PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012

2 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Na podstawie podręcznika opisz różnice pomiędzy siecią równorzędną (peer-to-peer) oraz siecią typu klient-serwer (patrz rozdział pt. Typy sieci komputerowych *1+). 2. W przypadku sieci typu klient-serwer: a. napisz, jaka jest różnica pomiędzy serwerem a klientami; b. podaj, jaka jest rola administratora sieci. Odpowiadając na powyższe pytania skorzystaj z podręcznika * Korzystając z podręcznika *1+ wyjaśnij, czym jest usługa katalogowa w sieci typu klient-serwer. Podaj przykład usług katalogowych w sieci firmy Novell oraz w sieci Windows. 4. W celu przekształcenia trybu pracy komputera z systemem Windows z sieci równoprawnej do sieci typu klient-serwer, pierwszym krokiem jest dołączenie komputera do domeny Active Directory. Dołącz komputer do domeny Active Directory o nazwie teleinformatyk. 5. Za zgodą nauczyciela utwórz swoje konto na serwerze pracowni w domenie teleinformatyk. Konto musi byd zabezpieczone hasłem. Nazwa konta ma mied następujący format: x.yyy..y x pierwsza litera imienia, y nazwisko bez znaków diakrytycznych (bez ogonków). Następnie zaloguj się na swoim komputerze (stacji klienckiej) do nowoutworzonego konta domenowego. Po udanym zalogowaniu, zademonstruj system nauczycielowi. 6. W wyniku wykonania poprzednich zadao udało Ci się skonfigurowad komputer do pracy w sieci typu klient-serwer. Jednak utworzenie na serwerze nowego konta domenowego nie powoduje przekształcenia profilu użytkownika z lokalnego do mobilnego. Dlatego też pliki zapisywane na pulpicie lub w katalogu Moje dokumenty stacji klienckiej są wciąż zapisywane lokalnie na bieżącym komputerze, a nie na serwerze. Wadą takiego rozwiązania jest to, iż użytkownicy muszą pamiętad o kopiowaniu plików pomiędzy komputerami, jeśli chcą pracowad na różnych komputerach. Podobnie też, przy zmianie komputera muszą oni na nowo konfigurowad ustawienia w swoich najczęściej wykorzystywanych programach. Aby uniknąd powyższego utrudnienia, konto użytkownika należy przekształcid z profilu lokalnego do profilu mobilnego. 7. Zmieo ustawienia swojego konta z profilu lokalnego do profilu mobilnego. W tym celu należy wykonad następujące czynności. a. We wskazanym przez nauczyciela miejscu na twardym dysku utwórz na serwerze swój własny folder o nazwie takiej samej jak Twoje nazwisko, z pominięciem znaków diakrytycznych. Folder ten będzie używany przez usługę katalogową Active Directory do str. 2

3 przechowywania Twoich plików roboczych oraz ustawieo programów wykorzystywanych na stacjach klienckich. Niniejszy krok ma byd wykonany lokalnie na serwerze przy użyciu konta administratora usług katalogowych (domeny Active Directory). b. Korzystając z serwera, będąc zalogowanym jako administrator usług katalogowych, udostępnij w sieci swój nowoutworzony folder, nadając sobie prawa do jego modyfikacji. Inni użytkownicy sieci nie powinni mied praw dostępu do Twojego folderu. c. Przy użyciu stacji klienckiej zaloguj się do swojego konta usług katalogowych i sprawdź, czy masz prawa do zdalnego zapisu plików w Twoim nowoutworzonym udziale na serwerze oraz czy masz możliwośd modyfikacji zapisywanych tam plików. W tym celu skopiuj przez sied testowy plik ze stacji klienckiej do nowoutworzonego folderu na serwerze, a następnie zdalnie zmodyfikuj jego zawartośd, po czym zdalnie usuo plik z serwera. Po udanym teście, przejdź do następnego kroku. W przypadku wystąpienia problemów z wykonaniem niniejszego zadania, skoryguj na serwerze uprawnienia sieciowe lub zabezpieczenia NTFS twojego nowoutworzonego folderu. d. Procedura zmiany konta użytkownika z profilu lokalnego na profil mobilny zależy od wersji systemu operacyjnego serwera. Niżej opisana procedura dotyczy systemu Windows 2003 Server, jest ona jednak bardzo podobna do procedury używanej na nowszych systemach operacyjnych. Aby zmienid profil konta na mobilny, należy na serwerze we właściwościach danego użytkownika wybrad zakładkę Profil, a następnie w polu Ścieżka profilu należy wpisad sieciową ścieżkę dostępu do nowoutworzonego folderu. Przykład podany jest na rys. 1. W przykładzie tym podano ścieżkę dostępu do utworzonego na serwerze i udostępnionego w sieci folderu użytkownika Adamczyk. e. Zamknij okno właściwości użytkownika oraz zamknij konsolę zarządzania usługami serwerowymi. f. Przetestuj poprawnośd skonfigurowania profilu mobilnego. W tym celu zaloguj się na swoje konto na jednym z komputerów, utwórz dowolny plik i zapisz go na pulpicie, po czym wyloguj się z tego komputera i zaloguj się na innym komputerze. W przypadku poprawnie skonfigurowanego konta mobilnego plik stworzony i zapisany na pulpicie pierwszego komputera pojawi się również na pulpicie drugiego komputera. Podobnie też ustawienia programów, np. przeglądarek internetowych, również będą wędrowad wraz z użytkownikiem pomiędzy komputerami. Zademonstruj nauczycielowi poprawnie skonfigurowane konto mobilne. 8. Odłącz komputer od domeny teleinformatyk, a następnie przyłącz go do drugiego serwera do domeny informatyk, po czym powtórz trzy poprzednie zadania. Zapytaj nauczyciela o nazwę oraz o adres IP nowego serwera niezbędnego do wykonania niniejszego polecenia. Zademonstruj nauczycielowi poprawnie skonfigurowane konto mobilne na nowym serwerze. 9. Odłącz komputer od domeny informatyk, a następnie przyłącz go do trzeciego serwera do domeny egzamin, po czym powtórz wszystkie zadania związane z utworzeniem i przetestowaniem konta mobilnego na serwerze (Zadania 5, 6 oraz 7). Zapytaj nauczyciela o nazwę oraz o adres IP trzeciego serwera. Zademonstruj nauczycielowi poprawnie skonfigurowane konto mobilne na nowym serwerze. str. 3

4 Rys. 1. Przykład skonfigurowania profilu mobilnego. 10. Skonfigurowad protokół TCP/IP bieżącego komputera w ten sposób, aby jednocześnie widział on przez sied wszystkie trzy serwery używane podczas niniejszych zajęd. Przetestowad poprawnośd wykonania niniejszego zadania używając funkcji diagnostycznej ping. Zademonstrowad poprawnie skonfigurowany system nauczycielowi. 11. W tabeli 1 podano adresy IP kart sieciowych czterech komputerów. Zamieśd tabelę w sprawozdaniu, a następnie uzupełnij brakujące pola. Tabela 1. Adresy IP kart sieciowych. Adres IP Maska sieci Adres sieci Adres hosta str. 4

5 Opracowanie Pisemne sprawozdanie dokumentujące wykonanie powyższych zadao należy przekazad nauczycielowi na zakooczenie zajęd. Literatura [1] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa str. 5