OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC"

Transkrypt

1 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC pomiędzy BRE Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (zwanym dalej BRE Ubezpieczenia ) a mbankiem - BRE Bankiem S.A. (zwanym dalej Ubezpieczającym ). Umowa ta zwana jest dalej Umową Ubezpieczenia. 2. Umowę Ubezpieczenia zawiera się na rachunek Posiadaczy rachunków, będących właścicielami pojazdu osobowego lub pojazdu ciężarowego w nadwoziu pojazdu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który nie osiągnął km przebiegu i którego okres eksploatacji nie przekroczył 12 lat. 3. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostanie potwierdzone przez BRE Ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy generalnej, stanowiącej wraz z OWU integralną część Umowy Ubezpieczenia. 2. Definicje Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU rozumie się: 1. awaria - jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu uniemożliwiające jazdę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca awarii, z wyłączeniem konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych (w tym paliwa), obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz u środków niezbędnych do obsługi pojazdu. Jako awarię pojazdu traktuje się m. in. awarię pasów bezpieczeństwa lub autoalarmu, awarię oświetlenia zewnętrznego, awarię wycieraczek, rozładowany akumulator, awarię ogumienia lub zamarznięcie paliwa; 2. awaria ogumienia przebicie lub wystrzelenie opony lub dętki, niesprawne wentyle, inne przyczyny, z powodu których uchodzi powietrze z opony lub dętki; 3. Centrum Alarmowe jednostka organizacyjna świadcząca na rzecz Ubezpieczonych usługi assistance określone w OWU (Europ Assistance Polska Sp. z o.o.), do której Ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) zobowiązany jest zgłosić telefonicznie zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniowa; Centrum Alarmowe działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; 4. kradzież zabranie części pojazdu w celu przywłaszczenia przez osobę nie uprawnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem w sposób wyczerpujący znamiona czynu objętego dowolnym z wymienionych artykułów: 278 k.k. (kradzież), 279 k.k. (kradzież z włamaniem), 280 k.k. (rozbój) i 282 k.k. (wymuszenia rozbójnicze); 5. miejsce zamieszkania adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Posiadacza rachunku podany w momencie przystąpienia do ubezpieczenia, wskazany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo adres zamieszkania kierowcy pojazdu; 6. okres eksploatacji pojazdu okres liczony od roku produkcji pojazdu do dnia przystąpienia do ubezpieczenia; 7. pojazd samochód osobowy albo samochód ciężarowy w nadwoziu pojazdu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który nie osiągnął km przebiegu i którego okres eksploatacji nie przekroczył 12 lat, zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, z wyjątkiem motorowerów i pojazdów szynowych, przyczep, przyczep lekkich oraz naczep; 8. posiadacz rachunku osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, z którą

2 2 Bank zawarł umowę o prowadzenie rachunku, a w przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy rachunku; 9. pilot osoba skierowana przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia; 10. przepalenie żarówki całkowite zużycie żarówki świateł mijania, świateł hamowania, świateł tylnych, świateł cofania lub kierunkowskazu; 11. rozładowanie akumulatora rozładowanie akumulatora z przyczyn nie wynikających z jego zużycia eksploatacyjnego, po którym możliwe jest jego doładowanie i dalsze użytkowanie bez konieczności ponownego doładowywania ze źródła zewnętrznego, tzn. pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 12. Ubezpieczony Posiadacz rachunku oraz kierowca i pasażerowie pojazdu podróżujący ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 13. ubezpieczony pojazd pojazd będący własnością Posiadacza rachunku zgłoszony do ubezpieczenia podczas przystąpienia do ubezpieczenia; 14. Ubezpieczający mbank - BRE Bank S.A. zawierający Umowę Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacenia składki; 15. utrata kluczyków zniszczenie lub utrata kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu. 16. unieruchomienie pojazdu możliwości poruszania się pojazdem w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową powodujących niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu lub uniemożliwiających jazdę w sposób bezpieczny, lub zgodny z przepisami ruchu drogowego; 17. warsztat zakład naprawczy posiadający autoryzację producenta na dokonywanie napraw pojazdu danej marki lub inny zakład uzgodniony przez Ubezpieczonego z Centrum Alarmowym, pod warunkiem, że nie jest on w dalszej odległości od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy zakład posiadający autoryzację; 18. wypadek drogowy nagłe zetknięcie się z przedmiotem, osobą lub zwierzęciem znajdującym się poza pojazdem, wskutek którego nastąpiło uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu lub jego części trwale zamontowanych; 3. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance za pośrednictwem Centrum Alarmowego i pokrycie jej kosztów przez BRE Ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych OWU. 4. Zakres ubezpieczenia 1. BRE Ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń związanych z unieruchomieniem pojazdu tj. awarii, u paliwa, zamarznięcia paliwa, kradzieży, wypadku drogowego, zatrzaśnięcia lub utraty kluczyków, mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W zależności od zaistniałego zdarzenia związanego z unieruchomieniem pojazdu, na wniosek Ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, BRE Ubezpieczenia organizuje następujące świadczenia: 1) naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia - w przypadku unieruchomienia pojazdu Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty usprawnienia pojazdu w miejscu jego unieruchomienia w zakresie niezbędnym do kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania kierowcy pojazdu w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami; Centrum Alarmowe nie pokrywa kosztów części i materiałów użytych w celu usprawnienia pojazdu; 2) holowanie pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższej stacji obsługi, jednak nie dalej niż na odległość 50 km od miejsca unieruchomienia pojazdu; w przypadku holowania na odległość dalszą niż 50 km, koszty holowania powyżej tej odległości ponoszone są przez Ubezpieczonego

3 3 3) parkowanie pojazdu jeżeli w wyniku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty parkowania pojazdu na okres nie dłuższy niż 3 dni; holowanie na parking i z parkingu traktowane jest jako jednorazowe holowanie, którego koszt pokrywa Centrum Alarmowe; 4) transport kierowcy i pasażerów do warsztatu - jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu kierowcy i pasażerów do warsztatu, do którego holowany jest ubezpieczony pojazd unieruchomiony wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; transport odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku u miejsc, innym środkiem transportu wskazanym przez Centrum Alarmowe; 5) transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu kierowcy i pasażerów do miejsca docelowego podróży lub do miejsca zamieszkania kierowcy pojazdu (do bliższego z tych dwóch miejsc), pociągiem I klasy (wraz z transportem do i z dworca kolejowego). Jeżeli czas podróży przekracza 8 godzin, wówczas transport może się odbyć samolotem w klasie turystycznej (wraz z transportem do i z lotniska). 6) dowóz paliwa - w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu z powodu wyczerpania paliwa przedstawiciel Centrum Alarmowego dostarczy paliwo w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw. Koszty paliwa pokrywane są przez Ubezpieczonego. 7) otwarcie pojazdu - w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu; jeżeli otwarcie pojazdu nie jest możliwe na miejscu zdarzenia, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszt holowania pojazdu do najbliższego warsztatu albo przejazdu ubezpieczonego po zapasowe kluczyki środkiem transportu wskazanym przez Centrum Alarmowe; 8) holowanie pojazdu w przypadku utraty kluczyków w przypadku utraty kluczyków Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższego warsztatu albo przejazdu kierowcy pojazdu po zapasowe kluczyki, środkiem transportu wskazanym przez Centrum Alarmowe; 9) naprawa ogumienia - w przypadku unieruchomienia pojazdu na skutek awarii ogumienia Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty naprawy ogumienia na miejscu zdarzenia, lub jeżeli naprawa nie może odbyć się na miejscu zdarzenia - holowanie ubezpieczonego pojazdu do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego; świadczenie nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do naprawy, w tym w szczególności opon, dętek lub wentyli; 10) dowóz dokumentów w przypadku gdy kierowca pojazdu podczas kontroli pojazdu, dokonanej przez policję nie posiada przy sobie dowodu rejestracyjnego danego pojazdu, prawa jazdy lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC ubezpieczonego pojazdu, Centrum Alarmowe po uprzednim odbiorze od osoby wskazanej przez Ubezpieczonego (w promieniu nie większym niż 50 km od miejsca kontroli policyjnej) dostarcza dokument na miejsce wskazane przez Ubezpieczonego maksymalnie w ciągu 3 godzin. 11) usługi informacyjne - Centrum Alarmowe, na życzenie Ubezpieczonego udzieli następujących informacji na temat: a) warunków pogodowych, b) sugerowanych połączeń i objazdów, lokalizacji stacji benzynowych i warsztatów, c) sytuacji na przejściach granicznych, d) podróży i turystyki (np. informacje na temat klimatu w danym kraju, szczepień obowiązkowych, wiz, atrakcji turystycznych), e) możliwości wypożyczenia samochodu, f) możliwości skorzystania z sieci Centrum Alarmowego w zakresie holowania pojazdu, g) usługodawców z sieci Centrum Alarmowego,

4 4 h) procedur likwidacji szkód z posiadanych przez Ubezpieczonych polis ubezpieczeniowych, i) połączeń lotniczych i promowych, j) kosztów paliwa i opłat drogowych we wskazanym kraju, k) procedur w ramach ubezpieczeń kosztów leczenia za granicą, l) możliwości organizacji rozrywek (np. repertuar teatrów, kin, oper, informacje o koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych, informacje na temat klubów wraz z ich adresami), wydarzeń sportowych (np. informacje o rozgrywkach sportowych i ich wynikach). 12) usługi concierge na życzenie Ubezpieczonego Centrum Alarmowe organizuje określone świadczenia: a) organizacja dostawy pod wskazany adres kwiatów, upominków b) rezerwacja i dostarczenie biletów na wybrany koncert, spektakl, mecz c) organizacja wypoczynku w wybranym miejscu (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych) d) rezerwacja w wybranej restauracji, klubie sportowym, centrum biznesowym, stacji obsługi pojazdów, e) organizacja opieki do dzieci f) organizacja usług drobnej pomocy domowej itp. g) organizacja wynajęcia i podstawienia samochodu zastępczego, Koszty związane z realizacją przez Centrum Alarmowe usług concierge, określonych powyżej, obciążają Ubezpieczonego i są z nim uzgadniane przed wykonaniem usługi. Koszty tych usług, pokrywa Ubezpieczony bezpośrednio u usługodawcy. 5. Wyłączenia odpowiedzialności 1) Świadczenia określone w niniejszych OWU nie przysługują, jeżeli unieruchomienie pojazdu było następstwem: a) działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów, b) obowiązku udostępnienia pojazdu na rzecz wojska, c) aktów terroryzmu lub akcji odwetowych, d) działania energii jądrowej w skali masowej, e) umyślnego działania Ubezpieczonego. 2) Ponadto BRE Ubezpieczenia nie odpowiada za następujące zdarzenia: a) powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności powstałe podczas udziału pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach, testach lub przygotowań do nich, b) wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem unieruchomienia pojazdu, c) będące wynikiem awarii, wynikających z nieprzeprowadzonej naprawy pojazdu po interwencji Centrum Alarmowego, d) w przypadku zaniechania zgłoszenia bezpośrednio po zajściu do Centrum Alarmowego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, lub nie zastosowania się do zaleceń Centrum Alarmowego, e) powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby, które znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych podobnie działających środków, f) powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem. 2) Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) powstałe podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym na dzień wystąpienia zdarzenia ważnego dowodu rejestracyjnego, lub

5 5 ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji i dokonywania okresowych badan technicznych, b) eksploatacyjne, c) powstałe w następstwie używania ubezpieczonego pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu; d) wynikające z powtarzających sie awarii pojazdu, awarii ogumienia lub rozładowania akumulatora, zaistniałych z tej samej przyczyny i w tym samym elemencie (części) pojazdu, co do których Centrum Alarmowe realizował wcześniej świadczenia wynikające z OWU i jednocześnie nie została przeprowadzona stosowna naprawa pojazdu po interwencji Centrum Alarmowego. 3) BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie świadczeń określonych w niniejszych OWU w trakcie działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, huragan oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Centrum Alarmowego (w tym ograniczenia w poruszaniu sie wprowadzone decyzjami władz administracyjnych i spowodowane zjawiskami meteorologicznymi), mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia, możliwości kontaktu z Ubezpieczonym. 4) Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte osoby przewożone za opłatą lub autostopowicze. 5) Ubezpieczeniem nie są objęte pojazdy, które na dzień wystąpienia zdarzenia objętego ochroną nie posiadały ważnego badania technicznego. 6) BRE Ubezpieczenia nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku pojazdów objętych pomocą i/lub ładunku przyczep, w tym przyczep kempingowych i bagażach należących do Ubezpieczonych. 7) BRE Ubezpieczenia nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym związane. 8) Zobowiązania BRE Ubezpieczenia nie obejmują kosztów napraw mechanicznych wykonywanych przez autoryzowane stacje obsługi. 9) BRE Ubezpieczenia nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania. 10) Odpowiedzialność BRE Ubezpieczenia nie obejmuje odszkodowań lub świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia autocasco, jeżeli Ubezpieczony wcześniej uzyskał z tego tytułu jakiekolwiek świadczenie. 11) BRE Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez uprzedniej zgody Centrum Alarmowego, chyba że Ubezpieczony z przyczyn obiektywnych nie był w stanie zgłosić zdarzenia do Centrum Alarmowego niezwłocznie po jego zajściu. 12) W przypadkach określonych powyżej w ust. 11 BRE Ubezpieczenia może dokonać refundacji poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było bezpośrednio zorganizowane i opłacone przez Centrum Alarmowe. 13) Refundacja, o której mowa w ust. 12 może zostać dokonana wyłącznie na podstawie oryginałów rachunków lub faktur za usługi, których koszt Ubezpieczony poniósł w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ubezpieczeniem wraz z oryginałami dowodów dokonania ich zapłaty. 14) Wniosek o refundację należy złożyć pisemnie do Centrum Alarmowego na adres: Europ Assistance Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, Warszawa. 15) W przypadku uznania zasadności wniosku o refundację Centrum Alarmowe działając w imieniu BRE Ubezpieczenia dokonuje zwrotu kosztów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.. 6. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia 1. Umowa Ubezpieczenia zawarta jest przez Ubezpieczającego na czas nieokreślony. 2. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego. 3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

6 6 7. Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia 1. Do Umowy Ubezpieczenia może przystąpić Posiadacz rachunku będący właścicielem pojazdu, w nadwoziu pojazdu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który nie osiągnął km przebiegu i którego okres eksploatacji nie przekroczył 12 lat 2. Posiadacz rachunku przystępuje do Umowy Ubezpieczenia poprzez złożenie przez telefon lub za pośrednictwem serwisu internetowego oświadczenia woli o przystąpieniu do ubezpieczenia oraz wskazanie pojazdu objętego ochroną. 3. Ubezpieczający zobowiązany jest do udostępnienia Posiadaczowi rachunku treści niniejszych OWU przed przystąpieniem do ubezpieczenia. 4. Ubezpieczeniem jest objęty wyłącznie pojazd, którego numer rejestracyjny został wskazany podczas przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. Posiadacz rachunku może zgłosić do ubezpieczenia tylko jeden pojazd. 8. Ochrona ubezpieczeniowa, początek i koniec odpowiedzialności 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres 30 dni dla każdego pojazdu objętego ubezpieczeniem i rozpoczyna się po przystąpieniu Posiadacza rachunku do ubezpieczenia, w dniu przez niego wskazanym. Okres, w którym Posiadacz rachunku ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia ustalany jest przez Ubezpieczajacego. Ubezpieczający informuje Posiadaczy rachunków o wskazanym terminie na swoich stronach internetowych. 2. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: a) po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia się ochrony, b) z dniem wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu, c) z chwilą przeniesienia własności ubezpieczonego pojazdu, d) z chwilą osiągnięcia przez pojazd 12 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji lub po osiągnięciu km przebiegu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). 9 Składka 1. Składka jest opłacana przez Ubezpieczającego jednorazowo za cały okres ubezpieczenia za wszystkie ubezpieczone pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia w danym miesiącu, w wysokości i terminie ustalonym w polisie generalnej. 2. Składkę ustala się biorąc pod uwagę: 1) okres odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia, 2) inne czynniki wpływające na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. BRE Ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność z tytułu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wyłącznie w odniesieniu do tych ubezpieczonych pojazdów, za które została opłacona składka ubezpieczeniowa. 4. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym BRE Ubezpieczenia udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 10. Limit odpowiedzialności Górną granicę odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia dla jednego zdarzenia stanowi limit kilometrów, lub liczba dni zgodnie z poniższą tabelą, która podaje limity odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia dla poszczególnych świadczeń. Zakres świadczeń został określony w 4 OWU. Zakres świadczeń Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie pojazdu Parkowanie pojazdu Transportu kierowcy i pasażerów do warsztatu Limity obowiązujące Do 3 dni

7 7 Transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży Dowóz paliwa Otwarcie pojazdu Holowanie pojazdu w przypadku utraty kluczyków Naprawa ogumienia Usługi informacyjne Dowóz dokumentów Usługi concierge 9. Obowiązki Ubezpieczonego 1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody oraz zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu przed dalszą szkodą; 2) w razie zajścia zdarzenia uprawniającego Ubezpieczonego do korzystania z pomocy oferowanej przez producenta lub importera pojazdu w ramach gwarancji - skorzystania z niej w pierwszej kolejności. 2. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) niezwłocznie po zaistnieniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości zawiadomić telefonicznie Centrum Alarmowe, dzwoniąc pod numer telefonu (22) ; 2) podjąć aktywną współpracę z Centrum Alarmowym w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru oraz udzielić wyjaśnień dotyczących szkody, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia i zakresu świadczeń; 3) udzielić pilotowi wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i okazać mu dowód rejestracyjny pojazdu; 4) nie powierzać wykonania usług, do których spełnienia zobowiązane jest BRE Ubezpieczenia innym osobom, chyba że Centrum Alarmowe nie przystąpi do spełniania świadczenia w okresie 2 (dwóch) godzin od zawiadomienia o szkodzie lub wyrazi zgodę na spełnienie usług przez inną osobę. 3. BRE Ubezpieczenia ma prawo odmówić spełnienia świadczenia objętego Umową, jeżeli Ubezpieczony dopuścił się rażącego niedbalstwa w wykonaniu obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1) powyżej za szkody powstałe z tego powodu. 10. Postanowienia końcowe 1. Jeżeli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami BRE Ubezpieczenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości odszkodowania albo wnosi inne skargi lub zażalenia, może ona wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do BRE Ubezpieczenia. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami BRE Ubezpieczenia co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości odszkodowania, może wnieść skargę do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.). 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne. 5. Wszelkie spory wynikające z Umowy Ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez sąd właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

8 8 11. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. nr BRE-TU/2010/6/1/5 z dnia r. i wchodzą w życie z dniem r.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód zastępczy, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód zastępczy, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki usług Autopomoc

Ogólne warunki usług Autopomoc Ogólne warunki usług Autopomoc zatwierdzone uchwałą z posiedzenia Zarządu Sp. z o.o. POLINS, Protokół Nr. 4 z dnia 08.06.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki usług Autopomoc (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance, zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód Zastępczy 05.11.2015 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC SAMOCHODOWA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. NR 03/P/2016 z dnia 12.02.2016 r. Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Car Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia. Car Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowa Ubezpieczenia... 1 Definicje... 1 Zawarcie UMOWY UBEZPIECZENIA... 3 4. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 5. Początek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance Holding gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowa Ubezpieczenia....1 Definicje...1 Zawarcie UMOWY UBEZPIECZENIA....3 4. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 5. Początek

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Car Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia. Car Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowa Ubezpieczenia....1 Definicje...1 Zawarcie UMOWY UBEZPIECZENIA....3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...3 5. Początek

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU POMOC W DRODZE (PWD) DLA ALIOR BANKU

KARTA PRODUKTU PZU POMOC W DRODZE (PWD) DLA ALIOR BANKU KARTA PRODUKTU PZU POMOC W DRODZE (PWD) DLA ALIOR BANKU Kartę produktu przygotowaliśmy na podstawie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, którą wydała Komisja Nadzoru Finansowego.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne 3 1. Postanowienia ogólne.........................................

Bardziej szczegółowo

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go.

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radość z jazdy Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. Rozwiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW

INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW INFORMACJA O POSTANOWIENIACH ZAWARTYCH WE WZORCACH UMÓW GRUPOWE UBEZPIECZENIE ASSISTANCE KOMUNIKACYJNY DO PROGRAMU ASSISTANCE DLA KLIENTÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW I WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Car Assistance dla Klientów Santander Consumer Bank S.A. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Car Assistance dla Klientów Santander Consumer Bank S.A. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Car Assistance dla Klientów Santander Consumer Bank S.A. Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance 05.11.2015 r. Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu Główne punkty prezentacji Informacja o Europ Assistance Zakres Programu Składki Schemat funkcjonowania Programu Grupa Europ Assistance Twórca idei assistance na świecie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PAKIECIE DEALERSKIM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PAKIECIE DEALERSKIM Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Pakiecie Dealerskim ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z Česká pojišťovna Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze,

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, Umowa najmu zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy: Moto-Moto, Al. Włókniarzy 217, Łódź, dalej zwana Wynajmującym a.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, PESEL, zwaną/ym w dalszej części Najemcą, zwanymi

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU POMOCNEGO ASSISTANCE SAMOCHODOWY DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH MASTERCARD BUSINESS/KART KREDYTOWYCH MOTO BIZNES 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne............ str. 1 Definicje................ str. 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, zwane dalej OWU MOTO ASS, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Część I - Ubezpieczenie assistance urządzeń elektronicznych w czasie podróży zagranicznej Część II - Ubezpieczenie assistance Car SPA

Część I - Ubezpieczenie assistance urządzeń elektronicznych w czasie podróży zagranicznej Część II - Ubezpieczenie assistance Car SPA Informacje o postanowieniach z wzorca umownego Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń assistance Rodzaj informacji Dotyczy Numer zapisu z wzorca umownego 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW assistance (OWU ASS) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE AUTO24H DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BRE BANKU SA OTWARTYCH I PROWADZONYCH PRZEZ mbank

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE AUTO24H DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BRE BANKU SA OTWARTYCH I PROWADZONYCH PRZEZ mbank OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE AUTO24H DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BRE BANKU SA OTWARTYCH I PROWADZONYCH PRZEZ mbank 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto24h

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Umowa ubezpieczenia. Defi nicje II. WARIANTY UBEZPIECZENIA. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Umowa ubezpieczenia. Defi nicje II. WARIANTY UBEZPIECZENIA. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance Mini 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY DROGOWEJ PZM-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY DROGOWEJ PZM-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY DROGOWEJ PZM-ASSISTANCE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Spis treści Wykaz istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama z uwzględnieniem definicji określonych w tych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Wynajmujący oraz Najemca występujący w niniejszej umowie razem nazwani są również Stronami. 1 Cel umowy Użyte w niniejszej umowie wyrażenie Wynajmujący, Najemca,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo