Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia"

Transkrypt

1 Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie Kraków 2011

2 Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wykłady zostały opracowane przez zespół pracowników Pracowni Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii Katedry Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo Hutniczej w składzie: dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. nadzw. AGH Kierownik Pracowni dr inż. Mariusz Kapusta adiunkt, Z-ca Kierownika Pracowni dr inż. Jacek Korski wykładowca w Pracowni dr inż. Paweł Pytlik wykładowca w Pracowni mgr inż. Barbara Bielowicz asystent w Pracowni mgr inż. Dagmara Nowak Senderowska asystent w Pracowni Marek Pers specjalista ds. dydaktyki

3 Wykład 11 z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Temat wykładu: Podstawy analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

4 Uregulowania prawne Ustawa - Kodeks pracy - z dnia r. (Dz.U. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) Art Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, 2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

5 Uregulowania prawne PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wytyczne wdrażania Praktyczne wskazówki

6 Uregulowania prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, z późn. zm.) Art. 39 ust.1. Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko: zabezpieczenie pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi, czynnikami szkodliwymi, zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.

7 Uregulowania prawne 89/391/EWG Dyrektywa Rady z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy wprowadza m.in. zasadę odpowiedzialności pracodawcy za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapobieganie ryzyku zawodowemu oraz informowanie pracowników o zagrożeniach.

8 Uregulowania prawne ALO-OSH 2001 MOP Genewa - Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. BS 8800 Systemy bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia pracowników. Komisja Europejska Zalecenia (wskazówki) w sprawie oceny ryzyka w miejscu pracy Zdrowie i Bezpieczeństwo. Program Phare UE System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy Struktura systemu, zastosowanie oraz wdrażanie.

9 Uregulowania prawne Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z póź. zm.) Art. 78 Pracodawca zobowiązany został do posiadania dokumentu bezpieczeństwa i do przeprowadzenia oceny i dokumentowania ryzyka na stanowiskach pracy. Dyrektywa 92/104/EEC z dnia 3 grudnia 1992r. dotycząca minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników podziemnego i odkrywkowego przemysłu wydobywczego

10 Wprowadzenie Pracodawca zatem obowiązany jest: oceniać wielkość ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, podejmować działania zapobiegające niebezpieczeństwu, informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także szkolić ich w tym zakresie, stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym, analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i na podstawie tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

11 Cel oceny ryzyka eliminowanie i ograniczenie sprawdzenie, czy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe, wskazanie, że zastosowane środki ochrony są odpowiednie do zidentyfikowanych zagrożeń, wskazanie, że dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia stanowisk pracy, ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,

12 Cel oceny ryzyka eliminowanie i ograniczenie cd. zbadanie czy ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym i zastosowano odpowiednie środki ochrony, zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, że ryzyko zawodowe jest znane.

13 ZAGROŻENIE JEST TO SYTUACJA MOGĄCA DOPROWADZIĆ DO SZKODY W SZCZEGÓLNOŚCI DO SZKODY NA ZDROWIU

14 RYZYKO TO OKREŚLONA MOŻLIWOŚĆ POWSTANIA DANEJ SZKODY

15 SZKODA JEST TO UBYTEK, TO CO SIĘ PRZESTAŁO POSIADAĆ, STRATA JAKOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATA ZDROWIA, CZYLI URAZ, CHOROBA, ŚMIERĆ.

16 PRAWDOPODOBIEŃSTWO ŻE JAKIŚ PRZYPADEK SIĘ ZDARZY, JEST TO MATEMATYCZNIE WYRAŻONA MOŻLIWOŚĆ, ŻE TAK BĘDZIE. PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEST TO LICZBA, CZEŚĆ 1. PRAWDOPODOBIEŃSTWO MUSI BYĆ ODNIESIONE DO PRZEDZIAŁU CZASU

17 PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYNIK RZUTU DWOMA KOSTKAMI PRAWDOPODOBIEŃSTWO /36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36

18 RYZYKO ZAWODOWE JEST TO KOMBINACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTĄPIENIA SZKODY NA ZDROWIU PRACOWNIKA W OKRESIE JEGO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ORAZ WIELKOŚCI SZKODY

19 Jakościowy i ilościowy sposób wyrażania ryzyka Lp. SPOSÓB WYRAŻANIA RYZYKA SPOSÓB WYRAŻANIA SKŁADNIKÓW RYZYKA PRAWDOPODOBIEŃSTWO POWSTANIA SZKODY ROZMIAR SZKODY 1. JAKOŚCIOWY SŁOWNIE MAŁE SŁOWNIE BARDZO DUŻA 2. ILOŚCIOWY LICZBOWO 10-9 SŁOWNIE ŚMIERĆ PRACOWNIKA LICZBOWO 0,66 LICZBOWO ZŁ LICZBOWO (jedną liczbą) ZŁ

20 Ekonomiczny rozmiar ryzyka DLA ZAKŁADU PRACY JEST TO PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA SZKODY NA ZDROWIU PRACOWNIKA W OKRESIE ROKU POMNOŻONE PRZEZ WYRAŻONY FINANSOWO ROZMIAR SZKODY

21 Kiedy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego tworzone są nowe stanowiska pracy, wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy (technologii, materiałów, narzędzi), zmieniono wymagania odnośnie dopuszczalnego poziomu czynników środowiska pracy, oceny ryzyka itp., na terenie zakładu wykonywane są roboty przez pracowników z innych firm.

22 Kiedy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego cd. Poza wymienionymi przypadkami należy zawsze przeprowadzać okresowe oceny ryzyka. Okresową ocenę ryzyka powinno się wykonywać na stanowiskach pracy oraz dla technologii i procesów o dużych zagrożeniach, których skutki zagrożeń mogą być bardzo duże lub katastrofalne.

23 Kto przeprowadza ocenę Pracodawca Pracownicy Eksperci zewnętrzni Kompetencje: rozumienie ogólnego podejścia do oceny ryzyka znajomość stosowanych metod oceny ryzyka umiejętność analizy różnych sytuacji

24 Przygotowania do oceny ryzyka zawodowego Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego wymaga przygotowań obejmujących m. in.: zapewnienie niezbędnych zasobów informacji, wyznaczenie zespołu, określenie potrzeb szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń dla osób przeprowadzających ocenę ryzyka zawodowego, zapewnienie udziału pracowników w ocenie ryzyka zawodowego, sporządzenie wykazu stanowisk pracy do analizy.

25 Algorytm oceny ryzyka

26 Algorytm oceny ryzyka cd.

27 Charakterystyka obiektu (stanowiska pracy) Przedmiotem oceny ryzyka jest człowiek - pracownik wykonujący prace na stanowisku. Stanowiska pracy jednozawodowe o stałych warunkach pracy (takie same powtarzalne czynności pracy) jednozawodowe o zmiennych warunkach pracy (takie same powtarzalne czynności pracy, okresowo zmienne wraz z nimi zmieniają się zagrożenia wielozawodowe o stałych warunkach pracy (takie same powtarzalne czynności okresowo dla różnych zawodów) wielozawodowe o zmiennych warunkach pracy (takie same powtarzalne czynności okresowo dla różnych zawodów w różnych warunkach)

28 Charakterystyka obiektu (stanowiska pracy) cd. W charakterystyce stanowiska pracy należy uwzględnić: granice stanowiska pracy, wykonywane czynności, poziom wykształcenia, doświadczenia, umiejętności i predyspozycje, niedogodności, inne osoby, które mogą być narażone na ryzyko, inne informacje.

29 Granice stanowiska pracy Przez granice stanowiska pracy należy rozumieć obszar, po którym porusza się operator je obsługujący. W ocenie ryzyka zawodowego będą to granice obszaru stanowiska pracy, po którym porusza się pracownik - w tym obszarze identyfikowane będą zagrożenia, na które narażony jest pracownik.

30 Niedogodności Przez niedogodności należy rozumieć warunki środowiska pracy, które nie stanowią bezpośrednio zagrożenia dla bezpieczeństwa pracownika, ale w poważnym stopniu sprzyjają powstawaniu tego zagrożenia, np. ograniczona przestrzeń pracy, konieczność używania niewygodnych środków ochrony osobistej, praca w cyklu wielozmianowym, praca w nocy, nieprzystosowanie ergonomiczne stanowiska pracy do pracownika.

31 Poziom wykształcenia, doświadczenia, umiejętności i predyspozycje Zbierając informacje o stanowisku pracy należy brać pod uwagę poziom wykształcenia, doświadczenia oraz umiejętności, jakie powinien posiadać pracownik na danym stanowisku, w tym również wszystkie wymagane uprawnienia. Prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez pracownika z niewiedzy jest duże. Doświadczenie pracownika zwiększa bezpieczeństwo wykonywania pracy.

32 Inne informacje Oprócz tego należy wykorzystać takie informacje jak: osoby pracujące na stanowisku (kobiety, młodociani), stosowane niebezpieczne środki pracy, materiały, operacje techniczne, wykonywane niebezpieczne czynności, sposób, czas wykonania, specjalne wymagania przepisów i norm dotyczących stanowiska, możliwe skutki występujących zagrożeń, wypadki i choroby zawodowe oraz inne szkodliwe lub uciążliwe efekty dla zdrowia pracownika, inne czynniki zaobserwowane na stanowisku pracy, istotne dla bezpieczeństwa.

33 Algorytm oceny ryzyka cd.

34 Identyfikacja zagrożeń Identyfikacja zagrożeń jest procesem rozpoznania, czy zagrożenie istnieje. Identyfikując zagrożenia stwierdzamy stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia, zaczynamy od rozpoznania niespełnienia wymagań przepisów i norm, następnie identyfikujemy inne zagrożenia, których źródłem są występujące czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.

35 Identyfikacja zagrożeń cd. Identyfikacja zagrożeń powinna objąć historię stanu środowiska pracy, czyli zagrożenia, które przyczyniły się do powstania wypadków przy pracy, chorób zawodowych, awarii i zdarzeń niebezpiecznych. Informacje o analizowanym stanowisku pracy mogą wynikać również z obserwacji wykonywanych zadań na stanowisku pracy, wywiadów z pracownikami, obserwacji czynników zewnętrznych mogących wpływać na środowisko pracy (np. czynniki atmosferyczne).

36 HAZOP To systematyczne badanie odstępstw od planowanego przebiegu procesu pracy, które mogą mieć szkodliwe konsekwencje, czyli powodować szkody na zdrowiu.

37 Postępowanie przy stosowaniu metody HAZOP Określenie granicy obiektu węzła Sformułowanie słowa przewodniego Sformułowanie parametru przepływ, temperatura, ciśnienie Określenie i zapisanie: - przyczyny odchylenia, - skutków odchylenia, - stosowanych zabezpieczeń, - proponowanych działań. nie ma (brak) więcej / mniej lepszy / gorszy odwrotny Dobranie słowa kluczowego Słowo kluczowe Przyczyny Skutki Zabezpieczenia Zalecenia Wzrost ciśnienia gazu Wzrost temperatury Pożar zewnętrzny Pęknięcie Rozszczelnienie Zawory bezpieczeństwa Ratownictwo Zawory zdalnie sterowane

38 CO SIĘ ZDARZY, GDY NASTĄPI...? BRAK (np. BRAK PRĄDU), WIĘCEJ, WIĘKSZE, MNIEJ, MNIEJSZE ZMIANA ILOŚCIOWA, (np. ZWIĘKSZENIE SIĘ ILOŚCI PRZEPŁYWAJĄCEGO GAZU), CZĘŚCIOWO, CZĘŚCIOWE ZMIANA JAKOŚCIOWA (np. DOSTARCZENIE MATERIAŁU GORSZEJ JAKOŚCI), ODWROTNIE (np. PRZEPŁYW GAZU W ODWROTNYM KIERUNKU W PRZEWODZIE) INACZEJ NIŻ DZIEJE SIĘ COŚ KOMPLETNIE INNEGO (np. PRZEWODEM PŁYNIE GAZ, ALE DWUTLENEK WĘGLA ZAMIAST ZIEMNEGO)

39 Algorytm oceny ryzyka cd.

40 Szacowanie ryzyka Parametry ryzyka zawodowego (wg definicji) możliwa strata wynikająca ze zdarzenia prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia Do szacowania ryzyka należy wybrać metodę oceny ryzyka. Parametry ryzyka zawodowego szacuje się oddzielnie dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Normy i przepisy nie zawierają żadnych sugestii, co do zalecanych metod. W literaturze specjalistycznej podkreśla się wręcz, że dobór metody uzależniony jest od specyfiki pracy i dlatego należy dopracować się własnych, najodpowiedniejszych sposobów.

41 Szacowanie ryzyka cd. Stopień możliwej straty: Oceniając stopień (wielkość) możliwej straty spowodowanej wystąpieniem zdarzenia niebezpiecznego bierzemy pod uwagę: wielkość fizycznego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub życia rozmiar strat (może dotyczyć jednej osoby lub wielu osób).

42 Szacowanie ryzyka cd. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego o określonej stracie Oceniając prawdopodobieństwo straty bierze się pod uwagę: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wywołującego zagrożenie (niekoniecznie o określonej stracie), częstotliwość i czas narażenia (ekspozycję) na działanie zagrożeń, możliwość uniknięcia lub ograniczenia strat.

43 Algorytm oceny ryzyka cd.

44 Wartościowanie ryzyka Wartościowanie ryzyka jest formułowaniem sądu o ryzyku. Polega na określaniu wartości ryzyka według przyjętego kryterium. Wartościowanie ryzyka kończy się podjęciem decyzji odnośnie akceptacji poziomu ryzyka albo podjęcia kroków do jego zmniejszenia.

45 Algorytm oceny ryzyka cd.

46 Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego Jednym z głównych celów oceny ryzyka zawodowego jest eliminowanie zagrożeń lub ograniczanie ich skutków. Działania najlepiej podejmować u źródła i zaleca się zastosowanie takich środków, które będą chronić jak największą liczbę pracowników: środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u źródła, środki ochrony zbiorowej, środki organizacyjne i proceduralne, środki ochrony indywidualnej.

47 Dokumentowanie oceny ryzyka Wyniki oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, należy zapisywać. Sposób dokumentowania ryzyka powinien być opracowany przez pracodawcę. Dokumentacja powinna zawierać informacje: charakterystykę stanowiska pracy, informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń, szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie, informacje dotyczące kryteriów akceptacji (poziomu akceptacji), środki ochrony konieczne do eliminowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka, zalecenia dotyczące monitorowania ryzyka i jego okresowej oceny.

48 Informowanie o ryzyku zawodowym Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o poziomie ryzyka i jego skutkach. Najczęściej poprzez przedstawienie pracownikom do wglądu oceny ryzyka zawodowego w formie Karty informacji o ryzyku zawodowym. Najkorzystniej informację o ryzyku przekazywać pracownikom w czasie szkoleń (np. z zakresu bhp). Karta.. z zamieszczonymi w niej informacjami może być jednocześnie swoistą instrukcją bezpiecznego postępowania pracownika.

49 Informowanie o ryzyku zawodowym Treść informacji o ryzyku zawodowym powinna zawierać: charakterystykę stanowiska pracy, informację o zagrożeniach wraz z ich charakterystykami, skalę ryzyka, charakter ryzyka, jego stałość, mierzalność, postrzegalność, skutki ryzyka - wypadki, choroby, prawdopodobieństwo, z jakim te skutki mogą wystąpić, sposób, w jaki może dojść do kontaktu z zagrożeniami, zasady ochrony przed zagrożeniami oraz kontrola ryzyka, sposób reagowania pracownika w sytuacjach zagrożenia.

50 Metody oceny ryzyka zawodowego Metody jakościowe ilościowe Analizę ryzyka zawodowego przeprowadzamy oddzielnie dla każdego możliwego zagrożenia, które może spowodować określone skutki. R = f ( P, S ) gdzie: S skutki (straty) spowodowane zdarzeniem P prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia.

51 Wstępna analiza zagrożeń PHA (Preliminary Hazard Analysis) Jest metodą matrycową, pozwalającą na jakościowe oszacowanie ryzyka. Oszacowanie ryzyka polega na określeniu możliwych strat poprzez stopień szkód S i prawdopodobieństwo szkód zdarzenia P, z jakim szkody mogą wystąpić. W=S*P gdzie: W wskaźnik ryzyka, S stopień szkód, P prawdopodobieństwo szkód zdarzenia.

52 Szacowanie stopnia szkód S Poziom Charakterystyka 1 znikome urazy, lekkie szkody 2 lekkie obrażenia, wymierne szkody 3 ciężkie obrażenia, znaczne szkody 4 pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody 5 zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na bardzo dużą skalę na terenie zakładu 6 zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na dużą skalę poza terenem zakładu

53 Szacowanie prawdopodobieństwa szkód zdarzenia P Poziom Charakterystyka 1 bardzo mało prawdopodobne 2 mało prawdopodobne zdarzające się raz na 10 lat 3 doraźne wydarzenia zdarzające się raz w roku 4 dosyć częste wydarzenia zdarzające się raz w miesiącu 5 dosyć regularne wydarzenia zdarzające się raz w tygodniu 6 duże prawdopodobieństwo wydarzenia

54 Wartościowanie ryzyka metodą PHA Prawdopodobieństwo Stopień szkód Poziom Ryzyko wartościowane jest na trzech poziomach: ryzyko akceptowalne dopuszczalna akceptacja ryzyka (po ocenie ryzyka) ryzyko niedopuszczalne wymagane zmniejszenie ryzyka Polecane osobom z mniejszym doświadczeniem lub przy niepełnej informacji (np. trudny do przewidzenia czas ekspozycji na zagrożenia). Wada - brak podpowiedzi dotyczących działań profilaktycznych.

55 Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) Szacowanie ciężkości następstw Następstwa Charakterystyka O małej dolegliwości Urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy - niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienie oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy, itp. O średniej dolegliwości Urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające się okresowo dolegliwości i są związane z okresami absencji - zranienia, oparzenia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenia ścięgna), itp. O dużej dolegliwości Urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć - oparzenia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma, itp.

56 Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) Szacowanie ciężkości następstw Prawdopodobieństwo Charakterystyka Mało prawdopodobne Następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika Prawdopodobne Następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika Wysoce prawdopodobne Następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej

57 Wartościowanie ryzyka w skali trójstopniowej (PN-N-18002) Ciężkość następstw Prawdopodobieństwo Mała Średnia Duża Mało prawdopodobne Małe 1 Małe 1 Średnie 2 Prawdopodobne Małe 1 Średnie 2 Duże 3 Wysoce prawdopodobne Średnie 2 Duże 3 Duże 3

58 Wartościowanie ryzyka w skali pięciostopniowej (PN-N-18002) Ciężkość następstw Prawdopodobieństwo Mała Średnia Duża Mało prawdopodobne Bardzo małe 1 Małe 2 Średnie 3 Prawdopodobne Małe 2 Średnie 3 Duże 4 Wysoce prawdopodobne Średnie 3 Duże 4 Bardzo duże 5

59 Działania profilaktyczne dla wartościowania ryzyka skali trójstopniowej

60 Działania profilaktyczne dla wartościowania ryzyka skali pięciostopniowej

61 Metoda RISK SCORE Wskaźnik ryzyka: R=S*E*P gdzie parametrami ryzyka R są: S - możliwe skutki zdarzenia (straty spowodowane przez zdarzenie, E ekspozycja na zagrożenie, P prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

62 Szacowanie możliwych skutków zdarzenia S Wartość S Szacowanie straty Straty ludzkie Straty materialne 100 poważna katastrofa wiele ofiar śmiertelnych > 30 mln zł 40 katastrofa kilka ofiar śmiertelnych mln zł 15 bardzo duża jedna ofiara śmiertelna 0,3-1 mln zł 7 duża ciężkie uszkodzenie ciała tys. zł 3 średnia absencja 3-30 tys. zł 1 mała udzielenie pierwszej pomocy < 3 tys. zł

63 Szacowanie ekspozycji na zagrożenie E Wartość E 10 Charakterystyka stała 6 częsta (codzienna) 3 sporadyczna (raz na tydzień) 2 okazyjna (raz w miesiącu) 1 minimalna (kilka razy w roku) 0,5 znikoma (raz w roku)

64 Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia P Wartość P Charakterystyka Szansa w% Prawdopodobieństwo 10 bardzo prawdopodobne 50 0,5 6 całkiem możliwe 10 0,1 1 0, , ² 0, ³ 0, , ,5 0,2 0,1 praktycznie możliwe mało prawdopodobne, możliwe tylko sporadycznie możliwe możliwe do pomyślenia teoretycznie możliwe

65 Wartościowanie ryzyka R Wartość R Kategoria ryzyka Działania zapobiegawcze R < 20 akceptowalne wskazana kontrola 20<R<70 małe potrzebna kontrola 70<R<200 istotne potrzebna poprawa 200<R<400 duże potrzebna natychmiastowa poprawa R > 400 wskazane wstrzymanie pracy bardzo duże

66 Ocena ryzyka zawodowego dla czynników mierzalnych (wg normy PN-N-18002) Ocenę taką prowadzi się w oparciu o wyniki pomiarów czynników środowiska pracy i dopuszczalne ich wartości określone w normach i przepisach. mikroklimat oświetlenie zapylenie hałas

67 Wartościowanie ryzyka Wielkość charakteryzująca narażenie P > P max Wartość ryzyka duże P max > P > 0,5 P max średnie P < 0,5 P max małe gdzie: P max wartość dopuszczalna charakteryzująca narażenie

68 Metoda pięciu kroków FIVE STEPS Jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka: R=P*F*S*I gdzie parametrami ryzyka R są: P prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, F - częstotliwość narażenia (ekspozycja) S - następstwa zdarzenia (skutki), I - liczba osób narażonych.

69 P prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

70 F - częstotliwość narażenia Wartość F Charakterystyka 0,5 raz na rok 1 raz na miesiąc 1,5 raz na tydzień 2,5 raz dziennie 4 co godzinę 6 ciągle

71 S - następstwa zdarzenia Wartość S Charakterystyka 0,1 zadrapania, siniaki 0,5 skaleczenia, łagodne obrażenia 2 proste złamania, lekka choroba 4 skomplikowane złamania, poważna choroba 6 utrata jednej kończyny, utrata oka, trwała utrata słuchu 10 utrata dwóch kończyn, utrata oczu 15 śmierć

72 I - liczba osób narażonych Wartość I Charakterystyka osoby osób osób osób

73 R - poziom ryzyka Wartościowanie ryzyka Wartość R Charakterystyka 0-5 pomijalne 5-50 niskie, ale istotne wysokie powyżej 500 nie do przyjęcia

74 Podsumowanie Ocena ryzyka zawodowego jest najistotniejszym elementem zarządzania ryzykiem jej wyniki są bazą do dalszych działań. Przy szacowaniu ryzyka zawodowego stanowisk można je porównywać do identycznych czy podobnych stanowisk pracy oraz dla wybranych czynności wykonywanych na stanowisku pracy. Należy pamiętać, że poszczególne fazy czynności mogą być wykonywane przez różnych pracowników, w innych warunkach i są narażeni na inne zagrożenia, mają inne ryzyko. Metody oceny ryzyka należy dostosowywać do warunków i potrzeb, co zapewnia dokładniejszą oceną.

75 UREGULOWANIA PRAWNE POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE POJĘCIA PODSTAWOWE OGÓLNE ZASADY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO WYBRANE METODY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

76 Literatura pomocna 1. Seria norm PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.: PN-N SZBHP. Wymagania, PN-N SZBHP. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, PN-N SZBHP. Wytyczne, Koradecka D. i inni, (2008): Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Rączkowski B. (2010): BHP w praktyce, 5. Romanowska-Słomka I. i Słomka A. (2010): Ocena ryzyka zawodowego, 6. Szlązak J. i Szlązak N. (2010): Bezpieczeństwo i higiena pracy,

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Szczecin 2013 1 Wprowadzenie W celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny zawodowego na stanowiskach pracy Pojęcie zawodowego, zostało ustalone w dyrektywie z dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzaniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011].

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011]. Dokumenty związane 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami). 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Metody oceny ryzyka. zawodowego na stanowiskach pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Metody oceny ryzyka. zawodowego na stanowiskach pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Metody oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Przegląd wybranych metod: Metoda ogólna wg PN-N-18009: trójstopniowa; pięciostopniowa. Metody nietypowe: kalkulator ryzyka;

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena

TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17.1. Wiadomości ogólne Ryzyko zawodowe (rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.) to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mrozy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 1 grudnia 2010 roku Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki pt. Ocena ryzyka zawodowego Autorzy: Iwona Romanowska-Słomka Adam Słomka

Spis treści do książki pt. Ocena ryzyka zawodowego Autorzy: Iwona Romanowska-Słomka Adam Słomka Spis treści do książki pt. Ocena ryzyka zawodowego Autorzy: Iwona Romanowska-Słomka Adam Słomka WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I 1. WPROWADZENIE... 11 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje... 18 2.2. Cele oceny ryzyka...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Str. WSTĘP 9 CZĘŚĆ I 1. WPROWADZENIE 13

SPIS TREŚCI. Str. WSTĘP 9 CZĘŚĆ I 1. WPROWADZENIE 13 3 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I 1. WPROWADZENIE 13 2. OCENA RYZYKA 18 2.1. Definicje 18 2.2. Cele oceny ryzyka 22 2.2.1. Sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie Zarządzenie Nr 87 /2007 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie Na podstawie art. 226 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA (Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA (Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ) KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA (Z AMI ZASTOSOWAŃ) Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002 W metodzie tej korzysta się z dwóch parametrów ryzyka: ciężkości następstw (skutków)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r. Zarządzenie Nr 42.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r. W sprawie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Przedstawiciel handlowy

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Przedstawiciel handlowy ORZ Przedstawiciel handlowy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Przedstawiciel handlowy Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy Ocena ryzyka zawodowego Sprawdź nasza bogatą ofertę kart oceny ryzyka zawodowego i wybierz jedną z ponad 2500 dokumentacji dostępnych w naszym sklepie internetowym. Wszystkie karty oceny ryzyka zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof J. Czarnocki

dr inż. Krzysztof J. Czarnocki dr inż. Krzysztof J. Czarnocki Zagadnienia dotyczące ochrony człowieka w środowisku pracy regulują dyrektywy Unii Europejskiej, wydane na podstawie artykułów 100a i 118a Traktatu Rzymskiego Do grupy dyrektyw

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik sekretariatu

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik sekretariatu OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik sekretariatu ORZ Pracownik sekretariatu 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego to proste!

Ocena ryzyka zawodowego to proste! Ocena ryzyka zawodowego to proste! Wprowadzenie Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno następować poprzez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy, stosowania środków

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie Kraków 2015 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACOWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO METODĄ RISK SCORE

PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACOWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO METODĄ RISK SCORE DW-SYSTEMS PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACOWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO METODĄ RISK SCORE Jest to metoda wskaźnikowa, w której wartość ryzyka [R] zawodowego wyznacza się za pomocą

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY Uwagi praktyczne dla procedur identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego Pierwszym etapem oceny ryzyka zawodowego jest identyfikacja zagrożeń. W procesie tym rozpoznajemy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Temat: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Temat: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy MODUŁ III LEKCJA 8 Temat: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna Cele operacyjne: Uczeń po zrealizowaniu lekcji powinien: wiedzieć, co to jest ryzyko zawodowe wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

POLSKA NORMA PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego POLSKA NORMA ICS 03.100.01; 13.100 PN-N-18002 kwiecień 2011 Zastępuje PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego Wypis z normy do użytku

Bardziej szczegółowo

Anna Obuchowska. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Anna Obuchowska. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Ocena ryzyka zawodowego - podstawy prawne zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do oceny i dokumentacji ryzyka

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Zasady i tryb przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Załącznik do zarządzenia Nr 20 Rektora PK z dn. 19 maja 2003 r. Zasady i tryb przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy INFORMACJE WSTĘPNE 1. Ocenę ryzyka prowadzi się na wszystkich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA. Lekarz anestezjolog

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA. Lekarz anestezjolog RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna Lekarz anestezjolog stanowisko pracy 14-03-2014 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis,

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna pielęgniarka stanowisko pracy 08-04-2014 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis, charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zawodowe i czynniki. szkodliwe dla zdrowia

Ryzyko zawodowe i czynniki. szkodliwe dla zdrowia Ryzyko zawodowe i czynniki szkodliwe dla zdrowia 1 Pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia 2 Najważniejsze definicje Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) (NDS może określać stężenia: pyłów.)

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Ocena ryzyka zawodowego to proste! 17-10-15 Wprowadzenie 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego

Ocena Ryzyka Zawodowego PENTA Soft Zakład Usług Informatycznych ul. Wybickiego 4 83-200 Starogard Gdański tel. / fax 058 562 32 37 http://www.pentasoft.com.pl e-mail: info@pentasoft.com.pl Ocena Ryzyka Zawodowego opis programu

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Robotnik pomocniczy

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Robotnik pomocniczy OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Robotnik pomocniczy ORZ Robotnik pomocniczy 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach,

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Pieczęć Zakładu INSTRUKCJA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY OPRACOWAŁ ZATWIERDZAM Toruń, 2012-03-30 1. Cel Określenie jednolitych zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń Maciej Pertek WSSE Poznań Pojęcie zagrożenia w środowisku pracy Zagrożeniem w środowisku pracy jest każdy czynnik i/lub

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Operator żurawia

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Operator żurawia OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Operator żurawia ORZ Operator żurawia 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach,

Bardziej szczegółowo

oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 Ocenę sporządził: oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 Stanowisko: PRACOWNIK BIUROWY Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: PN-N-18002 pracownik biurowy Opis : Pracownik

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRAWNE I SYSTEMOWE W OCENIE RY- ZYKA ZAWODOWEGO, JAKO ELEMENT ZAPEW- NIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃ- STWA I HIGIENY PRACY

OBOWIĄZKI PRAWNE I SYSTEMOWE W OCENIE RY- ZYKA ZAWODOWEGO, JAKO ELEMENT ZAPEW- NIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃ- STWA I HIGIENY PRACY Paweł Szklarzyk 1, Dorota Klimecka-Tatar 2, Daniel Kleszcz 3 OBOWIĄZKI PRAWNE I SYSTEMOWE W OCENIE RY- ZYKA ZAWODOWEGO, JAKO ELEMENT ZAPEW- NIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃ- STWA I HIGIENY PRACY

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE

RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE Adam S³omka RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE Warszawa 2005 r. Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2009 z dnia 27 października2009 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ Karolina Główczyńska-Woelke Departament Nadzoru i Kontroli GIP 28 kwietnia 2010 r., Poznań Targi SAWO WPROWADZENIE 1. Ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE WYDANIE. Praktyczny informator OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. Oceniaj ryzyko zawodowe szybko i bezbłędnie.

NAJNOWSZE WYDANIE. Praktyczny informator OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. Oceniaj ryzyko zawodowe szybko i bezbłędnie. Praktyczny informator OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NAJNOWSZE WYDANIE Oceniaj ryzyko zawodowe szybko i bezbłędnie. Prowadź zgodną z prawem dokumentację oceny ryzyka zawodowego. listy kontrolne wzory dokumenty

Bardziej szczegółowo

IV Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych, 17-19.09.2008 r. mgr inż. Antoni Saulewicz

IV Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych, 17-19.09.2008 r. mgr inż. Antoni Saulewicz Komputerowe narzędzia wspomagające prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami mechanicznymi mgr inż. Antoni Saulewicz IV Sympozjum Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: BHP i ergonomia I Rok akademicki: 2015/2016 Kod: WGG-1-701-n-K Punkty ECTS: 3 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 2014

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 2014 Praktyczny informator NAJNOWSZE WYDANIE OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 2014 Oceniaj ryzyko zawodowe szybko i bezbłędnie. Prowadź zgodną z prawem dokumentację oceny ryzyka zawodowego. listy kontrolne wzory dokumenty

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: BHP i ergonomia I w górnictwie otworowym Rok akademicki: 2017/2018 Kod: WGG-1-107-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

16. Analiza i ocena ryzyka zawodowego

16. Analiza i ocena ryzyka zawodowego 16. Analiza i ocena ryzyka zawodowego 16.1. Cele oceny ryzyka 16.2. Kiedy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego 16.3. Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka 16.4. Algorytm oceny ryzyka zawodowego 16.4.1.

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik dziekanatu

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik dziekanatu OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik dziekanatu ORZ Pracownik dziekanatu 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Iwona Matysiak mgr inż. Roksana Banachowicz dr inż. Dorota Brzezińska

mgr inż. Iwona Matysiak mgr inż. Roksana Banachowicz dr inż. Dorota Brzezińska Analiza systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych podczas rozładunku, magazynowania oraz transportu wewnętrznego biomasy do Zielonego Bloku w Połańcu dr inż. Dorota Brzezińska mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie Kraków 2015 Wykłady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem. Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd

Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem. Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE Pod Redaktor redakcją naczelna Przemysława Agnieszka Gawrońska-Świeboda Ł. Siemiątkowskiego Redaktor merytoryczny Przemysław

Bardziej szczegółowo

B H P. Dla Klientów LEGIS rabat 25%

B H P. Dla Klientów LEGIS rabat 25% B H P Szanowni Państwo, Miło nam poinformować Państwa, o rozszerzeniu naszej dotychczasowej oferty o usługę wirtualnego biura oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SPZOZ Tomaszów Lubelski jednostka organizacyjna elektryk stanowisko pracy 17-09-2015 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis, charakterystyka stanowiska

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku Tomasz Dyjeciński Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Co to są zdarzenia potencjalnie wypadkowe? Niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE WYDANIE. Praktyczny informator OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. Oceniaj ryzyko zawodowe szybko i bezbłędnie.

NAJNOWSZE WYDANIE. Praktyczny informator OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. Oceniaj ryzyko zawodowe szybko i bezbłędnie. Praktyczny informator OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NAJNOWSZE WYDANIE Oceniaj ryzyko zawodowe szybko i bezbłędnie. Prowadź zgodną z prawem dokumentację oceny ryzyka zawodowego. listy kontrolne wzory dokumenty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2015 jerzy.sajak@kopalnia.pl Służba BHP w Spółce Trasa Turystyczna: od 1 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy W środowisku pracy mogą występować niepożądane czynniki mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pracowników zatrudnionych w pośrednim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dz.U.2013.696 z dnia 2013.06.19 Status: Akt

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH MATERIAŁY INFORMACYJNE 1 WRZESIEŃ 2013 R. SPIS TREŚCI Na czym polega pomiar

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r. Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie: Polityki Zarządzania Ryzykiem w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw Celem i korzyścią szkolenia jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach ich przeciwdziałania poprzez: a. nabycie umiejętności oceny zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo