INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008"

Transkrypt

1 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od r. do r., (c) warunki zgodne z rozporządzeniem oraz postanowienia szczególne, (d) odpowiedzialność - ubezpiecza zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia i zgłoszone do PZU w okresie przedawnienia, (e) suma gwarancyjna ,00 EUR = zł *, (f) 2. Dodatkowe płatnik składki KIRP (w ramach składki członkowskiej). (a) charakter grupowe, (b) okres ubezpieczenia od r. do r. (c) warunki tak jak Podstawowe oraz postanowienia szczególne, (d) odpowiedzialność - ubezpiecza zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia oraz począwszy od r. i zgłoszone do PZU w okresie ubezpieczenia, (e) suma gwarancyjna nadwyżkowa dla każdego radcy ,00 EUR = zł *, (f) płatnik składki KIRP (dodatkowa opłata w ramach składki członkowskiej). 3. Nadwyżkowe standardowe (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od dnia złożenia wniosku do Time Expert, zawsze do r. (c) warunki OWU OC Zawodowe PZU S.A. Nr UZ/351/2007 oraz postanowienia szczególne, (d) odpowiedzialność - ubezpiecza zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia i zgłoszone do PZU w okresie przedawnienia, (e) suma gwarancyjna nadwyżkowa zł lub zł oraz klauzule dodatkowe, (f) płatnik składki ubezpieczony. 4. Nadwyżkowe specjalne (a) charakter indywidualne lub dla kancelarii (spółki), (b) okres ubezpieczenia od dnia złożenia wniosku do Time Expert, zawsze do r. (c) warunki OWU OC Zawodowe PZU S.A. Nr UZ/351/2007 oraz postanowienia szczególne, (d) odpowiedzialność - ubezpiecza zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia (oraz za opłatą dodatkowej składki począwszy od r.) i zgłoszone do PZU w okresie ubezpieczenia, (e) suma gwarancyjna nadwyżkowa od zł do zł oraz klauzule dodatkowe, (f) płatnik składki ubezpieczony. * przeliczone według kursu z dnia 02 stycznia 2008 roku Tabela 1/A/NBP/2008, 1 EUR = 3,5975 PLN. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008 (R5) Strona 1 z 10

2 Obsługa ubezpieczeń Wszystkie ubezpieczenia są obsługiwane przez agencję ubezpieczeniową: Time Expert Sp. z o.o., ul. Foksal 17, Warszawa tel: lub W razie pytań albo wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z ww. agencją. Zawieranie ubezpieczenia Ważne informacje Wszystkie ubezpieczenia nadwyżkowe (standardowe i specjalne) mogą być zawierane tylko za pośrednictwem agencji Time Expert. Ubezpieczenia te nie są zawierane ani obsługiwane przez lokalne Inspektoraty PZU S.A. ani też agentów ubezpieczeniowych PZU S.A. Ponieważ wszystkie polisy na ubezpieczenia nadwyżkowe (standardowe i specjalne) zawarte poza Time Expert będą nieważne, prosimy niezwłocznie zgłaszać wszystkie takie przypadki do ww. agencji celem aktualizacji tak wystawionej polisy. Kontynuacja ubezpieczenia Wszystkie ubezpieczenia zawarte w PZU S.A. przez radców prawnych (polisy indywidualnie) albo kancelarie (polisy ogólne), które wygasły 31 grudnia 2007 roku mogą być kontynuowane bez przerwy (od 01 stycznia 2008 roku) na warunkach Umowy Generalnej na rok 2008 jeżeli tylko odpowiedni wniosek wpłynie do Time Expert do dnia 31 stycznia 2008 roku. Odpowiednie wnioski o ubezpieczenia nadwyżkowe (standardowe i specjalne) są dostępne w formie odrębnego pliku. Certyfikaty ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego Indywidualne potwierdzenia objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego są wystawiane przez Time Expert na wniosek radcy prawnego złożony drogą elektroniczną ( ). Równocześnie w terminie począwszy od dnia 01 kwietnia 2008 roku Time Expert na wniosek radcy prawnego będzie wystawiał specjalne certyfikaty (w nowej szacie graficznej). INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008 (R5) Strona 2 z 10

3 Pojęcia wspólne dla ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego PZU ubezpieczyciel całego programu, PZU S.A. z siedzibą w Warszawie Ubezpieczający - Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Ubezpieczony - radca prawny wykonujący zawód w jednej z form przewidzianych ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych. Kancelaria kancelaria prowadzona indywidualnie przez radcę prawnego bądź spółka jawna, cywilna lub partnerska z wyłącznym udziałem radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, bądź też spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069). Wypadek ubezpieczeniow y - działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda. Wszystkie szkody będące wynikiem tego samego działania lub zaniechania uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody i zostały zgłoszone do PZU w chwili pierwszego zgłoszenia. Okres ubezpieczenia rok kalendarzowy lub krótszy okres, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia. Osoby bliskie - małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu dzień złożenia ślubowania przez radcę prawnego lub dzień zawiadomienia przez radcę prawnego właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych o ponownym rozpoczęciu wykonywania zawodu radcy prawnego. Dzień zakończenia wykonywania zawodu dzień prawomocnego skreślenia Ubezpieczonego z listy radców prawnych, dzień prawomocnego zawieszenia Ubezpieczonemu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, bądź dzień zawiadomienia przez Ubezpieczonego właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych o zaprzestaniu wykonywania zawodu radcy prawnego. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008 (R5) Strona 3 z 10

4 Warunki ubezpieczenia podstawowego. Ubezpieczenie podstawowe jest zawierane na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r., Nr 217, poz.2135), ustawy z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczeniem podstawowym jest objęta odpowiedzialność radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, t.j. aplikantów, praktykantów oraz pracowników. PZU rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie przez aplikantów, praktykantów i pracowników. Za pracowników, o których mowa powyżej, uważa się osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, a także umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2008r. i trwa do dnia 31 grudnia 2008r. W przypadku Ubezpieczonych, którzy rozpoczną wykonywanie tego zawodu po 1 stycznia 2008r., odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia przez nich wykonywania zawodu. W przypadku Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego po dniu 1 stycznia 2008r., odpowiedzialność PZU trwa do dnia zakończenia przez nich wykonywania zawodu radcy prawnego. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego i zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego lub uprawnionego przed upływem przedawnienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego wynosi równowartość w złotych polskich kwoty ,00. (sto tysięcy) EURO, przeliczanej według średniego kursu złotego polskiego obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w pierwszym dniu rocznego okresu ubezpieczenia. PZU jest zobowiązana w granicach sumy gwarancyjnej do: - wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, - zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zmniejszenia szkody lub zapobieżenia zwiększenia się jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, - zwrotu kosztów obrony w postępowaniu karnym i zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na zlecenie lub za zgodą PZU. PZU jest zobowiązana ponad sumę gwarancyjną, jednak w granicach nie więcej 50% sumy gwarancyjnej w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, do: - pokrycia kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed sądem), w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, - poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub poszkodowanego, - pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej; jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić PZU odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez PZU pokryte. Płatnikiem składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczonego jest Krajowa Izba Radców Prawnych. W odniesieniu do radców prawnych, którzy rozpoczną bądź też zakończą wykonywanie zawodu w trakcie trwania rocznego okresu ubezpieczenia, należna jest pełna składka ubezpieczeniowa za okres ubezpieczenia. W przypadku zawierania ubezpieczenia na okres krótszy niż rok każdy rozpoczęty kalendarzowy miesiąc ochrony uważa się za pełny. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008 (R5) Strona 4 z 10

5 Warunki ubezpieczen ia dodatkowego. Ubezpieczenie dodatkowe jest zawierane na warunkach takich samych jak ubezpieczenie podstawowe, z tym że warunkiem odpowiedzialności PZU jest łącznie: - zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia lub w okresie poprzedzającym okres ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż przed datą r.. - pisemne zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego lub uprawnionego w okresie ubezpieczenia i przed upływem przedawnienia do Ubezpieczonego lub PZU. W przypadku Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, ubezpieczenie to obejmuje również roszczenia po raz pierwszy pisemnie zgłoszone do Ubezpieczonego lub PZU przed upływem przedawnienia w ciągu przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń wynoszącego 36 miesięcy od daty wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej i wynikające z wypadków ubezpieczeniowych objętych tym ubezpieczeniem. Przedłużony okres zgłaszania roszczeń, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się w dniu bezpośrednio następującym po zakończeniu ostatniego okresu ubezpieczenia. Wszelkie roszczenia zgłaszane w trakcie przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń będą uważane za zgłoszone w trakcie okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie dodatkowe nie obejmuje roszczeń wynikających ze szkód, o których Ubezpieczony w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia wiedział, albo przy dołożeniu należytej staranności mógł wiedzieć. Ubezpieczenie dodatkowe nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych objętych ochroną na podstawie innego ubezpieczenia zawartego wcześniej, w tym obowiązkowego albo dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również objętych ubezpieczeniem podstawowym, w zakresie w jakim są pokrywane przez te ubezpieczenia. Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2008r. i trwa do dnia 31 grudnia 2008r. W przypadku Ubezpieczonych, którzy rozpoczną wykonywanie tego zawodu po 1 stycznia 2008r., odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia przez nich wykonywania zawodu. W przypadku Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego po dniu 1 stycznia 2008r., odpowiedzialność PZU trwa do dnia zakończenia przez nich wykonywania zawodu radcy prawnego. Suma gwarancyjna ubezpieczenia dodatkowego wynosi równowartość w złotych polskich kwoty EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro) na każdego Ubezpieczonego i wszystkie roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Suma ta jest przeliczana według średniego kursu złotego polskiego obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w pierwszym dniu rocznego okresu ubezpieczenia. PZU jest zobowiązana w granicach sumy gwarancyjnej do: - wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, - zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, PZU jest zobowiązana ponad sumę gwarancyjną, jednak w granicach nie więcej 50% sumy gwarancyjnej w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, do: - pokrycia kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed sądem), w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi oraz kosztów obrony w postępowaniu karnym, - poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub poszkodowanego, - pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej; jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić PZU odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez PZU pokryte. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008 (R5) Strona 5 z 10

6 Płatnikiem dodatkowej składki ubezpieczeniowej (wraz z ubezpieczeniem podstawowym) za Ubezpieczonego jest Krajowa Izba Radców Prawnych. W odniesieniu do radców prawnych, którzy rozpoczną bądź też zakończą wykonywanie zawodu w trakcie trwania rocznego okresu ubezpieczenia, należna jest pełna składka ubezpieczeniowa za okres ubezpieczenia. W przypadku zawierania ubezpieczenia na okres krótszy niż rok każdy rozpoczęty kalendarzowy miesiąc ochrony uważa się za pełny. Ubezpieczeni, którzy zakończą wykonywanie zawodu w trakcie trwania rocznego okresu ubezpieczenia mogą wydłużyć przedłużony okres zgłaszania roszczeń wynoszący 36 miesięcy poprzez zapłacenie z góry należnej składki do końca trwania bieżącego okresu ubezpieczenia i składki za dalsze lata ponad 36 miesięcy (nie więcej niż siedem lat) w wysokości 28 zł za każdy rok. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008 (R5) Strona 6 z 10

7 Warunki ubezpieczenia nadwyżkowego standardowego. Ubezpieczenie nadwyżkowe standardowe zawierane jest na pisemny wniosek dotyczący radcy prawnego ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego. Ubezpieczenie nadwyżkowe specjalne zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU razem Klauzulą 46, z następującymi zmianami: - odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez podwykonawców zgodnie postanowieniami Klauzuli nr 13, - odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów zgodnie z postanowieniami Klauzuli nr 61, - odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność, - odmiennie, niż to przewiduje Klauzula nr 46 PZU odpowiada za szkody wynikające z wydania opinii na podstawie prawa Unii Europejskiej, jednakże z wyłączeniem prawa wewnętrznego innych państw Unii Europejskiej Ubezpieczenie nadwyżkowe standardowe ma zawsze charakter nadwyżkowy, to znaczy odpowiedzialność z tego ubezpieczenia powstaje pod warunkiem wyczerpania sum gwarancyjnych innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, chyba że dany wypadek ubezpieczeniowy nie będzie przez żadne inne ubezpieczenie tego typu pokryty. W ramach ubezpieczenia nadwyżkowego standardowego PZU stosuje następujące nadwyżkowe limity odpowiedzialności, ponad sumę gwarancyjną każdego innego ubezpieczenia, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, z następującą składką za każdego Ubezpieczonego: - od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 600 zł rocznie, - od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 1200 zł rocznie. W przypadku wygaśnięcia ochrony z ubezpieczenia dodatkowego (po zakończeniu przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń) określone powyżej sumy gwarancyjne mają zastosowanie ponad sumę ubezpieczenia podstawowego. Składka jest płatna jednorazowo przy zawieraniu umowy. W przypadku zawierania ubezpieczenia na okres krótszy niż rok każdy rozpoczęty kalendarzowy miesiąc ochrony uważa się za pełny. Okres ubezpieczenia nadwyżkowego standardowego pokrywa się z rocznym okresem ubezpieczenia podstawowego. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008 (R5) Strona 7 z 10

8 Warunki ubezpieczenia nadwyżkowego specjalnego. PZU zapewnia każdemu radcy prawnemu albo kancelariom możliwość objęcia specjalnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu roszczeń zgłoszonych w okresie ubezpieczenia w związku z wykonywaniem przez nich zawodu (ubezpieczenie nadwyżkowe specjalne). Ubezpieczenie nadwyżkowe specjalne zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU razem Klauzulą 46, z następującymi zmianami: - odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez podwykonawców zgodnie postanowieniami Klauzuli nr 13, - odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów zgodnie z postanowieniami Klauzuli nr 61, - odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność, - odmiennie, niż to przewiduje Klauzula nr 46 PZU odpowiada za szkody wynikające z wydania opinii na podstawie prawa Unii Europejskiej, jednakże z wyłączeniem prawa wewnętrznego innych państw Unii Europejskiej. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest łącznie: - zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia lub za opłatą dodatkowej składki w okresie poprzedzającym okres ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż przed datą r., - pisemne zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego lub uprawnionego w okresie ubezpieczenia do Ubezpieczonego lub PZU. W przypadku odmowy przez PZU wznowienia ubezpieczenia nadwyżkowego specjalnego na nowy roczny okres ubezpieczenia albo w przypadku Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, ubezpieczenie to obejmuje również roszczenia po raz pierwszy pisemnie zgłoszone do Ubezpieczonego lub PZU w ciągu przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń wynoszącego 36 miesięcy od daty wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej i wynikające z wypadków ubezpieczeniowych objętych tym ubezpieczeniem. Przedłużony okres zgłaszania roszczeń, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się w dniu bezpośrednio następującym po zakończeniu ostatniego okresu ubezpieczenia. Wszelkie roszczenia zgłaszane w trakcie przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń będą uważane za zgłoszone w trakcie okresu ubezpieczenia. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie nadwyżkowe specjalne może zostać rozszerzone na wypadki ubezpieczeniowe powstałe po r. W takim przypadku ubezpieczenie nie obejmuje jednakże roszczeń wynikających ze szkód, o których Ubezpieczony w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia wiedział albo przy dołożeniu należytej staranności mógł wiedzieć. Każdy radca prawny może być objęty ubezpieczeniem nadwyżkowym specjalnym tylko jednokrotnie, to znaczy jeżeli występuje jako ubezpieczony w polisie indywidualnej albo w ramach kancelarii, to nie może zostać objęty tym ubezpieczeniem na podstawie innej polisy tego typu. W przypadku kiedy ubezpieczenie nadwyżkowe specjalne jest wystawione na kancelarię prowadzoną przez radców prawnych i adwokatów, ubezpieczenie to pokrywa także odpowiedzialność zawodową adwokatów w zakresie czynności wykonywanych w ramach takiej kancelarii. Ubezpieczenie nadwyżkowe specjalne ma zawsze charakter nadwyżkowy, to znaczy odpowiedzialność z tego ubezpieczenia powstaje pod warunkiem wyczerpania sum gwarancyjnych innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w tym wcześniejszych oraz obowiązkowego, dodatkowego i nadwyżkowego standardowego (o ile zostały zawarte) chyba że dany wypadek ubezpieczeniowy nie będzie przez inne ubezpieczenie tego typu pokryty. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008 (R5) Strona 8 z 10

9 W ramach ubezpieczenia nadwyżkowego specjalnego PZU stosuje następujące nadwyżkowe limity odpowiedzialności, ponad sumę gwarancyjną każdego innego ubezpieczenia, na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, z następującą składką w wariancie dla indywidualnej praktyki: - od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 1200 zł rocznie, - od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 1450 zł rocznie, - od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 1700 zł rocznie, - od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 1850 zł rocznie, - od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 2050 zł rocznie, - od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 2350 zł rocznie, - od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. składka 2600 zł rocznie, W przypadku Kancelarii składki ulegają podwyższeniu o 25% za drugiego i każdego następnego radcę prawnego albo adwokata uprawnionego do występowania w imieniu tej kancelarii (w szczególności jako członek organu uprawnionego do reprezentacji, pracownik, współpracownik, wspólnik, udziałowiec, partner). W takiej sytuacji ubezpieczenie obejmuje na takich samych warunkach odpowiedzialność każdego radcy prawnego albo adwokata reprezentującego kancelarię i w granicach jej działalności, za którego została naliczona zwyżka składki. Powyższe sumy gwarancyjne dotyczą Ubezpieczonego ogólnie, niezależnie czy jest nim radca prawny czy też kancelaria, z tym że nie mogą być objęte tym ubezpieczeniem kancelarie gdzie suma osób występujących w jej imieniu i uprawnionych do wykonywania zawodu radcy prawnego albo adwokata jest większa niż 10 (dziesięć). Składka jest płatna jednorazowo przy zawieraniu umowy. Wysokość składki oblicza się za czas trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku zawierania ubezpieczenia na okres krótszy niż rok każdy rozpoczęty kalendarzowy miesiąc ochrony uważa się za pełny Okres ubezpieczenia nadwyżkowego standardowego pokrywa się z rocznym okresem ubezpieczenia podstawowego. Ubezpieczenie nadwyżkowe specjalne przy zawieraniu może zostać rozszerzone na wypadki ubezpieczeniowe powstałe po rozpoczęciu daty wstecznej, za opłatą następującej składki dodatkowej: - data wsteczna składka równa 100% składki podstawowej, - data wsteczna składka równa 200% składki podstawowej, - data wsteczna składka równa 300% składki podstawowej. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008 (R5) Strona 9 z 10

10 Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia nadwyżkowego standardowego i specjalnego. Klauzula Nr 13 Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu. PZU rozszerza zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców do wybranego limitu. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy względem zlecającego, zlecającego względem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy względem innego podwykonawcy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi Ubezpieczony zawarł pisemne umowy. Oryginały tych umów przechowywane są przez Ubezpieczonego i w razie szkody pozostają do wglądu PZU, który będzie mógł w takich wypadkach sporządzić kopię umowy oraz potwierdzić ją za zgodność z oryginałem. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w pkt 1 ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w zależności od wybranego limitu kwotowego: a) zł składka 50 zł, b) zł, - składka 100 zł, c) zł, - składka 150 zł, d) zł, - składka 200 zł e) zł składka 250 zł, f) zł składka 300 zł, g) zł składka 350 zł, h) zł składka 400 zł, i) zł składka 450 zł, j) zł składka 500 zł. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności podwykonawcy PZU rezygnuje z prawa regresu do tego podwykonawcy. Klauzula Nr 61 Klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych. PZU obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów do wybranego limitu. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w zależności od wybranego limitu: a) limit zł składka 150 zł, b) limit zł składka 300 zł, c) limit zł składka 450 zł, d) limit zł składka 600 zł, e) limit zł składka 750 zł. INFORMATOR - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008 (R5) Strona 10 z 10

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/15 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A., TUiR Warta SA i AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2015

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2012 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE KANCELARII ADWOKACKICH

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2012 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE KANCELARII ADWOKACKICH INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2012 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE KANCELARII ADWOKACKICH UMOWA GENERALNA (wyciąg z warunków) w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów zawarta

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ADWOKATÓW

Załącznik nr l UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ADWOKATÓW Załącznik nr l UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ADWOKATÓW l Ubezpieczyciel zawiera Umowę ubezpieczenia grupowego z Ubezpieczającymadwokatów zwanych dalej na potrzeby tego ubezpieczenia "Ubezpieczonymi". NRA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wspólne

Rozdział I Postanowienia wspólne Stan prawny: 2007-01-10 Umowa generalna zawarta w dniu 17 grudnia 2005 r. w Warszawie pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie; 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 24, Chmielna

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII PRAWNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA KANCELARIIPRAWNYCH

Załącznik nr 5 UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII PRAWNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA KANCELARIIPRAWNYCH Załącznik nr 5 UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII PRAWNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA KANCELARIIPRAWNYCH l l. Ubezpieczyciele zapewmają ponadto każdej kancelarii adwokackiej, zespołowi adwokackiemu, spółce,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu przygotowaną przez nas ofertę obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu przygotowaną przez nas ofertę obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości. Szanowni Państwo! INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI stowarzyszonych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości Z przyjemnością przedstawiamy Państwu przygotowaną

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program PIGUŁKA nie ma zastosowania do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Program PIGUŁKA nie ma zastosowania do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Wyciąg z załącznika Nr 1 do umowy o współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi a STU Ergo Hestia SA numer SZUG045/2015 szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń objętych programem pigułka 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Oferta nr LHQ0757287/1

Oferta nr LHQ0757287/1 Oferta nr LHQ0757287/1 Obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe 1. Ubezpieczyciel Lloyd's (Syndykat 2468) 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawartych polisach ubezpieczeniowych na rok szkolny 2013/2014

Informacja o zawartych polisach ubezpieczeniowych na rok szkolny 2013/2014 Informacja o zawartych polisach ubezpieczeniowych na rok szkolny 2013/2014 I. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej i pracowników placówek oświatowych: 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ubezpieczenie ryzyk Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Powszechny zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej JST 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Umowa. grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów

Umowa. grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów Umowa grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów zawarta w dniu 16 lutego 2005 r. w Warszawie pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty dla projektantów wnętrz umowa nr GL50/000224/16/A

Wyciąg z oferty dla projektantów wnętrz umowa nr GL50/000224/16/A Wyciąg z oferty dla projektantów wnętrz umowa nr GL50/000224/16/A Ubezpieczenie architekci & inżynierowie M15-12 Czynności zawodowe przyjęte do ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's zawarta w imieniu i na rzecz wskazanych syndykatów Lloyd's przez Leadenhall Polska S.A. (zwaną 'Coverholder') Polisa została wystawiona na podstawie pełnomocnictwa numer

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów.

Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów. Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów. Warszawa, 28 marca 2017 r. Renata Orzechowska Sekretarz Podkomisji Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ PZŁ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH.- PROCEDURY PRZYSTĘPOWANIA I ZGŁASZANIA SZKÓD. 1. Ubezpieczający- ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Rodzaj informacji odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OWU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ust. 1 3, 12, 17 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów K O N R KONRAD A D A L A B ALABRUDZINSKI RUDZIŃSKI BROKERZYBROKERZY UBEZPIECZENIOWI I REASEKURACYJNI UBEZPIECZENIOWI I Ossów, 26 sierpnia 2014 REASEKURACYJNI ul. Rozwadowskiego 35c, 05-230 Ossów Tel. +48

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW

KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. KOMUNIKAT W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ADWOKATÓW Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac Komisji powołanej przez Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu w dniu 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej: umową). 1. Niniejszą umową

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's zawarta w imieniu i na rzecz wskazanych syndykatów Lloyd's przez Leadenhall Polska S.A. (zwaną 'Coverholder') Polisa została wystawiona na podstawie pełnomocnictwa numer

Bardziej szczegółowo

Definicje. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia. 2 Wyłączenia odpowiedzialności

Definicje. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia. 2 Wyłączenia odpowiedzialności Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego związanego z koniecznością

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Łódzki Program Ubezpieczeniowy

Opis przedmiotu zamówienia - Łódzki Program Ubezpieczeniowy Opis przedmiotu zamówienia - Łódzki Program Ubezpieczeniowy na rok 2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTANOWIENIA WSPÓLNE Niżej opisane postanowienia wspólne opisu zamówienia dotyczą wszystkich Zadań. Sekcja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo