INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH."

Transkrypt

1 INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH

2 Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia 2010 r wprowadzone zostaną zmiany do Taryfy Opłat i Prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych oraz do Regulaminu wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH SA 1, Regulaminu wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH SA z opcją sprzedaży ratalnej 1 i Regulaminie Karty kredytowej MAKRO 1 Co się zmienia? Opłaty pobierane w następstwie wykonywanych przez Bank czynności windykacyjnych związanych z nieterminową spłatą zadłużenia Dotychczasowa ryczałtowa opłata zastąpiona zostanie opłatami za poszczególne, wymienione poniżej czynności windykacyjne Jednocześnie Bank wprowadzi miesięczny limit maksymalny opłat z tego tytułu, a także wskaże częstotliwość naliczania opłat, Zasady korzystania z usługi Przelewów z kart kredytowych Zmiana wynika z wprowadzenia nowych rodzajów oraz trybu realizacji tego typu transakcji, Wprowadzamy nową usługę - Powiadomienia SMS, która daje możliwość otrzymywania wybranych informacji o rachunku Państwa karty kredytowej Jednocześnie informuję o przysługującym Państwu prawie do wypowiedzenia Umowy z uwagi na powyższe zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych oraz Regulaminie wydawania i używania kart kredytowych Banku BPH SA, Regulaminie wydawania i używania kart kredytowych Banku BPH SA z opcją sprzedaży ratalnej, Regulaminie Karty kredytowej MAKRO zgodnie z warunkami wskazanymi w Państwa Umowie o kartę kredytową Brak wypowiedzenia Umowy do dnia wejścia zmian w życie, Bank traktował będzie jako Państwa akceptację dla zmian w tych dokumentach Zachęcam także do zapoznania się ze wspomnianymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej Banku: wwwbphpl Z poważaniem, Grzegorz Jurczyk Wiceprezes Zarządu Banku Pion Bankowości Detalicznej

3 Szczegółowy opis zmian w Taryfie Opłat i Prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych W obowiązującej Państwa Taryfie Opłat i Prowizji, pozycje Opłata za obsługę nieterminowej spłaty zastąpione zostają następującymi opłatami: Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne*: a) opłata za monit listowny w wysokości 16 zł, b) opłata za monit telefoniczny w wysokości 28 zł, c) opłata za wizytę windykatora w wysokości 66 zł *Naliczanie opłat za czynności windykacyjne następować może do momentu uregulowania zaległości (lub wypowiedzenia umowy) Limit opłat za podjęte przez Bank czynności windykacyjne wynosi 100 zł w miesiącu/okresie rozliczeniowym Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity listowne i cztery opłaty za monity telefoniczne w miesiącu/okresie rozliczeniowym (nie częściej niż raz na pięć dni) oraz jedną opłatę za ewentualną wizytę windykatora (nie częściej niż raz na trzy miesiące) Proszę o zwrócenie uwagi, iż zmiana ta dotyczy poniższych produktów kredytowych: kart kredytowych (pkt 41 Taryfy Opłat i Prowizji), kredytów gotówkowych (pkt 6 Taryfy Opłat i Prowizji), kredytów gotówkowych Auto Okazja (pkt 9 Taryfy Opłat i Prowizji), kredytów na zakup towarów i usług (pkt 6 Taryfy Opłat i Prowizji) kredytów samochodowych (pkt 11 Taryfy Opłat i Prowizji) Jednocześnie informuję, że w obowiązującej Państwa Taryfie Opłat i Prowizji zostają wprowadzone również nowe pozycje oraz opłaty: Pkt 12 : c) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez Posiadacza karty Oddział 2-8 zł e) polecenie przelewu na rachunek wskazany przez Posiadacza karty Samoobsługowy Terminal Tansakcyjny 2 - bez opłat Pkt 410 Opłata za sms w ramach usługi Powiadomienia SMS 1 szt - 0,35 zł 2 1 dotyczy umów zawieranych od dnia następującego po dniu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BPH SA z GE Money Bank SA, tj od dnia 01 stycznia 2010r 2 Usługa jest dostępna: - od dnia 1 września 2010r dla Klientów zawierających Umowy o kartę kredytową z Bankiem od 1 września 2010r oraz dla Klientów, którzy zawarli Umowę o kartę kredytową z oferty Banku BPH SA przed dniem r, - od dnia 1 grudnia 2010r dla Klientów, którzy zawarli Umowę o kartę kredytową z Bankiem w okresie od dnia r do dnia r

4 Szczegółowy opis zmian w Regulaminie wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH SA, Regulaminie wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH SA z opcją sprzedaży ratalnej, Regulaminie Karty kredytowej MAKRO W związku z wprowadzeniem przez Bank nowej usługi Powiadomień SMS oraz zmianą zasad korzystania z usługi Przelewy z rachunku karty kredytowej, w obowiązującym Państwa Regulaminie wydawania i używania kart kredytowych zostają wprowadzone następujące zmiany: Numery zmienianych paragrafów Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH SA Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH SA z opcją sprzedaży ratalnej Regulamin Kart y kredytowej MAKRO Treść zmienianych paragrafów 4 2 pkt 18) 2 pkt 18) 2 pkt 20) Modyfikuje się nazwę definicji Numeru rachunku (IBAN) poprzez dodanie określenia NRB za słowem IBAN Nazwa definicji przyjmuje brzmienie: Numeru rachunku (IBAN/NRB) 2 pkt 25), 26), 31) 2 pkt 25), 26), 31) 2 pkt 28), 29), 33) Dodaje się we wskazanych paragrafach następujące nowe definicje: - Powiadomienia SMS - usługa polegająca na zapewnieniu Posiadaczowi karty dostępu do wybranej informacji o Rachunku karty za pomocą wiadomości tekstowych SMS, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, - Przelew z Rachunku karty rodzaj Transakcji gotówkowej - Wypłata (Minimalne Spłaty), dokonany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Przelew z Rachunku karty może zostać dokonany jako przelew zewnętrzny i wewnętrzny, z bieżącą lub odroczoną datą realizacji, przez Posiadacza karty/użytkownika karty, o ile taka usługa zostanie zaproponowana przez Bank, - Samoobsługowe Terminale Transakcyjne urządzenie znajdujące się w Oddziałach Banku BPH w strefie samoobsługowej, do dokonywania przez całą dobę podstawowych czynności na rachunkach kart kredytowych, 2 pkt 37 2 pkt 37 - Wprowadza się we wskazanych paragrafach nowe brzmienie definicji: - Transakcja gotówkowa Wypłata (Minimalne Spłaty) - wypłata gotówki w Bankomacie lub Placówkach oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej organizacji płatniczej, realizującej tego typu Transakcje albo Przelew z Rachunku karty dokonany przy Wykorzystaniu karty lub w drodze Transakcji na odległość, której sposób dokonania i spłata odbywa się na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie, Taryfie opłat i prowizji oraz Zestawieniu transakcji, pkt 39 Wprowadza się we wskazanych paragrafach nowe brzmienie definicji: - Transakcja gotówkowa Wypłata (Minimalne Spłaty) - wypłata gotówki w Bankomacie albo Przelew z Rachunku karty dokonany przy Wykorzystaniu karty lub w drodze Transakcji na odległość, której sposób dokonania i spłata odbywa się na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie, Taryfie opłat i prowizji oraz Zestawieniu transakcji,

5 5 2 pkt 49) i 51) 12 ust 2 pkt 2 lit b) 2 pkt 49) i 51) 12 ust 2 pkt 2 lit b) 2 pkt 50) i 52) 11 ust 2 pkt 2 lit b) Wprowadza się we wskazanych paragrafach nowe brzmienie definicji: - Zablokowanie karty - czasowe lub stałe uniemożliwienie dokonywania Transakcji przy Wykorzystaniu karty, skutkujące brakiem możliwości korzystania z Limitu kredytu, - Zastrzeżenie karty - całkowite uniemożliwienie na wniosek Posiadacza karty/użytkownika karty dokonywania Transakcji przy wykorzystaniu dotychczasowej Karty, skutkujące brakiem możliwości korzystania z Limitu kredytu, Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu ust 2 pkt 3 lit b): b) przelewów środków z Rachunku karty, do wysokości przyznanego Limitu wypłat gotówki na dowolny numer rachunku, z wyjątkiem rachunków kredytowych Banku BPH SA w formie: - - przelewów bieżących wewnętrznych lub zewnętrznych, przelewów odroczonych wewnętrznych lub zewnętrznych, o ile usługa zostanie udostępniona przez Bank 13 ust 3,4 13 ust 3,4 12 ust 3,4 Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu ust 3 i ust 4: 3 Transakcji gotówkowych Wypłata (Minimalne Spłaty) tj przelewu środków z Rachunku karty w formie przelewów bieżących (wewnętrznych lub zewnętrznych) Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać: na podstawie ustnej dyspozycji, złożonej za pośrednictwem Infolinii Banku, dokonując Autoryzacji Transakcji poprzez podanie hasła SMS otrzymanego na wskazany przez Posiadacza karty/użytkownika karty numer telefonu komórkowego, na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem udostępnionych przez Bank środków komunikacji elektronicznej, w szczególności Platformy Internetowej SEZAM, dokonując Autoryzacji transakcji poprzez podanie hasła do klucza prywatnego oraz hasła SMS otrzymanego na wskazany przez Posiadacza karty/użytkownika karty numer telefonu komórkowego, za pośrednictwem Samoobsługowych Terminali Transakcyjnych dokonując Autoryzacji Transakcji poprzez wprowadzenie PIN do Terminala Transakcyjnego, o ile Bank zaproponuje taką możliwość 4 na podstawie dyspozycji złożonej pracownikowi w Oddziale Banku, dokonując Autoryzacji Transakcji poprzez złożenie podpisu na dyspozycji przelewu, o ile Bank zaproponuje taką możliwość 4 Transakcji gotówkowych Wypłata (Minimalne Spłaty) tj przelewu środków z Rachunku karty w formie przelewów odroczonych (wewnętrznych lub zewnętrznych) Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać w sposób określony w ust 3 pkt 1) i 2)

6 6 13 ust 6 i 7 13 ust 6 i 7 12 ust 6 i 7 Uchyla się dotychczasowe ust 6 i 7 wskazanych paragrafów i przyjmuje się nowe ich brzmienie: 6 Karta może zostać zatrzymana przez Punkt akceptujący, Bankomat lub Samoobsługowy Terminal Transakcyjny w szczególności, w przypadku: wykorzystania Karty zablokowanej, zastrzeżonej lub której upłynął termin ważności, odmowy okazania dokumentu tożsamości, niezgodności podpisu złożonego na Karcie z podpisem złożonym na Potwierdzeniu dokonania transakcji lub posługiwania się Kartą przez osobę inną niż wskazana na Karcie, 4 3-krotnego błędnego wprowadzenia PIN 7 Odmowa dokonania Transakcji przez Punkt akceptujący, Bankomat lub Samoobsługowy Terminal Transakcyjny może nastąpić, w szczególności, w przypadku: 4 wykorzystania Karty zablokowanej, zastrzeżonej lub której upłynął termin ważności, odmowy okazania dokumentu tożsamości, niezgodności podpisu złożonego na Karcie z podpisem złożonym na Potwierdzeniu dokonania transakcji lub posługiwania się Kartą przez osobę inną niż wskazana na Karcie, niemożności dokonania Uwierzytelnienia Transakcji 19 ust 1 18 ust 1 17 ust 1 Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu ust1: 1 Momentem otrzymania Zlecenia płatniczego przez Bank w przypadku Transakcji gotówkowych Wypłata (Minimalne Spłaty), tj przelewu środków z Rachunku karty, w formie przelewów zewnętrznych (bieżących i odroczonych), jest dzień złożenia przez Posiadacza karty/użytkownika karty dyspozycji polecenia przelewu środków z Rachunku karty, z zastrzeżeniem iż: dyspozycja polecenia przelewu środków złożona od poniedziałku do piątku: a b do godz 8:10 uznaje się za otrzymaną o godz 8:10, do godz 12:10 uznaje się za otrzymaną o godz 12:10, do godz 14:40 uznaje się za otrzymaną o godz 14:40, c dyspozycja polecenia przelewu środków złożona od poniedziałku do piątku po godz 14:40 uznaje się za otrzymaną dnia następnego, dyspozycja przelewu środków złożona w sobotę do godz 16:00 uznaje się za otrzymaną w sobotę, dyspozycja przelewu środków złożona w sobotę po godz 16:00 lub w dniu uznanym za dzień ustawowo wolny od pracy uznaje się za otrzymaną w pierwszy dzień przypadający po dniu uznanym za ustawowo wolny od pracy

7 19 ust 2 18 ust 2 17 ust 2 Wprowadza się nowy ust 2 we wskazanym paragrafie w następującym brzmieniu: 2 Momentem otrzymania Zlecenia płatniczego przez Bank w przypadku Transakcji gotówkowych Wypłata (Minimalne Spłaty), tj przelewu środków z Rachunku karty w formie przelewów wewnętrznych (bieżących i odroczonych) jest moment Autoryzacji przelewu przez Posiadacza karty/użytkownika karty 19 ust 3,4,5 - - Dotychczasowe ust 2, 3, 4 wskazanego paragrafu przyjmują odpowiednio numerację ust 3, 4, 5 i jednocześnie uchyla się ust 5 wskazanego paragrafu i przyjmuje się nowe jego brzmienie: 5 Momentem otrzymania Zlecenia płatniczego przez Bank, w przypadku Transakcji bezgotówkowych Zapłata (Minimalne Spłaty), Transakcji gotówkowych Wypłata (Minimalne Spłaty) innych niż określone w ust 1, jest moment otrzymania przez Bank pliku rozliczeniowego zawierającego te Transakcje z Międzynarodowej organizacji płatniczej - 18 ust 3,4,5,6 17 ust 3,4,5,6 Dotychczasowe ust 2, 3, 4 wskazanego paragrafu przyjmują odpowiednio numerację ust 3, 4, 5 i jednocześnie uchyla się ust 5 wskazanego paragrafu i przyjmuje się nowe jego brzmienie oraz dodaje się nowy ust 6 w następującym brzmieniu: 5 Momentem otrzymania Zlecenia płatniczego przez Bank, w przypadku Transakcji bezgotówkowych Zapłata (Minimalne Spłaty), Transakcji gotówkowych Wypłata (Minimalne Spłaty) innych niż określone w ust 1, jest moment otrzymania przez Bank pliku rozliczeniowego zawierającego te Transakcje 6 Momentem otrzymania Zlecenia płatniczego przez Bank, w przypadku Transakcji bezgotówkowych (Stałe Spłaty) jest moment otrzymania przez Bank informacji o Autoryzacji Transakcji dokonanej przez Posiadacza karty/użytkownika karty Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu: Posiadacz karty i/lub Użytkownik karty może odwołać Zlecenie płatnicze w zakresie PZ Szczegółowe zasady odwołania Zlecenia płatniczego w zakresie PZ zostały uregulowane w 31 ust 9 i Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu: Posiadacz karty i/lub Użytkownik karty może odwołać Zlecenie płatnicze w zakresie PZ Szczegółowe zasady odwołania Zlecenia płatniczego w zakresie PZ zostały uregulowane w 30 ust 9 i Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu: Posiadacz karty i/lub Użytkownik karty może odwołać Zlecenie płatnicze w zakresie PZ Szczegółowe zasady odwołania Zlecenia płatniczego w zakresie PZ zostały uregulowane w 28 ust 9 i 10

8 Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu: W przypadku odmowy wykonania Zlecenia płatniczego, Posiadacz karty i/lub Użytkownik karty otrzymuje informację o odmowie i/lub przyczynach odmowy w zależności od rodzaju Zlecenia płatniczego: Transakcji bezgotówkowych Zapłata (Minimalne Spłaty) i Transakcji gotówkowych Wypłata (Minimalne Spłaty), z wyjątkiem przelewów środków z Rachunku karty w formie przelewów odroczonych (wewnętrznych i zewnętrznych) - w momencie Uwierzytelnienia Transakcji, Transakcji gotówkowych Wypłata (Minimalne Spłaty) tj przelewów środków z Rachunku karty w formie przelewów odroczonych (wewnętrznych i zewnętrznych) - formie komunikatu na Platformie Internetowej SEZAM lub poprzez kontakt z Infolinią Banku, - w momencie Uwierzytelnienia Transakcji przez Bank, tj w dniu realizacji przelewu odroczonego, PZ telefonicznie oraz w formie pisemnej na Zestawieniu transakcji 23 ust1, 2, 3 22 ust 1, 2, 3 21 ust 1, 2, 3 Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu ust 1,2,3: 1 Zlecenia płatnicze Posiadacza karty/użytkownika karty w zakresie Transakcji gotówkowych Wypłata (Minimalne Spłaty) tj przelewu środków z Rachunku karty: 1) w formie przelewów bieżących zewnętrznych w przypadku otrzymania przez Bank dyspozycji polecenia przelewu środków,: a) do godz 8:10 zostanie zrealizowane o godz 8:30, b) do godz 12:10 zostanie zrealizowane o godz 12:30, c) do godz 14:40 zostanie zrealizowane o godz 15:00, d) po godz 14:40 zostanie zrealizowane o godz 8:30 następnego dnia roboczego po dniu otrzymania takiej dyspozycji, 2) w formie przelewów bieżących wewnętrznych, w przypadku otrzymania przez Bank dyspozycji polecenia przelewu środków: a) po godz 20:00 zostanie zrealizowane w dniu otrzymania takiej dyspozycji (w czasie rzeczywistym), b) po godz 20:00 zostanie zrealizowane następnego dnia po dniu otrzymania takiej dyspozycji 2 Bank realizuje Zlecenia płatnicze Posiadacza karty/użytkownika karty w zakresie Transakcji gotówkowych Wypłata (Minimalne Spłaty) tj przelewu środków z Rachunku karty w formie przelewów odroczonych (wewnętrznych i zewnętrznych) z datą przyszłą, tj w dniu wskazanym przez Posiadacza karty/użytkownika karty jako dzień realizacji przelewu, z zastrzeżeniem, iż gdy dzień ten przypada dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, Bank zrealizuje dyspozycję polecenia przelewu środków następnego dnia po dniu uznanym za dzień ustawowo wolny od pracy 3 Bank zrealizuje przelew wewnętrzny lub zewnętrzny (z bieżącą lub przyszłą datą realizacji) pod warunkiem: 1) zapewnienia na Rachunku karty, w dniu wskazanym przez Posiadacza karty/użytkownika karty jako dzień realizacji przelewu, odpowiednich środków umożliwiających uwierzytelnienie transakcji, 2) braku blokady karty

9 9 23 ust 4,5,6 - - Dotychczasowe ust 2, 3, 4 wskazanego paragrafu przyjmują odpowiednio numerację ust 4, 5, 6-22 ust 4,5,6,7 21 ust 4,5,6,7 Dotychczasowe ust 2, 3, 4, 5 wskazanego paragrafu przyjmują odpowiednio numerację ust 4, 5, 6, Wprowadza się nowy Rozdział VI Powiadomienia SMS i dodaje się nowy dodatkowy paragraf w następującym brzmieniu: Rozdział VI Powiadomienia SMS 1 Usługa Powiadomień SMS polega na przesyłaniu Posiadaczowi karty wiadomości tekstowych SMS na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, zawierających informacje o Rachunku karty wskazane przez Posiadacza karty Usługa Powiadomień SMS realizowana jest za pomocą automatycznych powiadomień SMS 2 Aktywacja usługi Powiadomień SMS następuje poprzez: wybranie przez Posiadacza karty powiadomień SMS z udostępnionych przez Bank rodzajów automatycznych powiadomień SMS, oraz wskazanie numeru telefonu komórkowego, służącego do odbioru wiadomości tekstowych SMS, generowanych zgodnie z zakresem usługi 3 Aktywacji usługi Powiadomień SMS, jak i rezygnacji z usługi Posiadacz karty może dokonać za pośrednictwem Infolinii Banku lub Platformy internetowej SEZAM, o ile taka możliwość zostanie zaproponowana przez Bank 4 Szczegółowy katalog i zakres automatycznych powiadomień SMS znajduje się na stronie internetowej Banku 5 Aktywacja usługi Powiadomień SMS dokonana dla Karty głównej skutkuje otrzymywaniem wiadomości tekstowych SMS również o Transakcjach dokonywanych Kartami dodatkowymi 6 W zależności od rodzaju przekazywanej informacji, powiadomienia SMS wysyłane są w czasie rzeczywistym lub w trybie dziennym, przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że: powiadomienia SMS generowane w czasie rzeczywistym - wysyłane są po operacji powodującej wygenerowanie wiadomości, powiadomienia SMS generowane w trybie dziennym - wysyłane są nie później niż do godziny 19:00 następnego dnia kalendarzowego po dniu dokonania operacji powodującej wygenerowanie wiadomości 7 Wysłanie automatycznego powiadomienia SMS może nastąpić wyłącznie w przypadku zapewnienia na Rachunku karty dostępnych środków w wysokości umożliwiającej pobranie opłat z tego tytułu 8 Wysokość opłat za korzystanie z usługi Powiadomień SMS określa Taryfa opłat i prowizji Opłaty pobierane są przez Bank z Rachunku karty kredytowej, w ciężar przyznanego Limitu kredytu Kwoty naliczonych opłat w ramach usługi Powiadomień SMS uwidocznione zostaną na comiesięcznych Zestawieniach transakcji 9 Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z uzyskania dostępu przez osoby trzecie do telefonu komórkowego wskazanego przez Posiadacza karty, jako służącego do odbioru wiadomości tekstowych SMS w ramach usługi powiadomień SMS 10 Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usługi Powiadomień SMS w przypadku: 4 nie wywiązywania się Posiadacza karty z terminowej spłaty zobowiązania z Umowy i Regulaminu, zablokowania Karty przez Bank, braku dostępnych środków na Rachunku Karty kredytowej, używania Karty niezgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu

10 Dodanie nowego dodatkowego paragrafu powoduje przesunięcie o jeden numer kolejnych paragrafów i odwołań do paragrafów oraz Rozdziałów Regulaminu 42 ust1 41 ust1 - Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu ust 1: 1 Bank przyjmuje zgłoszenia zastrzeżenia Kart przez całą dobę W przypadku stwierdzenia braku Karty lub niezamierzonego udostępnienia PIN-u osobom trzecim, niezwłocznie należy Kartę zastrzec, powiadamiając Bank pod numerami: tel tel (58) w godzinach pracy Banku oraz tel (58) w pozostałych godzinach, lub odpowiednią Międzynarodową organizację płatniczą, pod numerami telefonów wskazanych w informacji przesłanej przez Bank wraz z Kartą Jeżeli Posiadacz lub Użytkownik karty zgłosi Zastrzeżenie do odpowiedniej Międzynarodowej organizacji płatniczej zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Bank w formie telefonicznej lub pisemnej na adres Banku lub fax (+48 58) ust1 Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu ust 1: 1 Bank przyjmuje zgłoszenia zastrzeżenia Karty przez całą dobę W przypadku stwierdzenia braku Karty lub niezamierzonego udostępnienia PINu osobom trzecim niezwłocznie należy Kartę zastrzec powiadamiając Bank pod numerami: tel ; tel (58) w godzinach pracy Banku oraz tel (58) w pozostałych godzinach 46 ust Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu ust 1: 1 Z zastrzeżeniem 45 ust 1,Bank ponosi wobec Posiadacza karty odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Transakcji zainicjowanej przez Posiadacza karty/użytkownika karty lub osobę trzecią W przypadku podania nieprawidłowego numeru Rachunku karty lub Numeru rachunku (IBAN/NRB) Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji - 45 ust 1 - Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu ust 1: 1 Z zastrzeżeniem 44 ust 1,Bank ponosi wobec Posiadacza karty odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Transakcji zainicjowanej przez Posiadacza karty/użytkownika karty lub osobę trzecią W przypadku podania nieprawidłowego numeru Rachunku karty lub Numeru rachunku (IBAN/NRB) Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji

11 ust 1 Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu ust 1: 1 Z zastrzeżeniem 42 ust 1,Bank ponosi wobec Posiadacza karty odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Transakcji zainicjowanej przez Posiadacza karty/użytkownika karty lub osobę trzecią W przypadku podania nieprawidłowego numeru Rachunku karty lub Numeru rachunku (IBAN/NRB) Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu: Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z przyczyn niezależnych od Banku, w tym: za termin rozliczenia Transakcji przez Organizację rozliczeniową, szkody wynikające z niepoinformowania Banku o zmianach danych zawartych we wniosku i/lub Umowie Wprowadza się nowe brzmienie wskazanego paragrafu: Posiadacz karty powinien niezwłocznie powiadomić Bank: o wszelkich zmianach danych (nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru telefonu do usługi Powiadomień SMS, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego, dokumentu tożsamości, miejsca zatrudnienia) zawartych odpowiednio we wniosku lub Umowie, o wszelkich faktach mających wpływ na pogorszenie jego sytuacji finansowej i majątkowej w trakcie trwania Umowy, tj: a b c o zmniejszeniu wysokości dochodów Posiadacza karty, o zwiększeniu wysokości zobowiązań finansowych Posiadacza karty z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń, o zwiększeniu kwoty comiesięcznych wydatków Posiadacza karty ponad poziom wskazany Bankowi, celem określenia zdolności kredytowej Posiadacza karty

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ MAKRO

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ MAKRO REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ MAKRO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu Kredytu i używania Karty Kredytowej Makro. 2. Poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych AVON

Regulamin Kart kredytowych AVON Regulamin Kart kredytowych AVON Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych AVON. 2. Poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI. (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 1 lipca 2018 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI. (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 1 lipca 2018 r. 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI Konto Przedsiębiorczy Radca Prawny 1 (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w dnia 1 lipca 2018 r. Wysokość opłat OPŁATY PODSTAWOWE Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od Obowiązuje od..08 KK Obowiązuje od..08 I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) II. OBSŁUGA RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort Plus Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort Plus Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od Obowiązuje od..08 KK Obowiązuje od..08 5 I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) II. OBSŁUGA RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Media Markt Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Media Markt Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r. KK 3 I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) II. OBSŁUGA RACHUNKU KARTY Opłata miesięczna za obsługę

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Media Markt Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Media Markt Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r. KK Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY II. OBSŁUGA RACHUNKU KARTY Opłata miesięczna za obsługę karty

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort Plus Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort Plus Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r. Obowiązuje od 8 sierpnia 08 r. KK Obowiązuje od 8 sierpnia 08 r. Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) Opłata miesięczna za obsługę karty

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r. I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) II. OBSŁUGA RACHUNKU KARTY Opłata miesięczna za obsługę karty

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r. I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) II. OBSŁUGA RACHUNKU KARTY Udostępnienie miesięcznego Zestawienia

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Media Markt Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Media Markt Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r. I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) II. OBSŁUGA RACHUNKU KARTY Opłata miesięczna za obsługę karty

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie nr 67/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Teresinie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Załącznik do Uchwały Nr 5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 10-01-2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 09.11.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r. Obowiązuje od 8 sierpnia 08 r. KK Obowiązuje od 8 sierpnia 08 r. Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia r. 1/13 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14.09.2019 r. PODSTAWOWE OPŁATY Nazwa konta Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego Prowadzenie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Castorama Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Castorama Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od Obowiązuje od..08 KK Obowiązuje od..08 4 5 I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) II. OBSŁUGA RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Rachunek Podstawowy Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Pakiet na Dobry Początek

Pakiet na Dobry Początek III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 y L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania na Dobry Początek NONPROFIT 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 19 zł 4 1 1 2 2. Otwarcie bieżącego/pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Przekorzystne dla posiadaczy, którzy ukończyli 26 lat Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki 1. 2. L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Prowadzenie : 1) Otwarcie dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych, którzy zawarli umowę o kartę kredytową z GE Money Bank S.A. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 2. Prowadzenie : 1) dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego 2.1 6 zł 6 zł 20

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Hipoteczne Plus Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Walutowe w CHF Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Pełne informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Pełne informacje

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej ING BankOnLine

KOMUNIKAT dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej ING BankOnLine KOMUNIKAT dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej ING BankOnLine 1. Lista rachunków opłat dla Systemu ING BankOnLine Bank udostępnia System bankowości internetowej ING BankOnLine posiadaczom niżej

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Alior Bank SA Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w PLN [KONTO INTERNETOWE]

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. TARYFA 9.4. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa Banku BPH

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Nazwa rachunku: Konto Inteligo prywatne 1 (indywidualne i wspólne) dla klientów którzy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Świat Premium Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Gryfinie

Bank Spółdzielczy w Gryfinie Bank Spółdzielczy w Gryfinie Gryfino, dnia 20 czerwca 2018 roku Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Gryfinie, działając na podstawie 104 ust. 1 obowiązującego Regulaminu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Nazwa rachunku: Konto Inteligo prywatne 1 (indywidualne i wspólne) dla Klientów Konta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA Zmiany Było: W spisie treści: Rozdział 5 Udostępnienie usług bankowości elektronicznej Było: 1 ust. 2 2. Regulamin wraz z umową,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia rozumieć należy: 1) bank Płatnika bank, w którym Płatnik posiada

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Załącznik nr 4.9. DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI I. K@rta wirtualna ING VISA...4 Wspólne zapisy... 4 K@rta wirtualna ING

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJI SERWISÓW AKTYWNY DOSTĘP DO USŁUGI PEKAO24 DLA FIRM

WYKAZ FUNKCJI SERWISÓW AKTYWNY DOSTĘP DO USŁUGI PEKAO24 DLA FIRM internetowy mobilny WYKAZ FUNKCJI SERWISÓW AKTYWNY DOSTĘP DO USŁUGI PEKAO24 DLA FIRM BEZPIECZEŃSTWO/ USTAWIENIA (1/2) Wygenerowanie nowego PIN Zmiana PIN Zmiana epin Ustanowienie hasła Zmiana hasła Anulowanie

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł II RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe ORAZ KARTY DEBETOWE dla Klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I. Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN

Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I. Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS Ustrzyki Dolne dla klientów instytucjonalnych i rolników indywidualnych obowiązująca od dnia 01.03.2018r. (Uchwała

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek płatniczy w Kantorze Walutowym [Rachunek w Kantorze Walutowym] Data: 2019.04.09 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

1/8. Usługa bankowości telefonicznej. Usługa bankowości elektronicznej / mobilnej * 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN

1/8. Usługa bankowości telefonicznej. Usługa bankowości elektronicznej / mobilnej * 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 5 września 2018 r. Opłaty podstawowe Prowadzenie rachunku płatniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. TARYFA 9.9. Karty kredytowe wycofane z oferty Banku (dotyczy umów zawartych z GE Money Bank S.A. do 31.12.2009 r.): Visa - "Karta

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od 5.04.09 r. . Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich Konto Osobiste Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy Niniejszy dokument zawiera informacje o najbardziej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROR PODSTAWOWY ROR DO 30-GO ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia r. 1/10 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14.09.2019 r. Nazwa konta Konto Branżowe * (konto wycofane z oferty Banku) Otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. (dla Klientów zawierających Umowę o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej od dnia 01.01.2015r.) Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych W przypadku umów zawartych do 3 marca 203 od dnia czerwca 20 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Sync dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo