Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia"

Transkrypt

1 Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie Kraków 2011

2 Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wykłady zostały opracowane przez zespół pracowników Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii Katedry Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo Hutniczej w składzie: 1. dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. nadzw. AGH Kierownik Pracowni 2. dr inż. Mariusz Kapusta adiunkt, Z-ca Kierownika Pracowni 3. dr inż. Jacek Korski wykładowca w Pracowni 4. dr inż. Paweł Pytlik wykładowca w Pracowni 5. mgr inż. Barbara Bielowicz asystent w Pracowni 6. mgr inż. Dagmara Nowak Senderowska asystent w Pracowni 7. Marek Pers specjalista ds. dydaktyki

3 Wykład 11 z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Temat wykładu: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

4 Pojęcia podstawowe Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy metoda, umożliwiająca uporządkowanie i usystematyzowanie wszystkich działań związanych z bhp w zakładzie, której przyświeca idea pełnego zaangażowania kierownictwa i pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa pracy.

5 Pojęcia podstawowe System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy część ogólnego systemu zarządzania organizacją, obejmującego strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

6 Koncepcja systemu zarządzania bhp Koncepcja systemu zarządzania bhp jest oparta na zasadzie ciągłego doskonalenia. Umożliwia ona wszystkim jednostkom organizacyjnym opracowanie i realizację optymalnej polityki BHP.

7 Cykl pracy Deminga PLAN planuj AKT wykonaj DO działaj CHECK sprawdź

8 Model systemu zarządzania bhp według polskiej normy PN-N-18001

9 Cele stawiane systemowi zarządzania bhp minimalizacja strat powodowanych niedostatkami w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy nie tylko w kontekście strat spowodowanych urazami pracowników i chorobami zawodowymi, ale również jako straty finansowe (stawka ubezpieczeniowa zależna od liczby wypadków przy pracy i liczby osób pracujących w warunkach narażenia, stawka ubezpieczeń majątkowych, odszkodowania i kary umowne), straty materialne (sprzęt, wyposażenie), straty produkcyjne (przerwy, przestoje, fluktuacja załogi), straty w wizerunku przedsiębiorstwa,

10 Cele stawiane systemowi zarządzania bhp ustawiczne samodoskonalenie ciągła poprawa znana z norm ISO 9000 oraz mierzona skutecznością systemu, podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy wśród załogi przedsiębiorstwa, podkreślenie wagi prewencji taniej jest zapobiegać niż pokrywać straty.

11 Zadania systemu zarządzania bhp określenie wymagań obowiązujących przepisów prawnych i ustalanie wynikających z nich działań, identyfikowanie zagrożeń oraz analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz w skali całego przedsiębiorstwa, gdyż skutecznie potrafimy zarządzać tym, co zostało oszacowane, rejestrowanie i analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych - eliminowanie przyczyn po analizie przyczyn zdarzeń potencjalnie wypadkowych to najskuteczniejsza forma prewencji,

12 Zadania systemu zarządzania bhp analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustalanie celów i priorytetów działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planowanie zadań ukierunkowanych na ich osiągnięcie, ciągłe monitorowanie warunków pracy poprzez wprowadzanie procedur okresowej oceny i dokumentowania zagrożeń na stanowiskach pracy,

13 Zadania systemu zarządzania bhp systematyczne przeprowadzanie audytów i przeglądów okresowych systemu zarządzania oraz realizowanie wynikających z nich działań korygujących (ocena funkcjonowania systemu daje podstawy do jego ulepszania na podstawie stwierdzonych odstępstw, a nie np. na podstawie zaistniałych wypadków), konieczność opracowania polityki bezpieczeństwa pracy, Księgi Bezpieczeństwa Pracy, wyznaczenie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa pracy (koordynator i osoba nadzorująca realizację zadań związanych z bezpieczeństwem pracy).

14 Wybrane elementy systemu zarządzania bhp Przegląd wstępny Zaangażowanie kierownictwa Planowanie Wdrażanie i funkcjonowanie

15 Przegląd wstępny Podstawowym celem przeglądu jest zbadanie stanu aktualnych sposobów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (stan bhp) w przedsiębiorstwie i ich wpływu na ogólny poziom bezpieczeństwa oraz wskazanie rozwiązań mających decydujący wpływ na skuteczne wdrożenie skutecznego systemu zarządzania bhp.

16 Przegląd wstępny identyfikacja wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych w odniesieniu do działalności organizacji, a w szczególności w odniesieniu do stanowisk pracy oraz wyrobów i usług produkowanych, ocena działalności w zakresie bhp w porównaniu z odpowiednimi przepisami, normami, wytycznymi itp. oraz wewnętrznymi kryteriami, analiza przypadków wystąpienia niezgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innych,

17 Przegląd wstępny identyfikacja zagrożeń występujących na stanowiskach pracy w organizacji, oraz innych zagrożeń związanych z jej działaniami, wyrobami lub usługami, które może nadzorować i na które może wpływać, analiza danych dotyczących zaistniałych w organizacji wypadków przy pracy i awarii oraz chorób zawodowych, oczekiwania i opinie zainteresowanych stron, funkcjonowanie i procedury innych systemów zarządzania w organizacji, które mogą wpływać na efekty działań w zakresie bhp.

18 Zaangażowanie kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa powinno obejmować m. in.: decyzję o ustanowieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, przedstawienie wszystkich korzyści wynikających z wdrożenia systemu (dotyczących zarówno organizacji, kierownictwa, jak i pracowników), nadanie wdrażanemu systemowi odpowiedniego priorytetu, zabezpieczenie środków niezbędnych dla stworzenia, wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, określenie strategii oraz celów strategicznych bhp,

19 Zaangażowanie kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa powinno obejmować m. in.: (...c.d.) propagowanie polityki bhp, zainicjowanie przeglądu wstępnego, nadzorowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, zapewnienie przejrzystości systemu dzięki szczegółowej, powszechnie dostępnej i dostarczanej z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym informacji o jego funkcjonowaniu, upowszechnienie merytorycznych konsultacji z zakresu bhp, osobiste uczestnictwo kierowników w zespołach roboczych i projektowych,

20 Zaangażowanie kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa powinno obejmować m. in.: (...c.d.) systematyczne organizowanie spotkań i narad celem omawiania zagadnień i problemów BHP, upór i konsekwencję w eliminowaniu wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, nieustające dążenia do redukcji ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, przykładne stosowanie środków ochrony indywidualnej, nagradzanie personelu za szczególne dokonania w zakresie realizacji polityki bhp.

21 Planowanie Bazą dla planowania w obszarze bhp są wyniki przeglądu wstępnego przedsiębiorstwa, misja, wizja i wartości przedsiębiorstwa. Planowanie posiada cztery zasadnicze etapy: 1. ustalenie celu lub wiązki celów, 2. określenie istniejącej sytuacji, 3. ustalenie co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celów, 4. opracowanie planu lub zbioru zadań prowadzących do osiągnięcia celu.

22 Planowanie Hierarchia planów Hierarchia planów w zakresie systemu zarządzania bhp w stosunku do polityki bhp oraz wizji, misji i wartości organizacji

23 Planowanie Poziom strategiczny Strategia w zakresie bhp jest to formalnie ustanowiony i zapisany program bezpiecznej pracy w organizacji. Polityka BHP powinna zostać sformułowana w sposób przejrzysty i zrozumiały. Stanowi ona punkt odniesienia dla podejmowania decyzji z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz oceny działań w tym zakresie. Powinna określać długoterminowe cele danego przedsiębiorstwa, a także podstawowe zasady, którymi kierować się będzie kierownictwo przedsiębiorstwa, aby te cele zrealizować.

24 Planowanie Poziom strategiczny Pisemnie sformułowana polityka bhp może składać się z: intencje kierownictwa i główne postanowienia w dziedzinie zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, określenie głównych obszarów odpowiedzialności za organizowanie bezpieczeństwa pracy zatrudnionych, ogólne zasady zarządzania bhp w zakładzie.

25 Planowanie Poziom taktyczny i operacyjny Planowanie celów i działań bhp na poziomie taktycznym i operacyjnym jest związane z koniecznością zbierania i przetwarzania odpowiednich informacji i koncentruje się odpowiednio - na realizacji celów ogólnych i celów szczegółowych. Cele ogólne i formułowane dla nich plany ogólne angażują wyższy i średni szczebel zarządzania. Charakteryzują się projektowanymi wynikami o rocznym lub nawet dłuższym horyzoncie czasowym. Cele te powinny być wyrażone ilościowo np. obniżenie poziomu zapylenia o 25%. Cele i plany szczegółowe opracowuje kadra średniego i niższego szczebla kierowniczego. Cele te mają stosunkowo wąski zakres i krótkoterminowy horyzont czasowy. Przykładem celu szczegółowego może być wymiana zniszczonych części maszyn i urządzeń.

26 Wdrażanie i funkcjonowanie Odpowiedzialność i uprawnienia Ustawa Kodeks pracy przewiduje, że w przedsiębiorstwie za stan bhp odpowiada pracodawca. Osoba, która organizuje w zakładzie system zarządzania bhp oraz pełni naczelną rolę ponosi jednoosobowo największą odpowiedzialność za bezpieczeństwo personelu. Szkolenia Umiejętności i wiedza wszystkich zatrudnionych pracowników stanowią wiele o potencjale rozwojowym systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i są jego istotnym ogniwem. Kwestię szkoleń BHP reguluje Kodeks pracy i obejmują one: szkolenia wstępne (instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy) i szkolenia okresowe.

27 Wdrażanie i funkcjonowanie Komunikacja Komunikowanie się w systemie zarządzania bhp jest procesem przekazywania informacji między jego podmiotami. Odmiany komunikacji w organizacji: komunikacja pionowa płynąca w dół i w górę systemu, zwykle wzdłuż linii służbowego podporządkowania, komunikacja pozioma przepływająca w poziomie w ramach systemu, obejmuje równorzędne komórki organizacyjne i osoby zajmujące równorzędne stanowiska w hierarchii organizacyjnej.

28 Wdrażanie i funkcjonowanie Komunikacja (...c.d.) Komunikacja w ramach systemu zarządzania bhp obejmuje działania: pozyskiwanie potrzebnych informacji z zewnątrz organizacji, przekazywanie informacji o zagadnieniach bhp wewnątrz organizacji i dostarczanie ich do tych miejsc, gdzie mogą być potrzebne, przekazywanie odpowiednich informacji na zewnątrz.

29 Wdrażanie i funkcjonowanie Dokumentacja Najważniejszym i najwyższym w hierarchii dokumentem opisującym system zarządzania bhp jest Księga Bezpieczeństwa Pracy. Do najważniejszych jej części należą: polityka bhp, charakterystyka przedsiębiorstwa, zobowiązanie kierownictwa, definicje. Drugi poziom w hierarchii dokumentów systemu zarządzania bhp stanowią procedury. Opisują one w jaki sposób określone zadania należy realizować w przedsiębiorstwie. Zestaw procedur zależy od potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz przyjętej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem pracy.

30 Wdrażanie i funkcjonowanie Dokumentacja (...c.d.) Instrukcje pracy stanowią trzeci poziom w hierarchii dokumentów systemu zarządzania bhp. Instrukcje takie powinny zostać opracowane z wykorzystaniem wyników analizy ryzyka dla danego stanowiska lub zadania. Analiza ryzyka powinna dostarczyć informacji o niezbędnych środkach kontrolowania poziomu ryzyka, tak aby jego poziom był akceptowalny, biorąc pod uwagę potencjalne straty i prawdopodobieństwo wypadku. Czwartym poziomem w hierarchii dokumentów systemu zarządzania bhp jest dokumentacja operacyjna, którą stanowią dokumenty opisujące bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy jest to sprawa bardzo istotna, gdyż brak lub złe dokumenty mogą spowodować poważne zagrożenia.

31 Wdrażanie i funkcjonowanie Sprawdzanie Sprawdzanie (kontrola) jest wykorzystywane do obserwowania postępów zaplanowanych prac i ich efektów. Nieodzowną sprawą systematycznego kontrolowania jest monitorowanie i przeprowadzanie audytów.

32 Wdrażanie i funkcjonowanie Sprawdzanie (...c.d.) Monitorowanie bezpieczeństwa pracy może mieć dwojaki charakter: proaktywny obserwacje stanu bhp poprzez sprawdzanie stopnia wdrożenia i skuteczności planów działań oraz środków zapobiegających wystąpieniu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, gdzie podstawowymi czynnikami monitorowania są identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, reaktywny - obserwacje stanu bhp poprzez rejestrowanie i analizowanie przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, przy czym celem tego monitorowania jest wnioskowanie o skuteczności planów, procedur oraz środków zapobiegawczych i ochronnych na podstawie wyników analizy przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

33 Wdrażanie i funkcjonowanie Sprawdzanie (...c.d.) Audyt stanowi regularny, cykliczny przegląd profilaktyczny, którego celem jest uzyskanie pełnej informacji zwrotnej, przedstawiającej sposób zarządzania ryzykiem, zapobiegania wypadkom i innym stratom, wychwytywanie zaniedbań i przeoczeń w przedsiębiorstwie dla uskutecznienia działań skierowanych na poprawę zarządzania bezpieczeństwem pracy w organizacji.

34 Wdrażanie i funkcjonowanie Sprawdzanie (...c.d.) Audyty można podzielić na: audyty stanowiskowe oceniają warunki pracy na konkretnych stanowiskach pracy, przy wykorzystaniu konkretnej pracy; oparte są na listach kontrolnych, w których podane są elementy podlegające ocenie, gdzie dla każdego ocenianego elementu powinno być podane, na co należ zwrócić szczególną uwagę, audyty systemowe oceniające przede wszystkim dokumentację SZBP oraz jego funkcjonowanie, w których wykrywa się odstępstwa od przyjętego modelu systemu, a następnie je usuwa; audyty te mogą być uzupełniane audytami stanowiskowymi. oraz na: wewnętrzne, zewnętrzne.

35 Audyt certyfikujący Przegląd systemu zarządzania bhp ma na celu przygotowanie do audytu certyfikującego na zgodność z wymaganiami normy PN-N 18001, przeprowadzanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

36 Działania korygujące i zapobiegawcze Redukcja czy likwidacja (zidentyfikowanych, wskutek przeprowadzonych auditów i monitoringu) zagrożeń, niezgodności, braków i odchyleń w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy wymaga podjęcia odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych. Działania naprawcze powinno inicjować kierownictwo drogą odpowiednich decyzji, poleceń, w taki sposób by skuteczność owych działań można było systematycznie weryfikować.

37 Przegląd i doskonalenie Przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy dokonywany przez kierownictwo organizacji służy ustawicznemu doskonaleniu systemu. Przeglądy odbywają się w cyklach i terminach. Ich nadrzędnym celem jest podnoszenie użyteczności i skuteczności systemu.

38 Przegląd i doskonalenie Proces doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w szczególności obejmuje: identyfikację obszarów, gdzie możliwa jest poprawa efektywności i skuteczności systemu, dążenie do coraz szerszego zakresu identyfikacji i ograniczania występowania czynników uciążliwych w środowisku pracy, ustalanie wyższych kryteriów przy wyznaczaniu dopuszczalności ryzyka zawodowego, stosowanie środków ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki, wykorzystanie ergonomii przy projektowaniu i usprawnianiu stanowisk pracy.

39 Korzyści z systemu zarządzania bhp ekonomiczne np. zmniejszenie składki na ubezpieczenie wypadkowe poprawa stanu bhp np. zapobieganie potencjalnym wypadkom podniesienie świadomości pracowników o zagrożeniach w środowisku pracy lepsza organizacja pracy i usprawnienie obiegu informacji o warunkach pracy poprawa wizerunku firmy wśród klientów, partnerów, społeczeństwa

40 POJĘCIA PODSTAWOWE ZADANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP MODEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP KORZYŚCI Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP

41 Literatura pomocna 1. Seria norm PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.: PN-N SZBHP. Wymagania, PN-N SZBHP. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, PN-N SZBHP. Wytyczne, PN-N SZBHP. Wymagania ogólne audytowania, Koradecka D. i inni, (2008): Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Rączkowski B. (2010): BHP w praktyce, 5. Szlązak J. i Szlązak N. (2010): Bezpieczeństwo i higiena pracy,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY Marek RĄCZKA Streszczenie: W artykule podjęto próbę pokazania przykładów wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie 2013 6 AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 6.1 METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wraz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo