KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zielioski Wersja 1.0 Suwałki 2011

2 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych umiejętności konfigurowania przewodowych sieci komputerowych Przygotowanie poprzedzające zajęcia 1. Zapoznad się z działaniem programu do monitorowania i analizy ruchu sieci komputerowej CommView. W oparciu o Podręcznik Użytkownika tego programu [2]: a. napisad, co należy zrobid, aby w programie CommView przechwytywad pakiety IP, b. napisad, w jaki sposób w programie CommView można przechwycid i zrekonstruowad stronę internetową odebraną przez użytkownika sieci (program ma wyświetlid odebrany tekst oraz grafikę), c. wymienid 6 przykładowych protokołów IP analizowanych przez powyższych program oraz podad, do której warstwy modelu OSI [1] protokoły te należą, d. napisad, w jaki sposób można dokonywad pomiarów statystycznych natężenia ruchu w sieci z podziałem na protokoły IP. Wymagany sprzęt, oprogramowanie oraz materiały Do realizacji tego dwiczenia potrzebne będą: spleciony kabel miedziany nieekranowany typu UTP Cat 5e (tzw. skrętka) wtyki RJ45 wraz z osłonkami nóż do ściągania izolacji zaciskarka do wtyków RJ45 (2 sztuki) tester przewodów sieci komputerowej izolacja elektrotechniczna dwa komputery PC wyposażone w karty sieciowe Ethernet z gniazdem RJ45 drukarka lokalna USB wraz z nośnikiem zawierającym sterowniki zarządzalny przełącznik sieciowy wraz z dokumentacją (REPOTEC 12 Gigabit Web Smart Switch with PoE) nośnik z programem do pomiaru prędkości transferu danych w sieci LAN Speed Test nośnik z programem do monitorowania i analizowania ruchu sieci komputerowej (wersja ewaluacyjna programu CommView ) Zadania Uwaga! Należy zachowad szczególną ostrożnośd posługując się nożem do ściągania izolacji oraz zaciskarką wtyków. 2. W oparciu o literaturę fachową zgromadzoną w biblioteczce zawodowej, narysowad w sprawozdaniu, w jaki sposób należy połączyd przewody w splecionym kablu telekomunikacyjnym kategorii 5e ( skrętce ), aby uzyskad: a. standardowy (nieskrosowany) kabel sieciowy zakooczony wtykami RJ45, b. skrosowany kabel sieciowy zakooczony wtykami RJ45. Podad źródło informacji. 2

3 3. W oparciu o informacje zawarte w biblioteczce zawodowej, napisz w sprawozdaniu, do jakich celów używany jest kabel standardowy, a do jakich celów kabel skrosowany. Podad źródło informacji. 4. Korzystając z notatek wykonanych w Zadaniu 1 lub z informacji zawartej w biblioteczce zawodowej, wykonad: a. dwa kable sieciowe standardowe zakooczone wtykami RJ45 o długości co najmniej 1 m każdy, b. pojedynczy kabel sieciowy skrosowany zakooczony wtykami RJ45 o długości co najmniej 4 m. Kabel ten należy oznaczyd w połowie jego długości kawałkiem izolacji tak, aby odróżniał się wizualnie od kabli standardowych. Uwaga! Pierwszy kabel powinien byd wykonany pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela. Uwaga! Należy zachowad szczególną ostrożnośd posługując się nożem do ściągania izolacji oraz zaciskarką wtyków. Wykonane kable należy przetestowad używając testera kabli sieciowych. Wykonane kable oraz sposób ich testowania zademonstrowad nauczycielowi. 5. Przy użyciu wcześniej wykonanego kabla skrosowanego utworzyd najprostszą możliwą sied składającą się z dwóch połączonych ze sobą komputerów. Zmienid nazwy komputerów na Komputer1 oraz Komputer2 oraz przyłączyd je do grupy roboczej UCZNIOWIE. Nadad komputerom adresy sieciowe IPv4 należące do puli adresów klasy A. Na obu komputerach udostępnid w sieci katalogi o nazwie Publiczny. W katalogach tych umieścid pliki tekstowe, zawierające nazwę danego komputera (np. Komputer2 ), ustawienia jego karty sieciowej (adres IP, maska, itp.) oraz jego fizyczny adres karty sieciowej MAC. Wykonad eksperyment polegający na przekopiowaniu przez nowoutworzoną sied udostępnionych plików tekstowych. Po przetestowaniu poprawności działania sieci, zademonstrowad system nauczycielowi. 6. Sprawdzid działanie polecenia ping w zainstalowanym systemie. Wyniki działania opisad w sprawozdaniu. 7. Do jednego z komputerów dołączyd i zainstalowad lokalną drukarkę USB. Drukarkę tę udostępnid przez sied dla użytkownika drugiego komputera pod nazwą DrukarkaSieciowa. Zademonstrowad poprawnośd instalacji poprzez wydrukowanie przez sied strony testowej drukarki w obecności nauczyciela. 3

4 8. Pomierzyd prędkośd transferu danych pomiędzy komputerami. W celu wykonania tego zadania można wykorzystad program o nazwie LAN Speed Test (dołączony w zestawie). W tym przypadku należy wyłączyd zaporę sieciową w obu komputerach i udostępnid programowi na zdalnym komputerze folder z pełnymi prawami odczytu i zapisu. Zapisad w sprawozdaniu wynik pomiaru. Dodatkowo, obliczyd i zapisad o ile procent otrzymany wynik różni się od teoretycznej maksymalnej prędkości oferowanej przez zainstalowane w komputerach karty sieciowe. Wyjaśnid przyczynę ewentualnej różnicy pomiędzy tymi wartościami. 9. Zanotowad w sprawozdaniu przykładowe typy nawiązanych połączeo sieciowych oraz używane przez nie adresy i ich porty. Określid, do której warstwy modelu OSI one należą. W celu realizacji niniejszego zadania można skorzystad z systemowej funkcji diagnostycznej netstat ano. 10. Na obu komputerach zainstalowad program do monitorowania i analizowania ruchu w sieci komputerowej (na nośniku dołączona jest ewaluacyjna wersja programu CommView ). Przy użyciu tego programu dokonad analizy pakietów IP przesyłanych w sieci komputerowej: a. podczas pracy jałowej komputerów, tzn. gdy komputery są włączone, ale użytkownicy ich nie używają, b. podczas transferu plików pomiędzy komputerami (np. podczas używania programu do testowania prędkości sieci), c. podczas używania funkcji ping. W sprawozdaniu należy opisad typy przesyłanych pakietów podając nazwę protokołu internetowego oraz zaznaczając, do jakiej warstwy modelu OSI protokoły te należą. Wyniki przedstawid w formie tabelarycznej lub w formie odpowiednich wykresów. Wykresy te mogą byd generowane automatycznie w niektórych programach do analizy ruchu w sieci komputerowej (np. w programie CommView można uzyskad powyższe wykresy korzystając z opcji View -> Statistics -> Packets -> IP Protocols lub IP Sub-Protocols ). 11. Przetestowad, w jaki sposób ustawienia Wyjątków zapory sieciowej wpływają na pracę sieci. Zademonstrowad przykłady nauczycielowi używając funkcji ping i odpowiednio konfigurując wyjątki zapory. 12. Zamontowad przełącznik zarządzalny w krosownicy. Uwaga! Wszelkiego rodzaju prace na zapleczu pracowni muszą byd wykonywane za uprzednim przyzwoleniem i pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela. 13. Podłączyd oba komputery do przełącznika przy użyciu wcześniej wykonanych kabli sieciowych. W tym celu wykorzystad istniejącą już w pracowni infrastrukturę sieciową (gniazda na ścianach, okablowanie w korytkach naściennych, krosownica na zapleczu pracowni, kable krosownicze). Jeden z komputerów należy podłączyd do gniazda naściennego używając kabla skrosowanego, natomiast drugi używając kabla standardowego. Przełącznik połączyd z odpowiednimi gniazdami krosownicy używając standardowych (nieskrosowanych) przewodów krosowniczych. Sprawdzid, 4

5 czy oba komputery nawiązały komunikację z przełącznikiem. Jeżeli oba komputery nie nawiązały łączności z przełącznikiem, to zapisz w sprawozdaniu możliwą przyczynę tej usterki. Zademonstruj uzyskane wyniki nauczycielowi, po czym usuo ewentualne usterki. 14. Na podstawie instrukcji przełącznika zarządzalnego: a. wymienid i krótko opisad pięd przykładowych funkcji przełącznika, które mogą byd konfigurowane zdalnie. Krótko wyjaśnid, do czego służą te funkcje, b. wymienid, jakiego rodzaju analizy funkcjonowania przełącznika mogą byd przeprowadzane zdalnie; podaj przykłady konkretnych wyników takich analiz. 15. Zademonstrowad nauczycielowi: a. w jaki sposób można zdalnie włączad i wyłączad porty przełącznika, b. w jaki sposób można separowad między sobą wybrane porty. 16. Przyłączyd komputery do Internetu (zbudowana dotychczas sied dwóch komputerów i przełącznika powinna byd podłączona jako podsied istniejącej w pracowni sieci, która jest już dołączona do Internetu). W sprawozdaniu naszkicowad schemat stworzonej sieci, oznaczając poszczególne urządzenia oraz podając ich adresy IP i maski sieci. Na schemacie użyd symboli graficznych zaproponowanych przez firmę Cisco. Przetestowad poprawnośd działania sieci poprzez odczytanie zawartości wybranej strony html w Internecie. Zademonstrowad nauczycielowi narysowany schemat oraz działające połączenie internetowe. 17. Pomierzyd prędkośd transferu danych w: a. sieci lokalnej (pomiędzy komputerami za pośrednictwem przełącznika) b. w sieci rozległej (pomiędzy komputerami o wybranym serwerem krajowym lub międzynarodowym). Uzyskane wyniki pomiarów wraz z wykorzystanymi metodami pomiaru opisad w sprawozdaniu. Zapisad w sprawozdaniu, o ile procent otrzymany wynik różni się od teoretycznej maksymalnej prędkości oferowanej przez zainstalowane w komputerach karty sieciowe. Wyjaśnid przyczynę ewentualnej różnicy pomiędzy tymi wartościami. 18. Jeden z komputerów skonfigurowad w roli serwera plików i serwera wydruku. W tym celu założyd na obu komputerach konta dla użytkowników opisanych w tabeli 1. Założyd na serwerze plików foldery o nazwach Tylko Kowalski oraz Wszyscy. Uprawnienia i zabezpieczenia zasobów opisane są w tabeli. 5

6 Tabela 1. Nazwy kont, uprawnienia i zabezpieczenia Nazwisko Nazwa konta (login) Hasło Prawa modyfikacji folderu Tylko Kowalski (lokalne i zdalne) Prawa modyfikacji folderu Wszyscy (lokalne i zdalne) Jan Kowalski j.kowalski qwerty Tak Tak Nie Anna Nowak a.nowak asdfgh Nie Tak Tak Jarosław Kargul j.kargul zxcvbn Nie Tak Nie Prawa do drukowania lokalnego i zdalnego Po przetestowaniu zademonstrowad system nauczycielowi. 19. Sposób łączenia przewodów w okablowaniu strukturalnej sieci komputerowej może byd wykonane zgodnie z dwiema normami. Przyporządkowanie kolorów przewodów w obu normach jest inne. Stąd też instalator naprawiający sied komputerową w danym budynku, musi wpierw wiedzied, w oparciu o którą z norm sied ta została zbudowana. a. omówid różnice pomiędzy powyższymi dwiema normami, b. podad, którą normę zastosowano przy tworzeniu sieci komputerowej w pracowni teleinformatyki. Opracowanie Pisemne sprawozdanie dokumentujące wykonanie powyższych zadao należy przekazad nauczycielowi na zakooczenie zajęd. Literatura [1] K. Pytel, S. Osetek: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. WSiP, Warszawa [2] CommView Network Monitor and Analyzer for MS Windows. Podręcznik użytkownika, (data dostępu, styczeo 2011). 6

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 6 KONFIGUROWANIE PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.4 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych

Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Sieci Teleinformatycznych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 7 KONFIGUROWANIE BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 2.1 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 10 INSTALACJA I KONFIGUROWANIE SERWERA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2011

Bardziej szczegółowo

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ

11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 11 MONITORING SIECI KOMPUTEROWEJ Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.0 Suwałki 2011 Cel ćwiczenia Nabycie podstawowych

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE KOMPUTERA PC ORAZ MACIERZY DYSKÓW RAID

KONFIGUROWANIE KOMPUTERA PC ORAZ MACIERZY DYSKÓW RAID Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGUROWANIE KOMPUTERA PC ORAZ MACIERZY DYSKÓW RAID Opracował Sławomir Zielioski Wersja 1.0 Suwałki 2010 Cel dwiczenia Nabycie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH WWW ORAZ FTP Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 18 ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z teoretycznymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. I Panel sterowania i pulpit. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych

Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. I Panel sterowania i pulpit. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. I Panel sterowania i pulpit Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. II Rejestr systemu

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. II Rejestr systemu ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. II Rejestr systemu Cel ćwiczenia Wprowadzenie do zarządzania systemem Windows Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij w sprawozdaniu, czym jest rejestr systemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych

Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. VI Powtórzenie. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 12 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. VI Powtórzenie Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 5. SYSTEMY PLIKÓW Część II. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 5. SYSTEMY PLIKÓW Część II. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 5 SYSTEMY PLIKÓW Część II Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z system plików systemów

Bardziej szczegółowo

KONFIGUROWANIE KOMPUTERA APPLE MACINTOSH

KONFIGUROWANIE KOMPUTERA APPLE MACINTOSH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 9 KONFIGUROWANIE KOMPUTERA APPLE MACINTOSH Opracował Sławomir Zieliński Wersja 1.1 Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności używania poleceń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 4. SYSTEMY PLIKÓW cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 4 SYSTEMY PLIKÓW cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z systemami plików używanymi

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Oddział Biała Podlaska ul. Brzeska 19,21-500 Biała Podlaska, tel/fax: 83 343 81 18 bialapodlaska@zak.edu.

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Oddział Biała Podlaska ul. Brzeska 19,21-500 Biała Podlaska, tel/fax: 83 343 81 18 bialapodlaska@zak.edu. Praktyki zawodowe Kierunek: Technik Informatyk (nowa podstawa programowa) Wymiar praktyk: II semestr 4 tygodnie (160 godzin) 1. Organizacja praktyk zawodowych 2. Przygotowanie stanowiska komputerowego

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KOMPUTERAMI (DCC)

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KOMPUTERAMI (DCC) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju R C E Z w B I Ł G O R A J U BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KOMPUTERAMI (DCC) SPECJALIZACJA: SIECI KOMPUTEROWE Opracował mgr inż. Artur Kłosek Połączenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci według Konsorcjum Fen

Podstawy sieci według Konsorcjum Fen Podstawy sieci według Konsorcjum Fen Materiał uzupełniający do warsztatów przeprowadzonych na VI Ogólnopolskim Zjeździe Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych Mrozy 2007 Autorzy: Bartek Boczkaja Łukasz

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zając Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Wprowadzenie Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Pojęcie systemu operacyjnego nie jest ściśle określone. Zazwyczaj mówi się, iż jest to program spełniający szereg zadao. Najczęściej spotykane z nich to:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja i instalacja Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Sieci komputerowe w powszechnym użyciu Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo