Makroekonomiczny Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER b

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makroekonomiczny Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER b"

Transkrypt

1 Pierwszy w Polsce barometr koniunktury giełdowej Makroekonomiczny Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER b Pomaga ustalić, czy na giełdzie warszawskiej mamy hossę czy bessę Przewiduje punkty zwrotne na rynkach akcji w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem gospodarczym Jest pomocny w procesie taktycznej alokacji aktywów Opis produktu Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian w horyzoncie średnioterminowym, zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce (3,5-4 letnim). WIGTRACER jest zbudowany wyłącznie w oparciu o zestaw odpowiednio dobranych polskich zmiennych makroekonomicznych reprezentujących sferę realną i finansową gospodarki. Selekcja zmiennych do budowy barometru została dokonana w oparciu o analizę synchronizacji (współbieżności) mierników makroekonomicznych względem indeksu WIG. Do budowy barometru wykorzystano zmienne spełniające kryterium największego wyprzedzenia względem indeksu giełdowego oraz wykazujące wysoką siłę powiązania z tym indeksem. Zmienne zakwalifikowane do budowy WIGTRACER opisują najważniejsze sfery życia gospodarczego determinujące zachowanie się koniunktury giełdowej: mierniki podaży pieniądza, krótko i długoterminowe stopy procentowe, zachowanie się kursu złotego względem innych walut, mierniki inflacji oraz zmienne opisujące sytuację w sektorze bankowym i produkcyjnym. Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru są: Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem. Selekcja została dokonana tak aby spełnić warunek reprezentatywnościobjęcia swoim zasięgiem najważniejszych sfer życia gospodarczego opisujących koniunkturę giełdową. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań. 1

2 Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych. WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007 oraz 2011 roku. Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER dostępny jest w menu Analiza makro Barometr koniunktury giełdowej. Jak stosować? WIGTRACER pomaga ustalić orientacyjnie, czy na rynku akcji w Polsce mamy hossę lub bessę. Z reguły podążanie wskaźnika w dół oznacza, że gospodarka jest w fazie spowolnienia gospodarczego lub recesji gospodarczej. Zwykle takiemu stanowi gospodarki towarzyszy bessa na rynkach akcji. Zwykle, choć nie zawsze. Przykładem może być okres w latach , kiedy gospodarka wyraźnie zwolniła. W tym czasie giełda nie zareagowała na to krótkotrwałe spowolnienie gospodarcze i rosła, choć w wolniejszym tempie. 2

3 Odmiennie tendencja wzrostowa wskaźnika (trend) oznacza poprawę wskaźników ekonomicznych, a w gospodarce mamy fazę ożywienia gospodarczego lub ekspansji gospodarczej, czemu towarzyszą wzrosty na rynku akcji. WIGTRACER w niektórych punktach zwrotnych WIG działał jako wskaźnik wyprzedzający giełdę. Na powyższym schemacie kolorem zielonym oznaczono górne punkty zwrotne cyklu giełdowego i gospodarczego a kolorem szarym dolne punkty zwrotne. WIGTRACER okazał się dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym górnych punktów zwrotnych koniunktury giełdowej w latach 2007 oraz w latach W 2009 roku dolny punkt zwrotny został nieznacznie wyprzedzony natomiast nie sprawdził się podczas formułowania ostatniego dna na przełomie 2012/13. Mimo, że gospodarka jeszcze zwalniała, indeks WIG rozpoczął wzrosty wcześniej. WIGTRACER podobnie jak WIG ma nieregularny przebieg. O ile ex post możemy stwierdzić, że miała miejsce zmiana kierunku trendu wskaźnika, to analizując bieżące odczyty nie mamy pewności, że mamy do czynienia z trwałą tendencją i zmianą trendu na giełdzie. Dlatego zalecamy śledzenie przebiegu WIGTRACER wygładzonego, poddanego procedurze wygładzania (eliminacji wartości ekstremalnych i przypadkowych), co łatwiej pozwala uchwycić zmiany tendencji na giełdzie (funkcja pod wykresem pokaż WIGTRACER wygładzony). Dużym ułatwieniem jest śledzenie przebiegu WIGTRACER na kompasie inwestycyjnym, w którym zastosowano procedurę wygładzania wskaźnika i tym samym zapewniono jego regularny przebieg. Kompas inwestycyjny pozwala ustalić, czy giełda znajduje się w fazie wzrostowej poniżej trendu, wzrostowej powyżej trendu, spadkowej powyżej trendu oraz spadkowej poniżej trendu. Podążanie wskazówki na północ sygnalizuje tendencję wzrostową, z kolei ruch wskazówki na południe tendencję spadkową. Dolne i górne punkty zwrotne wyznaczane są orientacyjnie w punktach przechodzenia wskazówki odpowiednio dla szczytu z fazy W4 do fazy N1 oraz dla dna z fazy E4 do fazy S1. Punkty nie zawsze pokryją się z tym co widzimy na wykresie, co jest związane z dekompozycją oryginalnych danych. 3

4 Dobrym rozwiązaniem jest prześledzenie zachowania się wskaźnika samodzielnie wykorzystując belkę z suwakiem. Przesunięcie suwaka w prawo lub lewo powoduje ruch wskazówki i jednoczesne przemieszczanie się kropki na wykresie. Pozycja wskazówki odpowiada aktualnemu odczytowi wskaźnika na standardowym wykresie i pozwala na wyciągnięcie własnych wniosków z obserwacji. Odpowiedzi na pytanie Jak zarabiać można udzielić w jednym zdaniu. Miej akcje jak wskaźnik podąża na północ i pozbywaj się akcji jak wskazówka podąża na południe. Oczywiście to pewne uproszczenie rzeczywistości. Barometr ma służyć do opisania orientacyjnych kierunków zmian i należy mieć na uwadze jego zadanie, poznać jego wady i zalety. WIGTRACER nie działa jak wyrocznia, jak żadne z narzędzi. Ma pomóc w syntetycznej, szybkiej ocenie tego co dzieje się w gospodarce z perspektywy przyszłego zachowania się WIG. WIGTRACER w pytaniach i odpowiedziach (Q&A) Co to jest barometr koniunktury? Barometrami koniunktury (ang. business cycle indicators) określa się zestaw odpowiednio dobranych wskaźników statystycznych, czułych na wahania koniunktury oraz zbudowanych na ich podstawie wskaźników złożonych (zbiorczych). Barometry koniunktury służą zazwyczaj do orientacyjnej oceny stanu koniunktury i przewidywanych kierunków jej zmiany. Wskaźniki te konstruowane są zazwyczaj w oparciu o empiryczne obserwacje zależności między wybranymi wielkościami ekonomicznymi. Istotą metody barometrów jest zidentyfikowanie relacji między zjawiskami ekonomicznymi a faktycznym przebiegiem cyklu koniunkturalnego. Jakie są zalety barometru WIGTRACER? Analizuje bieżącą sytuację makroekonomiczną i umożliwia na jej podstawie dokonywanie krótkookresowych prognoz miesięcznych odnoszących się do indeksu WIG; Jest dobrym narzędziem do prognozowania punktów zwrotnych i kierunków zmian w cyklu giełdowym w horyzoncie średnioterminowym, zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce (cykl 3,5 4 letni); Odtwarza przebieg wahań cyklicznych i pozwala na analizę budowy morfologicznej tego cyklu; Dzięki zastosowaniu w ocenach i prognozach koncepcji wskaźnika złożonego daje syntetyczną informację na temat tej części stanu koniunktury, która odpowiada za wyjaśnienie zachowania się giełdy; Charakteryzuje się relatywnie łatwiejszą metodologią budowania w porównaniu do złożonych modeli ekonometrycznych. 4

5 Jakie są wady barometru WIGTRACER? Nie wyjaśnia kompleksowo mechanizmu zachowania się giełdy. Zbudowany jest wyłącznie w oparciu o zmienne makroekonomiczne, a nie uwzględnia innych ważnych czynników wpływających na giełdę, takich jak przepływów pieniężnych, sytuacji w gospodarce i na rynkach zagranicznych, analizy fundamentalnej i branżowej. Dlatego nazywamy go makroekonomicznym barometrem koniunktury giełdowej. Nie opisuje całokształtu zmian aktywności gospodarczej, uwzględnia tylko pewien wycinek wskaźników ekonomicznych wybranych w oparciu o powiązania współbieżności. Nie daje pewności, że sekwencje zmian, które zaobserwowano w przeszłości wystąpią w następnych cyklach. Nie informuje o natężeniu i amplitudzie wahań cyklicznych (procedury statystyczne przekształcają dane np. dekompozycja szeregów, normalizacja zmiennych). Kiedy się dobrze sprawdza? Cechą charakterystyczną cykliczności polskiej giełdy jest występowanie wydłużonych faz wzrostowych. WIGTRACER wyprzedził górny punkt zwrotny, jednakże dolnych punktów zwrotnych może nie wyprzedzić z wyprzedzeniem. Wskaźnik ten należy stosować to orientacyjnej oceny stanu gospodarki, wyznaczenia czy jesteśmy wysoko czy nisko w cyklu koniunkturalnym i na tej podstawie podejmować decyzje o alokacji w akcje. Warto prześledzić historyczne zachowanie barometru jednakże nie mamy pewności czy sekwencje zmian się powtórzą. Czy jest jakieś alternatywne rozwiązanie?. Jak dotychczas nikt w Polsce i na świecie nie obliczył (w każdym razie nie publikuje) barometru dla polskiej giełdy opartego o dane makro. Jest to pierwszy w Polsce barometr oparty wyłącznie o dane makroekonomiczne. Istnieją liczne wskaźniki wyprzedzające takie jak PENGAB, PMI, wskaźniki GUS obliczane metodą testu koniunktury, WWK Instytutu BIEC jednakże te odnoszą się do gospodarki, nie do giełdy. Czy WIGTRACER spełnia kryteria stawiane barometrom? Kryteria stawiane barometrom podczas ich budowy to reprezentatywność, zgodność, sposób kształtowania się oraz dostępność danych. Reprezentatywność została spełniona ponieważ wyselekcjonowane zmienne obejmują najważniejsze obszary makroekonomii wpływające na giełdę: stopy procentowe długo i krótkoterminowe, poziom inflacji, podaż pieniądza, ocena sytuacji w sektorze bankowym i w sektorze produkcyjnym, zachowanie się złotego względem najważniejszych walut. Zgodność to wyprzedzenie, opóźnienie powinno zmieniać się w sposób regularny. Sposób kształtowania się to łatwa identyfikacja faz, punktów zwrotnych wahań. Warunek został spełniony dzięki zastosowaniu procedur ekstrakcji cykli koniunkturalnych. Analiza zachowania się zmiennych w okresie od 2001 do 2013 potwierdziła występowanie regularnych wahań cyklicznych zmiennych użytych do budowy barometru, co nie jest gwarantem, że sekwencja zdarzeń się powtórzy (zobacz wady barometrów koniunktury). Dostępność danych została spełniona ponieważ wszystkie dane są dostępne w Polskiej statystyce. Są to publikowane w interwałach miesięcznych. W przypadku danych dziennych i intraday do wyliczenia barometru przyjęto dane na koniec miesiąca kalendarzowego. Do opisów wybranych fragmentów wykorzystano poniższe pozycje literaturowe: Hubner, Marek Lubiński, Witold Małecki, Zbigniew Matkowski, Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa Lubiński M. Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa. 5

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Jacek Stąpała* W LATACH 1998 2011

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Jacek Stąpała* W LATACH 1998 2011 Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Jacek Stąpała* TEMPO ZMIAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ I GIEŁDOWEJ W POLSCE W LATACH 1998 2011 WPROWADZENIE Giełda papierów wartościowych traktowana

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne

Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne Inwestując na rynkach akcji, walut i towarów codziennie spotykamy się z informacjami o publikowanych wskaźnikach i odczytach ekonomicznych. Do inwestorów

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewolucji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych I. Rola analizy technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych I.1 Pojęcie analizy technicznej I.1.1 Definicja analizy technicznej oraz przesłanki jej stosowania Nie warto zaczynać prezentacji narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Analiza cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych z wykorzystaniem elementów analizy technicznej

Analiza cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych z wykorzystaniem elementów analizy technicznej 51 UKD: 338.53(100)-044.96:338.516.22-084.2:622.333:662.66:339.172-084.2(100) Analiza cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych z wykorzystaniem elementów analizy technicznej Dr inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie Wydawca: Joanna Perzyńska Redaktor merytoryczny: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: Mark Evans/iStockphoto.com Recenzent: prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO Streszczenie Kryzys na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Odwrócona Krzywa Dochodowości Jako Predykator Recesji w Gospodarce

Odwrócona Krzywa Dochodowości Jako Predykator Recesji w Gospodarce UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY Kierunek: Ekonomia Studia: Jednolite magisterskie Odwrócona Krzywa Dochodowości Jako Predykator Recesji w Gospodarce Michał Gozdera nr albumu 259521

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 4 (LXII LXIII) 2009 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski * NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Wstęp Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo