Zintegrowane Systemy Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowane Systemy Zarządzania"

Transkrypt

1 Zintegrowane Systemy Zarządzania Systemy informatyczne w zarządzaniu Ewolucja systemów dr inż. Michał Tomaszewski Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska

2 Zakres wykładu podstawowe definicje ewolucja systemów komputerowych wspierających zarządzanie geneza e-commerce - rozwój technik komunikacyjnych

3 Podstawowe pojęcia E-COMMERCE SYSTEM E-COMMERCE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA SYSTEM ZARZADZANIA SYSTEM INFORMATYCZNY SYSTEM INFORMACYJNY SYSTEM

4 System System (gr. σύστημα systema rzecz złożona) - jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyróżnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora elementy W tym sensie podział czegoś na systemy jest względny i zależy od tego kto przy pomocy czego i do czego poklasyfikował jakiś zbiór na systemy. Dlatego też elementy jednego systemu mogą stanowić składniki innych systemów W filozofii systemem nazywa się zbiór tez i twierdzeń stanowiących pewną spójną całość. Także zasady organizacji czegoś zbiór przepisów lub reguł obowiązujących w danej dziedzinie Według Mariana Mazura system jest to zbiór elementów i zachodzących miedzy nimi relacji

5 Klasyfikacja systemów Istnieje wiele kryteriów hierarchicznej taksonomii systemów, najbardziej ogólne, interdyscyplinarne podziały podstawowe to: systemy abstrakcyjne i fizyczne: abstrakcyjne: np. systemy pojęć, reguł, modeli, działań, fizyczne: zbudowane z materii lub/i energii. systemy statyczne i dynamiczne: systemy statyczny jest niezmienny w czasie, może być abstrakcyjny lub fizyczny, system dynamiczny to taki, w którym zmiana w jednej części wpływa na pozostałe; największy dynamiczny system fizyczny to Wszechświat. systemy otwarte, zamknięte i autonomiczne - ten podział w zastosowaniu do systemów fizycznych jest subiektywny i przybliżony

6 System informacyjny System informacyjny możemy określić jako wielopoziomową strukturę, która pozwala użytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli. W wyniku uzyskania tych informacji podejmowane są określone decyzje Konkretny system informacyjny można analizować jako wielopoziomową strukturę, w element łańcucha decyzyjnego funkcjonujący w systemie zarządzania W teorii zarządzania system informacyjny to zespół środków materialnych, finansowych, algorytmów i ludzi, zapewniający sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem

7 System informacyjny Dane: surowe fakty o organizacji i jej działaniach (np. transakcjach) Informacje: celowo zorganizowane dane posiadające określone znaczenie Wiedza: informacje nadająca się do wykorzystania System informacyjny przetwarza dane w użyteczne informacje System inteligentny - potrafi generować wiedzę

8 System informatyczny System informatyczny jest to wyodrębniona część systemu informacyjnego, która jest z punktu widzenia przyjętych celów skomputeryzowana Systemy informatyczne mogą być bardzo proste - systemem takim może być na przykład edytor tekstu uruchamiany na jednym komputerze, oraz złożone - jak na przykład system kontroli lotów na lotnisku, system bankowy, system zarządzający produkcją w mleczarni itp. Miarą złożoności systemu może być na przykład ilość elementów systemu połączona ze złożonością stosowanego oprogramowania

9 Elementy systemu informatycznego sprzęt - obecnie głównie komputery, oraz urządzenia służące do przechowywania danych urządzenia służące do komunikacji między sprzętowymi elementami systemu urządzenia służące do komunikacji między ludźmi a komputerami urządzenia służące do odbierania danych ze świata zewnętrznego - nie od ludzi (na przykład czujniki elektroniczne, kamery, skanery) urządzenia służące do wpływania systemów informatycznych na świat zewnętrzny - elementy wykonawcze (na przykład silniki sterowane komputerowo, roboty przemysłowe, podłączony do komputera ekspres do kawy, sterowniki urządzeń mechanicznych) urządzenia służące do przetwarzania danych nie będące komputerami oprogramowanie zasoby osobowe - ludzie elementy organizacyjne - czyli procedury korzystania z systemu informatycznego, instrukcje robocze itp. elementy informacyjne; bazy wiedzy - ontologie dziedziny/dziedzin, w których używany jest system informatyczny - na przykład podręcznik księgowania w wypadku systemu finansowo-księgowego

10 System zarządzania System zarządzania w organizacji można określić jako zbiór działań, które obejmuje pełny cykl procesu zarządzania, a więc: planowanie i podejmowanie decyzji organizowanie przewodzenie tj. kierowanie ludźmi kontrolowanie skierowane na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywane z zamiarem osiągnięcia celu w sposób sprawny i skuteczny. Według: Griffin R. W,: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN. Warszawa 1996.

11 Ewolucja systemów komputerowych wspomagających zarządzadzanie

12 Zintegrowany system zarządzania (ZSZ) Zintegrowany system informatyczny przedsiębiorstwa (ZSI) Komputerowy system zarządzania (KSZ)

13 Zintegrowane systemy zarządzania Mówiąc o zintegrowanym systemie zarządzania należy mieć na myśli: modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery jego działalności, (marketing, planowanie oraz zaopatrzenia, przygotowanie i sterowanie produkcji, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, prace finansowo-księgowe, gospodarka zasobami ludzkimi i inne).

14 Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania

15 Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania IC lata 70 IC - Systemy ewidencyjno-transakcyjne (ang. Inventory Control )

16 Systemy klasy MRP lata 70 MRP - Planowanie Potrzeb Materiałowych (ang. Material Requirement Planning) Cechuje się zamkniętą pętlą planowania materiałowego (closed-loop MRP) Pozwala obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw tak, aby sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty. Opiera się na modelu produkcji, który uwzględnia wpływ informacji zwrotnych, określających stan procesu produkcyjnego w różnych fazach jego zaawansowania, na różne parametry opisujące całość produkcji DOKŁADNA ILOŚĆ MATERIAŁÓW I TERMINARZ DOSTAW PROCES PRODUKCYJNY

17 Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania - MRP II - lata 80 MRP II - Planowanie Zasobów Produkcyjnych (ang. Manufacturing Resource Planning) Rozbudowany o elementy związane z procesem sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją W modelu MRP II bierze się pod uwagę wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem: przygotowanie produkcji, planowanie i kontrolę produkcji oraz sprzedaż i dystrybucję wyprodukowanych dóbr

18 Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania - MRP II MRP II jest metodą planowania potrzeb materiałowych oraz wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa (ludzi i stanowisk produkcyjnych), w taki sposób, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów przy możliwie najniższym koszcie WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ZAPOTRZEBOWANIE KLIENTÓW NAJNIŻSZY KOSZT

19 Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania - MRP II Zaplanowanie zamówień od dostawców i zleceń produkcyjnych, aby była spełniona podstawowa zasada nowoczesnego zarządzania: WŁAŚCIWY ELEMENT WŁAŚCIWE MIEJSCE WŁAŚCIWY CZAS

20 Prognozowanie Sprzedaży Obsługa Klienta Do Należności Projektowanie Procesu Produkcyjnego Harmonogram Produkcji MRP Zasoby Magazynowe Do Księgi Głównej Do Księgi Głównej Kontrola Produkcji Kontrola Zakupów Do Zobowiązań

21 Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania - MRP II CPM - Critical Path Method (Metoda Ścieżki Krytycznej) JiT - Just intime (Dostawy Dokładnie na Czas) KANBAN - (System Produkcyjny oparty o Karty Kontrolne) OPT - Optimized Production Timetable (Technologia Optymalizacji Produkcji) DRP - Distribution Resource Planning (Planowanie Zasobów Dystrybucyjnych) TQM - Total Quality Management (Kompleksowe Zarządzanie Jakością) WORKFLOW - (Wspomaganie Zarządzania Zasobami i Przepływem Pracy) CAD - Computer Aided Design (Projektowanie Wspomagane Komputerowo) CAM - Computer Aided Manufacturing (Produkcja Wspomagana Komputerowo) FK - (System Finansowo-Księgowy)

22 Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania ERP lata 90 ERP - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resorce Planning) inaczej nazywany MRP III Planowanie Zasobów Finansowych (ang. Money Resource Planning) Umożliwia szybkie planowanie i korekcję działalności gospodarczej przedsiębiorstw

23 Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania - ERP W systemach ERP/MRP III powszechnie stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu Jego głównym celem jest możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem, włącznie ze szczeblami najwyższymi

24 Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania ERP II ERP II (ERP II Gartner Group) jest zbiorem specyficznych dla danej branży aplikacji, które generują wartości dla klientów i udziałowców poprzez udostępnienie i optymalizację procesów zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i pomiędzy przedsiębiorstwami - partnerami. ERP II odróżnia od swojego poprzednika otwarcie przedsiębiorstwa na zewnętrznych partnerów, z czym wiąże się potrzeba udostępnienia najistotniejszych informacji na temat wspólnych procesów. Taka wymiana informacji powoduje stworzenie społeczności grupującej podmioty, które łączą wspólne interesy. Pozwala to na aktywny udział w całym łańcuchu wartości pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Z technicznego punktu widzenia ERP II różni się od ERP I tym, że jego architektura bazuje na sieci, jest otwarta co pozwala na integrację z innymi systemami

25 Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania - DEM DEM - Dynamiczne Modelowania Przedsiębiorstwa (ang. Dynamic Enterprise Modelling) DEM to nowatorskie rozwiązanie wprowadzone na rynek przez firmę Baan w 1996 r. Jest to zestaw zintegrowanych narzędzi do dynamicznego modelowania struktury przedsiębiorstwa umożliwiający bezpośrednie przejście od modelu firmy do gotowej konfiguracji aplikacji i menu dla poszczególnych użytkowników

26 S. ewidencyjnotransakcyjne S. informacyjnodecyzyjne S. wspomagania decyzji S. eksperckie S. informowania kierownictwa S. sztucznej inteligencji MRP MRP II DEM ERP ERP II E-COMMERCE

27 Rozwój technik komunikacyjnych Koniec dwudziestego wieku gwałtowny rozwój technik komunikacyjnych Rozwój Internetu ogólnodostępnej ogólnoświatowej sieci komputerowej Wraz z dalszym postępem technik komputerowych w zakresie szybkości przetwarzania i możliwości gromadzenia informacji tworzy to podwaliny pod rozwój gospodarki w której: informacja staje się kluczowym dobrem ekonomicznym, sektor usług staje się ważniejszy od tradycyjnych (produkcyjnych) działów, wszystko w coraz większym stopniu staje się uzależnione od technik informatycznych.

28 Internet: spełnia rolę nowego, niezawodnego, taniego i szybkiego medium transmisyjnego otwiera przestrzeń dla prowadzenia działalności gospodarczej w nowej formie pozwala na świadczenie usług 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu pozwala na świadczenie nowych usług (trywialnym przykładem jest usługa dostarczania Internetu) wymusza pojawienie się nowych zawodów (webmaster), nowych form pracy (teleworking) powoduje coraz mniejsze znaczenie granic

29 Globalne społeczeństwo informatyczne Informacja staje się zasobem dobrem ekonomicznym. Dostęp do informacji, a więc dostęp do technologii ja udostępniająca nabiera charakteru powszechnego. Demokratyzacja dostępu do informacji i swoboda jej wymiany wymusza nowe formy organizacji i demokratyzacji życia politycznego. Wzrasta znaczenie sektora usług nad sektorem produkcyjnym w tworzeniu PKB. W usługach i produkcji wzrasta znaczenie sektora informatycznego (ilość zatrudnionych, udział w tworzeniu PKB). Inne sektory gospodarki uzależniają się od sektora informatycznego. Fundamentalnego znaczenia dla gospodarki i jej konkurencyjności nabiera jakość edukacji i szybkość aplikacji wiedzy. Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, e-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Łódź 2002, s.15

30 Nowa gospodarka Niektórzy używają nowych haseł ( nowa gospodarka new economy ; e-gospodarka e-economy ) na określenie gospodarki nowego typu, opierającej się na informatyzacji globalizacji łączności wszystkiego ze wszystkim suwerenności klientów i wiedzy Wiedza staje się najważniejszym czynnikiem produkcji, ważniejszym niż tradycyjne: ziemia, praca i kapitał

31 Firmy w nowej gospodarce Aby sprostać rosnącej konkurencji oraz wymaganiom klientów i jednocześnie wykorzystać do tego celu Internet, należy dokonać istotnych zmian w dotychczasowych sposobach działania organizacji gospodarczych Internet, dostarczając nowych instrumentów i możliwości działania, zmienia wiele założeń leżących u podstaw dotychczas stosowanego marketingu, będącego zasadniczym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw

32 Electronic commerce (E-commerce) E-commerce możemy zdefiniować jako wymianę informacji handlowych i gospodarczych, utrzymywanie relacji biznesowych, prowadzanie transakcji zgodnie z odpowiednimi strategiami biznesowymi, za pośrednictwem sieci komputerowych

33 Electronic commerce (E-commerce) Do e-commerce zalicza się nie tylko sam fakt kupna i sprzedaży towarów lub usług. W tym obszarze mamy też szereg procesów komunikacyjnych. Procesy te wchodzą i wychodzą z organizacji, oraz przebiegają pomiędzy nią a jej otoczeniem. Podstawową rolą procesów komunikacyjnych jest wspieranie funkcji biznesowych danej firmy, oddziaływanie na klientów, zapewnienie współpracy z partnerami W takim ujęciu e-commerce jest raczej STRATEGIĄ GOSPODARCZĄ, która wspiera kompleksową wymianę produktów niż zbiorem konkretnych narzędzi i technologii. Produktem tutaj może być wszystko: usługa, przedmiot, informacja itp. - coś, co ma dla firmy lub jej partnera konkretną wartość.

34 System E-commerce System informatyczny wspierający funkcjonowanie danej firmy w obszarze e-commerce

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu dr inŝ. Michał Tomaszewski Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Zakres wykładu podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys

SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Tomasz Parys SYSTEM ERP II NAJWYśSZĄ FORMĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA Tomasz Parys 1. Wprowadzenie Systemy informatyczne są obecnie stosowane niemalŝe w kaŝdej firmie, niezaleŝnie od zakresu

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt)

Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt) Informatyczne Systemy Zarządzania (konspekt) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYKŁADY KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA LICZBA GODZIN FORMA ZALICZENIA TREŚCI: 18 zal/oc 1. informacyjne zarządzania. 2. informatyczne zarządzania. 3. Obszary wykorzystania SI w zarządzaniu. 4. Informatyczne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 3 Systemy informatyczne APIS Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne wg standardu APICS APICS (American Production & Inventory Control Society) - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROCZNIK TOM XI OFICYNA WYDAWNICZA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. KAROLA GODULI CHORZÓW 2014 Wydawnictwo ciągłe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SYSTEM INFORMACYJNY W PROCESIE CONTROLLINGU 1. Wstęp. Wraz z rozwojem skali działania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

System MRP+ powiązania

System MRP+ powiązania Aplikacje ułatwiające sterowanie informacją wewnątrz przedsiębiorstwa Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr inż. Ludwik Wicki Systemy klasy MRP (Material Requirements Planning - Planowanie

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo