OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK OPIEKUN KARIERY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK OPIEKUN KARIERY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK OPIEKUN KARIERY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany dalej Ubezpieczycielem, udziela Posiadaczom kart płatniczych ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy ubezpieczenia grupowego Toyota Bank Assistance zawartej z Toyota Bank Polska S.A. zwanym dalej Ubezpieczającym" w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia. DEFINICJE 2 Przez użyte w niniejszych warunkach ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska Sp. z o.o., wyłącznie uprawniona do organizacji i wykonywania w imieniu Ubezpieczyciela świadczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia grupowego; 2. Karta karta kredytowa classic Ice Rose i Black Pearl oraz karta kredytowa gold Double Gold, karta debetowa classic Super Red III i Ruby Passion oraz karta płatniczo lojalnościowa Toyota More, wydana przez Toyota Bank Polska SA, która może być objęta Ubezpieczeniem; 3. Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie powstałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia; 4. Ochrona ubezpieczeniowa ochrona udzielana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonym w zakresie i na warunkach określonych w Umowie ubezpieczenia grupowego oraz w OWU; 5. Okres ubezpieczenia 12 miesięczny okres liczony od daty przystąpienia do ubezpieczenia; 6. Ubezpieczający Toyota Bank Polska SA; 7. Ubezpieczony Posiadacz karty płatniczej wydanej przez Toyota Bank Polska S.A., objęty Ochroną Ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia; 8. Ubezpieczyciel - Europ Assistance S.A.; 9. Umowa Ubezpieczenia umowa na ochronę ubezpieczeniową, zawartą pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym; 10. Usługi assistance- usługi polegające na organizacji lub organizacji i pokryciu kosztów świadczeń przez Centrum Alarmowe na rzecz Ubezpieczonych w przypadku Utraty pracy lub na życzenie Ubezpieczonego w zakresie i w granicach sum ubezpieczenia przewidzianych w OWU; 11. Usługodawca Podmiot współpracujący z Centrum Alarmowym w zakresie świadczenia usług assistance wskazanych w OWU; 12. Utrata pracy zdarzenie polegające na utracie zatrudnienia przez Ubezpieczonego wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony lub na czas określony, a także ogłoszenie upadłości albo wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Jako Utratę pracy nie uznaje się zwolnienia z winy pracownika, zgodnie z art Kodeksu Pracy; 13. Utrata zdolności do pracy brak możliwości wykonywania pracy ze względu na stan zdrowia, potwierdzony oświadczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Utrata zdolności do pracy musi być konsekwencją Nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w Okresie ubezpieczenia. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone na rzecz Ubezpieczonych następujące Usługi assistance: a. Assistance w przypadku utraty pracy S t r o n a

2 b. Usługi doradztwa personalnego - 7 c. Infolinia prawa pracy - 8 d. Broszura informacyjna Wykonanie wszelkich czynności w zakresie Usług assistance, o których mowa, na zlecenie Ubezpieczyciela za pośrednictwem Centrum Alarmowego, zapewnia firma Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, bud. Taurus, której Ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zdarzenie objęte Ochroną ubezpieczeniową. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach Ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na warunkach określonych w OWU za świadczenie Usług assistance polega na zorganizowaniu i pokryciu (w wysokości określonej w niniejszych warunkach ubezpieczenia) wyłącznie kosztów tych czynności, które zostały wymienione w OWU. 4. Usługi assistance organizowane są tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotyczą zdarzeń powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 4 1. W stosunku do każdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem podpisania odpowiedniej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Europ Assistance. 2. W stosunku do każdego Ubezpieczonego odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z dniem wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń: a. rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia, b. z dniem zakończenia lub wypowiedzenia umowy o wydanie i użytkowanie Karty c. rezygnacja z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony może, w każdym czasie, zrezygnować z Ubezpieczenia, składając za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenie o rezygnacji, o czym Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela. Rezygnacja jest skuteczna wobec Ubezpieczyciela z końcem okresu Ochrony ubezpieczeniowej, za który została zapłacona Składka za danego Ubezpieczonego. TRYB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM 5 1. W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem assistance, Ubezpieczony powinien niezwłocznie (przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie) skontaktować się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu: czynnym całą dobę, dostępnym z telefonów komórkowych i stacjonarnych w kraju i za granicą oraz podać następujące informacje: a. numer PESEL b. imię i nazwisko, c. data urodzenia d. numer telefoniczny, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z Ubezpieczonym lub osobą przez niego wyznaczoną, e. krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy, f. wszelkie inne informacje niezbędne do realizacji usług assistance. 2. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Centrum Alarmowe informuje Ubezpieczonego czy na podstawie przekazanych przez niego informacji uzasadnione jest zlecenie wykonania usługi świadczonej w ramach ubezpieczenia assistance, a w razie decyzji pozytywnej zleca wykonanie takiej usługi. 3. Jeżeli brak jest podstaw do wykonania usługi świadczonej w ramach ubezpieczenia assistance lub może być ona świadczona w innym zakresie niż określony w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, 4. Ubezpieczonemu przekazywana jest informacja ze wskazaniem okoliczności i podstaw prawnych uzasadniających całkowitą lub częściową odmowę wykonania usługi. 2 S t r o n a

3 ASSISTANCE W PRZYPADKU UTRATY PRACY 6 1. W przypadku Utraty pracy lub Utraty zdolności do pracy Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty świadczeń opisanych w W celu realizacji świadczeń Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć do Centrum Alarmowego dokument świadczący o Utracie pracy lub Utracie zdolności do pracy. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO 7 1. Na życzenie Ubezpieczonego Centrum Alarmowe zorganizuje świadczenia opisane w tabeli poniżej. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO SERWIS CV 1. analiza CV - analiza doświadczenie pod kątem wymagań pracodawcy, 2. rozmowa telefoniczna z konsultantem zebranie informacji o doświadczeniach, osiągnięciach i planach zawodowych wstępnej wersji dokumentów 3. tworzenie CV 4. zebranie uwag i sugestii 5. etap dopracowywania - uwzględnienie wskazówek i uwagi ASYSTENT CV 1. Serwis CV oraz 2. 3 miesięczny program rekomendacji do ponad 100 Agencji Doradztwa Personalnego (ponad 200 kontaktów do specjalistów ds. rekrutacji) AUDYT KARIERY 1. dwa 2-godzinne bloki spotkań z doradcą 2. analiza przebiegu kariery 3. stworzenie oferty Kandydata dla pracodawcy 4. mapa kompetencji 5. określenie możliwych ścieżek rozwoju kariery 6. zaplanowanie indywidualnej strategii zmiany pracy i pozycjonowania na rynku pracy AGENT KARIERY 1. Audyt Kariery 2. Serwis CV 3. 6 miesięczny program rekomendacji do ponad 100 Agencji Doradztwa Personalnego (ponad 200 kontaktów do specjalistów ds. rekrutacji) TEMATYCZNE SPOTKANIA COACHINGOWO-DORADCZE 1. Rekrutacja jawna - jak skutecznie aplikować na ogłoszenia? 2h 2. Ukryty rynek pracy jak do niego docierać? 2 h 3. Jak zarządzać relacjami z potencjalnymi pracodawcami? 2 h 4. Jak budować swoją osobistą markę na rynku? 2 h 2. Koszty realizacji świadczeń opisanych w tabeli powyżej ponosi Ubezpieczony SERWIS INFORMACYJNY 8 1. Usługi Infolinii polegają na zapewnieniu Ubezpieczonemu możliwości skorzystania z serwisu informacyjnego Centrum Alarmowego, w ramach których udzielane są informacje w zakresie Prawa Pracy. W ramach usług Infolinii Centrum Pomocy udzieli informacji w zakresie określonym szczegółowo poniższej: a. kiedy i w jakiej wysokości przysługują odprawy pieniężne pracownikom zwalnianym z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy, b. komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługują świadczenia przedemerytalne, c. prawa i obowiązki bezrobotnych, 3 S t r o n a

4 d. rejestracja w urzędzie pracy, e. komu i kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, f. sposób ustalania wysokości zasiłku dla bezrobotnych, g. inne formy pomocy udzielane osobom bezrobotnym, h. dane teleadresowe biur pośrednictwa pracy oferujących pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, i. dokumenty i procedury, konieczne do rozpoczęcia i rejestracji działalności gospodarczej, j. informacje dotyczące świadczeń: emerytalnych i rentowych, chorobowych, macierzyńskich, wypadkowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, pogrzebowych, k. informacje o zasiłkach: rodzinnych, pielęgnacyjnych, dla bezrobotnych, l. informacje o dodatkach: z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu samodzielnego wychowania dziecka, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, m. informacje o kryteriach dochodowych uprawniających do otrzymywania świadczeń, n. przesyłanie wzorów formularzy oraz wniosków dla świadczeniobiorców, o. informacje o placówkach edukacyjnych, kursach językowych, p. dane teleadresowe ( inspektoraty ZUS, urzędy pracy, inspektoraty pracy, agencje, q. pośrednictwa pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie). r. BROSZURA INFORMACYJNA 9 1. Centrum Alarmowe na życzenie Ubezpieczonego prześle drogą elektroniczną zestaw materiałów informacyjnych zawierający następujące tematy: a. DOSKONAŁE CV W PIGUŁCE - najczęstsze błędy kandydatów w CV, przykłady dwóch błędnych i dwóch wzorcowych CV opatrzone komentarzami, poradnikowe wskazówki. b. WYGRYWAJĄCY LM W PIGUŁCE - najczęstsze błędy kandydatów w LM, przykłady dwóch błędnych i dwóch wzorcowych LM opatrzone komentarzami, poradnikowe wskazówki. c. ROZMOWA REKRUTACYJNA (JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ ) - lista najczęściej zadawanych pytań podczas rozmów rekrutacyjnych, co warto podkreślać na rozmowie rekrutacyjnej, czego nie zaakceptuje podczas rozmowy specjalista ds. rekrutacji? d. REKRUTACJA JAWNA - JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ NA OGŁOSZENIA - jak i gdzie wyszukiwać ogłoszenia o pracę, jak działają integratory ogłoszeń, jak korzystać z tzw. job alertów, w jaki sposób zarządzać informacjami o wysłanych aplikacjach, jak dostosowywać listy motywacyjne na potrzeby ogłoszenia, jak prowadzić follow up rekrutacji? e. JAK DOCIERAĆ DO UKRYTEGO RYNKU PRACY - jak i dlaczego funkcjonuje rekrutacja ukryta, w jaki sposób wyszukiwać informacje o firmach, jak stworzyć i zarządzać bazą TOP 100, w jaki sposób współpracować z head hunterami / konsultantami ADP ów, jak skutecznie wykorzystywać listę osobistych kontaktów, jakie działania należy podjąć, żeby zostać zarekomendowanym przez osoby z listy osobistych kontaktów? f. JAK ZARZĄDZAĆ RELACJAMI Z POTENCJALNYMI PRACODAWCAMI - w jaki sposób komunikować się z potencjalnym pracodawcami, jak docierać do właścicieli rekrutacji, jak formułować listy motywacyjne i wiadomości przewodnie klienta wysyłane do pracodawcy, różnice w kontaktowaniu się z pracownikami działu HR a z bezpośrednim właścicielem rekrutacji. g. JAK BUDOWAĆ SWOJĄ MARKĘ NA RYNKU - jak budować swoją markę na portalach społecznościowych, jak budować swoją markę specjalisty/ eksperta, co można zrobić, żeby wzmocnić e-wizerunek, jak wykorzystywać spotkania biznesowe i networkingowe do budowania swojej osobistej marki, w jaki sposób budować swoją markę długofalowo? 4 S t r o n a

5 WYŁĄCZENIA OGÓLNE 10 Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i akceptacji Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w wyznaczonych limitach. SUMA UBEZPIECZENIA Poniższe tabele określają sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów świadczeń assistance oraz maksymalną ilość interwencji w ciągu jednego Okresu ubezpieczenia. 2. Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do jednego zdarzenia. POMOC W PRZYPADKU UTRATY PRACY LUB UTRATY ZDOLNOŚCI DO PRACY ASSISTANCE W PRZYPADKU UTRATY PRACY LIMIT NA ZDARZENIE 1. Pomoc psychologa 2. Sprawdzenie CV 3 razy na 1 (doradca zawodowy sprawdza CV Ubezpieczonego zdarzenie i w rozmowie telefonicznej przekazuje ewentualne Ubezpieczeniowe uwagi) () 3. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej (2h spotkanie z doradcą) 4. Tłumaczenie na język angielski dostarczonego listu motywacyjnego, CV, dokumentów referencyjnych (do 8 stron) 5. Monitoring rynku (instruktaż - wyszukiwanie ofert pracy i kursów doszkalających) POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela za pośrednictwem Europ Assistance Polska Sp. z o. o. powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3. Spory wynikające z niniejszych OWU mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia obowiązują od dnia 10 maja 2013 roku. 5 S t r o n a

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 03/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej.

2. Oferta wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. i obowiązuje do dnia utraty mocy wiążącej. REGULAMIN OFERTY PAKIET BARDZO POMOCNY 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty Pakiet Bardzo Pomocny, zwanej dalej Ofertą, w Banku Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HESTIA PLUS KOD: HP 01/07 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie klientów FM Bank PBP S.A. zawartej w dniu 1 lutego 2013 r. SPIS ROZDZIAŁÓW: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 OBOWIĄZKI STRON... 3 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY KOD: I-KWSZ-02/13 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo