OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej 1

2 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Mondial Assistance International AG SA Główny Oddział w Polsce, zwany dalej ubezpieczycielem, oferuje pomoc podczas podróży samochodem, zwaną dalej ochroną Assistance. 2. Ubezpieczonymi w zakresie niniejszej umowy ubezpieczenia są kierowca i pasażerowie, przebywający w samochodzie w momencie wystąpienia zdarzenia Assistance. 3. Ubezpieczającym w zakresie niniejszej umowy ubezpieczenia jest Stowarzyszenie Kierowców i Pasażerów SKIP. 4. Umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem określa w szczególności: 1) sposób zawierania umowy ubezpieczenia, 2) prawa i obowiązki stron umowy, 3) tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego lub ubezpieczyciela, 4) sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej, 5) tryb, warunki oraz sposób dokonywania zmiany umowy. 5. Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc udzielana kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem lub awarią. 6. Liczba osób znajdujących się w pojeździe nie może przekroczyć liczby osób określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (nie więcej niż 9 osób). 7. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się o godzinie 12 następnego dnia od daty zawarcia umowy o prowadzenie Pakietu Assistance (inaczej zakupu legitymacji) i trwa przez następne 365 dni. 8. Usługi są świadczone za pośrednictwem Centrum Operacyjnego Zakładu Ubezpieczeń - Mondial Assistance International AG SA Główny Oddział w Polsce ul. Domaniewska 50 B, Warszawa, nr telefonu , faks , zwanego dalej Centrum Operacyjnym. 2. Definicje 1. Kierowca - kierujący pojazdem w czasie zdarzenia objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela w ramach niniejszej umowy, będący posiadaczem ważnej legitymacji członkowskiej Skip Vip. 2. Posiadacz legitymacji Skip Vip - osoba, której dane widnieją na formularzu legitymacji, i której z tego tytułu przysługuje ochrona ubezpieczeniowa. 3. Pasażer - każda osoba przewożona pojazdem w czasie zdarzenia objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela w ramach niniejszej umowy, z wyłączeniem osób przewożonych za opłatą. Bezpieczni kierowcy płacą mniej 2

3 4. Pojazd - samochód osobowy, ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony albo ciężarowo osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zgłoszony do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. 5. Awaria - każdy przypadek losowy, wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. 1) Pojęcie awaria obejmuje także: a. awarię pasów bezpieczeństwa, b. awarię ogumienia, c. brak paliwa uniemożliwiający kontynuację jazdy, ubezpieczyciel zorganizuje dostarczenie paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw i pokrywa koszty dostarczenia, przy czym ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów paliwa, d. zatankowanie niewłaściwego paliwa, e. zagubienie, zatrzaśnięcie lub uszkodzenie kluczyków, f. awarię alarmu lub immobilizera. 2) Pojęcie awaria nie obejmuje przypadków polegających wyłącznie na awarii oświetlenia pojazdu na skutek przepalenia się żarówek. 6. Wypadek - zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu: 1) wypadek drogowy przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego, 2) pozostałe wypadki powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie, zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 3) uszkodzenia przez osoby trzecie, 4) pożar, wybuch, osmalenie, 5) huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, osuwanie się lub zapadanie ziemi, lawina lub inne siły przyrody, 6) nagłe działanie czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu. 7. Unieruchomienie - stan pojazdu ubezpieczonego, dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych i posiadającego ważne badania techniczne, który powstał na skutek wypadku lub awarii uniemożliwiając dalsze użytkowanie pojazdu na drogach publicznych. 8. Pojazd unieruchomiony - pojazd ubezpieczony, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne, który na skutek unieruchomienia nie może być użytkowany. 9. Rok ubezpieczeniowy - 12 miesięczny okres od daty rozpoczęcia ochrony 10. Zakres terytorialny - W przypadku legitymacji Skip Vip ochroną ubezpieczeniową objęte jest terytorium Polski oraz pozostałe kraje Europy z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy. Bezpieczni kierowcy płacą mniej 3

4 3. Zakres ubezpieczenia 1. Dla posiadaczy legitymacji członkowskich SKIP Vip W ramach Ochrony Assistance dedykowanej posiadaczom legitymacji Skip Vip Centrum Operacyjne zapewnia ubezpieczonemu lub osobie prowadzącej samochód wpisany na legitymację SKiP VIP dostęp do następujących świadczeń i usług: a. Holowanie i naprawa na miejscu: W przypadku unieruchomienia ubezpieczonego samochodu ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub jeśli pojazd nie nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia koszty transportu holowania pojazdu. Przez pomoc na miejscu zdarzenia rozumie się naprawę, której dokonać może w ciągu 1 godziny, przybyły z ramienia Centrum Operacyjnego pracownik pomocy drogowej. Holowanie pojazdu odbywa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu i organizowane jest w limicie 400 Euro(na zdarzenie) do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi lub innego punktu będącego w tej samej lub mniejszej odległości od miejsca zdarzenia, wskazanego przez posiadacza legitymacji. b. Dostarczenie paliwa: Jeżeli brak paliwa uniemożliwia kontynuację jazdy, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dostarczenia paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej czynnej stacji paliw. Koszt samego paliwa pokrywa ubezpieczony. c. Samochód zastępczy: Jeżeli naprawa ubezpieczonego pojazdu na skutek zdarzenia zaszłego na terytorium RP lub poza granicami RP nie może zakończyć się w dniu zaholowania go do warsztatu naprawczego, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty pojazdu zastępczego klasy B na okres naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż: - 3 dni w przypadku awarii i wypadku. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dostarczenia auta zastępczego oraz jego odbioru po okresie wynajmu. Przy czym ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów paliwa, ubezpieczenia oraz opłat za autostrady i parkingi. d. Powrót do miejsca zamieszkani lub transport do miejsca docelowego: W razie gdy naprawa pojazdu ma trwać dłużej niż 48 godzin, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonych do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego podróży. Usługa ta organizowana jest do miejsca bliższego miejscu przebywania kierowcy i pasażerów. Transport organizowany jest pociągiem lub autokarem. W razie podróży trwającej ponad 12 godzin ubezpieczyciel może zorganizować transport samolotem w klasie ekonomicznej dla posiadacza legitymacji SkiP VIP. e. Zakwaterowanie w hotelu: Jeżeli naprawa ubezpieczonego pojazdu na skutek zdarzenia assistance potrwa co najmniej 24 godzin, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszt zakwaterowania w 3 gwiazdkowym hotelu na maksymalnie 3 doby. Bezpieczni kierowcy płacą mniej 4

5 f. Parking: W razie unieruchomienia pojazdu i braku możliwości pozostawienia go na terenie warsztatu naprawczego, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty parkingu na 3 doby do równowartości 40 Euro. g. Odbiór pojazdu: Ubezpieczyciel organizuje przejazd właściciela pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej w celu odebrania pojazdu naprawionego. Transport organizowany jest pociągiem lub autokarem. Odbiór pojazdu organizowany jest pod warunkiem, że unieruchomienie miało miejsce powyżej 30 km od adresu z dowodu rejestracyjnego pojazdu. h. Złomowanie pojazdu: Złomowanie pojazdu poza granicami Polski, w tym też udzielenie informacji na temat wymaganych czynności administracyjnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju złomowania do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 200 euro. i. Transport części zamiennych: W razie naprawy unieruchomionego samochodu w serwisie i niedostępności w nim części zamiennych Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszt przesyłki niezbędnych części do serwisu naprawiającego. j. Tłumaczenie za granicą: Organizacja tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego, drogą telefoniczną umożliwiającego porozumienie się, ze służbami medycznymi, urzędnikami i policją. Pomoc w tłumaczeniu oficjalnych dokumentów niezbędnych do poruszania się po terenie danego kraju. k. Świadczenia medyczne: W razie gdy kierowca lub pasażerowie ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku drogowego bądź innego zdarzenia pozostającego w związku z ruchem pojazdu doznają obrażeń ciała lub poniosą śmierć - przysługują następujące świadczenia: organizacja hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego za granicą, organizacja i pokrycie kosztów przewozu osób rannych z miejsca zdarzenia do szpitala, organizacja i pokrycie kosztów przewozu osób rannych do miejsca zamieszkania bądź szpitala na terytorium RP; przewóz rannych odbywa się środkiem transportu dostosowanym do ich stanu zdrowia, organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochowania w RP. Decyzję co do sposobu przewozu osób rannych podejmują upoważnieni przez Ubezpieczyciela lekarze. Jeżeli lekarze stwierdzą, że przewóz jest możliwy, a ranny lub działająca w jego imieniu rodzina, nie wyrażają zgody na powrót do kraju - wówczas dalsze świadczenie takie jak koszty późniejszego transportu do RP przestają ubezpieczonemu przysługiwać Bezpieczni kierowcy płacą mniej 5

6 Skorzystanie w przypadku unieruchomienia pojazdu ze świadczenia wyszczególnionego w punkcie c) wyklucza możliwość skorzystania ze świadczeń wyszczególnionych w punktach d) i e). Świadczenia wyszczególnione w punktach d), e), f) i g) nie są dostępne jeżeli unieruchomienie miało miejsce pod adresem zameldowania właściciela pojazdu. Świadczenia wyszczególnione w punktach c), d), e), f), g), h) i i) są organizowane pod warunkiem, że wcześniej Centrum Operacyjne organizowało usługę holowania unieruchomionego pojazdu. Dodatkowo w razie problemów zdrowotnych, lokalizacyjnych lub organizacyjnych w czasie podróży Posiadacz legitymacji Skip Vip ma dostęp do następujących infolinii: l. Kierowca zastępczy: Jeżeli kierowca, będący posiadaczem legitymacji SkiP VIP, został ranny lub poniósł śmierć, a żaden z pasażerów nie posiada prawa jazdy bądź zgodnie z decyzją lekarza nie może kierować pojazdem Ubezpieczyciel zapewni zmiennika kierowcy w celu powrotu ubezpieczonego pojazdu i pasażerów do RP; podróż powrotna do RP odbywa się najkrótszą możliwą drogą; koszty paliwa, wjazdu na autostrady, parkingów oraz inne koszty ponosi posiadacz lub pasażerowie pojazdu. Usługa ta organizowana jest tylko jeżeli samochód jest prywatną własnością posiadacza legitymacji SkiP VIP. m. Przekazywanie informacji : Na życzenie posiadacza legitymacji SkiP VIP Ubezpieczyciel może pośredniczyć w przekazaniu niezbędnych wiadomości rodzinie posiadacza legitymacji lub jego pracodawcy. Przekazanie informacji może nastąpić na skutek zmiany rezerwacji hotelowej, zmiany rezerwacji biletu lotniczego, wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia (strajk, wypadek, choroba) powodującego zwłokę czy zmianę w podróży posiadacza legitymacji SkiP VIP. Bezpieczni kierowcy płacą mniej 6

7 n. Infolinia Medyczna Konsultacja Lekarska: informowanie o państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania, informowanie o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży itp, informowanie o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, informowanie o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, informacje medyczne, w tym informacje o tym, jak należy się przygotowywać do zabiegów lub badań medycznych. informacje o dietach, zdrowym żywieniu, dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym Centrum Operacyjnego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli ubezpieczonemu i pasażerom ustnej informacji, co do dalszego postępowania. Informacje nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego i nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń wobec lekarza uprawnionego lub zakładu ubezpieczeń. o. Usługi Concierge: rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych rezerwacja hoteli rezerwacja biletów do kin i teatrów rezerwacja w restauracjach rezerwacja samochodu zastępczego zamawianie taxi dostawa kwiatów informacje o podróżach i turystyce informacje o szczepieniach koniecznych w danym kraju informacja o warunkach drogowych pomoc przy wybraniu najbardziej dogodnej trasy przejazdu Centrum Operacyjne nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania usług z przyczyn całkowicie niezależnych od Centrum Operacyjnego. n. Dostęp do specjalistów Centrum Operacyjnego: Ubezpieczonemu udzielone zostaną informacje o firmach świadczących usługi pomocy drogowej oraz firmach holowniczych i wypożyczalniach samochodów. Uzyska także dostęp do informacji teleadresowych na temat stacji napraw najbliższych jego lokalizacji. Bezpieczni kierowcy płacą mniej 7

8 4. Wyłączenia odpowiedzialności 1. Świadczenia wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nie przysługują i nie mieszczą się w zakresie ubezpieczenia w razie awarii i wypadków pozostających w związku lub będących następstwem: 1) wydarzeń wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych, 2) promieniowania radioaktywnego, 3) strajku, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabotażu, udziału ubezpieczonych w zakładach, przestępstwach, bójkach, z wyjątkiem wypadków powstałych podczas obrony własnej lub udzielenia pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie, 4) udziału ubezpieczonego pojazdu w zawodach, wyścigach, rajdach, 5) winy umyślnej ubezpieczonego, 6) kierowania pojazdem przez osoby nieposiadające wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem lub którym zatrzymano czasowo lub na stałe wymagane dokumenty, 7) kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających. 2. Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje awarii i wypadków skutkujących powstaniem: 1) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zezwolenia Centrum Operacyjnego, nawet w sytuacji kiedy koszty te mieszczą się w granicach limitów odpowiedzialności, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyższej lub szczególnych okoliczności, 2) świadczeń w stosunku do wszystkich przewożonych osób, jeżeli łączna liczba poruszających się pojazdem przekracza dopuszczalną liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, 3) wszelkich kosztów pośrednich powstałych w konsekwencji awarii pojazdu, 4) kosztów części zamiennych. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie bagażu lub przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem pojazdu. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożliwość wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub niemożliwość wykonania świadczeń spowodowane jest strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się, wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych. Bezpieczni kierowcy płacą mniej 8

9 5. Postępowanie w przypadku szkody 1. W razie awarii Ubezpieczony jest zobowiązany: 1) niezwłocznie zgłosić prośbę o pomoc do Centrum Operacyjnego Tel: , Faks: Centrum Operacyjne zwraca koszt połączenia telefonicznego po przedstawieniu odpowiednich dokumentów tj. faktura, billing. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: a) nazwisko, imię lub kierowcy i współpasażerów, b) markę i numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu, c) dokładne miejsce zdarzenia i, w miarę możliwości numer telefonu, d) krótki opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy, 2) na prośbę Centrum Operacyjnego przedstawić usługodawcy (osobie holującej) dokumenty pojazdu. 2. Centrum Operacyjne nie podejmuje żadnych czynności, a ubezpieczyciel jest zwolniony z pokrycia kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, jeżeli uprzednio nie został poinformowany o zdarzeniu, chyba że powiadomienia nie dokonano z powodu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. 3. W przypadku gdy Ubezpieczony nie wypełnia obowiązków określonych wyżej, ubezpieczyciel ma prawo odmówić spełnienia świadczenia. 6. Postanowienia końcowe 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Jeżeli na potrzeby świadczenia usług ujętych w niniejszym dokumencie zachodzi potrzeba przeliczenia limitów podanych w Euro na inne waluty proces ten prowadzony jest według średniego kursu NBP z dnia ich świadczenia. 3. Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zakładu Ubezpieczeń lub siedziby miejsca zamieszkania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Upoważnionego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w postępowaniu cywilnym procesowym. 4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 5. Niniejsze warunki zostały przyjęte Uchwałą Zarządu. OWU SKIP Assistance ważne od: Bezpieczni kierowcy płacą mniej 9

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Assistance do OC... 7 4. Wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance 1. Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum Dla Klientów Banku DnB NORD Polska S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Platinum, zwane dalej OWU, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Starter Assistance. 1 Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Starter Assistance. 1 Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Starter Assistance 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Starter Assistance zatwierdzone uchwałą BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeo S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W RUCHU ZAGRANICZNYM "MOTO - ASSISTANCE"

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W RUCHU ZAGRANICZNYM MOTO - ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE W RUCHU ZAGRANICZNYM "MOTO - ASSISTANCE" zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/85/2001 z dnia 25 kwietnia 2001r. ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY ASSISTANCE DLA SAMOCHODU (SWU) z dnia 22.07.2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 2 2. Definicje 2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 4. Świadczenia w przypadku unieruchomienia pojazdu 3

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wygodniej w drodze, zwane dalej WU mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo