1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje"

Transkrypt

1 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu , Rynek 9/11 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP , REGON , o kapitale zakładowym zł w całości wpłaconym ( Organizator, Bank ). 3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Definicje 1. Gruper.pl Gruper Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Postępu 15 w Warszawie; KRS ; NIP: Uczestnik promocji Posiadacz Konta 123, który spełnia warunki określone w Konto rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy o nazwie Konto 123, prowadzony w Banku zgodnie z Regulaminem kont dla ludności Banku Zachodniego WBK S.A. 4. Nagroda Bonus 40 zł nagroda wypłacana jednorazowo w wysokości 40 zł. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi Promocji, który spełni warunki określone w 4 pkt Nagroda Podwojenie wartości zwrotów za opłacone rachunki nagroda wypłacana maksymalnie w wysokości 150 zł w postaci 3 nagród po maksymalnie 50 zł miesięcznie. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi Promocji, który spełni warunki określone w 4 pkt Nagroda Voucher 20 zł do salonów Empik nagroda wypłacana jest jednorazowo w postaci Vouchera elektronicznego do salonów Empik o wartości 20 zł. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi Promocji, który spełni warunki określone w 4 pkt Płatność kartą transakcja wykonana przy użyciu Karty, w celu zakupu towarów lub usług oraz zaksięgowana na Koncie, do którego została wydana Karta. W Promocji biorą udział transakcje bezgotówkowe wykonane: a. kartą płatniczą MasterCard Supri wydaną do konta 123 otwartego na stronach Banku, gdzie klient zostanie przekierowany za pośrednictwem portalu Groupon.pl po zakupieniu Kuponu, b. w dowolnym punkcie usługowo handlowym umożliwiającym wykonanie takiej transakcji; c. w dowolnym serwisie internetowym umożliwiającym wykonanie takiej transakcji. 8. Karta karta płatnicza MasterCard Supri wydana do Konta Pakiet Konta - Konto wraz z wydaną do tego konta Kartą oraz z Usługami bankowości elektronicznej BZWBK Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 dostęp do określonych usług bankowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. internetu, telefonu, tableta. 11. Posiadacz osoba fizyczna, która zawarła umowę o Konto, Kartę oraz Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24.

2 2 12. Przelew przez aplikację mobilną przelew zrealizowany na rachunek obcy za pomocą aplikacji BZWBK24 mobile. Przelew złożony w danym dniu księgowany jest najpóźniej następnego dnia roboczego. 13. Zakupy mobilne - usługa dostępna w aplikacji BZWBK24 mobile, polegająca na możliwości dokonywania zakupów w wybranych sklepach internetowych udostępnionych w tej usłudze oraz opłacania ich przy pomocy Przelewu24 z Konta lub rachunku Karty. 14. Przelew24 system płatności elektronicznych dostępny dla klientów Banku, którzy korzystają z Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 Internet lub BZWBK24 Mobile, BZWBK24 Mini Firma Mobile oraz usługi Zakupy Mobilne. 15. Doładowanie GSM - poprawnie zrealizowana transakcja zasilenia telefonu GSM dokonana poprzez Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 mobile. 3. Uczestnicy promocji 1. Uczestnikiem Promocji jest pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych, która w ciągu 12 m-cy przed 1 września 2014 nie posiadała konta osobistego prowadzonego w złotych w Banku Zachodnim WBK S.A. 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć: a. Pracownicy Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o prace, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia), b. Klienci Banku, którzy współposiadają Konto z pracownikiem Organizatora. c. W promocji Organizator przewidział 500 Kuponów promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby Kuponów promocyjnych. 4. Zasady i przebieg Promocji 1. Promocja trwa w okresie od dnia 1 września 2014r. do dnia 28 lutego 2015r, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania puli kuponów promocyjnych. ( Okres trwania Promocji ). W promocji Organizator przewidział 500 Kuponów promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby Kuponów promocyjnych. 2. Do promocji przystąpić można najpóźniej do 30 września 2014r. 3. Momentem przystąpienia do Promocji jest data złożenia wniosku o pakiet Konta, przy czym data ta nie może być późniejsza niż 30 września 2014 r. 4. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, o którym mowa w 3 oraz: a. nie złożył sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, b. wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, c. podał numer telefonu komórkowego do kontaktu. 5. Uczestnik może otrzymać po jednej Nagrodzie z każdego rodzaju.

3 3 6. Przyznanie każdej z Nagród Uczestnikowi Promocji następuje niezależnie od siebie. 7. Wartość Nagród w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.). 8. Nagroda Bonus 40 zł Nagroda zostanie przyznana każdemu Uczestnikowi Promocji, który łącznie spełni następujące oferty Banku dostępnej na stronie portalu, b. nie później niż do 30 września 2014 r. poprawnie wypełni wniosek internetowy o Pakiet Konta, dostępny na stronach Banku, gdzie klient zostanie przekierowany za pośrednictwem portalu Gruper.pl c. nie później niż do 31 października 2014r. zawrze umowę o Pakiet Konta, d. dokona co najmniej 5 płatności Kartą na łączną kwotę 500 zł od momentu otrzymania Karty do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym klient zawarł umowę. Płatności muszą być zaksięgowane na rachunku Uczestnika do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktywacji Konta Nagroda zostanie wypłacona w formie jednorazowego przelewu na Konto najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do spełnienia warunków uprawniających do wypłaty Nagrody Bonus 40 zł. 9. Nagroda Podwojenie wartości zwrotów za opłacone rachunki Nagroda zostanie wypłacona każdemu Uczestnikowi Promocji, który spełni łącznie następujące oferty Banku dostępnej na stronie portalu, b. nie później niż do 30 września 2014 r. poprawnie wypełni wniosek internetowy o Pakiet Konta, dostępny na stronach Banku, gdzie Klient zostanie przekierowany za pośrednictwem portalu Gruper.pl c. nie później niż do 31 października 2014r. zawrze umowę o Pakiet Konta, dostarczy do dowolnego oddziału Banku faktury za prąd, gaz, telefon na zasadach określonych w załączniku do umowy o Konto 123 i Regulaminie kont dla ludności Banku Zachodniego WBK S.A. dostępnym na stronie oraz dokona opłaty za wspomniane powyżej rachunki z Konta. d. zapewni wpływ na Konto w wysokości 2000 zł w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu w którym klient zawarł umowę o Pakiet Konta. Liczy się data zaksięgowania przelewu. Nie może być to przelew własny wykonany między rachunkami w BZ WBK S.A., e. dokona płatności Kartą na łączną kwotę 500 zł w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym klient zawarł umowę o Pakiet Konta. Płatności muszą być zaksięgowane na rachunku Uczestnika w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktywacji Konta. W przypadku pierwszego miesiąca w Okresie Promocji uwzględniane będą transakcje wykonane zarówno w miesiącu październiku, jak i listopadzie.

4 Nagroda wypłacana jest w postaci podwojenia kwoty otrzymywanych zwrotów za płatności za prąd/ gaz/ telefon. Uczestnik po otrzymaniu kwoty zwrotu za opłacone rachunki otrzyma na Konto drugi wpływ w wysokości równowartości otrzymanego zwrotu Nagroda wypłacana będzie niezależnie co miesiąc, w okresie od 1 grudnia 2014 do 28 lutego 2015 za każdy poprzedni miesiąc kalendarzowy, w którym dojdzie do spełnienia powyższych warunków Nagroda zostanie wypłacona w formie przelewu na Konto najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do spełnienia warunków uprawniających do wypłaty Nagrody Podwojenie wartości zwrotów za opłacone rachunki Maksymalna kwota zwrotu to 50 zł miesięcznie i łącznie w okresie trzech miesięcy może wynieść maksymalnie 150 zł. 10. Nagroda Voucher 20 zł do salonów Empik Nagroda zostanie wypłacona każdemu Uczestnikowi Promocji, który spełni łącznie następujące oferty Banku dostępnej na stronie portalu b. nie później niż do 30 września 2014 r. poprawnie wypełni wniosek internetowy o Pakiet Konta, dostępny na stronach Banku, gdzie klient zostanie przekierowany za pośrednictwem portalu Gruper.pl, c. nie później niż do 31 października 2014r. zawrze umowę o Pakiet Konta oraz ściągnie na telefon lub tablet aplikację BZWBK24 Mobile, d. za pośrednictwem aplikacji wykona od momentu otrzymania Karty do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu aktywacji Konta jedną z poniższych czynności, a transakcja zostanie zaksięgowana na Koncie we wskazanym powyżej okresie: dowolny przelew na rachunek obcy, Przelew24, Płatność za Zakupy mobilne, Doładowanie telefonu GSM Otwarcie Lokaty Mobilnej Nagroda Voucher 20 zł do salonów Empik zostanie przyznana jednorazowo w Okresie promocji Nagroda Voucher 20 zł do salonów Empik zostanie przesłana elektronicznie na adres mailowy klienta wskazany we wniosku o założenie Pakietu Konta najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do spełnienia warunków uprawniających do otrzymania nagrody Voucher 20 PLN do salonów Empik. 11. Maksymalna łączna wartość Nagród dostępna w ramach promocji to 210 zł.

5 5 5. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesyłane na adres Organizatora: Bank Zachodni WBK S.A., Obszar Direct Banking pl. Andersa 5, Poznań z dopiskiem Premia z Kontem 123, a także ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługa klienta oraz wskazane na stronie internetowej Banku 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby zgłaszającej reklamację oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Odpowiedź na reklamacje, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 6. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg. 3. Bank Zachodni WBK S.A., Rynek 9/11, Wrocław, jako Organizator i administrator danych osobowych Uczestników Promocji będzie przetwarzał ich dane osobowe w celu przeprowadzenia Promocji i przekazania Nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. 4. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 7. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 8. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi pobierania danych w celu oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 10 marca 2014r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji Bezpieczny powrót do domu. (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo