UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2014"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1014/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA ROK Starostwo Powiatowe w Krapkowicach WYDATKI ZADANIA ZLECONE , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3000, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3000, Zakup usług pozostałych 3 000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32000, Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości 7 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 62000, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 62000, Zakup usług pozostałych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 156, Kwalifikacja wojskowa 12000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200, Składki na Fundusz Pracy 180, Wynagrodzenia bezosobowe 7 750, Zakup materiałów i wyposażenia 2 540, Zakup usług pozostałych 150, Podróże służbowe krajowe 180, OBRONA NARODOWA 5000, Pozostałe wydatki obronne 5000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 500, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 79000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 183, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 247, Składki na Fundusz Pracy 1 071, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 445, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 100, , LEŚNICTWO , Gospodarka leśna , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nadzór nad gospodarką leśną 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości 3 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 29 Strona 1 z 12

2 60016 Drogi publiczne gminne 2 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Zakup usług pozostałych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 73000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 773, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 125, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 375, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 957, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 051, Składki na Fundusz Pracy 855, Składki na Fundusz Pracy 152, Zakup materiałów i wyposażenia 5 610, Zakup materiałów i wyposażenia 990, Zakup energii 3 400, Zakup energii 600, Zakup usług pozostałych 5 865, Zakup usług pozostałych 1 035, Podróże służbowe krajowe 2 125, Podróże służbowe krajowe 375, , , Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, Zakup usług pozostałych 2 500, Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 4 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Różne rozliczenia finansowe 576, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 700, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Pozostała działalność ,00 Strona 2 z 12

3 4300 Zakup usług pozostałych 1 476, Różne opłaty i składki ,00 Projekt "Szansa na rozwój bez barier" , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 195, Składki na ubezpieczenia społeczne 740, Składki na Fundusz Pracy 601, Składki na Fundusz Pracy 106, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 4 329, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 7 800, Zakup usług dostępu do sieci Internet , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 572, Różne opłaty i składki 1 700, Różne opłaty i składki 300,00 Projekt "Szansa na rozwój bez barier 2" , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , OBRONA NARODOWA 2000, Pozostałe wydatki obronne 2000, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 43000, Komendy powiatowe Policji 23000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Obrona cywilna 5500, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup usług pozostałych 1 500,00 700, Zarządzanie kryzysowe 14500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych 7 000,00 500, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 8070 kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8 170, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły artystyczne 4000, Zakup usług pozostałych 4 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych ,00 Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim" , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 125, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 049, Składki na ubezpieczenia społeczne 538, Składki na Fundusz Pracy 450, Składki na Fundusz Pracy 87, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 4 760, Zakup materiałów i wyposażenia 840,00 Strona 3 z 12

4 4307 Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 448, Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 100, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Projekt "Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego" , Stypendia dla uczniów , Stypendia dla uczniów 5 625, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 836, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 780, Składki na ubezpieczenia społeczne 314, Składki na Fundusz Pracy 122, Składki na Fundusz Pracy 21, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 3 750, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 3 031, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 601, OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Programy polityki zdrowotnej 9891, Składki na ubezpieczenia społeczne 342, Składki na Fundusz Pracy 49, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 5 000, Zapobieganie i zwalczanie AIDS 3500, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 500, Zwalczanie narkomanii 6587, Składki na ubezpieczenia społeczne 513, Składki na Fundusz Pracy 74, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 3 000, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 342, Składki na Fundusz Pracy 49, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych ,00 Projekt "Rozbudowa i przebudowa "Naszej Przychodni" w Krapkowicach na Szkolnej 7" , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 602, Składki na Fundusz Pracy 3 245, Składki na Fundusz Pracy 811, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność 15000,00 Strona 4 z 12

5 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 Projekt "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą" 10000, Zakup usług pozostałych 8 500, Zakup usług pozostałych 1 500, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 36500, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 31500, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe zagraniczne 500, Różne opłaty i składki Pozostała działalność 5000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych , Gospodarka odpadami 6000, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostałych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zakup usług pozostałych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Ochrona gleby i wód podziemnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korupsu służby , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 297, Składki na Fundusz Pracy 217, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 100, Biblioteki 25000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2720 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Strona 5 z 12

6 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup usług pozostałych ZADANIA POWIERZONE 7 000, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12000, Kwalifikacja wojskowa 12000, Wynagrodzenia bezosobowe 9 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 OGÓŁEM ,00 2. Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 900, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, , Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 4 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 101,00 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. OGÓŁEM , , POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Świadczenia społeczne , Różne opłaty i składki , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 780, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 969, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 760, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług zdrowotnych 150,00 Strona 6 z 12

7 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 15,00 600, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 476, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 25620, Wynagrodzenia bezosobowe 5 760, Zakup energii 1 440, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 380,00 Projekt POKL "Lepszy Start" , Rodziny zastępcze 31970, Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne 4 796, Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 864, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 171, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 736, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 493, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 675, Składki na Fundusz Pracy 1 338, Składki na Fundusz Pracy 235, Wynagrodzenia bezosobowe 6 800, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 3 904, Zakup materiałów i wyposażenia 689, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 325, Podróże służbowe krajowe 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 978, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OGÓŁEM 173, ,00 4. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 7 000, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 2 400, Podróże służbowe zagraniczne 1 600, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 2 094,00 500, Pozostała działalność 43523,00 Strona 7 z 12

8 Projekt " Nowe Kadry II" 5523, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 620, Składki na ubezpieczenia społeczne 790, Składki na Fundusz Pracy 113,00 Projekt "PO Klucz do biznesu2!" 38000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 764, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 266, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 753, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 377, Składki na ubezpieczenia społeczne 772, Składki na Fundusz Pracy 627, Składki na Fundusz Pracy 111, Podróże służbowe krajowe 1 700, Podróże służbowe krajowe ZADANIA ZLECONE 300, , OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 OGÓŁEM ,00 5. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 089, Zakup materiałów i wyposażenia 9 900, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 8 400, Zakup usług remontowych 2 840, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 4 840, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 360, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół 96000, Zakup usług pozostałych , Licea ogólnokształcące , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900, , Podróże służbowe krajowe 2 416, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostała działalność 54849, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Projekt "Be halthy be active" 22124, Zakup usług pozostałych 7 000, Podróże służbowe zagraniczne ,00 OGÓŁEM ,00 Strona 8 z 12

9 6. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące 67066, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 650, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 963, Składki na Fundusz Pracy 1 093, Zakup materiałów i wyposażenia 700, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 368, Zakup energii 7 378, Zakup usług remontowych 100, Zakup usług pozostałych 700, Zakup usług dostępu do sieci Internet 72,00 180, Podróże służbowe krajowe 101, Różne opłaty i składki 285, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 876, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 631, Inne formy pomocy dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 723, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 500, Zakup usług zdrowotnych 3 302, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 328, , Podróże służbowe krajowe 3 432, Różne opłaty i składki 9 215, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostała działalność 28039, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 OGÓŁEM ,00 7. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 000, Zakup usług zdrowotnych 1 890, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 710, , Podróże służbowe krajowe 3 000, Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 7 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 225,00 Strona 9 z 12

10 ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 777, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 292, Składki na Fundusz Pracy 1 032, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 6 146, Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 301,00 192, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 063, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 248, Pozostała działalność 39309, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Projekt "Europe is served" 23150, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 OGÓŁEM ,00 8. Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii 9 500, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 4 500, Zakłup usług dostępu do sieci Internet 150, ,00 800, Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 700, Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych 5 500, Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 500,00 Strona 10 z 12

11 600, Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 500, Szkoły zawodowe specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 587, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 2 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 800, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 293, Pozostała działalność 31864, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Projekt "C.A.R.E.- Care, Act and Respect Earth" 13000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup usług pozostałych 7 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 OGÓŁEM ,00 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność 2520, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 520,00 OGÓŁEM , Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim ZADANIA ZLECONE , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 11 z 12

12 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 700, Zakup materiałów i wyposażenia 6 953, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 8 069, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 500, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki 1 260, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 473, Podatek od nieruchomości 433,00 OGÓŁEM , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach ZADANIA ZLECONE , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 088, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 300, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 200, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300, Zakup sprzętu i uzbrojenia 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 8 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, Opłaty na rzecz budżetu państwa 264, Szkolenia członków korpusu słuzby OGÓŁEM ,00 SUMA WYDATKÓW OGÓŁEM ,00 Strona 12 z 12

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo