WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance Holding gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń assistance, ochronę ubezpieczeniową osobom ubezpieczonym kierowcy i pasażerom pojazdu w zakresie świadczeń assistance przewidzianych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia Zbiorowego IMPULS LEASING Car & Truck Assistance zwanej dalej Umową Ubezpieczenia i w rozumieniu definicji zawartych w 1 tejże Umowy, zawartej pomiędzy IMPULS - LEASING Polska Sp. z o.o., zwaną dalej Ubezpieczającym, a Europ Assistance Holding, zwanym dalej Ubezpieczycielem, w odniesieniu do pojazdów objętych Programem. 2 Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszych Warunków Ubezpieczenia oraz wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z Umową Ubezpieczenia muszą być sporządzone pisemnie w formie aneksu do Umowy Ubezpieczenia pod rygorem ich nieważności. DEFINICJE Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 3 Awaria - każdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych pojazdu, pochodzenia mechanicznego lub elektronicznego, powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu, w tym przebicie opony, zgubienie kluczyków, zamknięcie kluczyków wewnątrz pojazdu, brak paliwa, zatankowanie nieprawidłowego paliwa względem zalecanego przez producenta pojazdu, rozładowanie akumlatora. Za awarię nie są uznawane: konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, zgubienie tablic rejestracyjnych pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego, brak części niezbędnych do wykonania obsługi bieżącej i okresowej, brak oleju silnikowego (chyba, że jest to zdarzenie spowodowane wystąpieniem awarii w pojeździe) i wszelkie inne usterki wynikłe z winy Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Wołoska 5, zajmująca się realizacją praw i obowiązków Ubezpieczyciela z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, a w tym realizacją świadczeń assistance określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia, do której Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić zdarzenie assistance objęte ochroną ubezpieczeniową. Karta Assistance dokument wystawiony i stanowiący własność IMPULS LEASING Polska Sp. z o.o., potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w ramach Umowy Ubezpieczenia. Korzystający podmiot (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) upoważniony do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu zawartej z IMPULS LEASING Polska Sp. z o.o. Miejsce zamieszkania adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany w dowodzie osobistym, gdy Ubezpieczony jest osobą fizyczną lub adres siedziby Centrali lub oddziału firmy wskazany w umowie wynajmu, gdy Ubezpieczony jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Pilot osoba skierowana przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia. Strona 1 z 10

2 Podróż jazda pojazdem po terytorium państw określonych w Warunkach Ubezpieczenia Pojazd samochód osobowy, ciężarowy o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DMC lub pojazd ciężarowy, ciągnik siodłowy, naczepa, przyczepa, autobus o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 44 ton objęty ubezpieczeniem, stanowiący własność Impuls-Leasing, będący przedmiotem umowy leasingowej, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne. Szkoda całkowita - stan pojazdu po wypadku, uniemożliwiający odbudowę pojazdu z przyczyn technicznych lub gdy przewidywane koszty naprawy pojazdu przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody, według wyceny dokonanej przez zakład ubezpieczeń, w którym jest zawarta umowa ubezpieczenia auto-casco. Ubezpieczony Korzystający lub inny użytkowanik pojazdu będącego w leasingu w IMPULS LEASING Polska Sp. z o.o. legitymujący się Kartą Assistance. Na potrzeby niniejszych Warunków Ubezpieczenia przez Ubezpieczonych rozumie się również pasażerów przewozonych pojazdem w liczbie nie większej niż dopuszczalna przez producenta i przepisy prawa dla danego pojazdu. Unieruchomienie pojazdu stan pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, który powstał na skutek awarii, wypadku drogowego lub szkody całkowitej. Usprawnienie pojazdu usunięcie na trasie podróży przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży Wypadek drogowy - jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadnięciem pojazdu ze skarpy, wpadnięciem pojazdu do rowu, wybuchem lub pożarem w pojeździe, zatopieniem lub zalaniem, aktem wandalizmu, włamaniem, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku drogowego. Zdarzenie assistance każdy przypadek unieruchomienia, kradzieży lub rabunku pojazdu objęty ochroną ubezpieczeniową. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 4 Przedmiotem ubezpieczenia jest świadczenie usług assistance dla ubezpieczonych Klientów Ubezpieczającego w momencie zaistnienia zdarzenia assistance przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na terenie kraju lub za granicą, zgodnie z wybranym wariantem. ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 Ubezpieczenie oferowane jest w wymienionych w 6 pkt., wariantach różniących się między sobą zakresem świadczeń. Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia assistance powstałe na terytorium Polski oraz na terenie następujących państw: Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Bośnii i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Kosowa, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. Strona 2 z 10

3 ŚWIADCZENIA 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na spełnieniu następujących świadczeń assistance do wysokości sumy ubezpieczenia w zależności od zaistniałego zdarzenia na wniosek Ubezpieczonego: 1.1 Naprawa pojazdu na miejscu awarii jeżeli w wyniku zdarzenia assistance zachodzą przesłanki określane jako awaria pojazdu, Centrum Alarmowe przysyła wówczas na miejsce awarii Pilota w celu usprawnienia pojazdu o ile jest to możliwe. Limit na to zdarzenie wynosi 400 PLN dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DMC. Dla pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep, autobusów o masie DMC powyżej 3,5 ton (maksymlanie 44 ton DMC) nie ma limitów na to świadczenie. 1.2 Holowanie pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższego (od miejsca wystapienia awarii/kolizji) autoryzowanego warsztatu naprawczego danej marki pojazdu w promieniu 150 km od miejsca zdarzenia a w przypadku braku autoryzowanego warsztatu naprawczego danej marki w tym promieniu, do najbliższego zakładu naprawczego mogącego dokonać naprawy pojazdu. Dotyczy to zarówno holowania w Polsce jak również poza granicami Polski. 1.3 Dostarczenie paliwa w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa następuje dostarczenie właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu, w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw. Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazd został odholowany przez Centrum Alarmowe i nie może być naprawiony tego samego dnia, Ubezpieczonemu przysługuje zamiennie jedno z świadczeń wymienionych w punktach oraz świadczenia wymienione w punktach : 1.4 Powrót lub kontynuacja podróży Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty powrotu lub kontynuacji podróży Ubezpieczonego pociągiem I klasy wraz z transportem na dworzec lub samolotem klasy ekonomicznej (jeżeli czas podróży pociągiem przekroczyłby 8 godzin) wraz z transportem na lotnisko. 1.5 Zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania ze śniadaniem w hotelu trzygwiazdkowym na okres nieprzekraczający czasu naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż 3 doby, wraz z transportem do hotelu, z zastrzeżeniem, iż świadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu np.: telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel. Limit na zdarzenie wynosi 400 PLN za jedną dobę noclegu dla jednej osoby. 1.6 Samochód zastępczy Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pojazdu zastępczego (bez ograniczenia przebiegu kilometrów) na okres naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż do ustalonego limitu, z zastrzeżeniem następujących postanowień: 1) W zależności od lokalnych możliwości Centrum Alarmowe organizuje pojazd porównywalnej klasy. 2) Użytkownik pojazdu nie będzie zobowiązany do zabezpieczenia wynajmu samochodu zastępczego poprzez wpłacenie kaucji czy blokadę na karcie kredytowej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy wynajem samochodu zastępczego będzie mieć miejsce poza granicami Rzeczypospolitej, wtedy blokada na karcie kredytowej będzie niezbędna. 3) W przypadku pojazdu inwalidzkiego, specjalnie zaadaptowanego, Centrum Alarmowe zapewnia pojazd zastępczy z kierowcą, jeżeli żaden z pasażerów nie może prowadzić dostarczonego pojazdu zastępczego. Strona 3 z 10

4 4) Świadczenia pojazdu zastępczego nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego, ubezpieczeń innych niż OC/AC i innych opłat dodatkowych takich jak udział własny w szkodzie oraz kosztów podstawienia i odbioru. 5) Świadczenie pojazdu zastępczego nie przysługuje w sytuacji zatrzymania pojazdu w serwisie po zakończonej naprawie z winy Ubezpieczającego (brak zapłaty za naprawę, brak zgody na naprawę, brak dokumentów dotyczących likwidacji szkody). 1.7 Odbiór pojazdu po naprawie świadczenie jest realizowane, jeżeli unieruchomienie pojazdu miało miejsce na terenie Polski. Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy do miejsca, gdzie samochód został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z dworca kolejowego). Jeżeli czas podróży pociągiem przekroczyłby 8 godzin, Centrum Alarmowe organizuje przelot samolotem w klasie ekonomicznej. Świadczenie przysługuje, jeżeli zdarzenie miało miejsce powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 1.8 Parkowanie pojazdu - jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia assistance zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty parkowania pojazdu przez okres do 2 dni, maksymalnie do równowartości 200 PLN. Dodatkowo, na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe organizuje następujące usługi: 1.9 Tłumaczenia telefoniczne w razie podróży poza granicami Polski Centrum Alarmowe udziela telefonicznej pomocy w rozmowach z policją, służbami granicznymi, ośrodkami medycznymi. Tłumaczenia odbywają się w języku angielskim, niemieckim, włoskim i francuskim W ramach serwisu prawnego Centrum Alarmowe zapewnia na życzenie Ubezpieczonego świadczenia: a. Telefoniczna informacja prawna dotycząca kwestii prawnych z zakresu życia codziennego udzielana przez prawników obejmująca: 1) kodeks cywilny, 2) prawo ubezpieczeniowe (z wyłączeniem relacji Ubezpieczonego z Ubezpieczycielem lub Ubezpieczającym), 3) prawo podatkowe dotyczące osób fizycznych, 4) prawo mieszkaniowe, 5) prawo pracy, 6) prawo konsumenckie, 7) prawo spadkowe. b. Przesłanie na adres mailowy wskazany przez Ubezpieczonego: 1) aktów prawnych (ustawa, rozporządzenie, uchwały), 2) wzorców umów (umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, o pracę, o dzieło, zlecenia). c. Udzielanie informacji teleadresowych dotyczących: 1) biur podatkowych, 2) sądów, 3) prokuratur, 4) kancelarii adwokackich, 5) kancelarii radcowskich, 6) kancelarii notarialnych. d. Umawianie wizyt w kancelariach prawnych i biurach podatkowych. Strona 4 z 10

5 Informacje uzyskane od prawnika mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako ostateczna ekspertyza prawna, ani też nie mogą być podstawą roszczeń Ubezpieczonego. Centrum Alarmowe nie udzieli informacji prawnych, jeżeli zapytanie dotyczy działalności gospodarczej. Centrum Alarmowe nie udzieli informacji prawnych, jeżeli zapytanie dotyczy relacji Ubezpieczonego z Ubezpieczającym lub Ubezpieczycielem 1.11 Serwis concierge - w ramach serwisu concierge Centrum Alarmowe zorganizuje na życzenie Ubezpieczonego następujące przykładowe świadczenia: 1) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres zakupów, kwiatów, prezentów, 2) rezerwacja, organizacja, dostarczenie pod wskazany adres biletów do kin, teatrów, opery oraz na imprezy sportowe i kulturalne, 3) organizacja wypoczynku w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych), 4) rezerwacja stolików w wybranej restauracji, 5) rezerwacja w klubie sportowym, 6) rezerwacja w stacji obsługi pojazdów, 7) organizacja usług samochodowych: mycie, konserwacja, naprawa, przeglądy, 8) organizacja opieki dla dzieci. W razie uczestniczenia w wypadku, w wyniku którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe organizuje następujące świadczenia: 1.12 Informacja medyczna lekarz Europ Assistance udziela telefonicznej informacji odnośnie sposobu dalszego postępowania w razie zaistnienia wypadku Organizacja procesu rehabilitacji jeżeli Ubezpieczony na skutek wypadku wymaga rehabilitacji, Centrum Alarmowe, zgodnie z zaleceniem lekarskim, zorganizuje wizyty specjalisty fizykoterapeuty w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub zorganizuje transport oraz wizyty w poradni rehabilitacyjnej. Koszt wizyt i transportu pokrywa Ubezpieczony. Świadczenie assistance w zależności od wariantu Świadczenia Assistance PODSTAWOWY VIP Zakres terytorialny Europa Europa Naprawa pojazdu w miejscu awarii + + Dostarczenie paliwa - + Holowanie pojazdu do najbliższego ASO (w promieniu 150 km) lub do najbliższego serwisu (jeżeli brak ASO w tym promieniu) do najbliższego ASO (w promieniu 150 km) lub do najbliższego serwisu (jeżeli brak ASO w tym promieniu) Parkowanie pojazdu do 200 PLN do 200 PLN Wynajem samochodu zastępczego porównywalnej klasy (nie dotyczy samochodów o DMC przekraczającej 3,5 tony) 7 dni 21 dni 1) w razie awarii 2) w razie wypadku Strona 5 z 10

6 3) w razie szkody całkowitej lub kradzieży Transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży (do bliższego z tych miejsc) Zakwaterowanie w hotelu dla kierowcy i pasażerów Odbiór pojazdu po naprawie pociągiem I klasy, a jeżeli podróż przekracza 8h samolotem klasy turystycznej do 3 dni, max. 400 zł / osoba / doba pociągiem I klasy, a jeżeli podróż przekracza 8h samolotem klasy turystycznej pociągiem I klasy, a jeżeli podróż przekracza 8h samolotem klasy turystycznej do 3 dni, max. 400 zł / osoba / doba pociągiem I klasy, a jeżeli podróż przekracza 8h samolotem klasy turystycznej Usługi informacyjne + + Infolinia prawna brak świadczenia + Concierge + + Informacja medyczna brak świadczenia + Organizacja procesu rehabilitacji brak świadczenia + Tłumaczenie telefoniczne brak świadczenia + WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ TECHNICZNYCH 7 1) Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w momencie osiągnięcia przez pojazd 6 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji lub po osiągnięciu km przebiegu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DMC. Dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony DMC ochrona ubezpieczeniowa kończy się w momencie osiągnięcia przez pojazd 10 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji. 2) Świadczenia określone w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia nie przysługują, jeżeli unieruchomienie pojazdu bądź kradzież były następstwem: a. działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów, b. obowiązku udostępnienia pojazdu na rzecz wojska, c. aktów terroryzmu lub akcji odwetowych, d. działania energii jądrowej w skali masowej, e. umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 3) Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia assistance: a. powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności powstałe podczas udziału pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach, testach lub przygotowań do nich, b. powstałe w pojazdach: rent-a-car, nauki jazdy, typu karawan, przerabianych bez zgody producenta skutkujących utratą gwarancji, użytkowanych jako taksówki, c. wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w autoryzowanej stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem unieruchomienia pojazdu, d. będące wynikiem awarii, wynikających z nieprzeprowadzonej naprawy pojazdu po interwencji Centrum Alarmowego, Strona 6 z 10

7 e. w przypadku zaniechania zgłoszenia bezpośrednio po zajściu do Centrum Alarmowego zdarzenia assistance objętego ubezpieczeniem, lub nie zastosowania się do zaleceń Centrum Alarmowego, f. powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby, które znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych podobnie działających środków w tym również lekarstw posiadających przeciwwskazania do kierowania pojazdem., g. powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, h. powstałe wskutek kradzieży, zniszczenia lub utraty dowodu rejestracyjnego. 4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie świadczeń assistance określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia w trakcie działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, huragan oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ubezpieczyciel (w tym zjawisk meteorologicznych), mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia. 5) Ubezpieczeniem nie są objęte pojazdy, które na dzień wystąpienia zdarzenia assistance nie posiadały ważnego badania technicznego. 6) Ubezpieczcyiel nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku pojazdów objętych pomocą i/lub ładunku przyczep, w tym przyczep kempingowych i bagażach należących do ubezpieczonych. 7) Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym związane. 8) Zobowiązania Ubezpieczcyiela nie obejmują kosztów napraw mechanicznych wykonywanych przez autoryzowane stacje obsługi. 9) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje odszkodowań lub świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia autocasco, jeżeli Ubezpieczony wcześniej uzyskał z tego tytułu jakiekolwiek świadczenie. 10) Czas trwania wszelkich dodatkowych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd pojazdu, drobne naprawy lub regulacje), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń assistance uprawniających do korzystania ze świadczeń assistance nie stanowi czasu naprawy uszkodzonego pojazdu w rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia. 11) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje odszkodowań lub świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia autocasco. 12) Jeżeli Ubezpieczony podejmie decyzję o przeprowadzeniu na własny koszt innych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd pojazdu, drobne naprawy lub regulacje etc.), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń assistance uprawniających do korzystania ze świadczeń assistance, czas trwania tego typu czynności dodatkowych w żadnym wypadku nie może być dodany do czasu naprawy uszkodzonego pojazdu. 13) Ubezpuieczyciel nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania oraz za kradzież lub uszkodzenie akcesoriów (ruchomych lub łatwych do zdemontowania elementów, np. radia, bagażnika dachowego, kołpaków). SUMA UBEZPIECZENIA 8 Suma ubezpieczenia, dla jednego zdarzenia assistance wymagającego pomocy technicznej (awaria, wypadek, szkoda całkowita oraz kradzież pojazdu) zostaje ustalona w złotych polskich w kwocie nie przekraczającej równowartości: a. Dla pojazdów o masie DMC do 3,5T dla obu wariantów 5000 EUR b. Dla pojazdów o masie DMC powyżej 3,5 T dla wariantu Podstawowego 1800 EUR oraz dla wariantu VIP 2500 EUR licząc wg średniego kursu tej waluty określonej przez NBP na dzień ustalania odszkodowania. Strona 7 z 10

8 ZAWARCIE I CZAS TRWANIA UMOWY POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 9 1. Umowa Ubezpieczenia w odniesieniu do danego pojazdu zawierana jest na 12-miesięczny okres ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność UBEZPIECZYCIELA wobec Ubezpieczonego kończy się: 2.1 z upływem okresu ubezpieczenia, 2.2 z dniem, w którym nastąpiła szkoda całkowita 2.3 z dniem zbycia pojazdu przez Ubezpieczającego, 2.4 z dniem wyrejestrowania pojazdu na skutek kradzieży lub szkody całkowitej. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA ASSISTANCE W celu skorzystania ze świadczeń assistance objętych ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony lub każda inna osoba działająca w jego imieniu, zobowiązana jest niezwłocznie (przy uwzględnieniu okoliczności zdarzenia) po wystąpieniu zdarzenia assistance powiadomić Centrum Alarmowe, telefonując pod specjalnie dedykowany numer podając operatorowi Centrum Alarmowego następujące dane: 1. Numer rejestracyjny pojazdu, 2. Markę i model pojazdu, 3. Miejsce zdarzenia i telefon, pod którym Ubezpieczony będzie dostępny, 4. Krótki opis zdarzenia, 5. Inne dane lub informacje niezbędne do wykonania świadczenia. 2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, Centrum Alarmowe niezwłocznie skieruje Pilota na miejsce zdarzenia assistance. 3. W przypadku odmowy udzielenia informacji przez Ubezpieczonego zgodnie z ust. 1 lub braku współpracy z obsługą Centrum Alarmowe, Centrum Alarmowe może odmówić organizacji świadczeń określonych w W każdym przypadku powstania zdarzenia assistance, Ubezpieczony zobowiązany jest: a. Udzielić Pilotowi przybyłemu na miejsce zdarzenia stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do wykonania danych świadczeń, b. Nie zlecać czynności objętych pomocą innym jednostkom organizacyjnym chyba, że Pilot nie udzieli pomocy w czasie 2 godzin (dla pojazdów osobowych, ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DMC) oraz 5 godzin (dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony DMC) od chwili zawiadomienia Centrum Alarmowego, c. Wykorzystać dostępne środki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zapobiec w miarę możliwości zwiększaniu się szkody. 5. W przypadku, gdy Pilot nie udzieli pomocy w czasie 2 godzin (dla pojazdów osobowych, ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DMC) oraz 5 godzin (dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony DMC) od chwili zawiadomienia Centrum Alarmowego, Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania uzgodnionych z Centrum Alarmowym świadczeń assistance jak w 6 we własnym zakresie i zobowiązany do ich udokumentowania oryginałami rachunków. 6. Centrum Alarmowe, na zasadzie refundacji i zgodnie z treścią zapłaconych przez Ubezpieczonego dowodów księgowych, w tym faktur VAT, dokona zwrotu kosztów świadczeń poniesionych przez Ubezpieczonego, o których mowa w ust. 6, w terminie do 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków. ZASADY USTALANIA I WYPŁATA REFUNDACJI KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ Jeżeli świadczenia assistance wynikające z niniejszych Warunków Ubezpieczenia nie zostały opłacone bezpośrednio przez Centrum Alarmowe, a z okoliczności sprawy wynika, że z przyczyn obiektywnych Strona 8 z 10

9 Ubezpieczony nie był w stanie zgłosić do Centrum Alarmowe zaistnienia zdarzenia w momencie jego zajścia, Ubezpieczcyiel dokona, na zasadzie refundacji i zgodnie z treścią zapłaconych przez Ubezpieczonego dowodów księgowych, w tym faktur VAT, zwrotu kosztów świadczeń poniesionych przez Ubezpieczonego w terminie do 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków. Ubezpieczony powinien złożyć wniosek o refundację kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu Centrum Alarmowego. 2. Wnioski o refundację kosztów, o których mowa w ust. 1 oraz w 10 ust. 6, Ubezpieczony zgłasza pisemnie do Centrum Alarmowego, będącego uprawnionym przedstawicielem Ubezpieczyciela: Europ Assistance Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, budynek TAURUS, Warszawa, 3. Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego przekazuje Ubezpieczonemu decyzję w sprawie wniosku o refundację i dokonuje jej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o refundację. 4. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości refundacji kosztów nie jest możliwe, z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczcyiela, w terminie określonym w ust. 1, refundacja kosztów dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część refundacji Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczeń lub co do wysokości refundacji kosztów świadczeń, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić na piśmie listem poleconym żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Ubezpieczyciela. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Ubezpieczyciela. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 roku z późn. zmianami. ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem, w którym Ubezpieczyciel dokona refundacji poniesionych kosztów, roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconej kwoty. 2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. 3. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część kosztów, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń. 4. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego do osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. 5. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Jeżeli Ubezpieczony zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela przyjmuje się, że Ubezpieczyciel dopełnił swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni znany adres zamieszkania względnie siedziby Ubezpieczonego. 2. Spory wynikające z Umowy Ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe ze względu dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. Strona 9 z 10

10 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Ubezpieczenia lub klauzulami umownymi stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne. Strona 10 z 10

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe Całodobowa Pomoc Drogowa Volkswagen numery telefonów Centrali Zgłoszeniowej: Połączenie bezpłatne: tj. Połączenie płatne: 0 800 61 8 9 8 9 0 800 61 V W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Subaru Assistance Pogwarancyjny (zwanych dalej WU ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu Główne punkty prezentacji Informacja o Europ Assistance Zakres Programu Składki Schemat funkcjonowania Programu Grupa Europ Assistance Twórca idei assistance na świecie

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

5, 6, 7, 11 ust.1, 12 ust 1 2, 12 ust ust.3, 7, 8, 9, 11 ust.3 4, 10

5, 6, 7, 11 ust.1, 12 ust 1 2, 12 ust ust.3, 7, 8, 9, 11 ust.3 4, 10 Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Idea Leasing Assistance dla klientów Idea Leasing S.A., IL1 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz IL2 Leasing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Us³ugi w ramach pakietu Hyundai Assistance œwiadczone s¹ za poœrednictwem Europ Assistance Polska Sp. z o.o. (zwan¹ dalej Ubezpieczycielem)

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING ASSISTANCE Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Assistance (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) L.p. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny Informacyjna: WARIANT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia Zakres terytorialny Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Warunki zawarcia Rodzaj pomocy informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC SAMOCHODOWA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. NR 03/P/2016 z dnia 12.02.2016 r. Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Assistance. Postanowienia Ogólne

Warunki Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Assistance. Postanowienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Assistance Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarantuje, w przypadku wystąpienia Zdarzeń assistance,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI CHEVROLET

GWARANCJA MOBILNOŚCI CHEVROLET 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu GMC rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną w ramach Programu GMC, spowodowaną usterką elementów

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń assistance, ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia BZ WBK Leasing Truck Assistance Max Ubezpieczenie Europ Assistance Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia BZ WBK Leasing Truck Assistance Max dla klientów

Bardziej szczegółowo

2 ust.1 3 ust Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia/odszkodowania

2 ust.1 3 ust Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia/odszkodowania Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Idea Leasing Truck Assistance dla klientów Idea Leasing S.A., IL1 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz IL2 Leasing Spółka

Bardziej szczegółowo

BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz.

BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz. BMW Motorrad Polska After Sales BMW Mobilitätsleistungen Assistance Freude Radość am z jazdy Fahren BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz. 1 2 Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Enegetyką Cieplną SP. z o.o ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM GENERALI T.U. S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance Załącznik nr 1 Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia PEKAO LEASING ASSISTANCE zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży

SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży CENTRUM ASSISTANCE (+48) 61 831 99 99 Obsługa w języku polskim SEAT SERVICE ENJOYNEERING SEAT Service MOBILITY SPOKÓJ PODCZAS PODRÓŻY Usługa SEAT Service Mobility

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do umowy generalnej ubezpieczenia z dnia 18.04.2014 r. zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Załącznik numer 1 do umowy generalnej ubezpieczenia z dnia 18.04.2014 r. zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ING LEASE ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zwane dalej Warunkami mają zastosowanie do pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS

UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Wynajmujący oraz Najemca występujący w niniejszej umowie razem nazwani są również Stronami. 1 Cel umowy Użyte w niniejszej umowie wyrażenie Wynajmujący, Najemca,

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE 1444 GODZINY SPOKOJU Z SOS PZMOT DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU www.sospzmot.pl z dnia 7 lipca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo