Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION"

Transkrypt

1 Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION Paweł Kędziora, Marek Lewandowski Politechnika Poznańska

2 Spis Treści: 1 Standard MDX Postać zapytania w języku MDX Hyperion Funkcje w języku MDX Hyperion Predefiniowane funkcje języka MDX implementacji Hyperion Funkcje definiowane przez użytkownika Narzędzia wydawania zapytań do bazy danych Konsola MaxL Script Editor oraz konsola MDX Script Editor Hyperion Visual Explorer Hyperion Essbase Query Designer (Microsoft Excel) Przeprowadzony eksperyment Cel i zakres eksperymentu Schemat hurtowni danych Dostępne dane Zapytania Wycięcie oraz obrót Wycięcie jednej warstwy kostki danych (zapytania 1, 2) Wycięcie więcej niż jednej warstwy kostki danych (zapytanie 3) Wycięcie z kostki za pomocą zakresu wymiarów (zapytania 4, 5) Drill up i Drill down Drill up i Drill down z wykorzystaniem standardowych funkcji (zapytania 6, 7, 8) Operacje Drill up i Drill down z wykorzystaniem własności drzewa hierarchii elementów (zapytania 10, 11, 12, 13) Funkcje standardowe języka MDX w implementacji Hyperion Distinct (zapytanie 14) Except (zapytanie 15) Head, Tail (zapytania 16, 17) Union (zapytanie 18) Subset (zapytanie 19) Intersect (zapytanie 20) Elementy obliczone (calculated members) (zapytanie 21) Nazwane zbiory (named sets) (zapytanie 22) Filtrowanie wyników zapytań (zapytanie 23) Predykcja wartości (zapytanie 24) Sortowanie wyników zapytań (zapytanie 25) Podsumowanie Literatura Standard MDX MDX został wprowadzony w roku 1997 przez firmę Microsoft, jako część OLEDB dla specyfikacji OLAP. Specyfikacja ta została rozwinięta w 1998 roku, przez komercyjną wersję Microsoft OLAP Services 7.0 oraz później przez Microsoft Analysis Services. Mimo, iż MDX nie był otwartym standardem, szybko został zaadaptowany przez innych twórców systemów hurtowni danych, m.in.: Hyperion, SAS, SAP. 2

3 2 Postać zapytania w języku MDX Hyperion Ogólna postać zapytania w języku MDX wygląda następująco: SELECT {set} ON COLUMNS [, {set} ON ROWS] FROM aplikacja.baza_danych [WHERE {set}] gdzie set to jedna bądź wiele krotek, a krotka rozumiana jest jako odwołanie do elementu (member) lub kombinacji elementów z różnych wymiarów. Elementy podawane są w nawiasach kwadratowych ( [ ] ) i oddzielane przecinkiem (, ). Słowa kluczowe ON COLUMNS, ON ROWS określają format wyświetlania wierszy i kolumn wyniku zapytania. Przykład: SELECT { [Sales] } ON COLUMNS, { [Shops] } ON ROWS FROM app_shops.shops_db WHERE { [2005]}; Powyższe zapytanie zwróci w wartość sprzedaży (Sales) dla poszczególnych sklepów (Shops) w roku 2005 obliczoną na podstawie danych zawartych w bazie danych shops_db znajdującej się w aplikacji app_shops. Wynik zapytania przyjmie postać tabeli: Shops Shops Shop_1 Shop_2 Shop_n Sales Sales_1 + Sales_2 + + Sales_n Sales_1 Sales_2 Sales_n W pierwszym rzędzie tabeli znajduje się wynik zapytania o atrybut Sales dla wszystkich sklepów. Jeśli atrybut Sales jest atrybutem addytywnym, wielkość ta będzie sumą wartości Sales dla wszystkich krotek spełniających warunki zapytania. 3 Funkcje w języku MDX Hyperion 3.1 Predefiniowane funkcje języka MDX implementacji Hyperion Abs (liczba) przyjmuje wartość bezwzględną podanego parametru. Ancestor (element warstwa) przyjmuje wartość bezpośredniego poprzednika podanego elementu w hierarchii wymiarów. 3

4 Ancestors (element, warstwa indeks) zwraca zbiór poprzedników wskazanego elementu, występujących w hierarchii wymiarów do wysokości określonej przez indeks. Avg (zbiór [,liczba [, InculdeEmpty]]) zwraca średnią wartość krotek znalezionych we wskazanym zbiorze. W przypadku wyszczególnienia elementu liczba obliczana jest średnia dla zbioru krotek i drugiego parametru. Klauzula InculdeEmpty pozwala na uwzględnienie pustych wartości (#MISSING) podczas obliczania średniej. BottomCount (zbiór, indeks [,liczba]) funkcja zwraca podzbiór o liczebności indeks elementów zbioru set uporządkowanych od wartości najmniejszej do największej. Liczba wskazuje kryteria selekcji. BottomPercent (zbiór, procentowość, liczba) zwraca najmniejszy istniejący podzbiór zbioru zbiór, dla którego całkowity wynik przeliczeń jest nie mniejszy niż zadeklarowana procentowość przeliczeń całego zbioru zbiór. Procentowość jest liczbą z zakresu [0; 100]. Liczba wskazuje kryteria selekcji. Elementy zwróconego podzbioru uporządkowane są od najmniejszego do największego. BottomSum (zbiór, suma, liczba) zwraca najmniejszy istniejący podzbiór zbioru zbiór, dla którego całkowity wynik przeliczeń jest co najmniej równy podanemu wyrażeniu suma. Elementy zwróconego podzbioru uporządkowane są od najmniejszego do największego. Case słowo kluczowe rozpoczynające instrukcję warunkową case. Children (element) funkcja zwraca zbiór elementów potomnych wyszczególnionego elementu element. ClosingPeriod( [warstwa [, element]]) zwraca ostatni element wymiaru typu Time dla podanych parametrów. CoalesceEmpty ( element, wartość1 ) funkcja zwraca wartość wartość1 jeśli wartość elementu element jest pusta (#MISSING). W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość elementu element. Count (zbiór [, IncludeEmpty]) funkcja zwraca liczebność zbioru zbiór. Parametr IncludeEmpty określa czy wartości puste (#MISSING) mają być ignorowane. Cousin (element1, element2) zwraca potomka innego elementu element2, znajdującego się na tym samym poziomie w hierarchii wymiarów co element element1. CrossJoin (zbiór1, zbiór2) zwraca iloczyn kartezjański zbioru zbiór1 i zbioru zbiór2. Zbiór2 nie może zawierać żadnych wymiarów wykorzystywanych w zbiorze zbiór1. CurrentMember (wymiar) zwraca aktualnie przetwarzany element dla wskazanego wymiaru wymiar. Funkcja wykorzystywana m.in. w funkcjach iteracyjnych. CurrentTupple (zbiór) zwraca aktualnie przetwarzaną krotkę wskazanego zbioru zbiór. Funkcja wykorzystywana w m.in. w funkcjach iteracyjnych. 4

5 DefaultMember (wymiar) zwraca domyślny element wyszczególnionego wymiaru wymiar. W Analytic Services domyślnym elementem jest element znajdujący się na pierwszym miejscu wśród elementów z najwyższego poziomu hierarchii wymiaru wymiar. Descendants (element [{ warstwa indeks}[, flaga]]) - zwraca elementy podrzędne znajdujące się w warstwie warstwa, lub na głębokości indeks w hierarchii wymiarów elementu element. Flaga wskazuje, które elementy mają być zwracane / pomijane. Wartości, jakie może przyjmować element flaga to: SELF zwraca tylko elementy z warstwy warstwa oraz element element, jeśli należy on do warstwy warstwa. AFTER zwraca elementy leżące poniżej warstwy warstwa. BEFORE zawraca element element oraz elementy znajdujące się w hierarchii wymiarów powyżej warstwy warstwa. BEFORE_AND_AFTER zwraca element element oraz wszystkie elementy znajdujące się poniżej niego w hierarchii wymiarów, ale nie należące do warstwy warstwa. SELF_AND_AFTER zwraca wszystkie elementy leżące w warstwie warstwa, oraz w warstwach leżących poniżej niej w hierarchii wymiarów. SELF_BEFORE_AFTER zwraca element element oraz wszystkie elementy leżące poniżej niego w hierarchii wymiarów. LEAVES zwraca elementy podrzędne elementu element, znajdujące na najniższym poziomie hierarchii wymiarów (liście drzewa wymiarów). Distinct (zbiór) funkcja eliminująca zduplikowane krotki ze zbioru zbiór. Dimension (element warstwa) funkcja zwracająca wymiar, do którego należy element lub warstwa. DrilldownByLayer ( zbiór [, warstwa indeks]) - funkcja wykonująca operację DrillDown na zbiorze zbiór, w ramach elementów należących do warstwy warstwa lub występujących na poziomie drzewa hierarchii określonego przez indeks. DrilldownMember (zbiór1, zbiór2 [, RECURSIVE]) funkcja wykonująca operację DrillDown na elementach należących do zbioru zbiór1, które również należą do zbioru zbiór2. RECURSIVE słowo kluczowe, którego użycie umożliwia wykonywanie powtarzających się porównań na elementach zbiorów. DrillupByLayer (zbiór, [, warstwa]) funkcja przeprowadzająca operację DrillUp wszystkich elementów zbioru zbiór leżących poniżej warstwy warstwa. DrillupMember (zbiór1, zbiór2) funkcja sprawdza, czy w zbiorze elementów zbiór2 znajdują się przodkowie zbioru elementów zbiór1 i wykonująca operację DrillUp do poziomu elementów przodków w zbiorze zbiór2. Except (zbiór1, zbiór2 [, ALL]) funkcja zwracająca różnicę zbiorów zbiór1 i zbiór2. Flaga ALL pozwala na pozostawienie duplikatów. Exp (potęga) funkcja matematyczna zwracająca liczbę e (podstawę logarytmu naturalnego) podniesioną do potęgi potęga. 5

6 Extract (zbiór [, wymiar]) funkcja zwracająca zbiór krotek należących do zbioru elementów zbiór, z podanego wymiaru wymiar. Factorial (liczba) funkcja matematyczna zwracająca silnię podanej liczby liczba. Filter (zbiór, warunek) funkcja zwracająca krotki należące do zbioru elementów zbiór, spełniające kryteria selekcji określone przez warunek. FirstChild (element) funkcja zwracająca pierwszego potomka (zależnie od kolejności definiowania) elementu element. FirstSibling (element) funkcja zwracająca pierwszy element (zależnie od kolejności definiowania) znajdujący się na tym samym poziomie hierarchii co element i mający taki sam jak element element nadrzędny. Generate (zbiór1, zbiór2 [, ALL]) funkcja zwracająca zbiór powstały w wyniku wykonania operacji: dla każdego elementu ze zbioru zbiór1 zwróć zbiór2. Klauzula ALL pozwala na pozostawienie duplikujących się elementów w zbiorze wynikowym. Generation (element) funkcja zwracająca elementy pokolenia, do którego należy element element. Generations (wymiar, indeks) funkcja zwracająca elementy pokolenia wymiaru wymiar do zadanej głębokości w hierarchii wymiarów określonej przez indeks. Head (zbiór [, liczba]) funkcja zwracająca liczba pierwszych krotek lub elementów należących do zbioru zbiór. Hierarchize (zbiór [, POST]) funkcja zwracająca elementy należące do zbioru zbiór w takim porządku, w jakim zostały one zdefiniowane w hierarchii wymiarów. Użycie klauzuli POST powoduje elementów podrzędnych przed nadrzędnymi. IIF (warunek, prawda, fałsz) funkcja weryfikująca prawdziwość warunku warunek i zwracająca wartość prawda, jeśli warunek jest prawdziwy, lub fałsz w przeciwnym przypadku. Prawda i fałsz mogą być zbiorami elementów! Int (liczba) funkcja matematyczna zwracająca najmniejszą liczbę całkowitą większą niż liczba. Intersection (zbiór1, zbiór2 [, ALL]) funkcja zwracająca iloczyn zbiorów zbiór1 i zbiór2. ALL pozwala na pozostawienie duplikujących się elementów w zbiorze wynikowym. Is (element1, element2) funkcja porównująca dwa elementy. Przyjmuje wartość TRUE, jeśli elemen1 i element2 są identyczne. 6

7 IsAccType (element, AccTag) funkcja sprawdzająca, czy element element należy do wymiaru zadeklarowanego jako Accounts i posiadającego odpowiednią etykietę AccTag. Etykieta może przyjąć jedną z następujących wartości: First, Last, Average, Expense, Two-pass. IsAncestor (element1, element2) funkcja przyjmująca wartość TRUE, jeśli element element1 jest przodkiem elementu element2. IsChild (element1, element2) funkcja przyjmująca wartość TRUE, jeśli element element1 jest potomkiem elementu element2. IsEmpty (element) funkcja przyjmująca wartość TRUE w przypadku, gdy element jest pusty (#MISSING). IsGeneration (element, indeks) funkcja przyjmująca wartość TRUE, jeśli element element należy do pokolenia wskazanego przez indeks. IsLeaf (element) funkcja przyjmująca wartość TRUE, jeśli element element znajduje się na najniższym poziomie hierarchii wymiarów (jest liściem drzewa wymiarów). IsLevel (element, poziom) - funkcja przyjmująca wartość TRUE, jeśli element element znajduje się w hierarchii wymiarów na poziomie określonym przez poziom. IsSibling (element1, element2) - funkcja przyjmująca wartość TRUE, jeśli element element1 znajduje się na tym samym poziomie w hierarchii wymiarów i ma ten sam element nadrzędny co element element2. IsUDA (element, nazwa) - funkcja przyjmująca wartość TRUE, jeśli element element jest powiązany z etykietą UDA (user defined attribute) o nazwie nazwa. IsValid (element krotka zbiór warstwa własność) - funkcja przyjmująca wartość TRUE, jeśli wyszczególniony parametr jest poprawny. Item (krotka, indeks) ekstrahuje element o numerze indeks z krotki krotka. Lag (element, indeks) zwraca element, który znajduje się indeks kroków wstecz od elementu element w hierarchii wymiarów. LastChild (element) funkcja zwracająca ostatniego potomka (zależnie od kolejności definiowania) elementu element. LastPeriods (liczba [, element]) funkcja zwracająca ciąg elementów o liczebności liczba, który zakończony jest elementem element. LastSibling (element) funkcja zwracająca ostatni element (zależnie od kolejności definiowania) znajdujący się na tym samym poziomie hierarchii co element i mający taki sam jak element element nadrzędny. 7

8 Lead (element, indeks) funkcja zwracająca element, który znajduje się indeks kroków w przód od elementu element w ramach tej samej warstwy w hierarchii wymiarów. Level (element) funkcja zwracająca poziom w hierarchii wymiarów, na którym znajduje się element element. Levels (wymiar, indeks) funkcja zwracająca poziom wymiaru wymiar określony przez głębokość indeks. Ln (liczba) funkcja matematyczna zwracająca logarytm naturalny z liczby liczba. Log (liczba [, podstawa]) - funkcja matematyczna zwracająca logarytm o podstawie podstawa z liczby liczba. Domyślną wartością parametru podstawa jest 10. Log10 (liczba) - funkcja matematyczna zwracająca logarytm dziesiętny z liczby liczba. Max (zbiór [, liczba]) - funkcja matematyczna zwracająca element o największej wartości spośród elementów zbioru zbiór. Liczba jest parametrem opcjonalnym. MemberRange (element1, element2) zwraca wszystkie elementy występujące pomiędzy element1 i element2 w hierarchii wymiarów. Members (wymiar warstwa) funkcja zwraca wszystkie elementy należące do wymiaru wymiar bądź warstwy warstwa. Min (zbiór [, liczba]) - funkcja matematyczna zwracająca element o najmniejszej wartości spośród elementów zbioru zbiór. Liczba jest parametrem opcjonalnym. Mod (liczba1, liczba2) funkcja matematyczna zwracająca resztę z dzielenia liczby liczba1 przez liczbę liczba2. NextMember (element [, GENERATION LEVEL]) funkcja zwracająca kolejny element (zależnie od kolejności definiowania) w stosunku do element, w ramach pokolenia (GENERATION) lub poziomu (LEVEL). NonEmptyCount (zbiór [, liczba]) funkcja zwracająca liczbę krotek posiadających niepuste wartości. OpeningPeriod ( [warstwa [, element]]) - zwraca pierwszy element wymiaru typu Time dla podanych parametrów. Order (zbiór, wyrażenie liczba [, BASC BDESC] ) funkcja porządkująca elementy zbioru zbiór zgodnie z regułami określonymi przez wyrażenie. BASC rosnąco; BDESC malejąco. Ordinal (warstwa) funkcja zwracająca numer pokolenia lub poziomu w hierarchii wymiarów dla warstwy warstwa. 8

9 ParallelPeriod ( [warstwa [, indeks [, element]]]) funkcja zwraca element z wcześniejszego okresu czasu dla podanych parametrów. Parent ( element ) funkcja zwracająca element nadrzędny w hierarchii wymiarów w stosunku do elementu element. PeriodsToDate ( [warstwa [, element]]) funkcja zwracająca elementy, które występują wcześniej niż aktualny element z wymiaru Time dla podanych parametrów. Power (liczba, potęga) funkcja matematyczna przyjmująca wartość liczby liczba podniesionej do potęgi potęga. PrevMember (element [, GENERATION LEVEL]) funkcja zwracająca poprzedni element (zależnie od kolejności definiowania) w stosunku do element, w ramach pokolenia (GENERATION) lub poziomu (LEVEL). RelMemberRange (element, poprzednie, następne [, GENERATION LEVEL]) funkcja zwracająca poprzednie poprzednich elementów elementu element, następne następnych elementów elementu element w ramach danego pokolenia (GENERATION) lub poziomu (LEVEL). Remainder (liczba) funkcja matematyczna zwracająca część ułamkową z liczby liczba. Round (liczba, dokładność) - funkcja matematyczna zaokrąglająca liczbę liczba zgodnie z precyzją wskazaną parametrem dokładność. Siblings (element) funkcja zwracająca zbiór elementów znajdujących się na tym samym poziomie w hierarchii co element i mających ten sam element poprzedni. Subset (zbiór, indeks1 [, indeks2]) funkcja zwracająca podzbiór (wyspecyfikowany zakresem krotek: od indeks1 do indeks2) zbioru zbiór. Sum (zbiór [, liczba]) funkcja zwracająca sumę elementów wchodzących w skład zbioru zbiór. Tail (zbiór [, liczba]) funkcja zwracająca liczba ostatnich krotek lub elementów należących do zbioru zbiór. ToDate (ciąg1, ciąg2) funkcja zmieniająca datę na liczbę. Ciąg1 określa format daty ( mm-dd-yyyy lub dd-mm-yyyy ), a ciąg2 to data (np ). TopCount (zbiór, indeks [, liczba]) funkcja zwracająca indeks elementów zbioru zbiór uporządkowanych od największego do najmniejszego. TopPercent (zbiór, procentowość, liczba) zwraca najmniejszy istniejący podzbiór zbioru zbiór, dla którego całkowity wynik przeliczeń jest nie mniejszy niż zadeklarowana procentowość przeliczeń całego zbioru zbiór. Procentowość jest liczbą z zakresu [0; 100]. Liczba wskazuje kryteria selekcji. Elementy zwróconego podzbioru uporządkowane są od największego do najmniejszego. 9

10 TopSum (zbiór, suma, liczba) zwraca najmniejszy istniejący podzbiór zbioru zbiór, dla którego całkowity wynik przeliczeń jest co najmniej równy podanemu wyrażeniu suma. Elementy zwróconego podzbioru uporządkowane są od największego do najmniejszego. Truncate (liczba) funkcja matematyczna zwracająca całkowitą część liczby liczba. Uda (wymiar element, nazwa) funkcja zwraca wszystkie elementy wyszczególnione etykietą UDA (user defined attribute) o nazwie nazwa związane z wymiarem wymiar lub poddrzewem wymiarów o korzeniu w elemencie element). Union (zbiór1, zbiór2 [, ALL]) funkcja zwracająca sumę zbiorów zbiór1 i zbiór2. ALL pozwala na pozostawienie duplikujących się elementów w zbiorze wynikowym. Value (element) funkcja zwracająca wartość elementu element. WithAttr (element, LITERAŁ [, literał_numeryczny, literał_znakowy] ) funkcja zwracająca wszystkie elementy, które są związane z elementem element w wskazany sposób. Wartości, które mogą być przyjmowane przez LITERAŁ: >, >=, <, <=, = =, <>! =, In. xtd ([element]) funkcja równoważna PeriodsToDate. 3.2 Funkcje definiowane przez użytkownika System Hyperion umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych funkcji. Funkcje te definiowane są w języku JAVA, kompilowane przez zewnętrzny kompilator języka JAVA, a następnie dołączane do schematu bazy danych. Język MDX służy jedynie do zadeklarowania funkcji poprzednio zdefiniowanych. Przykład definicji funkcji w języku JAVA: public class CalcFunc { public static double sum (double[] data) { int i, n = data.length; double sum = 0.0d; for (i=0; i<n; i++) { double d = data [i]; sum = sum + d; } return sum; } } Przykład deklaracji zdefiniowanej funkcji: create function as 'CalcFunc.sum' spec comment 'adds list of input members'; Wszystkie nazwy funkcji w języku MDX w implementacji Hyperion muszą zaczynać się od 10

11 4 Narzędzia wydawania zapytań do bazy danych 4.1 Konsola MaxL Script Editor oraz konsola MDX Script Editor Do bezpośredniego wpisywania zapytań do bazy danych w języku MDX służą dwie konsole: MaxL Script Editor oraz MDX Script Editor. MDX Script Editor posiada opcję podpowiadania składni języka MDX, natomiast konsola MaxL Script Editor jest zauważalnie szybsza i z tego powodu została wybrana do przeprowadzenia eksperymentu. Wysłanie zapytania do bazy danych następuje poprzez wciśnięcie przycisku F5. Wynik zapytania przedstawiany jest w postaci tabeli. Rys. 4.1 Widok okna konsoli MaxL Script Editor wraz z wynikiem zapytania. 4.2 Hyperion Visual Explorer Hyperion Visual Explorer włączony zostaje poprzez uruchomienie pliku runvss.exe z katalogu \essbase\bin znajdującego się w katalogu głównym systemu Hyperion. Hyperion Visual Explorer jest narzędziem do graficznego przedstawiania wyników zapytań do bazy danych, którego użytkowanie nie wymaga znajomości języka MDX. Zapytania wydawane są poprzez umieszczanie żądanych elementów (metodą przeciągnij i upuść ) w odpowiednich polach (oznaczających osie rzędnych i odciętych na wykresach). Ograniczanie wyników zapytań realizowane jest przez zaznaczanie / odznaczanie pól typu check box przyporządkowanych do każdego elementu. 11

12 Wynik zapytania przedstawiany jest domyślnie w postaci wykresu słupkowego. Typ wykresu może być modyfikowany. Rys. 4.2 Hyperion Visual Explorer i wynik zapytania o [Obrót] w pierwszych trzech miesiącach lat [2005] i [2006] Rys. 4.3 Ograniczanie zakresu elementu w zapytaniu w Hyperion Visual Explorer. 4.3 Hyperion Essbase Query Designer (Microsoft Excel) Po zainstalowaniu systemu Hyperion, w głównym menu programu Microsoft Excel pojawia się dodatkowa opcja Essbase, umożliwiająca m.in. podłączanie do bazy danych oraz otwarcie narzędzia Hyperion Query Designer. Wybór opcji New Query powoduje przejście do kreatora zapytania, którego poszczególne składniki wybierane są przez użytkownika za pomocą kliknięć myszką na żądanych elementach odpowiednich wymiarów, co podobnie jak w przypadku Hyperion Visual Explorer, nie wymaga od użytkownika znajomości języka MDX. Wysłanie zapytania do bazy danych dokonane 12

13 zostaje poprzez wybór opcji Apply Query z menu kontekstowego przygotowywanego zapytania. Rys. 4.4 Widok okna kreatora zapytania w Hyperion Essbase Query Designer. Rys. 4.5 Wynik zapytania w Microsoft Excel 5 Przeprowadzony eksperyment. 5.1 Cel i zakres eksperymentu. Celem eksperymentu było zbudowanie hurtowni danych oraz zbadanie funkcjonalności języka MDX w implementacji Hyperion. Hurtownia została zbudowana dla rzeczywistych danych następujących spółek giełdowych: PKO BP, INGBSG, BZWBK, Prokom, 13

14 Comarch, Comp, KGHM, STALEXP, ATM, TPSA, Orbis, Amrest. Dla każdej spółki i dla każdego jej notowania dostępne były następujące dane: wartość podczas otwarcia oraz zamknięcia notowania, wartość minimalna i maksymalna w danym dniu, zmiana notowania, dzienny obrót. 5.2 Schemat hurtowni danych. Zaproponowany schemat przewiduje istnienie jednej tabeli faktów (Notowanie), oraz czterech wymiarów: Czas, Rok, Sektor, Index. Hyperion proponuje stosowanie określenia element (member) zarówno jako terminu opisującego wystąpienie wymiaru, wymiaru nadrzędnego, bądź też konkretnej wartości wymiaru. W zastosowanym schemacie element Czas jest więc nadrzędny w stosunku do elementów grupujących wystąpienia wymiaru (poszczególne dni) w miesiące, a Sektor posiada elementy podrzędne określające typ działalności spółek do niego należących (banki, informatyka, p_metalowy, telekomunikacja, usługi). Utworzono bazę danych spolkidb w aplikacji SPOLKI. Rys. 4.1 Tabela faktów (Notowanie) oraz wymiar Index 14

15 Rys. 4.2 Elementy: Rok, Czas, Sektor wraz z elementami podrzędnymi. Rys. 4.3 Pojedyncze wystąpienia dni w elemencie agregującym [Jan] (styczeń). 15

16 5.3 Dostępne dane Udostępnione do analizy dane znajdowały się w plikach.csv o następującym formacie: Data;Otw.;Min;Maks.;Zamkn.;Zmiana;Obrót ;147.00;146.00;148.50;147.00;+1.03; ;145.00;145.00;147.00;145.50;+1.39; ;144.00;141.00;144.00;143.50;-1.03; ;149.00;145.00;149.00;145.00;-2.36;20590 ( ) W celu dostosowania danych do wymaganego przez Hyperion formatu i zgodności z skonstruowanym schematem napisany został skrypt w języku AWK: { gsub (";", "\t"); if (NR == 1) {print;} if (NR == 2) {print;} if(nr > 2) { gsub("+", ""); if($0 ~ /^2005\.*/) { gsub(" ", "\"Jan "); gsub(" ", "\"Feb "); gsub(" ", "\"Mar "); gsub(" ", "\"Apr "); gsub(" ", "\"May "); gsub(" ", "\"Jun "); gsub(" ", "\"Jul "); gsub(" ", "\"Aug "); gsub(" ", "\"Sept "); gsub(" ", "\"Oct "); gsub(" ", "\"Nov "); gsub(" ", "\"Dec "); print "\"2005\"\t" $1 " " $2 "\"\t" $3"\t" $4"\t" $5"\t" $6"\t" $7"\t" $8; } else if($0 ~ /^2006\.*/) { gsub(" ", "\"Jan "); gsub(" ", "\"Feb "); gsub(" ", "\"Mar "); gsub(" ", "\"Apr "); gsub(" ", "\"May "); gsub(" ", "\"Jun "); gsub(" ", "\"Jul "); gsub(" ", "\"Aug "); gsub(" ", "\"Sept "); gsub(" ", "\"Oct "); gsub(" ", "\"Nov "); gsub(" ", "\"Dec "); print "\"2006\"\t" $1 " " $2 "\"\t" $3"\t" $4"\t" $5"\t" $6"\t" $7"\t" $8; } } } 16

17 Wynikiem działania skryptu jest plik tekstowy o następującym formacie: PROKOM WIG20 Otw. Min Maks. Zamkn. Zmiana Obrót "2006" "Mar 31" "2006" "Mar 30" "2006" "Mar 29" Dane wczytano do systemu wybierając opcję Load Data ( Load Data File) z menu kontekstowego bazy danych spolkidb. 5.4 Zapytania Wycięcie oraz obrót Wycięcie jednej warstwy kostki danych (zapytania 1, 2) Zapytanie o obrót z dnia dla spółek sektora bankowego wchodzących w skład indeksu WIG20: {[Obrót]} on rows, { ([May 09], [2005], [banki], [wig20])} on columns Równoznaczne zapytanie z zastosowanie prefiksów w postaci nazw wymiarów (dla czytelności zapytania): {[Obrót]} on rows, { ( [czas].[may 09], [rok].[2005], [sektor].[banki], [index].[wig20] ) } on columns Columns i rows mogą zostać zastąpione przez axis(1) i axis(0) : {[Obrót]} on axis(1), { ([May 09], [2005], [banki], [wig20])} on axis(0) 17

18 Zapytanie o obrót wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 (dla wszystkich notowań w bazie danych): {[Obrót]} on rows, {[wig20]} on columns Wycięcie więcej niż jednej warstwy kostki danych (zapytanie 3) Zapytanie o obroty (w roku 2005) spółki Techwig oraz wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu WIG20: {[Obrót]} on rows, { ([techwig], [2005]), ([wig20], [2005])} on columns Zastosowanie nawiasów okrągłych () oznacza rozpoczęcie nowej kolumny w wyniku zapytania. Równoważne zapytanie może być sformułowane z wykorzystaniem funkcji CrossJoin, lub za pomocą klauzuli ograniczającej: where {[Obrót]} on rows, crossjoin({[techwig], [wig20]}, {[2005]}) on columns {[Obrót]} on rows, {[techwig], [wig20]} on columns SPOLKI.spolkiDB ([2005]); 18

19 Wycięcie z kostki za pomocą zakresu wymiarów (zapytania 4, 5) Zapytanie o obrót spółek z notowań od stycznia do marca, z podziałem na lata: { ( [Obrót], [2005] ), ( [Obrót], [2006] ) } on rows, {[Jan]:[Mar]} on columns Równoważne zapytanie może zostać sformułowane z użyciem funkcji MemberRange: { ( [Obrót], [2005] ), ( [Obrót], [2006] ) } on rows, {MemberRange([Jan],[Mar])} on columns Zapytanie o obrót spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w dniach od do : crossjoin ({[Obrót]}, {[wig20]}) on rows, crossjoin ({Memberrange([Jan 12], [Jan 14])}, {[2005]}) on columns 19

20 5.4.2 Drill up i Drill down Drill up i Drill down z wykorzystaniem standardowych funkcji (zapytania 6, 7, 8) Zapytanie o obroty w roku 2005 wszystkich spółek. Wynik przedstawiony z podziałem na sektory. drilldownbylayer ({ [sektor]} ) on columns, {([Obrót], [2005])} on rows spolki.spolkidb; Zapytanie o obroty wszystkich elementów podrzędnych w stosunku do elementu Sektor (aż do pierwszego poziomu w pokoleniu) z notowań z roku 2005: drillupbylayer ( {sektor, [sektor].children }, generations (sektor, 1) ) on columns, {([Obrót], [2005])} on rows spolki.spolkidb; Zapytanie o obroty wszystkich elementów podlegających pod spółkę PKOBP. drillupmember({[pkobp]}, {[sektor]}) on columns, {Obrót} on rows spolki.spolkidb; Na wyniku przeprowadzana jest operacja DrillUp aż do elementu sektor, jeśli tylko sektor jest elementem nadrzędnym w stosunku do spółki PKOBP. 20

21 Operacje Drill up i Drill down z wykorzystaniem własności drzewa hierarchii elementów (zapytania 10, 11, 12, 13) Zapytanie o obroty (w roku 2005) wszystkich sektorów spółek znajdujących się na tym samym poziomie w drzewie hierarchii elementów co sektor informatyka: {([Obrót], [2005])} on rows, { [informatyka].siblings } on columns Zapytanie o obroty (w roku 2005) wszystkich spółek elementu nadrzędnego w stosunku do elementu informatyka: {([Obrót], [2005])} on rows, { [informatyka].parent } on columns Zapytanie o obroty (w roku 2005) wszystkich spółek podrzędnych w stosunku do elementu informatyka: {([Obrót], [2005])} on rows, { [informatyka].children } on columns Zapytanie o obroty (w roku 2005) spółki, która została zdefiniowana jako pierwszy element podrzędny w stosunku do elementu informatyka: 21

22 {([Obrót], [2005])} on rows, { [informatyka].firstchild } on columns Zapytanie o obroty (w roku 2005) wszystkich elementów leżących o jeden poziom niżej w hierarchii niż element sektor wraz z agregacją do poziomu sektor: crossjoin ({[Obrót]},{ members(sektor.levels(1)), members(sektor.levels(0))}) on rows, {[2005]} on columns Funkcje standardowe języka MDX w implementacji Hyperion Distinct (zapytanie 14) Zapytanie o obroty (w roku 2005) wszystkich spółek z sektora informatyka, z eliminacją duplikujących się krotek: 22

23 {([Obrót], [2005])} on rows, distinct ({ [informatyka].children}) on columns Except (zapytanie 15) Zapytanie o obroty (w roku 2005) wszystkich spółek z sektora informatyka, które równocześnie nie należą do sektora bankowego. {([Obrót], [2005])} on rows, except ({ [informatyka].children}, { [banki].children}) on columns Head, Tail (zapytania 16, 17) Zapytanie o obroty (w roku 2005) pierwszego elementu (znajdującego się w drugim pokoleniu elementu sektor). Pierwszy wskazuje w tym przypadku kolejność definiowania elementów podczas tworzenia bazy danych. {([Obrót], [2005])} on rows, head( members([sektor].generations(2))) on columns Zapytanie o obroty (w roku 2005) ostatniego elementu (znajdującego się w drugim pokoleniu elementu sektor). Ostatni wskazuje w tym przypadku kolejność definiowania elementów podczas tworzenia bazy danych. 23

przygotował: pawel@kasprowski.pl Podstawy języka MDX Tworzenie zbiorów

przygotował: pawel@kasprowski.pl Podstawy języka MDX Tworzenie zbiorów Podstawy języka MDX Tworzenie zbiorów Używanie zbiorów Zbiór to: wynik działania funkcji (np. funkcji members) lista elementów otoczona {...} {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, [Product].[Prod].[Category].members

Bardziej szczegółowo

Podstawy MDX. Podstawy MDX. Podstawy MDX. Struktura kostki [BiznesG]

Podstawy MDX. Podstawy MDX. Podstawy MDX. Struktura kostki [BiznesG] Podstawowe zapytanie MDX ma strukturę podobną do zapytań SQL. Najprostsza postać zwraca dwuwymiarową kostkę: opis osi ON COLUMNS, opis osi ON ROWS FROM nazwa_kostki [WHERE opis_plastra] Najprostsza postać

Bardziej szczegółowo

OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX

OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX 24 kwietnia 2014 Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

ORACLE. System Zarządzania Bazą Danych Oracle. Oracle Advanced SQL

ORACLE. System Zarządzania Bazą Danych Oracle. Oracle Advanced SQL ORACLE System Zarządzania Bazą Danych Oracle Oracle Advanced SQL wersja 1.0 Politechnika Śląska 2008 Raportowanie z wykorzystaniem fraz rollup, cube Frazy cube, rollup, grouping sets umożliwiają rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

MDX ZAWARTOŚĆ O MDX. Wyk onał: Zatwi erdził: KSPBC_Szkolenie_20090623. doc. Spra wdził: Strona 1 z 15

MDX ZAWARTOŚĆ O MDX. Wyk onał: Zatwi erdził: KSPBC_Szkolenie_20090623. doc. Spra wdził: Strona 1 z 15 ZAWARTOŚĆ Zawartość...1 O...1 Podstawowe typy danych...2 1.1. Wymiar / hierarhia...2 1.2. Poziom...2 1.3. Element...2 1.4. Kolekcje (Tuples)...2 1.5. Zbiory (Sets)...2 1.6. Osie (Axes)...2 Pierwsze zapytanie...3

Bardziej szczegółowo

Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania.

Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania. Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania. Przykładowa RBD o schematach relacji (tzw. płaska postać RBD): N(PRACOWNICY) = {ID_P, IMIĘ,

Bardziej szczegółowo

OLAP i hurtownie danych c.d.

OLAP i hurtownie danych c.d. OLAP i hurtownie danych c.d. Przypomnienie OLAP -narzędzia analizy danych Hurtownie danych -duże bazy danych zorientowane tematycznie, nieulotne, zmienne w czasie, wspierjące procesy podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Systemy OLAP I. Krzysztof Dembczyński. Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska

Systemy OLAP I. Krzysztof Dembczyński. Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska Systemy OLAP I Krzysztof Dembczyński Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska Technologie Wytwarzania Oprogramowania Semestr zimowy 2008/09 Studia

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Integracja i Eksploracja Danych

Integracja i Eksploracja Danych Integracja i Eksploracja Danych Laboratorium nr 4 Wprowadzenie do języka MDX. Zadania: 1) Analogicznie do przykładu zawartego na poprzednich zajęciach, korzystając z SQL Server Business Intelligence Development

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Laboratorium nr 5 Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL predefiniowanych funkcji agregujących.

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie

Załącznik nr 8. do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 8 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Instrukcja obliczania wskaźnika pokrycia. Strona 2 z 24 Studium Wykonalności projektu

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Arkusz kalkulacyjny może służyć do tworzenia prostych baz danych, składających się z pojedynczej tabeli, gdzie kolumny określane są jako Pola, natomiast wiersze jako

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo

SAS Institute Technical Support

SAS Institute Technical Support SAS Institute Technical Support Optymalizacja kostek krok po kroku Pracując z kostkami OLAP często nie zdajemy sobie sprawy, że można przygotować je w taki sposób, aby praca z nimi była efektywniejsza

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Alberto Ferrari i Marco Russo Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie............................................................

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Projektowanie hurtowni: modele wielowymiarowe. Modelowanie punktowe. Operacje OLAP na kostkach. http://zajecia.jakubw.

Hurtownie danych. Projektowanie hurtowni: modele wielowymiarowe. Modelowanie punktowe. Operacje OLAP na kostkach. http://zajecia.jakubw. Hurtownie danych Projektowanie hurtowni: modele wielowymiarowe. Modelowanie punktowe. Operacje OLAP na kostkach. http://zajecia.jakubw.pl/hur UZASADNIENIE BIZNESOWE Po co nam hurtownia danych? Jakie mogą

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów - opis funkcjonalny - Dmz-chemak sp. z o.o. dostawca rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autoryzowany partner Personal &

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Operacja PIVOT w języku SQL w środowisku Oracle 21.11.2012

www.comarch.pl/szkolenia Operacja PIVOT w języku SQL w środowisku Oracle 21.11.2012 Operacja PIVOT w języku SQL w środowisku Oracle 21.11.2012 Zakres Wprowadzenie Idea przestawiania danych Możliwe zastosowania Przestawianie danych bez klauzuli PIVOT Konstrukcja klauzuli Korzyści ze stosowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Bazy danych SQL 3 1

Laboratorium Bazy danych SQL 3 1 Laboratorium Bazy danych SQL 3 1 F U N K C J E operujące na grupach wierszy: avg([distinct all]kol) oblicza średnią arytmetyczną wartości kolumny kol wszystkich wierszy grupy. count([distinct all]wyr)

Bardziej szczegółowo

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji 6. Język SQL Język SQL (Structured Query Language): - język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji - stworzony w IBM w latach 70-tych DML (Data Manipulation

Bardziej szczegółowo

1. Język T SQL wprowadzenie do tworzenia zapytań i modyfikowania bazy danych

1. Język T SQL wprowadzenie do tworzenia zapytań i modyfikowania bazy danych 1. Język T SQL wprowadzenie do tworzenia zapytań i modyfikowania bazy danych Opracował: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Grupa A (LATARNIE) Imię i nazwisko: Numer albumu: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Nazwisko prowadzącego: 11: 12: Suma: Ocena: Zad. 1 (10 pkt) Dana jest relacja T. Podaj wynik poniższego zapytania (podaj

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

SQL Server Analysis Services Procedury składowane. Grzegorz Stolecki

SQL Server Analysis Services Procedury składowane. Grzegorz Stolecki Media Partners SQL Server Analysis Services Procedury składowane Grzegorz Stolecki O mnie Konsultant w JCommerce S.A. Trener w Centrum Szkoleniowym COMARCH S.A. Freelancer Gun for Hire ;-) Microsoft MVP

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do hurtowni danych

Wprowadzenie do hurtowni danych Wprowadzenie do hurtowni danych przygotował: Paweł Kasprowski Kostka Kostka (cube) to podstawowy element hurtowni Kostka jest wielowymiarowa (od 1 do N wymiarów) Kostka składa się z: faktów wektora wartości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA PLAN WYKŁADU Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna BAZY DANYCH Wykład 2 dr inż. Agnieszka Bołtuć MODEL DANYCH Model danych jest zbiorem ogólnych zasad posługiwania

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

DM BPS STATICA opis funkcjonalności programu

DM BPS STATICA opis funkcjonalności programu DM BPS STATICA opis funkcjonalności programu DM BPS STATICA, to wszechstronna i równocześnie prosta w obsłudze aplikacja zapewniająca pełen dostęp do notowań. Jest to zintegrowana z naszym systemem wersja

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Notowania DM BPS STATICA 4 opis funkcjonalności programu

Notowania DM BPS STATICA 4 opis funkcjonalności programu Notowania DM BPS STATICA 4 opis funkcjonalności programu Program DM BPS STATICA 4, to wszechstronna aplikacja przeznaczona dla wymagających inwestorów, którzy pragnązapewnić sobie wysokiej jakości, stabilne

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Model relacyjny. Wykład II

Model relacyjny. Wykład II Model relacyjny został zaproponowany do strukturyzacji danych przez brytyjskiego matematyka Edgarda Franka Codda w 1970 r. Baza danych według definicji Codda to zbiór zmieniających się w czasie relacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Symulacja przebiegu procesu

Ćwiczenie 2. Symulacja przebiegu procesu Ćwiczenie 2. Symulacja przebiegu procesu W ćwiczeniu spróbujemy zasymulować działanie zbudowanego w ćwiczeniu 1. procesu rozpatrywania wniosku kredytowego. W tym celu wykonamy kopię procesu (proces oryginalny

Bardziej szczegółowo