Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH"

Transkrypt

1 Ogóle warunki handlowe firmy Toll Collect GmbH w zakresie użytkowania płatnych dróg szybkiego ruchu w systemie automatycznym i manualnym Spis treści wersja 1.01 / stan na A. Informacje ogólne Postawy prawne roszczenia opłaty: zakres obowiązywania i zmiana ogólnych warunków handlowych Roszczenie opłaty: płatnicy zarejestrowani i nie zarejestrowani Kontrola i udokumentowanie uiszczenia opłaty Odpowiedzialność Ochrona danych Zakaz rozliczeń w formie potrąceń / stosowane przepisy prawa i sąd właściwy miejscowo... 8 B. Szczególne warunki dla zarejestrowanych użytkowników Rejestracja i wybór formy płatności Procedura not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet) Rozliczenie za pośrednictwem kart paliwowych i kart flotowych Procedura kredytowa Obowiązek udzielania informacji przez zarejestrowanego użytkownika Zestawienie opłat, dokumentacja poszczególnych przejazdów, faktura Strona 1

2 13. Karta pojazdu Zmiana i wypowiedzenie stosunku użytkowania Warunki uczestnictwa w automatycznym systemie naliczania opłat Wystąpienie szkody / ponoszenie kosztów C. Manualny system naliczania opłat Manualny system naliczania opłat w punktach pobierania opłat (księgowanie, uiszczenie, zwrot) Wykorzystywanie internetu w manualnym systemie naliczania opłat Strona 2

3 Słowniczek / skróty ABMG BAG ustawa o wnoszeniu opłat proporcjonalnie do pokonanych odcinków autostrad federalnych dotycząca ciężkich pojazdów użytkowych z 05. kwietnia 2002 (BGB l. I 2002, str i n.) Federalny Urząd Transportu Użytkownik płatnik zarejestrowany przez TC (patrz część A, punkt 2.2) BGB Kodeks cywilny EGBGB Kodeks postępowania cywilnego OBU=OBU urządzenie w pojeździe On Board Unit (patrz część B, punkt 15.1) GSM IBAN PIN PUK techniczny standard telefonii komórkowej międzynarodowy numer rachunku bankowego (International Bank Account Number) Personal Identification Number numer identyfikacyjny karty pojazdu (patrz część B, punkt 13.1) lub OBU (część B, punkt 15.1) Personal Unlocking Number numer odblokowywujący kartę OBU (patrz część B, punkt 15.1) Partner serwisowy upoważniony do montażu, demontażu oraz konserwacji i napraw OBU, autoryzowana przez TC strona umowy (patrz część B, punkt ) StVZO TC ustawa o dopuszczaniu do ruchu drogowego Toll Collect GmbH Adresy Kontakt w sprawie skarg i reklamacji: Toll Collect GmbH Postfach D Bonn Telefon: Fax: Strona 3

4 Pozostałe adresy: Toll Collect GmbH ( TC ) Linkstrasse 2 - Zentrale Öffentlichkeitsarbeit Berlin (Dział PR) Telefon: Fax: Bundesamt für Güterverkehr ( BAG ) Werderstrasse Köln Telefon: Fax: AGES International GmbH & Co. KG Merowinger Platz Düsseldorf Telefon: Fax: DVB Bank AG Friedrich Ebert Anlage 2-14 DVB LogPay GmbH Frankfurt am Main Telefon: Fax: Strona 4

5 A. Informacje ogólne 1. Postawy prawne roszczenia opłaty: Zakres obowiązywania i zmiana ogólnych warunków handlowych 1.1 Toll Collect GmbH, Linkstraße 2, Berlin (zwana dalej TC ) otrzymała od Federalnego Urzędu Transportu, Werderstr. 34, Köln (zwanego dalej BAG ) zlecenie naliczania i pobierania opłat od płatników za korzystanie z płatnych federalnych dróg szybkiego ruchu i przekazywania ich na rzecz Republiki Federalnych Niemiec. Opłata za korzystanie z dróg jest należnością w sensie prawa publicznego. Naliczanie opłat za korzystanie z dróg rozpoczyna się od 31. sierpnia 2003, od godziny 0:00. Obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie z dróg przez płatników wynika z ustawy o naliczaniu opłat proporcjonalnie do pokonanych odcinków federalnych autostrad dotyczącej ciężkich pojazdów użytkowych (ABMG) oraz zarządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ABMG (zarządzenie o wysokości opłat za korzystanie z dróg i zarządzenie o opłatach za korzystanie z dróg przez pojazdy ciężarowe uprawomocnienie się tych zarządzeń wymaga obecnie jeszcze zatwierdzenia przez Bundesrat). 1.2 Ogólne warunki handlowe w niczym nie naruszają przywołanych wyżej zarządzeń i innych obowiązujących przepisów prawa publicznego, toteż płatnicy podczas korzystania z płatnych federalnych dróg szybkiego ruchu są zobowiązani do ich przestrzegania. Naliczanie opłat za korzystanie z dróg wynika w pierwszym rzędzie z miarodajnych przepisów prawa publicznego. Ogólne warunki prowadzenia działalności ustanowione przez płatnika lub użytkownika nie znajdują zastosowania. 1.3 Zgodnie z aktualnymi założeniami opłata za korzystanie z dróg naliczana będzie w [EURO] za kilometr, w zależności od ilości osi pojazdu i według taryf podzielonych zależnie od klasy emisji spalin na kategorie A, B i C w odniesieniu do trzech okresów czasu korzystania z drogi. Informacja o aktualnie obowiązującej wysokości opłaty za korzystanie z dróg zamieszczana będzie w zestawieniu ujętym w "Załączniku do niniejszych ogólnych warunków handlowych". 1.4 Aktualne wydanie "Ogólnych warunków handlowych" na użytek płatników zamieszczane będzie w internecie pod adresem "www.toll-collect.de". Aktualne wydanie można zamówić również bezpośrednio w TC. W przypadku wprowadzania zmian w niniejszych "Ogólnych warunkach handlowych" dotyczących zarejestrowanego płatnika (użytkownika) obowiązuje część B, punkt Roszczenie opłaty: płatnicy zarejestrowani i niezarejestrowani 2.1 Uiszczenie opłaty za korzystanie z dróg następuje na rzecz firmy TC, działającej w imieniu i na zlecenie BAG. TC nalicza opłatę za korzystanie z drogi wobec płatnika następująco: Strona 5

6 2.1.1 automatyczne księgowanie opłaty przez urządzenie zamontowane w pojeździe (zwane dalej OBU), manualne księgowanie opłaty w miejscach pobierania opłat poprzez terminal (brak ograniczeń dostępu) lub manualne księgowanie opłaty przez internet. Płatnik może swobodnie wybrać rodzaj procedury (manualną lub automatyczną) z której będzie korzystał przy uiszczaniu opłaty za korzystanie z dróg. TC przekaże wpływy uzyskane od płatnika (w gotówce i w innych formach) na rzecz BAG w celu zaspokojenia roszczeń wobec płatnika. 2.2 Płatnik, właściciel lub użytkownik pojazdu podlegającego obowiązkowi opłat ma możliwość zarejestrowania się. Zarejestrowany płatnik (zwany dalej "użytkownikiem") ma możliwość uiszczania opłat za korzystanie z dróg zarówno w trybie automatycznym, jak i w trybie manualnym, przy wykorzystaniu przewidzianej dla niego procedury regulowania płatności (część A, punkt do punktu 2.1.3). Postanowienia dotyczące rejestracji jak również szczególne warunki handlowe odnoszące się do zarejestrowanych użytkowników ujęte są w części B w punktach od 7 do Rejestracja nie jest obowiązkowa. Niezarejestrowany płatnik może jednak wnosić opłatę za korzystanie z dróg wyłącznie w systemie manualnym w miejscach pobierania opłat, wzgl. poprzez terminal (punkt 2.1.2). W celu uproszczenia procedury uiszczania opłat za korzystanie z dróg zalecane jest zarejestrowanie. Warunki handlowe dotyczące niezarejestrowanych płatników uregulowane są w części A oraz w części C niniejszych "Ogólnych warunków handlowych". 2.4 Opłata za korzystanie z dróg może zostać wniesiona przez użytkownika za pomocą procedury not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet), rozliczenia kredytowego lub za pomocą przewidzianych do tego celu kart paliwowych lub kart flotowych. Niezarejestrowany płatnik może wnieść opłatę za korzystanie z dróg wyłącznie w systemie manualnym w miejscach pobierania opłat poprzez terminal (punkt 2.1.2) w gotówce, za pomocą karty kredytowej, karty ec oraz za pomocą przewidzianych do tego celu kart paliwowych lub flotowych. 3 Kontrola i udokumentowanie uiszczenia opłaty 3.1 Zgodnie z przepisami ABMG zarówno BAG, jak i służby celne w ramach urzędowych czynności kontrolnych są upoważnione do kontrolowania prawidłowego uiszczania opłat za korzystanie z dróg. Służby kontrolne mogą przy tym korzystać z pomocy TC. 3.2 Sposób i zakres obowiązkowego dokumentowania uiszczenia opłat za korzystanie z dróg przez płatnika wynikają z zasady z przepisów obowiązującego prawa. Strona 6

7 3.2.1 W przypadku automatycznego naliczania opłat za korzystanie z dróg za pomocą OBU płatnik musi udokumentować, że OBU jest w stanie nienaruszonym i sprawnie działa, a parametry pojazdu w czasie korzystania z płatnych odcinków dróg były wprowadzone prawidłowo W przypadku manualnego księgowania opłaty w punktach pobierania opłat, wzgl. poprzez terminale do uiszczania opłat, udokumentowanie uiszczenia opłaty może nastąpić (w szczególności) przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego zaksięgowanie opłaty, wystawionego przez punkt pobierania opłat lub przez terminal W przypadku manualnego księgowania opłaty przez internet udokumentowanie możliwe jest przez podanie numeru zaksięgowania opłaty i przedłożenie wydruku potwierdzającego księgowanie opłaty przez internet. Ponadto kierowca podlegającego opłatom pojazdu musi podczas jazdy posiadać przy sobie dokumenty określone przez postanowienia 7 ust. 5 ABMG, okazywać je na żądanie służb kontrolnych i udzielać stosownych informacji. Udokumentowanie klasy emisji spalin, wzgl. klasy zanieczyszczeń emitowanych spalin eksploatowanego pojazdu następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (szczególnie zarządzenia dotyczącego opłat za korzystanie z dróg przez pojazdy ciężarowe). 4 Odpowiedzialność Odpowiedzialność TC oraz jej przedstawicieli i osób zatrudnionych lub pomagających w prowadzeniu działalności w stosunku do płatnika na podstawie przepisów prawa cywilnego występuje jedynie w przypadku działania umyślnego lub w przypadku rażącego zaniedbania. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność jest wykluczona. Wyjątek od wykluczenia, względnie ograniczenia odpowiedzialności stanowi odpowiedzialność TC oraz jej przedstawicieli i osób zatrudnionych lub pomagających w prowadzeniu działalności za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz wynikające z naruszenia przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt. 5 Ochrona danych TC zapewnia przetwarzanie danych płatnika lub danych użytkownika w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Pozyskiwane, przetwarzane, wykorzystywane i przekazywane będą tylko takie dane osobowe, które są konieczne do zawarcia i zrealizowania zawieranego z użytkownikiem stosunku użytkowania oraz, zgodnie z postanowieniami ABMG, dane konieczne do obsługi systemu naliczania opłat i do kontroli oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z dróg. Dane konieczne do obsługi systemu naliczania opłat: wysokość uiszczonej opłaty, odcinek, za przejazd którego opłata została wniesiona, miejsce i czas uiszczenia opłaty, numer rejestracyjny pojazdu lub zestawu pojazdów, cechy pojazdu lub zestawu pojazdów wpływające bezpośrednio na Strona 7

8 wysokość opłaty. W przypadku uiszczania opłaty za korzystanie z płatnych autostrad federalnych dodatkowo: Dopuszczalny przedział czasowy na jazdę oraz numer pokwitowania. W celach kontrolnych można pozyskiwać, przechowywać i wykorzystywać oraz, w ramach postanowień przepisów ABMG, przekazywać osobom trzecim następujące dane: zdjęcie pojazdu, nazwisko osoby kierującej pojazdem mechanicznym, miejsce i czas użytkowania płatnej autostrady federalnej, numer rejestracyjny pojazdu lub zestawu pojazdów, cechy pojazdu lub zestawu pojazdów wpływające bezpośrednio na wysokość opłaty. Odnośnie anulowania danych lub dalej sięgających praw do przetwarzania i wykorzystywania danych znajdują zastosowanie przepisy 7 i 9 ABMG. 6 Zakaz rozliczeń w formie potrąceń / stosowane przepisy prawa i sąd właściwy miejscowo 6.1 Rozliczenie w formie potrącenia z roszczeń w stosunku do TC możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody TC, względnie na skutek niekwestionowanego lub prawomocnie stwierdzonego roszczenia w stosunku do TC. 6.2 Za wyjątkiem odwołań uzgadniających przepisy niemieckiego Międzynarodowego Prawa Prywatnego (art. 27 i n. oraz art. 43 i n. EGBGB) z zagranicznym prawem materialnym, w odniesieniu do stosunku prawnego z użytkownikiem obowiązuje wyłącznie prawo cywilne Republiki Federalnej Niemiec. We wszystkich prawnie dopuszczalnych przypadkach miejscem właściwym do rozstrzygania sporów cywilno-prawnych jest Berlin. 6.3 Reklamacje dotyczące pobierania opłat za korzystanie z dróg oraz związanych z tym procedur należy zgłaszać bezpośrednio TC (kontakt: Toll Collect GmbH, Benutzerservice, skrytka pocztowa , D Bonn, telefon: , faks: , TC zastrzega sobie prawo do przekazywania skarg płatników do BAG. Strona 8

9 B. Szczególne warunki dla zarejestrowanych użytkowników 7. Rejestracja i wybór formy płatności 7.1 Rejestracja następuje w formie pisemnej (na papierze) przez wypełnienie wniosku rejestracyjnego i przesłanie go pocztą do TC lub jeśli użytkownik życzy sobie realizacji płatności za pomocą kart paliwowych do wymienionego we wniosku rejestracyjnym partnera kooperującego: AGES International GmbH & Co. KG, Merowinger Platz 1, Düsseldorf. Wniosek rejestracyjny musi zawierać w szczególności następujące dane: Rejestracja użytkownika: - imię i nazwisko właściciela lub użytkownika pojazdu, - nazwę firmy z określeniem organu uprawnionego do reprezentacji, - adres, - określenie sposobu płatności: realizacja noty debetowej przez procedurę księgowania w debet, płatność kredytowa, płatność za pomocą karty paliwowej lub karty flotowej, - jeżeli konieczne -nazwę banku i numer rachunku, - określenie spodziewanych dla użytkownika miesięcznych przebiegów na płatnych drogach szybkiego ruchu w kilometrach oraz - adres poczty elektronicznej w przypadku korzystania z internetu w systemie manualnego naliczania opłat Rejestracja pojazdu: - urzędowy numer rejestracyjny podlegającego opłatom pojazdu w sensie 1 ust. 1 ABMG, włącznie ze znakiem określającym kraj, - dopuszczalna masa całkowita podlegającego opłatom pojazdu, - ilość osi podlegającego opłatom pojazdu i - klasa emisji spalin, wzgl. klasa emisji zanieczyszczeń w spalinach podlegającego opłatom pojazdu lub zestawu pojazdów zgodnie z 48 w połączeniu z załącznikiem XIV ustawy o dopuszczaniu do ruchu drogowego (StVZO). 7.2 Opłata za korzystanie z dróg może zostać wniesiona przez zarejestrowanego użytkownika za pomocą procedury not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet), rozliczenia kredytowego lub za pomocą przewidzianych do tego celu kart paliwowych lub kart flotowych. Podczas rejestracji użytkownik musi wybrać sposób realizacji płatności. Jeśli żaden sposób realizacji płatności nie zostanie wybrany, rozliczenie następuje w formie kredytowej, zgodnie z częścią B, punkt 10. Strona 9

10 7.3 Jeśli na użytek procedury not debetowych brak jest dostatecznej wiarygodności finansowej lub jeśli przy stosowaniu kart paliwowych lub kart flotowych dany wydawca karty nie zapewnia zarejestrowanemu w TC użytkownikowi wystarczającego limitu debetowego, rozliczenie może następować lub być kontynuowane wyłącznie w formie kredytowej. Niezależnie od formy płatności obowiązuje: jeżeli użytkownik nie może wykazać, że dysponuje wystarczającym środkami lub limitem, uiszczanie opłat z konta użytkownika przestaje być możliwe i następuje zablokowanie wszystkich OBU przyporządkowanych danemu użytkownikowi. Uniemożliwia to również uiszczanie opłaty za korzystanie z dróg za pomocą karty pojazdu w trybie manualnym (część A, punkty i 2.1.3). Użytkownik może wtedy uiścić opłatę za korzystanie z dróg wyłącznie jako płatnik niezarejestrowany, zgodnie z częścią A, punkt 2.3 (część C, punkt 17). 7.4 Zarejestrowanie się użytkownika powoduje otwarcie konta użytkownika w TC, oznaczonego określonym numerem użytkownika. Po zarejestrowaniu użytkownik jest powiadamiany o numerze użytkownika oraz o danych zawartych na jego koncie. W korespondencji z TC użytkownik jest zobowiązany podawać swój numer użytkownika. 7.5 Wymogi przepisów prawa publicznego uniemożliwiają odstąpienie roszczenia z tytułu opłat za korzystanie z dróg, jak również innych roszczeń Republiki Federalnej Niemiec z tytułu urzędowo określonych opłat w stosunku do płatnika na rzecz osób trzecich (szczególnie na rzecz TC). W zależności od wybranego sposobu płatności realizacja opłat z tytułu korzystania z dróg i innych opłat następuje według zróżnicowanych procedur: Jeśli użytkownik wybierze procedurę not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet), płatność należna TC od użytkownika za korzystanie z dróg lub z tytułu innych urzędowych opłat realizowana jest przez DVB Bank AG, Friedrich-Ebert-Anlage 2-14, Frankfurt am Main. Zobowiązania użytkownika z tytułu korzystania z dróg i z tytułu innych opłat realizowane są przez DVB Bank AG ze skutkiem uwalniającym użytkownika od zobowiązania. W miejsce spełnionego tym samym zobowiązania do uiszczenia opłaty za korzystanie z dróg lub innych opłat powstaje roszczenie DVB Bank AG w stosunku do użytkownika, w tej samej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w procedurze rozliczania notami debetowymi jest zawarcie odrębnego porozumienia pomiędzy użytkownikiem a DVB Bank AG, zgodnie z częścią B, punkt DVB Bank AG zaspokoi swoje roszczenie w stosunku do użytkownika realizując odpowiednią notę debetową Wybranie przez użytkownika rozliczenia za pomocą karty paliwowej lub karty flotowej jest równoznaczne z zleceniem TC odprowadzania w imieniu użytkownika opłat za korzystanie z dróg, wzgl. innych urzędowych opłat na rzecz Republiki Federalnej Niemiec. Na skutek tego po stronie TC powstaje roszczenie kompensacyjne w stosunku do użytkownika, możliwe do zaspokojenia w drodze wykorzystania przepisów ustawy o zwrocie poniesionych nakładów; wierzycielem roszczenia jest TC. Użytkownik już teraz zapewnia TC prawo do zmiany osoby wierzyciela przez odstąpienie roszczenia kompensacyjnego na rzecz AGES Strona 10

11 International GmbH & Co. KG z prawem do dalszego odstępowania roszczenia kolejnym uczestnikom obrotu płatnościami (wydawcy wybranej przez użytkownika karty paliwowej lub karty flotowej, wzgl. DVB Bank AG). Za zrealizowanie roszczenia wyrównawczego TC, AGES International GmbH & Co. KG oraz DVB Bank AG nie będą pobierać żadnych wyodrębnionych opłat pod warunkiem, że użytkownik będzie przestrzegał warunków płatności obowiązujących w przypadku wybranej przez siebie formy płatności. Nie narusza to możliwości roszczeń z tytułu zwrotu kosztów osób trzecich (np. bank użytkownika) za realizowanie przelewów zagranicznych. 8 Procedura not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet) 8.1 Użytkownik, wybierając procedurę not debetowych do rozliczania opłat za korzystanie z dróg, musi podczas rejestracji upełnomocnić TC, z prawem do przekazania pełnomocnictwa DVB Bank AG, do udzielenia w swoim imieniu i na swoje zlecenie swemu bankowi stałego zlecenia (zlecenie księgowania w debet) na realizację w ciężar swego rachunku wpływających not debetowych wystawianych przez DVB Bank AG TC, wzgl. DVB Bank AG są tym samym uprawione do pobierania należności za pomocą realizacji not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet) (1) z tytułu opłat za korzystanie z dróg, (2) prawnie ustanowionych opłat manipulacyjnych, (3) roszczenia kompensacyjnego w wysokości równej opłatom naliczonym z tytułu korzystania z dróg przez użytkownika, wzgl. przez pojazd użytkownika (patrz - część B, punkt 7.5.1) oraz (4) dalszych roszczeń ze strony TC (patrz część B, punkt 12.2) z rachunku bankowego użytkownika, bez prawa odwołania przez użytkownika zrealizowanej procedury księgowania w debet W przypadku zastrzeżeń dotyczących obciążania rachunku przez TC lub DVB Bank AG użytkownik może zgłosić skargę wyłącznie bezpośrednio do TC (Toll Collect GmbH, Benutzerservice, skrytka pocztowa , D Bonn, telefon: , faks: , TC sprawdzi w związku z tym procedurę obciążania rachunku i w razie potrzeby wykona zwrot niesłusznie pobranej kwoty na znany TC rachunek bankowy użytkownika. Wnoszenie skarg do DVB Bank AG nie jest możliwe; w razie potrzeby TC przekaże ewentualne skargi do DVB Bank AG. 8.2 Po wpływie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego TC przekaże dane do DVB Bank AG w celu uczestnictwa w procedurze rozliczania notami debetowymi Pomiędzy DVB Bank AG a użytkownikiem, z zastrzeżeniem i w zależności od wyników badania finansowej wiarygodności użytkownika, zawarte zostanie odrębne porozumienie, będące warunkiem uczestniczenia użytkownika w procedurze rozliczania za pomocą not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet). Zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy o działalności kredytowej (KWG) DVB Bank AG może zażądać od użytkownika regularnego i niezwłocznego informowania o rozwoju jego przedsiębiorstwa oraz Strona 11

12 zobowiązać go szczególnie do przekazywania DVB Bank AG bilansów rocznych. DVB Bank AG może zażądać od użytkownika odpowiedniego zabezpieczenia swoich roszczeń kompensacyjnych. Pozostałe warunki szczegółowe regulowane są przez porozumienie zawierane z DVB Bank AG. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje odrębnego porozumienia o uczestnictwie, obowiązuje punkt TC może uzależnić realizację rozliczeń za pomocą not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet) od wyników badania wiarygodności finansowej użytkownika Użytkownik nie ma prawa do roszczenia uczestnictwa w procedurze rozliczeń za pomocą not debetowych ani do roszczenia zawarcia odpowiedniego porozumienia z DVB Bank AG. W przypadku odmowy uczestnictwa w procedurze rozliczania za pomocą not debetowych, do dyspozycji użytkownika jest możliwość rozliczania kredytowego DVB Bank AG ustali wspólnie z użytkownikiem w odrębnym porozumieniu, zgodnie z punktem 8.2.1, limit roszczeń (limit debetowy, maksymalna kwota kompensacji) stanowiący największą sumę wszystkich roszczeń z tytułu opłat za korzystanie z dróg i innych opłat, które w określonym okresie rozliczeniowym można zrealizować za pomocą not debetowych. Jeśli jeden użytkownik dysponuje kilkoma numerami użytkownika, możliwe jest arytmetyczne zsumowanie wszystkich przyporządkowanych do tych numerów limitów debetowych oraz poszczególnych roszczeń z tytułu opłat za korzystanie z dróg lub innych opłat. 8.3 Jeśli suma roszczeń z tytułu korzystania z dróg i innych opłat przekracza przyznany limit debetowy, a DVB Bank AG lub TC nie wyraziły zgody na takie przekroczenie, obowiązuje punkt Dopóki odrębne porozumienie pomiędzy DVB Bank AG a użytkownikiem, zgodnie z punktem 8.2.3, nie zostanie zawarte lub jeśli i o ile użytkownik albo DVB Bank AG odrzucą zawarcie odrębnego porozumienia, zgodnie z punktem 8.2.3, wymówią je, unieważnią, ograniczą albo zerwą lub jeśli ze strony TC nastąpi odmowa realizacji rozliczeń za pomocą not debetowych, do dyspozycji użytkownika jest procedura rozliczeń kredytowych. 8.5 Użytkownik jest zobowiązany zawsze utrzymywać na swoim rachunku bankowym w banku prowadzącym dostateczną ilość środków, wystarczających na pokrycie płatności, która stała się wymagalna. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej lub całkowitego braku koniecznej płynności finansowej, nieterminowych płatności lub po przekroczeniu przyznanego limitu debetowego DVB Bank AG wzgl. TC może chwilowo lub na stałe wykluczyć użytkownika z procedury płatności za pomocą not debetowych, a TC może zmienić sposób rozliczeń na rozliczenia kredytowe. Zablokowanie użytkownika i wszystkich OBU użytkownika następuje kiedy wystąpi brak wystarczającej ilości środków wymaganej (patrz część B, punkt 10.1) dla każdego zarejestrowanego w systemie pojazdu. Strona 12

13 9 Rozliczenie za pośrednictwem kart paliwowych i kart flotowych 9.1 Jeśli użytkownik wybierze rozliczanie za pomocą kart paliwowych i kart flotowych, pomiędzy użytkownikiem a wydawcą wybranej przezeń karty paliwowej lub karty flotowej obowiązują postanowienia umowy dotyczącej płatności za pomocą karty paliwowej lub karty flotowej. 9.2 W przypadku braku koniecznej płynności finansowej, nieterminowego uiszczania opłat za korzystanie z dróg, w przypadku przekroczenia przyznanego przez wydawcę wybranej karty paliwowej lub karty flotowej limitu debetowego lub w przypadku odwołania limitu debetowego, sposób rozliczeń użytkownika może zostać zmieniony na procedurę rozliczeń kredytowych lub zostać całkowicie zablokowany. 10 Procedura kredytowa 10.1 W przypadku wybrania przez użytkownika procedury kredytowej, względnie jeśli TC taką procedurę przydzieli, użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania na swoim koncie użytkownika dostatecznej ilości środków, wystarczających na pokrywanie naliczonych opłat za korzystanie z dróg. Jeżeli na koncie użytkownika brak wystarczającej ilości środków, użytkownik może korzystać wyłącznie z manualnego systemu naliczania opłat za korzystanie z dróg, jako użytkownik niezarejestrowany, zgodnie z punktem 2.3 część A (część C, punkt 17). W takiej sytuacji karty pojazdu nie można wykorzystywać przy uiszczaniu należności w systemie manualnym Zaksięgowanie środków na dobro konta użytkownika możliwe jest tylko wtedy, gdy na formularzu przelewu w polu "Przeznaczenie" podany zostanie numer użytkownika, zgodny z numerem konta użytkownika Użytkownik ma możliwość uzyskiwania bieżącej informacji na temat stanu środków na swoim koncie użytkownika. TC nie jest jednak zobowiązana, aby bez odpowiedniego wezwania informować użytkownika o stanie środków na jego koncie lub monitorować stan jego konta. W przypadku nie wystarczającej ilości środków na koncie użytkownika, OBU może zostać zablokowane do chwili uzupełnienia stanu konta do odpowiedniej wysokości. OBU ostrzega użytkownika odpowiednim sygnałem, jeżeli automatyczne księgowanie opłat przestaje być możliwe. Użytkownik nie jest później odrębnie powiadamiany o zablokowaniu. Obowiązuje uiszczanie płatności zgodnie z częścią B, punkt W przypadku, gdy sposób rozliczania się użytkownika zostanie zmieniony z procedury kredytowej na inny sposób rozliczeń, pozostałe na koncie użytkownika środki zostają zachowane i są uwzględniane przy nowym sposobie rozliczania. Strona 13

14 10.5 Użytkownik nie może rościć sobie prawa do wypłaty środków pozostających na jego koncie użytkownika, chyba, że wyrejestruje się z systemu. Zaliczki na poczet opłat za korzystanie z dróg wpłacone w związku z zamontowaniem OBU nie są zwracane; muszą zostać wykorzystane poprzez jazdę płatnymi drogami. Opłaty autostradowe należne w ramach korzystania przez pojazd z automatycznego systemu uiszczania opłat będą pokrywane w pierwszej kolejności z zaliczki na poczet opłat dla tego pojazdu (patrz część B, punkt ), a następnie ze środków na koncie użytkownika. W przypadku zwracania środków z konta użytkownika należy podać nazwę banku i numer rachunku w kraju UE lub EWR ew. w Związku Szwajcarskim, w celu realizacji przelewu. Użytkownicy mający swoją siedzibę poza tymi krajami mogą podać numer konta i nazwę Banku w kraju, w którym mają siedzibę, jeżeli przelewy na to konto mogą być realizowane przez podanie odpowiedniego kodu IBAN (International Bank Account Number). Zwroty nastąpią najwcześniej z dniem Ewentualne powstałe koszty realizacji przelewu ponosi użytkownik Jeżeli kwota przelewu nie pokrywa kosztów dokonania przelewu, przelew nie może zostać zrealizowany. Gotówka nie jest wypłacana. 11 Obowiązek udzielania informacji przez zarejestrowanego użytkownika 11.1 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych określonych w punkcie Użytkownik jest w szczególności zobowiązany powiadomić niezwłocznie TC, jeśli pojazd prowadzony w jego koncie użytkownika zostanie urzędowo wyrejestrowany, sprzedany lub w inny sposób na stałe przekazany w użytkowanie osobom trzecim. W przeciwnym razie naraża się na niebezpieczeństwo, że opłaty za korzystanie z dróg nadal będą naliczane na jego rachunek. 12 Zestawienie opłat, dokumentacja poszczególnych przejazdów, faktura 12.1 Zarejestrowany użytkownik co najmniej raz w miesiącu otrzymuje zestawienie opłat za korzystanie z dróg, zawierające następujące pozycje: - sumę opłat za korzystanie z dróg w ciągu miesiąca w Euro ( ) i - ewentualne urzędowe opłaty manipulacyjne, zgodnie z 4 ABMG Dodatkowo do wymienionego w punkcie 12.1 zestawienia opłat za korzystanie z dróg zarejestrowany użytkownik otrzyma od TC fakturę obejmującą kwoty nie stanowiące prawnie obowiązujących, publicznych opłat za korzystanie z dróg. Kwoty te dotyczą w szczególności następujących, płatnych usług, z doliczeniem podatku obrotowego naliczanego według aktualnie obowiązujących stawek: - koszty za wystawienie nowej karty pojazdu w przypadku jej utraty, w wysokości 10 [dziesięć EURO]; Strona 14

15 - w przypadku zawinionej utraty lub uszkodzenia OBU minimalna kwota wynagrodzenia za szkodę w wysokości 200,00 [dwieście EURO] (Obowiązują wszystkie ustalenia ujęte w części B, w punkcie 16.1 dotyczące minimalnej kwoty wynagrodzenia za szkodę); - koszty za oddzielne wystawienie duplikatu faktury w wysokości 5 [pięć EURO]. Wymienione kwoty potrącone zostaną ze środków płatniczych zdeponowanych na użytek uiszczania opłat za korzystanie z dróg i udokumentowane użytkownikowi w odrębnej fakturze wystawionej przez TC łącznie z kwotą podatku obrotowego Dodatkowo do comiesięcznego zestawienia opłat za korzystanie z dróg użytkownik może na życzenie bezpłatnie otrzymywać co miesiąc udokumentowanie poszczególnych przejazdów, według numerów rejestracyjnych pojazdów, daty, miejsca naliczenia opłaty, czasu rozpoczęcia jazdy, długości płatnego odcinka drogi i wysokości opłaty. Dokumentacja poszczególnych przejazdów może zostać przygotowana w formie wydruku na papierze lub w formie elektronicznej. Przesyłanie dokumentacji poszczególnych przejazdów w formie papierowej nie jest możliwe, jeśli jednocześnie zamówiono przekazywanie zestawienia opłat w formie elektronicznej. Jeśli użytkownik życzy sobie przesyłania dokumentacji poszczególnych przejazdów w formie elektronicznej, TC zwraca uwagę na fakt, że w chwili obecnej możliwe jest tylko niekodowane przekazywanie informacji na adres podanej przez użytkownika poczty elektronicznej Użytkownik musi zamówić dokumentację poszczególnych przejazdów w TC. 13 Karta pojazdu 13.1 Do każdego podlegającego opłatom, zarejestrowanego w systemie pojazdu użytkownik otrzymuje kartę pojazdu, zawierającą między innymi informacje o klasie szkodliwości spalin, ilości osi i urzędowym numerze rejestracyjnym pojazdu. Do każdej karty użytkownik otrzymuje PIN, który należy traktować poufnie i przechowywać w bezpiecznym miejscu, celem wykluczenia możliwości nadużycia ze strony osób trzecich. Przy korzystaniu z karty pojazdu w manualnym systemie naliczania należy podać PIN. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić TC o zapoznaniu się z PIN lub o możliwości zapoznania się z PIN przez osoby trzecie. Wniosek o przydzielenie nowego PIN należy złożyć TC na piśmie W związku z pracami prowadzonymi przez partnera serwisowego przy OBU należy zawsze przedłożyć kartę pojazdu jako świadectwo legalnego pochodzenia urządzenia Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy PIN nadanego karcie pojazdu i nadanego OBU i musi zabezpieczyć je przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Strona 15

16 14 Zmiana i wypowiedzenie stosunku użytkowania 14.1 O zmianach w niniejszych "Ogólnych warunkach handlowych" użytkownik będzie informowany na piśmie. Jeśli pomiędzy użytkownikiem a TC ustalono sposób elektronicznego komunikowania się, to informacje o zmianach mogą być również przekazywane taką drogą, pod warunkiem, że sposób przekazywania informacji umożliwia użytkownikowi zapisanie lub wydrukowanie wprowadzonych zmian w czytelnej formie. Zmiany te traktuje się jako zaakceptowane przez użytkownika, jeśli nie wniesie on sprzeciwu na piśmie lub w formie elektronicznej, o ile taka forma została ustalona. Na skutek ten TC zwraca szczególną uwagę użytkownika przy informowaniu o wprowadzeniu zmiany. Użytkownik musi wysłać swój sprzeciw do TC w ciągu sześciu tygodni od uzyskania informacji o wprowadzeniu zmiany. Zgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się z systemu, w rozumieniu części B, punkt TC może rozwiązać stosunek użytkowania z podaniem przyczyny, na koniec kwartału, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Ponadto TC jest uprawniony do rozwiązania stosunku użytkowania z ważnych powodów bez zachowania okresu wypowiedzenia (szczególnie w przypadku znacznych nieregularności w uiszczaniu opłat lub w przypadku nadużyć w korzystaniu z OBU albo karty pojazdu). Po rozwiązaniu zawsze można w TC złożyć wniosek o ponowne nawiązanie stosunku użytkowania. Jednak ponowne nawiązanie stosunku użytkowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania go z ważnych powodów przez TC wymaga wiarygodnego udowodnienia przez płatnika, że ustały ważne powody, które stanowiły przyczynę rozwiązania stosunku. (W szczególności muszą istnieć przesłanki pozwalające przypuszczać, że OBU w przyszłości będzie użytkowany we właściwy sposób, a opłaty za korzystanie z dróg będą uiszczane terminowo.) W pozostałych kwestiach obowiązują odpowiednio regulacje stosowane przy pierwszej rejestracji Jeśli sprzeciw, zgodnie z częścią B, punkt 14.1 nie zostanie złożony, użytkownik może rozwiązać stosunek użytkowania na koniec miesiąca, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. (wyrejestrowanie). Wyrejestrować należy się również w przypadku przekazania podlegającego opłatom pojazdu w długotrwałe użytkowanie osobom trzecim, zgodnie z częścią B, punkt Prawo do rozwiązania stosunku z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Niezależnie od powyższego możliwa jest blokada OBU zgodnie z częścią B, punkt Przed rozwiązaniem stosunku użytkowania użytkownik musi zadbać o zwrot przekazanego mu w użytkowanie OBU. Zwrot następuje przez wymontowanie OBU w zakładzie partnera serwisowego autoryzowanego przez TC. 15 Warunki uczestnictwa w automatycznym systemie naliczania opłat 15.1 Uczestniczenie w automatycznym systemie naliczania opłat za korzystanie z dróg możliwe jest tylko wtedy, gdy przed korzystaniem z płatnych dróg użytkownik został zarejestrowany i OBU zostało prawidłowo zamontowane w podlegającym opłatom pojeździe przez upoważnionego do tego partnera serwisowego. OBU jest elektronicznym Strona 16

17 urządzeniem umożliwiającym określenie, na jakim odcinku płatnej drogi znajduje się podlegający opłatom pojazd. Użytkowanie OBU oraz montowanych poszczególnych podzespołów umożliwiających korzystanie z tego urządzenia dozwolone jest tylko w ramach systemu automatycznego naliczania opłat. Użytkownik nie jest upoważniony do jego sprzedaży, do handlowania nim lub do wykorzystywania OBU oraz montowanych w nim poszczególnych podzespołów do innego, niezgodnego z celem przeznaczenia. Wraz z OBU użytkownik otrzymuje na piśmie PIN i PUK przyporządkowane do tego urządzenia Montaż urządzenia w pojeździe ( OBU ) OBU montowane jest przez autoryzowanego partnera serwisowego na podstawie zlecenia montażu przekazywanego przez użytkownika wybranemu partnerowi serwisowemu (listę partnerów serwisowych autoryzowanych przez TC można uzyskać z internetu lub otrzymać bezpośrednio od TC). Koszty montażu ponosi użytkownik (część B, punkt 16.3) OBU można otrzymać od TC za pośrednictwem partnera serwisowego pod warunkiem wpłacenia zaliczki na poczet opłat autostradowych w wysokości 300 [trzysta EURO] na rzecz TC. Zaliczki na poczet opłat za korzystanie z płatnych federalnych dróg szybkiego ruchu będą pobierane z wejściem w życie podstaw prawnych umożliwiających naliczanie opłat proporcjonalnie od przejechanego odcinka płatnej (patrz część A, punkt 1.1) po upoważnieniu TC do pobierania zaliczek na poczet opłat za korzystanie z płatnych dróg przez BAG. Zaliczka na poczet opłat inkasowana jest z wykorzystaniem określonej dla danego użytkownika procedury rozliczania. Jeżeli montaż OBU nastąpi przed terminem wymienionym w zdaniu 2, użytkownicy rozliczający się w trybie kredytowym muszą wpłacić zaliczkę na poczet opłat niezwłocznie po tym terminie na podany rachunek bankowy, podając przy tym swój numer użytkownika. Jeżeli montaż urządzenia nastąpi po ww. terminie, zaliczka na poczet opłat musi zostać wpłacona przed montażem OBU, na podany rachunek bankowy, z podaniem numeru użytkownika. TC począwszy od podanego w zdaniu 2 terminu, odprowadzi wpłaconą zaliczkę na poczet opłat z tytułu korzystania z dróg na rzecz BAG. Zaliczka na poczet opłat za korzystanie z dróg zostanie zaksięgowana dla danego urządzenia OBU i będzie przeznaczona na rozliczanie przyszłych opłat. Zaliczki na poczet opłat za korzystanie z dróg wpłacone w związku z zamontowaniem OBU nie są zwracane; muszą zostać wykorzystane poprzez jazdę płatnymi drogami Przed zamontowaniem OBU w podlegającym opłatom pojeździe użytkownik powinien przygotować odpowiednio pojazd i udostępnić sygnał wysyłany z tachografu, aby umożliwić sprawne i zgodne z przepisami montażowymi zamontowanie OBU i jego zespołów w pojeździe. Do przygotowań zalicza się udostępnienie miejsca na zamontowanie oraz zapewnienie odpowiednich możliwości podłączenia OBU, zgodnych z przepisami montażowymi. Wszystkie elementy osprzętu konieczne do prawidłowego zamontowania i eksploatacji OBU, jak również wszystkie konieczne elementy do wmontowania zawarte są w zakresie dostawy OBU. Strona 17

18 OBU oraz montowane razem z nim podzespoły pozostają własnością TC. Nie następuje prawne przeniesienie prawa własności według 946 i n. BGB. Prawo do jego użytkowania wygasa wraz z wygaśnięciem umowy o użytkowaniu. Zasada własności domniemanej określona w 1006 ust. 1, punkt 1 BGB nie znajduje zastosowania Obsługa urządzenia zamontowanego w pojeździe ( OBU ). OBU obsługiwane jest z reguły przez kierowcę pojazdu. Użytkownik, sam nie będący kierowcą pojazdu, odpowiada wobec TC za kierowcę pojazdu, pełniącego rolę jego pomocnika w wypełnianiu zobowiązań. Użytkownik musi pouczyć kierowcę pojazdu o niżej opisanych obowiązkach i na żądanie TC odpowiednio udokumentować, że kierowca został pouczony o obowiązkach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy w obsłudze i błędne dane wprowadzane przez kierowcę pojazdu Kierowca jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z OBU. Musi przestrzegać zaleceń przekazanych przez TC i przez producenta OBU oraz chronić OBU przed bezprawnym dostępem osób trzecich i przed manipulacjami Kierowca musi podczas jazdy zawsze mieć przy sobie instrukcję obsługi OBU i przestrzegać jej zaleceń podczas obsługiwania urządzenia oraz utrzymywać bez zmian stan montażowy urządzenia taki, jaki został zapewniony przez partnera serwisowego. Nie wolno ingerować i wprowadzać żadnych zmian mogących spowodować techniczną usterkę systemu automatycznego naliczania opłat za korzystanie z dróg Po każdym uruchomieniu pojazdu kierowca jest zobowiązany włączyć OBU i prawidłowo wprowadzić dane konieczne do działania urządzenia, z góry lub przy każdej pojedynczej aktywacji. Dane do wprowadzenia: - w przypadku aktywacji należy wprowadzić PIN (kierowca może wyłączać tę opcję), - dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów, jeśli dopuszczalna masa całkowita ciągnika jest mniejsza niż 12 ton, - ilość osi, - sprawdzenie / wprowadzenie ilości osi, nowa trasa tak / nie (W przypadku potwierdzenia nowej trasy można wprowadzić odpowiedni punkt naliczania opłat. Opcję tę można włączać i wyłączać). Wybór fabrycznie ustawionego języka menu niemiecki można zmienić w odpowiednim punkcie menu wybierając inny język. W pozostałych kwestiach należy przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia. Kierowca jest odpowiedzialny za sprawdzenie prawidłowości wprowadzanych danych. OBU oblicza opłatę za korzystanie z dróg na podstawie znajdujących się w jego pamięci danych, wzgl. wprowadzanych danych uwzględniając poszczególne taryfy opłat. Strona 18

19 Przed wjazdem na płatną federalną drogę szybkiego ruchu kierowca musi się upewnić, że OBU jest gotowe do naliczania opłat. W przeciwnym wypadku przed wjazdem na płatną drogę kierowca musi zadbać o przywrócenie prawidłowego stanu OBU (np. udając się w tym celu do partnera serwisowego). Jeśli nie jest to możliwe, użytkownik, wzgl. kierowca, jako jego pomocnik w wypełnianiu zobowiązań, musi skorzystać z manualnego systemu naliczania opłat (część C) Jeśli podczas korzystania z płatnej drogi OBU zasygnalizuje, że (1) nie jest już w stanie naliczać opłaty (zgłoszenie usterki lub komunikatu serwisowego za pomocą sygnału akustycznego lub wizualnego), (2) brakuje kredytu wystarczającego do wniesienia opłaty lub (3) przekroczony został limit debetowy, kierowca musi niezwłocznie opuścić sieć płatnych dróg, chyba, że ma możliwość wcześniej, bez opuszczania sieci płatnych dróg, uiścić opłatę poprzez manualny system naliczania opłat, jako płatnik niezarejestrowany (część C, punkt 17) lub w przypadku 1 uiścić opłatę poprzez manualny system naliczania opłat jako użytkownik (część C, punkt 17 lub 18), wzgl. przywrócić stan gotowości do naliczania opłaty przez OBU W przypadku włączonej opcji wprowadzania PIN należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Jeśli kierowca trzykrotnie wprowadzi nieprawidłowy PIN konieczne jest wprowadzenie PUK. Jeśli osobisty numer odblokowywujący ( PUK ) zostanie dziesięciokrotnie wprowadzony nieprawidłowo, użytkownik musi zlecić płatną wymianę OBU w zakładzie partnera serwisowego Obsługiwanie OBU podczas jazdy jest niedopuszczalne Ani płatnikowi ani innym nieupoważnionym osobom nie wolno naruszać plomb urządzenia OBU. Do zdjęcia plomb upoważnione są wyłącznie osoby wymienione w części B w punkcie Ingerencje w urządzenie i wymontowanie urządzenia ( OBU ). Wymontowanie oraz wszelkie inne prace przy OBU mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych do tego celu przez TC zakładach partnera serwisowego, na podstawie umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a partnerem serwisowym. Oprócz przypadków opisanych w części B w punktach i na wezwanie TC lub BAG użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zlecić sprawdzenie OBU w autoryzowanym zakładzie partnera serwisowego Uszkodzenie urządzenia zamontowanego w pojeździe ( OBU ). Ocena przyczyn uszkodzenia i odpowiedzialności za uszkodzenie OBU lub jego podzespołu, wykonywana przez partnera serwisowego, ma charakter niezobowiązującej oceny wstępnej. Odpowiedzialność za określenie przyczyn uszkodzenia i odpowiedzialności za uszkodzenie spoczywa wyłącznie na TC, wzgl. na producencie urządzenia. Użytkownik zachowuje przy tym nieograniczone prawo do przedstawienia dowodów o innych przyczynach uszkodzenia i odpowiedzialności za uszkodzenie niż określiła to TC lub producent urządzenia. Strona 19

20 15.6 Zmiana właściciela / użytkownika pojazdu i zmiana numeru rejestracyjnego Przed przeniesieniem praw własności do pojazdu lub przed inną formą przekazania podlegającego opłatom pojazdu w stałe użytkowanie osobom trzecim, użytkownik jest zobowiązany zlecić wymontowanie OBU autoryzowanemu partnerowi serwisowemu. Użytkownik musi w trwały sposób zniszczyć kartę pojazdu W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego swego pojazdu użytkownik jest zobowiązany zlecić partnerowi serwisowemu wprowadzenie nowego numeru rejestracyjnego w OBU. Prawidłowe uczestnictwo w automatycznym systemie naliczania opłat jest możliwe dopiero po zarejestrowaniu nowego numeru rejestracyjnego przez partnera serwisowego Utrata i blokada urządzenia zamontowanego w pojeździe ( OBU ). W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej formy utraty OBU (w szczególności utrata pojazu) oraz PIN i PUK urządzenia należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować TC. OBU zostanie niezwłocznie zablokowane przez TC Obowiązek współdziałania. Użytkownik jest zobowiązany, szczególnie wobec TC, BAG, służb celnych oraz upoważnionych przez BAG osób trzecich w każdej chwili zapewnić dostęp do OBU i na ich wezwanie udokumentować nienaruszony stan OBU. Za wyjątkiem akcji kontrolnych dostęp taki musi być zapewniany jedynie podczas zwyczajowych godzin pracy. 16 Wystąpienie szkody / ponoszenie kosztów 16.1 Użytkownik odpowiada za szkody wynikające z uszkodzenia, kradzieży, względnie innej formy utraty lub zniszczenia OBU lub każdego z jego podzespołów powstałe w wyniku jego własnej winy lub działań wykonywanych na jego ryzyko i odpowiedzialność. Stosowana w takim przypadku minimalna kwota wynagrodzenia za szkodę wynosi 200 [dwieście EURO]. Użytkownik zachowuje przy tym prawo do udowodnienia, że do szkody nie doszło lub że doszło do znacznie mniejszej szkody. TC może również udowodnić, że doszło do większej szkody i zgłosić odpowiednie roszczenie Jeśli - w celu umożliwienia montażu OBU konieczna jest nowa homologacja tachografu, zgodnie z przepisami 57b StVZO lub jeśli zachodzi konieczność zainstalowania rozdzielacza impulsów albo innego technicznego urządzenia (innego niż stawiane do dyspozycji przez TC akcesoria OBU), koszty ponosi użytkownik Użytkownik ponosi wszystkie koszty powstałe na skutek zamontowania i wymontowania OBU, jak również koszty powstałe na skutek prac przy OBU wynikające ze zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu oraz koszty wszystkich innych prac zlecanych przez użytkownika partnerowi serwisowemu. Wyjątek stanowią koszty powstałe na skutek Strona 20

Informacje dla użytkownika

Informacje dla użytkownika PL MYTO W NIEMCZECH Informacje dla użytkownika Wydanie zaktualizowane 2009 Na zlecenie S p i s t r e ś c i Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu myta... 4 2.1 Przepisy dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PL MYTO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W NIEMCZECH INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Wydanie zaktualizowane 2014 Na zlecenie www.toll-collect.de SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Wznowienie karty 3 Rozdział III Transakcje dokonywane za pomocą kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str. 3 Rozdział 2. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/BS/2012 z 22-10-2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo