 19. Usługi assistance usługi polegające na organizacji lub organizacji i pokryciu kosztów świadczeń przez Centrum Alarmowe na rzecz Ubezpieczonych w przypadku Nieautoryzowanych transakcji zbliżeniowych oraz Nieautoryzowanych transakcji internetowych w zakresie i w granicach sum ubezpieczenia przewidzianych w OWU. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczenia pieniężne oraz usługi wymienione poniżej świadczone na rzecz Ubezpieczonego: a. Zwrot środków utraconych w wyniku Nieautoryzowanych transakcji zbliżeniowych oraz zwrot środków utraconych w wyniku Nieautoryzowanych transakcji internetowych - 6 b. Zwrot kosztów wydania nowej Karty - 7 c. Pomoc w blokowaniu Kart - 8 d. Infolinia konsumencka Wykonanie wszelkich czynności, o których mowa, na zlecenie Ubezpieczyciela za pośrednictwem Centrum Alarmowego, zapewnia firma Europ Assistance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, bud. Taurus, której Ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zdarzenie objęte Ochroną ubezpieczeniową. 3. Usługi assistance organizowane są tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotyczą zdarzeń powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 4 1. W stosunku do każdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem podpisania odpowiedniej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Europ Assistance. 2. W stosunku do każdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z dniem wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń: a. rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia, b. z dniem zakończenia lub wypowiedzenia umowy o wydanie i użytkowanie Karty, c. rezygnacja z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony może, w każdym czasie, zrezygnować z Ubezpieczenia, składając za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenie o rezygnacji, o czym Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela. Rezygnacja jest skuteczna wobec Ubezpieczyciela z końcem okresu Ochrony ubezpieczeniowej, za który została zapłacona Składka za danego Ubezpieczonego. TRYB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM 5 1. W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem assistance, Ubezpieczony powinien niezwłocznie (przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie) skontaktować się z Ubezpieczającym w celu zablokowania możliwości wykonywania płatności utraconą Kartą. 2. W celu realizacji świadczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu: czynnym całą dobę, dostępnym z 2 S t r o n a

3 telefonów komórkowych i stacjonarnych w kraju i za granicą oraz podać następujące informacje: a. numer PESEL b. imię i nazwisko, c. data urodzenia d. numer telefoniczny, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z Ubezpieczonym lub osobą przez niego wyznaczoną, e. krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy, f. wszelkie inne informacje niezbędne do realizacji usług assistance, g. współdziałać z Centrum Alarmowym w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązania. 3. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa nie dopełnił, któregokolwiek z postanowień określonych w ust. 1 i 2, Ubezpieczyciel może odmówić świadczeń określonych w 6-9. NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE ZBLIŻENIOWE I NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE INTERNETOWE 6 1. W przypadku: a. Nieuprawnionych transakcji zbliżeniowych lub b. Nieautoryzowanych transakcji internetowych, Centrum Alarmowe zobowiązane jest do zwrotu łącznej kwoty Nieautoryzowanych transakcji, o których mowa wyżej, lecz nie więcej niż do sumy ubezpieczenia określonej w W celu zwrotu kosztów Ubezpieczony zobowiązany jest przesłać pisemny wniosek o zwrot Nieautoryzowanych transakcji zbliżeniowych do Centrum Alarmowego na adres: Europ Assistance Polska Sp. z o.o. Dział Likwidacji Szkód ul. Wołoska Warszawa Tel. (22) Wniosek o zwrot Nieautoryzowanych transakcji powinien zawierać: a. imię i nazwisko Ubezpieczonego, b. numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona łączna kwota Nieautoryzowanych transakcji zbliżeniowych lub Nieautoryzowanych transakcji internetowych, c. dokument potwierdzający zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Karty, d. zaświadczenie Ubezpieczającego dokumentujące datę i godzinę zablokowania konta bankowego lub Karty w celu braku możliwości dokonywania transakcji, e. wyciąg z konta bankowego, potwierdzony przez Ubezpieczającego, zawierający Nieautoryzowane transakcje zbliżeniowe lub Nieautoryzowane transakcje internetowe. ZWROT KOSZTÓW WYDANIA NOWEJ KARTY 7 1. W przypadku utraty Karty w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Kradzieży kieszonkowej lub Rozboju, Centrum Alarmowe zobowiązane jest do zwrotu Kosztów wydania utraconej Karty do sumy ubezpieczenia określonej w W celu zwrotu kosztów Ubezpieczony zobowiązany jest przesłać pisemny wniosek o refundację kosztów wydania nowej Karty do Centrum Alarmowego na adres: 3 S t r o n a

4 Europ Assistance Polska Sp. z o.o. Dział Likwidacji Szkód ul. Wołoska Warszawa Tel. (22) Wniosek o refundację kosztów wydania nowej Karty powinno zawierać: a. imię i nazwisko Ubezpieczonego, b. numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone koszty wydania nowej Karty, c. dokument potwierdzający zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Karty,. d. wyciąg bankowy świadczący o obciążeniu Ubezpieczonego kosztami wydania nowej Karty. 4. Ubezpieczyciel likwiduje Szkodę w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jej wystąpieniu. 5. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu. 6. Decyzja o wypłacie odszkodowania lub zaniechaniu wypłaty odszkodowania wysyłana jest listem poleconym na adres wskazany we wniosku. 7. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli z okoliczności wystąpienia Szkody wynika, że nie ma możliwości ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela bez wyjaśnienia kwestii winy Uprawnionego, Ubezpieczyciel może podjąć decyzję o odpowiedzialności za zdarzenie w oparciu o wynik postępowania przygotowawczego lub prawomocne orzeczenie sądu. BLOKOWANIE KARTY 8 W przypadku Kradzieży kieszonkowej, Kradzieży z włamaniem lub Rozboju, Ubezpieczony zobowiązany jest ten fakt do Ubezpieczającego w celu zablokowania możliwości dokonywania płatności wszystkimi utraconymi kartami. Na wniosek Ubezpieczonego obowiązek ten może zostać spełniony za pośrednictwem Centrum Alarmowego, poprzez przekierowanie połączenia telefonicznego do Ubezpieczającego. INFOLINIA KONSUMENCKA 9 1. Usługi Infolinii polegają na zapewnieniu Ubezpieczonemu możliwości skorzystania z serwisów informacyjnych Centrum Alarmowego, w ramach których udzielane są informacje w zakresie Infolinii konsumenckiej. 2. W ramach usług Infolinii Centrum Alarmowe udzieli, na wniosek Ubezpieczonego i w oparciu o ogólnodostępne bazy danych, informacji zgodnie z poniższym zakresem. RODZAJ POMOCY UDZIELANIE INFORMACJI NA TEMAT OPIS 1. ochrony praw konsumenta, 2. gdzie i w jakich godzinach przyjmuje powiatowy/miejski rzecznik konsumentów, 3. danych teleadresowych instytucji powołanych do ochrony praw konsumenta, 4 S t r o n a

5 UDZIELANIE PORAD 1. gdzie i w jakim terminie złożyć reklamację, 2. jak napisać pismo reklamacyjne, 3. jak postąpić w przypadku odrzucenia uzasadnionej reklamacji, PRZESŁANIE NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WSKAZANY PRZEZ UBEZPIECZONEGO INFORMACJA KONSUMENCKA UMAWIANIE WIZYT W KANCELARIACH PRAWNYCH 1. aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia, uchwały), 2. wzorów umów oraz pism reklamacyjnych, 3. Telefoniczna informacja prawna udzielana przez prawników dotycząca kwestii z zakresu prawa konsumenckiego 3. Informacje uzyskane od prawnika mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako ostateczna ekspertyza prawna, ani też nie mogą być podstawą roszczeń Ubezpieczonego. WYŁĄCZENIA OGÓLNE Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe: a. z winy umyślnej oraz wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub wyrządzone umyślnie przez osoby, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby, za które Ubezpieczony faktycznie oraz z mocy przepisów prawa i zwyczajów ponosi odpowiedzialność; b. w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; c. wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, strajków, rozruchów, lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, powstań, rewolucji, demonstracji; d. wskutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub formaldehydu; e. pośrednie wszelkiego rodzaju, w tym wynikające z utraty spodziewanego zysku wynagrodzeń, kar umownych, opóźnień; 5. Nie podlegają ochronie Nieuprawnione transakcje zbliżeniowe dokonywane w punktach usługowohandlowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej i są wyłączone z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wszystkie szkody powstałe z naruszeniem prawa przez Ubezpieczonego. SUMA UBEZPIECZENIA Poniższe tabele określają sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów świadczeń assistance oraz maksymalną ilość interwencji w ciągu jednego Okresu ubezpieczenia. 2. Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do jednego zdarzenia. 5 S t r o n a

6 ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE W przypadku Nieautoryzowanych transakcji dokonanych kartą zbliżeniową, utraconą w wyniku Kradzieży kieszonkowej, Kradzieży z włamaniem lub Rozboju W przypadku dokonania nieautoryzowanych transakcji internetowych, a fakt ten został zgłoszony na Policie RODZAJ ŚWIADCZENIA Blokada Karty Nieautoryzowane transakcje zbliżeniowe Zwrot kosztów wydania nowej karty Nieautoryzowane transakcje internetowe LIMITY ŚWIADCZEŃ Brak limitów 2 x 600 PLN 2 x 150 PLN 2 X PLN NA ŻYCZENIE KLIENTA Infolinia konsumencka Bez ograniczeń POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Spory wynikające z niniejszych OWU mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia obowiązują od dnia 10 maja 2013 roku. 6 S t r o n a

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK OPIEKUN KARIERY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK OPIEKUN KARIERY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK OPIEKUN KARIERY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia użytkowników kart płatniczych Getin Noble Banku SA dla byłych klientów DZ Banku Definicje 1 Poniższe terminy w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta

Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Bezpieczna karta Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników kart Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia do Kart płatniczych Getin Noble Banku S.A.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej. REGULAMIN OFERTY PAKIET BARDZO POMOCNY 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty Pakiet Bardzo Pomocny, zwanej dalej Ofertą, w Banku Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R-ASSISTANCE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R-ASSISTANCE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA R-ASSISTANCE DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia R-Assistance (zwane dalej OWU ) mają zastosowanie do Grupowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy i Użytkowników kart wydawanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy i Użytkowników kart wydawanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy i Użytkowników kart wydawanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDICAL ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia medical assistance, zwanych dalej OWU, BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon

Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Bezpieczny Telefon Warunki Ubezpieczenia telefonu komórkowego abonentów Play w programie Bezpieczny Telefon Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo