Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby czynników wytwórczych, identyfikować różnice między wymianą barterową i wymianą towarową, rozróżnić usługi materialne i niematerialne, dostateczny wykazać związek pomiędzy stopniem zaspokojenia potrzeb a aktywnością gospodarczą, określić istotę towaru i jego cechy, scharakteryzować cechy, formy i funkcje współczesnego pieniądza, wyjaśnić, na czym polega proces gospodarowania, wymienić podstawowe problemy ekonomiczne, identyfikować rodzaje potrzeb człowieka i ich cechy, wymienić podstawowe systemy ekonomiczne, porównać definicje przedmiotu ekonomii, dobry zaplanować racjonalne gospodarowanie własnymi zasobami, uzasadnić konieczność dokonywania wyborów ekonomicznych, określać koszt alternatywny decyzji gospodarczych, określić podstawowe różnice między systemami, uzasadnić, dlaczego współcześnie dominuje gospodarka mieszana, objaśnić przedmiot badań ekonomii w skali mikro i makro, objaśnić cechy potrzeb człowieka, 1

2 bardzo dobry wyjaśnić zjawisko rzadkości, wskazać czynniki wpływające na dynamikę potrzeb, uzasadnić, że współczesna gospodarka jest gospodarką towarowo-pieniężną, uzasadnić znaczenie kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości, scharakteryzować wzajemnie ze sobą powiązane problemy ekonomiczne, wyjaśnić na czym polega racjonalne gospodarowanie, porównać, jak w poszczególnych typach gospodarek są rozwiązywane problemy ekonomiczne, Dział II Rynek wyjaśnić, czym jest rynek z ekonomicznego punktu widzenia, sklasyfikować rodzaje rynku, wyróżnić rodzaje rynku ze względu na przedmiot wymiany, rozróżnić rynek producenta i rynek konsumenta, dostateczny objaśnić cechy i zjawiska warunkujące sprawne funkcjonowanie rynku, określić istotę popytu rynkowego, objaśnić, jakie czynniki powodują zmiany popytu na dobro (czynniki pozacenowe), wymienić czynniki powodujące zmianę ilości nabywanego dobra objaśnić, jakie czynniki powodują zmiany podaży (czynniki pozacenowe), określić czynniki powodujące zmianę ilości oferowanego dobra (wielkości podaży), określić istotę mechanizmu rynkowego, 2

3 dobry określić istotę ceny, określić warunki równowagi rynkowej na rynku danego dobra, określić postacie nierównowagi, odróżnić nadwyżkę i niedobór, wyjaśnić, jakie prawo ilustruje krzywa popytu i uzasadnić jej kształt, wykreślić krzywą podaży i uzasadnić jej kształt, scharakteryzować mechanizm równoważenia rynku w sytuacji nadwyżki i w sytuacji niedoboru, określić istotę elastyczności popytu i jej rodzaje, objaśnić prostą cenową elastyczność popytu, obliczyć współczynnik prostej cenowej elastyczności popytu, bardzo dobry określić rodzaje popytu w zależności od wartości współczynnika, uzasadnić konieczność podziału dóbr poprzez rynek, scharakteryzować funkcje rynku, wskazać przyczyny zachwiania równowagi rynkowej, określić wpływ zmian popytu i zmian podaży na cenę równowagi i ilość równowagi, wyjaśnić, dlaczego popyt na pewne dobra jest wysoce elastyczny a na inne mało elastyczny lub sztywny. Dział III Formy organizacyjne przedsiębiorstw podać przykłady monopolistów w gospodarce polskiej, uzasadnić, dlaczego monopolista może dyktować ceny, 3

4 dostateczny podać przykłady konkurencji monopolistycznej w gospodarce polskiej, objaśnić podstawowe różnice między konkurencją monopolistyczną i oligopolem, podać przykłady oligopolu w gospodarce polskiej, scharakteryzować zachowania firm na rynku konkurencji monopolistycznej i ich skutki dla konsumentów, podać przykłady kosztów stałych i kosztów zmiennych, wyjaśnić, czym jest działalność gospodarcza, scharakteryzować model konkurencji doskonałej, wyjaśnić, kim jest przedsiębiorca, dobry wyjaśnić na czym polega współzależność firm w oligopolu, scharakteryzować model pełnego monopolu, rozróżnić podstawowe formy prawno organizacyjne przedsiębiorstw, rozpoznać przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną, określić skutki posiadania i nieposiadania osobowości prawnej, określić istotę działalności produkcyjnej, zidentyfikować podstawowe cele producenta, scharakteryzować podstawowe decyzje ekonomiczne producenta, rozróżnić stałe i zmienne czynniki produkcji, objaśnić podstawowe cechy przedsiębiorstwa, bardzo dobry sklasyfikować koszty produkcji, obliczyć koszty zmienne i koszty całkowite, wykreślić krzywe kosztów stałych, zmiennych i całkowitych, objaśnić wpływ wielkości produkcji na poznane rodzaje kosztów, 4

5 Dział IV Formy inwestowania, oszczędzania, polityka fiskalna. objaśnić różnice pomiędzy inwestowaniem a oszczędzaniem, rozróżnić formy oszczędzania i inwestowania, dostateczny porównać podstawowe formy inwestowania pod względem korzyści i ryzyka, wymienić towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce, określić istotę polityki fiskalnej, wymienić cele gospodarcze i społeczne realizowane przy pomocy polityki fiskalnej, określić istotę i rodzaje rynku kapitałowego, porównać rynek pierwotny i rynek wtórny, dobry wskazać możliwości zakupu papierów wartościowych na rynku pierwotnym i wtórnym, określić istotę i funkcje giełdy papierów wartościowych, przedstawić genezę i status prawny Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wymienić i porównać rodzaje rynku giełdowego, wymienić czynniki determinujące wybór biura maklerskiego, wymienić rodzaje polityki fiskalnej, scharakteryzować wpływ polityki ekspansywnej i polityki restrykcyjnej na sytuację gospodarczą, określić istotę banku komercyjnego, określić istotę banku centralnego, wymienić funkcje banku centralnego, rozróżnić i podać przykłady funkcji banku centralnego, 5

6 bardzo dobry wymienić i porównać podstawowe systemy notowań giełdowych, wymienić i porównać podstawowe indeksy giełdowe, objaśnić rolę Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wskazać działania ekspansywne i działania restrykcyjne, scharakteryzować wykorzystanie podatków i wydatków budżetowych do realizacji celów gospodarczych i społecznych, Dział V Wskaźniki makroekonomiczne, bezrobocie, inflacja. określić istotę bezrobocia, określić istotę rynku pracy, uzasadnić znaczenie pracy w życiu człowieka, wyjaśnić, kiedy mamy do czynienia z inflacją, rozróżnić mierniki inflacji, wyjaśnić pojęcia: cykl, koniunktura i cykl koniunkturalny, zdefiniować Produkt Narodowy Brutto i Produkt Krajowy Brutto, dostateczny wyjaśnić, dlaczego praca ludzka jest specyficznym czynnikiem wytwórczym, określić istotę podaży pracy, określić istotę popytu na pracę, wymienić rodzaje bezrobocia, scharakteryzować rodzaje inflacji wyróżniane ze względu na jej tempo i przyczyny, scharakteryzować fazy klasycznego cyklu koniunkturalnego, określić różnice między PNB i PKB, 6

7 dobry uzasadnić, dlaczego popyt na pracę jest popytem pochodnym, obliczyć i zinterpretować współczynnik aktywności zawodowej, wymienić i objaśnić czynniki wpływające na podaż pracy, wymienić i objaśnić czynniki wpływające na popyt na pracę, wyjaśnić, kiedy mamy do czynienia z deflacją scharakteryzować konsekwencje społeczne i ekonomiczne inflacji, wskazać instrumenty polityki antyinflacyjnej państwa, scharakteryzować instrumenty ograniczania inflacji podażowej i popytowej, scharakteryzować fazy cyklu w gospodarce mieszanej, scharakteryzować metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego, wyjaśnić, dlaczego realny PKB per capita nie jest dobrym miernikiem rozwoju gospodarczego i dobrobytu, bardzo dobry uzasadnić, że oficjalne miary bezrobocia nie obejmują bezrobocia ukrytego, scharakteryzować konsekwencje społeczne i ekonomiczne bezrobocia, określić tendencje na rynku pracy w Polsce, scharakteryzować instrumenty polityki makroekonomicznej i polityki mikroekonomicznej, wyjaśnić zależności między instrumentami polityki państwa i rodzajami bezrobocia, określić przyczyny zmian stopy bezrobocia w Polsce, wskazać instrumenty polityki antyinflacyjnej w gospodarce polskiej i ich efekty, ocenić skuteczność metod oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego, wyjaśnić, dlaczego PNB nie odzwierciedla faktycznej kondycji gospodarki, celujący 7

8 otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe i ponadpodstawowe oraz opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania: wykazywał zainteresowanie ekonomią w skali mikro i makro, aktywnie pracował podczas lekcji, samodzielnie zdobywał wiedzę, korzystając z różnych mediów i prezentował ją innym uczniom, wykazywał się ponadprogramową wiedzą z ekonomii, wykonywał zadania ponadprogramowe. 8

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8 1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR:

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: PROGRAM NAUCZANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: LICEUM I TECHNIKUM PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROMAN SOBIECKI (Program dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Z ostał on opracow any zgodnie z podstaw ą programow ą z dnia 26 lutego 2002 roku.

Z ostał on opracow any zgodnie z podstaw ą programow ą z dnia 26 lutego 2002 roku. Ekonomia Stosow ana PROGRAM NAUCZANIA DO PRZEDMIOT U PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KSZTAŁCENIE OGÓ LNE W ZAKRESIE PODSTAWOWY M DLA UCZNIÓ W LICEÓ W OGÓ LNOKSZTAŁCĄ CYCH, LICEÓ W PROFILOWANYCH I T ECHNIKÓ

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo