S.A.R.T. ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROCES ZARZĄDZANIA PRODUKTEM TURYSTYCZNYM W BIURZE PODRÓśY. Przemysław Rusiecki Michał Lebuda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S.A.R.T. ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROCES ZARZĄDZANIA PRODUKTEM TURYSTYCZNYM W BIURZE PODRÓśY. Przemysław Rusiecki Michał Lebuda"

Transkrypt

1 S.A.R.T. ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROCES ZARZĄDZANIA PRODUKTEM TURYSTYCZNYM W BIURZE PODRÓśY Przemysław Rusiecki Michał Lebuda Wprowadzenie Na polskim rynku turystycznym działa ok biur podróŝy 1. Część z tych podmiotów stanowią agenci biura podróŝy pośredniczące w sprzedaŝy produktów turystycznych oraz organizatorzy turystyczni (touroperatorzy) firmy posiadające koncesje na organizowanie imprez turystycznych. W większości przypadków touroperatorzy są takŝe agentami, gdyŝ swoja własną ofertę wzbogacają produktami turystycznymi innych firm, prowadząc sprzedaŝ agencyjną. Organizator turystyczny chcąc się rozwijać, oprócz przygotowania dobrej, nie tylko pod względem cenowym oferty produktów turystycznych powinien prowadzić działania marketingowe oraz posiadać efektywną sieć dystrybucji (agentów). Biuro turystyczne bez systemu informatycznego staje się bezradne, zmuszone jest do zatrudniania nowych pracowników do wykonywania rutynowych czynności a przez to ponosi duŝe straty związane z nadmiernymi kosztami. Aby usprawnić funkcjonowanie firmy niezbędne jest do tego zastosowanie technologii informatycznych a w tym, odpowiedniego oprogra-

2 mowania m.in. do prowadzenia księgowości, zarządzania stroną internetową, szybkiej komunikacji z klientami i kontrahentami, obsługi rezerwacji dokonywanych przez agentów itp. W artykule przedstawiono przykład zintegrowanego systemu informatycznego rodzimej produkcji o nazwie S.A.R.T. 2 (System Automatycznej Rezerwacji Turystycznej). Oprogramowanie to umoŝliwia m.in. kompleksowe zarządzanie produktem turystycznym w biurze podróŝy począwszy od modelowania (przygotowywania) imprez, poprzez dystrybucję produktu, prezentację na stronach internetowych, obsługę rezerwacji, rozliczanie sprzedaŝy a skończywszy na przygotowywaniu róŝnorakich analiz np.: poziomu sprzedaŝy (w zaleŝności od agenta) lub ilości wolnych miejsc w samolocie. Pod pojęciem produktu turystycznego kryje się to wszystko, co turyści skłonni są nabyć wraz z kompozycją atrakcji turystycznych oraz tego, co będą robić w trakcie podróŝy. Dlatego organizatorzy turystyczni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowują ofertę najczęściej w formie pakietów turystycznych tj. kombinacji elementów (transport, zakwaterowanie, wyŝywienie, ubezpieczenie itp.) sprzedawanych po zryczałtowanej cenie, w której poszczególne koszty nie są wyodrębnione. Geneza powstania i cel wdroŝenia systemu S.A.R.T. w biurze podróŝy System S.A.R.T. powstał z myślą o polskich, małych i średnich biurach podróŝy oraz innych podmiotach związanych z turystyką. Głównym 1 wg Baza danych biur turystycznych, Ogólnopolskie Centrum Ofert Turystycznych, Edycja 2006, Kraków marzec Producent systemu firma 24travels.com. Strona systemu:

3 celem jaki przyświecał producentom systemu było stworzenie kompleksowego rozwiązania informatycznego, które umoŝliwiłoby połączenie czy teŝ integrację biur podróŝy, hoteli i innych podmiotów zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, w silną samo-promującą się grupę, która mogłaby stawić czoło konkurencji ze strony duŝych biur podróŝy spoza naszego kraju. Co więcej w chwili obecnej, w oparciu o oprogramowanie S.A.R.T. tworzony jest system informacji turystycznej (SIO), który został omówiony w dalszej części artykułu. Organizator imprez decydując się na przyłączenie do systemu otrzymuje wraz z produktem, który pozwala zautomatyzować pracę biura (tzw. backoffice), dostęp do sieci agentów (takŝe portali/wortali turystycznych) a tym samym powiększa rynek zbytu i maksymalizuje sprzedaŝ. Agent stosując system S.A.R.T. w swojej firmie przede wszystkim usprawnia proces obsługi klienta oraz obniŝa koszty działalności przez pełną informatyzację procesu sprzedaŝy produktów turystycznych. Organizator imprez, który postanowi wdroŝyć system w swojej firmie moŝe liczyć m.in. na: zmniejszenie kosztów zasobów ludzkich poprzez automatyzację prac biurowych obejmujących m.in. sprzedaŝ, rezerwację oraz obieg dokumentów z nimi związanych, przez co mniej osób jest potrzebnych do pracy w biurze, przedłuŝenie sprzedaŝy o dni wolne od pracy 3 oraz przejście na 24 godzinny cykl sprzedaŝy imprez dla agentów oraz klientów, zarządzanie stroną internetową poprzez system CMS 4 przez co 3 wg 24travels.com ok. 15% procent rezerwacji odbywa się poza godzinami pracy biura. 4 ang. Content Management System oprogramowanie do zarządzania treścią serwisu internetowego firmy bez znajomości zagadnień informatycznych

4 bez większych problemów zwykły pracownik moŝe dowolnie wpływać na wygląd oraz treść witryny internetowej biura, udostępnianie oferty i promocję na stronach WWW współpracujących agentów oraz portali i/lub wortali turystycznych, wprowadzenie pełnej rezerwacji tzw. online dla agentów oraz klientów bezpośrednio ze strony internetowej biura lub agenta, z natychmiastowym jej potwierdzeniem, obsługę zapytań agentów zmniejszająca konieczność odpowiadania m.in. na pytania o dostępność wolnych miejsc na daną imprezę, co zwłaszcza w sezonie powoduje bardzo duŝe obciąŝenie pracowników, raportowanie i kontrolę finansową oraz rozliczenie imprez moŝliwą dzięki temu, Ŝe system dokładnie kontroluje terminy płatności, kwoty do zapłacenia itp. analizę kosztów wytworzenia imprezy i rozliczenia z kontrahentami z określeniem waluty, kursu walut itp, drukowanie dokumentów podróŝy takich jak vouchery, bilety czarterowe, listy ubezpieczeniowe itp. zwiększanie sprzedaŝy i obniŝenie kosztów działalności. Elementy zintegrowanego systemu do obsługi biura podróŝy System S.A.R.T. dedykowany jest dla touroperatorów, obiektów noclegowych oraz agentów. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje ponad 300 organizatorów oraz ok agentów działających w Polsce, 700 biur podróŝy na świecie, kilkaset obiektów noclegowych, oraz obiektów innego typu takich jak np. stacje narciarskie, kilkadziesiąt popularnych portali

5 i wortali turystycznych. Na przykład bazy ofert największych polskich wirtualnych biur podróŝy takich jak np. Wakacje.pl oraz TravelPlanet są zasilane z systemu S.A.R.T. Warto w tym miejscu nadmienić, Ŝe znalezienie się oferty organizatora na dobrze wypromowanych portalach to często sprzedaŝ dodatkowych kilkuset miejsc rocznie. Z punktu widzenia organizatora turystycznego System Automatycznej Rezerwacji Turystycznej składa się z następujących, zintegrowanych ze sobą modułów: aplikacji bazodanowej umoŝliwiającej modelowanie imprez turystycznych oraz prowadzenie sprzedaŝy własnej (z lady) lub agencyjnej np. z faksu, backoffice czyli zintegrowanego oprogramowania, które usprawnia procesy zachodzące w firmie słuŝąc przede wszystkim do obsługi procesów organizowania, rozliczania, fakturowania, analiz, zarządzania itp. oraz przygotowywania róŝnego rodzaju wydruków np. wydruk umowy zgłoszenia lub biletu czarterowego, systemu rezerwacyjnego, który umoŝliwia dokonywanie zarówno wstępnych jak i pełnych rezerwacji poprzez własnych agentów a takŝe przez klientów bezpośrednio ze strony internetowej biura, systemu do zarządzania treścią serwisu internetowego oprogramowania CMS pozwalającemu na łatwe modyfikowanie zawartości strony internetowej biura pracownikom bez znajomości zagadnień informatycznych. Dla agentów współpracujących z organizatorami turystycznymi oraz obiektami noclegowymi, producent przygotował darmową aplikację o nazwie SART-WEB, która umoŝliwia im wyszukiwanie ofert oraz doko-

6 nywanie rezerwacji bezpośrednio z okna przeglądarki internetowej (IBE Internet Booking Engine) bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. System Informacji Obiektowej (SIO) Informacja turystyczna (it 5 ), będąca jednym z najwaŝniejszych składników usługi turystycznej, dotyczy kaŝdego elementu obsługi klienta. Jest teŝ istotnym czynnikiem promocji turystycznej poniewaŝ dostarcza wszystkie potrzebne dane. Po odpowiednim usystematyzowaniu tychŝe danych, powstaje system, który daje korzyści zarówno dostawcom (począwszy od obiektów noclegowych, przez przewoźników, na kinach, teatrach i muzeach skończywszy) i korzystającym z usług turystycznych (od biur turystycznych po bezpośrednich klientów), jak równieŝ lokalnym punktom informacji turystycznej. Precyzyjna i aktualna baza wszelkich dostępnych obiektów wymaga ogromnego zaangaŝowania sił i środków. JuŜ samo skatalogowanie informacji wydaje się być operacją wielkiej skali. Jednak zapewnienie bieŝącej aktualizacji danych jest przedsięwzięciem wielokrotnie większym. O istocie problemu świadczy fakt, Ŝe do tej pory system taki nie powstał. Podejmowano jedynie próby sklasyfikowania mniejszych rejonów, jednak wymiana informacji pomiędzy róŝnymi systemami była niemalŝe niemoŝliwa. W dobie masowego upowszechnienia Internetu powstała kolejna próba stworzenia ogólnodostępnego katalogu, z którego mogliby korzystać wszyscy uŝytkownicy systemu informacji turystycznej, gdzie główną siłą 5 więcej informacji na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej:

7 wprowadzającą i aktualizującą dane są sami zainteresowani najczęściej właściciele lub dzierŝawcy obiektów. Takie podejście gwarantuje wiarygodność i rzetelność wprowadzanych danych, a czynnikiem dodatkowo mobilizującym aktualizowanie danych jest fakt, Ŝe dla tych osób system jest bezpłatny. Stopniowe uzupełnianie systemu pozwala modelującym imprezy turystyczne na wzbogacenie oferty o dodatkowe informacje na temat samego obiektu. Dla przykładu właściciel hotelu sam wypełnia formularz precyzyjnie charakteryzujący jego obiekt wzbogacając treść słowną (przygotowaną przewaŝnie dla potrzeb folderów w wielu językach) o atrakcyjne zdjęcia wnętrz i widoków. Touroperator przy tworzeniu oferty chętnie załączy dokładne informacje o obiekcie, będąc pewnym jej aktualnych danych. Wszelkie zmiany w ofercie hotelu zostaną automatycznie uwzględnione przez odpowiedzialne osoby. Istnieją oczywiste obawy o przekolorowanie oferty, ale obarczone jest to utratą wiarygodności i nie przyniesie to zbyt wielu klientów w dalszej perspektywie. Dodatkowym atutem systemu jest wielojęzyczność. Nazwy kategorii oraz ewentualne jednostki miary są łatwe do przetłumaczenia, a opisy słowne w róŝnych językach mogą być dodawane na bieŝąco. Wprowadzanie danych o obiektach wymaga określenia kategorii według których obiekt jest charakteryzowany. Właściciel obiektu wypełnia w wybranym przez siebie języku, formularz dostępny na stronie internetowej, w którym korzystając z pól wyboru zaznacza elementy najlepiej opisujące jego obiekt. System automatycznie tłumaczy sporządzony w ten sposób opis na wiele języków. Dzięki temu informacje wprowadzone np. w języku polskim natychmiast są dostępne w kilku innych językach np. angielskim, niemieckim, czeskim itp. Dodatkowo do systemu moŝna wprowadzać

8 dowolne opisy tekstowe ale te wymagają juŝ angaŝowania tłumacza, który jest odpowiedzialny za ich poprawne przetłumaczenie na dany język. Środki niezbędne na utrzymanie serwisu SIO z załoŝenia mają pochodzić wyłącznie z reklam i rezerwacji on-line zarówno w odniesieniu do klientów indywidualnych jak i biznesowych. Podstawy pracy w systemie S.A.R.T. oraz SART-WEB W aplikacji S.A.R.T., która jest instalowana w komputerze organizatora, moŝna wymodelować praktyczne dowolny produkt turystyczny. Produkt moŝe składać się z wielu elementów takich jak np. lokalizacja, terminy, cena, allotementy 6, opisy (w róŝnych językach) oraz zdjęcia, które stanowią kluczowy element dobrze wymodelowanej imprezy. KaŜdy ze składników np. wyŝywienie, transport, ubezpieczenie itp. moŝe mieć własną cenę stanowiącą składnik bazowy lub dopłatę (kwotową lub procentową). System na podstawie wprowadzonych wcześniej allotementów kontroluje ilość dostępnych miejsc, dzięki czemu moŝemy dowolnie konfigurować imprezy i nie martwimy się czy nie przekroczymy ilości wolnych miejsc. Produkty tj. usługi hotelowe oraz imprezy turystyczne po wprowadzeniu do systemu pojawiają się automatycznie na stronie organizatora oraz witrynach agentów i stronach portali współpracujących. Do imprez moŝna dołączać obiekty z bazy SIO, przez co klient zawsze ma dostęp do aktualnych informacji. Wszelkie modyfikacje oferty od razu są dostępne u agentów i na stronach internetowych. 6 pewna liczba (limit) wykupionych miejsc np. hotelowych, transportowych przeznaczona do wykorzystania w określonym terminie przez danego organizatora turystycznego

9 W kaŝdej chwili organizator ma pełną kontrolę nad sprzedaŝą własną, agencyjną oraz internetową. MoŜe generować dowolne raporty, przeprowadzać róŝnego rodzaju analizy, wystawiać faktury, noty korygujące, księgowe lub kontrolować rozliczenia z kontrahentami. Ponadto logując się na swojej stronie internetowej po wybraniu Konfiguracja portalu, poprzez system CMS ma moŝliwość dowolnej modyfikacji zawartości swojego serwisu. Co więcej moŝe definiować agentów, którzy za pośrednictwem jego strony będą mogli dokonywać rezerwacji. O wszelkich rezerwacjach internetowych organizator moŝe być w razie potrzeby informowany poprzez wiadomość SMS. Na Rys. 1 przedstawiono uproszczony schemat przepływu informacji pomiędzy organizatorem i firmami współpracującymi. Rys. 1 Schemat przepływu informacji w systemie S.A.R.T. Źródło: Opracowanie własne Aplikacja internetowa SART-WEB przeznaczona jest dla agentów. Dostęp do niej uzyskują logując się na stronie Po zalogowaniu agenci mają moŝliwość przeszukiwania obszernej bazy

10 ofert (kilka tysięcy) wszystkich touroperatorów, którzy są w systemie. Oczywiście, aby prowadzić sprzedaŝ wcześniej muszą podpisać z wybranymi organizatorami stosowne umowy. Po wyborze przez agenta konkretnej oferty i wprowadzeniu danych uczestników imprezy, system kalkuluje ceny, generuje umowę zgłoszenie oraz umoŝliwia przekazanie do organizatora dodatkowych pytań dotyczących oferty. Program SART-WEB jest całkowicie bezpłatny dla agenta i finansowany przez producenta oprogramowania. W razie potrzeby agent moŝe dodatkowo zlecić przygotowanie własnej strony internetowej w dowolnej domenie lub subdomenie dostawcy systemu np. gwsh.turystyka.net, na której będą znajdowały się oferty wybranych organizatorów. Taka usługa jest juŝ osobno płatna. W jej ramach biuro otrzymuje profesjonalnie wykonaną witrynę WWW wraz z systemem CMS oraz moŝliwością dokonywania rezerwacji online. Dzięki systemowi CMS agent moŝe dowolnie wpływać na wygląd oraz zawartość swojej witryny rozbudowując ją w zaleŝności od potrzeb np. przez umieszczenie przewodników, prognoz pogody itd. Korzystając z takiej funkcjonalności systemu S.A.R.T. biuro podróŝy minimalnym kosztem moŝe stworzyć portal turystyczny lub rozpocząć działalność e-biznesową tworząc własną markę. Technologia System S.A.R.T. to dla wielu wyłącznie aplikacja, działająca w systemie Microsoft Windows, która od czasu do czasu wymaga połączenia z Internetem. Faktycznie jest to jedyny element systemu udostępniany większości uŝytkownikom systemu. Został on jednak stworzony w archi-

11 tekturze klient-serwer, co oznacza, Ŝe oprócz aplikacji do jego funkcjonowania potrzebne są bazy danych umieszczone na serwerach. S.A.R.T. jest takŝe systemem rezerwacyjnym, gdzie przygotowanie imprezy przez touroperatora przy uŝyciu samej aplikacji jest tylko początkiem lawiny działań, na które mogą mieć wpływ wszyscy inni uczestnicy systemu. Sama impreza musi się jak najszybciej znaleźć na stronach internetowych, aby klienci zostali poinformowani o jej istnieniu. JuŜ w tym momencie jest moŝliwość rezerwacji, a co za tym idzie sprzedaŝy produktu. To pociąga za sobą potwierdzenia, vouchery, zaliczki, faktury czy bilety, ale równieŝ rozliczenia, noty księgowe oraz rejestry podatkowe. Wszystkie operacje pomiędzy innymi firmami są moŝliwe w samym systemie i nie wymagają korzystania z telefonu czy faksu. Tak daleko posunięta automatyzacja pozwala nie tylko na oszczędność czasu, ale przede wszystkim na wyeliminowanie błędów ludzkich przy przepisywaniu danych z dokumentów innych firm do własnego komputera. Wszystko to bardzo sprawnie działa dzięki rozwiązaniom przyjętym przez twórców systemu. Dane w bazie podzielone są na lokalne (zawierające dokumenty własne firmy, których istnienie poza siedzibą jest zbędne a wręcz niewskazane) oraz współdzielone (w zakresie ofert, terminów, cen i rezerwacji). Większość operacji wykonywana jest lokalnie (co wpływa na szybkość operacji!) a połączenie internetowe wykorzystywane jest tylko przy aktualizacji oferty, pobierania miejsc i rezerwacji on-line. Oznacza to, Ŝe stałe łącze z Internetem nie jest wymagane, a jeśli występuje to nie jest obciąŝane przez system. W dowolnym momencie moŝna wymusić aktualizację danych z serwerami zewnętrznymi.

12 Cała praca w systemie oparta jest na transakcjach. Wszelkie działania potwierdzane obustronnie są elektronicznie w ciągu kilku sekund, a w razie ewentualnego braku potwierdzenia z którejkolwiek strony, cała grupa powiązanych z sobą czynności jest odwoływana i stosowny komunikat informuje o konieczności powtórzenia operacji. O kolejnych etapach procesu rezerwacji agent jest informowany na bieŝąco. KaŜda oferta, która zostanie zaakceptowana przez organizatora, moŝe być natychmiast udostępniona klientom w serwisie WWW. Ta sama oferta moŝe być jednocześnie składnikiem wielu serwisów dzięki moŝliwości współdzielenia ofert. Centralna baza ofert jest rozproszona na wielu serwerach, które udostępniają nawet duŝe objętościowo dane (np. zdjęcia) na bardzo szybkich łączach, dzięki czemu klient przeglądający oferty nie narzeka na zbyt wolno ładujące się strony. Zwykle przy instalacji systemu stosuje się rozwiązanie polegające na instalacji serwera u organizatora. NaleŜy się w tym miejscu liczyć wyłącznie z kosztami sprzętu (w niewygórowanej konfiguracji), poniewaŝ dedykowane dla systemu S.A.R.T. oprogramowanie potrzebne dla utrzymania i zarządzania bazą danych naleŝy do grupy aplikacji udostępnianych na licencji open source 7. W przypadku braku decyzji o instalacji baz u klienta moŝliwe jest skorzystanie z serwerów dostawcy systemu. Wymiana jakichkolwiek danych przez Internet naraŝona jest na przechwycenie przez osoby niepowołane. W systemie S.A.R.T. istnieje moŝliwość tunelowania połączeń przy wykorzystaniu mocnego szyfrowania 7 Preferowany system operacyjny Linux (dowolna dystrybucja) oraz baza danych PostgreSQL od wersji 7.4 wzwyŝ (od wersji 8 dostępny równieŝ dla MS Windows).

13 (256 bitowym kluczem) w technologii SSL (Secure Sockets Layer ) przez co przekazywane dane są bezpieczne i niepodatne na modyfikację. Zakończenie Systemem S.A.R.T. umoŝliwia współpracę pomiędzy firmami (B2B 8 ) świadczącymi usługi turystyczne. Jednocześnie, za pośrednictwem Internetu jest dostępny dla klientów indywidualnych (B2C 9 ) co z kolei wpływa na poprawę wizerunku firmy przez prezentację ofert na profesjonalnie wyglądającej witrynie WWW. Zastosowanie systemu pozwala zautomatyzować działy: produkcji, sprzedaŝy i marketingu touroperatora w takim stopniu, Ŝe nawet wielokrotne zwiększenie sprzedaŝy umoŝliwia małemu zespołowi pracowników obsłuŝyć znacznie większe obciąŝenie bez konieczności zwiększania ilości zatrudnienia i przede wszystkim bez zwiększania kosztów organizacyjnych. Oprogramowanie S.A.R.T zawiera wiele modułów, które zazwyczaj w innych systemach dostępne są jako oddzielne produkty. Kupując ten system organizator ma kompletny zestaw aplikacji, które są niezbędne w biurze. WdraŜając system S.A.R.T nawet mały organizator turystyczny moŝe zwiększyć sprzedaŝ, zmniejszyć koszty działalności, promować markę oraz produkty, a tym samym poprawić konkurencyjność, co w konsekwencji pozwoli mu osiągnąć sukces na rynku. Z kolei agent, przez obniŝenie kosztów komunikacji z organizatorem oraz szybki dostęp do aktualnej oferty moŝe poprawić obsługę klienta. W łatwy sposób bez po- 8 model handlu elektronicznego Business to Business, w relacjach występujących pomiędzy firmami np. sprzedaŝ agencyjna ofert touroperatorów,

14 noszenia znacznych nakładów finansowych moŝe takŝe zaistnieć w Sieci poszerzając obszar swojej działalności i pozyskując nowych klientów oraz kontrahentów. Z drugiej strony obiekty hotelowe, restauracje, stacje narciarskie, teatry, kina, muzea itp. mogą samodzielnie wprowadzać do globalnej bazy informacje o sobie i promować się Systemie Informacji Obiektowej, przez co rozwijany jest system informacji turystycznej, który od wielu lat z róŝnych przyczyn nie mógł powstać w naszym kraju. Podsumowując. Osiągnięcie sukcesu na rynku turystycznym zaleŝy od wielu czynników m.in. trafności analiz, odpowiednim doborze partnerów biznesowych, szybkim podejmowaniu decyzji, promocji itp. Dzięki zastosowaniu systemu S.A.R.T. firma moŝe promować swoje produkty, prowadzić ich dystrybucję, przygotowywać złoŝone analizy, co w końcowym rozrachunku powinno przełoŝyć się na wzrost sprzedaŝy a tym samym doprowadzić do rozwoju firmy. Literatura Artykuł przygotowano na podstawie materiałów otrzymanych od firmy 24travels.com Sp. z o.o. producenta systemu S.A.R.T. Informacje o autorach: mgr P. Rusiecki oraz mgr M. Lebuda są pracownikami Katedry Informatyki Górnośląskiej WyŜszej Szkoły Handlowej w Katowicach. Kontakt: 9 ang Business-to-Consumer - nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym np. sprzedaŝ oferty turystycznej turyście

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

OFERTA HOTEL-IN. Rezerwacje Internetowe Channel Manager Integracja z systemem hotelowym

OFERTA HOTEL-IN. Rezerwacje Internetowe Channel Manager Integracja z systemem hotelowym OFERTA HOTEL-IN Rezerwacje Internetowe Channel Manager Integracja z systemem hotelowym Rezerwacje Internetowe Wybrane cechy modułu rezerwacji internetowych ze strony www obiektu: rezerwacje i sprzedaż

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

E-REZERWACJE24.PL. Internetowy System Rezerwacji Online O F E R T A

E-REZERWACJE24.PL. Internetowy System Rezerwacji Online O F E R T A O F E R T A System rezerwacji online oraz system płatności internetowych Wraz z rozwojem oraz ciągłym podwyższaniem poziomu świadczenia usług turystycznych, wzrasta także zapotrzebowanie na rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ NAJLEPSZYM CZASEM NA NAUKĘ I SZKOLENIE

JESIEŃ NAJLEPSZYM CZASEM NA NAUKĘ I SZKOLENIE JESIEŃ NAJLEPSZYM CZASEM NA NAUKĘ I SZKOLENIE Jesienna pora to doskonały czas na zapoznanie się z pełną aplikacją SART, programu do obsługi Waszego biura podróŝy. Jestem do Waszej dyspozycji i zapraszam

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl...1 Model współpracy...3 Jak korzystać z espok.pl...4 Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl SPOK.pl to elektroniczny System do Przesyłu Operacji Księgowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji LABORATORIUM 5 Informatyka w turystyce i rekreacji REZERWACJE WŁASNE i AGENCYJNE Moduł rezerwacji automatyzuje niemal wszystkie procesy związane ze sprzedaŝą imprezy turystycznej i tworzoną przy tym dokumentacją

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP UNIT4 TETA Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP Wojciech Romanowicz Dyrektor Działu Opieki Eksploatacyjnej EMBRACING CHANGE STRUKTURA GRUPY UNIT4 TETA We are UNITed załoŝona w

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Oferta Lokalna Gastronomia

Oferta Lokalna Gastronomia Oferta Lokalna Gastronomia Jak to działa? Partner poprzez Serwis zakupów grupowych pozyskuje nowych Klientów udzielając atrakcyjnego rabatu na swoje produkty i usługi. Partner (usługodawca) Serwis (HappyDay.pl)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

System rezerwacji S.A.R.T.

System rezerwacji S.A.R.T. Szanowni Państwo, Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedaŝą miejsc noclegowych w Polsce przez system rezerwacji turystycznej S.A.R.T.. Nasze zainteresowanie kierujemy do hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS

Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS Kielce, 3 października 2006 CYBER Service, Cezary Cichocki, Jacek Wójcikowski ASSECO Poland S.A. Copyright @ CYBER Service 2006 OpenBIZ CMS System zarządzania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r. Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Systemy operacyjne Microsft Windows (ang. okna) posiadały od początku interfejs graficzny. KaŜda aplikacja uruchamiana jest tu w

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r.

Warszawa, lipiec 2013 r. Wskazówki dotyczące uŝytkowania Internetowej bazy ofert pracy EURES przez Wojewódzkie Urzędy Pracy dostępnej na stronie www.eures.praca.gov.pl (za hasłem) Warszawa, lipiec 2013 r. Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Serwis rezerwacji noclegów online

Serwis rezerwacji noclegów online Serwis rezerwacji noclegów online R E Z E R W A C J E ON-LINE - FAKTY Ponad 75% badanych internautów, którzy jeżdżą na wakacje, wykorzystuje sieć Internet do planowania wypoczynku 46 % spośród tych osób

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących. usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących. usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10)

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10) 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax. 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nowy wymiar fakturowania

Nowy wymiar fakturowania Nowy wymiar fakturowania Nowy wymiar fakturowania. Jeżeli szukasz prostego programu do fakturowania o wyjątkowo łatwej obsłudze, charakteryzującego się ponadprzeciętna ergonomią, jesteś nastawiony na innowacyjnośd

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

SAP Business One E-Commerce

SAP Business One E-Commerce SAP Business One E-Commerce ZAISTNIEĆ W SIECI czyli jak zaoszczędzić prowadząc sprzedaŝ towarów, produktów i usług Chcesz poszerzyć ofertę Twojej firmy o moŝliwość prowadzenie interesów przez Internet?

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl SPIS TREŚCI 1. O FRMIE... 2 2. USŁUGI... 2 2.1 Strony internetowe... 2 2.2 CMS ( Content Management

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usług turystyki

Opodatkowanie usług turystyki Opodatkowanie usług turystyki Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

InfoNET ON-LINE Ewidencja Ofert Nieruchomości

InfoNET ON-LINE Ewidencja Ofert Nieruchomości InfoNET ON-LINE Ewidencja Ofert Nieruchomości INET ON-LINE jest programem zarówno prostym jak i nowoczesnym. Uzyskaliśmy to dzięki połączeniu nowych technologii w tworzeniu aplikacji z doświadczeniem,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Rejestrator

Aplikacja Ramzes. Rejestrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Rejestrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY I Technikum Obsługi Turystycznej Czas trwania praktyki 4 tygodnie (po 8 godz. dziennie) 160 godz. Warunkiem osiągnięcia efektów kształcenia jest realizacja praktyki

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo