Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie."

Transkrypt

1 Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. Pytania i odpowiedzi część II. Pytanie 1 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 1: System musi spełniać wymagania aktów prawnych, które obowiązują w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących zakładów opieki zdrowotnej, rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia, archiwizowania i przetwarzania, informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych. Czy Zamawiający ma na myśli także fakt aby system spełniał założenia i był zgodny z wprowadzanymi i realizowanymi przez CSIOZ projektami P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) i P2 (Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych)? Nie. Zamawiającemu zależy na systemie, który będzie zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Jeżeli w trakcie prac nad projektami P1 i P2 zostaną wprowadzone restrykcje prawne obowiązujące podmioty, jakim jest Zamawiający to oczywiście, że dostarczane rozwiązanie powinno je spełniać. Natomiast nie jest konieczne, aby system był zgodny z wewnętrznymi założeniami projektowymi P1 czy P2, ponieważ byłby to warunek preferujący podmioty, które są bezpośrednio zaangażowane w te projekty i naruszałby zasadę równego dostępu do zamówienia. Pytanie 2 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 3: System musi być przystosowany do pracy w środowisku sieciowym i wieloużytkowym. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia środowisko wieloużytkowe? Pod pojęciem środowisko wieloużytkowe Zamawiający rozumie możliwość korzystania z tych samych danych poprzez więcej niż jednego użytkownika w jednym czasie. Zamawiający miał na myśli system pracujący w środowisku sieciowym dostępnym dla wielu użytkowników pracowników szpitala z możliwością indywidualnego logowania do systemu. Chodzi o umożliwienie wielu użytkownikom pracy na systemie w tym samym czasie oraz zapewnienie mechanizmów zapewniających spójność i kompletność danych np. w przypadku chęci równoczesnej edycji tej samej historii choroby. Str. 1

2 Pytanie 3 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 5: Dostępność we wszystkich funkcjach systemu danych już wprowadzonych. Czy system ma umożliwiać wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp.? Chodzi tutaj o brak konieczności ponownego wprowadzania danych. Dla przykładu, jeżeli pielęgniarka zmierzyła ciśnienie pacjentowi to lekarz/ratownik/pielęgniarka/dowolny personel medyczny w dowolnym dokumencie np. badanie przy przyjęciu, przebieg lekarski, itp. nie musi już tego robić. System powinien podpowiedzieć taki fakt w stosownym polu dowolnego dokumentu wchodzącego w skład historii choroby lub historii zdrowia i choroby pacjenta. Tu bardzo ważne jest, aby była możliwość określania ważności takiego faktu medycznego. Np. wzmiankowany pomiar ciśnienia jest ważny tylko 1 godzinę i wtedy się podpowiada, a po tym okresie już nie. Powinno to być parametryzowane z dokładnością do oddziału/poradni. Oznacza to, że np. na oddziale kardiologii taki pomiar będzie ważny 1 godzinę, a np. na oddziale chirurgii 5 godzin i w takim okresie w dokumentacji na oddziałach będzie się on podpowiadał. Pytanie 4 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 6: System musi realizować integrację on-line pomiędzy modułami medycznymi, bez zbędnych importów, eksportów. Czy w związku z powyższym wymaganiem zaoferowany medyczny system informatyczny Ruch chorych: Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia medyczne, Pracownia Diagnostyczna, Gabinet Lekarski, Dokumentacja medyczna, Rozliczenia z NFZ, Kolejki Oczekujących, Symulator JGP, Apteka, Apteczka Oddziałowa, ma działać na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome? System musi realizować integrację on-line. Chodzi tutaj o to, aby integracja odbywała się w tle bez niepotrzebnej ingerencji użytkownika. Absolutnie nie chodzi tutaj o jakiekolwiek przeglądarki internetowe. Powinny tutaj być wykorzystywane uznane standardy takie jak DICOM, HL7. Chodzi o to, aby integracja działała stabilnie i poprawnie. Pytanie 5 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 7: System musi być zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana w innych. Czy to także oznacza że raz wprowadzone dane rozliczeniowe (i nie tylko) przez jakiegokolwiek użytkownika muszą być od razu widoczne w module przeznaczonym do rozliczeń z NFZ i od razu muszą być dostępne do rozliczenia z funduszem. Tak. Pytanie 6 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 14: bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z zasadami ogólnymi (formaty danych, chronologia zdarzeń) oraz z zasadami walidacji danych obowiązujących w dokumentacji medycznej Str. 2

3 Czy w zaoferowanym medycznym systemie pola obligatoryjne, edytowalne i błędnie wypełnione mają być wyróżniane? Czy w powyższym zakresie system powinien informować, jednym komunikatem, o błędnie wypełnionych polach, polach wymaganych a niewypełnionych? Czy komunikat powinien zawierać wskazówki gdzie to pole się znajduje? Chodzi tutaj o to, aby system umożliwiał kontrolowanie poprawności wprowadzanych danych już na etapie ich wpisywania w poszczególne pola. Jeżeli dokument np. badania lekarskiego ma do wypełniania 10 pól to już na etapie wpisywania danych do pola powinna być kontrola poprawności, a nie na samym końcu. Oczywiście kompletność danych w dokumencie powinna być sprawdzana podczas jego zakańczania. Pytanie 7 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 19: System musi spełniać wymogi określone przez Rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych na zdefiniowane dla środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim. Zwracamy uwagę, iż dostosowanie do wymogów Rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych nie leży jedynie po stronie systemu informatycznego ale dotyczy również procedur wewnętrznych Zamawiającego. Pytanie nie mieści się zakresie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 późn. zm.). Pytanie 8 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 22: System musi być zintegrowany pod względem przepływu informacji, tzn. informacja raz wprowadzona do systemu w którymkolwiek z modułów jest dostępna dla wszystkich uprawnionych użytkowników w czasie rzeczywistym. Czy to oznacza że zaoferowany medyczny system informatyczny Ruch chorych: Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia medyczne, Pracownia Diagnostyczna, Gabinet Lekarski, Dokumentacja medyczna, Rozliczenia z NFZ, Kolejki Oczekujących, Symulator JGP, Apteka, Apteczka Oddziałowa, musi pracować w oparciu o tę samą bazę danych przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Czy niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów? Dopuszcza się funkcjonowanie modelu rozproszonego. Niedopuszczalne jest dublowanie danych. Chodzi tutaj o takie zintegrowanie systemu/modułów, aby dane bez zwłoki były propagowane w systemie. Zamawiający nie stawia tutaj wymagania, co do sposobu integracji, a więc również nie stawia wymagania, co do liczebności instancji bazy danych. Pytanie 9 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 28: System musi umożliwiać administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych funkcjonalności, raportów lub zapytań. Czy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich loginów i haseł Administratora bazy danych, związanych z zarządzaniem bazą danych i danymi systemu, Str. 3

4 umożliwiających Zamawiającemu, pełną kontrolę i możliwość pełnego zarządzania nabywaną bazą danych oraz wszystkimi danymi gromadzonymi w systemie Szpitala? Tak, na poziomie zarządzania funkcjonalnością systememu. Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu wszystkie loginy i hasła umożliwiające pełną kontrolę i możliwość pełnego zarządzania nabywaną bazą danych oraz wszystkimi danymi gromadzonymi w systemie Szpitala. Nie, na poziomie konstruowania systemu. Pytanie 10 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 45: System musi zapewniać obsługę wydruków (w formacie a3 i/lub a4 i/lub a5) z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. Czy Zamawiający dopuszcza realizację wymagania w zakresie wydruku w formacje A3, A4, A5 dla indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta? Tak. Możliwość parametryzacji wielkość wydruków musi dotyczyć nie tylko indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, ale również dokumentacji zbiorczej np. księga główna przyjęć i wypisów w formacie A3 lub A4 do zdefiniowania itp. W zasadzie musi być możliwość definiowania formatu wydruku dla dowolnego raportu w systemie. Pytanie 11 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 46: System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), Czy dla bezpieczeństwa danych medycznych w zaoferowanym systemie ma być zaimplementowana kryptografia asymetryczna pomiędzy klientem końcowym aplikacji a serwerem? Tak. Ze względu bezpieczeństwa komunikacja pomiędzy Klientem (aplikacja), a Serwerem (baza danych) powinna być szyfrowana. Pytanie 12 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 50: System musi zapewniać integrację z systemem systemem finansowo-księgowym. Czy to oznacza, że oferowane moduły muszą współpracować z systemem finansowo-księgowym, tak aby dane raz wprowadzone były natychmiast widoczne w każdym miejscu systemu? Czy przekazywanie danych ma odbywać się automatycznie i na bieżąco bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji przez użytkownika lub administratora? Tak. Chodzi tutaj o taką integrację części białej i szarej, aby interpretacja księgowa (dekrety) zdarzeń medycznych była tworzona automatycznie. Pytanie 13 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 56: System musi posiadać dedykowaną aplikację dla urządzeń mobilnych (tabletów) dostosowaną do wielkości ekranu 10 oraz zapewniającą obsługę dotykową (bez myszki i klawiatury) Czy pełna funkcjonalność modułów systemu w części medycznej: Ruch chorych: Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia medyczne, Pracownia Diagnostyczna, Gabinet Lekarski, Dokumentacja medyczna, Apteka, Apteczka Oddziałowa ma być dostępna na urządzeniach mobilnych (tabletach)? Str. 4

5 Zamawiający nie wymaga. Pytanie 14 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 59: System musi graficzne różnicować sesje pracy użytkownika w zależności od typu środowiska w jakim pracuje np. wyróżnić kolorem środowisko szkoleniowe lub produkcyjne lub testowe. Prosimy o doprecyzowanie oraz podanie przykładów działania w takim modelu systemu informatycznego? Czy Zamawiający wymaga aby oferowany system (a tym samym baza danych) pracował w trzech środowiskach jednocześnie? Baza danych nie, system tak. Przykłady jak w pytaniu. Chodzi tutaj o to, aby użytkownik wiedział czy pracuje w środowisku szkoleniowym, testowym czy produkcyjnym. To musi być wyraźnie wyróżnione. Szczególnie nowi pracownicy, czy testujący nowe funkcjonalności mogą się pomylić klikając na ikonę z systemem i wprowadzać np. testowe, czy szkoleniowe dane do systemu produkcyjego. Zamawiający chce takich pomyłek uniknąć i dlatego wymaga, aby każde środowisko systemu było wyraźnie wyróżnione np. kolorem. Pytanie 15 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 65: W systemie musi być zaimplementowana obsługa skrótów klawiaturowych dla najczęściej używanych funkcji, które są stosowane konsekwentnie w całej aplikacji. Czy to oznacza że w zaoferowanym systemie medycznym skróty klawiszowe, mają być dowolnie definiowane przez użytkowników? Czy musi istnieć możliwość obsługi powyższego zakresu aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury? Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Pytanie 16 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 68: Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą w chwili instalacji dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. Czy system powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach opisowych tj. opis badania, wynik, epikryza? Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Pytanie 17 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Gabinet lekarski Lp. nr 11: System musi udostępniać narzędzie do tworzenia własnych formularzy (szablony kart konsultacyjnych, druków zaświadczeń, itp.). Tworzone szablony muszą umożliwiać na weryfikowanie poprawności wprowadzonych danych, muszą umożliwiać na korzystanie z danych wprowadzonych podczas wcześniejszych wizyt, muszą umożliwiać elastyczne wyświetlanie poszczególnych elementów szablonu np. użytkownik może na badaniu decydować, czy wyświetlać/drukować nagłówek z logiem czy nie, itp. Prosimy o rozwinięcie skrótu itp. w kontekście tego wymagania? Str. 5

6 Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. System musi umożliwiać tworzenie dowolnych wzorów druków, szablonów badań bez modyfikacji kodu systemu (bez udziału Wykonawcy). Pytanie 18 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Ruch chorych Lp. nr 9: System musi umożliwiać prowadzenie rejestrów pacjentów z możliwością przeglądania pełnych danych historycznych dotyczących danych z poszczególnych pobytów pacjenta w szpitalu. Czy zmiana danych pacjenta powinna zostać zarejestrowana w historii zmian? Czy dokumentacja medyczna znajdująca się w systemie dotycząca okresu sprzed zmiany powinny zawierać wcześniejsze dane (np. nazwisko sprzed zmiany)? Tak. Pytanie 19 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Ruch chorych Lp. nr 41: System musi umożliwiać taką ewidencję świadczeń, aby możliwy był ich eksport zgodnie z określonym przez NFZ formatem wymiany danych. Proces wysyłania, potwierdzania, rozliczania świadczeń odbywać się musi poprzez System Rozliczenia z NFZ. Czy w przypadku, komunikatów, w których NFZ wymaga kompresowania lub szyfrowania danych operacje te muszą odbywać się automatycznie w systemie? Tak. Pytanie 20 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Ruch chorych Lp. nr 78: Przegląd danych z pobytów pacjenta (rozpoznania, wykonane procedury, daty pobytów, numer historii, dane adresowe itp). Prosimy o rozwinięcie skrótu itp. w kontekście tego wymagania? Np. zlecone leki, skierowania na badania, konsultacje, itp. Pytanie 21 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Pracownia diagnostyczna Lp. nr 32: rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych jednostek zlecających wewnętrznych i zewnętrznych, Prosimy o przekazanie wzoru wydruku takiego zestawienia? Możliwość modyfikacji wg potrzeb. Pytanie 22 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Pracownia diagnostyczna Lp. nr 47: System musi umożliwiać integrację z urządzeniami diagnostycznymi z wykorzystaniem standardu DICOM 3.0 Prosimy o wyjaśnienie czy oprogramowanie Pracownia diagnostyczna jest tożsame z oprogramowaniem RIS opisanym w dalszej części SIWZ. Jeżeli Tak prosimy o ujednolicenie zapisów. Jeżeli Nie prosimy o wyjaśnienie dlaczego w systemie RIS dedykowanym do obsługi i współpracy z urządzeniami diagnostycznymi nie ma tego wymogu integracji z urządzeniami Str. 6

7 diagnostycznymi z wykorzystaniem standardu DICOM 3.0 natomiast w systemie Pracownia diagnostyczna, który do tego nie służy taki wymóg jest? Czy Zamawiającemu w tym wymaganiu chodziło o to aby Pracownia diagnostyczna obsługiwała linki do przeglądarki WWW, aby przyjmowała linki do badań i umożliwiała ich otwarcie w przeglądarce WEB? Pracownia diagnostyczna jest fragmentem RIS, pozostałe tak. Pytanie 23 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteczka oddziałowa Lp. nr 6: Przyjęcie wydań z magazynu sprzętu medycznego. Prosimy o doprecyzowanie wymagania o jaki sprzęt medyczny chodzi oraz czym takie przyjęcie różni się od przyjęcia leku? Technicznie nie różni się niczym. Pytanie 24 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteczka oddziałowa Lp. nr 7: Możliwość przyjęcia innych materiałów i sprzętu jednorazowego Prosimy o doprecyzowanie wymagania o jaki sprzęt jednorazowy chodzi oraz czym takie przyjęcie różni się od przyjęcia leku? Technicznie nie różni się niczym, np. implanty, cewniki, strzykawki, itp. Pytanie 25 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteka szpitalna Lp. nr 6: Zarządzanie receptariuszami oddziałowymi wraz z odnotowaniem statusu leku. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem status leku? Wgląd apteki do apteczek szpitalnych, np. Dowolne grupowanie, śledzenie czy jest na stanie, ile szt., jaki ma termin ważności. Pytanie 26 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteka szpitalna Lp. nr 7: Wykorzystanie słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, nazw handlowych, jednostek miar, lekarzy zlecających itp. Prosimy o rozwinięcie skrótu itp. w kontekście tego wymagania? System ma być elastyczny dostosowany do bieżących potrzeb. Pytanie 27 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteka szpitalna Lp. nr 30: Cofnięcie wydania do jednostki organizacyjnej. Prosimy w szersze wyjaśnienie wymagania i podanie przykładów działania opisanej funkcji? Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Pytanie 28 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteka szpitalna Lp. nr 35: Możliwość wykonywania zestawień dla poszczególnych grup. Prosimy o doprecyzowanie o jakie grupy chodzi w wymaganiu? Str. 7

8 Grupy asortymentu, wydanie dla jednostek organizacyjnych, itp. Możliwość tworzenia własnych grup, np. opatrunki, leki, antybiotyki, materiały wszczepialne, itp. Pytanie 29 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Dokumentacja medyczna Lp. nr 3: System musi udostępniać narzędzie do tworzenia własnych formularzy (szablony dokumentów medycznych, druków zaświadczeń, itp.). Tworzone szablony muszą pozwalać na weryfikowanie poprawności wprowadzonych danych, muszą umożliwiać na korzystanie z danych wprowadzonych podczas wcześniejszych badań, jak i też musi być możliwy transfer danych pomiędzy dokumentacją lekarską i pielęgniarską. Szablony muszą być zapisywane w otwartym formacie tzn. musi być możliwość ich modyfikowania bez potrzeby ingerowania w kod systemu. Zmiana zawartości bądź wyglądu dokumentu musi być możliwa bez udziału Wykonawcy. Musi być możliwe elastyczne wyświetlanie poszczególnych elementów szablonu np. użytkownik może na badaniu decydować, czy wyświetlać/drukować badanie szczegółowe specjalistyczne czy nie, itp. Prosimy o doprecyzowanie oraz podanie przykładu graficznego działania takiej funkcji? Zamawiający nie narzuca stylu i grafiki. Pytanie 30 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Dokumentacja medyczna Lp. nr 24: indywidualna karta zleceń lekarskich i wykonania zleceń dla programów terapeutycznych wraz z możliwością ich ewidencjonowania (definiowanej na poziomie poszczególnych pól), Prosimy o doprecyzowanie i podanie przykładów takich kart? Zamawiający nie narzuca stylu i grafiki zgodnie z treścią SIWZ. Pytanie 31 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Dokumentacja medyczna Lp. nr 64: Możliwość dodawania dowolnych pól do dowolnych dokumentów przez Zamawiającego bez potrzeby zamawiania takiej usługi u Dostawcy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem dowolne dokumenty? Czy chodzi o dokumenty definiowane przez Zamawiającego? Tak. Wszystkie dokumenty dostarczone wraz z systemem bądź przygotowane w ramach wdrożenia powinny być udostępnione Zamawiającemu w formie edytowalnej. Nie może być dokumentów, których edycja byłaby zablokowana. Pytanie 32 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Dokumentacja medyczna Lp. nr 79: Możliwość definiowania i klasyfikacji szablonów dla obserwacji, konsultacji, opisów badań, epikryz. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem szablon? Cytując słownik języka polskiego Szablon to forma, wzór.... W naszym przypadku wzór wg, którego wprowadza się i wyświetla dane. Możemy, więc tworzyć szablon opisu np. badania USG serca, epikryzy na oddziale neurologicznym, itp. Zamawiającemu chodzi o tworzenie słowników szablonowych przez poszczególnych użytkowników. Str. 8

9 Pytanie 33 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Rozliczenia Lp. nr 10: System musi umożliwiać przeglądanie komunikatów o błędach w plikach odpowiedzi z NFZ na poziomie obsługi Systemu. Czy po otrzymaniu informacji z NFZ uprawniony użytkownik działu rozliczeń musi mieć możliwość modyfikacji danych? Tak. Pytanie 34 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Rozliczenia Lp. nr 22: System musi umożliwiać tworzenie wydruków do sprawozdań (sprawozdawczość wymagana przez NFZ czyli np.: załączniki do faktur pacjenci UE, rozliczani z decyzji administracyjnej, itd.). Prosimy o rozwinięcie skrótu itd. w kontekście tego wymagania? Np. nieubezpieczeni lub z poza UE. Pytanie 35 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Rozliczenia Lp. nr 36: Automatyczne przyporządkowywanie wizyt i pobytów pacjentów do pozycji umów z płatnikami oraz przypisywanie im kwot refundacji zgodnie z wprowadzoną umową. Czy Zamawiający ma na myśli automatyczne dodawanie rozliczeń zgodnie z obowiązującą umową dla jednostki realizującej wizytę? Tak. Pytanie 36 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Rozliczenia Lp. nr 41: zestawienie świadczeń za wybrany okres z możliwością weryfikacji definiowalnego kompletu danych rozliczeniowych, Prosimy o doprecyzowanie wymagania i podanie przykładu takiego zestawienia? Np. ponowne rozliczenie pacjenta po ostatecznej walidacji lub uzupełnienia o kody procedur ICD. Pytanie 37 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Rozliczenia Lp. nr 50: generowanie plików eksportu danych rozliczeniowych do zewnętrznych programów np. arkusz kalkulacyjny" Prosimy o podanie zakresu danych jakie powinny znaleźć się w takim eksporcie? Zakres definiowalny w zależności od bieżących potrzeb sprawozdawczości (wiek pacjenta, jednostka chorobowa, oddział, gruper JPG, operatorzy, itp.). Pytanie 38 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Administrator Lp. nr 29: Pełnotekstowa możliwość przeszukiwania uprawnień nadanych użytkownikom bądź grupom użytkowników Prosimy o doprecyzowanie wymagania i podanie przykładów działania takiej funkcji? Str. 9

10 Jest to standardowa funkcja pozwalająca na pełne zarządzanie obiektami (użytkownicy, grupy, uprawnienia). Pytanie 39 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Administrator Lp. nr 30: Pełnotekstowe wyszukiwanie pól na formularzach systemu wraz z kontekstowym przejściem do wybranego pola np. wyszukanie wszystkich pól w systemie z nazwą ICD9 i przejście do dowolnego pola z wyświetlonej listy Prosimy o wyjaśnienie jaki cel Zamawiający chce osiągnąć za pomocą takiej funkcjonalności? Przykładowo wyszukiwane na podstawie dedykowanego parametru. Pytanie 40 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Kalkulacja kosztów leczenia Lp. nr 11: System musi umożliwiać wizualizację graficzną danych, które zostały wyfiltrowane. Prosimy o uszczegółowienie jak ma wyglądać wizualizacja graficzna wyfiltrowanych danych? Np. wykresy, tabele. Pytanie 41 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Kalkulacja kosztów leczenia Lp. nr 16: Możliwość prowadzenia wielu cenników świadczonych usług z podziałem na lokalizacje, płatników. Prosimy o wyjaśnienie jakie zastosowanie ma taka funkcja w zakresie Kalkulacji Kosztów Leczenia? Określone rentowności poszczególnych centrów kosztów, itp. Pytanie 42 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 19: tworzenie prognoz finansowych i analiz oraz łatwość ich definiowania dla zarządu Prosimy o sprecyzowanie wymagania? Np. okresowy plan finansowy i jego realizacja. Pytanie 43 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 27: System Informacji Prawnej LEX Sigma Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie? Czy system informacji prawnej ma być zintegrowany z systemem finansowo-księgowym a jeśli tak to w jaki sposób? Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu integracji, oraz doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych oprogramowania/systemów, z którymi Wykonawca ma się zintegrować, a także zapewnienie, że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu. Nie wymaga zaoferowania systemu informacji prawnej typu Lex. Pozycja zostaje wykreślona dotyczy to również wszystkich innych pozycji związanych z ww. systemem. Pytanie 44 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 43: Str. 10

11 o wynik centrów kosztów, Prosimy o sprecyzowanie wymagania? Wynik rentowność centrów kosztów. Pytanie 45 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 47: sprawozdania dla urzędów Jakie sprawozdania dla urzędów Zamawiający ma na myśli? Prosimy o ich wyspecyfikowanie. RbN, RbZ, RZIS, Bilans, Rachunek przepływu środków pieniężnych, Zmiany w kapitale, MZ01, MSF, zobowiązania wymagalne na dzień. Pytanie 46 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 57: wielość metod amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna itp.) Prosimy o rozwinięcie skrótu itp. w kontekście wymagania lub usunięcie zapisu. Zamawiający skreśla sformułowanie itp. Pytanie 47 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 61: w pełni automatyczne rozliczenie spisu z natury Co Zamawiający rozumie pod pojęciem w pełni automatyczne? Utworzenie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury i porównania ze stanem księgowym. Pytanie 48 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 63: elastyczny mechanizm eksportu do arkusza kalkulacyjnego Co Zamawiający rozumie pod pojęciem elastyczny? Daje możliwość tworzenia zestawień w oparciu o dowolne dane w systemie. Pytanie 49 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 65: Obrót towarowy Prosimy o rozwinięcie opisu wymagania. W przypadku utworzenia komórki zewnętrznej (np. apteki). Pytanie 50 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 67: Prosta w obsłudze ewidencja dokumentów przychodowych, rozchodowych, zwrotów i innych z zachowaniem rygorystycznej kontroli pochodzenia, dat ważności, nr seryjnych, Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem rygorystycznej kontroli pochodzenia? Jak ma działać taki mechanizm kontroli? Prosimy o wyjaśnienia. Brak możliwości ewidencji towarów niezakontraktowanych. Str. 11

12 Pytanie 51 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 75: Przepisywanie danych z programu kadrowego Nie rozumiemy tego wymagania, czy Zamawiający chce przepisywać ręcznie dane z modułu Kadr do modułu Płac? Takie wymaganie jest archaiczne i sprzeczne z założeniami nowoczesnych systemów i Państwa wymaganiem Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana w innych. Czy Zmawiającemu chodziło o to aby praca modułów Kadr i Płac była na wspólnej bazie osobowej, tak aby nie trzeba było przenosić danych? Tak. Praca na wspólnej bazie osobowej dla Finansów i Księgowości. Pytanie 52 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 96: Związki Zawodowe /2 opcje/ Prosimy o rozwinięcie opisu wymagania 2opcje. Zamawiającemu chodzi o to, aby była możliwość potrącania odrębnego dla dwóch rodzajów związków zawodowych (pracowników wojska oraz ogólnopolskie). Pytanie 53 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 100: Telefony Czy Zamawiający ma na myśli potrącenia z wynagrodzenia z korzystanie z telefonu? Tak, potrącanie za rozmowy prywatne z telefonów służbowych. Pytanie 54 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 116: Powiązanie programu płacowego z podatkowym Prosimy o rozwinięcie opisu wymagania. Wystawianie dokumentów PIT. Pytanie 55 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 146: archiwizuje dane Co Zamawiający rozumie pojęciem archiwizuje? Przechowanie danych w celu tworzenia potencjalnych zestawień okresów minionych. Pytanie 56 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 153 i 154: System Informacji Prawnej LEX Gamma Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie? Czy system informacji prawnej ma być zintegrowany z systemem finansowo-księgowym a jeśli tak to w jaki sposób? Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu integracji, oraz doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych oprogramowania/systemów, z którymi Wykonawca ma się Str. 12

13 zintegrować, a także zapewnienie, że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu. Nie wymaga zaoferowania systemu informacji prawnej typu Lex. Pozycja zostaje wykreślona dotyczy to również wszystkich innych pozycji związanych z ww. systemem. Pytanie 57 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 163: sprzęt medyczny (miejsce, dostępność i opis) Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Udostępnienie (współdzielenie zasobów) z komórkami odpowiedzialnymi za sprzęt. Pytanie 58 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 169: ankieta udarowa, Prosimy o doprecyzowanie wymagania oraz podanie przykładu takiej ankiety? Elektroniczny obieg dokumentacji - ankieta udarowa dostępna dla wszystkich medycznych komórek organizacyjnych, identyczna jak na portalu SZOI NFZ, po uzupełnieniu do wydruku, stanowi integralną część historii choroby (w załączeniu wzór ankiety). Pytanie 59 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 175: śmiertelność, Prosimy o podanie wzoru raportu. Śmiertelność w szpitalu (w klinice, oddziale)- stosunek procentowy liczby zmarłych do liczby leczonych. Liczba leczonych to liczba pacjentów wypisanych i zmarłych w danym okresie sprawozdawczym w szpitalu (w klinice, oddziale). Pytanie 60 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 178: liczba łóżkodni, Prosimy o podanie wzoru raportu. Iloczyn dni i łóżek w ciągu okresu sprawozdawczego. Pytanie 61 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 181: liczna zgonów, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Liczba zgonów w danym okresie sprawozdawczym (miesięcznym, półrocznym, rocznym) w poszczególnym komórkach organizacyjnych i zbiorczo w całym szpitalu. Pytanie 62 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 182: wskaźnik śmiertelności, Prosimy o podanie wzoru wyliczania takiego wskaźnika? Str. 13

14 Pytanie 63 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 187: osoby represjonowane itd., Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Możliwość oznaczenia w programie osób represjonowanych, itd. - inwalidzi wojenni, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej, inwalidzi wojskowi, oraz możliwość wyliczenia ilości przyjęć ww. osób w danym okresie sprawozdawczym (dzień, miesiąc, kwartał, pół roku, rok). Pytanie 64 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 190: jednostki chorobowe, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Aktualna Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 Pytanie 65 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 191: OZW, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Elektroniczny obieg dokumentacji - ankieta OZW dostępna dla wszystkich medycznych komórek organizacyjnych, po uzupełnieniu do wydruku, stanowi integralną część historii choroby (w załączeniu wzór ankiety). Pytanie 66 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 192: rejestr nowotworów, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Elektroniczny obieg dokumentacji - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego dostępna dla wszystkich medycznych komórek organizacyjnych, po uzupełnieniu do wydruku, stanowi integralną część historii choroby (w załączeniu wzór ankiety). Pytanie 67 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 197: Dział usług medycznych inne Prosimy o doprecyzowanie wymagania inne? Wykreśla się słowo inne Str. 14

15 Pytanie 68 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 201: Rejestracja pacjenta w Izbie Przyjęć i rejestracji poradnia specjalistycznych - z ukazaniem ścieżki pacjenta, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Historia wizyt pacjenta Pytanie 69 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 202: Wykaz lęków i wyrobów refundowanych, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Aktualna lista leków i wyrobów refundowanych w celu elektronicznego generowania druku. Pytanie 70 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 203: System Informacji Prawnej LEX Gamma, LEX Omega Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie? Czy system informacji prawnej ma być zintegrowany z systemem finansowo-księgowym a jeśli tak to w jaki sposób? Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu integracji, oraz doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych oprogramowania/systemów, z którymi Wykonawca ma się zintegrować, a także zapewnienie, że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu. Nie wymaga zaoferowania systemu informacji prawnej typu Lex. Pozycja zostaje wykreślona dotyczy to również wszystkich innych pozycji związanych z ww. systemem. Pytanie 71 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 220: baza danych minimum 15 zmiennych (rodzaj sprzętu, użytkownik, nr fabryczny, data przeglądu itp) Prosimy o doprecyzowanie wymagania. Spójny z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Szpitala. Pytanie 72 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 228: Aktualna baza przepisów prawnych z zakresu LEX Gamma Zamówienia Publiczne Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie? Czy system informacji prawnej ma być zintegrowany z systemem finansowo-księgowym a jeśli tak to w jaki sposób? Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu integracji, oraz doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych oprogramowania/systemów, z którymi Wykonawca ma się zintegrować, a także zapewnienie, że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu. Nie wymaga zaoferowania systemu informacji prawnej typu Lex. Pozycja zostaje wykreślona dotyczy to również wszystkich innych pozycji związanych z ww. systemem. Str. 15

16 Pytanie 73 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 233: - możliwość pobierania umów z bazy przez inne uprawnione komórki organizacyjne Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób mają być te umowy pobierane? Czy chodzi o możliwość wglądu w te umowy w celu rejestracji dokumentów (faktur, dokumentów PZ) realizujących te umowy? Możliwość wglądu do bazy danych umów wraz z podziałem na rodzaje. Pytanie 74 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 235: Baza druków medycznych (zeskanowane dokumenty) Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający przewiduje taką funkcjonalność w ramach modułu Finanse i Księgowość? Elektroniczny Obieg Dokumentów. Pytanie 75 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 249: Wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego Obejmuje: opracowanie specjalistycznej dokumentacji projektowej i powykonawczej, dokumentacji eksploatacyjnej, instalacja, konfiguracja, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, migracja i ładowanie danych, przetworzenie lub korekta danych zawartych w systemach lub bazach zawartych w pakietach biurowych (np. MS Excel) w tym prace obejmujące opracowanie nowych elektronicznych rejestrów prowadzonych na podstawie kartotek i rejestrów ręcznych celem przygotowania lub korekty danych do procesu migracji i ładowania danych do baz danych systemu, działania związane z integracja wszystkich systemów jakie będą funkcjonować w Szpitalu Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie dotyczy Elektronicznego obiegu dokumentów? Tak. Pytanie 76 Dotyczy wymagania z SIWZ w pkt. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENMIA ppkt. nr 3: Zakres zamówienia nie przewiduje wykonania robót budowlanych, wolny jest więc od uwarunkowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym w ramach prawa budowlanego. Realizacja zadania nie wymaga uzyskiwania żadnych pozwoleń. Proponowane rozwiązanie spełniać będą wymogi wynikające z europejskich oraz polskich przepisów prawa, co przejawia się w zgodności funkcjonalności z regulacjami branżowymi (np. zgodność systemu finansowo-księgowego z obowiązującymi w Polsce zasadami rachunkowości, itp.). Czy zaoferowany system finansowo-księgowy powinien mieć pozytywną opinię biegłego rewidenta na temat zgodności z ustawą o rachunkowości z dnia r., tj. Dz. U. 121 poz. 591 z r. z późniejszymi zmianami? Czy należy załączyć dokument wystawiony przez biegłego rewidenta potwierdzający, iż oferowane oprogramowanie finansowo-księgowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa na dzień nie wcześniejszy niż r.? Treść informacyjna, nie podlega zamówieniu jest zamieszczona informacyjnie dla Wykonawcy, że w niniejszym postępowaniu nie występują zamówienia na roboty budowlane. Pytanie 77 Dotyczy wymagania z SIWZ w pkt. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENMIA ppkt. nr 1: -oprogramowanie część biała (1 zestaw), Str. 16

17 -oprogramowanie aplikacyjne część szara (licencje) - 1 zestaw oraz wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, Prosimy o padanie ilości licencji na poszczególne moduły zarówno w części administracyjnej szarej jak i medycznej białej, które Wykonawca ma zaoferować w ramach przetargu. W aktualnym brzmieniu SIWZ nie wiadomo ile licencji mamy zaoferować Zamawiającemu, nie wiemy co oznacza 1 zestaw. Zamawiający przewiduje następującą ilość osób działających w systemie - część Szara 30 użytkowników, część Biała 105 użytkowników. Pytanie 78 Dotyczy wymagania z SIWZ w pkt. VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ppkt. 3.8: Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt informatyczny zawiera elementy fabrycznie nowe wyprodukowane zgodnie z normą ISO-9001, ISO lub równoważne oraz posiada niezbędne certyfikaty, w tym certyfikat lub deklaracja zgodności CE. Czy producent oprogramowania aplikacyjnego musi spełniać określone wymogi jakościowe w zakresie projektowania i wytwarzania oprogramowania, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny? Czy należy załączyć odpowiednie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające powyższe wymaganie? Czy podmiot świadczący usługi wdrożenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego musi spełniać określone wymogi jakościowe w zakresie wdrażania oprogramowania oraz świadczenia do nich usług serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny? Czy należy załączyć odpowiednie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające powyższe wymaganie? Ten punkt dotyczy tylko sprzętu. Pytanie 79 Dotyczy wymagania z SIWZ w pkt. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENMIA ppkt. nr 1 oraz wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 47: Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych. W związku powyższym wymogiem prosimy o wskazanie wymagań dla relacyjnej bazy danych, albowiem w SIWZ brak jest wymogów w tym zakresie. Czy relacyjna baza danych ma spełniać poniższe wymagania? 1. Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach. 2. Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych 3. Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego. 4. Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei Str. 17

18 odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. 5. Możliwość zagnieżdżania transakcji powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. 6. Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). 7. Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode 8. Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 9. Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych 10. Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych 11. Wsparcie protokołu XA 12. Wsparcie standardu JDBC Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. 14. Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL. 15. Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). 16. Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu 17. Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury). 18. Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej) 19. Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. Str. 18

19 próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). 20. W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek 21. Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych 22. Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. 23. Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych. 24. Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online 25. Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). 26. Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych. Zamawiający miał w zamyśle realizację ochrony danych przechowywanych w bazach danych na poziomie ustawowym (GIODO). Pytania do Załącznika nr 8 do SIWZ projekt umowy: I. W załączniku nr 8 do SIWZ w projekcie umowy w 2 ust. 1 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał, że Wraz z protokolarnym przekazaniem przeniesienie wszelkie prawa autorskie do utworów na rzecz Zamawiającego oraz licencje na oprogramowania standardowe na wszystkich polach eksploatacji określonych w przedmiocie zamówienia. W 4 ust. 5 Zamawiający wskazał, że wynagrodzenie określone w umowie obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów na rzecz Zamawiającego oraz wynagrodzenie za udzielone licencje do oprogramowań standardowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie Zamawiający odstępuje od zapisu przeniesienia wszelkich praw autorskich Str. 19

20 Pyt. 1a: Proszę o wyjaśnienie, które elementy z wymienionych w 2 ust. 1 dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy stanowić mają utwory, podlegające zapisom o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, a nadto które z elementów należy traktować jako oprogramowanie standardowe, na które Zamawiający nabywa licencję. Zamawiający odstępuje od zapisu przeniesienia wszelkich praw autorskich Pyt. 1b: Proszę o wskazanie pól eksploatacji, na których Zamawiający ma nabyć autorskie prawa majątkowe do utworów. Zamawiający odstępuje od zapisu przeniesienia wszelkich praw autorskich Pyt. 1c: Jeśli Zamawiający pragnie poprzestać jedynie na takim rozróżnieniu produktów co do których nabywa licencję lub prawa autorskie, które to rozróżnienie wymaga każdorazowego ustalenia, czy dany element przedmiotu umowy spełnia warunki uznania go za oprogramowanie standardowe, określone w 1 pkt 4.24 to należy wskazać, że stanowić to może pole do sporu, z uwagi na trudność ustalenia w konkretnym przypadku czy oprogramowanie było gotowe w dniu złożenia oferty. Zamawiający formułując projekt umowy powinien unikać takich zapisów, które mogą stać się przyczyną sporu i starać się jednoznacznie określić zwłaszcza tak istotne kwestie jak kwestie majątkowych praw autorskich i licencji. Ponadto jeśli Zamawiający uzna, że jakikolwiek z elementów dostawy, który jest oprogramowaniem komputerowym, może być objęty postanowieniem Zamawiającego o nabyciu autorskich praw majątkowych, wnosimy o rezygnację z tego wymagania i modyfikację projektu umowy w tym zakresie poprzez jednoznaczne określenie, że wszelkie elementy przedmiotu Umowy, które są programami komputerowymi, stanowić będą przedmiot licencji niewyłącznej udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający odstępuje od zapisu przeniesienia wszelkich praw autorskich II. W załączniku nr 8 do SIWZ w projekcie umowy w 12 ust. 25 Zamawiający zastrzegł sobie prawo modyfikacji oprogramowania bez uszczerbku dla uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Jest to zapis wysoce niebezpieczny dla każdego dostawcy oprogramowania. Zamawiający nie może przenosić na wykonawcę negatywnych konsekwencji dokonanych przez siebie zmian w oprogramowaniu. Wykonawca może prawidłowo wykonywać zobowiązania z gwarancji tylko wówczas jeśli całokształt procesu utrzymania systemu, będzie podlegał jemu i będzie miał wiedzę o wszelkich wprowadzonych do systemu zmianach. Przyznane uprawnienie dla zamawiającego uniemożliwia prawidłowe wykonywanie zobowiązań gwarancyjnych. Pyt. 2 Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ poprzez wykreślenie omawianego zapisu w całości? Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. III. W załączniku nr 8 do SIWZ w projekcie umowy w 16 ust. 1 pkt b, c i d przewidziano kary umowne za opóźnienie w wykonaniu wymienionych w tym zapisie elementów przedmiotu umowy. Kary umowne opisano jako należne w przypadku opóźnienia co oznacza niewykonanie przedmiotu umowy w terminie bez względu na okoliczności, które to opóźnienie spowodowały. Tymczasem zapisy umowne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w postaci kar umownych powinny obejmować wyłącznie przypadki zawinionego niewykonania przedmiotu umowy, tj. przypadki zwłoki wykonawcy, stosownie do ogólnej zasady z art. 471 k.c. (umożliwiającej zwolnienie się od Str. 20