INFORMACJE PODATKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE PODATKOWE"

Transkrypt

1 INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/ /14-4/MR) BRAK PRZYCHODU PO STRONIE ZLECENIOBIORCY Z TYTUŁU UŻYWANIA LAPTOPA KONTRAHENTA INTERPRETACJA DIS W KATOWICACH Z 26 STYCZNIA 2015 R. (SYGN. IBPBII/1/ /14/BJ) ZBYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WYKORZYSTYWANYCH WCZEŚNIEJ W FIRMIE, ALE NIEUJĘTYCH W EWIDENCJI WYROK WSA W GLIWICACH Z 23 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT I SA/GL 1028/14) VAT OD APORTU NIE JEST PRZYCHODEM WYROK WSA W KRAKOWIE Z 24 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT I SA/KR 1865/14)... 4 II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) KONWERSJA WIERZYTELNOŚCI NA AKCJE SKUTKUJE POWSTANIEM PRZYCHODU WYROK NSA Z 17 GRUDNIA 2014 R. (SYGN. AKT II FSK 2758/12) PRZEKAZANIE MAJĄTKU SPÓŁKI JEJ UDZIAŁOWCOWI W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZONYM POSTĘPOWANIEM LIKWIDACYJNYM - WYROK NSA Z 8 STYCZNIA 2015 R. (SYGN. AKT II FSK 2948/12) AMORTYZACJA DOFINANSOWYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH WYROK NSA Z 19 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT II FSK 282/13) UMOWA CASH POOLINGU NIE JEST POŻYCZKĄ WYROK WSA WE WROCŁAWIU Z 9 STYCZNIA 2015 R. (SYGN. AKT I SA/WR 2080/14) UMORZENIE UDZIAŁÓW A DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH INTERPRETACJA DIS W KATOWICACH Z 20 STYCZNIA 2015 R. (SYGN. IBPBI/2/ /14/AK) KWALIFIKACJA ODSETEK OD KREDYTU A UJAWNIENIE ŚRODKA TRWAŁEGO WYROK WSA W GDAŃSKU Z 24 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT I SA/GD 1348/14) KOREKTA KOSZTÓW PO UWZGLĘDNIENIU RABATÓW POTRANSAKCYJNYCH WYROK NSA Z 25 MARCA 2015 R. (SYGN. AKT II FSK 955/14)... 8 III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) ODLICZENIE VAT Z FAKTUR DOTYCZĄCYCH PROMOCJI WYROK NSA Z DNIA 13 STYCZNIA 2015 R. (SYGN. AKT I FSK 2001/13)... 9

2 2. NAPRAWA GWARANCYJNA NIE JEST CZĘŚCIĄ ŚWIADCZENIA ZŁOŻONEGO WYROK NSA Z 13 STYCZNIA 2015 R. (SYGN. AKT I FSK 1913/13) DZIERŻAWA GRUNTÓW A VAT WYROK NSA Z 18 GRUDNIA 2014 R. (SYGN. AKT I FSK 1991/13) SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WNOSZĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWO DO SPÓŁKI OSOBOWEJ WYROK NSA Z 5 MARCA 2015 R. (SYGN. AKT I FSK 216/14) ZMIANA PRZEZNACZENIA BUDOWLI POZWALA OBNIŻYĆ STAWKĘ VAT WYROK WSA WE WROCŁAWIU Z 20 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT I SA/WR 2329/14) APORT DO ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI BEZ POLSKIEGO VAT INTERPRETACJA DIS W KATOWICACH Z DNIA 3 MARCA 2015 R. (NR IBPP4/4512-4/15/LG) USŁUGA CIĄGŁA CZY JEDNORAZOWA? WYROK NSA Z 19 MARCA 2015 (SYGN. AKT I FSK 215/14) IV. INNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI POSIADANYCH PRZESZ PRZEDSIĘBIORCĘ WYROK NSA Z 12 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT II FSK 1185/13) AKTUALIZACJA DANYCH W ZGŁOSZENIU INDENTYFIKACYJNYM WYROK NSA Z 19 MARCA 2015 R. (SYGN. AKT I FSK /13)... 13

3 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 1. Parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania interpretacja DIS w Poznaniu z dnia 21 października 2014 r. (sygn. ILPP2/ /14-4/MR) Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych i paliwa w sytuacji, gdy pracownik używa samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z pracy do domu. UWAGA! Jest to stanowisko odrębne od dotychczasowej praktyki organów podatkowych. Mimo to kwestia ta wymaga dalszego monitorowania praktyki organów na wypadek zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej. Samochody służbowe przekazywane są pracownikom po podpisaniu umowy, która określa warunki korzystania oraz rozliczania kosztów jego utrzymania. Pracownicy są zobowiązani do zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą lub zniszczeniem przez garażowanie w miejscu zamieszkania. Rozwiązanie to ma także zwiększyć mobilność i dyspozycyjność pracowników. DIS uznał, że w tej sytuacji nie można uznać, że celem wykorzystywania pojazdów jest wyłącznie prowadzenie działalności gospodarczej, gdyż możliwość dojazdu z domu do pracy i z powrotem jest wykorzystaniem samochodu dla celów prywatnych. Na podstawie: Joanna Perzanowska-Kuśnierek, Rzeczpospolita, Brak przychodu po stronie zleceniobiorcy z tytułu używania laptopa kontrahenta interpretacja DIS w Katowicach z 26 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBII/1/ /14/BJ) Osoba wykonująca czynności w ramach umowy o dzieło lub zlecenia nie uzyskuje przychodu z tytułu wykorzystywania w tym celu sprzętu należącego do drugiej strony. Spółka udostępnia lekarzom i farmaceutom laptopy, smartfony i tablety wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, które służyć mają wykonywaniu czynności umownych. Urządzenia pozostają własnością Spółki, a w umowie nie zawarto postanowienia pozwalającego na dowolne dysponowanie sprzętem, w szczególności wykorzystywanie go do celów prywatnych. DIS podzielił stanowisko Podatnika. Stwierdził przy tym, że dopiero w przypadku wykorzystywania urządzenia dla celów prywatnych powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Na podstawie: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita,

4 3. Zbycie składników majątkowych wykorzystywanych wcześniej w firmie, ale nieujętych w ewidencji wyrok WSA w Gliwicach z 23 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Gl 1028/14) Zbycie składników majątkowych wykorzystywanych wcześniej w firmie, ale nieujętych w ewidencji, nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego (obecnie samochodu osobowego). Po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa oraz uregulowaniu wszystkich rat leasingowych, podatnik miał prawo do nabycia na własność leasingowanego samochodu za uzgodnioną z góry cenę. Jednak jeszcze przed całkowitą spłatą wszystkich rat podatnik wniósł prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo aportem do spółki z o.o. Przedmiotem aportu nie stał się jednak posiadany w leasingu samochód, bowiem nie stanowił on jej własności. Samochód ten, za zgodą firmy leasingowej, podatnik tylko na pewien czas wynajął spółce, do której wniósł aportem przedsiębiorstwo. Po tym okresie wynajmu podatnik używał samochodu jedynie do celów prywatnych. Organ stwierdził, że przychód ze sprzedaży samochodu będzie dla podatniczki przychodem z działalności gospodarczej, mimo że nie jest on ujęty w ewidencji. WSA w Gliwicach nie zgodził się ze stwierdzeniem organu. Podczas prowadzenia działalności gospodarczej samochód był objęty umową leasingową i nie stanowił składnika majątku przedsiębiorstwa. Sąd uznał, że koszty poniesione na paliwo oraz raty leasingowe nie przesądzają o tym, iż samochód jest składnikiem majątku firmy. Na podstawie: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita, VAT od aportu nie jest przychodem wyrok WSA w Krakowie z 24 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1865/14) Wspólnik wnoszący wkład niepieniężny do spółki komandytowej i otrzymujący od spółki kwotę w gotówce równą należnemu z tego tytułu podatkowi od towarów i usług nie uzyskuje przychodu podlegającego PIT. Sprawa dotyczyła planowanego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziału w znakach towarowych, co miało być potwierdzone fakturą wystawioną spółce przez wspólnika. Wartość netto wskazana w fakturze miała odpowiadać wartości udziału kapitałowego wspólnika uzyskanego za wnoszony wkład. Kwota VAT stanowiła dla niego podatek należny, a dla spółki - podatek naliczony.

5 Spółka komandytowa, obejmując aport, zapłacić miała wspólnikowi tę kwotę w gotówce. We wniosku o interpretację wspólnik twierdził, że kwota tego podatku nie jest dla niego przychodem podatkowym. Organ podatkowy nie zgodził się z tym. Stwierdził że nie podlega on wyłączeniu z przychodów na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. WSA przychylił się do stanowiska podatnika. Sąd wskazał, że w świetle ustawy o VAT podatkiem należnym jest kwota VAT określona w fakturze wystawionej przez podatnika. Jest to podatek obliczany od wartości sprzedanych towarów i usług, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Podatnik ma jednak prawo pomniejszyć to zobowiązanie o podatek naliczony. II. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 1. Konwersja wierzytelności na akcje skutkuje powstaniem przychodu wyrok NSA z 17 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 2758/12) Konwersja wierzytelności na akcje powinna być traktowana jak wniesienie wkładu niepieniężnego. Oznacza to, że wierzyciel nie otrzyma realnych środków pieniężnych, a dodatkowo będzie musiał rozpoznać przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej objętych akcji. Bank zgłosił wierzytelność w wysokości 10 mln zł wobec spółki będącej w upadłości. Znaczna część tej kwoty została umorzona, natomiast pozostała uległa wygaszeniu w wyniku konwersji na akcje. Zdaniem DIS i WSA w Warszawie w sprawie nastąpiło wniesienie wkładu niepieniężnego w formie wierzytelności. NSA uznał, że konwersja wierzytelności na akcje ma charakter wkładu niepieniężnego, mimo że posiada pewne cechy wkładu pieniężnego. Po stronie wierzyciela powstanie przychód w wysokości wartości nominalnej objętych akcji. Ponadto, ewentualna możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w przypadku późniejszej sprzedaży akcji ograniczona będzie do wartości nominalnej akcji. Na podstawie: Michał Brągiel, Rzeczpospolita,

6 2. Przekazanie majątku spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym - wyrok NSA z 8 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2948/12) Przekazanie majątku spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie powoduje u niej powstania przychodu. Spółka wskazała, że planuje, aby majątek w wyniku jej likwidacji został przekazany jedynemu udziałowcowi. Majątek będzie obejmował wszelkie składniki majątkowe, a w szczególności posiadane nieruchomości oraz ewentualnie zobowiązania spółki. Zdaniem spółki, przekazanie majątku jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie będzie się wiązało z powstaniem po jej stronie jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym spółka nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Organ podatkowy zajął przeciwne stanowisko. Według NSA wypłata dywidendy, względnie udziału w zysku, w formie niepieniężnej, w tym przez przeniesienie prawa własności nieruchomości, nie jest odpłatnym zbyciem składników majątku spółki i nie powoduje powstania po stronie spółki przychodu. Według sądu ten pogląd należy odnieść także do przypadku przekazania majątku spółki jej udziałowcowi w następstwie przeprowadzenia likwidacji spółki kapitałowej. Sąd nie zgodził się więc, że przekazanie w toku likwidacji majątku spółki jej jedynemu udziałowcowi ma charakter odpłatny i wzajemny, gdyż powoduje zaspokojenie wierzytelności, jaką ma do spółki jej udziałowiec, a w konsekwencji, że stanowi odpłatne zbycie rzeczy lub praw majątkowych, o jakim mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o CIT. 3. Amortyzacja dofinansowywanych środków trwałych wyrok NSA z 19 lutego 2015 r. (sygn. akt II FSK 282/13) Wydatki zrefundowane dotacją powinny być wyłączone z kosztów podatkowych dopiero w momencie faktycznego otrzymania dotacji. Podatnik nie musi zatem korygować takich kosztów wstecz i płacić odsetek od zaległości podatkowych. Podatnik zajmujący się produkcją energii elektrycznej dostał dotację z funduszu celowego na wymianę i zakup nowych transformatorów. Spółka musiała jednak najpierw z własnych środków sfinalizować zakup, a dopiero potem miała otrzymać zwrot poniesionych wydatków. Podatnik uznał, że kwota odpisów powinna być zmniejszona dopiero w momencie otrzymania dotacji proporcjonalne do wielkości otrzymanej dotacji. Nie zgodził się z tym DIS w Łodzi, który powołując się na art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT stwierdził, że spółka powinna w momencie otrzymania dotacji korygować odpisy amortyzacyjne wstecz. WSA i NSA przyznały rację Podatnikowi.

7 NSA w swoim wyroku wskazał, że wyłączenie z kosztów podatkowych kwot zrefundowanych dotacją powinno być dokonywane na bieżąco, czyli począwszy od miesiąca, w którym nastąpił faktyczny wpływ dotacji na rachunek podatnika. Na podstawie: Katarzyna Rosik, Katarzyna Jędrzejewska. Dziennik Gazeta Prawna, Umowa cash poolingu nie jest pożyczką wyrok WSA we Wrocławiu z 9 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 2080/14) Umowa cash poolingu nie może być uznana za pożyczkę, ponieważ nie posiada szeregu cech istotnych dla takiej umowy. W związku z tym w stosunku do umowy cash poolingu nie znajdą zastosowania przepisy o niedostatecznej kapitalizacji. Spółka planuje przystąpienie do umowy cash poolingu, która wprowadza mechanizm koncentrowania środków pochodzących z rachunków bankowych uczestników w celu poprawy efektywności zarządzania środkami pieniężnymi. Do umowy ma przystąpić bank jak i pozostali uczestnicy oraz agent odpowiadający za rozliczenia wewnątrz systemu. Strony umowy nie były powiązane w sposób, który mógłby skutkować stosowaniem przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej, zwracając się z pytaniem, czy tak skonstruowana umowa może być uznana za pożyczkę, a także, czy w razie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej, przepisy o niedostatecznej kapitalizacji mogą znaleźć zastosowanie. Organ podatkowy uznał, że taka umowa powinna zostać uznana za pożyczkę. Podatnika poparł jednak WSA stwierdzając, że umowa cash poolingu nie może być uznana za pożyczkę, ponieważ nie posiada najistotniejszych cech właściwych dla tej umowy. Na podstawie: Dorota Dziedzic, Rzeczpospolita, Umorzenie udziałów a dokumentacja cen transferowych interpretacja DIS w Katowicach z 20 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBI/2/ /14/AK) Operacja nieodpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia nie stanowi transakcji, w związku z czym nie znajdą w stosunku do niej zastosowania przepisy ustawy o CIT dotyczące dokumentacji cen transferowych. Z wnioskiem wystąpiła spółka komandytowo-akcyjna, będąca udziałowcem pośrednim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zwróciła się z pytaniem, czy nieodpłatne zbycie tychże udziałów na rzecz innej spółki zależnej w celu ich umorzenia może skutkować zastosowaniem art. 9a lub art. 11 ustawy o CIT. Zdaniem Spółki czynność ta nie stanowi transakcji, w związku z czym nie podlega regulacji w zakresie cen transferowych.

8 DIS przychylił się do stanowiska Spółki, wyjaśniając, że wobec braku definicji legalnej pojęcia transakcji w ustawie o CIT, należy sięgnąć do definicji słownikowej. 6. Kwalifikacja odsetek od kredytu a ujawnienie środka trwałego wyrok WSA w Gdańsku z 24 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Gd 1348/14) Odsetki od kredytu zaciągniętego z przeznaczeniem na inwestycje, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania zwiększają koszty wytworzenia danego środka trwałego (pośrednie koszty uzyskania przychodu poprzez instytucję amortyzacji) Podatnik wybudował budynek biurowy przeznaczony na wynajem. Przekazanie budynku najemcy do używania nastąpiło w kwietniu 2011 r., natomiast wprowadzenie do ewidencji środków trwałych w grudniu 2013 r. Spółka uznała późniejszy termin wprowadzenia do ewidencji za ujawnienie środka trwałego i amortyzuje go od stycznia 2014 r. Spółka zapytała, czy wartość początkową budynku zwiększają odsetki od kredytu naliczone lub zapłacone do dnia oddania budynku do używania, czy też do momentu wprowadzenia do ewidencji, gdy wprowadzenie do ewidencji miało miejsce później. Organ podatkowy uznał, że wprowadzenie składnika majątkowego do ewidencji wyznacza moment przekazania go do używania. Równocześnie jest to moment, do którego naliczane odsetki od kredytu wpływają na jego wartość początkową. WSA stwierdził, że dla określenia momentu zakończenia inwestycji nie ma znaczenia moment wprowadzenia do ewidencji, a decydujące znaczenie ma moment faktycznego oddania ich do używania. Tym samym odsetki naliczone po tym terminie stanowią koszt podatkowy w momencie zapłaty (nie zwiększają kosztów wytworzenia środka trwałego do rozliczenia poprzez amortyzację), przy czym dla określenia momentu zakończenia inwestycji nie ma znaczenia moment wprowadzenia środków trwałych do ewidencji decydujące znaczenie ma tu moment faktycznego oddania ich do używania. Na podstawie: Konrad Filip Turzyński, Rzeczpospolita, Korekta kosztów po uwzględnieniu rabatów potransakcyjnych wyrok NSA z 25 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 955/14) Uzyskanie rabatu potransakcyjnego nie wiąże się ze wsteczną korektą kosztów.

9 Wyrok ten jest zmianą dotychczasowej linii orzeczniczej prezentowanej przez sądy administracyjne. Po publikacji uzasadnienia tego wyroku będziemy mogli przedstawić szerzej nowe argumenty NSA. Spółka z branży budowlanej w umowach z klientami często wprowadza klauzulę o rabatach potransakcyjnych. Zobowiązani są go przyznać jej kontrahenci, gdy spółka zakupi odpowiednią ilość towarów lub usług. Ich rozliczenie następuje każdorazowo do 15 marca następnego roku w formie faktur korygujących albo zbiorczej faktury korygującej VAT na podstawie uzgodnionego salda obrotów netto za dany okres rozliczeniowy. We wniosku zwrócono się z pytaniem kiedy spółka powinna rozpoznać otrzymane rabaty? Zdaniem fiskusa korekty należy dokonać wstecz, tzn. z chwilą zaliczenia wydatków do kosztów. NSA nie podzieliło stanowiska organu i stwierdziło w wyroku, że otrzymane rabaty należy rozpoznać jako koszt podatkowy w momencie ich otrzymania. W przeciwnym razie podatnik zostałby obciążony negatywnymi konsekwencjami podatkowymi (zaległość i odsetki). Na podstawie: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita, III. Podatek od towarów i usług (VAT) 1. Odliczenie VAT z faktur dotyczących promocji wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2015 r. (sygn. akt I FSK 2001/13) Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur dotyczących promocji, jeżeli istnieje ścisły związek między działaniami związanymi z promocją a zwiększeniem sprzedaży opodatkowanej. Organy skarbowe zakwestionowały prawo związku rolniczego do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki dotyczące kampanii promocyjnej, argumentując, że promocja nie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną. WSA w Warszawie uchylił decyzje organów, wskazując, że powinno zostać ustalone, czy w ramach akcji promocyjnej rzeczywiście były reklamowane także usługi świadczone przez związek. NSA uchylił ten wyrok uznając, że tylko bezpośredni (a tylko w drodze wyjątku pośredni) związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy wydatkiem a sprzedażą opodatkowaną jest podstawą do odliczenia VAT naliczonego. Na podstawie: Justyna Podlaszewska, Dziennik Gazeta Prawna,

10 2. Naprawa gwarancyjna nie jest częścią świadczenia złożonego wyrok NSA z 13 stycznia 2015 r. (sygn. akt I FSK 1913/13) Naprawy gwarancyjne nie są świadczeniem ściśle związanym z dostawą towarów, dlatego nie tworzą razem z nią świadczenia złożonego. Świadczenie kompleksowe występuje, gdy dane usługi stanowiące jej elementy są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą jedno niepodzielne świadczenie. Spółka z siedzibą w Austrii, zarejestrowana dla celów VAT w Polsce, zajmująca się dostawą systemów kontroli dostępu, w celu wykonania poszczególnych elementów transakcji, na które składał się między innymi serwis gwarancyjny, zatrudniała polskich podwykonawców. Mimo że wszystkie elementy transakcji były wykazywane na fakturach wystawianych przez podwykonawcę osobno, spółka chciała odliczać VAT naliczony w całości w Polsce, utrzymując, że wszystkie elementy składają się na jedną złożoną transakcję. Nie zgodził się z tym organ podatkowy, uznając, że usługi serwisu gwarancyjnego nie wchodzą w skład usługi kompleksowej i zgodnie z ogólną zasadą powinny być opodatkowane w Austrii. NSA, powołując się na wypracowaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE zasadę, wskazał, że serwis gwarancyjny nie spełnia przesłanki ścisłego związania (niepodzielnych świadczeń), i tym samym nie jest częścią świadczenia złożonego. Na podstawie: Justyna Podlaszewska, Dziennik Gazeta Prawna Dzierżawa gruntów a VAT wyrok NSA z 18 grudnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 1991/13) Oddawanie do użytku nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy lub najmu może stanowić działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, jeżeli ma charakter ciągły i zarobkowy, nawet w sytuacji, gdy nieruchomość należy do majątku prywatnego. W przedmiotowej sprawie Spółka na podstawie umowy dzierżawy otrzymuje w posiadanie grunt w celu wydobywania z niego kopalin. Oddanie gruntu w dzierżawę następuje odpłatnie. Zdaniem NSA, osoby fizyczne, które świadczą we własnym imieniu i na własny rachunek usługi dzierżawy, występują w charakterze podatnika podatku VAT i prowadzą działalność gospodarczą określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bowiem zgodnie z definicją zawartą w tym przepisie dokonują czynności polegających na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Dokonywane przez osoby fizyczne czynności polegające na wydzierżawianiu Spółce nieruchomości w celu wydobywania kopalin i ich obróbki noszą znamiona odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (oddanie to

11 charakteryzuje się ciągłością i dłuższym trwaniem w czasie) i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Na podstawie: Aleksandra Kielar, Anna Kokot, Rzeczpospolita, Sukcesja praw i obowiązków podatkowych osoby fizycznej wnoszącej przedsiębiorstwo do spółki osobowej wyrok NSA z 5 marca 2015 r. (sygn. akt I FSK 216/14) Wniesienie przez podatnika przedsiębiorstwa do spółki komandytowej w trakcie okresu rozliczeniowego wymaga złożenia przez te podmioty oddzielnych deklaracji VAT 7 za ten okres. Spółka jest zobowiązana do wykazania w złożonej deklaracji pełnych kwot podatku należnego i naliczonego, z tytułu czynności dokonywanych przez podatnika w okresie rozliczeniowym. Staje się ona bowiem następcą prawnym podatnika. Deklaracja podatnika powinna być zerowa, o ile po wniesieniu aportu podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych. Wyrok dotyczył kwestii, czy deklaracje za miesiąc, w którym wniesiono do spółki w drodze aportu całe przedsiębiorstwo prowadzone przez wspólnika, powinna złożyć spółka i czy deklaracje te mogą uwzględniać także wartości wynikające z czynności opodatkowanych VAT dokonywanych przez wnoszącego w ramach przedsiębiorstwa przed wniesieniem go do spółki tytułem aportu. 5. Zmiana przeznaczenia budowli pozwala obniżyć stawkę VAT wyrok WSA we Wrocławiu z 20 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 2329/14) Jeżeli jeszcze w trakcie budowy zapadnie decyzja o zmianie charakteru budynku (mieszkalny vs użytkowy), to należy dokonać korekty wystawionych wcześniej faktur. Podatnik we wniosku stanął na stanowisku, że w związku ze zmianą przeznaczenia budowanego budynku jest uprawniony do wystawienia faktur korygujących do faktur wystawionych przed wydaniem decyzji zatwierdzającej nowy projekt. Konieczność korekt wynika z faktu, że dla budynków użytkowych właściwa jest stawka podstawowa, natomiast do budynków objętych społecznych programem mieszkaniowym zastosowanie ma stawka preferencyjna. Organ podatkowy nie zgodził się z argumentacją spółki wskazując, że w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu robót budowlanych wykonanych przed zmianą, właściwa była podstawowa stawka VAT. WSA przyznał rację Spółce i stwierdził, że zmiana przeznaczenia budynku wiąże się z koniecznością wystawienia korekt do faktur wystawionych przed zmianą. Na podstawie: Lidia Jarmołowicz, Dziennik Gazeta Prawna,

12 6. Aport do zagranicznej spółki bez polskiego VAT interpretacja DIS w Katowicach z dnia 3 marca 2015 r. (nr IBPP4/4512-4/15/LG) Podatek VAT od wniesienia znaku towarowego do firmy w Niemczech powinien być rozliczany w kraju siedziby podmiotu otrzymującego aport, czyli w Niemczech. DIS zgodził się ze stanowiskiem Spółki dot. przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Spółka ta wniesie do nowo powstałej spółki na terytorium Niemiec wytworzone przez siebie znaki towarowe. We wniosku wskazano, że zgodnie z zasadą ogólną, usługę świadczoną na rzecz podatnika VAT rozlicza się tam, gdzie ma on swoją siedzibę, a tym samym planowany aport nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce. Zatem miejscem opodatkowania przedmiotowego aportu praw do znaków towarowych będzie terytorium Niemiec. 7. Usługa ciągła czy jednorazowa? wyrok NSA z 19 marca 2015 (sygn. akt I FSK 215/14) Skoro można wyodrębnić moment rozpoczęcia i zakończenia każdej usługi, to mamy do czynienia z usługami jednorazowymi. Sama systematyczność usługi nie wystarczy, aby zakwalifikować ją jako usługę ciągłą. Sprawa dot. Poczty Polskiej, która podpisuje z innymi pocztami europejskimi umowy na przekazy międzynarodowe, w ramach których dostarcza w Polsce przekazy pieniężne nadane w innych państwach. Otrzymuje za to wynagrodzenie, bądź razem z kwotą przekazu, bądź na koniec miesiąca z informacją, której usługi ono dotyczy. Powyższe usługi opodatkowane są w kraju usługobiorcy, czyli w Polsce i pomimo zwolnienia (art. 43 ust.1 pkt 17) wymagają prawidłowej dokumentacji, w tym ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury. Poczta Polska stała na stanowisku, że ze względu na systematyczność usługi należy ją zakwalifikować jako usługę ciągłą. Nie zgodził się z tym organ podatkowy, argumentując, że są to usługi jednorazowe, ponieważ można przyporządkować płatność do konkretnego przekazu. WSA w Warszawie i NSA zgodziły się z argumentacją fiskusa, uzupełniając, że skoro można wyodrębnić moment rozpoczęcia i zakończenia każdej usługi, to mamy do czynienia z usługami jednorazowymi. Na podstawie: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna,

13 IV. INNE 1. Podatek od nieruchomości posiadanych przesz przedsiębiorcę wyrok NSA z 12 lutego 2015 r. (sygn. akt II FSK 1185/13) Fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest wystarczający dla zastosowania wyższej stawki podatkowej. Organy podatkowe są bowiem zobowiązane udowodnić, czy należąca do przedsiębiorcy nieruchomość jest użytkowana dla celów prywatnych czy też zawodowych. Sprawa dotyczyła wynajmu garażu przez podatnika od gminy. Na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prezydent miasta uznał, że podatnik jako przedsiębiorca powinien płacić podatek od nieruchomości według stawki właściwej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnik nie zgodził się z tym stanowiskiem argumentując, że nie wykorzystywał i ze względów technicznych nie mógłby wykorzystywać garażu do działalności gospodarczej. Garaż był faktycznie wykorzystywany do celów osobistych. Sąd pierwszej instancji przychylił się do stanowiska gminy jako organu podatkowego. NSA uchylił wyrok WSA i przyznał rację podatnikowi, twierdząc, że fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest wystarczający dla zastosowania wyższej stawki podatkowej. Na podstawie: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna, Aktualizacja danych w zgłoszeniu indentyfikacyjnym wyrok NSA z 19 marca 2015 r. (sygn. akt I FSK /13) Nieaktualizowanie danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym powoduje, iż decyzja fiskusa będzie uznana za skutecznie doręczoną pod starym adresem podatnika.

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidującego opodatkowanie CIT SKA (spółek komandytowo-akcyjnych) i

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014

CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Koszty zrefundowane dotacją koryguje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji Potrącenie przez zleceniodawcę opłaty za kartę wstępu na basen z wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Gmina może odliczać VAT od nabywanych usług doradczych Zapłata odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy / najmu jest kosztem

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Odsetki za zwłokę Podstawowa stawka odsetek podatkowych Art. 56. Ordynacji podatkowej 1. Stawka odsetek za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 15 kwietnia 2010 r. (C-538/08 i C-033/09) orzekł, Ŝe nie narusza klauzuli stałości taka nowelizacja przepisów, która generalnie jest korzystna dla podatników.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część I Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2013 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2014 Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości Dorota Kosacka - Olszewska Bogdan Olszewski III 1 Spis Treści WSTĘP... 11 WYKAZ SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LUTY 2014

CRIDO TAXAND FLASH LUTY 2014 CRIDO TAXAND FLASH LUTY 2014 TEMATY MIESIĄCA Zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT od samochodów osobowych Różnicowanie stawek VAT w zależności od terminu przydatności narusza zasadę neutralności

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.1059.2016.2.AK Data 28 lutego 2017 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

AccreoNewsletter Sierpień 2014

AccreoNewsletter Sierpień 2014 NEWS List ostrzegawczy MF do przedstawicieli branży elektronicznej Wniesienie projektu zmian w PON do Sejmu Zakończenie prac nad projektem wprowadzającym m.in. CFC (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta)

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy ROZDZIAŁ I. Przychody ROZDZIAŁ II. Koszty uzyskania... 25

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy ROZDZIAŁ I. Przychody ROZDZIAŁ II. Koszty uzyskania... 25 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy... 11 ROZDZIAŁ I. Przychody... 13 1. Uwagi ogólne... 13 2. Pozostałe przychody... 14 3. Moment powstania przychodu... 18 4. Nieodpłatne świadczenia jako przychód...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 11, 18 marca

TaxWeek. Nr 11, 18 marca Przegląd nowości podatkowych Nr 11, 18 marca 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wynajem samochodów. Rozliczam się na podstawie księgi

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 8/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 8/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT WSA w Łodzi orzekł w wyroku z 15 lipca 2010 r. (I SA/Łd 531/10), że opodatkowaniu zerową stawką VAT podlega, jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), dostarczenie towaru

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok

Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok Andrzej Mazur 6 grudnia 2012 r. 1 Zmiany w PIT i CIT 2 Plan Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013. Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE

11/28/2012. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013. Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE Podatek dochodowy od osób prawnych 2013 Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE 1 USTAWA DEREGULACYJNA Akt prawny: Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-266/15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Korekty krajowe obniżające obroty - kwoty podatku należnego powinny być ujmowane w okresie określonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana?

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Pytanie Spółka cywilna podpisała umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 2 lata.

Bardziej szczegółowo

Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT przy zbyciu przez przedsiębiorcę nieruchomości Autor: Sławomir Zieleń

Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT przy zbyciu przez przedsiębiorcę nieruchomości Autor: Sławomir Zieleń Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT przy zbyciu przez przedsiębiorcę nieruchomości Autor: Sławomir Zieleń Problematyka opodatkowania zbycia nieruchomości, używanej w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo