WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance Holding gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń assistance, ochronę ubezpieczeniową osobom ubezpieczonym kierowcy i pasażerom pojazdu w zakresie świadczeń assistance przewidzianych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia Zbiorowego IMPULS LEASING Car & Truck Assistance zwanej dalej Umową Ubezpieczenia i w rozumieniu definicji zawartych w 1 tejże Umowy, zawartej pomiędzy IMPULS - LEASING Polska Sp. z o.o., zwaną dalej Ubezpieczającym, a Europ Assistance Holding, zwanym dalej Ubezpieczycielem, w odniesieniu do pojazdów objętych Programem. 2 Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszych Warunków Ubezpieczenia oraz wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z Umową Ubezpieczenia muszą być sporządzone pisemnie w formie aneksu do Umowy Ubezpieczenia pod rygorem ich nieważności. DEFINICJE Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 3 Awaria - każdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych pojazdu, pochodzenia mechanicznego lub elektronicznego, powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu, w tym przebicie opony, zgubienie kluczyków, zamknięcie kluczyków wewnątrz pojazdu, brak paliwa, zatankowanie nieprawidłowego paliwa względem zalecanego przez producenta pojazdu, rozładowanie akumlatora. Za awarię nie są uznawane: konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, zgubienie tablic rejestracyjnych pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego, brak części niezbędnych do wykonania obsługi bieżącej i okresowej, brak oleju silnikowego (chyba, że jest to zdarzenie spowodowane wystąpieniem awarii w pojeździe) i wszelkie inne usterki wynikłe z winy Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Wołoska 5, zajmująca się realizacją praw i obowiązków Ubezpieczyciela z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, a w tym realizacją świadczeń assistance określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia, do której Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić zdarzenie assistance objęte ochroną ubezpieczeniową. Karta Assistance dokument wystawiony i stanowiący własność IMPULS LEASING Polska Sp. z o.o., potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w ramach Umowy Ubezpieczenia. Korzystający podmiot (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) upoważniony do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu zawartej z IMPULS LEASING Polska Sp. z o.o. Miejsce zamieszkania adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany w dowodzie osobistym, gdy Ubezpieczony jest osobą fizyczną lub adres siedziby Centrali lub oddziału firmy wskazany w umowie wynajmu, gdy Ubezpieczony jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Pilot osoba skierowana przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia. Strona 1 z 10

2 Podróż jazda pojazdem po terytorium państw określonych w Warunkach Ubezpieczenia Pojazd samochód osobowy, ciężarowy o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DMC lub pojazd ciężarowy, ciągnik siodłowy, naczepa, przyczepa, autobus o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 44 ton objęty ubezpieczeniem, stanowiący własność Impuls-Leasing, będący przedmiotem umowy leasingowej, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne. Szkoda całkowita - stan pojazdu po wypadku, uniemożliwiający odbudowę pojazdu z przyczyn technicznych lub gdy przewidywane koszty naprawy pojazdu przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody, według wyceny dokonanej przez zakład ubezpieczeń, w którym jest zawarta umowa ubezpieczenia auto-casco. Ubezpieczony Korzystający lub inny użytkowanik pojazdu będącego w leasingu w IMPULS LEASING Polska Sp. z o.o. legitymujący się Kartą Assistance. Na potrzeby niniejszych Warunków Ubezpieczenia przez Ubezpieczonych rozumie się również pasażerów przewozonych pojazdem w liczbie nie większej niż dopuszczalna przez producenta i przepisy prawa dla danego pojazdu. Unieruchomienie pojazdu stan pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, który powstał na skutek awarii, wypadku drogowego lub szkody całkowitej. Usprawnienie pojazdu usunięcie na trasie podróży przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży Wypadek drogowy - jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadnięciem pojazdu ze skarpy, wpadnięciem pojazdu do rowu, wybuchem lub pożarem w pojeździe, zatopieniem lub zalaniem, aktem wandalizmu, włamaniem, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku drogowego. Zdarzenie assistance każdy przypadek unieruchomienia, kradzieży lub rabunku pojazdu objęty ochroną ubezpieczeniową. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 4 Przedmiotem ubezpieczenia jest świadczenie usług assistance dla ubezpieczonych Klientów Ubezpieczającego w momencie zaistnienia zdarzenia assistance przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na terenie kraju lub za granicą, zgodnie z wybranym wariantem. ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 Ubezpieczenie oferowane jest w wymienionych w 6 pkt., wariantach różniących się między sobą zakresem świadczeń. Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia assistance powstałe na terytorium Polski oraz na terenie następujących państw: Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Bośnii i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Kosowa, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. Strona 2 z 10

3 ŚWIADCZENIA 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na spełnieniu następujących świadczeń assistance do wysokości sumy ubezpieczenia w zależności od zaistniałego zdarzenia na wniosek Ubezpieczonego: 1.1 Naprawa pojazdu na miejscu awarii jeżeli w wyniku zdarzenia assistance zachodzą przesłanki określane jako awaria pojazdu, Centrum Alarmowe przysyła wówczas na miejsce awarii Pilota w celu usprawnienia pojazdu o ile jest to możliwe. Limit na to zdarzenie wynosi 400 PLN dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DMC. Dla pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep, autobusów o masie DMC powyżej 3,5 ton (maksymlanie 44 ton DMC) nie ma limitów na to świadczenie. 1.2 Holowanie pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższego (od miejsca wystapienia awarii/kolizji) autoryzowanego warsztatu naprawczego danej marki pojazdu w promieniu 150 km od miejsca zdarzenia a w przypadku braku autoryzowanego warsztatu naprawczego danej marki w tym promieniu, do najbliższego zakładu naprawczego mogącego dokonać naprawy pojazdu. Dotyczy to zarówno holowania w Polsce jak również poza granicami Polski. 1.3 Dostarczenie paliwa w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa następuje dostarczenie właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu, w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw. Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazd został odholowany przez Centrum Alarmowe i nie może być naprawiony tego samego dnia, Ubezpieczonemu przysługuje zamiennie jedno z świadczeń wymienionych w punktach oraz świadczenia wymienione w punktach : 1.4 Powrót lub kontynuacja podróży Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty powrotu lub kontynuacji podróży Ubezpieczonego pociągiem I klasy wraz z transportem na dworzec lub samolotem klasy ekonomicznej (jeżeli czas podróży pociągiem przekroczyłby 8 godzin) wraz z transportem na lotnisko. 1.5 Zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania ze śniadaniem w hotelu trzygwiazdkowym na okres nieprzekraczający czasu naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż 3 doby, wraz z transportem do hotelu, z zastrzeżeniem, iż świadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu np.: telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel. Limit na zdarzenie wynosi 400 PLN za jedną dobę noclegu dla jednej osoby. 1.6 Samochód zastępczy Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty pojazdu zastępczego (bez ograniczenia przebiegu kilometrów) na okres naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż do ustalonego limitu, z zastrzeżeniem następujących postanowień: 1) W zależności od lokalnych możliwości Centrum Alarmowe organizuje pojazd porównywalnej klasy. 2) Użytkownik pojazdu nie będzie zobowiązany do zabezpieczenia wynajmu samochodu zastępczego poprzez wpłacenie kaucji czy blokadę na karcie kredytowej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy wynajem samochodu zastępczego będzie mieć miejsce poza granicami Rzeczypospolitej, wtedy blokada na karcie kredytowej będzie niezbędna. 3) W przypadku pojazdu inwalidzkiego, specjalnie zaadaptowanego, Centrum Alarmowe zapewnia pojazd zastępczy z kierowcą, jeżeli żaden z pasażerów nie może prowadzić dostarczonego pojazdu zastępczego. Strona 3 z 10

4 4) Świadczenia pojazdu zastępczego nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego, ubezpieczeń innych niż OC/AC i innych opłat dodatkowych takich jak udział własny w szkodzie oraz kosztów podstawienia i odbioru. 5) Świadczenie pojazdu zastępczego nie przysługuje w sytuacji zatrzymania pojazdu w serwisie po zakończonej naprawie z winy Ubezpieczającego (brak zapłaty za naprawę, brak zgody na naprawę, brak dokumentów dotyczących likwidacji szkody). 1.7 Odbiór pojazdu po naprawie świadczenie jest realizowane, jeżeli unieruchomienie pojazdu miało miejsce na terenie Polski. Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy do miejsca, gdzie samochód został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z dworca kolejowego). Jeżeli czas podróży pociągiem przekroczyłby 8 godzin, Centrum Alarmowe organizuje przelot samolotem w klasie ekonomicznej. Świadczenie przysługuje, jeżeli zdarzenie miało miejsce powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 1.8 Parkowanie pojazdu - jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia assistance zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty parkowania pojazdu przez okres do 2 dni, maksymalnie do równowartości 200 PLN. Dodatkowo, na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe organizuje następujące usługi: 1.9 Tłumaczenia telefoniczne w razie podróży poza granicami Polski Centrum Alarmowe udziela telefonicznej pomocy w rozmowach z policją, służbami granicznymi, ośrodkami medycznymi. Tłumaczenia odbywają się w języku angielskim, niemieckim, włoskim i francuskim W ramach serwisu prawnego Centrum Alarmowe zapewnia na życzenie Ubezpieczonego świadczenia: a. Telefoniczna informacja prawna dotycząca kwestii prawnych z zakresu życia codziennego udzielana przez prawników obejmująca: 1) kodeks cywilny, 2) prawo ubezpieczeniowe (z wyłączeniem relacji Ubezpieczonego z Ubezpieczycielem lub Ubezpieczającym), 3) prawo podatkowe dotyczące osób fizycznych, 4) prawo mieszkaniowe, 5) prawo pracy, 6) prawo konsumenckie, 7) prawo spadkowe. b. Przesłanie na adres mailowy wskazany przez Ubezpieczonego: 1) aktów prawnych (ustawa, rozporządzenie, uchwały), 2) wzorców umów (umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, o pracę, o dzieło, zlecenia). c. Udzielanie informacji teleadresowych dotyczących: 1) biur podatkowych, 2) sądów, 3) prokuratur, 4) kancelarii adwokackich, 5) kancelarii radcowskich, 6) kancelarii notarialnych. d. Umawianie wizyt w kancelariach prawnych i biurach podatkowych. Strona 4 z 10

5 Informacje uzyskane od prawnika mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako ostateczna ekspertyza prawna, ani też nie mogą być podstawą roszczeń Ubezpieczonego. Centrum Alarmowe nie udzieli informacji prawnych, jeżeli zapytanie dotyczy działalności gospodarczej. Centrum Alarmowe nie udzieli informacji prawnych, jeżeli zapytanie dotyczy relacji Ubezpieczonego z Ubezpieczającym lub Ubezpieczycielem 1.11 Serwis concierge - w ramach serwisu concierge Centrum Alarmowe zorganizuje na życzenie Ubezpieczonego następujące przykładowe świadczenia: 1) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres zakupów, kwiatów, prezentów, 2) rezerwacja, organizacja, dostarczenie pod wskazany adres biletów do kin, teatrów, opery oraz na imprezy sportowe i kulturalne, 3) organizacja wypoczynku w wybranym miejscu na świecie (rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych), 4) rezerwacja stolików w wybranej restauracji, 5) rezerwacja w klubie sportowym, 6) rezerwacja w stacji obsługi pojazdów, 7) organizacja usług samochodowych: mycie, konserwacja, naprawa, przeglądy, 8) organizacja opieki dla dzieci. W razie uczestniczenia w wypadku, w wyniku którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe organizuje następujące świadczenia: 1.12 Informacja medyczna lekarz Europ Assistance udziela telefonicznej informacji odnośnie sposobu dalszego postępowania w razie zaistnienia wypadku Organizacja procesu rehabilitacji jeżeli Ubezpieczony na skutek wypadku wymaga rehabilitacji, Centrum Alarmowe, zgodnie z zaleceniem lekarskim, zorganizuje wizyty specjalisty fizykoterapeuty w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub zorganizuje transport oraz wizyty w poradni rehabilitacyjnej. Koszt wizyt i transportu pokrywa Ubezpieczony. Świadczenie assistance w zależności od wariantu Świadczenia Assistance PODSTAWOWY VIP Zakres terytorialny Europa Europa Naprawa pojazdu w miejscu awarii + + Dostarczenie paliwa - + Holowanie pojazdu do najbliższego ASO (w promieniu 150 km) lub do najbliższego serwisu (jeżeli brak ASO w tym promieniu) do najbliższego ASO (w promieniu 150 km) lub do najbliższego serwisu (jeżeli brak ASO w tym promieniu) Parkowanie pojazdu do 200 PLN do 200 PLN Wynajem samochodu zastępczego porównywalnej klasy (nie dotyczy samochodów o DMC przekraczającej 3,5 tony) 7 dni 21 dni 1) w razie awarii 2) w razie wypadku Strona 5 z 10

6 3) w razie szkody całkowitej lub kradzieży Transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży (do bliższego z tych miejsc) Zakwaterowanie w hotelu dla kierowcy i pasażerów Odbiór pojazdu po naprawie pociągiem I klasy, a jeżeli podróż przekracza 8h samolotem klasy turystycznej do 3 dni, max. 400 zł / osoba / doba pociągiem I klasy, a jeżeli podróż przekracza 8h samolotem klasy turystycznej pociągiem I klasy, a jeżeli podróż przekracza 8h samolotem klasy turystycznej do 3 dni, max. 400 zł / osoba / doba pociągiem I klasy, a jeżeli podróż przekracza 8h samolotem klasy turystycznej Usługi informacyjne + + Infolinia prawna brak świadczenia + Concierge + + Informacja medyczna brak świadczenia + Organizacja procesu rehabilitacji brak świadczenia + Tłumaczenie telefoniczne brak świadczenia + WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ TECHNICZNYCH 7 1) Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w momencie osiągnięcia przez pojazd 6 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji lub po osiągnięciu km przebiegu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DMC. Dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony DMC ochrona ubezpieczeniowa kończy się w momencie osiągnięcia przez pojazd 10 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji. 2) Świadczenia określone w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia nie przysługują, jeżeli unieruchomienie pojazdu bądź kradzież były następstwem: a. działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów, b. obowiązku udostępnienia pojazdu na rzecz wojska, c. aktów terroryzmu lub akcji odwetowych, d. działania energii jądrowej w skali masowej, e. umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 3) Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia assistance: a. powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności powstałe podczas udziału pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach, testach lub przygotowań do nich, b. powstałe w pojazdach: rent-a-car, nauki jazdy, typu karawan, przerabianych bez zgody producenta skutkujących utratą gwarancji, użytkowanych jako taksówki, c. wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w autoryzowanej stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem unieruchomienia pojazdu, d. będące wynikiem awarii, wynikających z nieprzeprowadzonej naprawy pojazdu po interwencji Centrum Alarmowego, Strona 6 z 10

7 e. w przypadku zaniechania zgłoszenia bezpośrednio po zajściu do Centrum Alarmowego zdarzenia assistance objętego ubezpieczeniem, lub nie zastosowania się do zaleceń Centrum Alarmowego, f. powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby, które znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych podobnie działających środków w tym również lekarstw posiadających przeciwwskazania do kierowania pojazdem., g. powstałe podczas kierowania pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, h. powstałe wskutek kradzieży, zniszczenia lub utraty dowodu rejestracyjnego. 4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie świadczeń assistance określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia w trakcie działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, huragan oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ubezpieczyciel (w tym zjawisk meteorologicznych), mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia. 5) Ubezpieczeniem nie są objęte pojazdy, które na dzień wystąpienia zdarzenia assistance nie posiadały ważnego badania technicznego. 6) Ubezpieczcyiel nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku pojazdów objętych pomocą i/lub ładunku przyczep, w tym przyczep kempingowych i bagażach należących do ubezpieczonych. 7) Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym związane. 8) Zobowiązania Ubezpieczcyiela nie obejmują kosztów napraw mechanicznych wykonywanych przez autoryzowane stacje obsługi. 9) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje odszkodowań lub świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia autocasco, jeżeli Ubezpieczony wcześniej uzyskał z tego tytułu jakiekolwiek świadczenie. 10) Czas trwania wszelkich dodatkowych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd pojazdu, drobne naprawy lub regulacje), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń assistance uprawniających do korzystania ze świadczeń assistance nie stanowi czasu naprawy uszkodzonego pojazdu w rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia. 11) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje odszkodowań lub świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia autocasco. 12) Jeżeli Ubezpieczony podejmie decyzję o przeprowadzeniu na własny koszt innych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd pojazdu, drobne naprawy lub regulacje etc.), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń assistance uprawniających do korzystania ze świadczeń assistance, czas trwania tego typu czynności dodatkowych w żadnym wypadku nie może być dodany do czasu naprawy uszkodzonego pojazdu. 13) Ubezpuieczyciel nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania oraz za kradzież lub uszkodzenie akcesoriów (ruchomych lub łatwych do zdemontowania elementów, np. radia, bagażnika dachowego, kołpaków). SUMA UBEZPIECZENIA 8 Suma ubezpieczenia, dla jednego zdarzenia assistance wymagającego pomocy technicznej (awaria, wypadek, szkoda całkowita oraz kradzież pojazdu) zostaje ustalona w złotych polskich w kwocie nie przekraczającej równowartości: a. Dla pojazdów o masie DMC do 3,5T dla obu wariantów 5000 EUR b. Dla pojazdów o masie DMC powyżej 3,5 T dla wariantu Podstawowego 1800 EUR oraz dla wariantu VIP 2500 EUR licząc wg średniego kursu tej waluty określonej przez NBP na dzień ustalania odszkodowania. Strona 7 z 10

8 ZAWARCIE I CZAS TRWANIA UMOWY POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 9 1. Umowa Ubezpieczenia w odniesieniu do danego pojazdu zawierana jest na 12-miesięczny okres ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność UBEZPIECZYCIELA wobec Ubezpieczonego kończy się: 2.1 z upływem okresu ubezpieczenia, 2.2 z dniem, w którym nastąpiła szkoda całkowita 2.3 z dniem zbycia pojazdu przez Ubezpieczającego, 2.4 z dniem wyrejestrowania pojazdu na skutek kradzieży lub szkody całkowitej. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA ASSISTANCE W celu skorzystania ze świadczeń assistance objętych ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony lub każda inna osoba działająca w jego imieniu, zobowiązana jest niezwłocznie (przy uwzględnieniu okoliczności zdarzenia) po wystąpieniu zdarzenia assistance powiadomić Centrum Alarmowe, telefonując pod specjalnie dedykowany numer podając operatorowi Centrum Alarmowego następujące dane: 1. Numer rejestracyjny pojazdu, 2. Markę i model pojazdu, 3. Miejsce zdarzenia i telefon, pod którym Ubezpieczony będzie dostępny, 4. Krótki opis zdarzenia, 5. Inne dane lub informacje niezbędne do wykonania świadczenia. 2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, Centrum Alarmowe niezwłocznie skieruje Pilota na miejsce zdarzenia assistance. 3. W przypadku odmowy udzielenia informacji przez Ubezpieczonego zgodnie z ust. 1 lub braku współpracy z obsługą Centrum Alarmowe, Centrum Alarmowe może odmówić organizacji świadczeń określonych w W każdym przypadku powstania zdarzenia assistance, Ubezpieczony zobowiązany jest: a. Udzielić Pilotowi przybyłemu na miejsce zdarzenia stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do wykonania danych świadczeń, b. Nie zlecać czynności objętych pomocą innym jednostkom organizacyjnym chyba, że Pilot nie udzieli pomocy w czasie 2 godzin (dla pojazdów osobowych, ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DMC) oraz 5 godzin (dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony DMC) od chwili zawiadomienia Centrum Alarmowego, c. Wykorzystać dostępne środki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zapobiec w miarę możliwości zwiększaniu się szkody. 5. W przypadku, gdy Pilot nie udzieli pomocy w czasie 2 godzin (dla pojazdów osobowych, ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DMC) oraz 5 godzin (dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony DMC) od chwili zawiadomienia Centrum Alarmowego, Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania uzgodnionych z Centrum Alarmowym świadczeń assistance jak w 6 we własnym zakresie i zobowiązany do ich udokumentowania oryginałami rachunków. 6. Centrum Alarmowe, na zasadzie refundacji i zgodnie z treścią zapłaconych przez Ubezpieczonego dowodów księgowych, w tym faktur VAT, dokona zwrotu kosztów świadczeń poniesionych przez Ubezpieczonego, o których mowa w ust. 6, w terminie do 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków. ZASADY USTALANIA I WYPŁATA REFUNDACJI KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ Jeżeli świadczenia assistance wynikające z niniejszych Warunków Ubezpieczenia nie zostały opłacone bezpośrednio przez Centrum Alarmowe, a z okoliczności sprawy wynika, że z przyczyn obiektywnych Strona 8 z 10

9 Ubezpieczony nie był w stanie zgłosić do Centrum Alarmowe zaistnienia zdarzenia w momencie jego zajścia, Ubezpieczcyiel dokona, na zasadzie refundacji i zgodnie z treścią zapłaconych przez Ubezpieczonego dowodów księgowych, w tym faktur VAT, zwrotu kosztów świadczeń poniesionych przez Ubezpieczonego w terminie do 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków. Ubezpieczony powinien złożyć wniosek o refundację kosztów świadczeń, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu Centrum Alarmowego. 2. Wnioski o refundację kosztów, o których mowa w ust. 1 oraz w 10 ust. 6, Ubezpieczony zgłasza pisemnie do Centrum Alarmowego, będącego uprawnionym przedstawicielem Ubezpieczyciela: Europ Assistance Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, budynek TAURUS, Warszawa, 3. Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego przekazuje Ubezpieczonemu decyzję w sprawie wniosku o refundację i dokonuje jej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o refundację. 4. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości refundacji kosztów nie jest możliwe, z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczcyiela, w terminie określonym w ust. 1, refundacja kosztów dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część refundacji Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczeń lub co do wysokości refundacji kosztów świadczeń, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić na piśmie listem poleconym żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Ubezpieczyciela. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Ubezpieczyciela. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 roku z późn. zmianami. ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem, w którym Ubezpieczyciel dokona refundacji poniesionych kosztów, roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconej kwoty. 2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. 3. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część kosztów, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń. 4. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego do osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. 5. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Jeżeli Ubezpieczony zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela przyjmuje się, że Ubezpieczyciel dopełnił swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadczenia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni znany adres zamieszkania względnie siedziby Ubezpieczonego. 2. Spory wynikające z Umowy Ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe ze względu dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. Strona 9 z 10

10 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Ubezpieczenia lub klauzulami umownymi stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne. Strona 10 z 10

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów zawartych pomiędzy Inter Partner Assistance S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS

KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS Ogólne Warunki Ubezpieczenia ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego. 603.95.402 FIAT UNI PL 1ed 7-06-2011 15:16 Pagina 1 Szanowni Klienci, Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Abarth, która od przeszło 50 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Abarth, która od przeszło 50 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego. 603.95.403 ABARTH UNI PL 1ed 7-06-2011 15:20 Pagina 1 Szanowni Klienci, Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Abarth, która od przeszło 50 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EFL ASSISTANCE TRUCK

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EFL ASSISTANCE TRUCK SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EFL ASSISTANCE TRUCK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia oraz na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczenia zawartej z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Indeks TA/14/10/01 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AXA Truck Assistance, zwane

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 2 2. Definicje 2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 4. Świadczenia w przypadku unieruchomienia pojazdu 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, zwane dalej OWU MOTO ASS, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku Spis Treści Zakres...2 Definicje...2 Zawarcie umowy ubezpieczenia...2 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r.

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r. WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r. Spis Treści Zakres... 2 Definicje... 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 3 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Warunki Ubezpieczenia Pakiet Gold dla Posiadaczy i UŜytkowników Złotych Kart Kredytowych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo