POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 TAG KOMUNIKATU TRAR.INS NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH LP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH LP."

Transkrypt

1 LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:trar.ins " xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="RZ12" Rcvr="R001"> 0.1 trar.ins Komunikat zgłoszenia do Repozytorium [ ] trar.ins <trar.ins > 1 GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 TRRprtId Identyfikator RT wystawcy komunikatu [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max20Text tabela 1 pole 9 Kod pre-lei (LEI) podmiotu raportującego Tp Rodzaj użytego identyfikatora [0..1] Code4Text jedyna dopuszczalna wartość dla tego pola to LEIC 1.2 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text Identyfikator komunikatu nadawany przez podmiot raportujący - max16 znaków alfanumerycznyc np. 9a868hy j3 1.3 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage NEWM NEWM 1.4 ActnTp Rodzaj zmiany [1..1] Max1Text tabela 2 pole 58 N = New (nowy kontrakt) M = Modify (zmiana informacji) E = Error (anulowanie błędnego zgłoszenia) C = Cancel (rozwiązanie kontraktu) Z = Compression (kompresja kontraktu) V = Valuation update (aktualizacja wyceny kontraktu) O = Other (inne) AT=O wraz z opisem 'zmiana raportującego' pozwala na przejęcie raportowania 1.5 ActnTpDtls Szczegółowe informacje dotyczące zmiany [0..1] Max50Text tabela 2 pole 59 Maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych dla AT=O treść: 'zmiana raportującego' 1.6 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [0..1] DateAndDateTimeChoice Data utworzenia komunikatu, zgodna z ISO 8601 np lub T12:45: Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: EligDt Data obowiązywania zgłoszenia [1..1] ISODate Data początku obowiązywania danych zgłaszanych w raporcie np BckldgInd Znacznik backloading u [0..1] Max1Text Y - transakcja z tytułu backloadingu; N - transakcja bieżąca; puste - transakcja bieżąca 1.9 Lnk Referencje [0..1] Linkages PrvsRef Identyfikator poprzedniego raportu [0..1] PreviousReference PrvsSndrMsgRef Identyfikator poprzedniego komunikatu [1..1] Max16Text Wskazanie identyfikatora komunikatu do którego w referencji pozostaje zgłaszany raport. Maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych. np. 9a868hy j CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [0..1] Max1Text Wskazanie strony transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Dopuszczalne wartości: B = kupujący / S = sprzedający TradRefId Referencje transakcji [0..2] TradeReference TradId Kod identyfikacyjny transakcji [1..1] Max52Text Wskazanie numeru transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne. np. XWAR/ / CtrPtyTRId Podstawowy identyfikator RT [1..1] Max20Text Kod pre-lei (LEI) kontrahenta. np LKUHXRC62D OthrCtrPtyTRId Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta [1..1] Max50Text Kod pre-lei (LEI) drugiego kontrahenta. np HOL2IRGQIXM CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [1..1] Max1Text Wskazanie strony transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Dopuszczalne wartości: B = kupujący / S = sprzedający. 2 CtrPtyInf Podstawowe informacje o stronach transakcj [1..2] CounterpartyInformation 2.1 CtrPtyTRId Kod identyfikacyjny kontrahenta RT [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max20Text tabela 1 pole Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text 2.2 CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [1..1] Max1Text Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o 2.3 CtrPtyAdrAndSctr kontrahencie [0..1] CounterpartyAddressAndSectorDetails Niepowtarzalny kod identyfikujący kontrahenta dokonującego zgłoszenia. W przypadku osoby fizycznej stosu się kod klienta. Identyfikator podmiotu prawnego pre-lei (LEI) (20 znaków alfanumerycznych zgodnych z normą ISO 17442).np LKUHXRC62D5926 Wskazanie strony transakcji po której znajduje się kontrahent. Dopuszczalne wartości: B = kupujący / S = sprzedający. Nazwa przedsiębiorstwa kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli ko identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację. 100 znaków alfanumerycznych lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego Nm Nazwa kontrahenta [0..1] Max100Text tabela 1 pole 4 (LEI). np. KDPW S.A. Informacje dotyczące siedziby statutowej, obejmujące pełny adres (w tym miejscowość i państwo) Dmcl Siedziba kontrahenta [1..1] Domicile tabela 1 pole 5 kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli kod identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację. 500 znaków alfanumerycznych lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego (LEI) Ctry Kraj rezydencj [1..1] CountryCode Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 L PstCd Kod pocztowy [0..1] Max40Text np TwnNm Miasto [0..1] Max60Text np. Warszawa StrtNm Ulica [0..1] Max150Text np. Książęca BldgId Numer budynku [0..1] Max20Text np PrmsId Numer lokalu [0..1] Max20Text DmclDtls Pozostałe dane kontaktowe [0..1] Max208Text CorpSctr Branża, do której należy kontrahent [0..1] Max1Text tabela 1 pole CtrPtyDtls Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta [0..1] CounterpartyDetails BrkrId Kod identyfikacyjny maklera [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text ClrMmbId Kod identyfikacyjny członka rozliczającego [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole 10 Rodzaj działalności przedsiębiorstwa kontrahenta dokonującego zgłoszenia (bank, zakład ubezpieczeń itp.). Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli kod identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację. Klasyfikacja: A = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE; C = instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE; F = firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE; I = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 73/239/EWG; L = alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez ZAFI, który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE; O = instytucja pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 pkt a) dyrektywy 2003/41/WE; R = zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2005/68/WE; U = UCITS i jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE; lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego (LEI) lub w przypadku kontrahentów niefinansowych. np. C Jeżeli makler działa jako pośrednik kontrahenta dokonującego zgłoszenia, nie stając się przy tym samem kontrahentem, kontrahent dokonujący zgłoszenia określa tego maklera za pomocą niepowtarzalnego kodu. W przypadku osoby fizycznej stosuje się kod klienta. Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych)

2 Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text ClrAcct Identyfikator konta rozliczeniowego [0..1] Max35Text BnfcryId Kod identyfikacyjny beneficjenta [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text TrdgCpcty Charakter, w jakim zawarto transakcję [0..1] Max1Text tabela 1 pole FinNonFinInd Kontrahent finansowy / niefinansowy [0..1] Max1Text tabela 1 pole CmmrclActvty Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami [0..1] Max1Text tabela 1 pole ClrTrshld Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania [0..1] Max1Text tabela 1 pole CollPrtfl Kod portfela zabezpieczeń [0..1] Max35Text tabela 1 pole OthrCtrPtyTRId Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta [1..1] TRInstitutionCode2 Strona będąca podmiotem praw i obowiązków wynikających z kontraktu. Jeżeli transakcja jest realizowana za pośrednictwem struktury (takiej jak powiernik lub fundusz) reprezentującej wielu beneficjentów, jako beneficjenta wskazuje się tę strukturę. Jeżeli beneficjent kontraktu nie jest kontrahentem tego kontraktu, kontrahent dokonujący zgłoszenia musi wskazać tego beneficjenta za pomocą niepowtarzalnego kodu lub, w przypadku osób fizycznych, kodu klienta nadanego przez podmiot prawny, z którego usług korzysta ta osoba fizyczna. Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia zawarł kontrakt na własny rachunek (w imieniu własnym lu w imieniu klienta) czy też na rachunek i w imieniu klienta. P = na własny rachunek, A = na rachunek klienta. Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym lub niefinansowym rozumieniu art. 2 pkt 8 i 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. F = kontrahent finansowy, N = kontrahent niefinansowy. np. F Wskazanie, czy kontrakt jest obiektywnie i w mierzalny sposób bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub jego działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami, o czym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Pola tego nie wypełnia się, jeżeli kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia przekroczył próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania, którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Pola tego nie wypełnia się, jeżeli kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Y = przekroczony, N = nieprzekroczony. Jeżeli zabezpieczenie jest zgłaszane na poziomie portfela, portfel należy określić za pomocą niepowtarzalnego kodu nadanego przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych. Uwaga! W ITS: Maksymalnie 10 znaków numerycznych Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole 3 Niepowtarzalny kod identyfikujący drugiego kontrahenta kontraktu. Pole to wypełnia się z perspektywy kontrahenta dokonującego zgłoszenia. W przypadku osoby fizycznej stosuje się kod klienta. np HOL2IRGQIXM Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text 2.6 OthrCtrPtyInd Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązana do raportowania [0..1] Max1Text Wskazanie, czy drugi kontrahent jest osobą fizyczną. Dopuszczalne wartości Y - tak, N - nie. 2.7 NonEEACtrPty Kontrakt z kontrahentem spoza EOG [0..1] Max1Text tabela 1 pole 14 Wskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG 3 VaItnAndCollInf Informacje o wycenie i zabezpieczeniach [0..2] ValuationAndCollateralInformation 3.1 ValtnInf Wycena kontraktu wg wartości rynkowej [0..1] ValuationInformation MtMVal Wycena kontraktu wg wartości rynkowej [1..1] Max20Dec5Signed tabela 1 pole 17 Wycena kontraktu według wartości rynkowej lub, w stosownych przypadkach, wycena w oparciu o model, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym 5 po przecinku. np Ccy Waluta wyceny [1..1] CurrencyCode tabela 1 pole 18 Waluta, w której dokonano wyceny kontraktu według wartości rynkowej lub, w stosownych przypadkach, wyceny w oparciu o model, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. np. GBP ValtnDtTm Data i godzina wyceny [1..1] ISODateTime tabela 1 pola 19, 20 Data ostatniej wyceny według wartości rynkowej lub wyceny w oparciu o model. Godzina ostatniej wyceny według wartości rynkowej lub wyceny w oparciu o model. Zapis daty według ISO 8601./ Zapis godziny według UTC. np T12:45: ValtnTp Rodzaj wyceny [1..1] Max1Text tabela 1 pole 21 Wskazanie, czy wyceny dokonano według wartości rynkowej czy też w oparciu o model M = według wartości rynkowej / O = w oparciu o model. np. M 3.2 CollInf Charakterystyka zabezpieczenia [0..1] CollateralInformation Colltn Zabezpieczenie [1..1] Max2Text tabela 1 pole 22 Wskazanie, czy dokonano zabezpieczenia U = niezabezpieczony, PC = częściowo zabezpieczony, OC = jednostronnie zabezpieczony lub FC = w pełni zabezpieczony. np. U PrtfColl Zabezpieczenie na poziomie portfela [1..1] Max1Text tabela 1 pole 23 Wskazanie, czy zabezpieczenia dokonano na poziomie portfela. Zabezpieczenie na poziomie portfe oznacza, że zabezpieczenie zostało obliczone dla pozycji netto wynikającej ze zbioru kontraktów, a nie dla poszczególnych transakcji PrtfId Kod portfela [0..1] Max35Text tabela 1 pole 24 Jeżeli zabezpieczenie jest zgłaszane na poziomie portfela, portfel należy określić za pomocą niepowtarzalnego kodu nadanego przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych. Uwaga! W ITS: Maksymalnie 10 znaków numerycznych. Wartość zabezpieczenia złożonego na rzecz drugiego kontrahenta przez kontrahenta dokonująceg zgłoszenia. Jeżeli zabezpieczenie zostało złożone na poziomie portfela, w polu tym należy podać wartość wszystkich zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do tego portfela. Wskazanie całkowitej wartości złożonego zabezpieczenia; maksymalnie 20 znaków numerycznych w tym 5 po CollVal Wartość zabezpieczenia [0..1] Max20Dec5 tabela 1 pole 25 przecinku. np CollCcy Waluta wartości zabezpieczenia [0..1] CurrencyCode tabela 1 pole CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [1..1] Max1Text tabela 1 pole 13 4 TradDtls Szczegóły transakcj [0..1] TradeDetails 4.1 TradId Identyfikacja transakcji [0..1] TradeIdentification Id Kod identyfikacyjny transakcji [1..1] Max52Text tabela 2 pole 8 Wskazanie waluty, w której określono wartość zabezpieczenia podaną w polu 'wartość zabezpieczenia'. Wskazanie waluty dla wartości podanej w polu 25; np. USD Wskazanie, czy kontrakt stanowił kupno czy sprzedaż. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową strona kupująca reprezentuje płatnika części ( nogi ) 1, a strona sprzedająca płatnika części ( nogi ) 2. B = kupujący / S = sprzedający. Uzgodniony na poziomie unijnym niepowtarzalny kod identyfikacyjny transakcji, podawany przez kontrahen dokonującego zgłoszenia. Jeżeli nie istnieje niepowtarzalny kod identyfikacyjny transakcji, w porozumieniu z drugim kontrahentem należy wygenerować niepowtarzalny kod. Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne. np. KDPW/ / PrvsId Poprzedni kod identyfikacyjny transackji [0..1] Max52Text Pole umożliwia wskazanie, w przypadku nowacji na rynku OTC poprzez terminację transakcji pierwotnej i zaraportowanie nowej, odwołanie się do identyfikatora pierwotnej transakcji sprzed nowacji. np. KDPW/ /009

3 4.1.3 TradRefNb Numer referencyjny transakcji [0..1] Max40Text tabela 2 pole CntrctTp Typ kontraktu [0..1] ContractType Txnm Stosowana klasyfikacja [1..1] Max1Text tabela 2 pole PrdctId1 Kod identyfikacyjny produktu nr 1 [1..1] Max20Text tabela 2 pole PrdctId2 Kod identyfikacyjny produktu nr 2 [0..1] Max20Text tabela 2 pole 3 Niepowtarzalny numer identyfikacyjny transakcji podawany przez podmiot dokonujący zgłoszenia lub osob trzecią dokonującą zgłoszenia w jego imieniu. Maksymalnie 40 znaków alfanumerycznych. Kontrakt identyfikuje się za pomocą identyfikatora produktu Wskazanie stosowanej klasyfikacji: U = identyfikator produktu [zatwierdzony w Europie] I = ISIN/AII + CFI E = klasyfikacja przejściowa np. E Kontrakt identyfikuje się za pomocą identyfikatora produktu. Jeżeli klasyfikacja = U: Identyfikator produktu (UPI), do określenia Jeżeli klasyfikacja = I: ISIN lub AII, kod alfanumeryczny złożony z 12 znaków Jeżeli klasyfikacja = E: Klasa instrumentów pochodnych: CO = towarowy instrument pochodny CR = kredytowy instrument pochodny CU = walutowy instrument pochodny EQ = instrument pochodny na akcje IR = instrument pochodny na stopę procentową OT = inne Kontrakt identyfikuje się za pomocą identyfikatora produktu Jeżeli klasyfikacja = U: niewypełnione Jeżeli klasyfikacja = I: CFI, kod złożony z 6 znaków alfabetycznych Jeżeli klasyfikacja = E: Typ instrumentu pochodnego: CD = kontrakty różnic kursowych FR = kontrakty terminowe na stopę procentową FU = kontrakty terminowe typu future FW = kontrakty terminowe typu forward OP = opcja SW = swap OT = inne np. KDPW/REF/ /001 np. CO np. OT Instrument bazowy identyfikuje się za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora. W przypadku koszyków lub indeksów wskazuje się dany koszyk lub indeks, jeżeli nie istnieje niepowtarzalny identyfikator. ISIN (12 znaków alfanumerycznych); LEI (20 znaków alfanumerycznych); tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), Undrlyg Instrument bazowy [1..1] Max20Text tabela 2 pole 4 UPI (do określenia); B = koszyk; I = indeks IssrCtry Kod kraju emitenta instrumentu bazowego [0..1] CountryCode Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 np. GB NtnlCcy1 Waluta nominalna 1 [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 5 Waluta kwoty nominalnej. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową będzie to waluta nominalna części ( nogi ) 1. np. GBP NtnlCcy2 Waluta nominalna 2 [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 6 Waluta kwoty nominalnej. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową będzie to waluta nominalna części ( nogi ) DlvrblCcy Waluta dostawy [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 7 Waluta, która ma zostać dostarczona. 4.3 TradAddtlInf Szczegóły o transakcj [0..1] TradeAdditionalInformation Miejsce realizacji transakcji jest określane za pomocą niepowtarzalnego kodu tego miejsca. W przypadku kontraktu zawartego poza rynkiem regulowanym wskazuje się, czy dany instrument jest dopuszczony do obrotu, ale jest przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, czy też nie jest dopuszczony do obrotu i jest przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Kod identyfikacyjny platformy obrotu (MIC, Market Identifier Code) według ISO 10383, cztery znaki alfabetyczne. Tam, gdzie to stosowne, XOFF w przypadku instrumentów pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub XXXX w przypadku instrumentów VenueOfExc Miejsce realizacji transakcji [0..1] Max4Text tabela 2 pole 10 pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. np. XWAR Cmprssn Kompresja [0..1] Max1Text tabela 2 pole 11 Wskazanie, czy kontrakt jest wynikiem kompresji Y = jeżeli kontrakt jest wynikiem kompresji; N = jeżeli kontrakt nie jest wynikiem kompresji Pric Cena/stawka [0..1] PriceChoice tabela 2 pola 12, 13 Cena jednostkowa instrumentu pochodnego, w stosownych przypadkach bez prowizji i naliczonych odsetek Sposób wyrażenia ceny. Maksymalnie 20 znaków numerycznych w formacie xxxx,yyyyy. Oznaczenie ceny: kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfabetyczne, procent Amt Cena [1..1] CurrencyAndAmount2 <Amt Ccy="GBP">15</Amt> Prcntg Stawka procentowa [1..1] Max20Dec5 <Prcntg>5</Prcntg> NmnlAmt Kwota nominalna [0..1] Max20Dec2 tabela 2 pole 14 Pierwotna wartość kontraktu. Maksymalnie 20 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku. np PricMltplr Mnożnik ceny [0..1] Max10Int tabela 2 pole 15 Liczba jednostek instrumentu finansowego ujętych w transakcji; na przykład liczba instrumentów pochodnych na jaką opiewa jeden kontrakt. Maksymalnie 10 znaków numerycznych. np Qty Ilość [0..1] Max10Int tabela 2 pole 16 Liczba kontraktów ujętych w zgłoszeniu, jeżeli zgłoszenie dotyczy więcej niż jednego kontraktu pochodnego. Maksymalnie 10 znaków numerycznych. np UpPmt Płatność z góry [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole DlvryTp Typ dostawy [0..1] Max1Text tabela 2 pole 18 Kwota wszelkich płatności z góry dokonanych lub otrzymanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Maksymalnie 10 znaków numerycznych w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia oraz w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych na rzecz kontrahenta dokonującego zgłoszenia. np Wskazanie, czy kontrakt jest rozliczany w ramach dostawy fizycznej czy gotówkowo C = gotówka, P = fizyczna, O = możliwość wyboru przez kontrahenta. Zawarcie kontraktu oznacza realizację transakcji, o której mowa w art. 25 ust. 3 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ) ExecDtTm Znacznik czasu realizacji transakcji [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45:00 Data wejścia w życie obowiązków wynikających z kontraktu FctvDt Data wejścia w życie [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 20 Zapis daty według ISO Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45:00 Pierwotna data wygaśnięcia zgłaszanego kontraktu. W polu tym nie zgłasza się wcześniejszego rozwiązani kontraktu MtrtyDt Termin zapadalności [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 21 Zapis daty według ISO Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45:00 Data rozwiązania zgłaszanego kontraktu. Jeżeli pokrywa się z terminem zapadalności, pola tego nie wypełnia się TrmntnDt Data rozwiązania [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 22 Zapis daty według ISO Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45:00 Data rozrachunku instrumentu bazowego. W przypadku więcej niż jednej daty można włączyć dodatkowe pol (np. 23A, 23B, 23C ) SttlmtDt Data rozrachunku [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 23 Zapis daty według ISO Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: MstrAgrmntTp Rodzaj umowy ramowej [0..1] Max50Text tabela 2 pole 24 Odniesienie do nazwy odpowiedniej umowy ramowej, jeżeli została wykorzystana w przypadku zgłaszanego kontraktu (np. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement lub wszelkie lokalne umowy ramowe). Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach, wskazanie nazwy umowy ramowej, jeżeli z takowej korzystano. np. ISDA Master Agreement

4 MstrAgrmntVrsn Wersja umowy ramowej [0..1] Max4Int tabela 2 pole RskMtgtn Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka [0..1] RiskMitigation W stosownych przypadkach podanie roku wersji umowy ramowej wykorzystanej w przypadku zgłaszane transakcji (np. 1992, 2002 ). Rok w formacie xxxx. np CnfrmtnDtTm Znacznik czasu potwierdzenia [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 26 Data i godzina potwierdzenia, zgodnie z definicją w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 149/ ), wraz ze wskazaniem strefy czasowej, w której dokonano potwierdzenia Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: CnfrmtnTp Sposób dokonania potwierdzenia [0..1] Max1Text tabela 2 pole 27 Wskazanie, czy kontrakt został potwierdzony elektronicznie, w inny sposób bądź też nie został potwierdzony. Y = potwierdzony w inny sposób niż elektronicznie, N = niepotwierdzony, E = potwierdzony elektronicznie. np. E 4.5 ClrgInf Rozliczanie [0..1] ClearingInformation ClrOblgtn Obowiązek rozliczania [1..1] Max1Text tabela 2 pole 28 Wskazanie, czy zgłaszany kontrakt podlega obowiązkowi rozliczania zgodnie z rozporządzeniem (UE) n 648/ Clrd Rozliczono [0..1] Max1Text tabela 2 pole 29 Wskazanie, czy dokonano rozliczenia ClrDtTm Znacznik czasu rozliczenia [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 30 Data i godzina dokonania rozliczenia Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: CCP CCP [0..1] Max20Text tabela 2 pole 31 W przypadku rozliczonych kontraktów niepowtarzalny kod CCP, który dokonał rozliczenia kontraktu Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych) lub jeżeli nie jest dostępny tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych) lub jeżeli oba nie są dostępne kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11 znaków alfanumerycznych) Intrgrp Transakcja wewnątrzgrupowa [0..1] Max1Text tabela 2 pole 32 Wskazanie, czy kontrakt zawarto jako transakcję wewnątrzgrupową w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/ IRTrad Stopy procentowe [0..1] InterestRateTrade FxdRateLg1 Stała stopa procentowa części ( nogi ) 1 [0..1] Max20Dec5 tabela 2 pole 33 W stosownych przypadkach podanie stałej stopy procentowej obowiązującej w odniesieniu do częśc ( nogi ) 1. Znaki numeryczne w formacie xxxx,yyyyy. 20 znaków w tym 5 po przecinku. np FxdRateLg2 Stała stopa procentowa części ( nogi ) 2 [0..1] Max20Dec5 tabela 2 pole 34 W stosownych przypadkach podanie stałej stopy procentowej obowiązującej w odniesieniu do częśc ( nogi ) 2. Znaki numeryczne w formacie xxxx,yyyyy. 20 znaków w tym 5 po przecinku. np FxdRateDayCnt Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej [0..1] Max10Text tabela 2 pole 35 W stosownych przypadkach faktyczna liczba dni w odpowiednim okresie obliczania stałej stopy procentowej. Faktyczna liczba dni/365; 30B/360 lub inny sposób obliczenia. np. 60/ FxdLgPmtFrqcy Częstotliwość płatności część ( noga ) o stałym oprocentowaniu [0..1] Max10Text tabela 2 pole 36 W stosownych przypadkach częstotliwość płatności dla części ( nogi ) o stałym oprocentowaniu np. 3M FltgLgPmtFrqcy FltgRateRstFrqcy Częstotliwość płatności część o zmiennym oprocentowaniu [0..1] Max10Text tabela 2 pole 37 Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej [0..1] Max10Text tabela 2 pole 38 W stosownych przypadkach częstotliwość płatności dla części ( nogi ) o zmiennym oprocentowaniu. W stosownych przypadkach częstotliwość ustalania na nowo stopy procentowej dla części ( nogi ) o zmiennym oprocentowaniu. np. 30D np. 30D FltgRateLg1 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 1 [0..1] Max20Text tabela 2 pole FltgRateLg2 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 2 [0..1] Max20Text tabela 2 pole FXTrad Transakcje walutowe [0..1] FXTrad Ccy2 Waluta 2 [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 41 W stosownych przypadkach podanie stosowanych stóp procentowych, których wysokość jest ustalana na nowo w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej. Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa, np. 3M Euribor. np. 6M Libor W stosownych przypadkach podanie stosowanych stóp procentowych, których wysokość jest ustalana na nowo w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej. Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa, np. 3M Euribor. np. 3M Eribor Inna waluta transakcji (cross currency), jeżeli różna od waluty dostawy np. EUR XchgRate1 Kurs walutowy 1 [0..1] Max10Dec5 tabela 2 pole FrwrdXchgRate Terminowy kurs walutowy [0..1] Max10Dec5 tabela 2 pole XchgRateBsis Podstawa kursu walutowego [0..1] Max10Text tabela 2 pole CmmdtyTrad Transakcje towarowe [0..1] CommodityTrade CmmdtyBase Towarowy instrument bazowy [0..1] Max2Text tabela 2 pole CmmdtyDtls Szczegółowe informacje dotyczące towaru [0..1] Max2Text tabela 2 pole DlvryPnt Miejsce lub strefa dostawy [0..1] Max16Text tabela 2 pole IntrcnnctnPnt Punkt połączenia międzysystemowego [0..1] Max50Text tabela 2 pole 48 Ustalony umownie kurs walutowy. Maksymalnie 10 znaków numerycznych w tym 3 po przecinku. np Terminowy kurs walutowy w dacie waluty. Maksymalnie 10 znaków numerycznych w tym 3 po przecinku. np Podstawa notowań dla kursu walutowego. Np. EUR/USD lub USD/EUR. np. EUR/GBP Wskazanie rodzaju towaru stanowiącego instrument bazowy danego kontraktu AG = produkt rolny EN = energia FR = towary stanowiące fracht ME = metale IN = indeks EV = ochrona środowiska EX = towary egzotyczne Szczegółowe informacje dotyczące danego towaru, wykraczające poza informacje podane w polu 'towarowy instrument bazowy'. Produkty rolne: GO = ziarna zbóż, nasiona roślin oleistych DA = produkty mleczne LI = zwierzęta gospodarskie FO = produkty gospodarki leśnej SO = nietrwałe produkty rolne Energia: OI = ropa naftowa NG = gaz ziemny CO = węgiel EL = energia elektryczna IE = obejmujące różne nośniki energii Metale: PR = metale szlachetne NP = metale nieszlachetne Związane z ochroną środowiska: WE = pogoda EM = emisje Miejsce(-a) dostawy na obszarze(-ach) rynku. Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych. Wskazanie granic(-y) lub punktu(-ów) granicznego(- ych) określonych w umowie przesyłowe Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach. np. AG np. SO np. 19XCEZTRADEPL--H olska-słowacja LdTp Rodzaj obciążenia [0..1] Max2Text tabela 2 pole 49 Sekcja służąca określeniu profilu dostawy produktu dla poszczególnych okresów dostawy w ciągu dnia. BL = obciążenie podstawowe PL = obciążenie szczytowe OP = obciążenie pozaszczytowe BH = bloki godzinowe OT = inne L DlvryStartDtTm Data i godzina rozpoczęcia dostawy [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 50 Data i godzina rozpoczęcia dostawy Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: DlvryEndDtTm Data i godzina zakończenia dostawy [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 51 Data i godzina zakończenia dostawy

5 Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T15:45: CntrctCpcty Zakontraktowana ilość [0..1] Max50Text tabela 2 pole 52 Ilość przypadająca na okres dostawy. Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach. np m Qty Ilość jednostek [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole 53 Dostarczana na dzień lub na godzinę ilość w MWh lub kwh odpowiadająca towarowemu instrumentow bazowemu. 10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku Pric Cena za ilość w okresie dostawy [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole 54 W stosownych przypadkach cena za ilość przypadającą na okres dostawy 10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku OptnTrad Opcje [0..1] OptionTrade OptnTp Rodzaj opcji [0..1] Max1Text tabela 2 pole 55 Wskazanie, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży P = opcja put (sprzedaży), C = opcja call (kupna). Wskazanie, czy opcja może zostać wykonana jedynie w jednym określonym terminie (opcja europejska, opcja azjatycka), w jednym z wielu z góry określonych terminów (opcja bermudzka) lub w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania kontraktu (opcja amerykańska) ExrcStyle Rodzaj opcji (sposób wykonania) [0..1] Max1Text tabela 2 pole 56 A = amerykańska, B = bermudzka, E = europejska, S = azjatycka. np. E StrkPric Cena wykonania (górny/ dolny pułap) [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole 57 Cena wykonania opcji 10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku. np. 567,90

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 52 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 23 lutego 2013 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie delegowane Komisji

Bardziej szczegółowo

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 Dokument konsultacyjny Przegląd standardów technicznych w sprawie zgłaszania zgodnie z art. 9 rozporządzenia EMIR Data: 10 listopada 2014 r. ESMA/2014/1352 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations.

CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations. CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations. A non-exhaustive list of trading/clearing cases and how the TRN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS

REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS Definicje ESMA European Security and Market Authority. Czas Odcięcia umowny czas zamknięcia rynków ustalony przez TMS Brokers, które zachowują ciągłość

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne

EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne Dr Remigiusz Stanek, Radca Prawny, Partner Zarządzający STANEK Legal Agnieszka Jurczak, Senior Consultant,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla osób fizycznych

Regulamin kont dla osób fizycznych Regulamin kont dla osób fizycznych Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie konta... 4 III. Konto wspólne... 5 IV. Pełnomocnictwo regulaminowe... 5 V. Pakiety kont... 6 VI. Identyfikacja Klienta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych Warszawa, 18 listopada 2014 r. Agenda Centralne

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca 2014 1. Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo