9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE"

Transkrypt

1 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

2 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali Kredyt czy leasing? PANEL EKSPERTÓW: Przyszłość branży CFM Firmoa flota GPS asystent kierocy Tankoanie z plastikiem Krótkie terminy do zięcia SAMOCHÓD W FIRMIE Project Manager: Katarzyna Jasińska, Redakcja: Tomasz Miarecki, Grzegorz Stech Opracoanie graficzne: Rafał Skoczeń Druk: Presspublica Sp. z o.o. Mediaplanet jest iodącym domem ydaniczym na rynku Europejskim. Specjalizujemy się torzeniu ysokiej jakości publikacji tematycznych prasie codziennej, online oraz broadcast. Aby uzyskać ięcej informacji na temat naszych publikacji prosimy o kontakt: Henrik Kanekrans W 2007 r. polski rynek car fleet management (CFM) rozijał się, podobnie jak poprzednich latach, bardzo szybkim tempie na poziomie 25 proc. I mimo późniejszego startu niż innych krajach europejskich, oferuje obecnie iększość usług dostępnych na rynkach międzynarodoych. W minionym roku rosło naszym kraju zainteresoanie nooczesnymi narzędziami internetoymi, spomagającymi administroanie flotą, oraz popularność ekologicznych roziązań motoryzacji, promoanych zaróno przez producentó samochodó, jak i użytkonikó aut firmoych. Wśród istotnych dla CFM zjaisk, minionym roku obseroaliśmy rónież zmożony import użyanych pojazdó. Wpłya to bezpośrednio na branżę, poprzez ryzyko ziązanie z ustalaniem artości auta momencie zakończenia umoy leasingoej, czyli tz. artości rezydualnej. W roku 2007 zanotoaliśmy spadek cen Paul Gogoliński Daimler Fleet Management na rynku tórnym, złaszcza samochodó z silnikami o dużej pojemności. Przyczyn takiego stanu można szukać obecnej sytuacji gospodarczej. Mocny złoty spoodoał, że realne ceny importoanych aut użyanych są niższe czasem naet o kilkadziesiąt procent porónaniu do ofert z rynku polskiego. Najiększe różnice ystępują przypadku samochodó sproadzonych z USA. Z takiej możliości zakupu korzysta coraz ięcej osób, a skutek jest odczualny ogólnym poziomie cen na rynku tórnym. Z tego samego poodu mniej atrakcyjne są auta generujące yższe koszty eksploatacji, choć coraz częściej dotyczy to rónież pojazdó z oszczędnymi silnikami diesloymi, ale o pojemności poyżej dóch litró. W tej sytuacji prognozoanie cen i ustalanie przyszłych artości rezydualnych jest dla firm car fleet management zadaniem trudnym i obarczonym dużym ryzykiem. Jaka jest przyszłość i możlie kierunki rozoju polskiego CFM? W najbliższych latach krajoy rynek Janusz Koalik Arval Service Lease ynajmu długoterminoego zgodnie z tendencjami eolucji tej branży całej Europie będzie się rozijał dynamiczniej od innych rodzajó leasingu. Firmy zrzeszone Polskim Ziązku Wynajmu i Leasingu Pojazdó (PZWLP) szacują, iż latach roczny zrost leasingu operacyjnego będzie się kształtoać na poziomie proc. rocznie. Idzie to parze z rosnącym udziałem leasingu finansoaniu inestycji. Obecnie ynosi on nieco poyżej 20 proc., a ciągu najbliższych lat poinien osiągnąć około 30 proc. Polski rynek zarządzania flotą jest nieielki porónaniu z krajami Unii Europejskiej, ale bardzo szybko nadrabia zaległości. Dzieięć, dziesięć lat temu, głónie za spraą ielkich korporacji, pojaił się naszym kraju bardzo dojrzały produkt, który Europie Zachodniej eoluoał przez 25 lat. Choć iększość dużych międzynarodoych firm leasingoych Polsce jest już obecna, nadal jest miejsce dla noych graczy i noych roziązań. Przyszłość rynku CFM Polsce jai się bardzo optymistycznie, mimo że nadal przeażającymi formami finansoania floty jest zakup na łasność (np. poprzez kredyt) oraz leasing finansoy. Biorąc jednak pod uagę dośiadczenia innych krajó europejskich oraz dynamiczny rozój ynajmu długoterminoego ostatnich latach, możemy prognozoać, że finansoanie połączone z zarządzaniem ma szansę ciągu kilku lat stać się dominującym roziązaniem dla parkó samochodoych Polsce. Wymaga to stałej edukacji rynku i zmian modelu zarządzania, na co nie szystkie firmy są Słaomir Wontrucki LeasePlan Fleet Management gotoe. Pozytyną tendencją jest z penością rosnące zainteresoanie usługami outsourcingu flot ze strony małych i średnich przedsiębiorst. To na nich stopnioo będzie się skupiać uaga firm z sektora CFM. Z drugiej strony, poinniśmy się spodzieać zmian o charakterze jakościoym, spoodoanych rosnącymi ymaganiami klientó i silną konkurencją na rynku. Firma ynajmu długoterminoego najbliższych latach stanie się nie tylko dostacą usług flotoych, ale i doradcą, spomagającym pracę administracyjno-logistyczną każdym przedsiębiorstie. Zarząd Polskiego Ziązku Wynajmu i Leasingu Pojazdó Flota zdolnie steroana Noa karta palioa Statoil. Masz mocn kart! oszcz dno czasu pomoc zarz dzaniu ot atrakcyjny pakiet serisoy pe na kontrola ydatkó raporty on-line najy sza jako pali Statoil Wi cej informacji: tel.: (0 22) ;

3

4 4 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ CFM ciąż na fali Liczba samochodó obsługianych Polsce przez firmy sektora Car Fleet Managemet aha się granicach 100 tys. To ponad trzy razy ięcej niż 2003 roku. Analitycy z Instytutu Badań KerallaResearch prognozują, że jeszcze przed Euro 2012 po naszym kraju będzie jeździć już 200 tys. takich pojazdó. Według danych Instytutu Flota- MONITOR rynek CFM osiągnął 32,7-procentoy zrost sprzedaży soich usług porónaniu z 2006 rokiem. Taka sytuacja sprzyja przedsiębiorcom, którzy chętnie korzystają z różnych form outsourcingu. Większość pojazdó służboych została zięta leasing i pozostaje zarządzaniu przez firmy zenętrzne. Miniony rok przyniósł 35-procentoy zrost outsourcingu usług CFM. Zarządzanie flotami soich pojazdó firmom zenętrznym zleciło już naszym kraju ponad 8 tys. przedsiębiorst a ich liczba stale rośnie. Poziom stu tysięcy yłącznie zarządzanych oraz finansoanych i zarządzanych aut to najbliższa przyszłość połoa tego roku. Dynamiczny jest także przyrost portfela zamóień. Według yliczeń KerallaResearch minionym roku klienci zapłacili firmom sektora CFM ponad 1mld 593 mln zł. (o około 393 mln zł ięcej niż 2006 r.) Oznacza to, że Polska zaczyna już upodabniać się tej mierze do państ starej Unii. Tam CFM jest dużo popularniejszy i ykorzystyany naet proc. firm flotoych. W Polsce jego udział szacony jest na razie na poziomie 6-6,5 proc. Jednak procentoy zrost liczby samochodó należących do polskich firm flotoych robi rażenie od 2004 r. nie spada poniżej proc. rocznie. Taka tendencja poinna się utrzymać rónież 2008 roku. Osoboe przeadze Rosnąca popularność outsourcingu zarządzania parkiem FIAT AUTO POLAND NA RYNKU FLOTOWYM Rynek flotoy samochodó osoboych Polsce jest fazie rozoju. Jest to długotrały trend ściśle ziązany z cyklem eksploatacji samochodu. W zależności od ielkości firmy, sektora gospodarki, na którym ona działa i jej kondycji finansoej oraz sposobu finansoania sojej floty, cykl ten tra od 2 do 6 lat, przy czym najięcej firm ybiera kontrakty trzy i czteroletnie. Jak pamiętamy, maju 2004 eszła życie ustaa ograniczająca prao do odpisu podatku VAT. Od rześnia 2004 szyscy producenci proadzili tz. harmonizację cen polegającą na działaniach zmierzających do yrónania cen na rynkach zjednoczonej Europy, co przypadku Polski oznaczało stopnioe podnoszenie cen samochodó. Obay klientó flotoych przed skutkiem proadzenia tych zmian polegających na podniesieniu cen do poziomu innych krajó europejskich spiętrzyły ilości zakupó dokonyanych pierszej połoie roku Te decyzje strategiczne firm spoodoały zmniejszenie liczy zakupó flotoych latach Obecnie mamy do czynienia z ieloma firmami, które jeszcze posiadają trzy - czteroletnie floty samochodoe i łaśnie te firmy podejmują negocjacje zakresie ymiany flot. Fiat Auto Poland S.A. jest przygotoana na tę sytuację, oferując: ponad 60 dileró yspecjalizoanych obsłudze klienta flotoego ramach programu Corporate Mobility; niskie koszty eksploatacji i zakupu, yróżniając modele Fiata na tle konkurencji jako jedna z nieielu marek na rynku oferuje tak szeroką gamę samochodó: od Pandy, Grande Punto, Linea, Bravo, Croma do małych, średnich oraz dużych samochodó dostaczych. Należy podkreślić, iż Fiat jest liderem sprzedaży samochodó osoboych i dostaczych razem branych pod uagę. Nie brakuje też samochodó o sportoym charakterze - Alfa Romeo z oczekianą Alfą Romeo Mi.To. i luksusoym Lancia z chodzącą na jesieni Lancią Delta. Nikt inny na rynku nie produkuje tak pięknych samochodó jak iadomo piękno jest rzeczą gustu, jednakże naziska Giugiaro, Bertone, Pininfarina i ich uznane projekty znajdziemy śród szystkich marek Fiat Group. łasny bank i firmę leasingoą ofertę będącą ynikiem partnersta zakresie ynajmu z najiększymi firmami tego typu na rynku kompleksoą ofertę ubezpieczenioą programy sprzedaży dedykoane klientom flotoym (Corporate Mobility), sprzedaży samochodó użyanych (Autoexpert) czy do firm realizujących potrzeby transportoe osób niepełnospranych (Autonomy). Daniej klientami Fiata były zykle małe firmy, ykorzystujące dużą ilość Autoryzoanych Dileró Fiata. Obecnie, po proadzeniu noej gamy modeloej bardzo się to zmieniło. Noi klienci Fiata dostrzegli nieątplią zaletę i przeagę konkurencyjną Fiat Auto Poland jaką jest sieć dilerska. Uzupełniona o śietną gamę modeloą i obsługę sprzedażną i posprzedażną stanoi yjątkoą ofertę dla flot. Dlatego obecnie Klientami Fiat Auto Poland są duże korporacje szczególności z branży FMCG, czołoe banki Polsce oraz firmy z sektora farmaceutycznego. Każdy ze sprzedacó flotoych śród dileró Fiata przechodzi roczny cykl szkoleń zakończony certyfikacją. Dodatkoo każdy z dileró spełnia ymogi staiane przez Fiat Auto Poland celu udoskonalenia i specjalizacji obsłudze firm. Grupa Fiata posiada całkoicie odnoioną gamę samochodó. Noości to nie tylko noe modele, ale noe silniki, noe ersje yposażenia i noe uaktualnione cenniki. Z tego poodu należałoby zasadzie przedstaić całą ofertę Fiat Auto Poland, jednakże z uagi na ograniczoną ilość miejsca przedstaiamy jedynie najażniejsze modele flotoe. Model / Dostępne silniki Dostępne silniki Cena detaliczna brutto już od Fiat 500 (Car Of The Year 2008, samochód flotoy 2008) Od 70 do 100KM zł Fiat Panda (Car Of The Year 2004, samochód flotoy 2007) Od 54 do 100 KM zł Fiat Grande Punto (najlepszy diesel małej pojemności) Od 65 do 120 KM zł Fiat Linea Od 77 do 120 KM zł Fiat Bravo Od 90 do 150 KM zł Fiat Croma Od 140 do 200 KM zł Fiat Strada 70 KM zł Fiat Doblo i Doblo Cargo Od 77 do 120 KM zł Fiat Scudo Silniki 1,6 i 2,0 Multijet od 90 KM do 136 KM zł Fiat Ducato Silniki Diesla 2,2; 2,3; 3,0 o mocach do 180 KM zł Alfa Romeo 159 Od KM zł Podane ceny są to ceny brutto detaliczne. Klient flotoy zależności od ielkości parku, ilości sprzedaży, specyficznych zapotrzeboań i zróżnicoania floty może liczyć na skrojoną na ymiar ofertę uzględniającą szystkie jego potrzeby. samochodoym Polsce dotyczy głónie segmentu pojazdó osoboych. Oferta dotycząca ynajmu długoterminoego i zarządzania autami ciężaroymi (poyżej 3,5 t.) ciąż jest zdecydoanie uboższa stosunku do tej z segmentu osobóek. W naszym kraju jest tak między innymi dlatego, że iele firm zarządzających flotami po prostu nie ma takiej oferty. Innym z poodó takiego stanu jest fakt, że na razie zainteresoanie zleceniem zarządzania flotami ciężaroymi firmom sektora CFM jest Polsce zdecydoanie niższe niż krajach położonych na zachód od Odry. Skoro nie ma zapotrzeboania nie ma też firm oferujących te usługi. Oczyiście to, że dotychczas zainteresoanie tego typu usługami jest naszym kraju mniejsze, niż gdzie indziej, nie śiadczy cale, że tak będzie przez cały czas. Zdaniem specjalistó to tylko kestia czasu. Już dzisiaj duże firmy zachodnie zauażają potrzebę zaistnienia na naszym rynku. Przykładem tego trendu jest ejście na nasz rynek firmy Fraikin, po którym zainteresoanie tym segmentem usług nieco się ożyiło. - Po określeniu arunkó i podpisaniu umoy procedura zakupu pojazdu, a także nadozia i yposażenia oraz ubezpieczeniem dalszym ciągu zajmują się fachocy z naszej firmy. Coraz ięcej przedsiębiorst posiadających łasną flotę samochodó dostaczych i ciężaroych dochodzi do niosku, że korzystniej jest poierzyć zarządzanie pojazdami firmie specjalizującej się tych formach usług. Pozbyają się one kłopotó ziązanych z zakupem i utrzymaniem samochodó, obsługą serisoą, napraami a także załatianie formalności ubezpieczenioych. Tym samym minimalizują koszty i oszczędzają czas potrzebny na efektyne zarządzanie flotą - mói Artur Noicki, dyrektor generalny Fraikin Polska. Ekologiczne podejście Z rosnącą popularnością outsourcingu zarządzania firmoymi flotami zaobseroać można coraz prężniejszą działalność Polskiego Ziązku Wynajmu i Leasingu Pojazdó, który zapoiada przygotoyanie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących sojej branży. W 2007 roku obseroaliśmy także rosnącą popularność ekologicznych roziązań motoryzacji, tym rónież e flotach samochodó służboych. Przejaem tego było m.in. przyznanie na Fleet & Business Day 2007 nagród Hybryda Flotoa 2007 za działalność ziązaną z ekologią motoryzacji. Nagrodę otrzymała firma LeasePlan, należąca do PZWLP, za izję zielonych flot, realizoaną za pośrednictem usługi GreenPlan jedynej na polskim rynku usługi dla flot ekologicznych. Ekologia idoczna jest także m.in. polityce firmy Schenker. - Kształtoanie izerunku firmy za pomocą floty pojazdó i działania proekologiczne to ażne elementy zarządzaniu. Nasza firma promuje tych przeoźnikó, którzy posiadają środki transportu przyjazne środoisku o określonych normach emisji spalin i ograniczają zużycie palia poprzez ekonomiczną jazdę yjaśnia Andrzej Wierzbicki, dyrektor ds. zarządzania flotą pojazdó, Schenker. Optymistyczne prognozy Jednak mimo ymiernych korzyści ynikających z outsourcingu iele firm nadal ybiera tylko leasing lub zakup aut za gotókę. Większość takich decyzji może ynikać z nieznajomości zalet ynajmu długoterminoego, który jest najpopularniejszą formą użytkoania samochodó firmoych krajach Unii Europejskiej, gdzie rozój ekonomiczny przebiegał rónolegle z rozojem branży Car Fleet Management. Tendencją, która pojai się najbliższych latach, będzie pozyskianie przez podmioty CFM klientó z sektora małych i średnich firm - Dlatego, porónując polski rynek do bardziej roziniętych rynkó europejskich, jestem przekonany, że kolejnych latach CFM Polsce będzie notoał jeszcze iększy zrost. Rozój gospodarczy kraju jest bardzo intensyny i firmy szelkich branż poinny koncentroać się na głónych założeniach i celach sojego biznesu. Tym samym zaczną uażniej analizoać i doceniać korzyści płynące z outsourcingu floty, który pozala na uolnienie kapitału i innych zasobó oraz zainestoanie ich rozój przedsiębiorsta. Nooczesne i bezpieczne roziązania flotoe, przy stałych, niezmiennych kosztach, mogą ięc być istotnym elementem sukcesu rynkoego każdej firmy mói Paul Gogoliński, prezes DaimlerChrysler Fleet Management Inną tendencją, która pojai się najbliższych latach, będzie pozyskianie przez podmioty CFM klientó z sektora małych i średnich firm. Rosnące koszty ubezpieczeń komunikacyjnych, szczególności flotoych, mogą spoodoać także przyśpieszenie proadzania przez firmy CFM łasnych ubezpieczeń dla obsługianych przez nie flot. Dorota Sutor, dyrektor marketingu Masterlease Polska Full service leasing jest jednym z najdynamiczniej rozijających się produktó całym pakiecie usług proponoanych przez firmy CFM. FSL to usługa finansoania samochodu połączona z jego administroaniem. Ciągle zrastająca popularność ynajmu długoterminoego iąże się z coraz iększymi ymaganiami od strony klientó. Samo finansoanie pojazdu za pomocą klasycznego leasingu już nie ystarcza. Bogdan Leicki

5

6 6 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Kredyt czy leasing? Firmy coraz częściej stają przed yborem źródła finansoania sojej floty. Najczęściej rozażana opcja to kredyt albo leasing. Trudno móić o obu roziązaniach kategoriach ad i zalet, arto jednak poznać różnice między tymi sposobami finansoania. Leasing, szczególności leasing operacyjny, należy do najbardziej znanych pozabankoych form finansoania. Kilka lat temu przeżył, co prada, sój trudny czas, którego efektem był upadek ielu firm. Rozój rynku finansoego i zasady konkurencji zmniejszają boiem dystans między kredytem a leasingiem. Pozostaje tylko odpoiedni ybór dla konkretnej firmy. Najażniejszy ydaje się być ybór takiej opcji, która da firmie najlepszy zrot poniesionych inestycji, najciekasze oszczędności finansoe. Koszty poza bilansem Leasing penym sensie jest alternatyą dla kredytu bankoego. Trudno jednak staiać go yraźnej opozycji do kredytu. Dobry menedżer ybierze jedno albo drugie, zależności od tego, czego będzie danym momencie bardziej potrzeboał. Jeżeli chodzi o leasing aut osoboych, najpopularniejsza Samochód osoboy przepisach podatkoych Według ustay o podatku dochodoym i ustay o VAT, za osoboy uznajemy samochód nie spełniający arunkó dla aut ciężaroych. Dla przypomnienia, definicja samochodu ciężaroego określa, że pojazd musi mieć ładoność poyżej 500 kg i homologację samochodu ciężaroego. Maksymalna artość amortyzacji samochodu osoboego to 20 tys. euro. jest umoa leasingu operacyjnego. Właścicielem samochodu jest leasingodaca i to on zalicza przedmiot do łasnych środkó trałych, dokonując odpisó amortyzacyjnych. Leasingobiorca użytkuje natomiast samochód, płacąc za to co miesiąc stałe raty. W przypadku kredytu Wybór konkretnego modelu finansoania zależy od sytuacji firmy i tego, co chce pokazać soim bilansie, lub co chce ukryć przedsiębiorca zadłużający się banku staje się łaścicielem pojazdu, dokonując odpisó amortyzacyjnych oraz odpisu VAT, a miesięcznie spłaca raty kredytoe. Jednak ybór konkretnego modelu finansoania zależy od sytuacji firmy i tego, co chce pokazać soim bilansie, lub co chce ukryć. Przy normalnej działalności przedsiębiorsta, gdzie niedobór pieniędzy jest dominujący, leasing ydaje się korzystniejszym roziązaniem. Ale to firma musi podjąć decyzję, czy chce pokazać dodatkoe aktya, czy tylko bieżące zoboiązania, które ynikają z rat. Są firmy, którym zależy, by pokazać bankom, że mają duże aktya to jest ażne przy ustalaniu limitu kredytoego. W dużych, międzynarodoych firmach ten aspekt nie jest już tak istotny, tutaj liczy się coś innego możliość pozabilansoego rzucenia koszty dużych kot. Amortyzacja jako narzędzie Wybór między kredytem a leasingiem praktyce najczęściej będzie się sproadzać do aspektó podatkoych. Jeśli dla łaściciela firmy spraą szczególnej agi jest to, by jak Przeagi leasingu Leasing, z założenia, jest tańszą i ygodniejszą dla przedsiębiorcy formą finansoania zakupó. Firmy leasingoe stale spółpracują z producentami samochodó, kupując duże ilości samochodó otrzymują od nich duże upusty ze zględu na olumen obrotu między firmą leasingoą a dostacą. Na niektóre modele samochodó firmy leasingoe udzielają aż kilkunastu procent zniżki, co ma soje odzierciedlenie cenie usługi. Przy dodatkoych opcjach serisoych, ubezpieczenioych czy spra ziązanych z rejestracją pojazdu, oferta leasingoa ydaje się być dużo korzystniejsza od kredytu. Innym czynnikiem przemaiającym na korzyść leasingu jest bezpieczeństo usługi oraz bezpieczeństo posiadanego pojazdu. Każdy, kto bierze leasing samochód, otrzymuje ubezpieczony i zarejestroany pojazd. Klienci oszczędzają ten sposób czas potrzebny na załatienie ymaganych formalności oraz pieniądze dzięki konkurencyjnym cenom pakietó ubezpieczenioych. Pamiętać należy rónież, że mając umoę leasingoą nie musimy obaiać się o następsta ypadkó i zdarzeń losoych na drodze. Wszelkie eentualne szkody są odproadzane na konto leasingodacy, podczas gdy ypadku kredytu bankoego, obarczani nimi jesteśmy sami. Pułapki Przez cały okres trania umoy przedmiot leasingu jest łasnością leasingodacy. Bez zgody leasingodacy nie można ięc uzyskać odszkodoania przypadku kolizji czy kradzieży. Auto musi być serisoane zgodnie z zaleceniami producenta przez okres trania umoy, nie można samochodzie dokonyać żadnych trałych modyfikacji (np. montaż instalacji gazoej). Inne ryzyko to bankructo toarzysta leasingoego samochody są jego łasnością i mogą być zajęte przez ierzycieli, naet jeżeli przedsiębiorsto płaci regularnie opłaty z tytułu comiesięcznego czynszu. Trzeba rónież liczyć się z tym, że przypadku opóźnienia płatnościach toarzysto leasingoe może po prostu zabrać samochód jest łaścicielem, ma zdeponoany drugi komplet kluczy. W przypadku kredytu procedura jest bardziej skomplikoana. tym ypadku zdecydoać, czy potrzebny jest szybki i duży koszt pierszym roku, czy raczej spokojna, linioa amortyzacja. Oczyiście, gdy zachodzi TABELA Podstaoe różnice między kredytem a leasingiem Dopasoane rozi zania... Oferujemy produkt zasze dopasoany do potrzeb klienta - ca odoboa opieka nad f lot pojazdó - redukcja liczby dokumentó ksi goych - ato planoania kosztó - korzystne aspekty podatkoe Masz pe en ybór Finansoanie i zarz dzanie f lotami samochodoymi Caref leet S.A. Plac Orl t Loskich 1, Wroc a, tel. (071) , fax (071) caref leet.com.pl Biuro Handloe ul. Po zkoska 44c, Warszaa, tel. (022) , fax (022) Opcja Zakup środki łasne CIT podatkoe koszty uzyskania przychodu Amortyzacja Zakup kredyt Amortyzacja + odsetki od raty kredytu Leasing finansoy Amortyzacja + odsetki od raty leasingoej Leasing operacyjny Korzyści/Różnice Całość raty leasingoej (część amortyzacyjna i odsetkoa) W zależności od sytuacji firmy, chęci ykazania kosztó najmniej oddać fiskusoi, korzystnym yborem będzie leasing operacyjny, ponieaż pierszym okresie trania takiej inestycji rzuci sobie ięcej kosztó podatkoych. Zbudoanie takiej tarczy podatkoej VAT zakup pojazdu (odliczalność) 60% ceny zakupu (nie ięcej niż 6000 zł) 60% ceny zakupu (nie ięcej niż 6000 zł) 60% ceny zakupu (nie ięcej niż 6000 zł) 60% raty leasingoej (nie ięcej niż 6000 zł) W przypadku leasingu operacyjnego najmniejszy nieodliczalny VAT będzie ięc korzystne dla przedsiębiorst, które mają dodatni ynik finansoy. Dzięki temu będą mogły zaprognozoać przyszły kształt soich finansó i znaleźć te miejsca, które pozolą na obniżenie podstay opodatkoania. W kredycie natomiast można posłużyć się amortyzacją, jako soistym narzędziem pomagającym przy reguloaniu kosztó. Można Składka ubezpieczenioa Od artości netto cena zakupu netto + nieodliczalny VAT Od artości netto cena zakupu netto + nieodliczalny VAT Od artości netto cena zakupu netto + nieodliczalny VAT Od artości netto cena zakupu netto W przypadku leasingu operacyjnego najmniejsza składka ubezpieczenioa Bilans W aktyach W aktyach W aktyach potrzeba, linioą stakę można obniżyć na przykład do 10 proc. rocznie. To dobre roziązanie przypadku spółek ze stratami podatkoymi. Jan Spodnieski Jeśli przedsiębiorsto chce mieć umoę pozabilansoą, oznacza to, że chce mieć umoę leasingu operacyjnego zaróno pod zględem podatkoym, jak i rachunkoym. Zmiany ustaie o rachunkoości spoodoały jednak zmiany umoach leasingoych. Umoy iększości firm leasingoych są tak konstruoane, że choć od strony formalnej jest to umoa leasingu operacyjnego, myśl polskiej ustay rachunkoej jest to leasing finansoy. Skutkuje to tym, że z punktu podatkoego idać tylko raty bieżące, natomiast z punktu idzenia rachunkoego samochód proadzany jest jako środek trały i pojaiają się zoboiązania. Dobra umoa leasingoa musi ięc od strony podatkoej spełniać arunki MSR 17 (Międzynarodoe Standardy Rachunkoości), zaś od strony rachunkoej nie spełniać żadnego z siedmiu punktó tego artykułu. Nie W przypadku leasingu operacyjnego brak aut bilansie popraa skaźnikó ROE

7

8 8 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ PANEL EKSPERTÓW PANEL EKSPERTÓW Firmoa flota Skutecznym sposobem na ograniczenie kosztó i yeliminoanie ryzyka ziązanego z użytkoaniem floty samochodó firmie jest Firmoa Flota - Car Fleet Management (CFM). Dotychczasoa oferta VB LE- ASING ramach tego produktu obejmoała tz. full service leasing, czyli finansoanie aut osoboych i dostaczych do 3,5 t. na zasadach leasingu oraz pakiet obsługi serisoej. W oparciu o sygnały ze strony klientó dotyczące rosnących potrzeb zakresie elastyczności oferty, VB LEASING proadził usługę najmu długoterminoego. Ponadto VB LEASING rozbudoał oferoane ramach Firmoej Floty usługi serisoe. Do podstaoego pakietu składającego się z: przeglądó okresoych i serisu technicznego Autoryzoanych Stacjach Obsługi, ubezpieczenia i assistance (24 h), ymiany i przechoyania ogumienia, kart palioych, samochodó zastępczych, raportó menedżerskich, dołączone zostały takie usługi jak: odkup samochodó użytkoanych, usługa door to door, pakiet VIP, branding aut i monitoring GPS. W ofercie Firmoa Flota - Car Fleet Management VB LEASING storzył 3 arianty dostosoując je do oczekiań każdej grupy użytkonikó aut ramach jednej firmy. Dzięki temu klienci PANEL EKSPERTÓW PANEL EKSPERTÓW PANEL Przyszłość branży CFM Dariusz Tucharz, dyrektor Pionu CFM BRE Leasing Działalność polegająca na śiadczeniu usług zarządzania środkami transportu jest na śiecie znana i ykorzystyana od ielu lat. W Polsce roziązanie to zyskuje coraz iększe uznanie. Można przyjąć, że obecnie usługi ynajmu długoterminoego [Full Service Leasing FSL] są na tle całego sektora usług leasingoych Polsce najbardziej dynamicznym segmentem branży. W 2007 roku dynamika zrostu osiągnęła nim ponad 30%. W latach poprzednich głónym źródłem pozyskania pojazdó do flot był klasyczny leasing. Ostatnio ielu klientó zmienia zdanie na temat umiejscoienia zarządzania flotą enątrz firmy lub poza nią. Klienci coraz częściej nie chcą mieć problemó z zarządzaniem samochodami, nie chcą torzyć rozbudoanych struktur kadroych, nie mają zamiaru ykupyać pojazdó po zakończeniu kontraktu, lecz olą ymieniać je cyklicznie na noe. Klienci z tej grupy z reguły oczekują nie tylko finansoania pojazdó, ale nadzoru oraz komfortu korzystania z floty. Interesują się dodatkoymi usługami, rozliczanymi ratach, jak ubezpieczenia komunikacyjne i śiadczenia assistance. Atutami przemaiającymi za przekazaniem kompleksoego zarządzania środkami transportu użytkoanymi przez przedsiębiorsto firmie specjalistycznej takiej jak BRE Leasing, są także korzyści podatkoe, obniżenie kosztó eksploatacji floty samochodoej oraz możliość skupienia się na podstaoych czynnościach płyających bezpośrednio na cele przedsiębiorsta. Spodzieamy się, że ciągu kilku najbliższych lat Full Service Leasing będzie głónym sposobem pozyskiania samochodó Tomasz Woźny, dyrektor Departamentu Car Fleet Management VB Leasing Polska S.A. mają możliość yboru pakietu spełniającego ich potrzeby: Level Supreme oferta dla menedżeró ysokiego stopnia i kadry zarządzającej; Level Medium oferta dla kadry menedżerskiej działó operacyjnych i handloych; Level Standard oferta standardoa, charakteryzująca się konkurencyjną ceną przy ysokiej jakości obsługi. Jakie korzyści z Firmoej Floty płyną dla klientó? Dośiadczenie VB LEASING zarządzaniu flotą i całościoe spojrzenie manageró Departamentu Car Fleet Management na szystkie aspekty ziązane z funkcjonoaniem floty firmie, pozalają na optymalizację kosztó jej użytkoania. Przekłada się to na uzyskanie przez przedsiębiorsta Polsce. Jest to usługa skieroana przede szystkim do przedsiębiorst ykorzystujących sojej działalności park kilkunastu-kilkudziesięciu, a naet kilkuset samochodó, zróżnicoany co do rodzaju pojazdó ze zględu na działalność przedsiębiorsta. Jesteśmy jednak przekonani, że korzystanie z usług FSL jest opłacalne już przy kilku pojazdach. Dla takich klientó przygotoaliśmy dedykoany produkt BREL Autokomfort, pozalający korzystać z przyilejó FSL naet przypadku objęcia zarządzaniem jednego samochodu. Podobnie jak inne firmy z branży CFM BRE Leasing stale pracuje nad uatrakcyjnieniem sojej oferty. W czercu 2008 roku drożony zostanie bardzo rozbudoany system raportoania przez Internet zakresie zarządzania pojazdami. Dzięki temu Klienci będą mieli bieżący dostęp do raportó flotoych, a nich do aktualnych informacji o stanie i kosztach zarządzania użytkoanej floty. ymiernych korzyści przez klientó: oszczędności, zrostu efektyności pracy i rentoności finansoej. Jakie jeszcze uzyskują Państo korzyści, poierzając nam opiekę nad flotą? Outsourcing usług CFM umożliia przede szystkim koncentrację przedsiębiorsta na jego podstaoej działalności i minimalizację kosztó ziązanych z nakładami inestycyjnymi na transport oraz kosztó administracyjnych. Tym samym firma zyskuje nadyżki finansoe umożliiające inestycje i podnoszenie kalifikacji praconikó. Korzystający z usługi CFM nie ponosi także ryzyka ziązanego z serisoaniem samochodó służboych, czy ich odsprzedażą po okresie eksploatacji floty. Do dyspozycji klientó Firmoej Floty jest całodoboe Centrum Techniczne Warszaie, którym kieruje zespół profesjonalistó z zakresu zarządzania flotą samochodoą. O jakości obsługi Centrum Technicznego śiadczy szeroki zakres pomocy udzielanej przez 24/h/dobę całej Europie garantujący tym samym pełną mobilność floty przez 365 dni roku. GPS asystent kierocy Wspieranie zarządzania flotą samochodoą nooczesnymi systemami teleinformatycznymi to dzisiejszych czasach konieczność. Na zachód od Polski nooczesne technologie ykorzystyane są około 50 procentach firm transportoych. W naszym kraju odsetek ten jest znacznie niższy. Na pocieszenie szybko gonimy Europę, także tej dziedzinie. Jeszcze da-trzy lata temu najażniejszym zadaniem systemu naigacyjnego było ytyczenie optymalnej trasy i zlokalizoanie pojazdu on line. Dzisiaj firmy transportoe na roziązanie oferujące tylko tyle z penością nie raczą naet spojrzeć. Profesjonalne roziązanie musi dostarczać do centrali zdecydoanie iększej ilości danych. - Obecnie systemy naigacyjne przestały być urządzeniami, których jedynym zadaniem jest doproadzić kierocę do ybranego celu. Naigacja zaczyna pełnić rolę pradziego asystenta kierocy, dbając o bezpieczeństo i rozrykę podróżujących. Już dzisiaj ich standardoym yposażeniem staje się Bluetooth, czy możliość podłączenia zenętrznego źródła ideo (np. konsola gier, kamera cofania). Nasze urządzenia posiadają też bogatą bazę punktó informacyjnych POI (hotele, stacje benzynoe, bankomaty, itp.) raz z ich dokładnym adresem, godzinami otarcia, informacjami o akceptoanych kartach płatniczych i możliością automatycznego połączenia telefonicznego z ybranym miejscem. W niedalekiej przyszłości przenośny asystent pomoże np. rozpoznaaniu znakó drogoych, czy poinformuje o niebezpiecznym zbliżaniu się do kraędzi jezdni mói Damian Czujko, kieronik ds. marketingu Blaupunkt. Niezbędny GPS? Global Positioning System, zany skrócie GPS, stał się niezbędnym narzędziem pracy fleet manageró, kierocó flotoych oraz firm oferujących usługi Car Fleet Management. Pracę z nimi ymusza ekonomia. Koszty palia stanoią przecież znaczny procent kosztó funkcjonoania przedsiębiorst dysponujących flotami pojazdó, a dzięki elektronicznym spomagaczom zarządzania można sporo zaoszczędzić. Co ięcej takie podejście dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorst, ale i sektora MSP. O tym, ile można zarobić ystarczy uśiadomić sobie ile kosztuje palio do samochodu osoboego np. przedstaiciela handloego. Jeśli dzięki zamontoanemu systemoi spomagania (chociażby naigacja satelitarna) zoptymalizuje on soje trasy tak, iż zmniejszy dzienny przebieg o 20 kilometró to ciągu miesiąca zrobi się z tego już 440 kilometró (22 dni robocze). Przy średnim zużyciu palia 10 litró na 100 km. i cenie 4 zł za litr ciągu miesiąca oszczędność yniesie 176 zł, ciągu roku już 2112 zł. Jedno auto nie robi jeszcze rażenia, ale jeśli firmie jeździ już 50 aut rocznie zaoszczędzą już złotych, przy liczniejszej flocie oszczędności będą jeszcze iększe. Kontrola to nie szystko Kontrola i informacja, to jedne z najistotniejszych narzędzi spółczesnego biznesu. Damian Czujko, kieronik ds. marketingu Blaupunkt Wiosną tego roku Blaupunkt proadza do sojej oferty trzy noe systemy naigacyjne - TravelPilot 100, 200 i 300. Są to bardzo proste obsłudze, precyzyjnie proadzące do celu urządzenia mobilne, które oprócz funkcji naigacyjnych mieszczą sobie liczne funkcje dodatkoe, np. zintegroany moduł Bluetooth, sensor śiatła, który umożliia automatyczne przełączanie yśietlacza na tryb pracy dziennej lub nocnej, graficzne i akustyczne ostrzeżenia o przekroczeniu dozolonej prędkości, ostrzeżenia o korkach czy funkcje multimedialne takie jak np. aplikacja tłumacza czy gry. Blaupunkt oferuje uniersalne systemy naigacyjne. Ich mobilność, ergonomiczność i zasada Plug and Play, czyli możliość szybkiego i łatego instaloania poodują, że można je stosoać każdym pojeździe - flotoym lub pryatnym. Systemy komunikacyjno-naigacyjne pozalają na kontrolę praconikó bez zględu na miejsce pracy, umożliiają monitoroanie liczby i czas izyt handloych lub serisoych, ealuacje porónacze ydajności i efektyności pracy oraz dokładną analizę działań praconika. Kolejną zaletą systemó opartych na technologii GPS to ochrona przed kradzieżą lub pomoc kierocy nagłych przypadkach. GPS pozala namierzyć pojazd z dokładnością do kilku metró, ięc odnalezienie go nie nastręcza dużych problemó. System pozala rónież ezać pomoc sytuacji zagrożenia kierocy lub ładunku (np. napadu), ykrya łamanie lub przechył pojazdu podczas postoju ( przypadku użycia laety) oraz brak auto-ryzacji kierocy. Nooczesne programy mogą rónież sygnalizoać zboczenie z yznaczonej trasy, co jest szczególnie ażne transporcie cennych ładunkó. - Od kilkunastu miesięcy zauażalny jest zrost zainteresoania tym segmentem usług śród fleet manageró zarządzających nie tylko pojazdami ciężaroymi, ale rónież parkami pojazdó osoboych. Fleet manageroie poszukują roziązań garantujących możliość całościoego spojrzenia na zarządzaną flotę. Tylko takie raporty pozalają na yłapanie błędó i ich korektę, a co się z tym iąże uzyskanie oszczędności - mói Zbignie Dziadura z firmy Auto Guard. Bogdan Leicki j j

9 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 9 Tankoanie z plastikiem Karty palioe ułatiają zarządzanie flotami samochodó. Dzisiaj są one ykorzystyane naet przez nieielkie firmy. Czy arto proadzić do firmy karty palioe? Na takie pytanie jest tylko jedna odpoiedź. Dzisiaj to jedno z najskuteczniejszych narzędzi efektynego zarządzania ydatkami firmy ziązanej z flotą samochodoą. Karty palioe postały na początku lat 80. W 1983 r. brytyjska sieć Keyfuels zaczęła ydaać papieroe bony palioe, które honoroane były zaledie siedmiu stacjach benzynoych. Obecnie najiększe firmy oferujące tego rodzaju usługę zapeniają dostęp do ponad 20 tys. punktó całej Europie, a niektóre także Azji czy Afryce. Oczyiście, dzisiaj papier zastąpił plastik, który, podobnie jak karty bankoe, jest zabezpieczony elektroniką. Rozszerzyły się rónież, i to ogromnie, możliości ziązane Oferta na polskim rynku z użytkoaniem kart. Teraz służą już one nie tylko do bezgotókoego tankoania palia. Firmy, które ydają palioe karty flotoe, proponują soim klientom iele dodatkoych usług. Ich posiadacze mają możliość m.in. korzystania z serisó, mogą opłacić przejazdy autostradami, tunelami, promami. Użytkonicy kart korzystają też z innej możliości, którą one dają. Prosty program pozala określić tz. spółczynnik cenoy pokazuje on, które stacje Flota Orlenu: przeznaczone są dla klientó tankujących minimum 1000 litró palia miesięcznie. Honoroane przez stacje płockiego koncernu. Statoil: oferuje da rodzaje kart. Karta Statoil Firma pozala na korzystanie z ponad 540 stacji działających ramach porozumienia Routex. Dla tych, którzy podróżują poza granicami kraju, Statoil przygotoał kartę Statoil Eurofirma. Karty EuroShell: zasięgiem obejmują 20 tys. punktó całej Europie. Karty BP: są honoroane na 520 stacjach kraju i 17,5 tys. stacji zrzeszonych sieci Router. Lotos: karty pozalają korzystać ze stacji tego koncernu. Z firmą ExxonMobil proponuje ofertę międzynarodoą. UTA Full Service Card: karta emitenta niezależnego. Zasięgiem obejmuje ponad 33 tys. punktó Europie, Azji i Afryce Północnej oraz ponad 1,6 tys. stacji palioych Polsce. DKV Selection Card: emitent niezależny, oferuje usługi na 70 tys. stacji na śiecie. W Polsce klienci mają do dyspozycji 1,5 tys. stacji. LOMO: karty przedsiębiorsta działającego branży olejó i pali. Możliość zatankoania na 5 tys. stacji palioych na terenie Europy. benzynoe były określonym czasie najtańsze. Narzędzie menedżeró Karty to także znakomite narzędzie dla menedżeró. Dzięki nim istnieje możliość proadzenia przejrzystego systemu analiz kosztó. Do firmy trafiają zbiorcze faktury (zbiorcza faktura VAT ualnia od kłopotliego zbierania pojedynczych faktur celu comiesięcznego ich rozliczenia). Jest możliość całodoboej kontroli parku samochodoego. Kieronicto firmy ma pełną kontrolę ydatkó ziązanych z eksploatacją aut. Karty stały się narzędziem do raportoania online. Dzięki odroczonym terminom płatności pozalają także na oszczędności. Rozbudoane i szczegółoe załączniki oraz raporty ziązane z użytkoaniem flotoych kart palioych pozalają zaróno na analizę, jak i modyfikację strategii organizacji transportu firmie. Czynione są także próby ubezpieczeń ypadkoych przez kartę palioą, bez konieczności noszenia dodatkoych opłat. Rośnie konkurencja Emitenci kart ustalają różne arunki ich uzyskania. Może to być minimalna ilość tankoanego palia czy posiadanie określonej liczby pojazdó, dla których mają być ydane. W niektórych ypadkach ymaga się zdeponoania koty garancyjnej na koncie ystacy karty lub garancji ubezpieczenioej. Jednak coraz częściej emitenci łagodzą arunki stępne lub całkoicie je likidują. Rónież coraz rzadziej za ydaną kartę użytkonik musi nosić opłatę. To ynik rosnącej konkurencji na tym rynku. Dzisiaj karty palioe ydają nie tylko koncerny palioe, ale także emitenci niezależni, to znaczy tacy, którzy nie są ziązani z konkretnym koncernem palioym. Takimi kartami można płacić na iększości stacji, co jest ich najiększą zaletą. Są polecane głónie firmom, które część tras ykonują poza granicami kraju. Autoryzacja on-line Przyszłością kart jest budoa systemó autoryzacji on-line. Oznacza to, że firmy zyskają możliość doolnej konfiguracji śiadczeń dostępnych na kartę. Osoba zarządzająca flotą będzie mogła na bieżąco zmieniać listę oraz zakres usług i produktó, za które można zapłacić za pomocą plasitku. System ten umożlii także najbardziej efektyną kontrolę transakcji dokonyanych przez kierocó. Na proadzenie roziązań tego typu musimy jednak poczekać do czasu integracji narzędzi koncernó palioych z systemami niezależnych, międzynarodoych firm ydających karty palioo-serisoe, takich jak DKV Euro Service. Kuba Koalski Ryszard Dymny, prezes spółki Sanechem Innoacyjność plus ięcej możliości >> Dotychczas uaga petrochemicznych gigantó skupiała się bądź to na klientach detalicznych, bądź na ielkich firmach, mających po kilkaset pojazdó. Obecnie coraz częściej zaczynają one zauażać mniejszych przedsiębiorcó. Dla mnie możliość zapłacenia za palio późniejszym terminie, najlepiej formie przeleu, jest bardzo funkcjonalne. Przyspiesza ystaianie faktur i ogranicza ryzyko kradzieży pieniędzy daanych na jego zakup kierocom. Nie umiem sobie teraz yobrazić innej formy zakupu palia niż poprzez karty floty. Niestety, procedura ich stosoania ymaga dalszych ulepszeń. Problem z kartą polega na tym, że praktycznie na 95 proc. stacji można kupić palio do innego samochodu ykorzystując firmoą kartę. Ułatia to oszusto kierocom, tankującym palio do łasnych samochodó. Niestety, praconicy stacji benzynoych nie kontrolują numeru tankoanego samochodu. Do tej pory tylko raz spotkałem się z bardzo cenną inicjatyą mającą na celu uniemożliienie tego procederu. Zostałem poinformoany przez Orlen, że na ich stacji na Bemoie karty floty są spradzane z numerem tankoanych samochodó. W razie ich niezgodności, praconik stacji jest zoboiązany do zatrzymania karty i ezania policji. Taka postaa jest premioana przez zarząd Orlenu i za zgłoszenie niepraidłoości praconik otrzymuje nagrodę ysokości 500 zł. Nie iem, czy rzeczyiście ta procedura eszła życie, ale mam nadzieję, że tak. Rozojoy rynek W krajach Unii Europejskiej ponad 90 proc. flot nie yobraża sobie transportu bez kart palioo-serisoych. Posiadanie ielu kart różnych emitentó jest zjaiskiem poszechnym. Polacy szybko się uczą, jednak nadal pokutuje u nas przyiązanie do gotókoej formy płatności i samodzielnego rozliczania szelkich transakcji przekonaniu, że pomoc pośrednika to dodatkoy ydatek, a nie źródło znacznych oszczędności. Mimo to rynek kart palioych rozija się bardzo prężnie. Obecnie firmy dążą do ziększenia efektyności zarządzania flotami i coraz częściej korzystają z nooczesnych narzędzi, jakimi są karty palioe. Dotyczy to nie tylko dużych firm transportoych, lecz także małych flot osoboych. Wzrost zainteresoania kartami spraił, że emitenci opracoują roziązania odciążające klientó ze szystkich formalności ziązanych z pojazdem trasie. Najiększym atutem karty jest zatem jej ielofunkcyjność. Na przykład, posiadacze DKV Card mogą za jej pomocą zapłacić na terenie całej Europy nie tylko za palio, ale też za przejazdy autostradami i tunelami, seris i całodoboe pogotoie aaryjne. Ta sama karta umożlii odzyskanie zapłaconego za granicą podatku VAT, a także zapeni długi termin płatności za szystkie śiadczenia. Coraz iększe zainteresoanie kartami ynika także z faktu, że emitenci udostępniają soim klientom szereg narzędzi ułatiających zarządzanie transportem firmie. Na przykład, na stronie internetoej DKV znajdują się narzędzia takie, jak Naigator i Monitor Cen. Pozalają one planoać trasę oparciu o najniższe ceny palia na stacjach Polsce i Europie. Każda transakcja dokonana na kartę jest na bieżąco zapisyana systemie. Z pomocą narzędzia Menedżer Transakcji DKV, łaściciel floty może na bieżąco monitoroać ruch pojazdó oraz szystkie zakupy dokonyane przez poszczególnych kierocó. Pozala to na cześniejsze planoanie ydatkó. BP PLUS on-line Najbardziej zaaansoana karta palioa Polsce Szukasz roziązań spomagających zarządzanie flotą? Chciałbyś ziększyć kontrolę nad jej ydatkami? Chciałbyś ziększyć płynność jej działania? Teraz masz do dyspozycji zesta doskonałych narzędzi do zarządzania soją flotą oraz kontroli nad najdrobniejszymi jej elementami. Dzięki nim osiągniesz lepsze rezultaty i jeszcze iększe zyski! BP Flota, tel.: , , _online_FleetManager.indd 1 4/25/08 11:44:54 AM

10 A i30_cw_2.indd :03:55

11 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 11 Krótkie terminy do zięcia Wynajem kontraktoy to usługa z pogranicza leasingu i ypożyczania samochodó, która polega na sprzedaży roziązań transportoych zamiast aut. Zakup łasnej floty samochodoej jest Europie coraz rzadszym zjaiskiem. Jego miejsce dynamicznie zajmuje leasing. Najpopularniejszą na Zachodzie jego formą jest tz. leasing operacyjny full service, oznaczający pełen outsourcing zarządzaniu flotą samochodoą. Ta najbardziej rozinięta forma za kilka lat stanie się podstaoym rodzajem leasingu, stosoanym rónież Polsce. Ale na rynku są rónież dostępne inne roziązania, po które sięgają firmy, choćby ynajem krótko- i średnioterminoy. Wynajem dla Koalskiego W Polsce rynek ynajmu samochodó rozija się dynamicznie. Rocznie jest tu zaieranych tys. umó ynajmu (ynajem krótko- i średnioterminoy, bez uzględnienia leasingu i CFM). Popyt na ynajem aut stale rośnie e szystkich segmentach. Najiększą dynamikę można odnotoać segmencie, którym zebrani są szeroko pojęci klienci biznesoi (tz. Business Houses czy Corporate Segment ). Wynika to przede szystkim ze zrostu inestycji zagranicznych i lokalnych oraz z idocznego bogacenia się i rozoju polskich przedsiębiorst. Samochód zapenia mobilność i firmy, oprócz sojej łasnej floty, często potrzebują dodatkoych samochodó śietnym stanie technicznym, dostępnych od zaraz. Wynajem samochodu dla przysłoioego Koalskiego przestał być tematem tabu i nieosiągalnym luksusem. Płace Polsce rosną, społeczeństo się bogaci i średnio zarabiający Polak coraz częściej ynajmuje auto, np. na eekend za miastem. Stale rośnie także ilość ynajmó dokonyanych Polsce przez obcokrajocó. Wpły na to mają takie czynniki, jak otarcie Polski na klienta turystycznego oraz promocja Polski Europie. Droższy z korzyściami Czy ynajem jest alternatyą dla zakupu i użytkoania łasnych pojazdó? Alternatyą może niekoniecznie, choć nie sposób dostrzec ielu atutó ynajmu krótko- i średnioterminoego. To dobre roziązanie przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, realizacji noego przedsięzięcia, potrzeby sezonoego uzupełnienia parku Leszek Pomorski, prezes Polskiego Ziązku Wynajmu i Leasingu Pojazdó iceprezes ING Car Lease Polska Wynajem krótkoterminoy nie jest alternatyą dla CFM Móiąc o ynajmie krótkoterminoym, możemy yróżnić da rodzaje produktu. Pierszy z nich tradycyjny i ogólnodostępny na rynku to ynajem oferoany przez firmy typu Rent a car. Z tej usługi korzystają przede szystkim zagraniczni biznesmeni lub turyści, którzy przyjeżdżają do Polski. Drugi rodzaj ynajmu krótkoterminoego oferują firmy zajmujące się leasingiem pojazdó. Produkt ten nie jest alternatyą dla CFM stanoi raczej uzupełnienie oferty dla klientó, z którymi podpisane są stałe umoy leasingoe. Z ynajmu krótkoterminoego korzystają oni óczas, gdy oczekują na łaściy samochód ramach car fleet management lub ypadku służboych izyt zagranicznych gości, którzy potrzebują auta. Oferoany przez firmy CFM ynajem krótkoterminoy nie ynika ięc z chęci uzyskania dodatkoych korzyści finansoych, a jedynie uzupełnia ofertę, dzięki czemu jest ona kompleksoa. Takie roziązanie jest alternatyą dla tz. pool cars, czyli nie przypisanych do żadnego użytkonika firmoych samochodó, które finansoaniu i zarządzaniu są bardzo drogie. Korzyści dla firmy: 1. Brak konieczności budoania działu transportu lub możliość jego likidacji, bądź redukcji. 2. Brak konieczności obciążania sojej zdolności kredytoej środkami przeznaczonymi na zakup samochodó. 3. Popraa skaźnikó bilansoych (obniżenie sumy bilansoej, obniżenie skaźnika finansoania aktyó kapitałami łasnymi) oraz niektórych skaźnikó ynikoych (podyższenie zrotu z kapitału łasnego) firmy. Kestia ta ma niekiedy kapitalne znaczenie przy negocjacjach z instytucjami finansującymi oraz relacjach łaścicielskich, szczególnie firmach o skomplikoanej strukturze łasnościoej. 4. Garancja pokrycia szystkich kosztó ziązanych z eksploatacją samochodu. Kosztem firmy jest jedynie koszt palia i uzupełniania płynó eksploatacyjnych. Wszystkie koszty obsługi samochodu, napra poypadkoych, napra mechanicznych pokryane są przez ypożyczalnię. 5. Firma otrzymuje co miesiąc jedną fakturę na ustaloną kotę. 6. Uszkodzenie samochodu yniku aarii, ypadku drogoego lub kradzież auta nie spoodują przery pracy praconika otrzyma on na czas napray samochód zastępczy podobnej klasy. 7. Elastyczność i szybkość. Wynajem nieielkich flot samochodó (kilka sztuk) może być przeproadzony ciągu kilku dni. Wynajem samochodu dla przysłoioego Koalskiego przestał być tematem tabu i nieosiągalnym luksusem pojazdó, urlopu ypoczynkoego czy dłuższej napray łasnego pojazdu. Jeśli firma decyduje się na leasing, najczęściej robi to ze zględu na soją politykę księgoą. Porónując leasing z kredytem na zakup auta do firmy, przeagą tego pierszego jest rozliczenie podatku VAT od kolejnych opłat leasingoych, a nie jednorazoo od całej koty. Wynajem krótkoterminoy jest z kolei droższy od leasingu, ale ma szereg korzyści. Na przykład, czas ypożyczenia auta. Średni okres leasingu to 3 lata. Dla firmy, która na krótszy okres potrzebuje dodatkoych samochodó jest ięc nieopłacalny. Za to ynajem już tak. Dużą popularnością cieszą się ostatnio samochody dostacze, ypożyczane na okres 3, 4, 5 miesięcy. Najczęściej ynajmują je firmy budolane, które potrzebują dodatkoych pojazdó na czas budoy. Sezonoość i terminoość Wynajem jest rónież popularny śród firm, które nie mają gdzie robić sobie kosztó. Czasem zagraniczne firmy ynajmują samochody dla sojego przedstaiciela Polsce, który ma zbudoać lokalny oddział. Krótki i średni Ze zględu na czas trania umoy, można yróżnić ynajem krótkoterminoy, który obejmuje okres do 12 miesięcy, oraz długoterminoy poyżej jednego roku. Do niedana niektóre firmy oferoały usługę ynajmu na miesięcy nazyaną roboczo mini-leasingiem lub ynajmem średnioterminoym jednak obecnie nie istnieje ona na polskim rynku. Pożyczają też firmy, których działalności idoczna jest silna sezonoość lub te, które potrzebują samochodó do obsługi terminoych kontraktó (usługi finansoe, deeloperzy, obsługa techniczna innych podmiotó). Przy ynajmie samochodó umoa zaierana jest na minimum 1 miesiąc lub jego ielokrotność. Warunki mogą być dostosoane do indyidualnych ymagań klienta. W każdej z ypożyczających samochody firm istnieje możliość zakupu noych, ybranych przez klienta aut o ile ynajmie on na okres poyżej 12 miesięcy. Wynajem samochodó Klient ynajmując samochód Europcar, bez zględu czy na 1 dzień, czy kilka miesięcy, zolniony jest z ielu bardzo uciążliych czynności, takich jak np. serisoanie pojazdó. Oboiązkiem klienta jest jedynie dokonanie rezeracji. Po stronie Europcar leży cały szereg czynności, które ykonyane są przez ykalifikoany personel. W chili dokonyania rezeracji zostają ustalone arunki najmu samochodu. W zależności od okresu najmu proponoana jest odpoiednia cena, która jest uzależniona od następujących czynnikó: czas trania najmu, typ samochodu, ilość kilometró liczonych cenę oraz staki za kilometry przejechane poyżej ustalonego limitu. GREG Po uzgodnieniu stępnych arunkó klient ynaj- i Marketingu Europcar Polska Bożena Arak, dyrektor ds. Sprzedaży mujący samochód Europcar zolniony jest z takich czynności, jak: ymiana ogumienia na zimoe, przeglądy techniczne i zykłe serisoanie pojazdu, możliość uzyskania dokumentacji analizującej proces ynajmu, ymiana pojazdu na noy przypadku aarii lub uszkodzenia pojazdu, 24/7 Assistance możliość ynajmu i/lub zrotu pojazdu doolnym punkcie Europcar na terenie Polski, razie potrzeby ynajem dodatkoych elementó: bagażnik na narty, foteliki dziecięce, łańcuchy itp. brak długoterminoych zoboiązań finansoych przypadku lasingu Klient korzystający z usług naszej firmy ma pełną mobilność ynajmuje samochód zgodnie z soją aktualną potrzebą. W sytuacji, gdy plany najemcy ulegają zmianie, może natychmiast zakończyć ynajem lub ymieć pojazd na inny. W ten sposób minimalizuje soje koszty. Dodatkoy element to brak kosztó po stronie klienta ziązanych z zarządzaniem flotą. Cała praca ykonyana jest przez Europcar. Wynajem samochodu jest procesem prostym, dostępnym całej Polsce i nie ymaga od najemcy proadzenia skomplikoanego systemu rozliczeń finansoych. Europcar systemie maksymalnie miesięcznym ystaia fakturę za usługę, z yszczególnieniem szystkich jej elementó składoych. O co tak napradę musi dbać klient: eksploatoać samochód zgodnie z arunkami najmu i doleać palio.

12

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str.

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str. NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009 Samochód w firmie NOWA OPONA SNOWCONTROL Serie II MOC POD KONTROLĄ FsL niezależnie od wielkości floty it we flotach wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

Barometr Flotowy 2013

Barometr Flotowy 2013 Barometr Flotowy 2013 Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ósmej edycji raportu Barometr Flotowy 2013 międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

Bez VAT-u do końca marca

Bez VAT-u do końca marca 20 21 27 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Wartość środków oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości 1 Europejski Fundusz 3 169,16 Leasingowy SA 2

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Transport Logistyka Spedycja

Transport Logistyka Spedycja MARKETING AFILIACYJNY I PASJA, ŻĄDZA I... DIAMENTY I POLSKI BIZNES, UNIJNE PIENIĄDZE M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Wrzesień 2009 Nr 9(89)/2009 Indeks 379654 Cena

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne cięcie kosztów

Elektroniczne cięcie kosztów Mimo braków finansowych, przewoźnicy coraz chętniej informatyzują swoje firmy Elektroniczne cięcie kosztów W krajach Beneluksu ponad 90 proc. firm transportowych z flotą powyżej 100 pojazdów jest wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

Leasing - nadal ciekawą formą finansowania

Leasing - nadal ciekawą formą finansowania SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Leasing i wynajem ZPL Rozmowa z Andrzejem Sugajskim, dyrektorem generalnym Związku Polskiego Leasingu Leasing - nadal ciekawą formą finansowania TruckAuto.pl: Czym jest leasing

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo