Jak zapewnić optymalne relacje pomiędzy obszarami twardego i miękkiego HR? Na przykładzie optymalizacji czasu pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zapewnić optymalne relacje pomiędzy obszarami twardego i miękkiego HR? Na przykładzie optymalizacji czasu pracy"

Transkrypt

1 Jak zapewnić optymalne relacje pomiędzy obszarami twardego i miękkiego HR? Na przykładzie optymalizacji czasu pracy Monika Smulewicz Dyrektor Zarządzająca HR & Payroll Partner Grant Thornton FPA Outsourcing Warszawa, 21 maja 2013 roku

2 HRM contra HRA? HRM Human Resources Management, zwany miękkim Ogółem: dba o wysoką jakość osób zatrudnionych w firmie. W szczegółach: selekcja i rekrutacja, analiza potrzeb szkoleniowych, rozwój pracowników, motywowanie (systemy motywacyjne), tworzenie (wraz z zarządem) strategii personalnej dąŝącej do najpełniejszego wykorzystania potencjału zatrudnionych pracowników.

3 HRM contra HRA? HRA Human Resources Administration, zwany twardym Ogółem: wszystkie działania administracyjno płacowe związane z kadrami. W szczegółach: zawieranie umów o pracę, naliczanie płac, ustalanie i naliczanie urlopów, nadzór formalno-prawny nad zgodnością z przepisami prawa (kodeks pracy. kodeks cywilny), obsługa administracyjna.

4 HRM contra HRA? Dla zapewnienia właściwej relacji pracodawca-pracownik niezbędne jest skuteczne zagwarantowanie pracownikom poczucia stabilizacji poprzez prawidłowe naliczonego i terminowo wypłacone wynagrodzenie, sprawne administrowanie wnioskami urlopowymi, zwolnieniami chorobowymi itd. Realizacja strategicznych celów HR bez solidnego oparcia na rzeczywistych danych dostarczonych przez dział twardego HR jest nieracjonalne i bywa sztuką dla sztuki.

5 HRM contra HRA? Przykłady Twardy HR Miękki HR Kwalifikacje i umiejętności pracowników (dane z teczek) Ewidencja czasu pracy (nadgodziny) Planowanie szkoleń i ścieŝek kariery Poprawa efektywności pracy, planowanie zatrudnienia Wynagrodzenia (w tym premie) Projektowanie i wprowadzanie systemów motywacyjnych

6 Wymagania Zarządu a sposób działania HR Managera W obecnej sytuacji HR Manager nie moŝe i nie powinien zajmować się tylko miękkim aspektami, ze względu na rosnące wymagania Zarządów, gdzie preferowane są konkretne liczby, oparte na zdefiniowanych miernikach i twardych danych. Oczekiwania zarządzających idą w kierunku określenia wpływu inwestycji w działania HR na wynik finansowy. Współdziałanie obszarów miękkiego i twardego HR pozwoli wzmocnić pozycję całego HR, tak aby stał się rzeczywistym partnerem biznesowym dla Zarządu.

7 Case study: optymalizacja czasu pracy - firma produkcyjna SPRÓBUJMY ZROBIĆ TO RAZEM

8 Stan faktyczny: Firma produkcyjna charakteryzująca się okresową sezonowością: Okres pełna moc produkcyjna (większa obsada na zmianach) Okres produkcja zmniejszona (mniejsza obsada na zmianach) Dwa kluczowe działy: DDD NNN

9 W toku przeprowadzonej analizy zdefiniowano następujące obszary : Obowiązująca w firmie organizacja pracy determinuje naruszenie przepisów o czasie pracy, przede wszystkim w zakresie obowiązujących norm czasu pracy, jak równieŝ okresów odpoczynku; W sposób stały pracownicy przekraczają dopuszczalne przepisami normy czasu pracy, w tym równieŝ limity godzin nadliczbowych; W firmie systematycznie planowane są godziny nadliczbowe.

10 ZałoŜenia projektu i wstępne konkluzje Aktualny stan zatrudnienia w zespołach produkcyjnych (pracownicy pełnoetatowi) nie w pełni pokrywa zapotrzebowanie na pracę. Tworzone przez firmę harmonogramy pracy, aby wypełnić cały niezbędny czas, zawierają planowane godziny przekraczające pełny wymiar czasu pracy pracowników, a co za tym idzie równieŝ normy czasu pracy. ZałoŜenia: Praca 24 h/dobę w systemie podstawowym 8h na 3 zmiany Dni wolne od pracy: 24/12-01/01, 1/11 oraz okres świąt Wielkanocnych (sobota, niedziela poniedziałek). Okres pełna moc produkcyjna (większa obsada na zmianach) Okres produkcja zmniejszona (mniejsza obsada na zmianach) 9

11 ZałoŜenia projektu i konkluzje a) DZIAŁ WWW W celu dokonania oszacowania zasobów niezbędnych do zabezpieczenia procesu produkcyjnego przez 35 maszyn dokonaliśmy, w oparciu o obowiązujące w Polsce normy czasu pracy, kalkulacji zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji produkcji. W okresie styczeń sierpień, przy pełnej mocy produkcyjnej, potrzeba zgodnie z przekazanymi danymi co najmniej 8 osób na zmianie (7 pracowników operacyjnych + kierownik zmiany) Ilość dni roboczych w okresie (bez dni wolnych kiedy wstrzymana jest produkcja): 239 dni * 24h pracy maszyn* 8 osób = godzin roboczych W okresie wrzesień-grudzień, przy ograniczonej produkcji, potrzeba zgodnie z przekazanymi danymi co najmniej 5 osób na zmianie (4 pracowników operacyjnych + kierownik zmiany) Ilość dni roboczych w okresie(bez dni wolnych kiedy wstrzymana jest produkcja): 113 dni * 24h pracy maszyn * 5 osób = godzin roboczych 10

12 ZałoŜenia projektu i konkluzje Razem w roku : godzin Ilość roboczogodzin na pracownika: 252 (łączna liczba dni roboczych w roku zgodnie z obowiązującymi normami) 26 (liczba dni urlopu wypoczynkowego) = 226 dni * 8h (norma dzienna)= h efektywny czas pracy pracownika po zabezpieczeniu prawa pracownika do corocznego płatnego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego / = 33 osoby (w tym 4 kierowników) Obecny stan zatrudnienia pracowników działu WWW : 28 pracowników 4 kierowników 11

13 ZałoŜenia projektu i konkluzje b) DZIAŁ NNN W okresie styczeń sierpień, przy pełnej mocy produkcyjnej, potrzeba zgodnie z przekazanymi danymi co najmniej 3 osoby na zmianie Ilość dni roboczych w okresie (bez dni wolnych kiedy wstrzymana jest produkcja): 239 dni * 24h pracy maszyn * 4 osoby = godzin roboczych W okresie wrzesień-grudzień, przy ograniczonej produkcji, potrzeba zgodnie z przekazanymi danymi co najmniej 3 osoby na zmianie Ilość dni roboczych w okresie (bez dni wolnych kiedy wstrzymana jest produkcja): 113 dni * 24h pracy maszyn * 3 osoby = godzin roboczych

14 ZałoŜenia projektu i konkluzje Razem w roku : godzin Ilość roboczo godzin na pracownika: 252 dni (łączna liczba dni roboczych w roku zgodnie z obowiązującymi normami) 26 dni (liczba dni urlopu wypoczynkowego) = 226 dni * 8h (norma dzienna) = h efektywny czas pracy pracownika po zabezpieczeniu prawa pracownika do corocznego płatnego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego / = 17 osób Obecny stan zatrudnienia pracowników działu DDD: 13 pracowników

15 ZałoŜenia projektu i konkluzje Łączne zapotrzebowanie na pracowników produkcji wynosi minimum 33 pracowników działu WWW + 17 pracowników działu DDD = 50 osób (w tym 4 kierowników) + kierownik działu DDD pracujący w godzinach PowyŜsza kalkulacja dostępnych godzin roboczych pracownika (1808 h w roku) nie uwzględnia innych niŝ urlopy wypoczynkowe, nieprzewidzianych nieobecności pracowników (np. chorób). Z otrzymanych przeanalizowanych materiałów wynika, Ŝe w okresie styczeń-październik 2012 roku dni absencji spowodowanych chorobami było 523 dni na 46 zatrudnionych osób (czyli średnio ok. 12 dni /96 godz. na osobę). Takie dodatkowe absencje, stanowiące ok. 5% potencjalnego czasu pracy, niewątpliwie generują dodatkowe godziny nadliczbowe.

16 Podsumowanie Analiza stanu osobowego przedsiębiorstwa opierała się na twardych danych przekazanych przez przedstawicieli firmy, sygnalizujących wyraźną i uciąŝliwą w organizacji pracy sezonowość. Poza wynikającym w tego faktu przekraczaniem norm czasu pracy, nie znaleziono innych uchybień w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Pracownicy odpowiedzialni za planowanie i rozliczanie czasu pracy znają, rozumieją i prawidłowo stosują przepisy ustawodawstwa polskiego w zakresie czasu pracy, a ewentualne nieprawidłowości wynikają tylko i wyłącznie z niewystarczającej obsady personelu produkcyjnego.

17 Rekomendacje, czyli rozwiązania jakie udało nam się wypracować Zaproponowano wprowadzenie czteromiesięcznych okresów rozliczeniowych dla pracowników działów produkcyjnych rozłoŝonych tak, aby przynajmniej dwa z nich mogły obejmować częściowo okresy pełnej produkcji oraz okresy gdzie jest ona zmniejszona. Będą one uwzględniały sezonowość prac produkcyjnych, co pozwoli ograniczyć ilość godzin nadliczbowych. Zaproponowano, aby okresy rozliczeniowe układały się następująco: 1. Listopad luty 2. Marzec czerwiec 3. Lipiec październik Rozwiązanie to umoŝliwia planowanie większej ilości godzin w okresach wzmoŝonej produkcji i zmniejszenie liczby godzin pracy w okresach ograniczonej aktywności.

18 Rekomendacje, czyli rozwiązania jakie udało nam się wypracować Zaproponowano dokonanie stosownej zmiany w obowiązującym w firmie Regulaminie Pracy, regulującej częstotliwość przygotowywania harmonogramów pracy (przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego) oraz wprowadzenie moŝliwości dokonywania zmian w harmonogramie pracy w trakcie miesiąca (nie później niŝ na 24 godziny przed przewidywaną zmianą), w wyniku szczególnych potrzeb pracodawcy, których nie dało się przewidzieć, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody pracownika. Dzięki temu rozwiązaniu moŝliwe będzie planowanie pracy w zaleŝności od potrzeb oraz dokonywanie zmian w harmonogramie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w trakcie planowania harmonogramu pracy na dany okres rozliczeniowy. UmoŜliwi to zapewnienie pracownikom dobowego oraz tygodniowego wypoczynku, a takŝe zachowanie zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy

19 Rekomendacje, czyli rozwiązania jakie udało nam się wypracować Zaproponowano dokonanie stosownej zmiany w obowiązującym Regulaminie Pracy zmniejszającej dotychczas przewidziany maksymalny limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, co dostosowałoby go do obowiązujących w tym zakresie interpretacji zarówno Ministerstwa Pracy jak i GIP.

20 Uwaga Aktualnie polski ustawodawca planuje przeprowadzenie zmian w zakresie przepisów o czasie pracy, polegających m. in. na moŝliwości przedłuŝania okresów rozliczeniowych nawet do 12 miesięcy. W przyszłości takie rozwiązanie umoŝliwiłoby duŝo większą elastyczność przy planowaniu czasu pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy. Pozwoliłoby ono równieŝ na rozwiązanie aktualnych problemów wynikających w duŝej mierze z obecnie istniejących ograniczeń. Jednak na dzień dzisiejszy musimy poruszać się w ramach obowiązujących przepisów. 19

21 Stolik tematyczny Zapraszam do stolika tematycznego 20

22 Dziękuję za uwagę Monika Smulewicz Dyrektor Zarządzająca HR & Payroll Partner E: Grant Thornton FPA Outsourcing sp. z o.o. ul. Chłodna 52, Warszawa T:

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. www.pip.gov.pl

Czas pracy. www.pip.gov.pl Czas pracy Stan prawny październik ik2012 2 r. www.pip.gov.pl Czas pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą do systemu prawa pracy jest możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 R.

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 R. NASZĄ MISJĄ JEST AKTYWNE WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW I MENADŻERÓW W BUDOWIE WARTOŚCI POPRZEZ STOSOWANIE KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ ZGODNIE Z RZECZYWISTYMI POTRZEBAMI ICH PRZEDSIĘBIORSTWA WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014

Bardziej szczegółowo