Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?"

Transkrypt

1 Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe, ma duże znaczenie z punktu widzenia inwestorów. Próby przewidzenia przyszłego zachowania kursów walorów na bazie czynników determinujących notowania papierów wartościowych, w tym danych makro, mogą sprzyjać osiąganiu wyższych stóp zwrotu z inwestycji. Analizy relacji między zachowaniem rynku akcji a aktywnością gospodarki w największym stopniu przeprowadzane były oczywiście na gruncie amerykańskim. Warto prześledzić, jakie tendencje można zaobserwować na polskim rynku. Do oficjalnych odczytów makroekonomicznych zaliczają się m.in. dane o PKB, produkcji przemysłowej, stopie bezrobocia, inflacji czy bilansie handlowym. Należą one do grupy wskaźników opóźnionych, co oznacza, że wskazują na historyczne zmiany koniunktury i są publikowane z dużym, często nawet kilkunastotygodniowym opóźnieniem. Bez wątpienia niektóre z danych makro wywołują silną reakcję rynku, podczas gdy wpływ innych na rynki akcji wydaje się o wiele trudniejszy do jednoznacznej interpretacji. Przykładem tych drugich mogą być chociażby dane o poziomie deficytu w rachunku bieżącym. Wpływ zmian stóp procentowych na koniunkturę rynkową Do istotnych danych zaliczyć należy z pewnością zmiany stóp procentowych, które wywierają wpływ na kształt koniunktury rynkowej, gdyż fundamentalna wartość notowanych spółek wynikająca z modeli wyceny uzależniona jest od sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo. Z kolei stopa dyskontowa jest sumą stopy wolnej od ryzyka powiększonej o premię za ryzyko, zatem zmiany stopy procentowej bezpośrednio przekładają się na bieżącą wartość wewnętrzną spółki. Co więcej, zmiany oczekiwań co do przyszłego charakteru polityki monetarnej mogą determinować zachowanie kursów banków, gdyż ich wyniki są szczególnie wrażliwe na zmiany stóp procentowych. Cykl koniunkturalny a giełda Ponadto, istotne znaczenie ma analiza aktualnej fazy cyklu koniunkturalnego. Jednym z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych pozwalających określić, w jakim stanie znajduje się gospodarka danego kraju, jest dynamika zmian Produktu Krajowego Brutto. PKB pokazuje łączną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym roku na terenie danego kraju. Wahania koniunktury makroekonomicznej przekładają się na popyt na produkty wytwarzane bądź usługi świadczone przez przedsiębiorstwa, a to z kolei wpływa na wypracowywane zyski. Analizę relacji pomiędzy kwartalnymi zmianami polskiego PKB a dynamiką indeksu WIG przedstawia Wykres 1., który wskazuje, że indeksy giełdowe wyprzedzają zmiany w gospodarce. Wykres 1. Kwartalne zmiany polskiego PKB a dynamika indeksu WIG 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% 24/12 25/6 25/12 26/6 26/12 27/6 27/12 28/6 28/12 29/6 29/12 21/6 21/ WIG 12M PKB r/r Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i GPW

2 Informacje o dynamice PKB mogą mieć różny wpływ na notowania akcji spółek cyklicznych i defensywnych. Branże cykliczne cechują się większą wrażliwością wyników finansowych spółek na wahania tempa wzrostu gospodarczego w stosunku do spółek defensywnych, których wyniki wykazują się większą stabilnością (np. przedstawiciele sektora użyteczności publicznej). Co więcej, zmiany rynkowej wartości aktywów finansowych posiadanych przez gospodarstwa domowe wskutek wahań kursów akcji mogą wpłynąć na zmiany nastrojów konsumentów. W efekcie dobra koniunktura może przyczynić się do zwiększenia tempa konsumpcji prywatnej, a zła odpowiednio do jej zmniejszenia. Jest to zatem przykład odwrotnego mechanizmu jak koniunktura na rynku akcji może przełożyć się na tempo zmian składowych PKB w kolejnych okresach. Zależność pomiędzy dynamiką produkcji przemysłowej i zmiennością indeksów giełdowych Uczestnicy rynku akcji kierują się również oczekiwaniami co do przyszłego kształtowania się dynamiki produkcji przemysłowej. Analizę powiązań pomiędzy zachowaniem szerokiego indeksu polskiej giełdy WIG a zmianami produkcji przemysłowej przedstawia Wykres 2. Wykres 2. Zmiany produkcji przemysłowej a dynamika indeksu WIG,8,6,4,2 -,2 -,4,2,15,1,5, -,5 -,1 -,6 24/12 25/8 26/4 26/12 27/8 28/4 28/12 29/8 21/4 21/12 -,15 WIG 12M Produkcja przemysłowa r/r Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i GPW Monitorowanie zjawisk zachodzących w gospodarce oraz fazy cyklu koniunkturalnego, w której aktualnie się ona znajduje jest istotne, lecz należy pamiętać, że dane historyczne prawdopodobnie znajdują już swoje odzwierciedlenie w cenach. Ważniejsze wydaje się zatem przewidywanie przyszłego stanu gospodarki. Za wskaźnik wyprzedzający w stosunku do zmian produkcji przemysłowej w Polsce uważany jest indeks PMI publikowany przez Markit Economics w pierwszy roboczy dzień miesiąca. Powstaje on na bazie ankiet przeprowadzanych wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw oceniającej zmiany produkcji, zamówień, zatrudnienia, zapasów czy cen. Wartością graniczną wskaźnika jest 5 pkt., powyżej której sygnalizowana jest poprawa w stosunku do ubiegłego miesiąca, a wartości niższe oznaczają pogorszenie sytuacji.

3 Wykres 3. Zmiany produkcji przemysłowej i indeksu PMI dla przemysłu /6 28/1 29/2 29/6 29/1 21/2 21/6 21/1 211/ Produkcja przemysłowa PMI Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bankier.pl i GUS Wpływ kursu walutowego na realizowane stopy zwrotu Wpływ kursu walutowego na koniunkturę na rynku akcji ma znaczenie z punktu widzenia odpowiedzi na pytanie, czy aprecjacja bądź deprecjacja krajowej waluty przekłada się na osiąganą stopę zwrotu. Teoretycznie, osłabienie waluty krajowej względem walut obcych powinno sprzyjać osiąganiu wyższych stóp zwrotu, gdyż eksport krajowych przedsiębiorstw staje się bardziej opłacalny, na czym korzystają przede wszystkim akcje spółek przemysłowych. Ważniejszy z punktu widzenia koniunktury giełdowej wydaje się jednak sentyment inwestorów do rynków wschodzących, którego pogorszenie koreluje z osłabieniem krajowej waluty. Zależność pomiędzy zmianami indeksu WIG a kursem USDPLN przedstawia Wykres 4., który wskazuje, że każdy kluczowy szczyt dolara z reguły koresponduje z dołkiem na rynku akcji. Wykres 4. Zmiany indeksu WIG na tle kursu USDPLN ,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, WIG USDPLN Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bloomberga

4 Nastawienie inwestorów a trendy giełdowe Duże znaczenie dla kształtowania koniunktury giełdowej ma psychologiczne nastawienie inwestorów. Często wskazuje się, że na początku hossy uczestnicy rynku wykazują małą wiarę w nadejście trendu wzrostowego i nie doceniają fundamentalnych przesłanek przemawiających za zmianą koniunktury na giełdzie. Inaczej sytuacja wygląda w okolicach giełdowych szczytów, gdy nastroje są często zbyt optymistyczne, a inwestorzy ignorują symptomy zbliżającego załamania się koniunktury. Wydaje się zatem, że w analizie wpływu danych makro warto uwzględnić problem nastrojów uczestników rynku. O znaczeniu psychologii inwestowania w akcje świadczy popularność wskaźników mierzących poziom optymizmu uczestników rynku. Istotą tych wskaźników jest poprawianie się nastrojów konsumentów i przedsiębiorców w czasie hossy oraz ich pogarszanie w czasie bessy. Do grupy wskaźników wyprzedzających zmiany w gospodarce zalicza się indeksy nastrojów powstające na bazie przeprowadzonych sondaży. Z kolei pozytywne lub negatywne zapatrywania inwestorów instytucjonalnych co do przyszłego stanu koniunktury giełdowej wyraża przykładowo udział gotówki w aktywach funduszy inwestycyjnych. Wyprzedzające wskaźniki koniunktury Do kluczowych barometrów koniunktury w polskiej gospodarce należy Wyprzedzający Wskaźnik Koniunktury (WWK) publikowany co miesiąc przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC. Wartość wskaźnika jest obliczana w oparciu o 8 komponentów, przy czym dane pochodzą zarówno z GUS, jak i z sondaży. Wartość prognostyczna wskaźnika polega na odczytywaniu punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego. Jak pokazuje Wykres 5, WWK zwiastował załamanie koniunktury od połowy 27 r. tym samym wyprzedzając spadki indeksów giełdowych. Co więcej, wskaźnik osiągnął lokalne minimum na początku 29 r., zanim rozpoczęła się hossa na warszawskim parkiecie. Wykres 5. Wyprzedzający Wskaźnik Koniunktury (WWK) Źródło: Bankier.pl Popularnym wskaźnikiem nastroju jest powstający na bazie ankiet wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej GUS (Wykres 6.), który obrazuje oczekiwania gospodarstw domowych co do kształtowania się sytuacji gospodarczej w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Może on przyjmować wartości z przedziału od -1 pkt. do +1 pkt., ale w praktyce odczyty jeszcze nie osiągnęły dodatniej wartości. Historycznie wskaźnik poruszał się zgodnie z trendami na warszawskim parkiecie: nastroje konsumentów poprawiały się w okresie hossy, następnie nastąpiło załamanie trwające do II kwartału 29 r., po którym wartości wskaźnika zaczęły ponownie rosnąć. Wątpliwości co do wartości prognostycznej wskaźnika może jednak budzić obserwowane już pod koniec 21 r. pogorszenie ufności konsumenckiej, z którym w parze nie szło istotne pogorszenie sytuacji na rynku akcji.

5 Wykres 6. Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bankier.pl Podsumowując, należy podkreślić, że najlepszym wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę są same indeksy giełdowe, które dyskontują zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Nie bez kozery rynki akcji są uznawane za barometr przyszłego poziomu aktywności gospodarczej. Giełda dyskontuje wydarzenia w realnej gospodarce, a rynek akcji traktowany jest często jako miernik przyszłego stanu koniunktury. Zmienne makroekonomiczne nie pozostają bez wpływu na zmiany kursów walorów, kondycja gospodarki determinuje bowiem koniunkturę na giełdzie, a tempo wzrostu gospodarczego przekłada się na wartość notowanych spółek. Opracowanie: Edyta Kasprzak Młodszy Analityk

Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne

Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne Inwestując na rynkach akcji, walut i towarów codziennie spotykamy się z informacjami o publikowanych wskaźnikach i odczytach ekonomicznych. Do inwestorów

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 23 Warszawa, czerwiec 2014 Warszawa, czerwiec 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Polski Bank Centralny powinien być gotów na dalsze obniżki stóp jeśli inflacja pozostanie

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 15 r. oraz prognoz na II kw. 15 r. Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010

KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010 KOMENTARZ RYNKOWY Maj 2010 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE PIOTR NOWAK jednak dezagregacja PKB pozostawia wiele do życzenia i możemy jedynie mieć nadzieję że spadek tak ważnej składowej jak inwestycje, był

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Analiza fundamentalna - szacuje wartość danej spółki na podstawie danych z otoczenia i samej

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

WSTĘP DO ANALIZY FUNDAMENTALNEJ WSTĘP DO ANALIZY FUNDAMENTALNEJ Analiza Fundamentalna skupia się na czynnikach zewnętrznych, które mogą spowodować zmiany wyceny danego instrumentu, pary walutowej, surowców czy indeksów. Zwolennicy Analizy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Październik 213 Podsumowanie Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo