Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona"

Transkrypt

1 Bank i Kredt 44 (4, 03, Wkorzstanie gotówki i kart płatniczej w punktac andlowo-usługowc w Polsce: zastosowanie dwuwmiarowego modelu Poissona Jerz Marzec*, Micał Polasik #, Piotr Fiszeder Nadesłan: 4 kwietnia 0 r. Zaakceptowan: 8 lutego 03 r. Streszczenie Celem artkułu jest prezentacja wników badań dotczącc wkorzstania dwóc podstawowc metod płatności za codzienne zakup dokonwane przez polskic konsumentów, tj. gotówki i kart debetowej. Dane uzskano w ramac badania ankietowego zrealizowanego na przełomie 00 i 0 r. na ogólnopolskiej reprezentatwnej próbie losowej 974 respondentów. Zastosowanie dwuwmiarowego modelu Poissona pozwoliło na zwerfikowanie wielu ipotez. Uzskane wniki wkazał, że na liczbę transakcji, zarówno gotówką, jak i kartami debetowmi, wpłwa wiele zmiennc o carakterze demograficznm, społecznm i ekonomicznm. Określono wrażliwość cenową posiadacz kart na opłat związane z korzstaniem z kart, jak też na ofert promocjne oraz rabat skłaniające do stosowania tego instrumentu płatniczego. Ponadto potwierdzono, że na skłonność do płacenia w dan sposób silnie dodatnie oddziałuje poczucia bezpieczeństwa klientów. Wkazano, że istotną barierą rozwoju płatności kartami jest cęć zacowania anonimowości płatności, szczególnie wsoka w przpadku gotówki. Dane empirczne nie potwierdził natomiast ipotez o wstępowaniu efektu substtucjnego pomiędz płatnościami dokonwanmi gotówką i za pomocą kart debetowc. Wniki badań pozwalają określić zwczaje (preferencje płatnicze polskic konsumentów. Słowa kluczowe: wbór metod płatności, dwuwmiarow model regresji Poissona, gotówka, kart płatnicze, mikroekonometria JEL: C35, E4, D * Uniwerstet Ekonomiczn w Krakowie; # Uniwerstet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwerstet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

2 376 J. Marzec, M. Polasik, P. Fiszeder. Wstęp Rnek płatności detalicznc odgrwa ważną rolę w funkcjonowaniu gospodarki każdego kraju. Zmiana struktur dokonwanc płatności, przez rozwój obrotu bezgotówkowego, może prznieść istotne korzści uczestnikom rnku: klientom indwidualnm, sektorowi bankowemu, podmiotom andlowm, a także sektorowi publicznemu (Brits, Winder 005; Quaden 005; Gresvik, Haare 009. Nowoczesne tecnologie informatczne pozwalają na znaczne zwiększenie sprawności i bezpieczeństwa płatności detalicznc oraz optmalizację ic kosztów (Humpre, Kim, Vale 00; Allen 003; Garcia-Swartz, Han, Lane-Farrar 006; Cande 008; Humpre, Bolt, Uittenbogaard 008; Takala, Viren 008. Rozwój elektronicznc płatności detalicznc wmaga przezwciężenia wielu barier, takic jak konieczność ponoszenia znacznc nakładów na wdrażanie sstemów informatcznc i dostosowania się do regulacji prawnc. Innmi poważnmi przeszkodami są: niedostateczna aprobata społeczna, niewstarczająca infrastruktura i obaw o bezpieczeństwo dokonwanc transakcji (Jonker 007; Górka 009b; Polasik, Maciejewski 009a. Należ dodać, że zaawansowan proces wdrażania jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA oraz drektwa ws. usług płatniczc (PSD sprawiają, że właśnie na europejskim rnku płatności detalicznc zacodzą obecnie zasadnicze zmian (Bolt, Humpre 007; EPC 006; Scmiedel 007. Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na badania wjaśniające zacowania płatnicze społeczeństwa. Alternatwne wkorzstanie gotówki i bezgotówkowc instrumentów płatności ma duże znaczenie dla rozwoju sstemu płatniczego. Na wbór metod płatności wpłwa wiele cznników, takic jak: koszt ponoszone przez klientów, szbkość transakcji, łatwość użcia cz program lojalnościowe powiązane z instrumentami płatniczmi (Humpre, Kim, Vale 00; Stavins 00; Klee 004; Zinman 005; Jonker 007; Górka 009b; Polasik, Maciejewski 009b; Cing, Haasi 00; Kim, Lee 00; Simon, Smit, West 00. W wielu krajac realizowane są szeroko zakrojone program promowania obrotu bezgotówkowego i zmian zacowań społecznc w zakresie płatności (Van Hove 008; Górka 009a. W związku z tm wkorzstanie metod płatności stanowi jeden z głównc nurtów badań w obszarze bankowości detalicznej i sstemów płatniczc. Pod względem metodki badania te wciąż znajdują się jednak na wczesnm etapie rozwoju. Pierwsze prace o carakterze mikroekonomicznm, w którc analizowano zacowania płatnicze klientów za pomocą różnc metod, dotczł rnku olenderskiego (Bolt, Jonker, van Renselaar 00, niemieckiego (von Kalckreut, Scmidt, Stix 009, fińskiego (Leinonen 008 oraz amerkańskiego (Borzekowski, Kiser 008. W szczególności badacze często stosują klasczne modele regresji, gd dsponują makrodanmi, albo jednorównaniowe modele probitowe, logitowe bądź Poissona w przpadku danc pocodzącc z ankiet. Przkładowo, wkorzstując dane makroekonomiczne, Snellman, Vesala i Humpre (00 zbadali zależność międz wzrostem wartości płatności kartami a wzrostem wartości gotówki w obiegu w badanc sześciu krajac Europ. W tm celu wkorzstali model regresji dla danc panelowc. Z kolei Jonker (007 przeprowadziła mikroekonomiczną analizę stosowania przez olenderskie gospodarstwa domowe czterec środków płatności: gotówki, kart debetowej, kart kredtowej i elektronicznej portmonetki. Zastosowała czter osobne modele probitowe dla tej samej prób, prz czm zmienna endogeniczna odzwierciedlała najczęściej wbieran przez gospodarstwa domowe sposób płatności za zakup dokonwane w ośmiu punktac usługowo-andlowc. Próba przekrojowa liczła 000 obserwacji. W kolejnej

3 Wkorzstanie gotówki i kart płatniczej publikacji (Jonker, Kosse 009 użto dwóc odrębnc modeli Poissona wobec liczb transakcji kartą debetową i gotówką, w celu analiz preferencji olenderskic konsumentów w zakresie metod płatności w 6 różnc zakładac usługowc, sklepac i obiektac kulturalno-rozrwkowc. Na tm tle wróżniają się badania makroekonomiczne przeprowadzone przez Humprea, Kim i Vale (00, które dotczł wkorzstania trzec metod płatności (gotówki wpłaconej z bankomatu, wpisania czeku lub użcia kart debetowej w przpadku transakcji detalicznc w Norwegii. W tm celu wkorzstano dane zagregowane w postaci szeregów czasowc i zastosowano model wielorównaniow, opisując udział kosztów użcia poszczególnc narzędzi płatniczc w koszcie całkowitm. Dotcczas nie przeprowadzono jednak pogłębionc badań empircznc (z wjątkiem badania Fiszedera i Polasika 009, wkorzstującc zaawansowane metod mikroekonometrii w odniesieniu do metod płatności stosowanc w Europie Środkowej i Wscodniej, w tm w Polsce. Głównm celem badań przedstawionc w niniejszej prac bło poznanie cznników determinującc stosowanie przez klientów poszczególnc metod płatności w punktac andlowo-usługowc w Polsce. Dodatkowm celem bła prezentacja zaawansowanc modeli ekonometrcznc dla dwuwmiarowej zmiennej licznikowej, które pozwalają na analizę zjawisk z dodatnią lub ujemną korelacją. Istotną cecą wróżniającą to opracowanie jest połączenie dwóc aspektów metodologicznego i praktcznego. Podejście badawcze przjęte w niniejszej prac jest odmienne niż dotcczas stosowane w literaturze z tego zakresu. Nie ograniczono się do badania struktur transakcji (jak w prac Humpre, Kim, Vale 00 cz zastosowania prostego jednorównaniowego modelu probitowego lub modelu Poissona. Wnikliwie przeanalizowano wpłw różnc cznników mikroekonomicznc na liczbę płatności dokonanc poszczególnmi metodami oraz uwzględniono substtucję i komplementarność tc metod. Realizacja badania wmagała zastosowania dwuwmiarowego modelu Poissona dla danc licznikowc. Podjęto się zatem zbadania w sposób formaln zależności przcznowo-skutkowc międz dwiema zmiennmi endogenicznmi a wbranmi zmiennmi egzogenicznmi. Według wiedz autorów jest to pierwsze zastosowanie tej metod do badania zacowań konsumentów na rnku płatności detalicznc. Warto zwrócić uwagę, że modele wielowmiarowe dla zmiennc licznikowc i kategorii policotomicznc uporządkowanc wciąż są w fazie intenswnego rozwoju (zob. Windmeijer, Santos Silva 997; Cib, Winkelmann 00; Edwards, Allenb 003; Ripan, Wambac, Million 003; Berkout, Plug 004; Iwasaki, Tsubaki Gotówką cz kartą opis problemu i ipotez badawcze Dla większości konsumentów zakup są przjemnością, ale zapłata za nie przkrm obowiązkiem. Zakładam, że konsumenci są racjonalni i wbierając metod płatności, kierują się przede wszstkim wsokością kosztów własnc związanc z ic zastosowaniem. Konsument korzsta z różnc instrumentów płatniczc, przede wszstkic z gotówki i kart płatniczej, minimalizując własne koszt osiągnięcia ustalonego celu, tj. dokonania odpowiedniej liczb zakupów. Oczwiście istnieją cznniki trudno mierzalne, jak przzwczajenie, wgoda i ograniczenia w infrastrukturze (dotczą one szczególnie użwania kart płatniczc, które dodatkowo wpłwają

4 378 J. Marzec, M. Polasik, P. Fiszeder na wbor dokonwane przez klientów. Można odwołać się do standardowego zagadnienia minimalizacji kosztu wtworzenia przez przedsiębiorcę określonej wielkości produkcji prz znanc, rnkowc cenac cznników produkcji. W tm przpadku rozwiązaniem problemu deczjnego konsumenta jest optmalna liczba transakcji, które zostaną opłacone każdą z dwóc metod. Zakładam, że częstość wkorzstania każdej z tc metod jest równa wielkościom optmalnm z dokładnością do błędu pomiaru, cznników czsto losowc i innc zakłóceń, którc wpłw ma carakter smetrczn. Ponadto deczje podejmowane przez reprezentatwnc konsumentów są od siebie niezależne, co jest naturalnm (standardowm założeniem, ale ważnm z punktu widzenia estmacji modelu statstcznego. Istnieją jednak cznniki specficzne, które mogą wpłwać na pojedncze deczje. Determinant te będą podlegał statstcznej identfikacji. Powższe założenia, wnikające z dobrze znanej, klascznej teorii poptu konsumpcjnego, są podobne do tc, na którc oparto badania Humprea, Kim, Vale (00. Główną ipotezą badawczą jest założenie, że międz podstawowmi metodami płatności, tj. gotówką i kartą płatniczą, wstępuje substtucja. Na gruncie mikroekonomii formalne ujęcie zagadnienia substtucji międz tmi metodami jest możliwe i dokonuje się przez skonstruowanie funkcji poptu na oba wróżnione instrument płatności. Optmaln popt na dan instrument jest funkcją własnej cen i cen pozostałc instrumentów oraz wielkości potrzeb zaspokajanc w wniku zakupu określonego koszka dóbr i usług. Z przesłanek empircznc wnika, że istnieją jeszcze inne cznniki, które odpowiadają za zróżnicowanie intenswności wkorzstania poszczególnc metod płatności, np. cznniki demograficzne (np. wiek, płeć, poziom wkształcenia konsumenta. Ważną rolę powinna odgrwać zmienna informująca o docodzie konsumenta, gdż jej zadaniem jest kontrola skali (rozmiaru płatności. Gdb wraz ze wzrostem rozporządzalnego docodu rosła liczba zakupów opłaconc gotówką lub kartą, wstąpiłb tzw. docodow efekt zmian poptu. W ramac mikroekonomicznej analiz zacowania się konsumenta wnioskujem, że gotówka i karta są substtutami, gd wzrost cen za korzstanie jednej z nic prowadzi do wzrostu intenswności zastosowania drugiej metod. Oczwiście, w przpadku pojednczej transakcji konsument płaci za towar lub usługę gotówką albo kartą. Wówczas stopa substtucji wnosi jeden. Naturalnm założeniem (ipotezą jest zatem przjęcie, że międz gotówką a kartą zacodzi substtucja. Sporadcznie, gd kwota do zapłacenia jest wsoka, konsument wkorzsta oba instrument płatnicze. W celu przeprowadzenia badań empircznc skonstruowano odpowiedni model statstczn, któr posłużł do identfikacji preferencji konsumenta (gospodarstwa domowego co do metod płatności. Niestet koszt wkorzstania danej metod płatności przez konsumenta robiącego zakup w sklepie bardzo trudno obliczć. Często pokrwa je sprzedawca, a pewną ic część stanowią koszt stałe, które nie są przpisane bezpośrednio do transakcji. Z powodu braku głównc zmiennc egzogenicznc: cen, w równaniu optmalnego poptu na dan instrument płatnicz konieczne jest zbudowanie modelu statstcznego, któr umożliwiałb falsfikację ipotez głównej. Inną ważną kwestią jest przjęcie założenia, że oba równania opisujące liczbę transakcji za pomocą analizowanc instrumentów są ze sobą powiązane. W modelu ekonometrcznm prezentowanm w dalszej części prac substtucja oznacza ujemną zależność międz liczbą transakcji kartą a liczbą transakcji gotówką. Przez cenę gotówki rozumie się koszt jej stosowania w płatnościac, na któr składa się m.in. koszt utraconc korzści i koszt zdartc zelówek.

5 Wkorzstanie gotówki i kart płatniczej Na podstawie dotcczasowc wników badań naukowc, obserwacji i doświadczenia autorów sformułowano kilka ipotez badawczc. Dotczą one zależności międz liczbą operacji gotówką lub kartą debetową, wkonanc przez gospodarstwa domowe w celu zapłacenia za towar i usługi, a wbranmi determinantami. Ic werfikacja umożliwi poznanie preferencji polskic konsumentów w odniesieniu do wskazanc, podstawowc metod płatności. Hipotez badawcze o carakterze empircznm są następujące: H. Cznniki demograficzne i społeczne mają wpłw na wkorzstanie przez klientów badanc sposobów płatności. H: Ważnm cznnikiem wpłwającm na wbór sposobu płatności przez klientów jest dążenie do zmniejszenia ponoszonc przez nic kosztów transakcjnc, obejmującc koszt usług płatniczc oraz inne koszt związane bezpośrednio z płatnością. H3: Rozwój infrastruktur pozwalającej na stosowanie danego instrumentu płatności znacznie zwiększa jego wkorzstanie. H4: Poczucie bezpieczeństwa i anonimowość płatności mają duż wpłw na wbór i częstotliwość wkorzstania instrumentów płatniczc. H5: Wkorzstanie instrumentów płatniczc przez klientów cecuje się wstępowaniem silnego efektu substtucjnego. Dodatkowo zaproponowano ipotezę o carakterze metodcznm, która odnosi się do konstrukcji modelu statstcznego: H6: Modele wielorównaniowe dla zmiennc licznikowc pełniej opisują złożoność wborów metod płatności niż modele jednorównaniowe. 3. Model statstczn konstrukcja i własności 3.. Dwuwmiarow warunkow model Poissona Model statstczn, czli układ założeń probabilistcznc, powinien odzwierciedlać naturę badanego zjawiska. Przedmiotem analiz jest częstość wkorzstania metod płatności gotówki i kart płatniczej. Obie zmienne endogeniczne przjmują nieujemne wartości całkowite. Podstawową klasą modeli służącą do opisu tego tpu zjawisk są modele dla zmiennej licznikowej. Najpopularniejszm narzędziem statstcznm jest model Poissona i jego modfikacje (zob. np. Cameron, Trivedi 998; 005; Winkelmann 008. Modele licznikowe tpu Poissona są uniwersalnm sposobem opisu zacowania się konsumentów lub analiz procesów, którc kwantfikacja polega na zliczeniu zdarzeń. W przpadku badań konsumenckic można ic użć zarówno do danc ankietowc, jak i danc bezpośrednio rejestrowanc w punkac sprzedaż, w tm również do danc tpu big data. Dane mikroekonomiczne carakterzują się silną eterogenicznością, a zależności międz kategoriami ekonomicznmi mają najczęściej nieliniow carakter. Modele tpu Poissona mogą bć z powodzeniem wkorzstane do opisu tc zależności, gdż są właśnie konstrukcjami nieliniowm i a priori dopuszczają eteroskedastczność składnika losowego. Bardziej zaawansowane konstrukcje oparte na mieszaninac rozkładów (ang. Poisson mixture models, np. model Poissona z nadmiarem zer (ang. zero inflated Poisson, ZIP lub ze złożonm rozkładem Poissona, umożliwiają uwzględnienie takic stuacji, jak nadwżka zerowej wartości zmiennej obserwowanej cz zwiększenie rozproszenia jej rozkładu.

6 380 J. Marzec, M. Polasik, P. Fiszeder W prezentowanc badaniac przedmiotem zainteresowania są dwie zmienne endogeniczne, międz którmi istnieje pewna zależność. Wbrane metod płatności potencjalnie carakterzują się substtucją. Należ więc traktować je łącznie, współzależnie, a to wmaga budow modelu dwuwmiarowego z korelacją pomiędz zmiennmi endogenicznmi. Ponadto istnieją potencjalne cznniki egzogeniczne (wspólne lub swoiste dla każdej z metod płatności, które powodują zróżnicowanie aktwności konsumentów w tm zakresie. Model statstczn powinien to uwzględniać. Najprostszm i wgodnm podejściem jest zastosowanie modelu jednorównaniowego, któr opisuje zróżnicowanie udziału płatności wkonanc daną metodą w liczbie płatności ogółem. Umożliwia on badanie włącznie struktur, a nie skali wkorzstania obu metod płatności. Wobec powższego w przpadku prowadzonc badań zastosowano metodę badawczą, która pozwala rozważać oba aspekt. W konsekwencji wkorzstano dwurównaniow model Poissona z korelacją ujemną lub dodatnią. Rozważam dwuwmiarową zmienną losową Y = [Y Y ], czli parę zależnc zmiennc licznikowc 3. W literaturze przedmiotu znajdziem różne propozcje rozkładów tej zmiennej, od najprostszc po bardzo złożone (Kocerlakota, Kocerlakota 99. Niestet prawie wszstkie mają poważne wad: współcznnik korelacji przjmuje wartości włącznie dodatnie i często jest ograniczon od gór, tzn. istnieje maksmalna wartość tego współcznnika, która jest mniejsza od jedności. Propozcji rozkładów, które dopuszczają korelację zarówno dodatnią, jak i ujemną, jest niewiele. Można je uzskać, wkorzstując funkcję kopula (zob. np. van Opem 999 lub mieszanin rozkładów określonego tpu, np. wielowmiarow log-normaln model Poissona (zob. Aitcison, Ho 989; Cib, Winkelmann 00; Marzec 0. Niestandardowm modelem z dodatnią lub ujemną korelacją jest tzw. warunkow model Poissona, zaproponowan przez Berkouta i Pluga (004. Jest to prostsza specfikacja, ale dogodniejsza do estmacji w porównaniu z modelem Aitcisona i Ho. Mimo to model ten nie znalazł jeszcze szerszego zastosowania w badaniac empircznc. W niniejszc badaniac wkorzstano tę propozcję. Berkout i Plug (004 zaproponowali warunkow model Poissona dla dwóc skorelowanc zmiennc licznikowc. Konstrukcja ta dopuszcza zarówno ujemną, jak i dodatnią korelację, a jednocześnie jest prosta. Rozważali oni dwa modele statstczne określone przez rozkład łączn dla Y i Y : Pr( Y =, Y = = g ( Y ( Y g Y Pr( Y =, Y = = g ( g ( ( Y Y Y Pr( Y =, Y = = g ( g ( Pr Y Y Y ( Y ( =, Y = = gy g ( Y Y Modele nie są równoważne, Pr( Y =, gdż Y = zamiana = g numerów ( gzmiennc ( nie prowadzi do otrzmania równoważnc konstrukcji statstcznc. Może to bć postrzegane jako wada. Mam próbę z rozkładu łącznego, czli parę i t dla t =,,T, gdzie t to numer obserwacji. Rozkład brzegow Pr dla jednej ze zmiennc, Y, jest jednowmiarowm rozkładem Poissona z parametrem λ t (będącm jednocześnie wartością oczekiwaną i wariancją: Y Y t ( ( ( Y g = exp λt λ, gdzie λ = exp( x β ( ( t g ( =! exp λt λ, gdzie λ = exp( x β! ( Y =, Y = = gy ( ( Y g Y t g ( ( ( t = exp λt λt, gdzie λ t = + t g ( ( ( = + t =! exp( xt β α t t exp λt λt, gdzie λt ( t! exp xt β α t t ( ( ( exp λt λ, gdzie λ = exp( x β E( Y! = λ = λ E( Y exp( ( exp( exp( t = λ α xt β E( Y exp( exp( exp( t λ α t xt β ( ( ( t = exp λt λt λt = +! exp xt β α t t Var( Y = λ Var( Y = λ ( Y = λ t λ α g = 3 Dla cztelności pominięto indeks obserwacji t. Zakłada się niezależność deczji podejmowanc przez konsumentów. g, gdzie ( E Var( Y = E( Y + E( Y ( exp( ( exp( ( (3

7 Wkorzstanie gotówki i kart płatniczej gdzie β jest k -elementowm wektorem nieznanc parametrów, informującm o kierunku Pr( Y =, Y = = g ( Y ( Y g Y i sile oddziałwania zmiennc egzogenicznc (objaśniającc na carakterstki rozkładu obserwowanej zmiennej. Zmienne te są zgrupowane w wektor x t, któr standardowo zawiera także sztuczną zmienną Pr(. Y =, Y = = g ( g ( Y Y Y Najważniejszą kwestią jest określenie rozkładu dla drugiej zmiennej Y t pod warunkiem zaobserwowania Y = t, co do którego zakłada t g ( ( ( się, że także jest rozkładem = exp λt λ, gdzie λ Poissona z parametrem λ t. = exp( x β Berkout i Plug (004 przjęli,! Pr( Yże: =, Y = = g ( g ( t g ( ( ( = + t = exp = t λ = Y t λ Y t, gdzie Y = λt ( ( t! ( exp Pr Y xt β α ( t =, Y = = gy Y gy Pr( Y = Pr, ( Y= =, = Yg= ( = g g( ( g ( gdzie x t jest wektorem E( Y o wmiarac k, ß jest zaś wektorem parametrów. Parametr α odgrwa ważną rolę, gdż Ejest ( Y odpowiedzialn ( za znak korelacji. Y = λ Y Y Y Y Y t g ( ( ( exp ( exp exp( = exp λt λ, gdzie λ = exp( x β t = λ α xt β! Pr ( Y ( ( ( t g = exp =, Y λ = λ = gy ( (, gdzie Y λ g Y = exp x β! ( Y = λ t g ( ( ( t = exp t t, gdzie = + λ λ λt ( ( Y E( Y t = t + E( Yt! exp xt β α t t g ( t ( exp( λ ( ( exp = exp λt λ,( αgdzie λ = exp( x β t g ( ( ( t exp t =! λt λt, gdzie λt = + E( Y = λ! exp( xt β α t t α E( Yλ ( Eexp Yt( ( e( exp ( exp( t λ α xt ( Y, t t β E( Y = λ ( ( ( t = exp λt λt λt = + Var( Y Var (! exp xt β α t t Yt E( Y exp( ( exp( exp( t = λ α xt β Var( Y = λ E( Y = λ E Var ( Yt E( Yt + E( Yt ( exp( λ ( exp( α, = Var( Y E= ( Y λ = β exp( λ ( exp( α exp( xt β, x, Var( Y E( Y t = t + E( Yt ( exp( λ ( exp( α α ( E Yt ( e E corr ( Yt ( Var Y, ( Y t = λ = t, j = = λ t β, Var( Y ( j Var Y Var( Y α t x λt = ( ( ( t, j EEY ( Yt t e+ E( Y t ( exp( λ ( exp( α corr Y, Yt = Var( Y Var( Yt Berkout i Plug (004 podali carakterstki brzegowe rozkładu zmiennej dwuwmiarowej Y = [Y Var Y t ]. Wektor wartości oczekiwanc zmiennej dwuwmiarowej Y t składa się z następującc elementów: Var corr Carakterstkę zależności międz obiema zmiennmi: korelację, opisuje natomiast poniższa formuła: E( Y α t t, =, = λ t ( e λ β t corr ( Y, Yt =,, x x,, Var Y Var Yt E( Y, = = λ β, λ = x β x, E( Yt t, j = β, j x E( Y= λ t t, j, = = λ β, E( Yt λ = stala + wiek t β, + ( wiekt t, j λ x, = = t β, j β, xt, j E( Yt β, < 0 t, = = λ t ( e, x E( Yt, t, j E( Y = = λ t t β, j x t, = = λ t, j( e, β, > 0 t ln λ x =, x β Y Y Y Pr( Y, Y g ( g ( Wariancje zmiennc Y i Y wnoszą odpowiednio: E( Y ln Znak współcznnika korelacji zależ od parametru α. Gd α jest dodatnie (ujemne, korelacja także jest dodatnia (ujemna. Oczwiście przpadek α = 0 oznacza, że kowariancja (licznik wzoru (7 wnosi zero, więc ln obie zmienne losowe są nieskorelowane i niezależne. Z konstrukcji modelu wnika, że znak współcznnika korelacji jest identczn dla wszstkic obserwacji. Przedmiotem pomiaru jest więc przeciętna zależność międz badanmi zmiennmi. Poziom skorelowania zmiennc zależ jednak od indwidualnc carakterstk jednostki, model dopuszcza zatem pewną eterogeniczność obserwacji ze względu na tę carakterstkę. Innmi słow, każd konsument carakterzuje się indwidualnm poziomem skorelowania liczb płatności dokonanc E( Yt ln λ kartą i gotówką, ale znak tej = relacji x t, β = jest wspóln, = λ ( e t identczn., Dalsze uogólnienie powższego ln = stala + x, wiek t β, + ( wiekt β, ln λ λ β= stala ln< λ0 + wiek = x β t, + ( wiekt β,, = (5 g, gdzie ( λ E( Y ( e ( ( (4 (6 (7 β, < β0,ln> λ0 stala wiek β ( wiek

8 38 J. Marzec, M. Polasik, P. Fiszeder modelu zaproponował Osiewalski (0. Polega ono na wprowadzeniu brzegowego rozkładu tpu ZIP dla zmiennej Y, co powoduje, że znak współcznnika korelacji różni się dla poszczególnc obserwacji w zależności od wartości zmiennc objaśniającc. Podejście to zostało później zastosowane w artkule Marca i Osiewalskiego (0 do omawianego problemu empircznego. W odróżnieniu od innc modeli z korelacją ujemną i dodatnią estmacja warunkowego modelu Poissona nie wmaga wrafinowanc metod. Berkout i Plug (004 zaproponowali metodę największej wiargodności (MNW, którą w niniejszc badaniac także wkorzstano wraz z dostępnmi narzędziami wnioskowania (zob. także Marzec 0; Polasik i in. 0. Ze względu na Pr( Y =, Y = = g ( Y ( Y g Y niesmetrczne traktowanie obu zmiennc Y i Y pojawia się problem wboru lepszego modelu. Zasada maximum maximorum jest nieformalnm rozwiązaniem problemu wboru międz dwoma modelami danmi formułami ( i (. Za najlepsz uznaje się zatem Pr Pr( Y ten model, któr carakter- Y =, Y = = g ( Y ( Y g Y zuje się największą wartością funkcji wiargodności wznaczonej dla ocen parametrów. Należ zauważć, że oba modele mają tę samą liczbę parametrów, więc podejmowanie deczji o wborze najlepszego modelu według reguł maximum maximorum t Pr g (( Y ( ( jest równoważne z wkorzstaniem t exp λt λ, gdzie =, Y t = exp( x w tm celu dowolnego krterium informacjnego,! = = gy ( ( λ β Y g Y np. Akaike, Hannana i Quinna cz Scwarza. Formalne porównwanie obu niezagnieżdżonc modeli w ujęciu baesowkim zaprezentowano w artkule Marca i Osiewalskiego ( (0. t g t g ( ( ( = + t ( = exp ( t λ = exp λt λ, gdzie t, gdzie λ = exp( x λt (! exp β x t β α! t t 3.. Wnioskowanie statstczne E( Yo = badanm λ zjawisku g ( ( ( t = exp λt λt, gdzie λt = + E( Y t = exp ( λ! exp( xt β α t t ( exp( α exp( xt β Parametr w modelac tpu Poissona nie mają bezpośredniej ekonomicznej interpretacji. Wpłw marginalnc waań zmiennc Eobjaśniającc ( Y = λ na zmianę wartości oczekiwanej t wrażają efekt krańcowe i elastczności. W Var omawianm ( Y = λ E( Y modelu efekt krańcowe, ti dla i =,, wrażające wpłw jednostkowc zmian Var wbranej ( Y zmiennej ( egzogenicznej na t = exp( λ ( exp( α exp( xt β t = E Yt + E( Yt ( exp( λ ( exp zmianę ( α E(Y ti, liczm dla zmiennc ciągłc, korzstając z racunku różniczkowego. Załóżm, że wektor x zawiera Var( Y na -tej pozcji wartość zmiennej egzogenicznej = λ x,, a wektor x t zawiera na j-tej pozcji wartość α zmiennej egzogenicznej x t,j. Parametr β, i β,j wstępują λ E( Yt prz ( e obu Var corr( Y zmiennc t w równaniac opisującc wartości oczekiwane zmiennc Y, Y= E t = ( Yt + E( Yt ( exp( λ ( exp( α i Y t, czli Var( Yλ t lub Var λ t (. YW t przpadku zmiennej Y efekt krańcow względem zmiennej x t,j ma postać: α λ E( Yt ( e corr ( Y, Yt = E( Y Var( Y ( Var Yt, = = λ β, (8 x, Jeżeli przedmiotem zainteresowania jest E( Y E( Yefekt t krańcow względem innej zmiennej x, = = λ β t,j, wstępującej włącznie w równaniu drugim t, j = x = λ t β, j x dla, Y t, to t, j E( Y E( Y t t, j t = = λ t, = t β t ( e, j x t, j, x, Zauważm ponadto, że wartość oczekiwana zmiennej Y ln λ = xe ( Yβ t zależ od wartości oczekiwanej zmiennej Y. W konsekwencji można policzć efekt ( krańcow Y, t względem zmiennej x,. Otrzmam wówczas: wiek t ( wiekt β, ln t t, = = λ t e x, ln λ = stala + β, + λ = x β β ln, λ t < 0 = stala + wiek t β, + ( wiekt β, (9

9 E( Y = λ E( Y t = tλ t t t t E t( Y! E( Y = λ E( Y, = = λ β, t = exp( λ ( exp( αe ( Y ( xt x β t = exp( λ ( exp( α, E ( Y exp( xt β t = exp( λ ( exp( α exp( xt β E( Y = λ Wkorzstanie gotówki i kart płatniczej... Var( Y 383 = λ Var E( Y ( ty = exp = λ E ( Yt ( λ ( exp( α exp( xt β t, j = = λ t β, Var( Y j = λ x Var( Yt = E( Yt + E( Var Yt ( Y( exp( λt, ( jexp( α t = E( Yt + E( Yt ( exp( λ ( exp( α Var( Y t = E( Yt + E( Yt ( exp( λ ( exp( α Var( Y = λ t α λ ( ( t, = = λ t E Y Var t e( Y = E( α, corr ( Y x (0, Y λ Yt t = E + E ( ( Y Y t( ( exp ( λ t e ( exp( α α corr ( Y, Var( Y, Yt = λ E( Yt ( e Var( Yt Var( Y Var corr ( Y ( Y, Yt = t Var( Y Var( Yt α ln λ W szczególnm przpadku, gd pewna = x βλ zmienna t E( Yt ( e corr ( Y wstępuje w obu równaniac dla Y i Y t,, Yt = efekt krańcow EE(Y ( Y t względem tej zmiennej Var jest ( Y zdefiniowan Var( Yt jako suma efektów krańcowc danc E( Y wzorami, = (9 i = (0. λ Zauważm, β,, x ln= λ = że stala znaki = + λtwiek efektów β, t β krańcowc E( Y, + ( wiekt β (8 i (9 zależą włącznie od, x, =, = λ β,, znaków parametrów β, oraz β, j i są identczne dla wszstkic obserwacji. x, Znak efektu krańcowego Y t względem zmiennej x t, zależ E( Y β, < 0dodatkowo od znaku parametru korelacji α. Ujemna korelacja powoduje, że wpłw zmiennej x, E( Yt, = = λ β, na zmianę E(Y jest odwrotn niż wpłw tej zmiennej na t, j = = λ t β E x( Yt,, j t, j = = λ β j E(Y t. Własność x t, E( Yt ta t, jest j zgodna z intuicją. β x t, j = = λ, > 0 t β, j t, j xt, j Wektor x t lub x t mogą zawierać Enieliniowe ( Y transformacje zmiennc egzogenicznc, np. t w formie ilocznów, E( Yt t, j λ β j kwadratów lub = = logartmów zmiennc, o ile w ostatnim przpadku przjmują wartości dodatnie. x W niniejszm t, = = λ t ( e E( Yt t, xt, j, ( t, = λ e badaniu = t E( Y przjęto, że twbrana, t zmienna egzogeniczna, np., x t, = = λ t ( e,, x, wiek respondenta, pojawia się w równaniu dla logartmu wartości oczekiwanej zmiennej Y, czli dla ln λ E( Yt = x β, w postaci ln tλ funkcji, kwadratowej. Prz ustalonc pozostałc zmiennc t = x β = λ t ( e, x ln λ, = x β równanie to ma postać: ln λ = stala + wiek t β, ln+ λ( wiek = stala x β, + wiek t β, + ( wiekt β ln = stala, + wiek t β, + ( wiekt β, β, < 0 β, < 0 Dzięki wprowadzeniu dodatkowego ln λ = stala parametru + wiek t βmożliwa, + ( wiek β, staje < t 0β, się empirczna werfikacja ipotez, że istnieje optmalna wartość danej zmiennej (np. wieku respondenta, dla której wartość β, > 0 > zmiennej Y jest maksmalna ( β, < 0 albo minimalna ( β, > 0. Innmi słow, zależność międz oczekiwaną wartością zmiennej endogenicznej a wróżnioną zmienną egzogeniczną nie ma carakteru silnie monotonicznego. β, Dodatkową > 0 korzścią z tej propozcji jest to, że znaki efektów krańcowc względem danej zmiennej egzogenicznej mogą bć różne dla poszczególnc respondentów w zależności od ic carakterstk (cec. Istnieją utrudnienia wnikające z tego podejścia, ale są one znikome w stosunku do korzści (zob. Polasik i in. 0. W ramac rozważanego modelu badacz może stwierdzić, jaki jest carakter zależności międz metodami płatności substtucja cz komplementarność. Informuje o tm znak parametru korelacji. Korelacja ujemna oznacza substtucję, a dodatnia komplementarność. Wartość bezwzględna współcznnika korelacji informuje o sile tej zależności. Niec miarą substtucji (komplementarności będzie wielkość wpłwu zmiennej Y na Y t. Na podstawie wzoru (5 obliczam tzw. quasi-elastczność. Jeżeli oczekiwana wartość zmiennej Y wzrośnie o jednostkę, to Y t zmieni się w przbliżeniu o a. 00%. Znak parametru a decduje więc, cz będzie to spadek cz wzrost. λ 4. Wniki empirczne 4.. Konstrukcja zmiennc i zbioru danc Materiał statstczn zebrano w drodze badań ankietowc, które wkonał TNS Pentor (obecnie TNS Polska, a sfinansował Narodow Bank Polski. Badanie zrealizowano na liczącej 974

10 384 J. Marzec, M. Polasik, P. Fiszeder osob losowej próbie reprezentatwnej dla mieszkańców Polski w wieku 5 lat i więcej. Dane pocodził z przełomu 00 i 0 r. Badanie zostało wkonane metodą CAPI (computer aided personal interview, tzw. badania wspomagane komputerowo odbwające się w domu respondenta z wkorzstaniem przenośnc komputerów. Struktura uzskanej prób, ze względu na rozkład takic cec, jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania i województwo, nie różniła się istotnie od parametrów całej populacji wg danc Głównego Urzędu Statstcznego. Szczegół dotczące metod pobierania prób przedstawiono w raporcie Polasik i in. (0. Z przeprowadzonc ankiet uzskano m.in. informacje o liczbie transakcji gotówką i kartą debetową, które wkonali konsumenci, kupując różne dobra i usługi w różnc punktac andlowo-usługowc w ciągu jednego miesiąca. Łącznie bło ponad dwadzieścia takic punktów. W literaturze przedmiotu proponuje się, ab wśród zmiennc objaśniającc wbór i intenswność stosowania różnc metod płatności uwzględnić m.in.: zmienne carakterzujące cec osobowe i demograficzne konsumenta, np. płeć, wiek, stan cwiln, miejsce zamieszkania, wkształcenie, zmienne ekonomiczne opisujące zamożność: docód, posiadanie domu lub mieszkania, posiadanie samocodu, przzwczajenia konsumenta oraz koszt własne ponoszone w związku ze stosowaniem metod płatności, cznniki opisujące podejście konsumenta do nowości tecnologicznc, np. posiadanie telefonu komórkowego, dostęp do Internetu, zmienne przedstawiające preferencje konsumenta w kwestii bezpieczeństwa i anonimowości prz realizowaniu transakcji płatniczc, zmienne informujące o utrudnieniac w wkonwaniu transakcji wbranmi metodami w najbliższm otoczeniu gospodarczm konsumenta. W artkule prz doborze zmiennc objaśniającc uwzględniono powższe wskazówki. W tabeli zaprezentowano zbiorcze zestawienie wszstkic zmiennc wkorzstanc prz konstruowaniu modelu mikroekonometrcznego opisanego w poprzednim rozdziale. Zmienne został tak dobrane, ab umożliwić werfikację ipotez empircznc. W pierwszej kolejności zawierał dane o respondentac (płeć, wiek itp.. Ponadto informował o deklarowanc przez respondentów preferencjac dotczącc sposobów płatności, akceptowaniu wższc kosztów oraz promocjac związanc z kartą płatniczą i racunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowm, o częstotliwości wpłat gotówki (np. z bankomatu oraz dostępie do terminali punktów andlowo-usługowc (POS i do bankomatów. Zmienne te bł mierzone na pięciostopniowej skali porządkowej albo nominalnej, a w kilku przpadkac na skali ilorazowej. W przpadku danc statstcznc pozskanc w badaniu ankietowm w celu identfikacji preferencji konsumentów często pojawia się problem z endogenicznością zmiennc. Może on wstąpić w równaniu dla liczb transakcji kartą. Istnieje słaba współzależność międz liczbą transakcji kartą a zmiennmi konto bez opłat, zniżki w sklepie i aktwne użcie kart. Przkładowo, ta ostatnia zmienna daje odpowiedź na ptanie, cz respondent nie ponosi opłat za posiadanie kart debetowej w stuacji aktwnego jej użcia. Jeżeli bank warunkowo zwalnia z tc opłat, to respondent będzie się starał wkonać np. wmagane trz transakcje w miesiącu. W pewnc okolicznościac wzrost liczb płatności wkonanc kartą debetową może zatem powodować pojawienie się korzści finansowc dla klienta, które są odzwierciedlone we wspomnianc

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

Jakub Górka Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców

Jakub Górka Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców Jakub Górka Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców RAPORT BADAWCZY WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 KOREKTA Departament Systemu Płatniczego NBP O AUTORZE Jakub Górka dr nauk

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego 2014 by Federacja Konsumentów Spis treści I. Wstęp... 2 II. Opis i analiza poszczególnych odpowiedzi ankietowanych... 4 Pytanie 1 - Jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO

KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO Krzysztof Cicy * KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO Wprowadzenie Jednym z najistotniejszyc pytań zadawanyc przez ekonomistów jest pytanie o przyczyny zróżnicowania bogactwa narodów.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej dr Marika Ziemba dr Krzysztof Świeszczak prof. dr hab. Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej Wprowadzenie Prowadzone na świecie badania

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport A Page head sequamco Spis treści Key contact: Direct line: E-mail: Body copy + XXX XXX

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo