Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach i w okresie I VII 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r."

Transkrypt

1 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej zaawansowanej pod względem technologicznym gospodarki na świecie. Gospodarka zorientowana jest na rynek, charakteryzuje ją m.in. wysoka wydajność pracy oraz duŝy stopień innowacyjności. Produkcja artykułów rolno spoŝywczych jest w tym kraju większa od wewnętrznego zuŝycia, co powoduje, Ŝe amerykański sektor rolny jest silnym konkurentem zarówno na rynku wewnętrznym, jak i światowym. 4 Obroty handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi Polski z USA mln USD Eksport Import Saldo Import według kraju wysyłki. W latach 9 11 eksport towarów rolno-spoŝywczych z Polski do USA był względnie stabilny, a w ostatnich dwóch latach uległ zwiększeniu przekraczając 1 mld PLN. W przeliczeniu na dolary wartość eksportu była najwyŝsza w 13 r. (33 mln USD). Wzrost ten był jednak spowodowany osłabieniem waluty

2 amerykańskiej, gdyŝ w przypadku złotych i euro wartość eksportu najwyŝszy poziom osiągnęła w 1 r. Pomimo wzrostu wartości eksportu zmalało znaczenie USA jako odbiorcy polskiej Ŝywności, gdyŝ udział USA w wartości polskiego eksportu produktów rolno Ŝywnościowych zmniejszył się z 1,9% w 9 r. do 1,% w 13 r. W 13 r. wartość importu produktów rolno spoŝywczych z USA wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego, a jego następstwem był deficyt w handlu towarami rolno spoŝywczymi Polski z USA. Eksport produktów rolno-spoŝywczych z Polski do USA W latach 9 13 w polskim eksporcie towarów rolno spoŝywczych do USA dominowało mięso wieprzowe (głównie w formie przetworów), filety i przetwory rybne, przetwory zboŝowo-mączne, wyroby cukiernicze oraz alkohole. Główne produkty pochodzenia zwierzęcego eksportowane do USA Wywóz mięsa wieprzowego i przetworów mięsnych z Polski do USA w latach 9 1 kształtował się w granicach 9- tys. ton, a jego wartość wyniosła 4-46 mln USD. W 13 r. eksport surowego mięsa wieprzowego do USA był około,5 razy większy niŝ w 1 r. i wyniósł 3,9 tys. ton o wartości 19,7 mln USD. / 8

3 W okresie siedmiu miesięcy 14 r. do USA wyeksportowano juŝ,6 tys. ton surowego mięsa wieprzowego (,7 razy więcej niŝ w całym 13 r.) za 43, mln USD. W mniejszym stopniu rośnie eksport mięsa przetworzonego. Eksport mięsa wieprzowego łącznie z przetworami w 13 r. osiągnął poziom 1,4 tys. ton i 6, mln USD, a w okresie siedmiu miesięcy 14 r. 15,6 tys. ton i 67,8 mln USD. W roku 13 udział produktów mięsnych w wartości eksportu artykułów rolno spoŝywczych do USA zwiększył się do 19% z 14% w 1 r. W polskim eksporcie mięsa czerwonego i jego przetworów udział USA był jednak niewielki i w 13 r. w przypadku wolumenu wynosił 1,1%, a odniesieniu do wartości 1,6%. 14 Wolumen ekportu wybranych artykułów pochodzenia zwierzęcego z Polski do USA 1 1 tys. ton Mięso wieprzowe, podroby i przetwory mięsne Ryby i przetwory Produkty mleczarskie Znaczący udział w eksporcie towarów rolno spoŝywczych do USA miały równieŝ filety i przetwory rybne, jednak w tym przypadku, pomimo niewielkiego wzrostu wolumenu w 13 r., wartość eksportu od 11 r. wykazuje tendencję spadkową. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, Ŝe w 13 r. z Polski do USA wyeksportowano 6,6 tys. ton produktów rybnych (o 3% więcej niŝ w 1 r.) za 43, mln USD (spadek wartości o 1,3%). W 14 r. odnotowano dalszy spadek tego eksportu. W wolumenie polskiego eksportu ryb i przetworów rybnych udział USA w 13 r., podobnie jak w 1 r., wyniósł,3% wobec 4,1% w r., a w wartości odpowiednio,4% wobec 6,9%. 3 / 8

4 W latach 9 13 względnie stabilny był wolumen eksportu produktów mleczarskich do USA, który oscylował wokół poziomu tys. ton (w tym około 9% stanowiły sery i twarogi). Wpływy z wywozu artykułów mleczarskich w 13 r. wyniosły 9,9 mln USD i były o 5% niŝsze niŝ w rok wcześniej, ale o 19% wyŝsze niŝ w 9 r. W polskim eksporcie artykułów mleczarskich udział USA w analizowanych latach wynosił zaledwie,% w przypadku wolumenu i około,5% w przypadku uzyskanych przychodów. Główne produkty pochodzenia roślinnego eksportowane do USA Spośród produktów pochodzenia roślinnego najwaŝniejszą grupą w eksporcie do USA pozostają przetwory zboŝowo mączne, chociaŝ ich eksport wykazuje tendencję spadkową. W 13 r. wyeksportowano 5,1 tys. ton tych produktów, tj. o 8% mniej niŝ w 9 r. Wartość tego wywozu wyniosła odpowiednio 41,6 mln USD wobec 58,4 mln USD w 9 r. W eksporcie przetworów zboŝowo mącznych udział USA zmniejszył się z 6,3% w 9 r. do 3,3% w 13 r. w przypadku wolumenu, a w przypadku wartości eksportu odpowiednio z 5,4% do,5%. Wolumen ekportu wybranych artykułów z Polski do USA tys. ton Przetwory zboŝowo-mączne Wyroby spirytusowe Wyroby cukiernicze Po duŝym spadku w r., stopniowo rośnie wywóz wyrobów spirytusowych. W 13 r. osiągnął on poziom 18, tys. ton, o 35% wyŝszy niŝ w roku. Wartościowo było to 4,4 mln USD, o 39% więcej. Stany Zjednoczone są waŝnym odbiorą wyrobów spirytusowych z Polski, ale ich udział w polskim eksporcie tej grupy 4 / 8

5 towarowej zmniejszył w porównaniu z poprzednim rokiem i w przypadku wolumenu wyniósł 19% (wobec 4% w 1 r.), a w przypadku wartości 17% (wobec 19%). W latach 13 sukcesywnie zwiększał się eksport wyrobów cukierniczych. W 13 r. wyeksportowano 7,1 tys. ton tych produktów, tj. o 69% więcej niŝ w 9 r. Wartość wywozu przekroczyła 4 mln USD i była ponad -krotnie większa niŝ w 9 r. W eksporcie wyrobów cukierniczych z Polski udział USA utrzymuje się powyŝej %. W ostatnich latach rosła wartość eksportu warzyw i ich przetworów, chociaŝ w 13 r. wolumen uległ znacznemu zmniejszeniu. W 13 r. z kraju do USA wywieziono 16, tys. ton tych produktów, o 35% mniej niŝ w 1 r., ale o 84% więcej niŝ w 9 r. Wartość eksportu wzrosła odpowiednio o 6% i 65%. W 14 r. notuje się dalszy wzrost zarówno wolumenu, jak i wartości eksportu warzyw i ich przetworów do USA. W polskim eksporcie warzyw i ich przetworów udział USA wynosi około 1%. 3 Wolumen ekportu wybranych artykułów z Polski do USA 5 5 tys. ton Warzywa i przetwory Piwo Owoce (w tym orzechy) i przetwory W 13 r., po dynamicznym wzroście w 1 r., eksport owoców (łącznie z orzechami) i ich przetworów (bez soków) powrócił do poziomu z lat -11. Wzrost eksportu w 1 r. wynikał z rekordowego eksportu wiśni mroŝonych, który w tym czasie wyniósł,4 tys. ton i 4,5 mln USD. W ostatnich latach malał eksport soków owocowych i warzywnych. 5 / 8

6 Stany Zjednoczone były duŝym odbiorcą polskiej melasy (z udziałem 19% w wolumenie polskiego eksportu tego produktu w 1 r.), skrobi (1%) i piwa (6%), ale w 13 r. udział USA w naszym eksporcie tych towarów uległ zmniejszeniu (odpowiednio do 11%, 5% i 5%). Import produktów rolno-spoŝywczych z USA do Polski 1 W latach 9 1 wartość importu produktów rolno spoŝywczych z USA podlegała wahaniom w zakresie 5 mln USD. W 13 r. nastąpił ponad krotny, w porównaniu z 1 r., wzrost importu (do poziomu 374 mln USD). Był on spowodowany znacznie większym niŝ w 1 r. przywozem makuchów sojowych. W strukturze towarowej importu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w ostatnich pięciu latach dominowały produkty paszowe. Ich udział w wartości importu z USA wahał się od % w 9 r. do 65% w 13 r. W 13 r. Stany Zjednoczone były trzecim (po Argentynie i Niemczech) dostawcą produktów z tej grupy, z udziałem wynoszącym 14%. W latach 9 1 import produktów paszowych z USA wykazywał znaczne wahania, ale z tendencją wzrostową. Rok 13 był rekordowy, gdyŝ z USA przywieziono 443 tys. ton produktów paszowych, za 43 mln USD. Wartościowo było 1 Import według kraju wysyłki. 6 / 8

7 to 3,6 krotnie więcej niŝ w 1 r. oraz ponad 9 krotnie więcej niŝ w 9 r. Praktycznie całość (99,5%) w wartości tej grupy towarowej stanowiły makuchy sojowe. Wolumen importu wybranych artykułów z USA do Polski tys. ton Produkty paszowe Ryby i przetwory Owoce (w tym orzechy) i przetwory Import według kraju wysyłki. W 13 r. ze Stanów Zjednoczonych sprowadzono po około % wolumenu importowanych do Polski ryb (łącznie z przetworami) oraz wyrobów spirytusowych. W wartości importu tych produktów udział USA wyniósł odpowiednio: % i 5%. W latach 9 1 import ryb i przetworów z USA wynosił od 4,5 tys. ton do 8,1 tys. ton, a jego wartość od 3,4 mln USD do 33,6 mln USD. W 13 r. do kraju przywieziono 8,3 tys. ton ryb i przetworów za 3,1 mln USD. W tym 46% wartości stanowiły filety z mintaja, a 3% zamroŝone łososie. Import wyrobów spirytusowych w latach 9 13 charakteryzował się dynamicznym wzrostem. W 13 r. w USA zakupiono,8 tys. ton tego asortymentu za 18,4 mln USD. Tym samym wolumen był o 31% większy niŝ w 1 r. oraz,5 krotnie większy niŝ w 9 r. Jednocześnie wartość importu była o 3% większa w porównaniu z 1 r. oraz o,8 razy przewyŝszała wartość z 9 r. W strukturze asortymentowej dominowała whisky, której udział w grupie wyrobów spirytusowych 7 / 8

8 stanowił ponad 9% ilości i wartości. W 13 r. USA były drugim (z udziałem 1%), po Wielkiej Brytanii (z udziałem 75%) dostawcą whisky do Polski. W latach 9-13 z USA do Polski przywoŝono rocznie od 3,6 tys. ton do 6,4 tys. ton owoców i przetworów za,,8 mln USD. W 13 r. w tej grupie towarów importowanych z USA największe znaczenie miała przetworzona lub zakonserwowana Ŝurawina (blisko tys. ton za 6,9 mln USD) oraz świeŝe lub suszone migdały (niecały 1 tys. ton za 6,4 mln USD). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w 13 r. Stany Zjednoczone były głównym dostawcą Ŝurawiny oraz jednym z większych (po Hiszpanii i Niemczech) dostawców migdałów do Polski. W 14 r. notowany jest dalszy wzrost zarówno wolumenu, jak i wartości importu ryb i przetworów oraz owoców (głównie Ŝurawiny). W 14 r. znacząco mniejszy jest natomiast przywóz produktów paszowych. Do końca lipca 14 r. do kraju przywieziono jedynie 6,5 tys. ton produktów paszowych za 16,5 mln USD, tj. odpowiednio o 9,5% i 91% mniej niŝ w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmniejszył się równieŝ import wyrobów spirytusowych, których w pierwszych siedmiu miesiącach 14 r. zakupiono niecały 1 tys. ton za kwotę 7,6 mln USD. Było to odpowiednio o 4,5% i o 8% mniej niŝ w analogicznym okresie 13 r. 8 / 8

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Analiza potrzeb i kierunków

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2012-2013

Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2012-2013 Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2012-2013 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr Łukasz Abramczuk mgr inŝ. Irena Augustyńska-Grzymek mgr Magdalena Czułowska mgr Konrad

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek)

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek) Przetwórstwo ryb (Marita Koszarek) BRANśA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE Przetwórstwo ryb to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów spoŝywczych. Po okresie przejściowego załamania, wielkość produkcji

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców w Polsce

Rynek owoców w Polsce 2014 Rynek owoców w Polsce Polska znaczącym producentem owoców na świecie i w UE Polska jest ważnym w skali globalnej producentem owoców klimatu umiarkowanego. Wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 RADA MINISTRÓW ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 projekt Warszawa czerwiec 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...2 OCENA SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ POLSKI...3 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO...3 ANALIZA PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R.

PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R. PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH SYMBOLS Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Dash (-)

Bardziej szczegółowo

Nr 253 13 sierpnia 2012

Nr 253 13 sierpnia 2012 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski

Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski I. Sytuacja makroekonomiczna Ukrainy Gospodarka ukraińska, jeszcze przed zaostrzeniem się sytuacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I KWARTAŁ 2007 R. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Spis treści strona Wstęp... 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Raport końcowy Poznań, 22 grudnia 2010 r. Lider Projekt Sp. z o.o. ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań Sąd Rejonowy Poznań - Nowe

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU ROK 2007 Warszawa, 29 stycznia 2008 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 1 Dynamika

Bardziej szczegółowo

POLSKA 2004. RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY POLSKA 2004 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

POLSKA 2004. RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY POLSKA 2004 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO POLSKA 2004. RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY POLSKA 2004 RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO WARSZAWA 2004 1 MGiP DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie inwestycje i handel zagraniczny

Województwo podkarpackie inwestycje i handel zagraniczny Województwo podkarpackie inwestycje i handel zagraniczny Grudzień 2013 1 Inwestycje zagraniczne Według Z. Chojnickiego inwestycje zagraniczne i kapitał zagraniczny są obecnie najważniejszym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

CENY TRANSAKCYJNE W HANDLU ZAGRANICZNYM A SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SEKTORA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE

CENY TRANSAKCYJNE W HANDLU ZAGRANICZNYM A SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SEKTORA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE 88 Krzysztof STOWARZYSZENIE Hryszko EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Krzysztof Hryszko Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie CENY TRANSAKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Magdalena Stawicka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Instytut Ekonomii IX Kongres Ekonomistów Polskich BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE PRZYKŁADEM AKTYWNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NA RYNKACH

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo