Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 39/A/2014). Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) zwanej dalej "Ustawą", udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. Pytanie nr 1: Pytanie do OPZ podrozdział 4.4 (s. 26)- Zamawiający wskazuje wymaganie posiadania mechanizmów wspierających przepływy pracy (Workflow) wraz z funkcjonalnością definiowania procesów obiegu dokumentów. Czy wystarczające jest rozwiązanie umożliwiające dodanie do systemu SPWT modułów graficznego definiowania procesów w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego procesów obiegu dokumentów dostosowania w organizacji zamawiającego? Tak Pytanie nr 2: Pytanie do OPZ podrozdział 4.7 (s. 18) - punkt 10. Zamawiający wymaga możliwości publikacji plików w strukturze katalogów. Czy publikacja oznacza publikację na stronie publicznej? Oraz czy struktura katalogów oznacza hierarchiczne dołączania plików? W przypadku funkcjonalności publikacji plików w strukturze katalogów publikacja nie oznacza publikacji na stronie publicznej. Struktura katalogów oznacza natomiast hierarchiczne dołączanie plików. Pytanie nr 3: Dokument OPZ-SPWT:. Rozdział 6 Portal informacyjny będzie dostępny poprzez subdomenę domeny Portalu TWON, co umożliwi utrzymywanie go w osobnej infrastrukturze serwerowej przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia spójności. Integracja obu portali obejmować będzie wspólny nagłówek i stopkę, które portal SPWT pobierać będzie na bieżąco (z ew. kilkuminutowym buforowaniem) z portalu TWON, który wystawi te elementy w postaci odseparowanej. Spójność wizualną zapewni projekt graficzny. - W jaki sposób portal SPWT pobierać będzie na bieżąco nagłówek oraz stopkę (za pomocą jakiej technologii)? - Czy nagłówek i stopka będą wyłącznie elementami graficznymi? Czy zawierać będą inne elementy (np. menu, linki,... etc). Portal TWON wystawi nagłówek oraz stopkę w postaci fragmentów HTML o uzgodnionej strukturze, gotowych do zamieszczenia w kodzie portalu informacyjnego. Portal SPWT będzie je pobierał cyklicznie poprzez zapytanie protokołu HTTP i buforował na ustalony czas.

2 Pytanie nr 4: Dokument OPZ-SPWT:. Rozdział 6 Portal informacyjny zostanie przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. - Czy zamawiający dostarczy tłumaczenia z języka polskiego na angielski? Tak, Zamawiający dostarczy Wykonawcy tłumaczenia z języka polskiego w celu przygotowania angielskiej wersji językowej portalu. Pytanie nr 5: Dokument OPZ-SPWT:.Rozdział 6 Część makiet Portalu informacyjnego SPWT (Archiwum Cyfrowego) została przedstawiona w niniejszym rozdziale. Wykonawca portalu TW-ON w oparciu o wytyczne Zamawiającego oraz specyfikę SPWT zaprojektuje układ, nawigację i zawartość Portalu oraz przygotuje szablony HTML/CSS projektów graficznych. Następnie Wykonawca portalu TW-ON przekaże makiety oraz pocięte szablony graficzne Wykonawcy SPWT w celu dostosowania przez niego warstwy prezentacji portalu SPWT (Archiwum Cyfrowego wraz z wyszukiwarką spektakli). - Czy koszt prac po stronie wykonawcy portalu TW-ON pokrywa Zamawiający? - Czy projekt przygotowywany przez wykonawcę Portalu TW-ON będzie konsultowany z Wykonawcą portalu SPWT? Oba portale mogą być tworzone na zupełnie innych narzędziach, przez co mogą mieć różne możliwości realizacji układu, nawigacji oraz prezentacji zawartości. Koszt przygotowania szablonów HTML/CSS projektów graficznych portalu informacyjnego pokrywa Zamawiający. Struktura HTML zostanie skonsultowana z wykonawcą SPWT i może zostać zmodyfikowana, jednakże propozycje zmian ze strony wykonawcy SPWT zostaną zaakceptowane tylko w wypadku jeżeli nie będą wpływały na projekt graficzny, poprawne wyświetlanie kodu html na wszystkich założonych platformach oraz inne cechy warstwy graficznej (ew. animowane interakcje, responsywność w rozumieniu RWD, etc). Wymienione cechy warstwy prezentacyjnej są kluczowe dla portalu informacyjnego SPWT, dlatego nie dopuszcza się stosowania narzędzi uniemożliwiających pełne dostosowanie warstwy graficznej w zakresie portalu. Zamawiający nie nakłada takich wymagań odnośnie pozostałych części SPWT, niedostępnych publicznie. Pytanie nr 6: Dokument OPZ-SPWT:. Rozdział 6 Portal informacyjny SPWT powstanie w konsultacji z podmiotem audytującym zgodność serwisów internetowych Zamawiającego z wymogami WCAG Czy zamawiający ponosi koszt audytu zgodności z wymogami WCAG 2.0? Tak. Pytanie 7: Czy prowadzony będzie audyt dostępności WCAG? Jeżeli tak to w jakim terminie zostanie on przeprowadzony (kiedy będzie rozpoczęty i kiedy zakończony)? Informacja jest niezbędna do określenia kosztów realizacji projektu. W celu osiągnięcia kompatybilności portalu informacyjnego SPWT z wymogami WCAG 2.0., Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia na bieżąco zaleceń przedkładanych przez Zamawiającego, sporządzanych przez wskazany przez Zamawiającego podmiot doradczy. Pytanie 8: Dotyczy: OPZ, rozdział 6; wymaganie: "Portal informacyjny SPWT powstanie w konsultacji z podmiotem audytującym zgodność serwisów Internetowych Zamawiającego z wymogami WCAG 2.0". -Czy wspomniany audytor jest z ramienia SPWT, czy wykonawcy? Wspomniany podmiot zostanie zatrudniony przez Zamawiającego.

3 Pytanie 9: Rozdział 6. OPZ wskazuje, że szablony HTML i CSS SPWT dostarczy wykonawca zewnętrzny względem przedmiotowego zamówienia. Czy również ten wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodności z wymaganiami SPWT, gwarancyjną, zgodności z WCAG 2.0 wyłączoną z odpowiedzialności wykonawcy SPWT? Wykonawca szablonów HTML i CSS SPWT ponosi odpowiedzialność gwarancyjną oraz za zgodność z WCAG 2.0. wyłączoną z odpowiedzialności wykonawcy SPWT. Pytanie 10: Dokument OPZ-SPWT:. Rozdział 6 Wymagana jest funkcja powiększania zdjęć, a także utrudnienie pobierania plików TlFF i JPG standardowymi metodami (poprzez opcję pobierz jako) Jakie standardowe metody utrudniania pobierania plików TIFF oraz JPG Zamawiający miał na myśli? Odpowiedź W OPZ jest mowa o zabezpieczeniu przed standardowymi metodami pobierania plików (np. przy pomocy prawego przycisku myszy), a nie o standardowych metodach utrudniania pobierania plików TIFF i JPG. Pytanie nr 11: Dokument OPZ-SPWT:. Rozdział 6 SPWT nie będzie udostępniał także obrazów cyfrowych i stron obrazów cyfrowych jako plików dostępnych pod jawnym lub ukrytym adresem internetowym (tym samym nie będzie umożliwiał pobrania ich za pomocą przeglądarki www lub robotów Internetowych). -W jakiś sposób zatem SPWT ma prezentować pliki graficzne, jeśli nie mogą być one dostępne pod jawnym oraz ukrytym adresem? System nie może publikować pod jawnym lub ukrytym adresem pliku obrazów cyfrowych i stron obrazów cyfrowych, przy czym przez strony w tym przypadku Zamawiający rozumie poszczególne strony dokumentu wielostronicowego. System powinien posiadać funkcjonalność fragmentaryzacji pliku graficznego wraz z mechanizmem składania fragmentów obrazu w całość i wyświetlania ich w przeglądarce bez możliwości pobrania całości pliku. Pytanie 12: Wnosimy o uzupełnienie SIWZ o brakujące dokumenty które zostały wskazane w dokumentacji: Fiszki sztuka. pdf Fiszki scenografia.pdf Fiszki pamiatki.pdf Fiszki muzealne.pdf Fiszki Kostiumy Rekwizyty.pdf Brak opisanych w SIWZ dokumentów uniemożliwia prawidłowe oszacowanie kosztów realizacji projektów. Zamawiający uzupełnia SIWZ o brakujące dokumenty. Stanowią one odpowiednio załączniki nr 6, 7, 8, 9 i 10 do OPZ. Pytanie 13: Dotyczy OPZ_SPWT.pdf. Rozdz. 3.1 Etap 1, ppkt 1 jest tekst: ''Wynik wymagań funkcjonalnych(... )". Czy chodziło o Wynik analizy wymagań funkcjonalnych(... )"? Zamawiający zmienia treść OPZ w Rozdz Etap 1, ppkt 1. W miejscu zapisu Wynik wymagań funkcjonalnych znajduje się po zmianie zapis Wynik analizy wymagań funkcjonalnych. Pytanie 14: Dotyczy OPZ_SPWT.pdf. Rozdz. 4.2 Wymagania wydajnościowe, skalowalność, dostępność SPWT, ppkt 6. występuje nie zdefiniowane w dokumencie pojęcie "z pełnym obciążeniem". Jakie obciążenie należy rozumieć jako "pełne"? Pod pojęciem obciążenie pełne należy rozumieć ruch na poziomie 300 jednoczesnych sesji użytkownika, przy czym w ramach sesji użytkownik klika średnio raz na 15 sekund, a połowa aktywności stanowi

4 wyszukiwanie, druga połowa przeglądanie wyników. Pytanie 15: Dotyczy: OPZ_SPWT.pdf, str : "Portal Informacyjny zostanie przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej". Prosimy o doprecyzowanie czy dwie wersje językowe dotyczą jedynie portalu informacyjnego czy całego SPWT, a co za tym idzie czy struktura danych SPWT ma być przystosowana do zapisywania w niej różnych wersji językowych pól? W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający sformułował wymaganie, aby portal informacyjny został przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej, nie zaś cały system SPWT. Pytanie 16: Załącznik nr 1 do SIWZ -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ''3. Zamówienie będzie realizowane w niżej przedstawionych etapach: 1) Etap 1. - Działania analityczne i projektowe 2) Etap 2. - Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów infrastruktury i oprogramowania aplikacyjnego. 3) Etap 3. - Realizacja rozwiązań aplikacyjnych, konfiguracja interfejsów oraz wsparcie tworzenia zasobów informacyjnych 4) Etap 4. - Szkolenia 5) Etap 5. -Testowanie systemu SPWT. 6) Etap 6. - Migracja do systemu produkcyjnego" oraz ''Zapewnienie gwarancji prawidłowego funkcjonowania SPWT oraz jego niezawodność a także prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów infrastruktury, przez okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego SPWT. " Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w taki sposób aby zapewnienie wsparcia dla sprzętu trwało od momentu instalacji sprzętu tj. od zakończenia etapu 2. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym 36-cio miesięczny okres gwarancji na elementy infrastruktury będzie liczony od dnia odbioru końcowego SPWT (podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego SPWT) czyli przejścia na Zamawiającego prawa własności sprzętu komputerowego oraz innych elementów infrastruktury, dostarczonych i zainstalowanych w ramach etapu 2 przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Zamawiający wycofuje się z odpowiedzi na pytanie nr 22 udzielonej w piśmie pn: Pytania i odpowiedzi zmiana terminu składania ofert z dnia 7 listopada 2014 r. Pytanie 17: Załącznik nr 1 do SIWZ-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 4.2 Wymagania wydajnościowe, skalowalność, dostępność SPWT "Średni czas odpowiedzi aplikacji (generowania wyniku wyszukiwania w Bazie wiedzy i Portalu informacyjnym) nie może przekroczyć 3 sekund bez obciążenia (pojedyncza sesja) i 6 sekund z pełnym obciążeniem. Średni czas odpowiedzi Portalu dla stron niezwiązanych z wyszukiwaniem (np. przeglądania zbiorów) nie może przekroczyć 1 sek. W treści SIWZ ani w treści OPZ Zamawiający nie określa parametrów łącza internetowego. Zwracamy się z prośbą o określenie wymaganej przepustowości łącza. W przypadku jeżeli Zamawiający pozostawia określenie przepustowości łącza w gestii Wykonawcy zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że powyższy zapis określa parametr wyszukiwania tekstowego mierzony od momentu przesłania zapytania do momentu wyświetlenia wyniku w formie tekstowej i nie bierze pod uwagę czasu potrzebnego na pobranie załączników ani treści multimedialnych. Powyższy zapis określa parametr wyszukiwania tekstowego mierzony od momentu przesłania zapytania do momentu wyświetlenia wyniku w formie tekstowej i nie bierze pod uwagę czasu potrzebnego na pobranie załączników ani treści multimedialnych. Pytanie nr 18: Załącznik A do SIWZ -Opis procedury testowania próbki Treść załącznika: Faza 1: ( ) W przypadku, gdy chociaż jedna możliwość nie będzie występować oferta będzie podlegać odrzuceniu. - Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z punktem XII. Wymagania dotyczące wadium" odrzucenie oferty na tym etapie nie stanowi podstawy do zatrzymania przez Zamawiającego Wadium wraz z odsetkami.

5 Podstawy zatrzymania wadium są szczegółowo opisane w Rozdz. XII pkt 6 i 7 SIWZ. Wadium będzie zatrzymane w przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązków o których mowa w art. 46 ust. 4a Ustawy, co spowoduje brak możliwości wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej. Pytanie 19: Rozumiemy, że ofertę składamy w 1 egzemplarzu, tj:1 kopia papierowa, 1 nośnik CD/USB Tak. Pytanie 20: Czy dopuszczają Państwo udowodnienie kompetencji i możliwości dostarczenia systemu w inny sposób, niż poprzez dostarczanie Próbki? Nie. Ocena ofert będzie przebiegać wyłącznie według zasad określonych w SIWZ. Pytanie 21: Czy termin dostarczenia gotowego rozwiązania tj jest ostateczny czy dopuszczają Państwo możliwość przesunięcia tego terminu? Zgodnie z 2 ust. 2 i 7 d) wzoru Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości SPWT, w terminie 31 tygodni od dnia zawarcia Umowy, przy czym termin wykonania całości SPWT, o którym mowa w ust. 2, nie podlega żadnym modyfikacjom, z zastrzeżeniem 18 Umowy. Pytanie 22: Dostarczenie Próbki w określonej w SIWZ formie wymaga więcej czasu niż określony w warunkach postępowania. Czy dopuszczają Państwo możliwość przedłużenia terminu składania ofert? Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty. Pytanie 23: Czy dopuszczają Państwo rozdzielenie terminów składania oferty i działającej Próbki? Szacujemy czas potrzebny na dostarczenie próbki na 6 tygodni pracy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia terminów składania oferty i działającej Próbki. Pytanie 24: W punkcie IX SIWZ: "Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a także wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu nie znajduje się informacja o próbce. Prosimy o doprecyzowanie czy próbka w niniejszym postępowaniu rozumiana jest jako dokument zgodnie z 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a więc jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy usługi lub roboty budowlane wymagań zamawiającego (dokument przedmiotowy) czy jako treść oferty? Próbka w niniejszym postępowaniu rozumiana jest jako inny dokument w odniesieniu do wymienionych w pkt 1) 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Tak też była zakwalifikowana w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Próbka w zakresie danych podlegających ocenie ofert w kryteriach pozacenowych stanowi treść oferty. Pytanie 25: Dotyczy: SIWZ str. 22 "Krok 9 - Formularz klasy Inscenizacja - prezentacja funkcjonalności wyświetlania wybranych pól formularza w zależności od wartości pola "Rodzaj inscenizacji." Czy weryfikacja tej funkcji ma odbyć się na warstwie prezentacyjnej czy też w CMS systemu?

6 Zamawiający nie zakłada wykorzystania systemu CMS do realizacji SPWT. Jeżeli pytającemu chodziło o podział na część dla użytkowników wewnętrznych oraz część portalową - publicznie dostępną, to odpowiedź brzmi: w warstwie dla użytkowników wewnętrznych. Pytanie nr 26: Pytanie do SIWZ Załącznik A (s.17)- Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców złożył wraz z ofertą skonfigurowaną próbkę oprogramowania aplikacyjnego z wykorzystaniem narzędzi i technologii, w oparciu o które będzie chciał zrealizować SPWT na płycie DVD lub nośniku USB. W związku z czym prosimy o doprecyzowanie: czy oznacza to, że próbka to w pełni skonfigurowane oprogramowanie (bazy danych, serwery aplikacyjne itp.) wraz z wprowadzonymi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia prezentacji? czy podczas prezentacji Wykonawca może korzystać z tego samego oprogramowania, które zostało dostarczone w próbce, ale znajdującego się na sprzęcie Wykonawcy a nie na dostarczonym nośniku? Próbka musi być w pełni skonfigurowanym oprogramowaniem wraz z wprowadzonymi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia prezentacji. Próbkę należy dostarczyć na płycie CD/DVD/Blu-Ray lub nośniku USB w postaci np. zwirtualizowanego środowiska. Podczas prezentacji Wykonawca może korzystać jedynie z kopii oprogramowania dostarczonej wraz z ofertą. Pytanie nr 27: Załącznik A do SIWZ -Opis procedury testowania próbki Treść załącznika: Faza 2: ( ) 3.Funkcjonalność obsługi dokumentów wielostronicowych-max. 10 pkt -możliwość obsługi dokumentów wielostronicowych- 10 pkt -brak funkcjonalności- 0 pkt Co dla Zamawiającego oznacza określenie obsługa dokumentów wielostronicowych"? Czym obsługa dokumentu jednostronicowego różnić się będzie od obsługi dokumentu wielostronicowego? w jakiś sposób definiowane będą dokumenty wielostronicowe? - Przez dokument wielostronicowy Zamawiający rozumie obiekt składający się z wielu następujących po sobie stron (plików) opisanych jednym zestawem metadanych. - Obsługa dokumentu wielostronicowego będzie się cechowała możliwością wyświetlenia poprzedniej lub następnej strony dokumentu (nawigowania pomiędzy stronami, ustawienia ich w dowolnej kolejności), a także możliwością prezentacji w jednym widoku miniatur wszystkich stron dokumentu. - Niedopuszczalna jest funkcjonalność wyświetlania PDF lub innego kontenera, kolejne strony dokumentu muszą stanowić niezależne pliki jpg. Pytanie nr 28: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia oraz zmianę zapisów specyfikacji: Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oczekuje od Oferentów złożenia skonfigurowanej próbki oraz przeprowadzenia prezentacji wg procedury zdefiniowanej w Załączniku A do SIWZ. Wnosimy o usunięcie powyższych zapisów oraz wymagań, ponieważ naruszają one zasadę uczciwej konkurencji oraz w nierówny sposób traktują oferentów. Nasza firma posiada bardzo bogate doświadczenie w realizacji systemów do archiwizacji. Rozumiemy fakt, iż celem Zamawiającego jest nawiązanie współpracy przy realizacji umowy z Oferentem, który posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę. Chętnie przeprowadzimy poglądowe prezentacje naszych rozwiązań, niedopuszczalnym jest natomiast wymaganie od Oferenta zaprezentowania gotowego systemu, skonfigurowanego wg wytycznych Zamawiającego, na dzień składania oferty. Zgodnie z zapisami we wzorze umowy Zamawiający określił termin realizacji rozwiązań aplikacyjnych w terminie 25 tygodni od dnia zawarcia umowy. Nałożenie na wykonawcę obowiązków prowadzących do wykonania części funkcjonalności Systemu jeszcze przed złożeniem oferty oraz nałożenie sankcji odrzucenia oferty za ich niewykonanie wskazuje na nierówne traktowania podmiotów oraz daje podstawy sądzić, iż Zamawiający faworyzuje Wykonawcę, który takie funkcjonalności w swoim systemie może mieć już skonfigurowane. Żądanie próbki wydaje się dopuszczalnym gdyby przedmiotem oferty było oprogramowanie standardowe, np. system operacyjny. Tymczasem w niniejszym postępowaniu ostateczny kształt systemu będzie uzależniony od warunków istniejących u Zamawiającego, od efektów przeprowadzonych działań

7 analitycznych oraz projektowych i dopiero po zamknięciu tych etapów projektu będą implementowane funkcjonalności w systemie. Nieuprawnione jest zatem żądanie prezentacji i próbki systemu wg szczegółowego sposobu przygotowania i prezentacji próbki zawartego w załączniku nr A do SIWZ, bowiem oznacza to że Zamawiający zobowiązuje Oferenta do wykonania fragmentu funkcjonalności jeszcze przed złożeniem oferty. Zamawiający respektuje zasadę uczciwej konkurencji. W odniesieniu do powyższych pytań został przedłużony czas niezbędny na przygotowanie próbki. Wymagana w postępowaniu próbka nie wymaga od Wykonawców realizacji części przedmiotowego zamówienia a jedynie potwierdzenia, że istniejące oprogramowanie, którym ma się posłużyć Wykonawca przy realizacji zamówienia posiada funkcjonalności mające zapewnić Zamawiającemu uzyskanie zamówienia zgodnego z jego oczekiwaniami. Pytanie 29: Czy w zakresie prezentacji próbki leży wprowadzenie przykładowych danych opisanych przez Zamawiającego? Tak, przy czym część danych testowych powinna zostać wprowadzona uprzednio na etapie przygotowania próbki, zgodnie z krokami opisanymi w dokumencie Opis procedury testowania próbki. Pytanie 30: Czy czas potrzebny na wprowadzenie danych, zgodnie z pytaniem powyżej, należy uwzględnić w czasie prezentacji 30 minut? Tak. Pytanie 31: Prosimy opisać bliżej procedurę prowadzenia prezentacji. Czy Wykonawca dostarczyć ma sprzęt komputerowy do przeprowadzenia prezentacji na którym uruchomiony zostanie serwer www? Czy czas niezbędny na przegranie plików z próbki załączonej do oferty na sprzęt, na którym odbywać będzie się prezentacja ma zostać uwzględniony w 30 minutowym terminie na przeprowadzenie prezentacji? Zgodnie z punktem I.2 Opisu procedury testowania próbki Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał demonstracji próbki na własnym sprzęcie. Sprzęt, o którym mowa powyżej nie będzie wchodził w skład Próbki dostarczonej wraz z ofertą. 30-minutowy czas prezentacji będzie liczony od momentu uruchomienia plików z Próbki na sprzęcie Wykonawcy. Pytanie 32: W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował możliwość czy Wykonawca nie korzysta z innych plików niż te dołączone na etapie składania ofert? Uruchomienie Próbki następuje w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Osoba przeprowadzająca prezentację będzie zobowiązana do udzielania wyjaśnień odnośnie każdej wykonywanej czynności. Pytanie 33: Wnosimy o zmianę sposobu przeprowadzania prezentacji. W celu zapewniania uczciwej konkurencji i braku możliwości manipulacji na plikach próbki po złożeniu oferty, proponujemy aby to Zamawiający zapewnił sprzęt komputerowy do przeprowadzania prezentacji, na którym to sprzęcie Wykonawca dokona prezentacji próbki. Zamawiający powinien zapewnić dostęp do sprzętu komputerowego, który umożliwi uruchomienie systemu operacyjnego z urządzenia USB lub CD/DVD. Wykonawca dostarczy na urządzeniach próbkę wraz z systemem operacyjnym oraz całym oprogramowaniem niezbędnym do prezentacji próbki. Komputer, na którym zostanie zaprezentowana próbka ma być dostarczony przez Wykonawcę wraz z oprogramowaniem obsługującym wirtualne środowisko, na którym zostanie uruchomiona dostarczona próbka. Wszystkie czynności przygotowania próbki do prezentacji odbywają się jawnie przed komisją. Kroki te będą protokołowane, a osoba przeprowadzająca prezentację będzie zobowiązana do udzielania wyjaśnień odnośnie każdej wykonywanej czynności.

8 Pytanie 34: Czy oprócz samej próbki niezbędne jest dostarczenie dokumentacji użytkownika próbki? Czy wystarczające będzie podczas prezentacji próbki opisywanie Zamawiającemu kolejnych kroków niezbędnych do wykonania kolejnego kroku? Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentacji użytkownika próbki. Prezentacja próbki będzie odbywała się zgodnie ze scenariuszem opisanym w dokumencie Opis procedury testowania próbki. Pytanie 35: - Prosimy dokładnie zdefiniować kryterium oceny ofert w zakresie oceny funkcjonalności działania funkcji zoom. W SIWZ zamawiający wskazuje, iż powiększanie skokowe powinno prezentować możliwość prezentacji obrazu co najmniej w czterech rozmiarach. - Prosimy określić w ilu rozmiarach minimalnie ma prezentować powiększenie funkcja w wersji "płynnej"? - Prosimy określić czym dokładanie różni się działanie płynne od skokowego i jaki sposób Zamawiający określi różnicę podczas prezentacji próbki? W przypadku powiększania skokowego obrazek zawsze będzie w jednym z ustalonego zbioru rozmiarów (od 4 do np. 8). Przyciśnięcie przycisku +/- lub użycie innej kontrolki rozmiaru obrazu powoduje natychmiastowe przejście do kolejnego rozmiaru bez prezentowania wielkości pośrednich. W przeciwieństwie do powyższego, powiększenie płynne w trakcie zmiany rozmiaru wyświetla także wszystkie rozmiary pośrednie. Różnica pomiędzy rozmiarem początkowym i końcowym zależna jest od długości wciskania przycisku zmiany rozmiaru (+ / - ), proces płynnego powiększania trwa przez cały czas aktywności przycisku. Dopuszcza się także powiększanie płynne, w którym każdorazowe przyciśnięcie przycisku bez względu na czas jego aktywacji przechodzi zawsze do kolejnego rozmiaru z ustalonego zbioru, (analogicznie jak w wersji skokowej), jednakże w tym przypadku zbiór powinien mieć przynajmniej 5 rozmiarów a pomiędzy nimi wyświetlają się płynnie wszystkie rozmiary pośrednie. Liczba stanów pośrednich powinna być ograniczona jedynie rozdzielczością ekranu, tzn. sąsiadujące stany powinny różnić się rozmiarem w granicach pojedynczych pikseli. Różnica pomiędzy tymi trybami jest zauważalna, gdyż w przypadku powiększania płynnego oko ludzkie nie jest w stanie wyróżnić skończonej liczby skokowych stanów pośrednich, stąd wrażenie płynności, ułatwiającej śledzenie szczegółów obrazu, wartościowe z punktu widzenia ergonomii. Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji funkcji zoom, która nie posiada przycisków powiększania pomniejszania a funkcja taka wykonywana jest za pomocą "scrolla" myszki? Funkcjonalność powinna być dostępna także dla urządzeń bez myszki (urządzenia dotykowe, gładzik), stąd kółko przewijania myszki nie może być jedynym sposobem kontrolowania poziomu powiększenia. Pytanie 37: Czy Zamawiający pod pojęciem funkcji zoom rozumie mechanizm "lupy" czyli możliwości powiększania wybranego fragmentu obrazu? Zoom (powiększenie) powinno dotyczyć całego obrazu, a nie jego fragmentu. Funkcjonalność lupy powiększająca wybrany fragment obrazu nie będzie dodatkowo punktowana. Pytanie 38: - Prosimy określić dokładanie w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował funkcjonalność zmiany układu pól formularza. - Prosimy określić dokładanie jakie funkcjonalności wymagane są w zakresie zmiany układu pól w formularzach. - Czy zmiana układu pól w formularzach dotyczy wyłączanie możliwości ustawienia elementów w kolumnach? - "Krok 10 -Pokaz funkcjonalności edytowania formularzy (zmiana kolejności pól, układu pól) za pomocą próbki, przez użytkownika nie posiadającego znajomości programowania. oraz SIWZ str. 18 "l. Funkcjonalności edytowania formularzy w zakresie zmiany kolejności pól, układu pól przez użytkownika -max 10 pkt"

9 Prosimy o doprecyzowanie przebiegu testu weryfikującego funkcję: Możliwość zarówno zmiany pozycji na liście pól w formularzu (1) jak i umiejscowienia pola w dowolnym miejscu formularza (2)-10 pkt" tj. -jaki konkretnie formularz będzie poddany testowi -czy poprzez "zmiana pozycji na liście pól w formularzu", Zamawiający rozumie zmianę kolejności wyświetlania pól formularza? -co dokładnie Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie: "jak i umiejscowienia pola w dowolnym miejscu formularza W celu weryfikacji funkcjonalności opisanych w kroku 10 Komisja może poprosić osobę prezentującą Próbkę o: a) zmianę kolejności pól w kolumnie formularza, b) umieszczenie wybranego pola w wybranym miejscu formularza (np. lewy górny róg) Formularz, na podstawie którego będą prezentowane ww. funkcjonalności może być wybrany przez Wykonawcę. Jednocześnie mając na względzie przepis art. 38 Ustawy, Zamawiający informuje, iż w wyniku odpowiedzi na powyższe pytania zmianie uległa treść SIWZ co ma wpływ na sposób przygotowania przez Wykonawców ofert i wymaga dodatkowego czasu na ich przygotowanie. Część pytań zadanych przez Wykonawców, na które Zamawiający nie odpowiedział w niniejszym piśmie wymaga dalszej analizy a odpowiedź na te pytania będzie skutkować zmianą treści SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 21 listopada 2014 r. godz. 14:00 Nowy termin otwarcia ofert to 21 listopada 2014 r. godz. 14:15 Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w części XIV i XV SIWZ.

OPIS PROCEDURY TESTOWANIA PRÓBKI

OPIS PROCEDURY TESTOWANIA PRÓBKI OPIS PROCEDURY TESTOWANIA PRÓBKI Załącznik A do SIWZ Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie" I Informacje

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 19.11.2014 r. Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 357632-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, NIP 9252064582 REGON 080285747 Osoba uprawniona do kontaktu: Roksana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ODPOWIEDŹ NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r. Koszalin, 09.10.2015r. W dniu 07.10.2015r. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTU FUNKCJONALNOŚCI

ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTU FUNKCJONALNOŚCI Z a ł ą c z n i k n r 9 S I W Z z a m i e n n y z d n i a 1 1. 0 3. 2 0 1 4 r. S p r a w a n r ZDW-DI-3-271-1/14 ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTU FUNKCJONALNOŚCI w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie opublikowane w BZP Numer ogłoszenia: 119873-2011; data zamieszczenia: 20.04.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów Robo NET Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 30 listopada 2009 r. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP:9571023335 REGON: 220787917 KRS: 0000333062 Zapytanie ofertowe Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 27.04.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych projektu Akademia Zmienia

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.35.2012 2012-16396 Warszawa, 2012-09-14 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 10 do SIWZ znak EZP/5511/2013 PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY 1. Zamawiający przeprowadzi procedurę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa, 2 października 2015 r. DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NG-KiSZ.2611.6.2015 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie: INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM UZNANIU ODWOŁANIA W nawiązaniu do odwołania złożonego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. dotyczącego postępowania WZP-272.40.2014 na dostawę i wdrożenie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015;

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1PN/15. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl 1 z 6 2011-11-28 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl Warszawa: Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY RAPORT KOŃCOWY z realizacji umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia 22.08.2013 r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

L.dz.: WETI /16/2014 Gdańsk, dn. 03.01.2014

L.dz.: WETI /16/2014 Gdańsk, dn. 03.01.2014 L.dz.: WETI /16/2014 Gdańsk, dn. 03.01.2014 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Opracowania serwisu internetowego służącego do nauki języka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Opracowanie projektu graficznego i wykonanie wspólnej strony internetowej projektu Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego Numer

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Odpowiedź na pytania Wykonawcy CPE-II-261-45/KMB/12 Warszawa, dn. 11 lipca 2012 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CPE-II-261-45/KMB/12: świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców Wydział Informatyki Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl Warszawa, 2014-06-03 WIF-2121-37/2014 Do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BDGzp-216/ /13/bj Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot.: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Warszawa, dnia 13.07.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty /dalej Zaproszenie / w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro na wykonanie dwóch gier interaktywnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl 1 z 5 2011-11-21 15:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl Warszawa: Usługa zaprojektowania i wykonania serwisu: PLAKATOTEKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo