Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 39/A/2014). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) zwanej dalej "Ustawą", udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. Pytanie nr 1: Pytanie do OPZ podrozdział 4.4 (s. 26)- Zamawiający wskazuje wymaganie posiadania mechanizmów wspierających przepływy pracy (Workflow) wraz z funkcjonalnością definiowania procesów obiegu dokumentów. Czy wystarczające jest rozwiązanie umożliwiające dodanie do systemu SPWT modułów graficznego definiowania procesów w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego procesów obiegu dokumentów dostosowania w organizacji zamawiającego? Tak Pytanie nr 2: Pytanie do OPZ podrozdział 4.7 (s. 18) - punkt 10. Zamawiający wymaga możliwości publikacji plików w strukturze katalogów. Czy publikacja oznacza publikację na stronie publicznej? Oraz czy struktura katalogów oznacza hierarchiczne dołączania plików? W przypadku funkcjonalności publikacji plików w strukturze katalogów publikacja nie oznacza publikacji na stronie publicznej. Struktura katalogów oznacza natomiast hierarchiczne dołączanie plików. Pytanie nr 3: Dokument OPZ-SPWT:. Rozdział 6 Portal informacyjny będzie dostępny poprzez subdomenę domeny Portalu TWON, co umożliwi utrzymywanie go w osobnej infrastrukturze serwerowej przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia spójności. Integracja obu portali obejmować będzie wspólny nagłówek i stopkę, które portal SPWT pobierać będzie na bieżąco (z ew. kilkuminutowym buforowaniem) z portalu TWON, który wystawi te elementy w postaci odseparowanej. Spójność wizualną zapewni projekt graficzny. - W jaki sposób portal SPWT pobierać będzie na bieżąco nagłówek oraz stopkę (za pomocą jakiej technologii)? - Czy nagłówek i stopka będą wyłącznie elementami graficznymi? Czy zawierać będą inne elementy (np. menu, linki,... etc). Portal TWON wystawi nagłówek oraz stopkę w postaci fragmentów HTML o uzgodnionej strukturze, gotowych do zamieszczenia w kodzie portalu informacyjnego. Portal SPWT będzie je pobierał cyklicznie poprzez zapytanie protokołu HTTP i buforował na ustalony czas.

2 Pytanie nr 4: Dokument OPZ-SPWT:. Rozdział 6 Portal informacyjny zostanie przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. - Czy zamawiający dostarczy tłumaczenia z języka polskiego na angielski? Tak, Zamawiający dostarczy Wykonawcy tłumaczenia z języka polskiego w celu przygotowania angielskiej wersji językowej portalu. Pytanie nr 5: Dokument OPZ-SPWT:.Rozdział 6 Część makiet Portalu informacyjnego SPWT (Archiwum Cyfrowego) została przedstawiona w niniejszym rozdziale. Wykonawca portalu TW-ON w oparciu o wytyczne Zamawiającego oraz specyfikę SPWT zaprojektuje układ, nawigację i zawartość Portalu oraz przygotuje szablony HTML/CSS projektów graficznych. Następnie Wykonawca portalu TW-ON przekaże makiety oraz pocięte szablony graficzne Wykonawcy SPWT w celu dostosowania przez niego warstwy prezentacji portalu SPWT (Archiwum Cyfrowego wraz z wyszukiwarką spektakli). - Czy koszt prac po stronie wykonawcy portalu TW-ON pokrywa Zamawiający? - Czy projekt przygotowywany przez wykonawcę Portalu TW-ON będzie konsultowany z Wykonawcą portalu SPWT? Oba portale mogą być tworzone na zupełnie innych narzędziach, przez co mogą mieć różne możliwości realizacji układu, nawigacji oraz prezentacji zawartości. Koszt przygotowania szablonów HTML/CSS projektów graficznych portalu informacyjnego pokrywa Zamawiający. Struktura HTML zostanie skonsultowana z wykonawcą SPWT i może zostać zmodyfikowana, jednakże propozycje zmian ze strony wykonawcy SPWT zostaną zaakceptowane tylko w wypadku jeżeli nie będą wpływały na projekt graficzny, poprawne wyświetlanie kodu html na wszystkich założonych platformach oraz inne cechy warstwy graficznej (ew. animowane interakcje, responsywność w rozumieniu RWD, etc). Wymienione cechy warstwy prezentacyjnej są kluczowe dla portalu informacyjnego SPWT, dlatego nie dopuszcza się stosowania narzędzi uniemożliwiających pełne dostosowanie warstwy graficznej w zakresie portalu. Zamawiający nie nakłada takich wymagań odnośnie pozostałych części SPWT, niedostępnych publicznie. Pytanie nr 6: Dokument OPZ-SPWT:. Rozdział 6 Portal informacyjny SPWT powstanie w konsultacji z podmiotem audytującym zgodność serwisów internetowych Zamawiającego z wymogami WCAG Czy zamawiający ponosi koszt audytu zgodności z wymogami WCAG 2.0? Tak. Pytanie 7: Czy prowadzony będzie audyt dostępności WCAG? Jeżeli tak to w jakim terminie zostanie on przeprowadzony (kiedy będzie rozpoczęty i kiedy zakończony)? Informacja jest niezbędna do określenia kosztów realizacji projektu. W celu osiągnięcia kompatybilności portalu informacyjnego SPWT z wymogami WCAG 2.0., Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia na bieżąco zaleceń przedkładanych przez Zamawiającego, sporządzanych przez wskazany przez Zamawiającego podmiot doradczy. Pytanie 8: Dotyczy: OPZ, rozdział 6; wymaganie: "Portal informacyjny SPWT powstanie w konsultacji z podmiotem audytującym zgodność serwisów Internetowych Zamawiającego z wymogami WCAG 2.0". -Czy wspomniany audytor jest z ramienia SPWT, czy wykonawcy? Wspomniany podmiot zostanie zatrudniony przez Zamawiającego.

3 Pytanie 9: Rozdział 6. OPZ wskazuje, że szablony HTML i CSS SPWT dostarczy wykonawca zewnętrzny względem przedmiotowego zamówienia. Czy również ten wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodności z wymaganiami SPWT, gwarancyjną, zgodności z WCAG 2.0 wyłączoną z odpowiedzialności wykonawcy SPWT? Wykonawca szablonów HTML i CSS SPWT ponosi odpowiedzialność gwarancyjną oraz za zgodność z WCAG 2.0. wyłączoną z odpowiedzialności wykonawcy SPWT. Pytanie 10: Dokument OPZ-SPWT:. Rozdział 6 Wymagana jest funkcja powiększania zdjęć, a także utrudnienie pobierania plików TlFF i JPG standardowymi metodami (poprzez opcję pobierz jako) Jakie standardowe metody utrudniania pobierania plików TIFF oraz JPG Zamawiający miał na myśli? Odpowiedź W OPZ jest mowa o zabezpieczeniu przed standardowymi metodami pobierania plików (np. przy pomocy prawego przycisku myszy), a nie o standardowych metodach utrudniania pobierania plików TIFF i JPG. Pytanie nr 11: Dokument OPZ-SPWT:. Rozdział 6 SPWT nie będzie udostępniał także obrazów cyfrowych i stron obrazów cyfrowych jako plików dostępnych pod jawnym lub ukrytym adresem internetowym (tym samym nie będzie umożliwiał pobrania ich za pomocą przeglądarki www lub robotów Internetowych). -W jakiś sposób zatem SPWT ma prezentować pliki graficzne, jeśli nie mogą być one dostępne pod jawnym oraz ukrytym adresem? System nie może publikować pod jawnym lub ukrytym adresem pliku obrazów cyfrowych i stron obrazów cyfrowych, przy czym przez strony w tym przypadku Zamawiający rozumie poszczególne strony dokumentu wielostronicowego. System powinien posiadać funkcjonalność fragmentaryzacji pliku graficznego wraz z mechanizmem składania fragmentów obrazu w całość i wyświetlania ich w przeglądarce bez możliwości pobrania całości pliku. Pytanie 12: Wnosimy o uzupełnienie SIWZ o brakujące dokumenty które zostały wskazane w dokumentacji: Fiszki sztuka. pdf Fiszki scenografia.pdf Fiszki pamiatki.pdf Fiszki muzealne.pdf Fiszki Kostiumy Rekwizyty.pdf Brak opisanych w SIWZ dokumentów uniemożliwia prawidłowe oszacowanie kosztów realizacji projektów. Zamawiający uzupełnia SIWZ o brakujące dokumenty. Stanowią one odpowiednio załączniki nr 6, 7, 8, 9 i 10 do OPZ. Pytanie 13: Dotyczy OPZ_SPWT.pdf. Rozdz. 3.1 Etap 1, ppkt 1 jest tekst: ''Wynik wymagań funkcjonalnych(... )". Czy chodziło o Wynik analizy wymagań funkcjonalnych(... )"? Zamawiający zmienia treść OPZ w Rozdz Etap 1, ppkt 1. W miejscu zapisu Wynik wymagań funkcjonalnych znajduje się po zmianie zapis Wynik analizy wymagań funkcjonalnych. Pytanie 14: Dotyczy OPZ_SPWT.pdf. Rozdz. 4.2 Wymagania wydajnościowe, skalowalność, dostępność SPWT, ppkt 6. występuje nie zdefiniowane w dokumencie pojęcie "z pełnym obciążeniem". Jakie obciążenie należy rozumieć jako "pełne"? Pod pojęciem obciążenie pełne należy rozumieć ruch na poziomie 300 jednoczesnych sesji użytkownika, przy czym w ramach sesji użytkownik klika średnio raz na 15 sekund, a połowa aktywności stanowi

4 wyszukiwanie, druga połowa przeglądanie wyników. Pytanie 15: Dotyczy: OPZ_SPWT.pdf, str : "Portal Informacyjny zostanie przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej". Prosimy o doprecyzowanie czy dwie wersje językowe dotyczą jedynie portalu informacyjnego czy całego SPWT, a co za tym idzie czy struktura danych SPWT ma być przystosowana do zapisywania w niej różnych wersji językowych pól? W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający sformułował wymaganie, aby portal informacyjny został przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej, nie zaś cały system SPWT. Pytanie 16: Załącznik nr 1 do SIWZ -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ''3. Zamówienie będzie realizowane w niżej przedstawionych etapach: 1) Etap 1. - Działania analityczne i projektowe 2) Etap 2. - Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów infrastruktury i oprogramowania aplikacyjnego. 3) Etap 3. - Realizacja rozwiązań aplikacyjnych, konfiguracja interfejsów oraz wsparcie tworzenia zasobów informacyjnych 4) Etap 4. - Szkolenia 5) Etap 5. -Testowanie systemu SPWT. 6) Etap 6. - Migracja do systemu produkcyjnego" oraz ''Zapewnienie gwarancji prawidłowego funkcjonowania SPWT oraz jego niezawodność a także prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów infrastruktury, przez okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego SPWT. " Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w taki sposób aby zapewnienie wsparcia dla sprzętu trwało od momentu instalacji sprzętu tj. od zakończenia etapu 2. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym 36-cio miesięczny okres gwarancji na elementy infrastruktury będzie liczony od dnia odbioru końcowego SPWT (podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego SPWT) czyli przejścia na Zamawiającego prawa własności sprzętu komputerowego oraz innych elementów infrastruktury, dostarczonych i zainstalowanych w ramach etapu 2 przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Zamawiający wycofuje się z odpowiedzi na pytanie nr 22 udzielonej w piśmie pn: Pytania i odpowiedzi zmiana terminu składania ofert z dnia 7 listopada 2014 r. Pytanie 17: Załącznik nr 1 do SIWZ-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 4.2 Wymagania wydajnościowe, skalowalność, dostępność SPWT "Średni czas odpowiedzi aplikacji (generowania wyniku wyszukiwania w Bazie wiedzy i Portalu informacyjnym) nie może przekroczyć 3 sekund bez obciążenia (pojedyncza sesja) i 6 sekund z pełnym obciążeniem. Średni czas odpowiedzi Portalu dla stron niezwiązanych z wyszukiwaniem (np. przeglądania zbiorów) nie może przekroczyć 1 sek. W treści SIWZ ani w treści OPZ Zamawiający nie określa parametrów łącza internetowego. Zwracamy się z prośbą o określenie wymaganej przepustowości łącza. W przypadku jeżeli Zamawiający pozostawia określenie przepustowości łącza w gestii Wykonawcy zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że powyższy zapis określa parametr wyszukiwania tekstowego mierzony od momentu przesłania zapytania do momentu wyświetlenia wyniku w formie tekstowej i nie bierze pod uwagę czasu potrzebnego na pobranie załączników ani treści multimedialnych. Powyższy zapis określa parametr wyszukiwania tekstowego mierzony od momentu przesłania zapytania do momentu wyświetlenia wyniku w formie tekstowej i nie bierze pod uwagę czasu potrzebnego na pobranie załączników ani treści multimedialnych. Pytanie nr 18: Załącznik A do SIWZ -Opis procedury testowania próbki Treść załącznika: Faza 1: ( ) W przypadku, gdy chociaż jedna możliwość nie będzie występować oferta będzie podlegać odrzuceniu. - Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z punktem XII. Wymagania dotyczące wadium" odrzucenie oferty na tym etapie nie stanowi podstawy do zatrzymania przez Zamawiającego Wadium wraz z odsetkami.

5 Podstawy zatrzymania wadium są szczegółowo opisane w Rozdz. XII pkt 6 i 7 SIWZ. Wadium będzie zatrzymane w przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązków o których mowa w art. 46 ust. 4a Ustawy, co spowoduje brak możliwości wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej. Pytanie 19: Rozumiemy, że ofertę składamy w 1 egzemplarzu, tj:1 kopia papierowa, 1 nośnik CD/USB Tak. Pytanie 20: Czy dopuszczają Państwo udowodnienie kompetencji i możliwości dostarczenia systemu w inny sposób, niż poprzez dostarczanie Próbki? Nie. Ocena ofert będzie przebiegać wyłącznie według zasad określonych w SIWZ. Pytanie 21: Czy termin dostarczenia gotowego rozwiązania tj jest ostateczny czy dopuszczają Państwo możliwość przesunięcia tego terminu? Zgodnie z 2 ust. 2 i 7 d) wzoru Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości SPWT, w terminie 31 tygodni od dnia zawarcia Umowy, przy czym termin wykonania całości SPWT, o którym mowa w ust. 2, nie podlega żadnym modyfikacjom, z zastrzeżeniem 18 Umowy. Pytanie 22: Dostarczenie Próbki w określonej w SIWZ formie wymaga więcej czasu niż określony w warunkach postępowania. Czy dopuszczają Państwo możliwość przedłużenia terminu składania ofert? Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty. Pytanie 23: Czy dopuszczają Państwo rozdzielenie terminów składania oferty i działającej Próbki? Szacujemy czas potrzebny na dostarczenie próbki na 6 tygodni pracy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia terminów składania oferty i działającej Próbki. Pytanie 24: W punkcie IX SIWZ: "Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a także wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu nie znajduje się informacja o próbce. Prosimy o doprecyzowanie czy próbka w niniejszym postępowaniu rozumiana jest jako dokument zgodnie z 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a więc jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy usługi lub roboty budowlane wymagań zamawiającego (dokument przedmiotowy) czy jako treść oferty? Próbka w niniejszym postępowaniu rozumiana jest jako inny dokument w odniesieniu do wymienionych w pkt 1) 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Tak też była zakwalifikowana w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Próbka w zakresie danych podlegających ocenie ofert w kryteriach pozacenowych stanowi treść oferty. Pytanie 25: Dotyczy: SIWZ str. 22 "Krok 9 - Formularz klasy Inscenizacja - prezentacja funkcjonalności wyświetlania wybranych pól formularza w zależności od wartości pola "Rodzaj inscenizacji." Czy weryfikacja tej funkcji ma odbyć się na warstwie prezentacyjnej czy też w CMS systemu?

6 Zamawiający nie zakłada wykorzystania systemu CMS do realizacji SPWT. Jeżeli pytającemu chodziło o podział na część dla użytkowników wewnętrznych oraz część portalową - publicznie dostępną, to odpowiedź brzmi: w warstwie dla użytkowników wewnętrznych. Pytanie nr 26: Pytanie do SIWZ Załącznik A (s.17)- Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców złożył wraz z ofertą skonfigurowaną próbkę oprogramowania aplikacyjnego z wykorzystaniem narzędzi i technologii, w oparciu o które będzie chciał zrealizować SPWT na płycie DVD lub nośniku USB. W związku z czym prosimy o doprecyzowanie: czy oznacza to, że próbka to w pełni skonfigurowane oprogramowanie (bazy danych, serwery aplikacyjne itp.) wraz z wprowadzonymi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia prezentacji? czy podczas prezentacji Wykonawca może korzystać z tego samego oprogramowania, które zostało dostarczone w próbce, ale znajdującego się na sprzęcie Wykonawcy a nie na dostarczonym nośniku? Próbka musi być w pełni skonfigurowanym oprogramowaniem wraz z wprowadzonymi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia prezentacji. Próbkę należy dostarczyć na płycie CD/DVD/Blu-Ray lub nośniku USB w postaci np. zwirtualizowanego środowiska. Podczas prezentacji Wykonawca może korzystać jedynie z kopii oprogramowania dostarczonej wraz z ofertą. Pytanie nr 27: Załącznik A do SIWZ -Opis procedury testowania próbki Treść załącznika: Faza 2: ( ) 3.Funkcjonalność obsługi dokumentów wielostronicowych-max. 10 pkt -możliwość obsługi dokumentów wielostronicowych- 10 pkt -brak funkcjonalności- 0 pkt Co dla Zamawiającego oznacza określenie obsługa dokumentów wielostronicowych"? Czym obsługa dokumentu jednostronicowego różnić się będzie od obsługi dokumentu wielostronicowego? w jakiś sposób definiowane będą dokumenty wielostronicowe? - Przez dokument wielostronicowy Zamawiający rozumie obiekt składający się z wielu następujących po sobie stron (plików) opisanych jednym zestawem metadanych. - Obsługa dokumentu wielostronicowego będzie się cechowała możliwością wyświetlenia poprzedniej lub następnej strony dokumentu (nawigowania pomiędzy stronami, ustawienia ich w dowolnej kolejności), a także możliwością prezentacji w jednym widoku miniatur wszystkich stron dokumentu. - Niedopuszczalna jest funkcjonalność wyświetlania PDF lub innego kontenera, kolejne strony dokumentu muszą stanowić niezależne pliki jpg. Pytanie nr 28: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia oraz zmianę zapisów specyfikacji: Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oczekuje od Oferentów złożenia skonfigurowanej próbki oraz przeprowadzenia prezentacji wg procedury zdefiniowanej w Załączniku A do SIWZ. Wnosimy o usunięcie powyższych zapisów oraz wymagań, ponieważ naruszają one zasadę uczciwej konkurencji oraz w nierówny sposób traktują oferentów. Nasza firma posiada bardzo bogate doświadczenie w realizacji systemów do archiwizacji. Rozumiemy fakt, iż celem Zamawiającego jest nawiązanie współpracy przy realizacji umowy z Oferentem, który posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę. Chętnie przeprowadzimy poglądowe prezentacje naszych rozwiązań, niedopuszczalnym jest natomiast wymaganie od Oferenta zaprezentowania gotowego systemu, skonfigurowanego wg wytycznych Zamawiającego, na dzień składania oferty. Zgodnie z zapisami we wzorze umowy Zamawiający określił termin realizacji rozwiązań aplikacyjnych w terminie 25 tygodni od dnia zawarcia umowy. Nałożenie na wykonawcę obowiązków prowadzących do wykonania części funkcjonalności Systemu jeszcze przed złożeniem oferty oraz nałożenie sankcji odrzucenia oferty za ich niewykonanie wskazuje na nierówne traktowania podmiotów oraz daje podstawy sądzić, iż Zamawiający faworyzuje Wykonawcę, który takie funkcjonalności w swoim systemie może mieć już skonfigurowane. Żądanie próbki wydaje się dopuszczalnym gdyby przedmiotem oferty było oprogramowanie standardowe, np. system operacyjny. Tymczasem w niniejszym postępowaniu ostateczny kształt systemu będzie uzależniony od warunków istniejących u Zamawiającego, od efektów przeprowadzonych działań

7 analitycznych oraz projektowych i dopiero po zamknięciu tych etapów projektu będą implementowane funkcjonalności w systemie. Nieuprawnione jest zatem żądanie prezentacji i próbki systemu wg szczegółowego sposobu przygotowania i prezentacji próbki zawartego w załączniku nr A do SIWZ, bowiem oznacza to że Zamawiający zobowiązuje Oferenta do wykonania fragmentu funkcjonalności jeszcze przed złożeniem oferty. Zamawiający respektuje zasadę uczciwej konkurencji. W odniesieniu do powyższych pytań został przedłużony czas niezbędny na przygotowanie próbki. Wymagana w postępowaniu próbka nie wymaga od Wykonawców realizacji części przedmiotowego zamówienia a jedynie potwierdzenia, że istniejące oprogramowanie, którym ma się posłużyć Wykonawca przy realizacji zamówienia posiada funkcjonalności mające zapewnić Zamawiającemu uzyskanie zamówienia zgodnego z jego oczekiwaniami. Pytanie 29: Czy w zakresie prezentacji próbki leży wprowadzenie przykładowych danych opisanych przez Zamawiającego? Tak, przy czym część danych testowych powinna zostać wprowadzona uprzednio na etapie przygotowania próbki, zgodnie z krokami opisanymi w dokumencie Opis procedury testowania próbki. Pytanie 30: Czy czas potrzebny na wprowadzenie danych, zgodnie z pytaniem powyżej, należy uwzględnić w czasie prezentacji 30 minut? Tak. Pytanie 31: Prosimy opisać bliżej procedurę prowadzenia prezentacji. Czy Wykonawca dostarczyć ma sprzęt komputerowy do przeprowadzenia prezentacji na którym uruchomiony zostanie serwer www? Czy czas niezbędny na przegranie plików z próbki załączonej do oferty na sprzęt, na którym odbywać będzie się prezentacja ma zostać uwzględniony w 30 minutowym terminie na przeprowadzenie prezentacji? Zgodnie z punktem I.2 Opisu procedury testowania próbki Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał demonstracji próbki na własnym sprzęcie. Sprzęt, o którym mowa powyżej nie będzie wchodził w skład Próbki dostarczonej wraz z ofertą. 30-minutowy czas prezentacji będzie liczony od momentu uruchomienia plików z Próbki na sprzęcie Wykonawcy. Pytanie 32: W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował możliwość czy Wykonawca nie korzysta z innych plików niż te dołączone na etapie składania ofert? Uruchomienie Próbki następuje w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Osoba przeprowadzająca prezentację będzie zobowiązana do udzielania wyjaśnień odnośnie każdej wykonywanej czynności. Pytanie 33: Wnosimy o zmianę sposobu przeprowadzania prezentacji. W celu zapewniania uczciwej konkurencji i braku możliwości manipulacji na plikach próbki po złożeniu oferty, proponujemy aby to Zamawiający zapewnił sprzęt komputerowy do przeprowadzania prezentacji, na którym to sprzęcie Wykonawca dokona prezentacji próbki. Zamawiający powinien zapewnić dostęp do sprzętu komputerowego, który umożliwi uruchomienie systemu operacyjnego z urządzenia USB lub CD/DVD. Wykonawca dostarczy na urządzeniach próbkę wraz z systemem operacyjnym oraz całym oprogramowaniem niezbędnym do prezentacji próbki. Komputer, na którym zostanie zaprezentowana próbka ma być dostarczony przez Wykonawcę wraz z oprogramowaniem obsługującym wirtualne środowisko, na którym zostanie uruchomiona dostarczona próbka. Wszystkie czynności przygotowania próbki do prezentacji odbywają się jawnie przed komisją. Kroki te będą protokołowane, a osoba przeprowadzająca prezentację będzie zobowiązana do udzielania wyjaśnień odnośnie każdej wykonywanej czynności.

8 Pytanie 34: Czy oprócz samej próbki niezbędne jest dostarczenie dokumentacji użytkownika próbki? Czy wystarczające będzie podczas prezentacji próbki opisywanie Zamawiającemu kolejnych kroków niezbędnych do wykonania kolejnego kroku? Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentacji użytkownika próbki. Prezentacja próbki będzie odbywała się zgodnie ze scenariuszem opisanym w dokumencie Opis procedury testowania próbki. Pytanie 35: - Prosimy dokładnie zdefiniować kryterium oceny ofert w zakresie oceny funkcjonalności działania funkcji zoom. W SIWZ zamawiający wskazuje, iż powiększanie skokowe powinno prezentować możliwość prezentacji obrazu co najmniej w czterech rozmiarach. - Prosimy określić w ilu rozmiarach minimalnie ma prezentować powiększenie funkcja w wersji "płynnej"? - Prosimy określić czym dokładanie różni się działanie płynne od skokowego i jaki sposób Zamawiający określi różnicę podczas prezentacji próbki? W przypadku powiększania skokowego obrazek zawsze będzie w jednym z ustalonego zbioru rozmiarów (od 4 do np. 8). Przyciśnięcie przycisku +/- lub użycie innej kontrolki rozmiaru obrazu powoduje natychmiastowe przejście do kolejnego rozmiaru bez prezentowania wielkości pośrednich. W przeciwieństwie do powyższego, powiększenie płynne w trakcie zmiany rozmiaru wyświetla także wszystkie rozmiary pośrednie. Różnica pomiędzy rozmiarem początkowym i końcowym zależna jest od długości wciskania przycisku zmiany rozmiaru (+ / - ), proces płynnego powiększania trwa przez cały czas aktywności przycisku. Dopuszcza się także powiększanie płynne, w którym każdorazowe przyciśnięcie przycisku bez względu na czas jego aktywacji przechodzi zawsze do kolejnego rozmiaru z ustalonego zbioru, (analogicznie jak w wersji skokowej), jednakże w tym przypadku zbiór powinien mieć przynajmniej 5 rozmiarów a pomiędzy nimi wyświetlają się płynnie wszystkie rozmiary pośrednie. Liczba stanów pośrednich powinna być ograniczona jedynie rozdzielczością ekranu, tzn. sąsiadujące stany powinny różnić się rozmiarem w granicach pojedynczych pikseli. Różnica pomiędzy tymi trybami jest zauważalna, gdyż w przypadku powiększania płynnego oko ludzkie nie jest w stanie wyróżnić skończonej liczby skokowych stanów pośrednich, stąd wrażenie płynności, ułatwiającej śledzenie szczegółów obrazu, wartościowe z punktu widzenia ergonomii. Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji funkcji zoom, która nie posiada przycisków powiększania pomniejszania a funkcja taka wykonywana jest za pomocą "scrolla" myszki? Funkcjonalność powinna być dostępna także dla urządzeń bez myszki (urządzenia dotykowe, gładzik), stąd kółko przewijania myszki nie może być jedynym sposobem kontrolowania poziomu powiększenia. Pytanie 37: Czy Zamawiający pod pojęciem funkcji zoom rozumie mechanizm "lupy" czyli możliwości powiększania wybranego fragmentu obrazu? Zoom (powiększenie) powinno dotyczyć całego obrazu, a nie jego fragmentu. Funkcjonalność lupy powiększająca wybrany fragment obrazu nie będzie dodatkowo punktowana. Pytanie 38: - Prosimy określić dokładanie w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował funkcjonalność zmiany układu pól formularza. - Prosimy określić dokładanie jakie funkcjonalności wymagane są w zakresie zmiany układu pól w formularzach. - Czy zmiana układu pól w formularzach dotyczy wyłączanie możliwości ustawienia elementów w kolumnach? - "Krok 10 -Pokaz funkcjonalności edytowania formularzy (zmiana kolejności pól, układu pól) za pomocą próbki, przez użytkownika nie posiadającego znajomości programowania. oraz SIWZ str. 18 "l. Funkcjonalności edytowania formularzy w zakresie zmiany kolejności pól, układu pól przez użytkownika -max 10 pkt"

9 Prosimy o doprecyzowanie przebiegu testu weryfikującego funkcję: Możliwość zarówno zmiany pozycji na liście pól w formularzu (1) jak i umiejscowienia pola w dowolnym miejscu formularza (2)-10 pkt" tj. -jaki konkretnie formularz będzie poddany testowi -czy poprzez "zmiana pozycji na liście pól w formularzu", Zamawiający rozumie zmianę kolejności wyświetlania pól formularza? -co dokładnie Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie: "jak i umiejscowienia pola w dowolnym miejscu formularza W celu weryfikacji funkcjonalności opisanych w kroku 10 Komisja może poprosić osobę prezentującą Próbkę o: a) zmianę kolejności pól w kolumnie formularza, b) umieszczenie wybranego pola w wybranym miejscu formularza (np. lewy górny róg) Formularz, na podstawie którego będą prezentowane ww. funkcjonalności może być wybrany przez Wykonawcę. Jednocześnie mając na względzie przepis art. 38 Ustawy, Zamawiający informuje, iż w wyniku odpowiedzi na powyższe pytania zmianie uległa treść SIWZ co ma wpływ na sposób przygotowania przez Wykonawców ofert i wymaga dodatkowego czasu na ich przygotowanie. Część pytań zadanych przez Wykonawców, na które Zamawiający nie odpowiedział w niniejszym piśmie wymaga dalszej analizy a odpowiedź na te pytania będzie skutkować zmianą treści SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 21 listopada 2014 r. godz. 14:00 Nowy termin otwarcia ofert to 21 listopada 2014 r. godz. 14:15 Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w części XIV i XV SIWZ.

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo