Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie."

Transkrypt

1 Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. Pytania i odpowiedzi część II. Pytanie 1 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 1: System musi spełniać wymagania aktów prawnych, które obowiązują w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących zakładów opieki zdrowotnej, rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia, archiwizowania i przetwarzania, informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych. Czy Zamawiający ma na myśli także fakt aby system spełniał założenia i był zgodny z wprowadzanymi i realizowanymi przez CSIOZ projektami P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) i P2 (Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych)? Nie. Zamawiającemu zależy na systemie, który będzie zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Jeżeli w trakcie prac nad projektami P1 i P2 zostaną wprowadzone restrykcje prawne obowiązujące podmioty, jakim jest Zamawiający to oczywiście, że dostarczane rozwiązanie powinno je spełniać. Natomiast nie jest konieczne, aby system był zgodny z wewnętrznymi założeniami projektowymi P1 czy P2, ponieważ byłby to warunek preferujący podmioty, które są bezpośrednio zaangażowane w te projekty i naruszałby zasadę równego dostępu do zamówienia. Pytanie 2 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 3: System musi być przystosowany do pracy w środowisku sieciowym i wieloużytkowym. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia środowisko wieloużytkowe? Pod pojęciem środowisko wieloużytkowe Zamawiający rozumie możliwość korzystania z tych samych danych poprzez więcej niż jednego użytkownika w jednym czasie. Zamawiający miał na myśli system pracujący w środowisku sieciowym dostępnym dla wielu użytkowników pracowników szpitala z możliwością indywidualnego logowania do systemu. Chodzi o umożliwienie wielu użytkownikom pracy na systemie w tym samym czasie oraz zapewnienie mechanizmów zapewniających spójność i kompletność danych np. w przypadku chęci równoczesnej edycji tej samej historii choroby. Str. 1

2 Pytanie 3 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 5: Dostępność we wszystkich funkcjach systemu danych już wprowadzonych. Czy system ma umożliwiać wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp.? Chodzi tutaj o brak konieczności ponownego wprowadzania danych. Dla przykładu, jeżeli pielęgniarka zmierzyła ciśnienie pacjentowi to lekarz/ratownik/pielęgniarka/dowolny personel medyczny w dowolnym dokumencie np. badanie przy przyjęciu, przebieg lekarski, itp. nie musi już tego robić. System powinien podpowiedzieć taki fakt w stosownym polu dowolnego dokumentu wchodzącego w skład historii choroby lub historii zdrowia i choroby pacjenta. Tu bardzo ważne jest, aby była możliwość określania ważności takiego faktu medycznego. Np. wzmiankowany pomiar ciśnienia jest ważny tylko 1 godzinę i wtedy się podpowiada, a po tym okresie już nie. Powinno to być parametryzowane z dokładnością do oddziału/poradni. Oznacza to, że np. na oddziale kardiologii taki pomiar będzie ważny 1 godzinę, a np. na oddziale chirurgii 5 godzin i w takim okresie w dokumentacji na oddziałach będzie się on podpowiadał. Pytanie 4 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 6: System musi realizować integrację on-line pomiędzy modułami medycznymi, bez zbędnych importów, eksportów. Czy w związku z powyższym wymaganiem zaoferowany medyczny system informatyczny Ruch chorych: Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia medyczne, Pracownia Diagnostyczna, Gabinet Lekarski, Dokumentacja medyczna, Rozliczenia z NFZ, Kolejki Oczekujących, Symulator JGP, Apteka, Apteczka Oddziałowa, ma działać na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome? System musi realizować integrację on-line. Chodzi tutaj o to, aby integracja odbywała się w tle bez niepotrzebnej ingerencji użytkownika. Absolutnie nie chodzi tutaj o jakiekolwiek przeglądarki internetowe. Powinny tutaj być wykorzystywane uznane standardy takie jak DICOM, HL7. Chodzi o to, aby integracja działała stabilnie i poprawnie. Pytanie 5 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 7: System musi być zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana w innych. Czy to także oznacza że raz wprowadzone dane rozliczeniowe (i nie tylko) przez jakiegokolwiek użytkownika muszą być od razu widoczne w module przeznaczonym do rozliczeń z NFZ i od razu muszą być dostępne do rozliczenia z funduszem. Tak. Pytanie 6 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 14: bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z zasadami ogólnymi (formaty danych, chronologia zdarzeń) oraz z zasadami walidacji danych obowiązujących w dokumentacji medycznej Str. 2

3 Czy w zaoferowanym medycznym systemie pola obligatoryjne, edytowalne i błędnie wypełnione mają być wyróżniane? Czy w powyższym zakresie system powinien informować, jednym komunikatem, o błędnie wypełnionych polach, polach wymaganych a niewypełnionych? Czy komunikat powinien zawierać wskazówki gdzie to pole się znajduje? Chodzi tutaj o to, aby system umożliwiał kontrolowanie poprawności wprowadzanych danych już na etapie ich wpisywania w poszczególne pola. Jeżeli dokument np. badania lekarskiego ma do wypełniania 10 pól to już na etapie wpisywania danych do pola powinna być kontrola poprawności, a nie na samym końcu. Oczywiście kompletność danych w dokumencie powinna być sprawdzana podczas jego zakańczania. Pytanie 7 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 19: System musi spełniać wymogi określone przez Rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych na zdefiniowane dla środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim. Zwracamy uwagę, iż dostosowanie do wymogów Rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych nie leży jedynie po stronie systemu informatycznego ale dotyczy również procedur wewnętrznych Zamawiającego. Pytanie nie mieści się zakresie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 późn. zm.). Pytanie 8 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 22: System musi być zintegrowany pod względem przepływu informacji, tzn. informacja raz wprowadzona do systemu w którymkolwiek z modułów jest dostępna dla wszystkich uprawnionych użytkowników w czasie rzeczywistym. Czy to oznacza że zaoferowany medyczny system informatyczny Ruch chorych: Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia medyczne, Pracownia Diagnostyczna, Gabinet Lekarski, Dokumentacja medyczna, Rozliczenia z NFZ, Kolejki Oczekujących, Symulator JGP, Apteka, Apteczka Oddziałowa, musi pracować w oparciu o tę samą bazę danych przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Czy niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów? Dopuszcza się funkcjonowanie modelu rozproszonego. Niedopuszczalne jest dublowanie danych. Chodzi tutaj o takie zintegrowanie systemu/modułów, aby dane bez zwłoki były propagowane w systemie. Zamawiający nie stawia tutaj wymagania, co do sposobu integracji, a więc również nie stawia wymagania, co do liczebności instancji bazy danych. Pytanie 9 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 28: System musi umożliwiać administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych funkcjonalności, raportów lub zapytań. Czy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich loginów i haseł Administratora bazy danych, związanych z zarządzaniem bazą danych i danymi systemu, Str. 3

4 umożliwiających Zamawiającemu, pełną kontrolę i możliwość pełnego zarządzania nabywaną bazą danych oraz wszystkimi danymi gromadzonymi w systemie Szpitala? Tak, na poziomie zarządzania funkcjonalnością systememu. Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu wszystkie loginy i hasła umożliwiające pełną kontrolę i możliwość pełnego zarządzania nabywaną bazą danych oraz wszystkimi danymi gromadzonymi w systemie Szpitala. Nie, na poziomie konstruowania systemu. Pytanie 10 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 45: System musi zapewniać obsługę wydruków (w formacie a3 i/lub a4 i/lub a5) z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. Czy Zamawiający dopuszcza realizację wymagania w zakresie wydruku w formacje A3, A4, A5 dla indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta? Tak. Możliwość parametryzacji wielkość wydruków musi dotyczyć nie tylko indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, ale również dokumentacji zbiorczej np. księga główna przyjęć i wypisów w formacie A3 lub A4 do zdefiniowania itp. W zasadzie musi być możliwość definiowania formatu wydruku dla dowolnego raportu w systemie. Pytanie 11 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 46: System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), Czy dla bezpieczeństwa danych medycznych w zaoferowanym systemie ma być zaimplementowana kryptografia asymetryczna pomiędzy klientem końcowym aplikacji a serwerem? Tak. Ze względu bezpieczeństwa komunikacja pomiędzy Klientem (aplikacja), a Serwerem (baza danych) powinna być szyfrowana. Pytanie 12 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 50: System musi zapewniać integrację z systemem systemem finansowo-księgowym. Czy to oznacza, że oferowane moduły muszą współpracować z systemem finansowo-księgowym, tak aby dane raz wprowadzone były natychmiast widoczne w każdym miejscu systemu? Czy przekazywanie danych ma odbywać się automatycznie i na bieżąco bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji przez użytkownika lub administratora? Tak. Chodzi tutaj o taką integrację części białej i szarej, aby interpretacja księgowa (dekrety) zdarzeń medycznych była tworzona automatycznie. Pytanie 13 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 56: System musi posiadać dedykowaną aplikację dla urządzeń mobilnych (tabletów) dostosowaną do wielkości ekranu 10 oraz zapewniającą obsługę dotykową (bez myszki i klawiatury) Czy pełna funkcjonalność modułów systemu w części medycznej: Ruch chorych: Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Zlecenia medyczne, Pracownia Diagnostyczna, Gabinet Lekarski, Dokumentacja medyczna, Apteka, Apteczka Oddziałowa ma być dostępna na urządzeniach mobilnych (tabletach)? Str. 4

5 Zamawiający nie wymaga. Pytanie 14 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 59: System musi graficzne różnicować sesje pracy użytkownika w zależności od typu środowiska w jakim pracuje np. wyróżnić kolorem środowisko szkoleniowe lub produkcyjne lub testowe. Prosimy o doprecyzowanie oraz podanie przykładów działania w takim modelu systemu informatycznego? Czy Zamawiający wymaga aby oferowany system (a tym samym baza danych) pracował w trzech środowiskach jednocześnie? Baza danych nie, system tak. Przykłady jak w pytaniu. Chodzi tutaj o to, aby użytkownik wiedział czy pracuje w środowisku szkoleniowym, testowym czy produkcyjnym. To musi być wyraźnie wyróżnione. Szczególnie nowi pracownicy, czy testujący nowe funkcjonalności mogą się pomylić klikając na ikonę z systemem i wprowadzać np. testowe, czy szkoleniowe dane do systemu produkcyjego. Zamawiający chce takich pomyłek uniknąć i dlatego wymaga, aby każde środowisko systemu było wyraźnie wyróżnione np. kolorem. Pytanie 15 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 65: W systemie musi być zaimplementowana obsługa skrótów klawiaturowych dla najczęściej używanych funkcji, które są stosowane konsekwentnie w całej aplikacji. Czy to oznacza że w zaoferowanym systemie medycznym skróty klawiszowe, mają być dowolnie definiowane przez użytkowników? Czy musi istnieć możliwość obsługi powyższego zakresu aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury? Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Pytanie 16 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 68: Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą w chwili instalacji dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. Czy system powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach opisowych tj. opis badania, wynik, epikryza? Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Pytanie 17 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Gabinet lekarski Lp. nr 11: System musi udostępniać narzędzie do tworzenia własnych formularzy (szablony kart konsultacyjnych, druków zaświadczeń, itp.). Tworzone szablony muszą umożliwiać na weryfikowanie poprawności wprowadzonych danych, muszą umożliwiać na korzystanie z danych wprowadzonych podczas wcześniejszych wizyt, muszą umożliwiać elastyczne wyświetlanie poszczególnych elementów szablonu np. użytkownik może na badaniu decydować, czy wyświetlać/drukować nagłówek z logiem czy nie, itp. Prosimy o rozwinięcie skrótu itp. w kontekście tego wymagania? Str. 5

6 Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. System musi umożliwiać tworzenie dowolnych wzorów druków, szablonów badań bez modyfikacji kodu systemu (bez udziału Wykonawcy). Pytanie 18 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Ruch chorych Lp. nr 9: System musi umożliwiać prowadzenie rejestrów pacjentów z możliwością przeglądania pełnych danych historycznych dotyczących danych z poszczególnych pobytów pacjenta w szpitalu. Czy zmiana danych pacjenta powinna zostać zarejestrowana w historii zmian? Czy dokumentacja medyczna znajdująca się w systemie dotycząca okresu sprzed zmiany powinny zawierać wcześniejsze dane (np. nazwisko sprzed zmiany)? Tak. Pytanie 19 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Ruch chorych Lp. nr 41: System musi umożliwiać taką ewidencję świadczeń, aby możliwy był ich eksport zgodnie z określonym przez NFZ formatem wymiany danych. Proces wysyłania, potwierdzania, rozliczania świadczeń odbywać się musi poprzez System Rozliczenia z NFZ. Czy w przypadku, komunikatów, w których NFZ wymaga kompresowania lub szyfrowania danych operacje te muszą odbywać się automatycznie w systemie? Tak. Pytanie 20 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Ruch chorych Lp. nr 78: Przegląd danych z pobytów pacjenta (rozpoznania, wykonane procedury, daty pobytów, numer historii, dane adresowe itp). Prosimy o rozwinięcie skrótu itp. w kontekście tego wymagania? Np. zlecone leki, skierowania na badania, konsultacje, itp. Pytanie 21 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Pracownia diagnostyczna Lp. nr 32: rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych jednostek zlecających wewnętrznych i zewnętrznych, Prosimy o przekazanie wzoru wydruku takiego zestawienia? Możliwość modyfikacji wg potrzeb. Pytanie 22 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Pracownia diagnostyczna Lp. nr 47: System musi umożliwiać integrację z urządzeniami diagnostycznymi z wykorzystaniem standardu DICOM 3.0 Prosimy o wyjaśnienie czy oprogramowanie Pracownia diagnostyczna jest tożsame z oprogramowaniem RIS opisanym w dalszej części SIWZ. Jeżeli Tak prosimy o ujednolicenie zapisów. Jeżeli Nie prosimy o wyjaśnienie dlaczego w systemie RIS dedykowanym do obsługi i współpracy z urządzeniami diagnostycznymi nie ma tego wymogu integracji z urządzeniami Str. 6

7 diagnostycznymi z wykorzystaniem standardu DICOM 3.0 natomiast w systemie Pracownia diagnostyczna, który do tego nie służy taki wymóg jest? Czy Zamawiającemu w tym wymaganiu chodziło o to aby Pracownia diagnostyczna obsługiwała linki do przeglądarki WWW, aby przyjmowała linki do badań i umożliwiała ich otwarcie w przeglądarce WEB? Pracownia diagnostyczna jest fragmentem RIS, pozostałe tak. Pytanie 23 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteczka oddziałowa Lp. nr 6: Przyjęcie wydań z magazynu sprzętu medycznego. Prosimy o doprecyzowanie wymagania o jaki sprzęt medyczny chodzi oraz czym takie przyjęcie różni się od przyjęcia leku? Technicznie nie różni się niczym. Pytanie 24 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteczka oddziałowa Lp. nr 7: Możliwość przyjęcia innych materiałów i sprzętu jednorazowego Prosimy o doprecyzowanie wymagania o jaki sprzęt jednorazowy chodzi oraz czym takie przyjęcie różni się od przyjęcia leku? Technicznie nie różni się niczym, np. implanty, cewniki, strzykawki, itp. Pytanie 25 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteka szpitalna Lp. nr 6: Zarządzanie receptariuszami oddziałowymi wraz z odnotowaniem statusu leku. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem status leku? Wgląd apteki do apteczek szpitalnych, np. Dowolne grupowanie, śledzenie czy jest na stanie, ile szt., jaki ma termin ważności. Pytanie 26 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteka szpitalna Lp. nr 7: Wykorzystanie słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, nazw handlowych, jednostek miar, lekarzy zlecających itp. Prosimy o rozwinięcie skrótu itp. w kontekście tego wymagania? System ma być elastyczny dostosowany do bieżących potrzeb. Pytanie 27 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteka szpitalna Lp. nr 30: Cofnięcie wydania do jednostki organizacyjnej. Prosimy w szersze wyjaśnienie wymagania i podanie przykładów działania opisanej funkcji? Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Pytanie 28 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Apteka szpitalna Lp. nr 35: Możliwość wykonywania zestawień dla poszczególnych grup. Prosimy o doprecyzowanie o jakie grupy chodzi w wymaganiu? Str. 7

8 Grupy asortymentu, wydanie dla jednostek organizacyjnych, itp. Możliwość tworzenia własnych grup, np. opatrunki, leki, antybiotyki, materiały wszczepialne, itp. Pytanie 29 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Dokumentacja medyczna Lp. nr 3: System musi udostępniać narzędzie do tworzenia własnych formularzy (szablony dokumentów medycznych, druków zaświadczeń, itp.). Tworzone szablony muszą pozwalać na weryfikowanie poprawności wprowadzonych danych, muszą umożliwiać na korzystanie z danych wprowadzonych podczas wcześniejszych badań, jak i też musi być możliwy transfer danych pomiędzy dokumentacją lekarską i pielęgniarską. Szablony muszą być zapisywane w otwartym formacie tzn. musi być możliwość ich modyfikowania bez potrzeby ingerowania w kod systemu. Zmiana zawartości bądź wyglądu dokumentu musi być możliwa bez udziału Wykonawcy. Musi być możliwe elastyczne wyświetlanie poszczególnych elementów szablonu np. użytkownik może na badaniu decydować, czy wyświetlać/drukować badanie szczegółowe specjalistyczne czy nie, itp. Prosimy o doprecyzowanie oraz podanie przykładu graficznego działania takiej funkcji? Zamawiający nie narzuca stylu i grafiki. Pytanie 30 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Dokumentacja medyczna Lp. nr 24: indywidualna karta zleceń lekarskich i wykonania zleceń dla programów terapeutycznych wraz z możliwością ich ewidencjonowania (definiowanej na poziomie poszczególnych pól), Prosimy o doprecyzowanie i podanie przykładów takich kart? Zamawiający nie narzuca stylu i grafiki zgodnie z treścią SIWZ. Pytanie 31 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Dokumentacja medyczna Lp. nr 64: Możliwość dodawania dowolnych pól do dowolnych dokumentów przez Zamawiającego bez potrzeby zamawiania takiej usługi u Dostawcy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem dowolne dokumenty? Czy chodzi o dokumenty definiowane przez Zamawiającego? Tak. Wszystkie dokumenty dostarczone wraz z systemem bądź przygotowane w ramach wdrożenia powinny być udostępnione Zamawiającemu w formie edytowalnej. Nie może być dokumentów, których edycja byłaby zablokowana. Pytanie 32 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Dokumentacja medyczna Lp. nr 79: Możliwość definiowania i klasyfikacji szablonów dla obserwacji, konsultacji, opisów badań, epikryz. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem szablon? Cytując słownik języka polskiego Szablon to forma, wzór.... W naszym przypadku wzór wg, którego wprowadza się i wyświetla dane. Możemy, więc tworzyć szablon opisu np. badania USG serca, epikryzy na oddziale neurologicznym, itp. Zamawiającemu chodzi o tworzenie słowników szablonowych przez poszczególnych użytkowników. Str. 8

9 Pytanie 33 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Rozliczenia Lp. nr 10: System musi umożliwiać przeglądanie komunikatów o błędach w plikach odpowiedzi z NFZ na poziomie obsługi Systemu. Czy po otrzymaniu informacji z NFZ uprawniony użytkownik działu rozliczeń musi mieć możliwość modyfikacji danych? Tak. Pytanie 34 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Rozliczenia Lp. nr 22: System musi umożliwiać tworzenie wydruków do sprawozdań (sprawozdawczość wymagana przez NFZ czyli np.: załączniki do faktur pacjenci UE, rozliczani z decyzji administracyjnej, itd.). Prosimy o rozwinięcie skrótu itd. w kontekście tego wymagania? Np. nieubezpieczeni lub z poza UE. Pytanie 35 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Rozliczenia Lp. nr 36: Automatyczne przyporządkowywanie wizyt i pobytów pacjentów do pozycji umów z płatnikami oraz przypisywanie im kwot refundacji zgodnie z wprowadzoną umową. Czy Zamawiający ma na myśli automatyczne dodawanie rozliczeń zgodnie z obowiązującą umową dla jednostki realizującej wizytę? Tak. Pytanie 36 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Rozliczenia Lp. nr 41: zestawienie świadczeń za wybrany okres z możliwością weryfikacji definiowalnego kompletu danych rozliczeniowych, Prosimy o doprecyzowanie wymagania i podanie przykładu takiego zestawienia? Np. ponowne rozliczenie pacjenta po ostatecznej walidacji lub uzupełnienia o kody procedur ICD. Pytanie 37 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Rozliczenia Lp. nr 50: generowanie plików eksportu danych rozliczeniowych do zewnętrznych programów np. arkusz kalkulacyjny" Prosimy o podanie zakresu danych jakie powinny znaleźć się w takim eksporcie? Zakres definiowalny w zależności od bieżących potrzeb sprawozdawczości (wiek pacjenta, jednostka chorobowa, oddział, gruper JPG, operatorzy, itp.). Pytanie 38 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Administrator Lp. nr 29: Pełnotekstowa możliwość przeszukiwania uprawnień nadanych użytkownikom bądź grupom użytkowników Prosimy o doprecyzowanie wymagania i podanie przykładów działania takiej funkcji? Str. 9

10 Jest to standardowa funkcja pozwalająca na pełne zarządzanie obiektami (użytkownicy, grupy, uprawnienia). Pytanie 39 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Administrator Lp. nr 30: Pełnotekstowe wyszukiwanie pól na formularzach systemu wraz z kontekstowym przejściem do wybranego pola np. wyszukanie wszystkich pól w systemie z nazwą ICD9 i przejście do dowolnego pola z wyświetlonej listy Prosimy o wyjaśnienie jaki cel Zamawiający chce osiągnąć za pomocą takiej funkcjonalności? Przykładowo wyszukiwane na podstawie dedykowanego parametru. Pytanie 40 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Kalkulacja kosztów leczenia Lp. nr 11: System musi umożliwiać wizualizację graficzną danych, które zostały wyfiltrowane. Prosimy o uszczegółowienie jak ma wyglądać wizualizacja graficzna wyfiltrowanych danych? Np. wykresy, tabele. Pytanie 41 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Kalkulacja kosztów leczenia Lp. nr 16: Możliwość prowadzenia wielu cenników świadczonych usług z podziałem na lokalizacje, płatników. Prosimy o wyjaśnienie jakie zastosowanie ma taka funkcja w zakresie Kalkulacji Kosztów Leczenia? Określone rentowności poszczególnych centrów kosztów, itp. Pytanie 42 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 19: tworzenie prognoz finansowych i analiz oraz łatwość ich definiowania dla zarządu Prosimy o sprecyzowanie wymagania? Np. okresowy plan finansowy i jego realizacja. Pytanie 43 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 27: System Informacji Prawnej LEX Sigma Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie? Czy system informacji prawnej ma być zintegrowany z systemem finansowo-księgowym a jeśli tak to w jaki sposób? Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu integracji, oraz doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych oprogramowania/systemów, z którymi Wykonawca ma się zintegrować, a także zapewnienie, że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu. Nie wymaga zaoferowania systemu informacji prawnej typu Lex. Pozycja zostaje wykreślona dotyczy to również wszystkich innych pozycji związanych z ww. systemem. Pytanie 44 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 43: Str. 10

11 o wynik centrów kosztów, Prosimy o sprecyzowanie wymagania? Wynik rentowność centrów kosztów. Pytanie 45 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 47: sprawozdania dla urzędów Jakie sprawozdania dla urzędów Zamawiający ma na myśli? Prosimy o ich wyspecyfikowanie. RbN, RbZ, RZIS, Bilans, Rachunek przepływu środków pieniężnych, Zmiany w kapitale, MZ01, MSF, zobowiązania wymagalne na dzień. Pytanie 46 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 57: wielość metod amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna itp.) Prosimy o rozwinięcie skrótu itp. w kontekście wymagania lub usunięcie zapisu. Zamawiający skreśla sformułowanie itp. Pytanie 47 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 61: w pełni automatyczne rozliczenie spisu z natury Co Zamawiający rozumie pod pojęciem w pełni automatyczne? Utworzenie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury i porównania ze stanem księgowym. Pytanie 48 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 63: elastyczny mechanizm eksportu do arkusza kalkulacyjnego Co Zamawiający rozumie pod pojęciem elastyczny? Daje możliwość tworzenia zestawień w oparciu o dowolne dane w systemie. Pytanie 49 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 65: Obrót towarowy Prosimy o rozwinięcie opisu wymagania. W przypadku utworzenia komórki zewnętrznej (np. apteki). Pytanie 50 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 67: Prosta w obsłudze ewidencja dokumentów przychodowych, rozchodowych, zwrotów i innych z zachowaniem rygorystycznej kontroli pochodzenia, dat ważności, nr seryjnych, Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem rygorystycznej kontroli pochodzenia? Jak ma działać taki mechanizm kontroli? Prosimy o wyjaśnienia. Brak możliwości ewidencji towarów niezakontraktowanych. Str. 11

12 Pytanie 51 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 75: Przepisywanie danych z programu kadrowego Nie rozumiemy tego wymagania, czy Zamawiający chce przepisywać ręcznie dane z modułu Kadr do modułu Płac? Takie wymaganie jest archaiczne i sprzeczne z założeniami nowoczesnych systemów i Państwa wymaganiem Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana w innych. Czy Zmawiającemu chodziło o to aby praca modułów Kadr i Płac była na wspólnej bazie osobowej, tak aby nie trzeba było przenosić danych? Tak. Praca na wspólnej bazie osobowej dla Finansów i Księgowości. Pytanie 52 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 96: Związki Zawodowe /2 opcje/ Prosimy o rozwinięcie opisu wymagania 2opcje. Zamawiającemu chodzi o to, aby była możliwość potrącania odrębnego dla dwóch rodzajów związków zawodowych (pracowników wojska oraz ogólnopolskie). Pytanie 53 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 100: Telefony Czy Zamawiający ma na myśli potrącenia z wynagrodzenia z korzystanie z telefonu? Tak, potrącanie za rozmowy prywatne z telefonów służbowych. Pytanie 54 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 116: Powiązanie programu płacowego z podatkowym Prosimy o rozwinięcie opisu wymagania. Wystawianie dokumentów PIT. Pytanie 55 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 146: archiwizuje dane Co Zamawiający rozumie pojęciem archiwizuje? Przechowanie danych w celu tworzenia potencjalnych zestawień okresów minionych. Pytanie 56 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 153 i 154: System Informacji Prawnej LEX Gamma Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie? Czy system informacji prawnej ma być zintegrowany z systemem finansowo-księgowym a jeśli tak to w jaki sposób? Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu integracji, oraz doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych oprogramowania/systemów, z którymi Wykonawca ma się Str. 12

13 zintegrować, a także zapewnienie, że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu. Nie wymaga zaoferowania systemu informacji prawnej typu Lex. Pozycja zostaje wykreślona dotyczy to również wszystkich innych pozycji związanych z ww. systemem. Pytanie 57 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 163: sprzęt medyczny (miejsce, dostępność i opis) Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Udostępnienie (współdzielenie zasobów) z komórkami odpowiedzialnymi za sprzęt. Pytanie 58 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 169: ankieta udarowa, Prosimy o doprecyzowanie wymagania oraz podanie przykładu takiej ankiety? Elektroniczny obieg dokumentacji - ankieta udarowa dostępna dla wszystkich medycznych komórek organizacyjnych, identyczna jak na portalu SZOI NFZ, po uzupełnieniu do wydruku, stanowi integralną część historii choroby (w załączeniu wzór ankiety). Pytanie 59 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 175: śmiertelność, Prosimy o podanie wzoru raportu. Śmiertelność w szpitalu (w klinice, oddziale)- stosunek procentowy liczby zmarłych do liczby leczonych. Liczba leczonych to liczba pacjentów wypisanych i zmarłych w danym okresie sprawozdawczym w szpitalu (w klinice, oddziale). Pytanie 60 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 178: liczba łóżkodni, Prosimy o podanie wzoru raportu. Iloczyn dni i łóżek w ciągu okresu sprawozdawczego. Pytanie 61 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 181: liczna zgonów, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Liczba zgonów w danym okresie sprawozdawczym (miesięcznym, półrocznym, rocznym) w poszczególnym komórkach organizacyjnych i zbiorczo w całym szpitalu. Pytanie 62 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 182: wskaźnik śmiertelności, Prosimy o podanie wzoru wyliczania takiego wskaźnika? Str. 13

14 Pytanie 63 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 187: osoby represjonowane itd., Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Możliwość oznaczenia w programie osób represjonowanych, itd. - inwalidzi wojenni, ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej, inwalidzi wojskowi, oraz możliwość wyliczenia ilości przyjęć ww. osób w danym okresie sprawozdawczym (dzień, miesiąc, kwartał, pół roku, rok). Pytanie 64 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 190: jednostki chorobowe, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Aktualna Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 Pytanie 65 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 191: OZW, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Elektroniczny obieg dokumentacji - ankieta OZW dostępna dla wszystkich medycznych komórek organizacyjnych, po uzupełnieniu do wydruku, stanowi integralną część historii choroby (w załączeniu wzór ankiety). Pytanie 66 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 192: rejestr nowotworów, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Elektroniczny obieg dokumentacji - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego dostępna dla wszystkich medycznych komórek organizacyjnych, po uzupełnieniu do wydruku, stanowi integralną część historii choroby (w załączeniu wzór ankiety). Pytanie 67 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 197: Dział usług medycznych inne Prosimy o doprecyzowanie wymagania inne? Wykreśla się słowo inne Str. 14

15 Pytanie 68 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 201: Rejestracja pacjenta w Izbie Przyjęć i rejestracji poradnia specjalistycznych - z ukazaniem ścieżki pacjenta, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Historia wizyt pacjenta Pytanie 69 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 202: Wykaz lęków i wyrobów refundowanych, Prosimy o doprecyzowanie wymagania? Aktualna lista leków i wyrobów refundowanych w celu elektronicznego generowania druku. Pytanie 70 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 203: System Informacji Prawnej LEX Gamma, LEX Omega Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie? Czy system informacji prawnej ma być zintegrowany z systemem finansowo-księgowym a jeśli tak to w jaki sposób? Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu integracji, oraz doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych oprogramowania/systemów, z którymi Wykonawca ma się zintegrować, a także zapewnienie, że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu. Nie wymaga zaoferowania systemu informacji prawnej typu Lex. Pozycja zostaje wykreślona dotyczy to również wszystkich innych pozycji związanych z ww. systemem. Pytanie 71 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 220: baza danych minimum 15 zmiennych (rodzaj sprzętu, użytkownik, nr fabryczny, data przeglądu itp) Prosimy o doprecyzowanie wymagania. Spójny z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Szpitala. Pytanie 72 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 228: Aktualna baza przepisów prawnych z zakresu LEX Gamma Zamówienia Publiczne Co Zamawiający rozumie przez to wymaganie? Czy system informacji prawnej ma być zintegrowany z systemem finansowo-księgowym a jeśli tak to w jaki sposób? Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu integracji, oraz doprecyzowanie czy Zamawiający zapewni dostęp do opisu interfejsów wymiany danych lub kodów źródłowych oprogramowania/systemów, z którymi Wykonawca ma się zintegrować, a także zapewnienie, że Wykonawca poniesie wyłącznie koszty stworzenia integracji po swojej stronie. Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu. Nie wymaga zaoferowania systemu informacji prawnej typu Lex. Pozycja zostaje wykreślona dotyczy to również wszystkich innych pozycji związanych z ww. systemem. Str. 15

16 Pytanie 73 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 233: - możliwość pobierania umów z bazy przez inne uprawnione komórki organizacyjne Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób mają być te umowy pobierane? Czy chodzi o możliwość wglądu w te umowy w celu rejestracji dokumentów (faktur, dokumentów PZ) realizujących te umowy? Możliwość wglądu do bazy danych umów wraz z podziałem na rodzaje. Pytanie 74 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 235: Baza druków medycznych (zeskanowane dokumenty) Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający przewiduje taką funkcjonalność w ramach modułu Finanse i Księgowość? Elektroniczny Obieg Dokumentów. Pytanie 75 Dotyczy wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ Finanse i Księgowość Lp. nr 249: Wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego Obejmuje: opracowanie specjalistycznej dokumentacji projektowej i powykonawczej, dokumentacji eksploatacyjnej, instalacja, konfiguracja, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, migracja i ładowanie danych, przetworzenie lub korekta danych zawartych w systemach lub bazach zawartych w pakietach biurowych (np. MS Excel) w tym prace obejmujące opracowanie nowych elektronicznych rejestrów prowadzonych na podstawie kartotek i rejestrów ręcznych celem przygotowania lub korekty danych do procesu migracji i ładowania danych do baz danych systemu, działania związane z integracja wszystkich systemów jakie będą funkcjonować w Szpitalu Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie dotyczy Elektronicznego obiegu dokumentów? Tak. Pytanie 76 Dotyczy wymagania z SIWZ w pkt. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENMIA ppkt. nr 3: Zakres zamówienia nie przewiduje wykonania robót budowlanych, wolny jest więc od uwarunkowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym w ramach prawa budowlanego. Realizacja zadania nie wymaga uzyskiwania żadnych pozwoleń. Proponowane rozwiązanie spełniać będą wymogi wynikające z europejskich oraz polskich przepisów prawa, co przejawia się w zgodności funkcjonalności z regulacjami branżowymi (np. zgodność systemu finansowo-księgowego z obowiązującymi w Polsce zasadami rachunkowości, itp.). Czy zaoferowany system finansowo-księgowy powinien mieć pozytywną opinię biegłego rewidenta na temat zgodności z ustawą o rachunkowości z dnia r., tj. Dz. U. 121 poz. 591 z r. z późniejszymi zmianami? Czy należy załączyć dokument wystawiony przez biegłego rewidenta potwierdzający, iż oferowane oprogramowanie finansowo-księgowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa na dzień nie wcześniejszy niż r.? Treść informacyjna, nie podlega zamówieniu jest zamieszczona informacyjnie dla Wykonawcy, że w niniejszym postępowaniu nie występują zamówienia na roboty budowlane. Pytanie 77 Dotyczy wymagania z SIWZ w pkt. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENMIA ppkt. nr 1: -oprogramowanie część biała (1 zestaw), Str. 16

17 -oprogramowanie aplikacyjne część szara (licencje) - 1 zestaw oraz wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, Prosimy o padanie ilości licencji na poszczególne moduły zarówno w części administracyjnej szarej jak i medycznej białej, które Wykonawca ma zaoferować w ramach przetargu. W aktualnym brzmieniu SIWZ nie wiadomo ile licencji mamy zaoferować Zamawiającemu, nie wiemy co oznacza 1 zestaw. Zamawiający przewiduje następującą ilość osób działających w systemie - część Szara 30 użytkowników, część Biała 105 użytkowników. Pytanie 78 Dotyczy wymagania z SIWZ w pkt. VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ppkt. 3.8: Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt informatyczny zawiera elementy fabrycznie nowe wyprodukowane zgodnie z normą ISO-9001, ISO lub równoważne oraz posiada niezbędne certyfikaty, w tym certyfikat lub deklaracja zgodności CE. Czy producent oprogramowania aplikacyjnego musi spełniać określone wymogi jakościowe w zakresie projektowania i wytwarzania oprogramowania, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny? Czy należy załączyć odpowiednie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające powyższe wymaganie? Czy podmiot świadczący usługi wdrożenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego musi spełniać określone wymogi jakościowe w zakresie wdrażania oprogramowania oraz świadczenia do nich usług serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny? Czy należy załączyć odpowiednie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające powyższe wymaganie? Ten punkt dotyczy tylko sprzętu. Pytanie 79 Dotyczy wymagania z SIWZ w pkt. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENMIA ppkt. nr 1 oraz wymagania z Załącznika nr 3 do SIWZ oprogramowanie część biała Lp. nr 47: Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych. W związku powyższym wymogiem prosimy o wskazanie wymagań dla relacyjnej bazy danych, albowiem w SIWZ brak jest wymogów w tym zakresie. Czy relacyjna baza danych ma spełniać poniższe wymagania? 1. Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach. 2. Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych 3. Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego. 4. Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei Str. 17

18 odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. 5. Możliwość zagnieżdżania transakcji powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. 6. Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). 7. Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode 8. Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 9. Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych 10. Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych 11. Wsparcie protokołu XA 12. Wsparcie standardu JDBC Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. 14. Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL. 15. Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). 16. Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu 17. Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury). 18. Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej) 19. Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. Str. 18

19 próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). 20. W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek 21. Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych 22. Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. 23. Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych. 24. Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online 25. Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). 26. Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych. Zamawiający miał w zamyśle realizację ochrony danych przechowywanych w bazach danych na poziomie ustawowym (GIODO). Pytania do Załącznika nr 8 do SIWZ projekt umowy: I. W załączniku nr 8 do SIWZ w projekcie umowy w 2 ust. 1 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał, że Wraz z protokolarnym przekazaniem przeniesienie wszelkie prawa autorskie do utworów na rzecz Zamawiającego oraz licencje na oprogramowania standardowe na wszystkich polach eksploatacji określonych w przedmiocie zamówienia. W 4 ust. 5 Zamawiający wskazał, że wynagrodzenie określone w umowie obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów na rzecz Zamawiającego oraz wynagrodzenie za udzielone licencje do oprogramowań standardowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie Zamawiający odstępuje od zapisu przeniesienia wszelkich praw autorskich Str. 19

20 Pyt. 1a: Proszę o wyjaśnienie, które elementy z wymienionych w 2 ust. 1 dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy stanowić mają utwory, podlegające zapisom o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, a nadto które z elementów należy traktować jako oprogramowanie standardowe, na które Zamawiający nabywa licencję. Zamawiający odstępuje od zapisu przeniesienia wszelkich praw autorskich Pyt. 1b: Proszę o wskazanie pól eksploatacji, na których Zamawiający ma nabyć autorskie prawa majątkowe do utworów. Zamawiający odstępuje od zapisu przeniesienia wszelkich praw autorskich Pyt. 1c: Jeśli Zamawiający pragnie poprzestać jedynie na takim rozróżnieniu produktów co do których nabywa licencję lub prawa autorskie, które to rozróżnienie wymaga każdorazowego ustalenia, czy dany element przedmiotu umowy spełnia warunki uznania go za oprogramowanie standardowe, określone w 1 pkt 4.24 to należy wskazać, że stanowić to może pole do sporu, z uwagi na trudność ustalenia w konkretnym przypadku czy oprogramowanie było gotowe w dniu złożenia oferty. Zamawiający formułując projekt umowy powinien unikać takich zapisów, które mogą stać się przyczyną sporu i starać się jednoznacznie określić zwłaszcza tak istotne kwestie jak kwestie majątkowych praw autorskich i licencji. Ponadto jeśli Zamawiający uzna, że jakikolwiek z elementów dostawy, który jest oprogramowaniem komputerowym, może być objęty postanowieniem Zamawiającego o nabyciu autorskich praw majątkowych, wnosimy o rezygnację z tego wymagania i modyfikację projektu umowy w tym zakresie poprzez jednoznaczne określenie, że wszelkie elementy przedmiotu Umowy, które są programami komputerowymi, stanowić będą przedmiot licencji niewyłącznej udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający odstępuje od zapisu przeniesienia wszelkich praw autorskich II. W załączniku nr 8 do SIWZ w projekcie umowy w 12 ust. 25 Zamawiający zastrzegł sobie prawo modyfikacji oprogramowania bez uszczerbku dla uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Jest to zapis wysoce niebezpieczny dla każdego dostawcy oprogramowania. Zamawiający nie może przenosić na wykonawcę negatywnych konsekwencji dokonanych przez siebie zmian w oprogramowaniu. Wykonawca może prawidłowo wykonywać zobowiązania z gwarancji tylko wówczas jeśli całokształt procesu utrzymania systemu, będzie podlegał jemu i będzie miał wiedzę o wszelkich wprowadzonych do systemu zmianach. Przyznane uprawnienie dla zamawiającego uniemożliwia prawidłowe wykonywanie zobowiązań gwarancyjnych. Pyt. 2 Mając powyższe na uwadze czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ poprzez wykreślenie omawianego zapisu w całości? Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. III. W załączniku nr 8 do SIWZ w projekcie umowy w 16 ust. 1 pkt b, c i d przewidziano kary umowne za opóźnienie w wykonaniu wymienionych w tym zapisie elementów przedmiotu umowy. Kary umowne opisano jako należne w przypadku opóźnienia co oznacza niewykonanie przedmiotu umowy w terminie bez względu na okoliczności, które to opóźnienie spowodowały. Tymczasem zapisy umowne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w postaci kar umownych powinny obejmować wyłącznie przypadki zawinionego niewykonania przedmiotu umowy, tj. przypadki zwłoki wykonawcy, stosownie do ogólnej zasady z art. 471 k.c. (umożliwiającej zwolnienie się od Str. 20

Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego

Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe.

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. 1 1. Baza danych część szpitalna 1 licencja bez asysty. Producent... Model... lp. Charakterystyka (wymagania minimalne)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO SIWZ. Odpowiedź nr 1 Nie. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów posiadał zainstalowane dwa procesory.

PYTANIA DO SIWZ. Odpowiedź nr 1 Nie. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów posiadał zainstalowane dwa procesory. PYTANIA DO SIWZ Przedmiot zamówienia: rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177701-2013:text:pl:html PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 1/2016 na wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Warszawa, 10.01.2017r. Comarch Healthcare S. A. ul. Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków Email: barbara.leszczynska@comarch.pl Sz. P. Jakub Więcek ESKULAP Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1 05-270 Marki Email: j.wiacek@esculapmarki.pl

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Dostęp do systemu CliniNET ver. 1.0

Dostęp do systemu CliniNET ver. 1.0 ver. 1.0 24 lutego 2012 Spis treści 1 Informacje ogólne 1 2 Instalacja oprogramowania 3 3 Pierwsze logowanie 5 4 Wyszukiwanie informacji o pacjentach 9 5 Pytania i odpowiedzi 12 1 Informacje ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych Załącznik do zarządzenia Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Zielona Góra 2012-12-31 Opis funkcjonalny Program ezoz pozwala

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 15/2016 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-05-25 MODUŁ aswslow.dll OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano okno listy stosowanych w szpitalu numerów GTIN/EAN wywoływane z poziomu

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro Żnin, dnia 28 lutego 2011r. OR. 2722.7.2011 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na wdrożenie części informatycznej dla potrzeb obsługi systemu monitorowania poziomu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis zmian w wersji 2.8.7 Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Andrzej Sarnowski Warszawa, 2017-03-16 Fazowanie Projektu P1 * Faza 1 Obejmowała zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 17 maja 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie,

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo