SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski"

Transkrypt

1 SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski

2 WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie dla fiskusa [w:] J. Barta, R. Markiewicz, Handel elektroniczny. Prawne problemy, Zakamycze 2005 J. Fiszer, Jak typowe umowy odnoszą się do kwestii handlu elektronicznego, Gazeta Prawna z 8 lipca 2008 r. R. Kubacki, A. Bartkiewicz, Strona komputerowa oraz serwer komputerowy jako zakład w rozumieniu Konwencji Modelowej OECD, Monitor Podatkowy 2002, nr 9 G. Leśniak, NiŜszy podatek, gdy towar z zagranicznego serwera, Rzeczpospolita z 9 listopada 2007 r., nr 262

3 ZAGRANICZNY ZAKŁAD Zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa.

4 ZAGRANICZNY ZAKŁAD Zgodnie z art. 5 ust. 2 UM-OECD pojęcie zakład obejmuje w szczególności: - miejsce zarządu; - filię; - biuro; - zakład fabryczny; - warsztat; - kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych; - budowę, montaŝ lub instalacje, jeŝeli trwają dłuŝej niŝ 12 miesięcy.

5 ZAGRANICZNY ZAKŁAD Nie stanowią zakładu: - placówki, które słuŝą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr; - zapasy dóbr lub towarów naleŝących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania i wydawania; - zapasy dóbr lub towarów naleŝących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo - stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; - stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu prowadzenia działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym; - stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu prowadzenia działalności wymienionej wyŝej, jeŝeli cała działalność placówki ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

6 ZAGRANICZNY ZAKŁAD Zgodnie z art. 5 ust. 6 UM-OECD nie uwaŝa się równieŝ, Ŝe przedsiębiorstwo umawiającego się państwa ma zakład w drugim umawiającym się państwie, w przypadku gdy wykonuje ono działalność w tym drugim państwie przez maklera, komisanta lub innego niezaleŝnego przedstawiciela, jeŝeli te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności handlowej.

7 ZAGRANICZNY ZAKŁAD Zgodnie z art. 5 ust. 5 UM-OECD na równi z posiadaniem zakładu traktuje się natomiast osobę działającą w jednym z umawiających się państw w imieniu przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, jeŝeli nie jest ono niezaleŝnym przedstawicielem w powyŝszym rozumieniu oraz posiada i zwyczajowo realizuje w tym państwie pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa.

8 DEFINICJE Serwer to odpowiednio skonfigurowany komputer świadczący usługi na rzecz innych komputerów podłączonych do sieci. SłuŜy zazwyczaj do udostępniania danych lub pośredniczenia w przekazywaniu danych między komputerami.

9 DEFINICJE ISP (Internet Service Provider) podmiot oferujący usługi dostępu do Internetu oraz szereg usług towarzyszących, np. udostępnianie powierzchni dyskowej na serwerach w celu umieszczenia stron internetowych; Hosting usługa polegająca na oddaniu do dyspozycji określonej powierzchni dysku twardego, na której moŝna przechowywać pliki tworzące treść stron internetowych oraz udostępnienie przestrzeni dysku jako miejsca dla plików w skrzynce mailowej. Inna odmiana hostingu to udostępnienie większych obszarów dysku a nawet całego serwera lub kilku - jako fizycznego nośnika dla duŝego serwisu internetowego, portalu, grupy dyskusyjnej.

10 SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Automatyczne urządzenia w umawiającym się państwie znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę w drugim umawiającym się państwie mogą być uznane za zagraniczny zakład.

11 STRONA INTERNETOWA A SERWER Strona internetowa jako kombinacja danych w formie elektronicznej oraz oprogramowania nie stanowi sama w sobie przedmiotu materialnego, dla którego moŝna określić miejsce połoŝenia, a tym samym miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. JednakŜe serwer, na którym dana strona jest umieszczona i poprzez który jest ona dostępna dla uŝytkowników Internetu stanowi wyposaŝenie posiadające fizyczną lokalizację. Lokalizacja taka moŝe zostać uznana za stałą placówkę przedsiębiorstwa kontrolującego serwer.

12 STRONA INTERNETOWA A SERWER RozróŜnienie pomiędzy stroną a serwerem ma znaczenie równieŝ z tego powodu, Ŝe serwer, na którym umieszczona została strona internetowa moŝe być kontrolowany przez inny podmiot niŝ ten, który prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem strony internetowej. Zazwyczaj umowa z ISP nie skutkuje uzyskaniem kontroli nad serwerem, nawet jeśli przedsiębiorstwo moŝe wybrać jego lokalizację. Wykupienie usługi hostingu nie moŝe być uznane za załoŝenie zakładu.

13 STRONA INTERNETOWA A SERWER JeŜeli jednak przedsiębiorstwo ma do swojej dyspozycji serwer, na którym umieszczona jest strona internetowa, miejsce w którym zlokalizowany jest serwer moŝe zostać uznane za zagraniczny zakład, jeŝeli inne warunki zawarte w art. 5 UM-OECD zostaną spełnione.

14 ATRYBUT STAŁOŚCI Dla powstania zakładu konieczne jest funkcjonowanie serwera jako nośnika dla strony internetowej w określonym miejscu przez odpowiedni okres.

15 CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ocena tego atrybutu wymaga kaŝdorazowej analizy poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej. NaleŜy sprawdzić, czy dzięki serwerowi przedsiębiorstwo uzyskuje moŝliwość wykonywania czynności o zasadniczym znaczeniu dla danej działalności gospodarczej. Fizyczna obecność personelu w miejscu połoŝenia serwera nie jest konieczna dla uznania go za zagraniczny zakład.

16 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE LUB POMOCNICZE Kwestia, czy dane czynności wykonywane przy wykorzystaniu serwera mają charakter przygotowawczy lub pomocniczy, powinna być oceniana indywidualnie dla kaŝdej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Czynnościami o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym są w szczególności: - stworzenie linii komunikacyjnej między dostawcami a nabywcami; - reklama dóbr i usług; - gromadzenie danych dotyczących rynku; - dostarczanie informacji. JeŜeli jednak powyŝsze czynności stanowią zasadniczą część działalności przedsiębiorstwa, serwer moŝe zostać uznany za zagraniczny zakład.

17 ZASADNICZA CZĘŚĆ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Element ten naleŝy oceniać w oparciu o charakter działalności przedsiębiorstwa. JeŜeli mamy do czynienia ze sprzedaŝą towarów, działalność reklamowa, informowanie o towarach lub udostępnianie katalogów będzie miało charakter pomocniczy. JeŜeli jednak w ramach sprzedaŝy towarów czynności dokonywane za pośrednictwem serwera prowadzą do zawarcia umowy lub słuŝą do obsługi płatności lub dostaw towarów, czynności tych nie moŝna określić mianem wyłącznie przygotowawczych lub pomocniczych.

18 UZNANIE ISP ZA ZALEśNEGO PRZEDSTAWICIELA PoniewaŜ ISP udostępnia przestrzeń dyskową dla stron internetowych, za pomocą których prowadzona jest działalność gospodarcza, moŝe powstać pytanie, czy naleŝy go uznać za zaleŝnego przedstawiciela przedsiębiorstwa i tym samym traktować dla celów podatkowych jako zakład. ISP niezwykle rzadko moŝe zostać uznany za zaleŝnego przedstawiciela, gdyŝ zazwyczaj nie ma on przyznanych kompetencji do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa (w sytuacji gdy udostępnia przestrzeń dyskową jednemu podmiotowi) lub udostępnia przestrzeń dyskową wielu przedsiębiorstwom.

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

Zakład podatkowy i opodatkowane pracowników delegowanych do

Zakład podatkowy i opodatkowane pracowników delegowanych do 04 maj 2011 04 maj 2011 Zakład podatkowy i opodatkowane pracowników delegowanych do Belgii, Francji i Hiszpanii Pojęcie zakładu podatkowego jest stosowane głównie w celu określenia prawa umawiającego się

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ UNIZETO TECHNOLOGIES SA W SZCZECINIE. 1. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ UNIZETO TECHNOLOGIES SA W SZCZECINIE. 1. Definicje ., dnia r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ UNIZETO TECHNOLOGIES SA W SZCZECINIE 1. Definicje UNIZETO UNIZETO TECHNOLOGIES SA, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 SZCZECIN, Numer

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc

Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc 18.08.2010 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE L 304/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.11.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Uwagi o ostatniej nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Uwagi o ostatniej nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Uwagi o ostatniej nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Rafał Cisek W dniu 10 października 2008 r. została uchwalona 1 ustawa o zmianie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów 1.1 Wszelkie wykonywane przez nas dostawy, świadczenia oraz oferty następują wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo