Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH"

Transkrypt

1 Ogóle warunki handlowe firmy Toll Collect GmbH w zakresie użytkowania płatnych dróg szybkiego ruchu w systemie automatycznym i manualnym Spis treści wersja 1.01 / stan na A. Informacje ogólne Postawy prawne roszczenia opłaty: zakres obowiązywania i zmiana ogólnych warunków handlowych Roszczenie opłaty: płatnicy zarejestrowani i nie zarejestrowani Kontrola i udokumentowanie uiszczenia opłaty Odpowiedzialność Ochrona danych Zakaz rozliczeń w formie potrąceń / stosowane przepisy prawa i sąd właściwy miejscowo... 8 B. Szczególne warunki dla zarejestrowanych użytkowników Rejestracja i wybór formy płatności Procedura not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet) Rozliczenie za pośrednictwem kart paliwowych i kart flotowych Procedura kredytowa Obowiązek udzielania informacji przez zarejestrowanego użytkownika Zestawienie opłat, dokumentacja poszczególnych przejazdów, faktura Strona 1

2 13. Karta pojazdu Zmiana i wypowiedzenie stosunku użytkowania Warunki uczestnictwa w automatycznym systemie naliczania opłat Wystąpienie szkody / ponoszenie kosztów C. Manualny system naliczania opłat Manualny system naliczania opłat w punktach pobierania opłat (księgowanie, uiszczenie, zwrot) Wykorzystywanie internetu w manualnym systemie naliczania opłat Strona 2

3 Słowniczek / skróty ABMG BAG ustawa o wnoszeniu opłat proporcjonalnie do pokonanych odcinków autostrad federalnych dotycząca ciężkich pojazdów użytkowych z 05. kwietnia 2002 (BGB l. I 2002, str i n.) Federalny Urząd Transportu Użytkownik płatnik zarejestrowany przez TC (patrz część A, punkt 2.2) BGB Kodeks cywilny EGBGB Kodeks postępowania cywilnego OBU=OBU urządzenie w pojeździe On Board Unit (patrz część B, punkt 15.1) GSM IBAN PIN PUK techniczny standard telefonii komórkowej międzynarodowy numer rachunku bankowego (International Bank Account Number) Personal Identification Number numer identyfikacyjny karty pojazdu (patrz część B, punkt 13.1) lub OBU (część B, punkt 15.1) Personal Unlocking Number numer odblokowywujący kartę OBU (patrz część B, punkt 15.1) Partner serwisowy upoważniony do montażu, demontażu oraz konserwacji i napraw OBU, autoryzowana przez TC strona umowy (patrz część B, punkt ) StVZO TC ustawa o dopuszczaniu do ruchu drogowego Toll Collect GmbH Adresy Kontakt w sprawie skarg i reklamacji: Toll Collect GmbH Postfach D Bonn Telefon: Fax: Strona 3

4 Pozostałe adresy: Toll Collect GmbH ( TC ) Linkstrasse 2 - Zentrale Öffentlichkeitsarbeit Berlin (Dział PR) Telefon: Fax: Bundesamt für Güterverkehr ( BAG ) Werderstrasse Köln Telefon: Fax: AGES International GmbH & Co. KG Merowinger Platz Düsseldorf Telefon: Fax: DVB Bank AG Friedrich Ebert Anlage 2-14 DVB LogPay GmbH Frankfurt am Main Telefon: Fax: Strona 4

5 A. Informacje ogólne 1. Postawy prawne roszczenia opłaty: Zakres obowiązywania i zmiana ogólnych warunków handlowych 1.1 Toll Collect GmbH, Linkstraße 2, Berlin (zwana dalej TC ) otrzymała od Federalnego Urzędu Transportu, Werderstr. 34, Köln (zwanego dalej BAG ) zlecenie naliczania i pobierania opłat od płatników za korzystanie z płatnych federalnych dróg szybkiego ruchu i przekazywania ich na rzecz Republiki Federalnych Niemiec. Opłata za korzystanie z dróg jest należnością w sensie prawa publicznego. Naliczanie opłat za korzystanie z dróg rozpoczyna się od 31. sierpnia 2003, od godziny 0:00. Obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie z dróg przez płatników wynika z ustawy o naliczaniu opłat proporcjonalnie do pokonanych odcinków federalnych autostrad dotyczącej ciężkich pojazdów użytkowych (ABMG) oraz zarządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ABMG (zarządzenie o wysokości opłat za korzystanie z dróg i zarządzenie o opłatach za korzystanie z dróg przez pojazdy ciężarowe uprawomocnienie się tych zarządzeń wymaga obecnie jeszcze zatwierdzenia przez Bundesrat). 1.2 Ogólne warunki handlowe w niczym nie naruszają przywołanych wyżej zarządzeń i innych obowiązujących przepisów prawa publicznego, toteż płatnicy podczas korzystania z płatnych federalnych dróg szybkiego ruchu są zobowiązani do ich przestrzegania. Naliczanie opłat za korzystanie z dróg wynika w pierwszym rzędzie z miarodajnych przepisów prawa publicznego. Ogólne warunki prowadzenia działalności ustanowione przez płatnika lub użytkownika nie znajdują zastosowania. 1.3 Zgodnie z aktualnymi założeniami opłata za korzystanie z dróg naliczana będzie w [EURO] za kilometr, w zależności od ilości osi pojazdu i według taryf podzielonych zależnie od klasy emisji spalin na kategorie A, B i C w odniesieniu do trzech okresów czasu korzystania z drogi. Informacja o aktualnie obowiązującej wysokości opłaty za korzystanie z dróg zamieszczana będzie w zestawieniu ujętym w "Załączniku do niniejszych ogólnych warunków handlowych". 1.4 Aktualne wydanie "Ogólnych warunków handlowych" na użytek płatników zamieszczane będzie w internecie pod adresem " Aktualne wydanie można zamówić również bezpośrednio w TC. W przypadku wprowadzania zmian w niniejszych "Ogólnych warunkach handlowych" dotyczących zarejestrowanego płatnika (użytkownika) obowiązuje część B, punkt Roszczenie opłaty: płatnicy zarejestrowani i niezarejestrowani 2.1 Uiszczenie opłaty za korzystanie z dróg następuje na rzecz firmy TC, działającej w imieniu i na zlecenie BAG. TC nalicza opłatę za korzystanie z drogi wobec płatnika następująco: Strona 5

6 2.1.1 automatyczne księgowanie opłaty przez urządzenie zamontowane w pojeździe (zwane dalej OBU), manualne księgowanie opłaty w miejscach pobierania opłat poprzez terminal (brak ograniczeń dostępu) lub manualne księgowanie opłaty przez internet. Płatnik może swobodnie wybrać rodzaj procedury (manualną lub automatyczną) z której będzie korzystał przy uiszczaniu opłaty za korzystanie z dróg. TC przekaże wpływy uzyskane od płatnika (w gotówce i w innych formach) na rzecz BAG w celu zaspokojenia roszczeń wobec płatnika. 2.2 Płatnik, właściciel lub użytkownik pojazdu podlegającego obowiązkowi opłat ma możliwość zarejestrowania się. Zarejestrowany płatnik (zwany dalej "użytkownikiem") ma możliwość uiszczania opłat za korzystanie z dróg zarówno w trybie automatycznym, jak i w trybie manualnym, przy wykorzystaniu przewidzianej dla niego procedury regulowania płatności (część A, punkt do punktu 2.1.3). Postanowienia dotyczące rejestracji jak również szczególne warunki handlowe odnoszące się do zarejestrowanych użytkowników ujęte są w części B w punktach od 7 do Rejestracja nie jest obowiązkowa. Niezarejestrowany płatnik może jednak wnosić opłatę za korzystanie z dróg wyłącznie w systemie manualnym w miejscach pobierania opłat, wzgl. poprzez terminal (punkt 2.1.2). W celu uproszczenia procedury uiszczania opłat za korzystanie z dróg zalecane jest zarejestrowanie. Warunki handlowe dotyczące niezarejestrowanych płatników uregulowane są w części A oraz w części C niniejszych "Ogólnych warunków handlowych". 2.4 Opłata za korzystanie z dróg może zostać wniesiona przez użytkownika za pomocą procedury not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet), rozliczenia kredytowego lub za pomocą przewidzianych do tego celu kart paliwowych lub kart flotowych. Niezarejestrowany płatnik może wnieść opłatę za korzystanie z dróg wyłącznie w systemie manualnym w miejscach pobierania opłat poprzez terminal (punkt 2.1.2) w gotówce, za pomocą karty kredytowej, karty ec oraz za pomocą przewidzianych do tego celu kart paliwowych lub flotowych. 3 Kontrola i udokumentowanie uiszczenia opłaty 3.1 Zgodnie z przepisami ABMG zarówno BAG, jak i służby celne w ramach urzędowych czynności kontrolnych są upoważnione do kontrolowania prawidłowego uiszczania opłat za korzystanie z dróg. Służby kontrolne mogą przy tym korzystać z pomocy TC. 3.2 Sposób i zakres obowiązkowego dokumentowania uiszczenia opłat za korzystanie z dróg przez płatnika wynikają z zasady z przepisów obowiązującego prawa. Strona 6

7 3.2.1 W przypadku automatycznego naliczania opłat za korzystanie z dróg za pomocą OBU płatnik musi udokumentować, że OBU jest w stanie nienaruszonym i sprawnie działa, a parametry pojazdu w czasie korzystania z płatnych odcinków dróg były wprowadzone prawidłowo W przypadku manualnego księgowania opłaty w punktach pobierania opłat, wzgl. poprzez terminale do uiszczania opłat, udokumentowanie uiszczenia opłaty może nastąpić (w szczególności) przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego zaksięgowanie opłaty, wystawionego przez punkt pobierania opłat lub przez terminal W przypadku manualnego księgowania opłaty przez internet udokumentowanie możliwe jest przez podanie numeru zaksięgowania opłaty i przedłożenie wydruku potwierdzającego księgowanie opłaty przez internet. Ponadto kierowca podlegającego opłatom pojazdu musi podczas jazdy posiadać przy sobie dokumenty określone przez postanowienia 7 ust. 5 ABMG, okazywać je na żądanie służb kontrolnych i udzielać stosownych informacji. Udokumentowanie klasy emisji spalin, wzgl. klasy zanieczyszczeń emitowanych spalin eksploatowanego pojazdu następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (szczególnie zarządzenia dotyczącego opłat za korzystanie z dróg przez pojazdy ciężarowe). 4 Odpowiedzialność Odpowiedzialność TC oraz jej przedstawicieli i osób zatrudnionych lub pomagających w prowadzeniu działalności w stosunku do płatnika na podstawie przepisów prawa cywilnego występuje jedynie w przypadku działania umyślnego lub w przypadku rażącego zaniedbania. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność jest wykluczona. Wyjątek od wykluczenia, względnie ograniczenia odpowiedzialności stanowi odpowiedzialność TC oraz jej przedstawicieli i osób zatrudnionych lub pomagających w prowadzeniu działalności za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz wynikające z naruszenia przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt. 5 Ochrona danych TC zapewnia przetwarzanie danych płatnika lub danych użytkownika w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Pozyskiwane, przetwarzane, wykorzystywane i przekazywane będą tylko takie dane osobowe, które są konieczne do zawarcia i zrealizowania zawieranego z użytkownikiem stosunku użytkowania oraz, zgodnie z postanowieniami ABMG, dane konieczne do obsługi systemu naliczania opłat i do kontroli oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z dróg. Dane konieczne do obsługi systemu naliczania opłat: wysokość uiszczonej opłaty, odcinek, za przejazd którego opłata została wniesiona, miejsce i czas uiszczenia opłaty, numer rejestracyjny pojazdu lub zestawu pojazdów, cechy pojazdu lub zestawu pojazdów wpływające bezpośrednio na Strona 7

8 wysokość opłaty. W przypadku uiszczania opłaty za korzystanie z płatnych autostrad federalnych dodatkowo: Dopuszczalny przedział czasowy na jazdę oraz numer pokwitowania. W celach kontrolnych można pozyskiwać, przechowywać i wykorzystywać oraz, w ramach postanowień przepisów ABMG, przekazywać osobom trzecim następujące dane: zdjęcie pojazdu, nazwisko osoby kierującej pojazdem mechanicznym, miejsce i czas użytkowania płatnej autostrady federalnej, numer rejestracyjny pojazdu lub zestawu pojazdów, cechy pojazdu lub zestawu pojazdów wpływające bezpośrednio na wysokość opłaty. Odnośnie anulowania danych lub dalej sięgających praw do przetwarzania i wykorzystywania danych znajdują zastosowanie przepisy 7 i 9 ABMG. 6 Zakaz rozliczeń w formie potrąceń / stosowane przepisy prawa i sąd właściwy miejscowo 6.1 Rozliczenie w formie potrącenia z roszczeń w stosunku do TC możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody TC, względnie na skutek niekwestionowanego lub prawomocnie stwierdzonego roszczenia w stosunku do TC. 6.2 Za wyjątkiem odwołań uzgadniających przepisy niemieckiego Międzynarodowego Prawa Prywatnego (art. 27 i n. oraz art. 43 i n. EGBGB) z zagranicznym prawem materialnym, w odniesieniu do stosunku prawnego z użytkownikiem obowiązuje wyłącznie prawo cywilne Republiki Federalnej Niemiec. We wszystkich prawnie dopuszczalnych przypadkach miejscem właściwym do rozstrzygania sporów cywilno-prawnych jest Berlin. 6.3 Reklamacje dotyczące pobierania opłat za korzystanie z dróg oraz związanych z tym procedur należy zgłaszać bezpośrednio TC (kontakt: Toll Collect GmbH, Benutzerservice, skrytka pocztowa , D Bonn, telefon: , faks: , TC zastrzega sobie prawo do przekazywania skarg płatników do BAG. Strona 8

9 B. Szczególne warunki dla zarejestrowanych użytkowników 7. Rejestracja i wybór formy płatności 7.1 Rejestracja następuje w formie pisemnej (na papierze) przez wypełnienie wniosku rejestracyjnego i przesłanie go pocztą do TC lub jeśli użytkownik życzy sobie realizacji płatności za pomocą kart paliwowych do wymienionego we wniosku rejestracyjnym partnera kooperującego: AGES International GmbH & Co. KG, Merowinger Platz 1, Düsseldorf. Wniosek rejestracyjny musi zawierać w szczególności następujące dane: Rejestracja użytkownika: - imię i nazwisko właściciela lub użytkownika pojazdu, - nazwę firmy z określeniem organu uprawnionego do reprezentacji, - adres, - określenie sposobu płatności: realizacja noty debetowej przez procedurę księgowania w debet, płatność kredytowa, płatność za pomocą karty paliwowej lub karty flotowej, - jeżeli konieczne -nazwę banku i numer rachunku, - określenie spodziewanych dla użytkownika miesięcznych przebiegów na płatnych drogach szybkiego ruchu w kilometrach oraz - adres poczty elektronicznej w przypadku korzystania z internetu w systemie manualnego naliczania opłat Rejestracja pojazdu: - urzędowy numer rejestracyjny podlegającego opłatom pojazdu w sensie 1 ust. 1 ABMG, włącznie ze znakiem określającym kraj, - dopuszczalna masa całkowita podlegającego opłatom pojazdu, - ilość osi podlegającego opłatom pojazdu i - klasa emisji spalin, wzgl. klasa emisji zanieczyszczeń w spalinach podlegającego opłatom pojazdu lub zestawu pojazdów zgodnie z 48 w połączeniu z załącznikiem XIV ustawy o dopuszczaniu do ruchu drogowego (StVZO). 7.2 Opłata za korzystanie z dróg może zostać wniesiona przez zarejestrowanego użytkownika za pomocą procedury not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet), rozliczenia kredytowego lub za pomocą przewidzianych do tego celu kart paliwowych lub kart flotowych. Podczas rejestracji użytkownik musi wybrać sposób realizacji płatności. Jeśli żaden sposób realizacji płatności nie zostanie wybrany, rozliczenie następuje w formie kredytowej, zgodnie z częścią B, punkt 10. Strona 9

10 7.3 Jeśli na użytek procedury not debetowych brak jest dostatecznej wiarygodności finansowej lub jeśli przy stosowaniu kart paliwowych lub kart flotowych dany wydawca karty nie zapewnia zarejestrowanemu w TC użytkownikowi wystarczającego limitu debetowego, rozliczenie może następować lub być kontynuowane wyłącznie w formie kredytowej. Niezależnie od formy płatności obowiązuje: jeżeli użytkownik nie może wykazać, że dysponuje wystarczającym środkami lub limitem, uiszczanie opłat z konta użytkownika przestaje być możliwe i następuje zablokowanie wszystkich OBU przyporządkowanych danemu użytkownikowi. Uniemożliwia to również uiszczanie opłaty za korzystanie z dróg za pomocą karty pojazdu w trybie manualnym (część A, punkty i 2.1.3). Użytkownik może wtedy uiścić opłatę za korzystanie z dróg wyłącznie jako płatnik niezarejestrowany, zgodnie z częścią A, punkt 2.3 (część C, punkt 17). 7.4 Zarejestrowanie się użytkownika powoduje otwarcie konta użytkownika w TC, oznaczonego określonym numerem użytkownika. Po zarejestrowaniu użytkownik jest powiadamiany o numerze użytkownika oraz o danych zawartych na jego koncie. W korespondencji z TC użytkownik jest zobowiązany podawać swój numer użytkownika. 7.5 Wymogi przepisów prawa publicznego uniemożliwiają odstąpienie roszczenia z tytułu opłat za korzystanie z dróg, jak również innych roszczeń Republiki Federalnej Niemiec z tytułu urzędowo określonych opłat w stosunku do płatnika na rzecz osób trzecich (szczególnie na rzecz TC). W zależności od wybranego sposobu płatności realizacja opłat z tytułu korzystania z dróg i innych opłat następuje według zróżnicowanych procedur: Jeśli użytkownik wybierze procedurę not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet), płatność należna TC od użytkownika za korzystanie z dróg lub z tytułu innych urzędowych opłat realizowana jest przez DVB Bank AG, Friedrich-Ebert-Anlage 2-14, Frankfurt am Main. Zobowiązania użytkownika z tytułu korzystania z dróg i z tytułu innych opłat realizowane są przez DVB Bank AG ze skutkiem uwalniającym użytkownika od zobowiązania. W miejsce spełnionego tym samym zobowiązania do uiszczenia opłaty za korzystanie z dróg lub innych opłat powstaje roszczenie DVB Bank AG w stosunku do użytkownika, w tej samej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w procedurze rozliczania notami debetowymi jest zawarcie odrębnego porozumienia pomiędzy użytkownikiem a DVB Bank AG, zgodnie z częścią B, punkt DVB Bank AG zaspokoi swoje roszczenie w stosunku do użytkownika realizując odpowiednią notę debetową Wybranie przez użytkownika rozliczenia za pomocą karty paliwowej lub karty flotowej jest równoznaczne z zleceniem TC odprowadzania w imieniu użytkownika opłat za korzystanie z dróg, wzgl. innych urzędowych opłat na rzecz Republiki Federalnej Niemiec. Na skutek tego po stronie TC powstaje roszczenie kompensacyjne w stosunku do użytkownika, możliwe do zaspokojenia w drodze wykorzystania przepisów ustawy o zwrocie poniesionych nakładów; wierzycielem roszczenia jest TC. Użytkownik już teraz zapewnia TC prawo do zmiany osoby wierzyciela przez odstąpienie roszczenia kompensacyjnego na rzecz AGES Strona 10

11 International GmbH & Co. KG z prawem do dalszego odstępowania roszczenia kolejnym uczestnikom obrotu płatnościami (wydawcy wybranej przez użytkownika karty paliwowej lub karty flotowej, wzgl. DVB Bank AG). Za zrealizowanie roszczenia wyrównawczego TC, AGES International GmbH & Co. KG oraz DVB Bank AG nie będą pobierać żadnych wyodrębnionych opłat pod warunkiem, że użytkownik będzie przestrzegał warunków płatności obowiązujących w przypadku wybranej przez siebie formy płatności. Nie narusza to możliwości roszczeń z tytułu zwrotu kosztów osób trzecich (np. bank użytkownika) za realizowanie przelewów zagranicznych. 8 Procedura not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet) 8.1 Użytkownik, wybierając procedurę not debetowych do rozliczania opłat za korzystanie z dróg, musi podczas rejestracji upełnomocnić TC, z prawem do przekazania pełnomocnictwa DVB Bank AG, do udzielenia w swoim imieniu i na swoje zlecenie swemu bankowi stałego zlecenia (zlecenie księgowania w debet) na realizację w ciężar swego rachunku wpływających not debetowych wystawianych przez DVB Bank AG TC, wzgl. DVB Bank AG są tym samym uprawione do pobierania należności za pomocą realizacji not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet) (1) z tytułu opłat za korzystanie z dróg, (2) prawnie ustanowionych opłat manipulacyjnych, (3) roszczenia kompensacyjnego w wysokości równej opłatom naliczonym z tytułu korzystania z dróg przez użytkownika, wzgl. przez pojazd użytkownika (patrz - część B, punkt 7.5.1) oraz (4) dalszych roszczeń ze strony TC (patrz część B, punkt 12.2) z rachunku bankowego użytkownika, bez prawa odwołania przez użytkownika zrealizowanej procedury księgowania w debet W przypadku zastrzeżeń dotyczących obciążania rachunku przez TC lub DVB Bank AG użytkownik może zgłosić skargę wyłącznie bezpośrednio do TC (Toll Collect GmbH, Benutzerservice, skrytka pocztowa , D Bonn, telefon: , faks: , TC sprawdzi w związku z tym procedurę obciążania rachunku i w razie potrzeby wykona zwrot niesłusznie pobranej kwoty na znany TC rachunek bankowy użytkownika. Wnoszenie skarg do DVB Bank AG nie jest możliwe; w razie potrzeby TC przekaże ewentualne skargi do DVB Bank AG. 8.2 Po wpływie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego TC przekaże dane do DVB Bank AG w celu uczestnictwa w procedurze rozliczania notami debetowymi Pomiędzy DVB Bank AG a użytkownikiem, z zastrzeżeniem i w zależności od wyników badania finansowej wiarygodności użytkownika, zawarte zostanie odrębne porozumienie, będące warunkiem uczestniczenia użytkownika w procedurze rozliczania za pomocą not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet). Zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy o działalności kredytowej (KWG) DVB Bank AG może zażądać od użytkownika regularnego i niezwłocznego informowania o rozwoju jego przedsiębiorstwa oraz Strona 11

12 zobowiązać go szczególnie do przekazywania DVB Bank AG bilansów rocznych. DVB Bank AG może zażądać od użytkownika odpowiedniego zabezpieczenia swoich roszczeń kompensacyjnych. Pozostałe warunki szczegółowe regulowane są przez porozumienie zawierane z DVB Bank AG. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje odrębnego porozumienia o uczestnictwie, obowiązuje punkt TC może uzależnić realizację rozliczeń za pomocą not debetowych (procedura zlecenia księgowania w debet) od wyników badania wiarygodności finansowej użytkownika Użytkownik nie ma prawa do roszczenia uczestnictwa w procedurze rozliczeń za pomocą not debetowych ani do roszczenia zawarcia odpowiedniego porozumienia z DVB Bank AG. W przypadku odmowy uczestnictwa w procedurze rozliczania za pomocą not debetowych, do dyspozycji użytkownika jest możliwość rozliczania kredytowego DVB Bank AG ustali wspólnie z użytkownikiem w odrębnym porozumieniu, zgodnie z punktem 8.2.1, limit roszczeń (limit debetowy, maksymalna kwota kompensacji) stanowiący największą sumę wszystkich roszczeń z tytułu opłat za korzystanie z dróg i innych opłat, które w określonym okresie rozliczeniowym można zrealizować za pomocą not debetowych. Jeśli jeden użytkownik dysponuje kilkoma numerami użytkownika, możliwe jest arytmetyczne zsumowanie wszystkich przyporządkowanych do tych numerów limitów debetowych oraz poszczególnych roszczeń z tytułu opłat za korzystanie z dróg lub innych opłat. 8.3 Jeśli suma roszczeń z tytułu korzystania z dróg i innych opłat przekracza przyznany limit debetowy, a DVB Bank AG lub TC nie wyraziły zgody na takie przekroczenie, obowiązuje punkt Dopóki odrębne porozumienie pomiędzy DVB Bank AG a użytkownikiem, zgodnie z punktem 8.2.3, nie zostanie zawarte lub jeśli i o ile użytkownik albo DVB Bank AG odrzucą zawarcie odrębnego porozumienia, zgodnie z punktem 8.2.3, wymówią je, unieważnią, ograniczą albo zerwą lub jeśli ze strony TC nastąpi odmowa realizacji rozliczeń za pomocą not debetowych, do dyspozycji użytkownika jest procedura rozliczeń kredytowych. 8.5 Użytkownik jest zobowiązany zawsze utrzymywać na swoim rachunku bankowym w banku prowadzącym dostateczną ilość środków, wystarczających na pokrycie płatności, która stała się wymagalna. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej lub całkowitego braku koniecznej płynności finansowej, nieterminowych płatności lub po przekroczeniu przyznanego limitu debetowego DVB Bank AG wzgl. TC może chwilowo lub na stałe wykluczyć użytkownika z procedury płatności za pomocą not debetowych, a TC może zmienić sposób rozliczeń na rozliczenia kredytowe. Zablokowanie użytkownika i wszystkich OBU użytkownika następuje kiedy wystąpi brak wystarczającej ilości środków wymaganej (patrz część B, punkt 10.1) dla każdego zarejestrowanego w systemie pojazdu. Strona 12

13 9 Rozliczenie za pośrednictwem kart paliwowych i kart flotowych 9.1 Jeśli użytkownik wybierze rozliczanie za pomocą kart paliwowych i kart flotowych, pomiędzy użytkownikiem a wydawcą wybranej przezeń karty paliwowej lub karty flotowej obowiązują postanowienia umowy dotyczącej płatności za pomocą karty paliwowej lub karty flotowej. 9.2 W przypadku braku koniecznej płynności finansowej, nieterminowego uiszczania opłat za korzystanie z dróg, w przypadku przekroczenia przyznanego przez wydawcę wybranej karty paliwowej lub karty flotowej limitu debetowego lub w przypadku odwołania limitu debetowego, sposób rozliczeń użytkownika może zostać zmieniony na procedurę rozliczeń kredytowych lub zostać całkowicie zablokowany. 10 Procedura kredytowa 10.1 W przypadku wybrania przez użytkownika procedury kredytowej, względnie jeśli TC taką procedurę przydzieli, użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania na swoim koncie użytkownika dostatecznej ilości środków, wystarczających na pokrywanie naliczonych opłat za korzystanie z dróg. Jeżeli na koncie użytkownika brak wystarczającej ilości środków, użytkownik może korzystać wyłącznie z manualnego systemu naliczania opłat za korzystanie z dróg, jako użytkownik niezarejestrowany, zgodnie z punktem 2.3 część A (część C, punkt 17). W takiej sytuacji karty pojazdu nie można wykorzystywać przy uiszczaniu należności w systemie manualnym Zaksięgowanie środków na dobro konta użytkownika możliwe jest tylko wtedy, gdy na formularzu przelewu w polu "Przeznaczenie" podany zostanie numer użytkownika, zgodny z numerem konta użytkownika Użytkownik ma możliwość uzyskiwania bieżącej informacji na temat stanu środków na swoim koncie użytkownika. TC nie jest jednak zobowiązana, aby bez odpowiedniego wezwania informować użytkownika o stanie środków na jego koncie lub monitorować stan jego konta. W przypadku nie wystarczającej ilości środków na koncie użytkownika, OBU może zostać zablokowane do chwili uzupełnienia stanu konta do odpowiedniej wysokości. OBU ostrzega użytkownika odpowiednim sygnałem, jeżeli automatyczne księgowanie opłat przestaje być możliwe. Użytkownik nie jest później odrębnie powiadamiany o zablokowaniu. Obowiązuje uiszczanie płatności zgodnie z częścią B, punkt W przypadku, gdy sposób rozliczania się użytkownika zostanie zmieniony z procedury kredytowej na inny sposób rozliczeń, pozostałe na koncie użytkownika środki zostają zachowane i są uwzględniane przy nowym sposobie rozliczania. Strona 13

14 10.5 Użytkownik nie może rościć sobie prawa do wypłaty środków pozostających na jego koncie użytkownika, chyba, że wyrejestruje się z systemu. Zaliczki na poczet opłat za korzystanie z dróg wpłacone w związku z zamontowaniem OBU nie są zwracane; muszą zostać wykorzystane poprzez jazdę płatnymi drogami. Opłaty autostradowe należne w ramach korzystania przez pojazd z automatycznego systemu uiszczania opłat będą pokrywane w pierwszej kolejności z zaliczki na poczet opłat dla tego pojazdu (patrz część B, punkt ), a następnie ze środków na koncie użytkownika. W przypadku zwracania środków z konta użytkownika należy podać nazwę banku i numer rachunku w kraju UE lub EWR ew. w Związku Szwajcarskim, w celu realizacji przelewu. Użytkownicy mający swoją siedzibę poza tymi krajami mogą podać numer konta i nazwę Banku w kraju, w którym mają siedzibę, jeżeli przelewy na to konto mogą być realizowane przez podanie odpowiedniego kodu IBAN (International Bank Account Number). Zwroty nastąpią najwcześniej z dniem Ewentualne powstałe koszty realizacji przelewu ponosi użytkownik Jeżeli kwota przelewu nie pokrywa kosztów dokonania przelewu, przelew nie może zostać zrealizowany. Gotówka nie jest wypłacana. 11 Obowiązek udzielania informacji przez zarejestrowanego użytkownika 11.1 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych określonych w punkcie Użytkownik jest w szczególności zobowiązany powiadomić niezwłocznie TC, jeśli pojazd prowadzony w jego koncie użytkownika zostanie urzędowo wyrejestrowany, sprzedany lub w inny sposób na stałe przekazany w użytkowanie osobom trzecim. W przeciwnym razie naraża się na niebezpieczeństwo, że opłaty za korzystanie z dróg nadal będą naliczane na jego rachunek. 12 Zestawienie opłat, dokumentacja poszczególnych przejazdów, faktura 12.1 Zarejestrowany użytkownik co najmniej raz w miesiącu otrzymuje zestawienie opłat za korzystanie z dróg, zawierające następujące pozycje: - sumę opłat za korzystanie z dróg w ciągu miesiąca w Euro ( ) i - ewentualne urzędowe opłaty manipulacyjne, zgodnie z 4 ABMG Dodatkowo do wymienionego w punkcie 12.1 zestawienia opłat za korzystanie z dróg zarejestrowany użytkownik otrzyma od TC fakturę obejmującą kwoty nie stanowiące prawnie obowiązujących, publicznych opłat za korzystanie z dróg. Kwoty te dotyczą w szczególności następujących, płatnych usług, z doliczeniem podatku obrotowego naliczanego według aktualnie obowiązujących stawek: - koszty za wystawienie nowej karty pojazdu w przypadku jej utraty, w wysokości 10 [dziesięć EURO]; Strona 14

15 - w przypadku zawinionej utraty lub uszkodzenia OBU minimalna kwota wynagrodzenia za szkodę w wysokości 200,00 [dwieście EURO] (Obowiązują wszystkie ustalenia ujęte w części B, w punkcie 16.1 dotyczące minimalnej kwoty wynagrodzenia za szkodę); - koszty za oddzielne wystawienie duplikatu faktury w wysokości 5 [pięć EURO]. Wymienione kwoty potrącone zostaną ze środków płatniczych zdeponowanych na użytek uiszczania opłat za korzystanie z dróg i udokumentowane użytkownikowi w odrębnej fakturze wystawionej przez TC łącznie z kwotą podatku obrotowego Dodatkowo do comiesięcznego zestawienia opłat za korzystanie z dróg użytkownik może na życzenie bezpłatnie otrzymywać co miesiąc udokumentowanie poszczególnych przejazdów, według numerów rejestracyjnych pojazdów, daty, miejsca naliczenia opłaty, czasu rozpoczęcia jazdy, długości płatnego odcinka drogi i wysokości opłaty. Dokumentacja poszczególnych przejazdów może zostać przygotowana w formie wydruku na papierze lub w formie elektronicznej. Przesyłanie dokumentacji poszczególnych przejazdów w formie papierowej nie jest możliwe, jeśli jednocześnie zamówiono przekazywanie zestawienia opłat w formie elektronicznej. Jeśli użytkownik życzy sobie przesyłania dokumentacji poszczególnych przejazdów w formie elektronicznej, TC zwraca uwagę na fakt, że w chwili obecnej możliwe jest tylko niekodowane przekazywanie informacji na adres podanej przez użytkownika poczty elektronicznej Użytkownik musi zamówić dokumentację poszczególnych przejazdów w TC. 13 Karta pojazdu 13.1 Do każdego podlegającego opłatom, zarejestrowanego w systemie pojazdu użytkownik otrzymuje kartę pojazdu, zawierającą między innymi informacje o klasie szkodliwości spalin, ilości osi i urzędowym numerze rejestracyjnym pojazdu. Do każdej karty użytkownik otrzymuje PIN, który należy traktować poufnie i przechowywać w bezpiecznym miejscu, celem wykluczenia możliwości nadużycia ze strony osób trzecich. Przy korzystaniu z karty pojazdu w manualnym systemie naliczania należy podać PIN. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić TC o zapoznaniu się z PIN lub o możliwości zapoznania się z PIN przez osoby trzecie. Wniosek o przydzielenie nowego PIN należy złożyć TC na piśmie W związku z pracami prowadzonymi przez partnera serwisowego przy OBU należy zawsze przedłożyć kartę pojazdu jako świadectwo legalnego pochodzenia urządzenia Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy PIN nadanego karcie pojazdu i nadanego OBU i musi zabezpieczyć je przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Strona 15

16 14 Zmiana i wypowiedzenie stosunku użytkowania 14.1 O zmianach w niniejszych "Ogólnych warunkach handlowych" użytkownik będzie informowany na piśmie. Jeśli pomiędzy użytkownikiem a TC ustalono sposób elektronicznego komunikowania się, to informacje o zmianach mogą być również przekazywane taką drogą, pod warunkiem, że sposób przekazywania informacji umożliwia użytkownikowi zapisanie lub wydrukowanie wprowadzonych zmian w czytelnej formie. Zmiany te traktuje się jako zaakceptowane przez użytkownika, jeśli nie wniesie on sprzeciwu na piśmie lub w formie elektronicznej, o ile taka forma została ustalona. Na skutek ten TC zwraca szczególną uwagę użytkownika przy informowaniu o wprowadzeniu zmiany. Użytkownik musi wysłać swój sprzeciw do TC w ciągu sześciu tygodni od uzyskania informacji o wprowadzeniu zmiany. Zgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się z systemu, w rozumieniu części B, punkt TC może rozwiązać stosunek użytkowania z podaniem przyczyny, na koniec kwartału, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Ponadto TC jest uprawniony do rozwiązania stosunku użytkowania z ważnych powodów bez zachowania okresu wypowiedzenia (szczególnie w przypadku znacznych nieregularności w uiszczaniu opłat lub w przypadku nadużyć w korzystaniu z OBU albo karty pojazdu). Po rozwiązaniu zawsze można w TC złożyć wniosek o ponowne nawiązanie stosunku użytkowania. Jednak ponowne nawiązanie stosunku użytkowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania go z ważnych powodów przez TC wymaga wiarygodnego udowodnienia przez płatnika, że ustały ważne powody, które stanowiły przyczynę rozwiązania stosunku. (W szczególności muszą istnieć przesłanki pozwalające przypuszczać, że OBU w przyszłości będzie użytkowany we właściwy sposób, a opłaty za korzystanie z dróg będą uiszczane terminowo.) W pozostałych kwestiach obowiązują odpowiednio regulacje stosowane przy pierwszej rejestracji Jeśli sprzeciw, zgodnie z częścią B, punkt 14.1 nie zostanie złożony, użytkownik może rozwiązać stosunek użytkowania na koniec miesiąca, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. (wyrejestrowanie). Wyrejestrować należy się również w przypadku przekazania podlegającego opłatom pojazdu w długotrwałe użytkowanie osobom trzecim, zgodnie z częścią B, punkt Prawo do rozwiązania stosunku z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Niezależnie od powyższego możliwa jest blokada OBU zgodnie z częścią B, punkt Przed rozwiązaniem stosunku użytkowania użytkownik musi zadbać o zwrot przekazanego mu w użytkowanie OBU. Zwrot następuje przez wymontowanie OBU w zakładzie partnera serwisowego autoryzowanego przez TC. 15 Warunki uczestnictwa w automatycznym systemie naliczania opłat 15.1 Uczestniczenie w automatycznym systemie naliczania opłat za korzystanie z dróg możliwe jest tylko wtedy, gdy przed korzystaniem z płatnych dróg użytkownik został zarejestrowany i OBU zostało prawidłowo zamontowane w podlegającym opłatom pojeździe przez upoważnionego do tego partnera serwisowego. OBU jest elektronicznym Strona 16

17 urządzeniem umożliwiającym określenie, na jakim odcinku płatnej drogi znajduje się podlegający opłatom pojazd. Użytkowanie OBU oraz montowanych poszczególnych podzespołów umożliwiających korzystanie z tego urządzenia dozwolone jest tylko w ramach systemu automatycznego naliczania opłat. Użytkownik nie jest upoważniony do jego sprzedaży, do handlowania nim lub do wykorzystywania OBU oraz montowanych w nim poszczególnych podzespołów do innego, niezgodnego z celem przeznaczenia. Wraz z OBU użytkownik otrzymuje na piśmie PIN i PUK przyporządkowane do tego urządzenia Montaż urządzenia w pojeździe ( OBU ) OBU montowane jest przez autoryzowanego partnera serwisowego na podstawie zlecenia montażu przekazywanego przez użytkownika wybranemu partnerowi serwisowemu (listę partnerów serwisowych autoryzowanych przez TC można uzyskać z internetu lub otrzymać bezpośrednio od TC). Koszty montażu ponosi użytkownik (część B, punkt 16.3) OBU można otrzymać od TC za pośrednictwem partnera serwisowego pod warunkiem wpłacenia zaliczki na poczet opłat autostradowych w wysokości 300 [trzysta EURO] na rzecz TC. Zaliczki na poczet opłat za korzystanie z płatnych federalnych dróg szybkiego ruchu będą pobierane z wejściem w życie podstaw prawnych umożliwiających naliczanie opłat proporcjonalnie od przejechanego odcinka płatnej (patrz część A, punkt 1.1) po upoważnieniu TC do pobierania zaliczek na poczet opłat za korzystanie z płatnych dróg przez BAG. Zaliczka na poczet opłat inkasowana jest z wykorzystaniem określonej dla danego użytkownika procedury rozliczania. Jeżeli montaż OBU nastąpi przed terminem wymienionym w zdaniu 2, użytkownicy rozliczający się w trybie kredytowym muszą wpłacić zaliczkę na poczet opłat niezwłocznie po tym terminie na podany rachunek bankowy, podając przy tym swój numer użytkownika. Jeżeli montaż urządzenia nastąpi po ww. terminie, zaliczka na poczet opłat musi zostać wpłacona przed montażem OBU, na podany rachunek bankowy, z podaniem numeru użytkownika. TC począwszy od podanego w zdaniu 2 terminu, odprowadzi wpłaconą zaliczkę na poczet opłat z tytułu korzystania z dróg na rzecz BAG. Zaliczka na poczet opłat za korzystanie z dróg zostanie zaksięgowana dla danego urządzenia OBU i będzie przeznaczona na rozliczanie przyszłych opłat. Zaliczki na poczet opłat za korzystanie z dróg wpłacone w związku z zamontowaniem OBU nie są zwracane; muszą zostać wykorzystane poprzez jazdę płatnymi drogami Przed zamontowaniem OBU w podlegającym opłatom pojeździe użytkownik powinien przygotować odpowiednio pojazd i udostępnić sygnał wysyłany z tachografu, aby umożliwić sprawne i zgodne z przepisami montażowymi zamontowanie OBU i jego zespołów w pojeździe. Do przygotowań zalicza się udostępnienie miejsca na zamontowanie oraz zapewnienie odpowiednich możliwości podłączenia OBU, zgodnych z przepisami montażowymi. Wszystkie elementy osprzętu konieczne do prawidłowego zamontowania i eksploatacji OBU, jak również wszystkie konieczne elementy do wmontowania zawarte są w zakresie dostawy OBU. Strona 17

18 OBU oraz montowane razem z nim podzespoły pozostają własnością TC. Nie następuje prawne przeniesienie prawa własności według 946 i n. BGB. Prawo do jego użytkowania wygasa wraz z wygaśnięciem umowy o użytkowaniu. Zasada własności domniemanej określona w 1006 ust. 1, punkt 1 BGB nie znajduje zastosowania Obsługa urządzenia zamontowanego w pojeździe ( OBU ). OBU obsługiwane jest z reguły przez kierowcę pojazdu. Użytkownik, sam nie będący kierowcą pojazdu, odpowiada wobec TC za kierowcę pojazdu, pełniącego rolę jego pomocnika w wypełnianiu zobowiązań. Użytkownik musi pouczyć kierowcę pojazdu o niżej opisanych obowiązkach i na żądanie TC odpowiednio udokumentować, że kierowca został pouczony o obowiązkach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy w obsłudze i błędne dane wprowadzane przez kierowcę pojazdu Kierowca jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z OBU. Musi przestrzegać zaleceń przekazanych przez TC i przez producenta OBU oraz chronić OBU przed bezprawnym dostępem osób trzecich i przed manipulacjami Kierowca musi podczas jazdy zawsze mieć przy sobie instrukcję obsługi OBU i przestrzegać jej zaleceń podczas obsługiwania urządzenia oraz utrzymywać bez zmian stan montażowy urządzenia taki, jaki został zapewniony przez partnera serwisowego. Nie wolno ingerować i wprowadzać żadnych zmian mogących spowodować techniczną usterkę systemu automatycznego naliczania opłat za korzystanie z dróg Po każdym uruchomieniu pojazdu kierowca jest zobowiązany włączyć OBU i prawidłowo wprowadzić dane konieczne do działania urządzenia, z góry lub przy każdej pojedynczej aktywacji. Dane do wprowadzenia: - w przypadku aktywacji należy wprowadzić PIN (kierowca może wyłączać tę opcję), - dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów, jeśli dopuszczalna masa całkowita ciągnika jest mniejsza niż 12 ton, - ilość osi, - sprawdzenie / wprowadzenie ilości osi, nowa trasa tak / nie (W przypadku potwierdzenia nowej trasy można wprowadzić odpowiedni punkt naliczania opłat. Opcję tę można włączać i wyłączać). Wybór fabrycznie ustawionego języka menu niemiecki można zmienić w odpowiednim punkcie menu wybierając inny język. W pozostałych kwestiach należy przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia. Kierowca jest odpowiedzialny za sprawdzenie prawidłowości wprowadzanych danych. OBU oblicza opłatę za korzystanie z dróg na podstawie znajdujących się w jego pamięci danych, wzgl. wprowadzanych danych uwzględniając poszczególne taryfy opłat. Strona 18

19 Przed wjazdem na płatną federalną drogę szybkiego ruchu kierowca musi się upewnić, że OBU jest gotowe do naliczania opłat. W przeciwnym wypadku przed wjazdem na płatną drogę kierowca musi zadbać o przywrócenie prawidłowego stanu OBU (np. udając się w tym celu do partnera serwisowego). Jeśli nie jest to możliwe, użytkownik, wzgl. kierowca, jako jego pomocnik w wypełnianiu zobowiązań, musi skorzystać z manualnego systemu naliczania opłat (część C) Jeśli podczas korzystania z płatnej drogi OBU zasygnalizuje, że (1) nie jest już w stanie naliczać opłaty (zgłoszenie usterki lub komunikatu serwisowego za pomocą sygnału akustycznego lub wizualnego), (2) brakuje kredytu wystarczającego do wniesienia opłaty lub (3) przekroczony został limit debetowy, kierowca musi niezwłocznie opuścić sieć płatnych dróg, chyba, że ma możliwość wcześniej, bez opuszczania sieci płatnych dróg, uiścić opłatę poprzez manualny system naliczania opłat, jako płatnik niezarejestrowany (część C, punkt 17) lub w przypadku 1 uiścić opłatę poprzez manualny system naliczania opłat jako użytkownik (część C, punkt 17 lub 18), wzgl. przywrócić stan gotowości do naliczania opłaty przez OBU W przypadku włączonej opcji wprowadzania PIN należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Jeśli kierowca trzykrotnie wprowadzi nieprawidłowy PIN konieczne jest wprowadzenie PUK. Jeśli osobisty numer odblokowywujący ( PUK ) zostanie dziesięciokrotnie wprowadzony nieprawidłowo, użytkownik musi zlecić płatną wymianę OBU w zakładzie partnera serwisowego Obsługiwanie OBU podczas jazdy jest niedopuszczalne Ani płatnikowi ani innym nieupoważnionym osobom nie wolno naruszać plomb urządzenia OBU. Do zdjęcia plomb upoważnione są wyłącznie osoby wymienione w części B w punkcie Ingerencje w urządzenie i wymontowanie urządzenia ( OBU ). Wymontowanie oraz wszelkie inne prace przy OBU mogą być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych do tego celu przez TC zakładach partnera serwisowego, na podstawie umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a partnerem serwisowym. Oprócz przypadków opisanych w części B w punktach i na wezwanie TC lub BAG użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zlecić sprawdzenie OBU w autoryzowanym zakładzie partnera serwisowego Uszkodzenie urządzenia zamontowanego w pojeździe ( OBU ). Ocena przyczyn uszkodzenia i odpowiedzialności za uszkodzenie OBU lub jego podzespołu, wykonywana przez partnera serwisowego, ma charakter niezobowiązującej oceny wstępnej. Odpowiedzialność za określenie przyczyn uszkodzenia i odpowiedzialności za uszkodzenie spoczywa wyłącznie na TC, wzgl. na producencie urządzenia. Użytkownik zachowuje przy tym nieograniczone prawo do przedstawienia dowodów o innych przyczynach uszkodzenia i odpowiedzialności za uszkodzenie niż określiła to TC lub producent urządzenia. Strona 19

20 15.6 Zmiana właściciela / użytkownika pojazdu i zmiana numeru rejestracyjnego Przed przeniesieniem praw własności do pojazdu lub przed inną formą przekazania podlegającego opłatom pojazdu w stałe użytkowanie osobom trzecim, użytkownik jest zobowiązany zlecić wymontowanie OBU autoryzowanemu partnerowi serwisowemu. Użytkownik musi w trwały sposób zniszczyć kartę pojazdu W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego swego pojazdu użytkownik jest zobowiązany zlecić partnerowi serwisowemu wprowadzenie nowego numeru rejestracyjnego w OBU. Prawidłowe uczestnictwo w automatycznym systemie naliczania opłat jest możliwe dopiero po zarejestrowaniu nowego numeru rejestracyjnego przez partnera serwisowego Utrata i blokada urządzenia zamontowanego w pojeździe ( OBU ). W przypadku zgubienia, kradzieży lub innej formy utraty OBU (w szczególności utrata pojazu) oraz PIN i PUK urządzenia należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować TC. OBU zostanie niezwłocznie zablokowane przez TC Obowiązek współdziałania. Użytkownik jest zobowiązany, szczególnie wobec TC, BAG, służb celnych oraz upoważnionych przez BAG osób trzecich w każdej chwili zapewnić dostęp do OBU i na ich wezwanie udokumentować nienaruszony stan OBU. Za wyjątkiem akcji kontrolnych dostęp taki musi być zapewniany jedynie podczas zwyczajowych godzin pracy. 16 Wystąpienie szkody / ponoszenie kosztów 16.1 Użytkownik odpowiada za szkody wynikające z uszkodzenia, kradzieży, względnie innej formy utraty lub zniszczenia OBU lub każdego z jego podzespołów powstałe w wyniku jego własnej winy lub działań wykonywanych na jego ryzyko i odpowiedzialność. Stosowana w takim przypadku minimalna kwota wynagrodzenia za szkodę wynosi 200 [dwieście EURO]. Użytkownik zachowuje przy tym prawo do udowodnienia, że do szkody nie doszło lub że doszło do znacznie mniejszej szkody. TC może również udowodnić, że doszło do większej szkody i zgłosić odpowiednie roszczenie Jeśli - w celu umożliwienia montażu OBU konieczna jest nowa homologacja tachografu, zgodnie z przepisami 57b StVZO lub jeśli zachodzi konieczność zainstalowania rozdzielacza impulsów albo innego technicznego urządzenia (innego niż stawiane do dyspozycji przez TC akcesoria OBU), koszty ponosi użytkownik Użytkownik ponosi wszystkie koszty powstałe na skutek zamontowania i wymontowania OBU, jak również koszty powstałe na skutek prac przy OBU wynikające ze zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu oraz koszty wszystkich innych prac zlecanych przez użytkownika partnerowi serwisowemu. Wyjątek stanowią koszty powstałe na skutek Strona 20

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Formularz w Państwa języku służy jedynie jako pomoc w wypełnieniu dokumentu. Prosimy wypełnić koniecznie niemiecki formularz! Dziękujemy! Rejestracja użytkownika Formularz należy wypełnić w całości, czytelnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU Zarejestrowane przejazdy można anulować za pomocą terminali stacjonarnych oraz w internetowym portalu systemu poboru myta (IEBS). W niniejszym informatorze podano wskazówki

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA Internetowy portal systemu wykupu myta (IEBS) umożliwia rejestrację i anulowanie przejazdu płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS można dostać się korzystając

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Dwa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i Austrii za pomocą urządzeń pokładowych

Dwa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i Austrii za pomocą urządzeń pokładowych PL wa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i ustrii za pomocą urządzeń pokładowych www.toll-collect.de Pobór opłat drogowych w ustrii i Niemczech za pomocą urządzenia pokładowego (OBU)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z usług Stowarzyszenia Inżynierów i

1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z usług Stowarzyszenia Inżynierów i REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W KROŚNIE NA RZECZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1 Ogólne założenia Niniejszy Regulamin reguluje zasady stałego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r.

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. UCHWAŁA Nr 260/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. W SPRAWIE: ZASAD, SPOSOBU I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH A TAKŻE ZASAD ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto) OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do Umowy z Użytkownikiem Konta w Trybie Przedpłaconym (dalej:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Regulamin opłat za studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji Postanowienia ogólne 1. Zasady dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ

REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ REGULAMIN KARTY EURO26 PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA EUROPEJSKIEJ KARTY MŁODZIEŻOWEJ EURO26 ZWANEJ DALEJ KARTĄ 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu EUROPEJSKA KARTA

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska. Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych. zawarta w dniu.. roku, pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych. zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Wzór umowy Sygnatura sprawy: /16/AAD/XXX/ UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. (obowiązuje od 1.11.2015 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Homecierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 9/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Regulamin XXI Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Sypniewo, 27-29 marca 2015 r.

Regulamin XXI Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Sypniewo, 27-29 marca 2015 r. Regulamin XXI Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Sypniewo, 27-29 marca 2015 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) mają zastosowanie wobec

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania zużycia energii elektrycznej w garażach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Grajewie

REGULAMIN. rozliczania zużycia energii elektrycznej w garażach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Grajewie REGULAMIN rozliczania zużycia energii elektrycznej w garażach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10.04.1997r. "Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania służbowych kart płatniczych i rozliczania operacji finansowych dokonanych przy

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9,

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 30/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Data utworzenia 2014-02-19 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/V/2010

Uchwała Nr 16/V/2010 Uchwała Nr 16/V/2010 z dnia 12.05.2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r. UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych używanych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ

WZÓR. Umowa ... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. zwanym dalej WYKONAWCĄ WZÓR Umowa zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym przez: zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a....

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Opłaty wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są uiszczać

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich 29 30 września 2014 Słupski Inkubator Technologiczny REGULAMIN UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich Regulamin Uczestników Konferencji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) mają zastosowanie wobec uczestników Konwentu Przewodniczących,

Bardziej szczegółowo

GZWiK 15. Udostępnienie wody z hydrantu.

GZWiK 15. Udostępnienie wody z hydrantu. Wydanie z dn. 03.04.2015 r. GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GZWiK 15. Udostępnienie wody z hydrantu. Wymagane dokumenty: 1. Wniosek. 2. Oświadczenie odbiorcy o przeszkoleniu w zakresie obsługi zestawu

Bardziej szczegółowo