PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH."

Transkrypt

1 Załącznik nr 11 do SIWZ Temat: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej Łódź Ul. Rojna 15 Obiekt: Dom Pomocy Społecznej Łódź Ul. Rojna 15 Projekt wykonał: PERFEKT Z.P.H.U. s. c. Łódź ul. Milionowa 82 Łódź czerwiec 2009 r. 1

2 1. Zasady opracowania projektu:: Dokumentację systemu sygnalizacji alarmu pożaru, oddymiania klatek schodowych i zastosowania drzwi p.poż opracowano na podstawie: planów budowlanych obiektu, zlecenia Inwestora norm: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728), Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. CNBOP Warszawa 1994 rok.(mgr inż. Jerzy Ciszewski) 1. Zakres projektu Projekt instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego obejmuje zaprojektowanie w oparciu o urządzenia firmy Polon Alfa z Bydgoszczy systemu interaktywnego POLON 4200 współpracującego z czujkami szeregu 4000 oraz z przyciskami ROP 4000 i elementami sterowniczymi EKS oraz systemów oddymiania wydzielonych drzwiami p. pożarowymi klatek schodowych dla obiektu Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15. Niniejsze rozwiązania z zakresu wymagań ochrony p. pożarowej umożliwią uznanie obiektu za niezagrażający życiu i zdrowiu mieszkańców. 2

3 2. Opracowanie obejmuje: lokalizację czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, sterowanie z centrali p. poż. sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, systemem oddymiania Spis rysunków sygnalizacja pożaru: Rys.1 Parter i piwnica Rys.2 Piętro pierwsze Rys.3 Piętro drugie Rys.4 Schemat blokowy 3. Zastosowany system Adresowalny interaktywny system sygnalizacji pożarowej POLON 4200 to komplet urządzeń służących do wykrywania pożaru, powiadamiania odpowiednich służb interwencyjnych, włączania urządzeń wykonawczych i rejestrowania występujących w systemie zdarzeń. System jest przeznaczony do ochrony przeciwpożarowej obiektów średnich i dużych. 4. Skład systemu. Centrala Centrala systemu POLON 4200 jest urządzeniem mikroprocesorowym o budowie modułowej. Elementy liniowe, zainstalowane w adresowalnej linii dozorowej, po odebraniu właściwego sygnału z centrali (adresu elementu), przesyłaj zwrotnie sygnały z informacji o swoim rodzaju i stanie. Wymiana informacji miedzy elementami liniowymi i centrali odbywa się poprzez moduły. Po analizie odebranych sygnałów, przekazuje odpowiedni informacji, poprzez magistralę centralową, do sterownika centralnego, który jest głównym modułem centrali. W przetwarzane informacje i wytwarzane odpowiednie sygnały dla pozostałych układów. Moduł realizując zaprogramowane procedury działania, steruje poprzez magistralę z przekaźnikami lub liniami sygnałowymi. Wyświetlacz LCD, elementy sygnalizacyjne sterowane są za pomoc oddzielnego mikroprocesora (µpw). Zasilacz sieciowy ma za zadanie dostarczenie roboczego napięcia centrali, a w razie braku zasilania sieciowego rolę tą pełni rezerwowa bateria akumulatorów. Moduł zasilania służy do wytworzenia następujących napięć: napięcie robocze +24 V centrali oraz napięcie dla użytkownika, izolowane napięcie +27 V linii dozorowych, napięcie zasilania + 5 V wyświetlacza LCD i drukarki DR-48. 3

4 Analogowa optyczna czujka DOR-4043 Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4043 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DOR-4043 jest czujką analogową, z automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia jak również kondensacji pary wodnej. Czujki DOR-4046 mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Analogowa optyczna radiowa czujka DUR adapter ACR-4001 Procesorowa, optyczna czujka dymu DUR-4047 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DUR-4047 jest czujką analogową, z automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia jak również kondensacji pary wodnej. Czujki DUR ACR-4001 mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Analogowa jonizacyjna czujka DIO-4043 Procesorowa, jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się palić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DIO-4043 jest czujką analogową, z automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia i kondensacji pary wodnej. Czujki DIO-4043 mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Czujka temperatury TUN-4043 Uniwersalna, procesorowa czujka ciepła (temperatury) TUN-4043 jest przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom. Czujka TUN-4043 jest czujką uniwersalną, którą można z poziomu centrali programować na działanie nadmiarowe lub różniczkowo-nadmiarowe a także zmieniać klasę czujki, dostosowując ją do konkretnych zastosowań. Możliwy jest wybór jednej z klas: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR 4

5 zgodnie z polską normą PN-EN Czujki TUN-4043 mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Moduły sterujące i monitorujące Element wielowyjściowy sterujący EWS-4001 Adresowalny element wielowyjściowy sterujący EWS-4001 jest przeznaczony do sterowania różnymi urządzeniami automatyki pożarniczej i załączania akustycznych systemów ostrzegania przed pożarem. Może pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Element EWS-4001 ma osiem niezależnych wyjść przekaźnikowych z wyprowadzonymi na łączówkę bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi. Przekaźniki mogą być indywidualnie załączane na polecenia wysłanego przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np.: alarmowanie I st. w centrali, alarmowanie w wybranej strefie dozorowej, alarmowanie iloczynu lub sumy wybranych stref, itp. Element jest wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu elementu EWS-4001 odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci. Element EWS-4001 jest wykonany w postaci prostopadłościennej puszki z tworzywa, wewnątrz, której umieszczono płytkę drukowaną z przekaźnikami i rząd łączówek do podłączenia przewodów instalacji. Obudowa gwarantuje wysoki stopień szczelności, umożliwiający instalowanie elementu w trudnych warunkach lub na zewnątrz obiektów. Obudowa ma odpowiednie wejścia dławikowe na oddzielne wprowadzenie przewodów linii dozorowej i linii sterujących. Element wielowejściowy kontrolny EWK-4001 Adresowalny element wielowejściowy kontrolny EWK-4001 jest przeznaczony do kontroli stanów urządzeń sygnalizacji pożarowej (np.: drzwi przeciwpożarowe, klapy dymowe). Może pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Element EWK-4001 ma osiem niezależnych wejść kontrolnych wyprowadzonych na łączówki. Element w momencie przełączenia kontrolowanego styku (NO lub NC do wyboru) na którymkolwiek z wejść, wysyła do centrali sygnał alarmu technicznego podając dodatkowo numer wejścia, które zmieniło swój stan. Alarm jest sygnalizowany rozbłyskami czerwonej diody LED umieszczonej wewnątrz elementu kontrolnego. Element jest wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu elementu EWK-4001 odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nie ulotnej pamięci. Element EWK-4001 jest wykonany w postaci prostopadłościennej puszki z tworzywa, wewnątrz, której umieszczono płytkę drukowaną z przekaźnikami i rząd łączówek do podłączenia przewodów instalacji. Obudowa gwarantuje wysoki stopień szczelności, umożliwiający instalowanie elementu w trudnych warunkach lub na zewnątrz 5

6 obiektów. Obudowa ma odpowiednie wejścia dławikowe na oddzielne wprowadzenie przewodów linii dozorowej i linii kontrolnych. Ręczny ostrzegacz ROP-4001, ROP-4001H Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001, ROP-4001H są przeznaczone do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz (zbiła szybkę). Ręczne ostrzegacze mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach dozorowych central interaktywnego systemu sygnalizacji pożarowej POLON Ostrzegacz ROP-4001 przeznaczony jest do montażu wewnątrz obiektów; ostrzegacz ROP-4001H można stosować w trudnych warunkach środowiskowych lub na zewnątrz obiektów. Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001, ROP-4001H działają (przełączają styki) bezpośrednio po zbiciu szybki - nie są, więc wyposażone w przycisk. Ręczne ostrzegacze są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej, która potwierdza zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej. Układ elektroniczny ostrzegacza kontroluje rezystancję styku mikro-przełącznika; w przypadku pogorszenia się jego parametrów do centrali jest przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje się w przypadku zadziałania izolatora zwarć i uszkodzenia pamięci EEPROM, wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany nieprawidłowe, są sygnalizowane przez ostrzegacz żółtymi rozbłyskami jego diody świecącej i wywołują odpowiednią sygnalizację uszkodzenia w centrali. Kodowanie adresu ręcznego ostrzegacza odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nie ulotnej pamięci. Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 są przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru. Mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu przez czujki pożaru (lub po uruchomieniu ręcznych ostrzegaczy) w wybranej strefie dozorowej, alarmu I st. w centrali, itp. Sygnalizator SAL może pracować przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, z wewnętrznej baterii 9 V typu 6F22, z zasilacza zewnętrznego 24 V lub ze wszystkich źródeł jednocześnie. Przełączanie pomiędzy źródłami zasilania odbywa się automatycznie tak, aby emitowany był maksymalny poziom dźwięku tzn. iż po uszkodzeniu zasilacza zewnętrznego sygnalizator będzie zasilany z wewnętrznej baterii 9V a po jej wyczerpaniu z linii dozorowej. Obecność źródeł zasilania jest kontrolowana. Stan uszkodzenia jest sygnalizowany przez centralę i żółtą diodę w sygnalizatorze. Sygnalizator ma do wybory trzy rodzaje emitowanego dźwięku. Jest wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu sygnalizatora odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nie ulotnej pamięci. 6

7 5. Charakterystyka systemu Przy zastosowaniu techniki komputerowej osiągnięto rozbudowaną funkcjonalność i wysoką niezawodność systemu. Elementy adresowalne centrali mogą być programowo przyporządkowane do stref dozorowych i opisane komunikatami użytkownika, składającymi się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej. Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, mający 20 linii po 40 znaków, pracujący w trybie graficznym oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ułatwia komunikowanie się użytkownika z centralą. Dla każdej strefy dozorowej można programowo wybrać jeden z 14 wariantów alarmowania. Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu centrala umożliwia budowę w obiekcie instalacji o elastycznej strukturze fizycznej i logicznej. Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala POLON 4000 może realizować poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Niezależnie od tego, nieograniczone możliwości sterowania dają adresowalne elementy kontrolno-sterujące EKS 4001 instalowane na pętlach dozorowych. Wyjścia z centrali można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref. Wyjścia szeregowe RS232 i RS485 umożliwiają dołączenie do centrali klawiatury komputerowej, komputera, czytnika kodów paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i nadzoru instalacji, a także łączenie central w strukturę sieciową. Centrala ma 8 wejść linii kontrolnych, nadzorujących stany dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów, niezależnie od możliwej dużej liczby wejść poprzez elementy kontrolno-sterujące na liniach dozorowych. Centrala POLON 4000 pamięta 1000 ostatnich zdarzeń, które wystąpiły podczas dozorowania obiektu. Rejestr tych zdarzeń może być wydrukowany na taśmie papierowej, w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia, przez wbudowaną drukarką termiczną lub pokazany na wyświetlaczu centrali. 6. Wytyczne dla instalatora. Przewody linii dozorowych i sygnałowych prowadzić: w korytku kablowym główne ciągi kablowe lub rurkach winidurowych ułożonych na stropie stałym Instalacje sygnalizacji pożaru należy wykonać: Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 zgodnie z rysunkami. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być połączony z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali. Linie od modułów sterujących (z wykorzystaniem styków NC) do urządzeń sterowanych, przewodem HDGs 2x1,5. Linie sygnałowe od urządzeń monitorowanych do modułów przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie zasilające (24V =) moduły sterujące przewodem niepalnym HDGs 2x1,5. Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach PCV (przepustach). 7

8 Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odległości min 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji sygnalizacji pożaru powinny przebiegać poniżej. Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane muszą to być przewody jednoodcinkowe. Centralę sygnalizacji pożaru należy zamontować na takiej wysokości, aby pole odczytu było na wysokości max 1,8m od podłogi. Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,5m. Czujki chroniące powierzchnię należy montować do elementów sufitu właściwego lub podwieszanego. Odstępy czujek punktowych od ścian nie mogą być mniejsze niż 50cm. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m. Czujki montować zgodnie z rysunkami każdą zmianę lokalizacji detektorów należy skonsultować z projektantem. 7. Zasilanie sieciowe Centralę należy zasilić przewodem YDY 3x1,5 z wydzielonego pola rozdzielni głównej budynku. Do tego pola nie wolno dołączyć innych odbiorników energii elektrycznej. Zasilanie systemu sygnalizacji pożaru 230V 50Hz, 100W. Obwód doprowadzić do pomieszczenia nadzoru, przewód wyprowadzić na wysokości około 1,5 m (będzie on wprowadzany bezpośrednio do urządzenia). Obwody elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 8. Skład systemu. L.p. URZĄDZENIE Ilość 1. Centralka POLON Akumulator 12V 2 3. Sygnalizator optyczno - akustyczny Czujka dymu DIO Czujka temperatury DOR Ręczny ostrzegasz pożarowe ROP Element kontrolno sterujący EKS + 3 obudowa 8. Gniazdo G Przewód YnTKSY ekw 1x2x0,

9 9. Uwagi eksploatacyjne. Izotopowe czujki dymu pracują prawidłowo przy prędkości ruchu powietrza do 5 m /sek. W pomieszczeniach objętych tym projektem warunek ten jest spełniony. Przy centralce powinien znajdować się: - instrukcja obsługi centralki, z którą muszą być zaznajomione osoby obsługujące w /w centralkę, co stwierdzą własnoręcznym podpisem. - książkę kontroli systemu. - instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych oraz uszkodzeniowych. - dokumentację systemu wykrywania pożaru. Charakterystyka systemu oddymiania W opracowanym obiekcie zastosowano system oddymiania oparty na urządzeniach firmy D + H. Opis systemu oddymiania: Pracą okien oddymiających w małej klatce schodowej sterować będzie 1grupowa centralka systemu oddymiania typu RZN przystosowana do przyjęcia sygnału sterującego z elementu sygnalizacji pożaru. Centrala wyposażona jest w bezobsługowe akumulatory, zapewniające poprawną pracę instalacji przez 72 godziny, w przypadku braku zewnętrznego zasilania 220V. Ponadto samoczynnie sygnalizuje / optycznie / takie uszkodzenia systemu jak: przecięcie linii zasilania siłowników, brak akumulatorów lub ich uszkodzenie. Te elementy zapewniają właściwe bezpieczeństwo ludziom korzystającym z drogi ewakuacyjnej. Alarmowe uruchomienie instalacji możliwe jest dzięki systemowi sygnalizacji pożaru,w który system jest wpięty, oraz przyciskom ręcznego oddymiania typu RT 42. Oprócz alarmowego otwarcia okna przewidziano możliwość wielokrotnego wykorzystania instalacji do przewietrzania, przy pomocy przycisku wentylacyjnego LT 42 P góra /dół. Funkcja ta niedostępna jest w przypadku alarmu oraz przy braku zasilania 220V w celu ochrony akumulatorów. Przyciski RT 42 projektuje się instalować na każdej kondygnacji małej klatki schodowej, przycisk przewietrzania instalować na ostatniej kondygnacji. 9

10 Wyliczenia dotyczące powierzchni oddymiania w klatce schodowej Nr.2. Obliczenie wymaganej powierzchni oddymiania dla klatki schodowej Pole pow. klatki schodowej 14,63 m 2 Wymagana powierzchnia oddymiania 14,63 m 2 x 5% = 0,73m 2. Obliczenie powierzchni oddymiania Okno pierwsze: ( H + B) x L = ( ) x 0,6= 1,2 m 2 Okno drugie: ( H + B) x L = ( ) x 0,6= 1,2 m 2 Okno pierwsze + okno drugie = 2,40 m2 przy zastosowaniu współczynnika 0,5 uzyskana powierzchnia wynosi 1,20 m2 a więc spełnia warunki oddymiania. 10

11 Wyliczenia dotyczące powierzchni oddymiania w klatce schodowej Nr.1. Obliczenie wymaganej powierzchni oddymiania dla klatki schodowej głównej Kubatura klatki schodowej 602 m3 Zastosowano wentylator CTJTHT 56-4T-1,5 400C 0,5h o wydajności m3 co zapewnia dziesięciokrotną wymianę powietrza. Zgodnie z wymaganiami normy należy przewidzieć dopływ powietrza. W omawianym obiekcie przewidziano, że zainstalowane okno na parterze budynku otwierane siłownikiem elektrycznym dostarcza niezbędną ilość powietrza. Sterowanie oknami dopowietrzającymi odbywa się z centrali RZN umieszczonej na parterze obiektu. Przyciski RZN i LT umieszczone w obrębie holu. Zasilanie wentylatora: Zasilanie wentylatora należy wykonać kablem NHXH SE 180/E90 4 x 2,5 zgodnie z załączonym schematem pamiętając o włączeniu urządzeń przed główny wyłącznik prądu. Kable i przewody niepalne należy prowadzić w tynku lub na uchwytach o odporności ogniowej nie mniejszej jak kable i przewody odporne ogniowo /lub instrukcją producenta kabla/. Jako element załączający należy wykorzystać stycznik trójfazowy z cewką na napięcie 24V prądu stałego zasilaną z zasilacza prądu stałego poprzez styki wykonawcze w centralce p.pożarowej. Te elementy zapewniają właściwe bezpieczeństwo ludziom korzystającym z drogi ewakuacyjnej. UWAGI KOŃCOWE - Dla wykonawcy robót 1. Całość prac w fazie wykonawstwa wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami PN, BN, PBUE oraz z przepisami BHP i Ppoż. 2. Wszystkie połączenia należy wykonać szczególnie starannie, ponieważ instalacja musi odznaczać się najwyższą pewnością zadziałania i odpornością na awarie. 11

12 3. Montaż urządzeń wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno ruchową i opis obsługi. Skład systemów oddymiania w klatkach schodowych: L.p. URZĄDZENIE Ilość 1. Centralka sterująca RZN 4404-K 1 2 Centralka sterująca RZN 4402-K 1 3. Przycisk alarmowy RT Akumulatory 12V 4 5. Przycisk wentylacji LT 42P 2 6. Siłowniki łanicuchowy 4 7. Konsole mocujące siłowniki 4 kpl. 8. Przewód YnTKSY ekw 4x2x0, Wentylator CTJTHT 56-4T-1, Elementy montażowe Elementy automatyki wentylatora 1 /stycznik, puszki/ 12. Elementy zabezpieczające silnik Kabel NHXH SE 180/E90 4 x 2, Okna oddymiające 1,6x2,00 2,46x0,96 2 Zakres zmian architektoniczno budowlanych. Zmiany budowlane zamykają się w istniejącym obrysie budynku. W omawianym obiekcie projektuje się: 1. Montaż drzwi EI30 MCR-Profile ALPE2 metalowych wyposażonych w samozamykacz i przeszklenie ze szkła ognioodpornego oddzielających korytarz z pokojami pensjonariuszy od klatek schodowych na kondygnacji parteru, pierwszej i drugiej budynku. Do montażu drzwi należy wykonać ściankę w odporności ogniowej REI60. 12

13 2. W obrębie parteru wszystkie drzwi wychodzące na holl z klatką schodową należy wykonać w odporności ogniowej EI 30. Drzwi wyposażone będą w samozamykacz. Przed zamówieniem materiałów należy zdjąć wymiary z natury dostosowując drzwi do istniejących otworów /maksymalnie zminimalizować ingerencje remontowe w obiekcie. Wykaz stolarki drzwiowej Drzwi Odporność ogniowa Szerokość Wysokość Parter D 1 EI D 2 EI D 3 EI D 4 EI D 5 EI D 6 EI Piwnica D 7 EI D 8 EI D 9 EI D 10 EI D 11 EI I piętro D 11 EI D 11 EI D 11 EI II piętro D 11 EI D 11 EI D 11 EI Piwnica D12 EI warsztat Piwnica warsztat D12 EI UWAGA. 13

14 W wyniku zaproponowanych w projekcie zmian klatka schodowa została obudowana i zamknięta drzwiami w odporności EI Instalacje. Rodzaje występujących instalacji w omawianym obiekcie - wodociągowa - kanalizacyjna - c. o. i c. w. - elektryczna - telefoniczna Powyższe instalacje nie wymagają zmiany, gdyż zachowują identyczne funkcję i istniejący układ podejść oraz poboru wody dla instalacji wod.- kan., mieszczących się w ramach istniejących warunków. 10. Uwagi końcowe. Wszystkie projektowane prace związane z adaptacją obiektu należy wykonać stosując się do zasad określonych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych ITB tom I wydawnictwo Arkady pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP w zakresie wynikającym prowadzonego rodzaju robót. Stosowane materiały powinny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych /Dz. U. Nr 107 poz.679/. 14

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 ADRESOWALNA WIELOSTANOWA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 ADRESOWALNA WIELOSTANOWA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 ADRESOWALNA WIELOSTANOWA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043 Instrukcja instalowania i konserwacji IK-E282-002 Edycja III POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 Instrukcja Programowania IPE270001 Edycja IV A ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLONALFA Spółka z o.o. 85861

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE październik 2014 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści 4 6 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 30 32 Na czym bazować, projektując Instalację

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo