INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: Podpis cyfrowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Wstęp Przygotowanie certyfiaktów Dodawanie certyfikatu nadrzędnego Dodawanie certyfikatu pracownika Informacje dodatkowe Podpisywanie dokumnetów Przeglądanie dokumentów zapisanych i podpisanych certyfikatem podczas drukowania Zapis dokumentów bez podpisu elektroniczego Zapis dokumentu bez podpisu przez pracownika, który posiada obowiązujący certyfikat Zapis dokumentu przez pracownika, który nie posiada obowiązującego certyfikatu Zarządzanie dokumentami zapisanymi Przykładowe wydruki, które można podpisywać cyfrowo Strona 1 z 14

2 1. WSTĘP Podpis elektroniczny jest to pojęcie, które pojawiło się w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz z późn. zm). Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy podpis elektroniczny stanowią dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Dokument opatrzony podpisem elektronicznym może być przy spełnieniu dodatkowych przesłanek równoważny pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. Aby umożliwić elektroniczne przechowywanie dokumentów Apteka Szpitalna Windows została rozbudowana o możliwość generowania certyfikatów, na podstawie których można podpisywać dokumenty podpisem bezpiecznym. Zgodnie z ustawą bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Dokument podpisany cyfrowo w systemie KS-ASW jest to skompresowany pakiet składający się z podpisanego pliku o rozszerzeniu XML zawierającego zestaw danych umożliwiających między innymi jednoznaczną identyfikację osoby składającej podpis elektroniczny oraz pliku pdf będącego dokładnym odzwierciedleniem podglądu dokumentu, wraz z grafiką towarzyszącą. Całość zapisana jest do bazy danych skąd może być pobrana na żądanie w dowolnym momencie. 2. PRZYGOTOWANIE CERTYFIAKTÓW Aby rozpocząć korzystanie z bezpiecznego podpisu elektronicznego niezbędne jest utworzenie certyfikatów pracowniczych imiennie dla tych pracowników, którzy będą mogli podpisywać dokumenty drogą elektroniczną. Okno zarządzania certyfikatami znajduje się w module ASW41 Administrator w menu głównym modułu Uprawnienia -> Certyfikaty. Okno dostępne jest po nadaniu uprawnienia Tworzenie certyfikatów dla podpisu elektronicznego. Okno zarządzania certyfikatami wygląda następująco: Rys. 1 Wybór okna zarządzania certyfikatami Strona 2 z 14

3 Rys. 2 Okno zarzadzania certyfikatami Dostępne funkcje: [F2] Nowy pozwala utworzyć nowy certyfikat nadrzędny lub pracowniczy. [F5] Zapisz pozwala na eksport certyfikatu i zapisanie na dysku. Rys. 3 Certyfikat pracownika zapisany w katalogu na dysku [F8] Usuń usuwa wybrany certyfikat. Po wybraniu funkcji system poprosi o potwierdzenie usunięcia. Jeżeli do usunięcia został wybrany certyfikat nadrzędny, system poinformuje, że wraz z certyfikatem nadrzędnym zostaną usunięte wszystkie podrzędne. [ESC] Anuluj opuszcza okno zarządzania certyfikatami. Pokaż usunięte wyświetla certyfiakty, które zosatały usunięte. Pokaż nieaktywne wyświetla certyfikaty, które już nie obowiązują. Rozwiń rozwija drzewo certyfikatów. Zwiń zwija drzewo certyfikatów. Strona 3 z 14

4 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego Aby wystawiać certyfikaty dla wybranych pracowników niezbędne jest stworzenie certyfikatu nadrzędnego dla szpitala. Stworzenie takiego certyfikatu możliwe jest po wybraniu funkcji [F2] Nowy z okna Zarządzania certyfikatami. Wyświetli się następujące okno: Rys. 4 Tworzenie certyfikatu nadrzędnego Certyfikat jest tworzony na podstawie danych znajdujących się w wizytówce firmy. Domyślnie certyfikat nadrzędny jest ważny przez okres 5 lat od dnia wystawienia. Datę tą można zmienić tylko na etapie tworzenia certyfikatu w polu Ważny do dnia. Po wybraniu przycisku [F2] Generuj wyświetla się okno zabezpieczania certyfikatu hasłem. Rys. 5 Zabezpieczanie certyfikatu Górna część okna wyświetla informacje podstawowe na temat podmiotu certyfikatu. Poniżej należy uzupełnić hasło, którym certyfikat będzie zabezpieczony. Hasło to będzie zabezpieczać certyfikat przed nieautoryzowanym Strona 4 z 14

5 dostępem przez osoby trzecie. Należy zapamiętać hasło, ponieważ nie jest ono przechowywane w systemie i nie ma możliwości jego odzyskania. Wygenerowany certyfikat nadrzędny wygląda następująco: 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika Rys. 6 Certyfikat nadrzędny Certyfikat pracownika można utworzyć tylko jeżeli istnieje certyfikat nadrzędny (certyfikat szpitala). Aby stworzyć certyfikat należy wybrać funkcję [F2] Nowy z okna zarządzania certyfikatami. Rys. 7 Generowanie certyfikatu pracownika Strona 5 z 14

6 W nowo otwartym oknie należy ustawić Rodzaj certyfikatu na wartość Pracownika i za pomocą [F5] Wybierz należy wskazać pracownika, dla którego będzie tworzony certyfikat. Certyfikat jest domyślnie ważny do dania przed dniem ważności certyfikatu nadrzędnego. Na etapie tworzenia certyfikatu datę tą można zmienić, jednak certyfikat pracownika nie może być ważny dłużej niż certyfikat nadrzędny. Po wybraniu funkcji [F2] Generuj wyświetlane jest okno autoryzacji certyfikatu certyfikatem nadrzędnym. Aby przejść dalej należy podać hasło, które było podawane podczas tworzenia certyfikatu szpitala. Okno autoryzacji wygląda następująco: Rys. 8 Autoryzacja certyfikatu Po wpisaniu poprawnego hasła i wybraniu [F2] OK wyświetli się okno zapisywania certyfikatu: Rys. 9 Zapis certyfikatu pracownika Górna część okna informuje o podmiocie certyfikatu. Aby zapisać nowy certyfikat należy podać hasło lub wybrać sposób generowania hasła: Generuj na podstawie imienia i nazwiska hasło będzie się składać z pierwszej litery imienia i całego nazwiska. Wygeneruj na podstawie loginu hasło będzie zgodne z loginem pracownika, dla którego generowany jest certyfikat. Wygeneruj losowe hasło hasło będzie losowym ciągiem znaków. Strona 6 z 14

7 Rys. 10 Losowo wygenerowane hasło pracownika Hasła certyfikatów pracownika, tak jak hasło certyfikatu nadrzędnego nie jest zapamiętywane. Nie ma możliwości zmiany hasła ani jego odzyskania. Zapisany certyfikat pracownika wygląda następująco: 2.3. Informacje dodatkowe Rys. 11 Certyfikat pracownika System KS-ASW nie kontroluje ilości wprowadzanych certyfikatów nadrzędnych jak i certyfikatów wystawianych dla jednego pracownika. Oznacza to, że jeden pracownik może mieć więcej niż jeden ważny certyfikat w tym samym czasie. W takiej sytuacji obowiązującym certyfikatem jest ten, który ma późniejszy termin obowiązywania i tylko takim certyfikatem będzie można podpisywać dokumenty. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone na skutek tego, że certyfikat nie ma daty rozpoczęcia obowiązywania, a jedynie datę ważności certyfikatu. Jeżeli system sprawdzałby unikalność okresu obowiązywania certyfikatu nie pozwoliłby wygenerować nowego certyfikatu przed zakończeniem obowiązywania starego certyfikatu. A to mogłoby to spowodować brak ciągłości obowiązywania certyfikatów, a co za tym idzie wpłynąć negatywnie na pracę apteki szpitalnej. Strona 7 z 14

8 3. PODPISYWANIE DOKUMNETÓW Podpisanie dokumentu może nastąpić w podczas drukowania wybranych dokumentów. Jeżeli użytkownik posiada aktywny certyfikat pojawi się znak certyfikatu przy wydrukach, dla których możliwe jest jego użycie: Rys. 12 Oznaczenie, że certyfikat użytkownika jest ważny i wydruk można podpisać Aby podpisać dokument należy wybrać symbol certyfikatu lub skrót [Alt + F10]. System wyświetli okno autoryzacji certyfikatu. Użytkownik powinien uzupełnić hasło zgodnie z hasłem, które otrzymał w momencie generowania certyfikatu. Po wpisaniu poprawnego hasła i wybraniu funkcji [F2] OK pojawi się następujące okno potwierdzające poprawny zapis: Rys. 13 Zapis dokumentu do bazy 3.1. Przeglądanie dokumentów zapisanych i podpisanych certyfikatem podczas drukowania Przegląd dokumentów zapisanych lub podpisanych elektronicznie możliwy jest podczas drukowania dokumentów w oknie Opcje wydruku -> Zaawansowane -> Przegląd raportów podpisanych elektronicznie [Alt + F11] (Funkcja dostępna jest po nadaniu uprawnienia Przeglądanie wydruków podpisanych elektronicznie). Strona 8 z 14

9 Okno przeglądu dokumentów wygląda następująco: Rys. 14 Przegląd raportów Rys. 15 Okno przeglądania zapisanych dokumentów Okno pozwala między innymi na zapisywanie, filtrowanie i usuwanie dokumentów. Szczegółowy opis okna znajduje się w dalszej części instrukcji w punkcie Zarządzanie dokumentami zapisanymi. 4. ZAPIS DOKUMENTÓW BEZ PODPISU ELEKTRONICZEGO Dokumenty, które mogą zostać podpisane cyfrowo można także zapisać nie używając podpisu elektronicznego. W programie KS-ASW dokumenty takie mogą zapisywać osoby, które nie posiadają ważnego certyfikatu oraz osoby, które certyfikat posiadają Zapis dokumentu bez podpisu przez pracownika, który posiada obowiązujący certyfikat Aby zapisać dokument bez podpisu cyfrowego należy wycofać się z autoryzacji certyfikatu: Strona 9 z 14

10 Rys. 16 Wycofanie się z autoryzacji certyfikatu System wyświetli pytanie czy zapisać wydruk bez podpisu cyfrowego. Po wybraniu TAK wydruk zostanie zapisany do bazy. Rys. 17 Zapisywanie bez podpisu cyfrowego 4.2. Zapis dokumentu przez pracownika, który nie posiada obowiązującego certyfikatu Jeżeli pracownik nie posiada obowiązującego certyfikatu także może zapisywać wydruk z okna Opcje wydruków. W oknie nie będzie symbolu certyfikatu: Rys. 18 Okno opcji drukowania dla osoby bez aktualnego certyfikatu Po wybraniu symbolu wydruk zostanie zapisany do bazy danych. 5. ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ZAPISANYMI Okno zarządzania wszystkimi zapisanymi wydrukami znajduje się w module ASW22 Kartoteki w menu głównym modułu Inne -> Przegląd wydruków -> Przegląd wydruków podpisanych cyfrowo. Strona 10 z 14

11 Okno przeglądania wydruków wygląda następująco: Rys. 19 Lokalizacja przeglądu wydruków Opis poszczególnych pól: Rys. 20 Okno zarządzania zapisanymi wydrukami P w kolumnie może znaleźć się symbol, który oznacza, że dokument został podpisany cyfrowo. Nazwa raportu symbol raportu. Mod numer modułu, z którego nastąpił zapis raportu. Data utworzenia data i godzina zapisu dokumentu. Nazwa pliku nazwa pliku w bazie danych. Z taką nazwą zostanie zapisany plik na nośniku danych po wybraniu [F5] Zapis do pliku. Dodatkowo pod przeglądem wydruków znajdują się informacje o osobie, która zapisała wydruk oraz o wersji modułu w czasie zapisu raportu. Dostępne funkcje: [CTRL+F3] Podgląd pozwala na podgląd dokumentu za pomocą zewnętrznej przeglądarki (Internet Explorer) i przeglądarki plików o rozszerzeniu PDF. Do poprawnego działania obu opcji potrzebna jest zainstalowana w systemie przeglądarka plików PDF. Strona 11 z 14

12 Rys. 21 Podgląd zapisanego pliku w przeglądarce KS-ASW [F5] Zapis do pliku pozwala wybrać ścieżkę zapisu raportu poprzez wskazanie katalogu zapisu. Rys. 22 Przykładowy raport zapisany na dysku Plik zapisuje się w formie skompresowanej o rozszerzeniu ZIP. Po rozpakowaniu pliki można podglądnąć za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej (plik XML) lub przeglądarki plików PDF. Strona 12 z 14

13 Rys. 23 Podgląd pliku XML w przeglądarce Internet Explorer Strona 13 z 14

14 [F7] Filtr pozwala zawęzić lub rozszerzyć listę domyślnie wyświetlanych raportów. Opcja Ukryj powtarzające się grupuje powtarzające się raporty i wyświetla tylko najnowszy. Rys. 24 Filtr przeglądu [F8] Usuń usuwa wybrany raport. Jeżeli raporty są pogrupowane opcja usuwa tylko najnowszy raport. [F10] Weryfikuj podpis pozwala sprawdzić autentyczność podpisu a także wyświetlić dodatkowe dane na temat osoby podpisującej. Jeżeli podpis został poprawnie zweryfikowany wyświetli się informacja jak na rysunku poniżej: Rys. 25 Weryfikacja podpisu cyfrowego [ESC] Wyjście opuszcza okno przeglądu dokumentów. 6. PRZYKŁADOWE WYDRUKI, KTÓRE MOŻNA PODPISYWAĆ CYFROWO Przykładowe wydruki: ASW11 Wydawanie Wydruki podstawowe rozchodów i korekt ASW13 Zakupy Wydruki podstawowe dokumentów przychodu i korekt ASW21 Zestawienia Raport przychodów i rozchodów, podstawowe wydruki rejestrów dokumentów przychodów i rozchodów Strona 14 z 14

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo