Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1"

Transkrypt

1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników Spółki za pośrednictwem przeglądarki WWW oraz korzystać z infrastruktury serwerowej i bazodanowej Spółki. Powinien zostać dostarczony opis modelu danych zawartych w bazie. Wymagane jest wsparcie dla przeglądarki MS Internet Explorer 8.0 lub nowszej oraz Firefox 3.5 lub nowszej. System musi dawać użytkownikowi możliwość wyboru języka interfejsu. Wymagane języki to przynajmniej polski i angielski Dostęp do systemu System powinien być dostępny dla wszystkich pracowników Polfy Warszawa S.A. posiadających dostęp do sieci teleinformatycznej. jak również może być udostępniony dla użytkowników sieci w spółkach zależnych. System powinien korzystać z Active Directory w celu autoryzacji użytkowników. W przypadku, gdy dany użytkownik nie ma dostępu do Active Directory, system musi mieć możliwość korzystania z własnej bazy użytkowników Konfigurowanie systemu System powinien być elastyczny (szeroki zakres konfigurowalności, możliwość tworzenia własnych rozszerzeń) i pozwalać na modyfikacje wynikające ze zmieniających się potrzeb Spółki. Wskazane jest, aby Polfa miała możliwość modyfikacji i tworzenia nowych raportów. System musi być skalowalny, aby umożliwić rozwój w ramach nowopojawiających się wymagań np. wydajnościowych Integracja z innymi systemami Nowy system powinien zapewniać bogate mechanizmy integracji. Umożliwiać integrację z innymi systemami różnych producentów, zwiększający zakres zastosowania narzędzia IT w Spółce (np. gospodarka środkami trwałymi IT,

2 zarządzanie licencjami). System musi posiadać możliwość importu i eksportu danych Bezpieczeństwo Środowisko zarządzane przez Polfę Warszawa wymaga przestrzegania bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa, zatem dostarczony system powinien takie standardy wspierać. System musi posiadać możliwość definiowania uprawnień dostępu zarówno do modułów, raportów jak i do bazy. 2. Wymagania funkcjonalne 2.1. System powinien wyróżniać następujące role: a) Użytkownik pracownicy Spółki z możliwością zdefiniowania dodatkowych uprawnień dla kierownika działu/oddziału występujących o uprawnienia dla podległych pracowników, b) 1. linia wsparcia pracownik zespołu Service Desk, c) 2. linia wsparcia pracownik Oddziału Serwisu lub pracownik innego oddziału w ramach działu IT, d) Gestor systemu właściciel systemu decydujący o nadaniu uprawnień do poszczególnych funkcjonalności systemu i odpowiadający za kierunki rozwoju systemu, e) Administrator kierownik zespołu Service Desk, 2.2. Obsługa zgłoszeń serwisowych: a) rejestracja i obsługa zgłoszeń serwisowych wraz z dokumentami towarzyszącymi: - Zgłoszenia Serwisowe, - Wnioski Nadania Uprawnień (WNU), b) system musi mieć możliwość wystawienia zgłoszenia wieloma kanałami, w szczególności przez stronę WWW i , c) system powinien posiadać mechanizm automatycznego przekształcania wiadomości we wniosek o usługę lub incydent, d) system musi umożliwiać użytkownikom przeglądanie na stronie www statusu własnych zgłoszeń oraz bazy wiedzy znanych problemów i sposobu ich rozwiązań,

3 e) system musi mieć możliwość klasyfikacja zgłoszeń w oparciu o priorytet i pilność, f) system musi mieć możliwość przypisywanie zgłoszeń do określonego serwisanta i zmiany przypisanego serwisanta, g) system powinien automatycznie wypełniać formularz danymi użytkownika tworzącego zgłoszenie na podstawie loginu, h) system powinien mieć możliwość przypisania zgłoszenia do danego użytkownika w przypadku, gdy jest ono wystawiane w jego imieniu przez pracownika działu IT lub innego użytkownika systemu, i) system musi umożliwiać sklasyfikowanie wniosku (wielopoziomowe drzewko kategorii), wskazanie zasobów, których dotyczy zgłoszenie, dołączanie dowolnego dokumentu w postaci elektronicznej (np. zrzut z ekranu z komunikatem błędu), j) system musi posiadać możliwość automatycznego (w oparciu o elastycznie definiowalne kryteria) przypisania odpowiednich pracowników lub grup wsparcia jako odpowiedzialnych za obsługę wpływającego wniosku, k) system powinien umożliwiać tworzenie szablonów typowych wniosków, z możliwością aktywacji i dezaktywacji wybranych pól, w zależności od typu zgłoszenia i jego parametrów, l) system powinien umożliwiać kontakt elektroniczny lub telefoniczny z użytkownikiem w celu weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu, m) system powinien mieć możliwość ponownego otwarcia uprzednio zamkniętego zgłoszenia, n) system powinien mieć możliwość ręcznego i automatycznego zamykania zgłoszeń o statusie Zrealizowane po określonym i odpowiednio zdefiniowanym czasie, o) system powinien mieć możliwość zmiany statusu zgłoszenia (wymagany opis przyczyny zmiany przez osobę dokonującą zmiany), p) system powinien mieć możliwość zmiany etapu realizacji zgłoszenia przez pracowników działu IT, q) system musi zapewnić monitorowanie zgłoszenia od momentu powstania aż do momentu jego rozwiązania i zamknięcia z uwzględnieniem tego, kto i kiedy był odpowiedzialny za jego obsługę, jakie czynności zostały wykonane w trakcie jego realizacji i kto i kiedy je wykonał, r) system powinien mieć możliwość wyszukiwania zgłoszeń po identyfikatorze zgłoszenia, loginie osoby wystawiającej, loginie osoby realizującej zgłoszenie, po dowolnym fragmencie tekstu zgłoszenia,

4 s) w przypadku pojawienia się masowych zgłoszeń dotyczących tej samej kwestii, system musi posiadać mechanizm grupowania wniosków w ramach jednego rekordu nadrzędnego, tak aby oddział wsparcia pracował z jednym rekordem, a do rekordów podrzędnych była przenoszona komunikacja, rozwiązania i zmiany statusów, t) system powinien posiadać mechanizmy ułatwiające pracownikom Service Desku identyfikację podobnych wniosków o usługę lub incydentów, u) aby uniknąć ponownego wykonania tej samej pracy, system musi posiadać efektywny mechanizm przeszukiwania z jednego miejsca zarówno wniosków o usługę, incydentów, problemów jak i bazy wiedzy, v) system musi mieć możliwość dodawania komentarzy i opisów dotyczących przebiegu obsługi zgłoszenia na każdym etapie jego realizacji, w) system powinien mieć mechanizm powiadamiania (np. ) określenie i kontrola czasu pozostałego do odpowiedniego obsłużenia zgłoszenia, wysyłając powiadomienia do właściwych osób, x) system musi posiadać mechanizm automatycznego przypisywania odpowiednich pracowników lub grup wsparcia, jako odpowiedzialnych za obsługę wpływających zgłoszeń od użytkowników Pola obowiązkowe/wymagane przy wystawianiu nowego zgłoszenia: a) ID zgłoszenia, b) status, c) autor zgłoszenia, d) priorytet, e) kategoria, f) temat, g) opis, h) data zgłoszenia Pola nieobowiązkowe/ nie wymagane przy wystawianiu nowego zgłoszenia: a) produkt, b) nazwa programu, c) nazwa/numer menu, d) określenie sprzętu, e) lokalizacja sprzętu, f) uwagi Status zgłoszenia

5 a) Nowe b) Do uzupełnienia c) Oczekujące d) Zatwierdzone e) Realizowane f) Odrzucone g) Zrealizowane 2.6. System musi posiadać tzw. bazę wiedzy w której użytkownik sam może wyszukać rozwiązania znanych problemów i uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania. Baza wiedzy musi posiadać możliwość dodawania do rekordów poszczególnych rozwiązań plików z dokumentacją, wykresami oraz plików multimedialnych Rejestracja czasu obsługi zgłoszenia Na każdym etapie zgłoszenia musi być rejestrowany czas jego obsługi. System powinien umożliwiać rejestrowanie aktywności związanych z poszczególnymi incydentami oraz śledzenie czasu pracy personelu. Pola obowiązkowe dotyczące czasu obsługi zgłoszenia: a) przewidywany czas realizacji, b) faktyczny czas realizacji, c) sumaryczny czas realizacji liczony automatycznie przez system, jako suma faktycznych czasów realizacji zgłoszenia Generowanie raportów a) system powinien umożliwiać generowanie raportów na podstawie zadanych parametrów; podstawowe niezbędne raporty to co najmniej: obciążenie serwisanta lub podanej grupy serwisantów, średni czas realizacji zgłoszeń wg daty/ serwisanta/ identyfikatora zgłoszenia, czasu obsługi zgłoszeń określonych typów na poszczególnych etapach, ilość zgłoszeń w zdefiniowanym przedziale czasowym z podziałem na rodzaje zgłoszeń i komórki organizacyjne, ilość zgłoszeń według użytkownika lub podanej grupy użytkowników, ilość zgłoszeń według serwisanta, ilość zgłoszeń według statusu zgłoszeń,

6 ilość negatywnych cykli Do poprawki, ilość zgłoszeń ponownie otwartych, b) system powinien posiadać graficzne narzędzie do prezentowania raportów, c) system musi posiadać mechanizm do uruchamiania raportów na bazie zadanego harmonogramu i przesłanie wyników pocztą elektroniczną, d) system musi posiadać możliwość definiowania prostych raportów ad-hoc, raportowanie to powinno umożliwiać wybór kolumn raportu, kolumn do grupowania i sortowania wg identyfikatora zgłoszenia (rosnąco i malejąco), priorytetu, statusu zgłoszenia (rosnąco i malejąco), daty zgłoszenia, użytkownika, komórki organizacyjnej, serwisanta, e) system musi posiadać możliwości zabezpieczające przed uruchomieniem raportów zwracających za dużą liczbę rekordów, f) system musi mieć możliwość dostosowania interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkownika. 3. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne) 3.1. System powinien posiadać moduł do zarządzania umowami SLA (zewnętrznymi i wewnętrznymi) System powinien zapewniać mechanizmy umożliwiające współdziałanie z istniejącą infrastrukturą programową Spółki, a w kolejnych etapach rozwoju systemu zarządzania IT nie ograniczać wyboru dostawcy Powinna istnieć możliwość dokupienia standardowych adapterów do wiodących systemów klasy ERP System powinien automatycznie wypełniać formularz danymi użytkownika tworzącego zgłoszenie na podstawie loginu oraz ustawić kontekstowy filtr na zasoby (takie, jakie są przypisane osobie wystawiającej zgłoszenie) umożliwiający użytkownikowi szybkie odnalezienie należącego do niego sprzętu i oprogramowania, którego używa System powinien udostępniać mechanizm tzw. tablicy ogłoszeń, poprzez którą pracownicy Service Desk komunikują się z użytkownikami. System powinien rejestrować fakt przeczytania komunikatu System powinien umożliwiać pracownikom Serwisu zdalne przejmowanie kontroli nad stacjami użytkowników w celu przyspieszenia diagnozy i usunięcia incydentów System powinien zapewniać możliwość szyfrowania wskazanych danych w bazie tak, aby dostęp do bazy innymi narzędziami nie dawał możliwości odczytu ich wartości.

7 3.8. System powinien umożliwiać wysyłanie do użytkownika Ankiety satysfakcji w celu oceny realizacji zgłoszenia Powinna istnieć możliwość udostępnienia Polfie Warszawa S.A. kodów źródłowych dostarczonego oprogramowania System powinien udostępniać funkcjonalności zgodną z ITIL v System powinien działać z różnymi relacyjnymi bazami danych, w szczególności Oracle, MySQL, MS SQL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Wymagania dotyczące systemu WrokFlow DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Szczecin 2011 1 Spis treści Wymagania dotyczące oferentów oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym Wsparcie i Rozwój Systemu Centrum Gospodarki Własnej opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 i Enterprise Portal oraz ewentualna migracja do wyższej wersji Microsoft Dynamics AX etap dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo