Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A."

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zwanymi dalej Ubezpieczonymi, którzy zawarli z Alior Bank Spółką Akcyjną, zwanym dalej Ubezpieczającym, umowę pożyczki, zwaną dalej umową pożyczki. 2 W rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia za: 1) chorobę przewlekłą - uważa się schorzenie, którego objawy utrzymują się dłużej niż cztery tygodnie, a w trakcie jego przebiegu mogą występować okresy zaostrzenia, zmniejszenia lub czasowego ustąpienia objawów i które zostało zdiagnozowane lub było leczone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, 2) czasową niezdolność do pracy - uważa się trwającą nieprzerwanie nie krócej niż 60 dni niemożność świadczenia przez Ubezpieczonego pracy na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych z Ubezpieczonym na czas określony, krótszy niż okres spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty, potwierdzoną wydanym zgodnie z przepisami prawa zaświadczeniem lekarskim, dotyczy także wykonywania pracy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (indywidualnie lub w formie spółki osobowej), 3) nagłe zachorowanie - uważa się stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej, 4) nieszczęśliwy wypadek - uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zmarł, 5) osoby bliskie - uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierba, przysposobionych i przysposabiających, 6) pożyczkę - uważa się pożyczkę udzieloną Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego na podstawie umowy pożyczki, 7) pożyczkobiorcę - uważa się osobę fizyczną, która zawarła z Alior Bank S.A. umowę pożyczki. Za pożyczkobiorcę uważa się także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 8) stosunek pracy na czas nieokreślony - uważa się umowę o pracę zawartą na podstawie przepisów kodeksu pracy, w której nie jest określony termin jej rozwiązania, 9) stosunek pracy na czas określony - uważa się umowę o pracę zawartą na podstawie przepisów kodeksu pracy, w której jest określony termin jej rozwiązania, 10) stosunek służbowy - uważa się stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, zawarty na czas nieokreślony, 11) uprawnionego - uważa się Ubezpieczonego lub osobę bądź inny podmiot wskazane przez Ubezpieczonego jako upoważnionych do otrzymania świadczenia w przypadku wystąpienia wypadku, 12) uruchomienie pożyczki - uważa się wypłatę pierwszej części lub całości pożyczki dokonaną zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki, 13) utratę pracy - uważa się zdarzenie polegające na utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych z Ubezpieczonym na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż okres spłaty pożyczki, zgodnie harmonogramem spłaty, wygaśnięcia stosunku pracy na skutek śmierci pracodawcy, będącego osobą fizyczną, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia, 14) wypadek - uważa się: a) utratę pracy przez Ubezpieczonego w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia, b) czasową niezdolność do pracy Ubezpieczonego w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) w ubezpieczeniu spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy - następstwa utraty pracy przez Ubezpieczonego, powodujące niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, wynikających z zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym umowy pożyczki, 2) w ubezpieczeniu spłaty pożyczki na wypadek czasowej niezdolności do pracy - czasowa niezdolność do pracy spowodowana nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego, powodująca niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, wynikających z zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym umowy pożyczki, 2. Ubezpieczyciel spełni świadczenie, w zależności od wystąpienia wypadku i statusu zatrudnienia w wysokości określonej w 9 i 10 w przypadku wystąpienia następujących wypadków: 1) utraty pracy przez Ubezpieczonego - w odniesieniu do pożyczkobiorców, którzy w dniu wystąpienia wypadku byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż okres 1

2 spłaty pożyczki, zgodnie z harmonogramem spłaty, 2) czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - w odniesieniu do pożyczkobiorców, którzy w dniu rozpoczęcia się czasowej niezdolności do pracy prowadzili działalność gospodarczą (indywidualnie lub w formie spółki osobowej) lub byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas określony krótszy niż wskazany w pkt 1) albo wykonywali działalność zarobkową w innej formie (z wyłączeniem stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony). WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 4 1. W przypadku utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku gdy: 1) utrata pracy nastąpiła przed upływem 60 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) w dniu utraty pracy Ubezpieczony był zatrudniony przez okres krótszy niż 3 miesiące przed dniem utraty pracy na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, 3) utrata pracy nastąpiła w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy przez Ubezpieczonego, 4) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron, 5) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 2. W przypadku czasowej niezdolności do pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy zajście wypadku objętego ubezpieczeniem nastąpiło w wyniku: 1) usiłowania popełnienia samobójstwa - jeżeli usiłowanie samobójstwa nastąpiło w okresie do 2 lat od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) działania Ubezpieczonego, który pozostawał pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, za pozostawanie pod wpływem alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3, 3) aktów wojny (w tym wojny domowej), uczestnictwa Ubezpieczonego w zamieszkach, przestępstwach, aktach terroryzmu lub sabotażu, 4) eksplozji atomowej oraz napromieniowania Ubezpieczonego (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową Ubezpieczonego), 5) następstw i konsekwencji chorób przewlekłych u Ubezpieczonego stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed tym dniem, 6) poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba że miały bezpośredni związek z wypadkiem, 7) zdarzeń powstałych podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym), 8) uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych dyscyplin sportu, za które uważa się: boks, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, jeździectwo, alpinizm, lotniarstwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, szermierkę, sporty walki, kajakarstwo górskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, nurkowanie z wykorzystaniem aparatów oddechowych, szybownictwo oraz czynnym udziałem w zawodach, wyścigach i rajdach (z wyłączeniem rajdów pieszych)związanych z wyczynowym uprawianiem sportu, 9) uczestnictwa Ubezpieczonego w locie, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów, 10) umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego na jego prośbę. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 5 1. Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba fizyczna, która zawarła, jako pożyczkobiorca lub współpożyczkobiorcą z Ubezpieczającym umowę pożyczki i złożyła Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową. 2. Odstąpienie przez Ubezpieczonego od umowy pożyczki, w terminie określonym w Ustawie o kredycie konsumenckim, skutkuje jednoczesną rezygnacją z ubezpieczenia. 3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie stosuje się do pożyczkobiorców prowadzących działalność gospodarczą. OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 6 1. Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w Okres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się od godziny 24:00 dnia, w którym pożyczkobiorca podpisał Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową, jednakże nie wcześniej niż w dniu uruchomienia pożyczki przez Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust Odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego rozpoczyna się sześćdziesiątego dnia po rozpoczęciu okresu ochrony ubezpieczeniowej. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 7 1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 2. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Ubezpieczającego jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. SUMA UBEZPIECZENIA 8 1. Suma ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy równa jest 12- krotnej wysokości rat kapitałowo-odsetkowych określonych w umowie pożyczki danego Pożyczkobiorcy. 2. Suma ubezpieczenia wskazana w ust. 1 po dniu wygaśnięcia wynikających z umowy pożyczki zobowiązań finansowych Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego przed końcem okresu 2

3 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora określonego w pierwotnym harmonogramie spłat pożyczki jest równa 12- krotnej wysokości świadczenia miesięcznego obliczonego zgodnie z 11 ust Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności w każdym kolejnym pięcioletnim okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej niezależnie od liczby wypadków danego Ubezpieczonego w trakcie trwania każdego pięcioletniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE 9 1. Świadczenie Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia utraty pracy przez Ubezpieczonego równe jest ratom kapitałowo-odsetkowym z tytułu zawartej przez Ubezpieczonego umowy pożyczki i wypłacane jest miesięcznie w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej miesięcznej raty kapitałowo - odsetkowej i w terminie ich płatności, z zastrzeżeniem ust. 2-5 poniżej. 2. W przypadku drugiej i każdej następnej utraty pracy, wypłata świadczenia miesięcznego przez Ubezpieczyciela następuje w terminach płatności rat pożyczki, na zasadach określonych w ust.1. W przypadku gdy umowa pożyczki dotyczy większej liczby pożyczkobiorców (współpożyczkobiorców), wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wysokości raty kapitałowo - odsetkowej i liczby pożyczkobiorców. 3. Łączna kwota świadczeń Ubezpieczyciela z tytułu utraty pracy razem z łączną kwotą świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, nie może przekroczyć kwoty równej 12 kolejnym ratom kapitałowoodsetkowym pożyczki, w każdym kolejnym pięcioletnim okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, bez względu na liczbę wypadków w czasie tych kolejnych pięcioletnich okresów odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego. 4. Jeżeli po dniu utraty pracy zmieniony został harmonogram spłat, wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie harmonogramu spłat pożyczki obowiązującego w dacie utraty pracy. 5. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, 2) dnia w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, 3) pierwszego dnia po dacie ponownego zatrudnienia Świadczenie Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego równe jest kwocie rat kapitałowo - odsetkowych należnych z tytułu zawartej przez Ubezpieczonego umowy pożyczki i wypłacane jest miesięcznie w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej miesięcznej raty kapitałowo - odsetkowej i w terminie ich płatności, z zastrzeżeniem ust. 2-8 poniżej. 2. W przypadku gdy umowa pożyczki dotyczy większej liczby pożyczkobiorców (współpożyczkobiorców), wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wysokości raty kapitałowo - odsetkowej i liczby pożyczkobiorców. 3. Łączna kwota świadczeń z tytułu wystąpienia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego razem z łączną kwotą świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia na wypadek utraty pracy na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, nie może przekroczyć kwoty równej 12 kolejnym ratom kapitałowoodsetkowym pożyczki, w każdym kolejnym pięcioletnim okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, bez względu na liczbę wypadków w czasie tych kolejnych pięcioletnich okresach trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego. 4. Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie harmonogramu spłat pożyczki obowiązującego na dzień wystąpienia czasowej niezdolności do pracy. 5. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, 2) dnia w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, 3) pierwszego dnia po zakończeniu okresu czasowej niezdolności do pracy. 6. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odmowy wypłaty całości lub części świadczenia w przypadku stwierdzenia, że w czasie niezdolności do pracy Ubezpieczony wykonywał pracę zawodową. 7. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi przed upływem 60 dni licząc od dnia zakończenia poprzedniego okresu czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadającego na okres kolejnej niezdolności do pracy, od pierwszego dnia nawrotu niezdolności. 8. Jeżeli nawrót niezdolności do pracy Ubezpieczonego w wyniku tej samej przyczyny nastąpi po upływie 60 dni licząc od dnia zakończenia okresu czasowej niezdolności do pracy, będzie on traktowany jako nowe zdarzenie wywołujące obowiązek kolejnego świadczenia. W takim przypadku Ubezpieczyciel rozpoczyna realizację świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przypadających na okres kolejnej niezdolności do pracy od pierwszego dnia nawrotu niezdolności i do pracy Wygaśnięcie wynikających z umowy pożyczki zobowiązań finansowych Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego przed końcem okresu określonego w pierwotnym harmonogramie spłat pożyczki nie skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z końcem okresu spłaty pożyczki określonego w pierwotnym harmonogramie spłat, z zastrzeżeniem W razie zajścia wypadku po wygaśnięciu wynikających z umowy pożyczki zobowiązań finansowych Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego, wysokość świadczeń miesięcznych z tytułu ubezpieczenia utraty pracy i ubezpieczenia czasowej niezdolności do pracy ustala się według formuły: pierwotna kwota pożyczki (bez uwzględniania odsetek i innych kosztów) z dnia zawarcia umowy pożyczki, dzielona przez ilość miesięcy trwania umowy pożyczki określonej w umowie pożyczki w dniu jej zawarcia. 3. Jeżeli w sytuacji wskazanej w ust. 1 Ubezpieczony nie złożył rezygnacji, o której mowa w 15 ust. 1 pkt 4), kwota świadczenia wyliczona zgodnie z ust. 2 jest wypłacana Ubezpieczonemu miesięcznie w terminach płatności każdej kolejnej raty pożyczki 3

4 określonych w harmonogramie spłaty obowiązującym na dzień wystąpienia wypadku, z zachowaniem zasad określonych w 9 ust. 2, 3 i 5 lub 10 ust. 2, 3 i 5-8. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia na podstawie uznania roszczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego związanego z zaistnieniem szkody, zasadności roszczeń i wysokości świadczeń. 2. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia w terminach wskazanych w 9 ust. 1, 10 ust. 1 lub 11 ust 3, jednakże pierwsza rata kapitałowo - odsetkowa lub świadczenie miesięczne obliczone zgodnie z 11 ust. 2 przypadające po dniu zgłoszenia wypadku zostanie wypłacona w terminie 30 dni, licząc od daty zawiadomienia o wypadku. 3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 zdanie drugie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust. 2 zdanie drugie powyżej. 13 Świadczenia z tytułu zajścia wypadków objętych ochroną ubezpieczeniową, wypłacane są uprawnionemu, z zastrzeżeniem 11 ust. 3. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I UPRAWNIONEGO W przypadku wystąpienia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela o czasowej niezdolności do pracy albo utracie pracy, w zależności od ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową w stosunku do danego Ubezpieczonego. 2. W przypadku zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia utraty pracy w celu jego rozpatrzenia i wypłaty świadczenia Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi: 1) każdorazowo po wystąpieniu wypadku: a) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, b) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego, c) ostatnią umowę o pracę, d) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, e) kopię umowy pożyczki, f) Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową, g) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia. 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: a) potwierdzenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym, b) harmonogram rat kapitałowo-odsetkowych z tytułu umowy pożyczki Ubezpieczonego pozostałych do zapłaty, obowiązujący na dzień wystąpienia wypadku. 3. W przypadku zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia czasowej niezdolności do pracy w celu jego rozpatrzenia i wypłaty świadczenia Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi: 1) każdorazowo po wystąpieniu czasowej niezdolności do pracy: a) stosowne zaświadczenie lekarskie określające przewidywany okres przerwy w pracy, jeżeli miał miejsce pobyt w szpitalu - historię pobytu w szpitalu (kartę informacyjną leczenia szpitalnego), b) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na czas określony w dniu rozpoczęcia się czasowej niezdolności do pracy, c) kopię umowy pożyczki, d) Deklarację Zgody na Objęcie Ochroną Ubezpieczeniową, e) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia (np. dodatkową dokumentacja medyczna). 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: a) dowody wypłat zasiłku chorobowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, b) harmonogram rat kapitałowo-odsetkowych z tytułu umowy pożyczki Ubezpieczonego pozostałych do zapłaty, obowiązujący na dzień wystąpienia wypadku. 4. Ubezpieczony w przypadku wystąpienia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy powinien bez nieuzasadnionej zwłoki poddać się leczeniu i postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. 5. Ubezpieczony, na prośbę i na koszt Ubezpieczyciela, powinien poddać się badaniom lekarskim u lekarza wyznaczonego przez Ubezpieczyciela. Informacje dotyczące wyników badań, udzielone Ubezpieczycielowi, będą wykorzystane jedynie w związku z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. 6. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 2-3 winny być dostarczone Ubezpieczycielowi na koszt osoby zgłaszającej roszczenie. 7. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 2-3 wystawiane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 8. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w ust. 1-7, Ubezpieczyciel odpowiednio zmniejszy świadczenie w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia lub wysokości świadczenia. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli Ubezpieczyciel w wyznaczonym do zawiadomienia terminie otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. WYGAŚNIĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do Ubezpieczonego: 1) z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, 2) w chwili śmierci Ubezpieczonego, 3) z dniem wydania przez lekarza orzecznika orzeczenia o trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego, 4) z dniem złożenia przez Ubezpieczonego rezygnacji z ubezpieczenia. 4

5 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 2. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 4) Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16 Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości świadczenia, może w ciągu 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Ubezpieczyciela zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela Skargi i zażalenia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia doręczenia skargi lub zażalenia na adres siedziby Ubezpieczyciela. Organem uprawnionym do rozpatrywania skarg jest również Rzecznik Ubezpieczonych 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela, albo przez Ubezpieczyciela, powinny być składane na piśmie. 2. Jeżeli jeden z podmiotów ubezpieczenia zmienił adres ma obowiązek zawiadomić o nowym adresie pozostałe podmioty. Postanowienia powyższe mają również zastosowanie do siedziby podmiotów. 19 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez sądy według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z niej spory. 3. Umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu. 21 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia znajdują zastosowanie do stosunków ubezpieczenia w ramach Umowy ubezpieczenia spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy dla pożyczkobiorców Alior Bank S.A. z dnia 1 listopada 2008 roku i obowiązują Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ubezpieczenia od dnia 13 lutego 2012 roku. 5

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY Ogólne Warunki Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wspólne Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych...3

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo