KRYTERIA WYBORU DOMENY INTERNETOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA WYBORU DOMENY INTERNETOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 Streszczenie KRYTERIA WYBORU DOMENY INTERNETOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Dariusz Zdonek Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Wybór domeny internetowej w kaŝdym przedsiębiorstwie powinien odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego decydowania, gdyŝ ta decyzja moŝe mieć duŝy wpływ na wielkość przyszłych kosztów i zysków związanych z działalnością w Internecie. Proces podejmowania decyzji dotyczącej wyboru domeny internetowej moŝna wspomagać poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów. W artykule skupiono uwagę na próbie określenia potencjalnych kryteriów mających wpływ na wartość domeny internetowej przedsiębiorstwa. Słowa kluczowe: domena internetowa, marketing, podejmowanie decyzji Wprowadzenie Internet w obecnych czasach odgrywa coraz większa rolę jako medium komunikacyjne pomiędzy przedsiębiorstwami a jego klientami. Widzimy jak coraz więcej firm prezentuje swoje wyroby i usługi na stronach WWW. MoŜna zauwaŝyć inwencję twórczą pracowników działu marketingu, którzy starają się jak najlepiej wizualnie przedstawić swoje produkty, a jednocześnie dbają o to, by utajniać część informacji przed konkurencją. Niektóre z firm po okresie fascynacji Internetem i poniesionymi z tym przedsięwzięciem nakładami finansowymi pozostawiła swoje własne strony WWW bez jakiejkolwiek kontroli. UwaŜają bowiem, Ŝe tylko niewielki odsetek klientów są w stanie zdobyć za pośrednictwem witryny. Inna z kolei część przedsiębiorstw ograniczyła prezentowane informacje na stronach WWW do adresu, krótkiej historii firmy i ogólnego profilu działalności, traktując tę formę reklamy jako małoznaczący dodatek w marketingu. Są równieŝ firmy, które inwestują bardzo duŝe nakłady w utrzymanie własnych stron WWW na wysokim poziomie. Nie zawsze jednak osiągają zamierzone efekty wyraŝone w postaci zwiększenia sprzedaŝy. Jako powód tego stanu rzeczy moŝna wskazać m. in. fakt, iŝ w większości przypadków decydenci skupiali swoją uwagę na tym, co będzie zawierała firmowa strona WWW, a mało który z nich zastanawiał się pod jakim adresem ją umieścić. Adres strony www jak równieŝ adres firmowej skrzynki poczty elektronicznej są bowiem ściśle związane z pojęciem domeną internetowej.

2 220 Rozwiązania internetowe w SWO Domeny internetowe Domena internetowa jest adresem, tak samo waŝnym, jak adres pocztowy, numer telefonu, czy faksu - jednoznacznie identyfikuje firmę w Internecie. 1 W Świecie nadzór nad systemem domen internetowych sprawuje organizacja o nazwie Internic 2 Wprowadzenie domen internetowych było bardzo potrzebne ze względu na ogromny wzrost liczby komputerów w sieci i coraz większej ilości pojawiających się od 1991 roku stron WWW. W pierwszym poziomie moŝna wyróŝnić domeny globalne i domeny krajowe. Do domen globalnych zaliczamy: com, edu, net, gov, org, mil, int, biz, info. Do domen krajowych zaliczamy domeny z końcówkami dwuliterowymi oznaczającymi nazwę Państwa np.: pl Polska, ca- Kanada, jp-japonia. Dzięki takiemu podziałowi moŝna po adresie internetowym zorientować się, w jakim państwie mieści się dana instytucja oraz czym się zajmuje. Rynek domen internetowych w Polsce Rejestracji domen internetowych z końcówką pl moŝna dokonać w firmie Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa Sp z o.o. (w skrócie NASK), na stronie Rys. 1 Strona główna umoŝliwiająca rejestrację domen internetowych Jest to jedyna instytucja uprawniona do rejestracji domen z końcówką pl. Wszystkie inne firmy oferujące rejestrację domeny internetowej są jedynie po

3 Kryteria wyboru domeny internetowej przedsiębiorstwa 221 średnikami pomiędzy swoimi klientami a NASK. Na stronie moŝna zobaczyć, które z firm oferujących pośrednictwo w rejestracji domeny internetowej obsługują je w największej ilości na własnych serwerach DNS. Rys. 2 Strona główna zawierająca informacje o ilości domen obsługiwanych przez poviderów w Polsce Pojawienie się bardzo duŝej ilości firm branŝy informatycznej, które zaczęły oferować usługi związane z Internetem doprowadziły do gwałtownego wzrostu ilości stron WWW przedsiębiorstw i osób prywatnych. DuŜa część decyzji dotyczących witryn była wynikiem pewnej panującej mody a nie racjonalności postępowania. Firmy raczej skupiały uwagę na graficznej formie własnej strony WWW niŝ na kwestii wyboru domeny i określeniu celów, którym dana strona ma słuŝyć. Dlatego teŝ wiele firm od tamtego czasu wielokrotnie zmieniło juŝ swoją stronę WWW lub z niej zrezygnowało. W duŝej części przypadków zmienił się równieŝ adres posiadanej domeny internetowej. Wartość domeny internetowej w przyszłości Obecnie wiele firm nie docenia wartości domeny internetowej, gdyŝ Sieć nie odgrywa jeszcze tak znaczącej roli w działalności przedsiębiorstwa, jak kilka lat temu to przewidywano. MoŜe się to jednak w niedługim czasie zmienić zwłaszcza w dobie wirtualizacji przedsiębiorstw i globalizacji rynków, ale wówczas moŝe być juŝ za późno na rejestrację atrakcyjnej domeny internetowej. Zawsze istnieje moŝliwość odkupienia domeny internetowej od dotychczasowego jej właściciela, ale jak wskazują niektóre przykłady nie jest to mały wydatek. Pojawiły się zarówno na świecie jak i w Polsce strony WWW, które zajmują się po-

4 222 Rozwiązania internetowe w SWO średnictwem w handlu domenami internetowymi. W Polsce najbardziej znaną stroną oferującą miedzy innymi tego typu usługi jest Rys strona główna firmy oferującej pośrednictwo w handlu domenami internetowymi Po przeanalizowaniu ofert stron zajmujących się pośrednictwem w handlu domenami internetowymi moŝna zauwaŝyć, Ŝe na razie nie jest zawieranych zbyt wiele transakcji, a niektóre adresy są w dość rozsądnej cenie. Według opinii wielu ekspertów jest to związane z faktem, Ŝe w latach wiele instytucji kierując się doniesieniami o rekordowych transakcjach związanych z handlem domenami 3 rejestrowało domeny internetowe hurtowo, licząc na duŝe zyski. Niestety nikt nie chciał płacić za adresy internetowe po kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Obecnie nastroje wokół rynku internetowego unormowały się i moŝna zauwaŝyć większą racjonalizację cen za poszczególne domeny. Nie zmienia to jednak faktu, iŝ handel domenami na aukcjach internetowych istnieje, a jego obroty mogą wzrosnąć w przyszłości. Dlatego zalecane jest, by decydując o wyborze domeny internetowej, sprawdzić oferty domen wystawionych na sprzedaŝ. Zakup domeny na aukcji wiąŝe się co prawda z większymi kosztami niŝ w przypadku bezpośredniej rejestracji domeny internetowej u jakiegoś pośrednika, lecz naleŝy pamiętać, Ŝe posiadanie atrakcyjnej domeny internetowej moŝe się przedsiębiorstwu w przyszłości bardzo opłacić. 3 np. business.com 7,5 mln USD; linux.com 5,5 mln USD; university.com 0,5 mln USD itd. zob.

5 Kryteria wyboru domeny internetowej przedsiębiorstwa 223 Atrybuty atrakcyjnej domeny internetowej Obecnie nie istnieją ogólnie znane wskaźniki mogące określić wartość domeny internetowej. Cenę kształtuje rynek. MoŜna jednakŝe pokusić się o próbę określenia pewnych cech, które mogą mieć znaczenie dla określenia wartości domeny internetowej. Pierwszą potencjalną cechą moŝe być długość nazwy domeny internetowej. Ogólnie przyjmuje się, Ŝe im krótszy adres internetowym tym lepiej. Wartość adresów jednoliterowych czy dwuliterowych w Polsce jest z reguły o wiele wyŝsza niŝ nazw kilkuliterowych. WiąŜe się to z tym, Ŝe przykładowo pod pojęciem ws.pl moŝna umieścić wiele skrótów nazw np. Wirtualny Sklep ; Wirtualna Szkoła ; Wiśniewski Sebastian ; Wróbel and Spółka itd. Dla internauty nazwa krótka to nazwa którą się najlepiej zapamiętuje. Druga cecha związana jest ze potocznością nazwy. W tym przypadku znaczącą rolę odgrywa popularność danego słowa w potocznym uŝywaniu. Dla przykładu o wiele bardziej wartościową domeną internetową będzie sms.pl niŝ smsbox.pl czy teŝ internet.pl niŝ supernet.pl. Dlatego teŝ bardzo często firmy handlujące lub oferujące swoje usługi w sieci Internet posługują się nazwami ogólnymi i społecznie znanymi rejestrując odpowiednie domeny np. Nieruchomosci.pl, wakacje.pl, notebook.pl, dom.pl itp. Trzecia cecha to upodobnienie nazwy z popularnymi nazwami. Okazuje się, Ŝe reklama jednego produktu powoduje niezamierzoną reklamę innych produktów. Znane z przeszłości, ale stosowane równieŝ do dzisiaj wykorzystywanie upodobnienia nazwy do znanej marki np. panaskanic (panasonic), simens (siemens) ma równieŝ miejsce w Internecie. Znane, promowane nazwy mogą mieć znacznie dla wartości innych domen internetowych. Na przykład popularyzacja serwisu allegro.pl (największej w Polsce platformy aukcyjnej) wpłynie niewątpliwie na wartość domeny alegro.pl. Upodobnienie moŝemy obserwować równieŝ w nazwach takich jak: hyundai.pl, hyndai.pl, hunday.pl; gpw.com.pl, gpw.pl, gpw.com; vw.pl, wv.pl; volkswagen.pl, wolswagen.pl, volswagen.pl; netscape.com, netscepe.com; sisco.pl,cisco.pl itd. Im większa popularność danej nazwy w Internecie to tym większa jest wartość zbieŝnych do niej domen. Czwarta cecha to popularność domeny na danym rynku. Popularność domeny wiąŝe się z końcówką nazwy, jaka nasuwa się automatycznie przy wpisaniu nazwy domeny internetowej. W Polsce najpopularniejszą końcówką jest pl. Wiele przedsiębiorstw i instytucji posiadających zarejestrowane nazwy z róŝnymi innymi końcówkami takimi jak com.pl, gliwice.pl zmienia je i promuje nazwę z końcówka pl. Są dwa powody takich decyzji. Po pierwsze skraca się nazwę domeny internetowej a po drugie przewaga wskaźnika popularności domeny internetowej z końcówką pl jest tak duŝa i ciągle wzrastająca, Ŝe opłacalne jest w tej chwili promowanie nowego adresu pomimo dodatkowych kosztów związanych z jgo rejestracją.

6 224 Rozwiązania internetowe w SWO Dla potwierdzenia znaczenia wyŝej wymienionych cech przeprowadzono doświadczenie w postaci rejestracji domen gogle.pl i gogle.com.pl. Domeny te charakteryzują się: krótką nazwą i upodobnieniem do popularnej znanej marki google.com,. Doświadczenie najlepiej ukazuje róŝnicę w ilości odsłon dla domeny com.pl i pl przy identycznej zawartości serwisu i jednakowych nakładach na ich promocję. Statystyki odsłon ilość odsłon data gogle.pl gogle.com.pl Rys. 4 RóŜnica w odsłonach dla domen pl i com.pl Wnioski Na zmianę domeny internetowej zdecydowało się juŝ wiele firm: mbank.com.pl zmienił na mbank.pl (domena została odkupiona od poprzedniego właściciela), google.com.pl zmienił na google.pl. Wszystkie większe portale internetowe w Polsce prezentują strony pod domenami pl. (onet.pl wp.pl, interia.pl, gazeta.pl). Popularność domeny będzie uzaleŝniona od rynku dla którego będzie przeznaczona. JeŜeli będzie to rynek Polski to najlepszą decyzją będzie wybór domeny z końcówką pl, natomiast jeŝeli będzie to rynek międzynarodowy to z pewnością najwyŝszą efektywność osiągnie się poprzez rejestrację domeny z końcówką com

7 Kryteria wyboru domeny internetowej przedsiębiorstwa 225 Literatura [C0ll98] Collin S. Internet w biznesie, Poltext, Warszawa [DomaWWW] Domain direct [DomeWWW] Domena.pl Internet Business Provider [InteWWW] InterNIC [NaukWWW] Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) [RejeWWW] Rejestrator domen internetowych [StatWWW] Statystyki providerów THE CRITERIA OF THE INTERNET DOMAIN NAME SELECTION FOR CORPORATIONS Abstract Selection of the Internet domain name in every corporation should follow a rigorous decision making process, because the decision can have a big influence on the future costs and income from the business on the Internet. The process of making a decision about the domain name can be aided by appropriate selection criteria. In this article we concentrate on potential criteria that determine the value of the Internet domain name of a corporation.