PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH"

Transkrypt

1 dr inż. Jerzy Janczewski Katedra Systemów Transportowych Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH Streszczenie: Problematyka funkcjonowania przedsiębiorstw mikro jest stosunkowo mało rozpoznana i mało zbadana. Przedsiębiorstwa takie są grupą o specyficznej zbiorowości posiadającą szczególne cechy i rządzącą się własnymi prawami, która napotyka na znacznie inne problemy w działalności niż firmy duże czy nawet średnie lub małe, a utrzymanie się tych przedsiębiorstw na rynku i dalszy ich rozwój determinuje szereg czynników zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Artykuł prezentuje mikroprzedsiębiorstwo transportu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem determinantów jego funkcjonowania na rynku. Wskazano również na specyfikę prowadzenia działalności transportowej w segmencie międzynarodowych przewozów ładunków i na procesy dostosowania się do rynku decydujące o konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa transportu drogowego. Słowa kluczowe: zarządzanie, transport drogowy, mikroprzedsiębiorstwo, rynek usług transportowych Wstęp Przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników są grupą o specyficznej zbiorowości posiadającą szczególne cechy i rządzącą się własnymi prawami, która napotyka na znacznie inne problemy w działalności niż firmy duże czy nawet średnie lub małe, a utrzymanie się tych przedsiębiorstw na rynku i dalszy ich rozwój determinuje szereg czynników zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym. W obszarze przedsiębiorstw mikro przeważającą grupą są firmy o charakterze rodzinnym, co niewątpliwie jest zaletą i czynnikiem stymulującym ich funkcjonowanie, ale również utrudnia dokładne rozpoznanie i zbadanie tych podmiotów. Przykładem tutaj mogą być polskie mikroprzedsiębiorstwa zajmujące się przewozem ładunków w transporcie drogowym. W firmach tych w 2007 roku średnia liczba zatrudnionych wynosiła około czterech osób i nadal jest na podobnym poziomie. Celem tego artykułu jest prezentacja mikroprzedsiębiorstwa transportu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem determinantów jego funkcjonowania na tle rynku transportowego oraz analiza jego strategii rozwoju i utrzymania się na rynku. Za przykład posłużyło przedsiębiorstwo X z Wielkopolski. Wskazano również na specyfikę prowadzenia działalności transportowej w segmencie międzynarodowych przewozów ładunków i na procesy dostosowania się mikroprzedsiębiorstwa do rynku decydujące o jego konkurencyjności. 74

2 1. Mikroprzedsiębiorstwo na rynku usług transportowych W Unii Europejskiej przeważającą większość przedsiębiorstw stanowią firmy z sektora MŚP (99,8%). W Polsce sytuacja jest identyczna, gdyż spośród 1,67 mln wszystkich przedsiębiorstw podmioty sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowią zdecydowaną większość (99,8%), przy czym w porównaniu z UE sektor ten w większym stopniu jest zdominowany przez przedsiębiorstwa mikro, których udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw (96%) przewyższa średnią europejską (91,8%). Udział małych firm w liczbie MŚP w Polsce (2,8%) jest o ponad połowę mniejszy od średniej dla UE-27 (6,9%). Pomimo tego średnioterminowe trendy pokazują, że struktura firm w Polsce powoli zmierza w kierunku podobnej do UE co oznacza, że spada udział mikrofirm, a wzrasta udział pozostałych grup przedsiębiorstw. Tempo tych przemian może wskazywać, że największe problemy ze wzrostem i przekształceniem się w małe lub średnie podmioty mają przedsiębiorstwa mikro 165. Mikroprzedsiębiorstwa to przeważnie podmioty o jednolitym profilu, działające w jednej tylko z możliwych branż, szczególnie w handlu, transporcie, naprawach, budownictwie lub w obsłudze nieruchomości i obsłudze innych firm. Przedsiębiorstwa są pracodawcą dla blisko 25% zatrudnionych w gospodarce, co daje około 3,5-4,0 mln miejsc pracy. Analiza przychodów i kosztów wskazuje, że są one zazwyczaj zyskowne i w większości przypadków realizują inwestycje ze środków własnych 166, co niestety wynika z ich niskiej zdolności kredytowej (brak wymaganych przez banki komercyjne zabezpieczeń), a także z niskiej skłonności do ryzyka 167. Mikroprzedsiębiorstwa działają w bardzo niesprzyjających warunkach ekonomicznych i borykają się z dużymi trudnościami, dla wielu z nich samo przetrwanie pierwszego roku działalności staje się dużym wyzwaniem. Niesprzyjające czynniki otoczenia, zarówno o charakterze makro (ustawodawstwo, podatki, biurokracja), jak i mikro (trudności ze zbytem produktu, mała płynność finansowa, braki kadrowe) powodują, że częściej niż co trzecie nowo założone mikroprzedsiębiorstwo nie utrzymuje się po pierwszym roku działalności na rynku (pentor.pl, 2012). Polskie mikroprzedsiębiorstwa zajmujące się przewozem ładunków w transporcie drogowym są na tle UE-27 relatywnie małe, średnia liczba zatrudnionych w firmie wynosiła w 2007 r. 4,3 osoby, podczas gdy w UE-27 średnio 8 osób (w tym w przedsiębiorstwach transportu samochodowego odpowiednio: 3,0 i 5,2 osoby, a w spedycji i logistyce odpowiednio: 10,4 i 20,9 osoby) 168. Zatem cechą charakterystyczną rynku transportu drogowego realizującego zarówno przewozy krajowe, jak i międzynarodowe jest duże jego rozdrobnienie, a funkcjonujące na tym 165 A. Brussa, A. Tarnawa, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s Rola mikroprzedsiębiorstw w gospodarce, ( ). 167 Przedsiębiorczość w Polsce 2005, MGiP, Warszawa 2005, s Diagnoza polskiego transportu stan w 2009 roku, Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, styczeń 2011, s

3 rynku przedsiębiorstwa zatrudniające kilka osób i posiadające 1 lub 2 do 4 pojazdów stanowią zdecydowaną większość (szacunkowo około 70%) w całej liczbie firm transportu drogowego. Z. Kordel 169, oceniając rynek transportu drogowego oprócz rozdrobnienia, czego przykładem jest duża liczba funkcjonujących mikroprzedsiębiorstw, wyróżnia także inne czynniki charakteryzujące ten rynek, a mianowicie liberalizm w dostępie do zawodu przewoźnika, brak korzystania w większości przypadków przedsiębiorstw z niezbędnej wiedzy ekonomicznej, znaczny stopień wahań cyklicznych w zakresie podaży ładunków, dużą wrażliwość na oddziaływanie otoczenia unijnego, znaczący wzrost podatku od środków transportowych i opłat za korzystanie z sieci dróg, a także nadpodaż środków transportowych, szczególnie wysokotonażowych. Ta ostatnia cecha stanowi balast kosztowy zwłaszcza wtedy, gdy większość środków transportowych finansowana jest przez leasing, a usługa krótkoterminowego wypożyczania wysokotonażowego środka transportu nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechniona. Jednak warto podkreślić, że nadpodaż środków transportowych jest między innymi rezultatem dostępności floty i żywiołowego rozwoju transportu drogowego w Polsce w ostatniej dekadzie, natomiast dostęp do floty transportowej zadecydował przede wszystkim o obecnym znaczeniu polskiego transportu samochodowego na rynku Unii Europejskiej. Od stycznia 2007 do grudnia 2009 do segmentu międzynarodowego transportu ciężarowego w UE trafiło ok 7,5 tysiąca nowych firm (wzrost o ponad 40%), przez co został zahamowany proces przyrostu środków transportu przypadających na jedną firmę. Był to skutek działań, które uniemożliwiały akumulację kapitału firmom średniej wielkości, a także było to spowodowane niskimi barierami wejścia na rynek i dobrą koniunkturą gospodarczą, głównie do roku Przykładowo w 2006 roku na jedną firmą przypadało 5,36 pojazdu ciężarowego, w 2007 średnia to 5,7 pojazdu, obecnie jest to około 5,4 samochodu 170. W Polsce liczba samochodów ciężarowych w okresie wzrosła z tys. do tys. sztuk (+18,4%). Pojazdy te były bardziej nowoczesne zarówno pod względem technologicznym (mniejsze zużycie paliwa, większa funkcjonalność), jak i pod względem ekologicznym, niż to miało miejsce przed 2000 rokiem. W segmencie międzynarodowych przewozów ładunków bardzo pozytywnie kształtuje się struktura pojazdów z atestem EURO (ładowność powyżej 7 ton). W dniu 31 grudnia 2009 roku najliczniejszym typem samochodów ciężarowych w tym segmencie rynku były pojazdy z atestem EURO 3 (46%), znaczny był również udział pojazdów najbardziej ekologicznych: EURO 4 (18,3%) i EURO 5 (5,7%). W latach całkowita ładowność polskiego taboru samochodów ciężarowych wzrosła o 24,5% (z 4,2 do 5,2 mln ton) w mniejszym stopniu niż wykonywane przewozy ładunków (+123%) co oznacza bardzo dużą poprawę produktywności jednego pojazdu, która się zwiększyła o 88,5% (z 39 do prawie Z. Kordel, Problemy funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce, Logistyka 2011 nr 6, s M. Wiśniewska, Struktura przedsiębiorstw przewozowych w Polsce. Transport drogowy w statystykach,http://www.trans.info/message/view/7324/struktura_przedsiebiorstw_przewozowych_w_pol sce transport_drogowy_w_statystykach.html,

4 tys. tkm rocznie). Dzięki temu przedsiębiorstwa transportu samochodowego mogły realnie obniżać koszty swej działalności na rynku objętym bardzo silną konkurencją wewnątrzgałęziową. Wprawdzie średnia ładowność eksploatowanych samochodów ciężarowych wzrosła nieznacznie, bo tylko o 5,1% (z 1906 kg do 2004 kg), ale znacznie wzrosła liczba jazd ładownych w ciągu roku o 25,5% (z 218 do 274), a jeszcze bardziej wzrosła średnia odległość przebiegu ładownego samochodu ciężarowego o 42,5% (z 94 do 134 km), co oczywiście jest związane z wysokim umiędzynarodowieniem tej gałęzi transportu w Polsce. Niewielki wzrost średniej ładowności samochodów ciężarowych wynika z faktu, iż we flocie tych pojazdów furgony i samochody dostawcze o ładowności do 3,5 tony stanowią około 40% ładowności całkowitej. Niemniej jednak zauważalny jest wzrost znaczenia pojazdów wysokotonażowych (powyżej 10 ton ładowności). W latach udział w ładowności całkowitej samochodów ciężarowych pojazdów o ładowności od 3,5 do 10 ton obniżył się z 42,3% do 34,8%, a pojazdów powyżej 10 ton ładowności wzrósł z 18,2% do 25,3%, co jest logiczną ewolucją struktury, bowiem w dominującym na rynku segmencie przewozów międzynarodowych najbardziej efektywne są pojazdy wysokotonażowe 171. Według Z. Kordla 172 szczególnym zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw transportu drogowego jest wdrażanie przez UE polityki zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, słusznej z punktu widzenia mikro- i makrogospodarki, co w przyszłości będzie powodować określone skutki dla transportu samochodowego w postaci ograniczania jego roli w przewozach, w realizacji łańcuchów dostaw, zatem i konieczności dostosowania się podmiotów świadczących usługi transportowe do nowej polityki. Zdaniem Komisji Europejskiej dotychczasowy rozwój systemu transportowego w UE przebiega bez poszanowania zasady zrównoważonego rozwoju i nieuchronnie prowadzi do całkowitego uzależnienia się od ropy naftowej oraz wzrostu kosztów zewnętrznych, czego konsekwencją są zatory komunikacyjne, szkody spowodowane wypadkami, wzrost emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń i hałasu 173. Podstawowym celem UE, wymienionym między innymi w Białej Księdze z 2011 roku, jest stworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez eliminację barier między środkami transportu i systemami krajowymi, ułatwienie procesu integracji oraz tworzenie międzynarodowych, multimodalnych operatorów 174. Zgodnie z założeniami zawartymi w Białej Księdze dalszy rozwój transportu w Europie powinien opierać się między innymi na poprawie efektywności energetycznej pojazdów we wszystkich rodzajach, optymalizacji działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, w tym poprzez powszechniejsze zastosowanie bardziej zasobooszczędnych środków w sytuacjach, gdy inne innowacje technologiczne mogą być niewystarczające (np. transport dalekobieżny), bardziej wydajne wykorzystanie transportu i infrastruktury dzięki zastosowaniu lepszych systemów zarządzania ruchem i informacji oraz zaawansowanych środków logistycznych i rynkowych, 171 Diagnoza polskiego transportu., dz. cyt., s Z. Kordel, Problemy funkcjonowania, dz. cyt., s Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela C. Krysiuk, Nowy instrument finansowania infrastruktury transportowej w UE, Biuletyn Informacyjny ITS, , s

5 takich jak pełny rozwój zintegrowanego europejskiego rynku kolejowego, zniesienie ograniczeń w zakresie kabotażu, zniesienie barier w żegludze morskiej bliskiego zasięgu oraz brak zakłóceń cenowych. Wizja Komisji UE dotyczy przede wszystkim zmian w sposobach korzystania z transportu na średnie i dalekie odległości poprzez kompatybilne rozwiązania systemowe, realizację kompleksowych usług, integrację systemów przewozowych, odejście od realizowania przewozów w ujęciu branżowym na korzyść przewozów intermodalnych i multimodalnych. Dla małych podmiotów świadczących usługi w zakresie międzynarodowego transportu drogowego może to oznaczać przede wszystkim realizowanie kursów na krótsze niż dotychczas odległości, inwestowanie w nowe środki transportu, szeroką współpracę z innymi gałęziami, np. z koleją, a także konieczność świadczenia poza usługą przewozu innych usług w zintegrowanych łańcuchach logistycznych. Już dzisiaj widoczne są pierwsze symptomy polityki UE, które skutkują brakiem finansowania środkami unijnymi firm transportu drogowego. Tylko tacy przewoźnicy mają szansę na pieniądze unijne, zamierzający choćby częściowo przerzucić transportowanie towarów z pojazdów na wagony kolejowe, statki czy barki. Otwierają się wtedy przed nimi szerokie możliwości zmniejszenia kosztów inwestycji w tym zakresie nawet o ponad jedną trzecią. Źródłami finansowania tego typu projektów transportowych mogą być na przykład fundusze strukturalne, które są w gestii Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i które są przeznaczane na wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju między krajami członkowskimi lub regionami krajów członkowskich Unii, lub fundusze, którymi dysponuje Komisja Europejska w Brukseli i które są przeznaczone na ponadregionalne projekty, np. międzynarodowe. Do takich też należy program Marco Polo, który szczególnie promuje różne formy transportowej współpracy międzynarodowej 175. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że mikroprzedsiębiorstwa sporadycznie korzystają ze środków unijnych i mikropodmioty transportu drogowego nie są tutaj wyjątkiem. Dla wszystkich mikrofirm transportowych dobrym miejscem na znalezienie nowych zleceń i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych z przedsiębiorstwami z całej Europy są giełdy transportowe. Giełdy stały się już powszechnym narzędziem wykorzystywanym w działalności przedsiębiorstw w branży transportowo-spedycyjnej. Umożliwiają one umieszczanie informacji na temat wolnych ładunków czy też przestrzeni ładunkowych wraz ze szczegółowymi danymi kontrahentów. Korzyści są obustronne, zarówno dla przewoźnika, jak i dla dyspozytora. Każda z istniejących giełd, a jest ich co najmniej kilkanaście, oprócz identycznych funkcji związanych z ładunkami i wolnymi samochodami ciężarowymi posiada dodatkowe zakresy usług świadczonych swoim klientom. Na przykład z Europejskiej Giełdy transportowej Trans, która jest największą platformą wymiany informacji o frachtach i wolnych przestrzeniach ładunkowych w Europie Środkowo- Wschodniej i jedną z największych w Europie Zachodniej 176, korzysta ponad firm z całej Europy, głównie przewoźnicy, firmy spedycyjne oraz przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Na giełdzie każdego dnia pojawia się ofert, a 175 Unia chce odciążyć drogi, Truck & business, nr 26 (wrzesień październik 2011); M. Loos, Z dróg na tory i rzeki, Truck & Business, nr 26 (wrzesień październik 2011), s P. Romanow, Internetowe giełdy frachtów w operacyjnej działalności przewoźników drogowych, Logistyka 2011, nr 5, s

6 użytkownikami są firmy z 18 państw Europy 177. Główną cechą tej giełdy jest możliwość dodawania i wyszukiwania ofert. Rejestracja odbywa się poprzez przesłanie kopii dokumentów firmy do działu weryfikacji, takich jak: NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej. Autoryzacja ma na celu ochronę użytkowników platformy Trans przed nieuczciwymi firmami. Najważniejszą funkcją wprowadzoną przez giełdę jest możliwość weryfikacji wiarygodności firmy. Do tego celu wprowadzono system oceny wiarygodności kontrahenta. Każdy użytkownik ma możliwość wglądu do dokumentów, takich jak Polisa, NIP, Licencja itd. Sposobem na eliminację nierzetelnych kontrahentów jest opcja,,zgłoś dłużnika. Firmy zgłoszone w ten sposób są natychmiast weryfikowane przez pracowników Trans i ewentualnie oddawane dalej do kancelarii prawnej Transu czy też Rejestru Dłużników Transportowych. W rezultacie firmy umieszczone w Rejestrze tracą dobrą reputację, zostają wykluczone z giełdy Trans i niejednokrotnie mają problemy z pozyskaniem w późniejszym czasie kredytów. Prowadzi to również do sytuacji, w których nieuczciwe firmy ostatecznie decydują się do spłacenia zaległych zobowiązań. Poza tym użytkownicy giełdy mają dostęp do forum, które jest zbiorem wiarygodnych informacji nie tylko dotyczących płatności, ale również przepisów prawa, informacji o konkurencji i branży, opłatach związanych z przejazdem przez różne kraje. Giełda Trans daje również możliwość rozmów pomiędzy dwiema stronami za pomocą komunikatorów, które są wliczone w abonament. Pozwala to również na oszczędności głównie poprzez ograniczenie rozmów telefonicznych. Innym przykładem jest Giełda TimoCom Truck & Cargo działająca na zasadzie katalogu ofert dostępnego w 20 językach, w których ogłaszane są wolne ładunki i przestrzenie ładunkowe. Oferty, które wpływają, są automatycznie tłumaczone, aby korzystać z nich mogli bez problemów użytkownicy z innych krajów. Tak więc oferta wystawiana w Polsce w polskiej wersji, na przykład we Francji pojawia się od razu przetłumaczona na język francuski. Korzystanie z giełdy opiera się na abonamencie, którego wysokość jest zależna od wybranych opcji dodatkowych. W celu zmniejszenia ryzyka handlowego giełda ta proponuje także swoim klientom opcję inkasa, które jako jedyna prowadzi na terenie całej Europy. Dostęp do giełdy, podobnie jak w przypadku giełdy Trans, uzyskują firmy, które istnieją przynajmniej na rynku 6 miesięcy 178. Przed przystąpieniem do giełdy firmy są dokładne sprawdzane pod względem dokumentów oraz dotychczasowej działalności. Zdolność płatnicza nowych klientów jest wnikliwie sprawdzana, zanim umożliwi im się korzystanie z programu. Oprócz zdolności kredytowej, w ocenie łącznej uwzględniane są również doświadczenie oraz reputacja przedsiębiorstwa. Należy zwrócić uwagę, że w TimoCom ważna jest dłuższa obecność. Firmy zarejestrowane dostają specjalny numer, który jest widoczny dla wszystkich użytkowników. Im niższy numer, tym większa renoma przedsiębiorstwa. Firmy, które zalegają z płatnościami wobec innych, są natychmiast sprawdzane i usuwane. TimoCom wprowadziło również zupełnie nowy produkt Europejską Platformę Przetagową TC ebid skierowaną zarówno do firm produkcyjnych, jak i przewoźników. Interesującym rozwiązaniem jest również zastosowanie aplikacji giełdy na telefony komórkowe, 177 Europejska Giełda Transportowa O nas, ( ). 178 Większy ruch, więcej możliwości biznesowych i większa konkurencyjność dzięki TimoCom!, ( ). 79

7 które ułatwiają dostęp dla spedytorów w małych firmach transportowych, w których pełni on często funkcję poszukującego klientów. Tym samym mają one możliwość negocjacji umów w każdym miejscu, nie posiadając nawet dostępu do komputera. 2. Charakterystyka mikroprzedsiębiorstwa X Analizowane przedsiębiorstwo 179 to firma świadcząca międzynarodowe usługi transportowe ładunków z siedzibą w Wielkopolsce. Przyjmując jako kryterium zatrudnienie i roczny obrót, firmę zalicza się do kategorii mikroprzedsiębiorstw. Powstało ono w roku 1989 roku jako jednoosobowa firma transportowa osoby fizycznej z jednym środkiem transportu oraz biurem znajdującym się w budynku mieszkalnym. Na początku firma realizowała przewozy ładunków w kraju, później również do Rosji. Z czasem zaczęła zdobywać inne rynki i tym samym poszerzać swoje usługi, kupując kolejne samochody ciężarowe oraz zatrudniając nowych pracowników. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 6 osób, z czego 4 osoby to wykwalifikowani kierowcy, oraz posiada 3 ciągniki siodłowe z naczepami i 1 samochód ciężarowy z przyczepą. Wszystkie pojazdy firmowe są ubezpieczone oraz posiadają zaświadczenie stacji diagnostycznej stwierdzające dopuszczenie do ruchu pojazdów w infrastrukturze międzynarodowej. Średni wiek posiadanego taboru to 4 lata. Firma stara się systematycznie co dwa lata wymieniać jeden samochód ciężarowy, który zostaje przypisany jednemu kierowcy. Jest to powszechnie praktykowane przez firmy transportowe rozwiązanie, gdyż kierowca, mając świadomość, że spędzi w samochodzie kilka lat dba o niego jak o swoją własność. Przedsiębiorstwo posiada liniową strukturę organizacyjną charakterystyczną dla firm o wąskiej specjalności z niewielką liczbą pracowników (rys.1). Najważniejsze decyzje są podejmowane przez właściciela firmy, który odpowiada całym swoim majątkiem za przedsiębiorstwo. Oddzielnym działem jest księgowość, która także zarządza finansami i administracją. Sporadycznie księgowość zajmuje się wystawianiem dokumentów takich jak rachunki czy faktury, gdyż należy to do obowiązków spedytora dyspozytora. Spedytor odpowiada za kalkulacje stawek, wybiera trasy i dobiera środki transportu, sporządza umowy o przewóz, nadzoruje i koordynuje procesy transportowe, negocjuje stawki z przewoźnikami i klientami, informuje zleceniodawców o możliwościach przewozowych oraz o stopniu realizacji ich zleceń. Kierowcy podlegają bezpośrednio dyspozytorowi. Ich głównym zadaniem jest kierowanie pojazdami, a także nadzorowanie rozładunków/załadunków, potwierdzenie odbioru ładunku do przewozu i dostawy na dokumentach oraz przestrzeganie dyscypliny pracy. 179 Informacje o firmie pochodzą z pracy dyplomowej Piotra Piechockiego zrealizowanej pod kierunkiem autora artykułu. 80

8 Właściciel Księgowy Spedytor/Dyspozytor Kierowca 1 Kierowca 2 Kierowca 3 Kierowca 4 Rysunek 1. Struktura organizacyjna firmy Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Piechocki, Bariery i możliwości rozwojowe mikroprzedsiębiorstw na przykładzie firmy transportowej, Studium Podyplomowe AHE Współczesne uwarunkowania rozwoju nowych technik w logistyce wielkich baz transportowych i magazynowych, Łódź 2012, s. 11. Promotor dr inż. Jerzy Janczewski Firma przewozi ładunki głównie do Europy Zachodniej. Transport w kierunku zachodnim, do krajów Unii Europejskiej, opiera się na konwencji CMR, przez co wszystkie procedury są uproszczone, a do przewozu towaru potrzebny jest jedynie list przewozowy, który składa się z 4 egzemplarzy: dla nadawcy, dla odbiorcy, dla przewoźnika i dla celów administracyjnych. Na rys. 2 przedstawiono główne kierunki tras transportowych firmy. Rysunek 2. Główne kierunki transportów realizowanych przez firmę X Źródło: P. Piechocki, Bariery i możliwości rozwojowe..., cyt. praca, s

9 Klientem strategicznym (kluczowym) firmy jest norweski producent mebli ekskluzywnych posiadający swój oddział w Polsce. Zleca on średnio 3 transporty tygodniowo do Szwecji, Danii, Norwegii lub Anglii. Informacja o zapotrzebowaniu klienta jest przesyłana do firmy przeważnie z tygodniowym wyprzedzeniem. Fracht jest ustalony z góry i tylko w szczególnych sytuacjach, na przykład przed ważnymi świętami ze względu na wzmożony ruch w branży transportowej ulega zmianie na korzyść przewoźnika. Drugim ważnym klientem, który zleca około 8 transportów w miesiącu w kierunku Niemiec, Francji, Włoch i Czech jest firma zajmująca się wykonywaniem elementów targowisk. Zlecenie na targowisko pochodzi z Chin, w którym znajdują się wytyczne wraz z projektem. Wszystkie elementy targowiska są gromadzone w magazynie, z którego ładowany jest samochód ciężarowy co bywa powodem wielu przestojów, gdyż często zdarza się, że niektóre elementy docierają do magazynu z dużym opóźnieniem i załadunki trwają nawet dwa dni. Ewentualne opóźnienia w załadunku, które trwają ponad 24 godziny mają przełożenie na fracht. W takich sytuacjach przewoźnicy nakładają dodatkowe opłaty tzw. postojowe na załadowcę czy też spedytora, które przyjmuje się w granicach 20-50% wysokości frachtu. 3. Determinanty funkcjonowania firmy X Działalność transportowa przedsiębiorstwa jest determinowana przede wszystkim poprzez koszty poniesione na zużycie paliwa, wynagrodzenia, leasing środków transportowych, serwis, podatki i opłaty z tytułu użytkowania taboru i prowadzenia działalności transportowej, konkurencję, szarą strefę i biurokrację, a także inne czynniki nieuwzględnione w niniejszym artykule. Mimo tylu czynników ograniczających działalność firma stale rozważa dalszy swój rozwój zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Na obecną chwile firma nie posiada długofalowej strategii pozwalającej dostosować się do unijnych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju zawartych w Białej Księdze. Realizuje strategie krótko- i średnioterminowe. Do najważniejszych kosztów zalicza się paliwo, które stanowi około 30-40% wszystkich kosztów eksploatacyjnych. Ceny paliw utrzymują od dłuższego czasu tendencję wzrostową i raczej nie zapowiada się, aby w przyszłości miały zmaleć. W latach cena oleju napędowego wzrosła o ponad 1 zł. Koszty paliwa są również obszarem, który generuje pewne możliwości oszczędzania. Nie bez znaczenia jest też sam pojazd, między innymi dbałość o silnik, aerodynamika zestawu, stan techniczny, ładunek, opony i utrzymanie w nich odpowiedniego ciśnienia. Zły stan techniczny opon czy też zbyt niskie ciśnienie prowadzi do zwiększenia zużycia paliwa i wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na zużycie paliwa są umiejętności kierowcy oraz styl prowadzenia pojazdu. Firma wdraża system stałego monitoringu pojazdów oraz szkoli kierowców z zakresu ekonomicznej jazdy. Wynagrodzenia kierowców i pozostałe opłaty związane z zatrudnieniem to drugi co do wielkości koszt w firmach zajmujących się drogowym transportem międzynarodowym. Stanowią one około 20% kosztów eksploatacyjnych. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę, jednak nie 82

10 może być one niższe od najniższej stawki krajowej ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi przysługują dodatkowe świadczenia związane z wykonywaniem przez niego określonych czynności. W poszukiwaniu oszczędności w obszarze zatrudnienia nie jest właściwym rozwiązaniem obniżanie wynagrodzenia, gdyż prowadzi to do obniżenia wydajności pracy, mniejszej dbałości o powierzone mienie i spadku lojalności wobec firmy i w ostateczności odejście pracownika z firmy, a to z kolei wiąże się z dezorganizacją w firmie i nowymi kosztami związanymi z poszukiwaniem i szkoleniem nowego pracownika. Właściwym rozwiązaniem jest dążenie do zwiększenia efektywności pracy poprzez zastosowanie monitoringu, który prowadzi do precyzyjnej kontroli czasu pracy i jazdy kierowcy oraz optymalizacji tras. Dzięki monitoringowi można też oszacować czas załadunków i postojów, które mają istotny wpływ na czas pracy kierowcy. Kolejną pozycją kosztów są opłaty drogowe za korzystanie z autostrad, dróg krajowych, tunelów, mostów, przepraw promowych lub wjazdów do miast. Regulowanie opłat drogowych może odbywać się w różny sposób. Mogą to być opłaty pobierane bezpośrednio przy bramkach wjazdowych na dany odcinek drogi lub w formie winiet okresowych. W Polsce od lipca 2011 roku obowiązuje tzw. pobór e- myta, który znacznie zwiększył koszty przejazdu po drogach. Można korzystać z dróg alternatywnych, ale w konsekwencji nie zawsze są one opłacalne, gdyż rosną wtedy koszty paliwa i czasu pracy. Opłaty e-myta są zróżnicowane w zależności od normy EURO i masy całkowitej pojazdów. Przykładowa różnica pomiędzy zestawem ciągnik plus naczepa spełniający atest EURO 5 jest o 19 groszy mniejsza niż opłata za ten sam zestaw z normą EURO 3. Poważną pozycją kosztów wszystkich przedsiębiorstw transportowych jest amortyzacja i leasing środków transportowych. Analizowane przedsiębiorstwo stale korzysta z leasingu, gdyż jest to najbardziej dostępny i korzystny sposób wymiany taboru samochodowego. Aktualnie posiada w leasingu dwa ciągniki siodłowe i jedna naczepę, pozostałe środki transportowe są własnością przedsiębiorstwa i nie generują kosztów amortyzacji. Dla przedsiębiorstwa głównym problemem związanym z kosztami obsługi i naprawy pojazdów jest fakt, że trudno jest przewidzieć i zabezpieczyć środki na ten cel. O ile łatwo jest oszacować koszty przeglądów lub wymiany opon, to naprawy są już trudniejsze do przewidzenia. Niektórych zdarzeń losowych firma nie jest w stanie przewidzieć. Koszty napraw firma minimalizuje, zachowując należytą dbałość o pojazdy, kontrolując płyny eksploatacyjne, wymieniając części lub podzespoły zgodnie z zaleceniami instrukcji. W zależności od potrzeb firma zabezpiecza się odpowiednią umową assistance. Do pozostałych kosztów prowadzenia działalności transportowej w firmie należy zaliczyć ubezpieczenia OC środków transportowych, OC przewoźnika, ubezpieczenie AC, które zapewnia pokrycie skutków zniszczenia bądź kradzieży środka transportowego, ubezpieczenie NW, które dotyczy pokrycia strat związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierci osób biorących udział w wypadku, opłaty za giełdy internetowe, koszty sądowe (w momencie gdy spotka się nieuczciwego kontrahenta), szkolenia, opłaty telekomunikacyjne, opłaty do gminy, opłaty za licencje itp. Koszty te liczone osobno są mało zauważalne dla przedsiębiorstwa, 83

11 jednak po zsumowaniu dochodzą do kilku procent łącznych kosztów działalności firmy. Rysunek 3 prezentuje zsumowane koszty związane z przewozem towarów w omawianej firmie. Największy udział procentowy mają koszty zużycia paliwa, które wynoszą aż 39% wszystkich kosztów związanych z przewozem ładunków. W dużym stopniu jest to spowodowane wysokimi cenami na stacjach benzynowych, w mniejszym stopniu wiekiem taboru oraz ewentualnie stylem jazdy kierowców. Na drugim miejscu są opłaty drogowe, które mogłyby być mniejsze, gdyby firma zdecydowanie odmłodziła tabor. Trzecim w kolejności kosztem są opłaty związane z zatrudnieniem, następnie leasing, który ma znaczny wpływ na generowane koszty, jednak dla wielu firm przewozowych to jedyny sposób na odmłodzenie taboru. Serwis generuje ok. 7%, co jest wynikiem nie najgorszym dla omawianej firmy, biorąc pod uwagę to, że część napraw odbywa się w zachodniej Europie. Wzrastająca konkurencja wśród firm transportowych o podobnym profilu co analizowane przedsiębiorstwo przejawia się przyrostem liczby przedsiębiorstw transportowych i spadkiem liczby samochodów przypadającym na jedną firmę. Liczba pojazdów ciężarowych w ruchu międzynarodowym to około 128 tys. pojazdów, ponad 80% z nich to samochody o ładowności powyżej 20 ton. Przewoźnicy z jednym pojazdem stanowią około 23% wszystkich firm, a przewoźnicy posiadający od 2 do 4 samochodów stanowią około 42% firm transportu międzynarodowego. Inne Serwis Leasing Zatrudnienie Opłaty drogowe Koszty paliwa % Rysunek 3. Procentowe udziały kosztów generowane przez wszystkie samochody ciężarowe w firmie Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Piechocki, Bariery i możliwości rozwojowe, cyt. praca, s. 23 Pewnym utrudnieniem dla funkcjonowania firmy jest niedobór wykwalifikowanych kierowców w przewozach ładunków. Przyczyn tego może być kilka, np. rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych kierowców, niedogodności zawodu praca stale poza domem, niewłaściwa polityka edukacyjna, emigracja (kierowcy zarabiają w Niemczech nawet dwukrotnie więcej niż w Polsce) czy też emerytury pomostowe, które wypychają z rynku osoby w wieku aktywności 84

12 zawodowej. W efekcie niedobór kierowców w Polsce prowadzi do wzrostu wynagrodzeń, co również prowadzi do obniżenia konkurencyjności firmy na rynku transportowym. Szara strefa to obszar zdrowej gospodarki, którego dochody osiągane z produkcji niezakazanej przez prawo są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej itp. Szara strefa rozwija się przede wszystkim w usługach, głównie w branży budowlanej, rolnictwie i ogrodnictwie, handlu oraz w gastronomii i hotelarstwie. Szacuje się, że w transporcie zajmuje ona ok. 6% i jest to szacunek zaniżony. Niestety, dla firm, które działają zgodnie z prawem, szara strefa prowadzi do obniżenia ich konkurencyjności koszty, które one ponoszą, są wyższe niż w firmach ukrywających przynajmniej część przychodów i zatrudnienia. Przyczynami tak dużych rozmiarów tego zjawiska są przede wszystkim przesadne regulacje, niejednoznaczne i zmienne przepisy dotyczące działalności gospodarczej, wysokie opłaty i podatki, a także przyzwolenie społeczne. Bariery administracyjne wynikają z niedoskonałości prawa oraz z niedoskonałego przygotowania urzędników i urzędów do współpracy z przedsiębiorstwami. Przykładami tutaj mogą być: różne interpretacje tych samych zapisów prawa podatkowego w różnych urzędach skarbowych w Polsce, długo trwające i nakładające się na siebie kontrole w przedsiębiorstwach, a także stosowanie różnych kursów do przeliczania kwot w walucie obcej na potrzeby VAT, PIT lub CIT. Każdy dodatkowy administracyjny obowiązek spada na zarządzających przedsiębiorstwem, ograniczając czas, który powinien być poświęcony zarządzaniu firmą, tworzeniu i realizacji ich strategii oraz budowaniu trwałych relacji z kontrahentami. 4. Strategie rozwoju i utrzymania się firmy X na rynku Strategie rozwoju i utrzymania się na rynku usług transportowych firmy X można zaliczyć do średnio- lub krótkoterminowych. Przedsiębiorstwo dotychczas nie wypracowało strategii długoterminowej, choć nie oznacza to, że nie jest ona brana przez firmę pod uwagę. Kierownictwo firmy X, zdając sobie sprawę z coraz większej rywalizacji w branży transportowej oraz z ciągle wzrastających kosztów, stale poszukuje rezerw i oszczędności. Jednym ze sposobów jest ograniczenie pustych lub niepełnych przewozów przez wykorzystanie internetowych giełd transportowych, które wspomagają proces zarządzania frachtami oraz wykorzystanie możliwości kabotażu. Firma X współpracuje z giełdami Trans i TimCom Truck & Cargo. Zarejestrowała się w początkach istnienia giełdy TimCom i posiada numer kilkutysięczny, co jest bardzo zauważalne podczas rozmów z kontrahentami i ma przełożenie na jej wiarygodność. Firmy najmłodsze stażem na giełdzie, niedawno zarejestrowane, mają numery rzędu Firma X po przeanalizowaniu rynku i rentowności przewozów kabotażowych rozpoczęła z początkiem trzeciego kwartału 2010 roku przewóz ładunków wewnątrz poszczególnych państw Unii Europejskiej, głównie po Niemczech, w mniejszym stopniu po Wielkiej Brytanii. Po analizie kosztów okazało się, że bardziej opłacalne okazały się powroty do Polski z np. jednym przerzutem po Niemczech, aniżeli bezpośrednie powroty do kraju z Niemiec. Bezpośredni powrót do Poznania z 85

13 Frankfurtu jest mniej opłacalny niż ten sam przejazd do Poznania z kabotażem ładunku na przykład z Frankfurtu do Berlina i stamtąd dopiero do Poznania. Minusem tego jest wydłużający się czas jazdy pojazdu o jeden dzień. Jednak przy większej liczbie przewozów wewnątrz Niemiec zysk dla firmy rośnie z każdym kolejnym dniem oczywiście przy jednoczesnym zachowaniu przepisów prawa, które nadal ograniczają kabotaż. W transporcie drogowym zauważalna jest sezonowość popytu na usługi transportowe i można wskazać miesiące, w których występuje mniejsze zapotrzebowanie na transport głównie styczeń, luty oraz okres wakacji, czyli lipiec i sierpień. Miesiące te charakteryzują się niskim przychodem w porównaniu do innych oraz większym uspokojeniem na rynku. W tych miesiącach firma X bez problemu podstawia naczepy pod załadunek na czas i sama jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na transport swoich klientów. Jednak w miesiącach kiedy wzrasta popyt na przewozy, potrzebna jest większa liczba samochodów ciężarowych i firma nie jest w stanie w 100% zaspokoić popytu. W większości przypadków firmy transportowe wspierają się w takich momentach samochodami spedycyjnymi, czyli podnajmują innych przewoźników. Firma X w takich momentach przeważnie wystawia ładunki na jednej z giełd transportowych. Po zgłoszeniu się przewoźnika jest on weryfikowany przez spedytora, który sprawdza dokumenty oraz aktualną polisę. Czasami wykorzystywany jest dział windykacji giełdy, który udziela wiarygodnej informacji na temat danej firmy, podejmującej ładunek. Na koniec zostaje sporządzone zlecenie, a ładunek sprzedany po umownej cenie. Przeważnie 10% ze stawki zapłaconej przez klienta zostaje potrącone na rzecz działań spedycyjnych. Firma X analizuje zatem, czy bardziej opłacalne jest podnajmowanie zleceń innym przewoźnikom, czy może zakup nowego samochodu z przyczepą. W obecnej sytuacji ze względu na niewielkie nadwyżki zleceń lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż ładunków. Przedsiębiorstwo rozważa jednak możliwość rozbudowania własnego działu spedycji, tak aby samemu zatrudniać podobne mikrofirmy transportowe i obecnie jest na etapie rozmów z przewoźnikami i potencjalnymi klientami. Firma rozważa również współpracę sieciową z innymi przedsiębiorstwami. Podsumowanie Transport drogowy ładunków jest ważnym segmentem polityki transportowej Unii Europejskiej i podstawową gałęzią transportu w Polsce. Rozdrobnienie tej gałęzi powoduje, że na rynku funkcjonuje przeważająca rzesza przewoźników posiadająca 1 lub 2 do 4 pojazdów. Firmy te zaliczają się do kategorii przedsiębiorstw mikro, gdyż zatrudniają mniej niż 9 osób, a roczne ich obroty nie przekraczają kwoty 2 milionów euro. Mikrofirmy transportu drogowego tak jak i pozostałe przedsiębiorstwa mikro stanowią specyficzną zbiorowość podmiotów gospodarczych, rządzących się własnymi prawami, które napotykają na inne problemy w funkcjonowaniu niż firmy duże czy nawet średnie. Nie bez znaczenia jest także rodzinny charakter tych przedsiębiorstw. Firmy mikro z powodu niskich przychodów i niechęci do podejmowania ryzyka mają duże problemy ze wzrostem ilościowym. Przykładem jest tutaj prezentowane przedsiębiorstwo X, które chociaż stosunkowo długo istnieje na 86

14 rynku (23 lata), to jednak w okresie tym zdołało rozwinąć swój tabor tylko do 4 zestawów wysokotonażowych. Tak jak większość mikropodmiotów w Polsce także i analizowane w artykule przedsiębiorstwo X realizuje strategie krótko- i średniofalowe, natomiast jeszcze nie uwzględnia w swoich planach długofalowej strategii Komisji Europejskiej dla transportu drogowego zawartej w Białej Księdze, a opublikowanej w 2011 roku, która w założeniu zmierza do zahamowania przewozów ładunków transportem drogowym na dalekie odległości. Bibliografia 1. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela Brussa A., Tarnawa A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa Diagnoza polskiego transportu stan w 2009 roku, załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, styczeń Europejska Giełda Transportowa O nas, Informacja na temat barier rozwoju sektora transportu drogowego, Ministerstwo Transportu Departament Dróg i Transportu Drogowego, Warszawa 2007, EU Transport In figures, Statistical Pocketbook 2011, European Comission, Publications Office of the European Union, Januszkiewicz W. (red.), Międzynarodowe usługi logistyczne, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa Kordel Z., Problemy funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce, Logistyka 2011, nr Krysiuk C., Nowy instrument finansowania infrastruktury transportowej w UE, Biuletyn Informacyjny ITS, Loos M., Z dróg na tory i rzeki, Truck & Business, nr 26 (wrzesień październik 2011). 11. Mikroprzedsiębiorstwa kondycja ekonomiczna i bariery rozwoju, Mikroprzedsiębiorczość w Polsce. Analiza barier rozwoju i dostępu do finansowania, Badanie zrealizowane przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre, 2009, pdf. 13. Piechocki P., Bariery i możliwości rozwojowe mikroprzedsiębiorstw na przykładzie firmy transportowej, Studium Podyplomowe AHE Współczesne uwarunkowania rozwoju nowych technik w logistyce wielkich baz transportowych i magazynowych, Łódź 2012, Promotor dr inż. Jerzy Janczewski. 14. Polskie firmy przewozów drogowych na 2. miejscu w UE, Przedsiębiorczość w Polsce 2005, MGiP, Warszawa Przybywa ekologicznych pojazdów zarejestrowanych w viatoll, Rola mikroprzedsiębiorstw w gospodarce, Romanow P., Internetowe giełdy frachtów w operacyjnej działalności przewoźników drogowych, Logistyka 2011, nr Rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów, Swobodny kabotaż warunkiem jednolitego rynku transportu, Transport wyniki działalności w 2010 roku, GUS, Warszawa. 87

15 22. Unia chce odciążyć drogi, Truck & business, nr 26 (wrzesień październik 2011). 23. Większy ruch, więcej możliwości biznesowych i większa konkurencyjność dzięki TimoCom!, Wiśniewska M., Struktura przedsiębiorstw przewozowych w Polsce. Transport drogowy w statystykach, , e transport_drogowy_w_statystykach.html, PROBLEMS IN MANAGEMENT OF MICROENTERPRISES ON THE TRANSPORTING SERVICE MARKET Summary: The problem of activity of microenterprises is not so wide recognized and researched. Those enterprises are the special group with have a special rules and different problems than other SMEs. The several factors as inside and outside characterized determine the development of micro enterprises and their activity on the market. The article presented the microenterprises of transporting services especially in international transport of loads and processes deciding about competitiveness of microenterprises. Key words: road transport, micro enterprise, transport services market 88

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - dr inż. Jerzy Janczewski Katedra Systemów Transportowych Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Dostęp do zawodu i rynku

Dostęp do zawodu i rynku ZMPD, maj, 2013 Dostęp do zawodu i rynku Analiza zdawalności egzaminu wg starych zasad do 4 grudnia 2011 Rodzaj egzaminu Poz. Neg. % KPO 8471 4397 65,8 MPO 7264 3144 69,8 KPR 55355 29878 64,9 MPR 37203

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w Polsce. Gdynia, 14 wrzesień 2012. Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS

Sytuacja w Polsce. Gdynia, 14 wrzesień 2012. Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS Sytuacja w Polsce Gdynia, 14 wrzesień 2012 Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS (c) IRU Academy 2012 Tematyka wystąpienia Rynek transportu drogowego rzeczy,

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do zawodu i rynku

Dostęp do zawodu i rynku ZMPD, luty, 2013 Dostęp do zawodu i rynku Analiza zdawalności egzaminu wg starych zasad do 4 grudnia 2011 Rodzaj egzaminu Poz. Neg. % KPO 8471 4397 65,8 MPO 7264 3144 69,8 KPR 55355 29878 64,9 MPR 37203

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Logistyka na 5 Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Schenker Sp. z o.o. Andrzej Wierzbicki Konferencja: Polski transport drogowy 1.03.2013 Agenda

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 02. Transport drogowy. ZST - wykłady 2 Praca przewozowa transportu

Bardziej szczegółowo

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne ZET Transport jest rodzinną firmą transportową obecną na europejskich rynkach od 1993 roku. Świadczymy usługi w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego, jak również usługi celne oraz usługi dodatkowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe koniunktury i kosztów ciężarowego transportu samochodowego w Polsce

Badania rynkowe koniunktury i kosztów ciężarowego transportu samochodowego w Polsce Badania rynkowe koniunktury i kosztów ciężarowego transportu samochodowego w Polsce Zdzisław Kordel Krystyna Bentkowska Senator Iwona Balke Jerzy Waśkiewicz Konferencja Truck & Business Polska ZADBAJ O

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 MARIA KOLA-BEZKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72),

i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72), Wprowadzenie Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu drogowego nie był mocno odczuwalny. Na początku wystąpił krótki okres stagnacji i braku zleceń transportowych na ładunki.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Fałszywy przewoźnik charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Spedytor z Łodzi zleca przewóz kosmetyków przewoźnikowi z Węgier sfałszowane dokumenty Spedytor z Poznania zleca przewóz cukru przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe 23042012_WORKsmart_ECO_bro_PL WORKsmart -Eco Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe www.tomtom.com/business Let s drive business Spis treści 2 Na ile ekologiczna jest Twoja firma? 3 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania. Warszawa, lipiec 2005 r.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania. Warszawa, lipiec 2005 r. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA kondycja ekonomiczna, bariery rozwoju, oczekiwania Warszawa, lipiec 2005 r. MIKROFIRMY W LICZBACH PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ MIKRPRZEDSIĘBIORSTWA 2004 1,69 mln aktywnych firm (9

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Transport z przyszłością!

Transport z przyszłością! TimoCom Soft- und Hardware GmbH Transport z przyszłością! TimoCom Transport mit Zukunft! 1 Firma Nazwa: TimoCom Soft- und Hardware GmbH Założona: 01. kwiecień 1997 Siedziba główna: Dusseldorf (Niemcy)

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] 1 2 3 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego polegało na opracowaniu projektu prac realizowanych przez firmę transportowo

Bardziej szczegółowo

POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA

POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA TRANSPORTOWA Berlin, 11 kwietnia 2016r. POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA 22% 27% Wymiana handlowa w 2015r. Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski, W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP).

Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP). Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP). 2 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% ogółu przedsiębiorstw w Polsce (GUS). Sektor MMSP to około 1.8 mln podmiotów,

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r.

Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r. Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r. Małe i średnie przedsiębiorstwa obecnie Obecny stan małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie?

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania firmowego środka transportu. Choćby

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej Pomagamy: Pracownikom operacyjnym szybciej i taniej wykonać powierzone zadania Menadżerom sprostać oczekiwaniom zarządów Prezesom zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Debiut na rynku NewConnect Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Historia spółki 2002 Rozpoczęcie działalności przez spółkę Kupiec Spółka Jawna zajmującą się przewozami polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09. TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY Odpowiedź na sytuację rynkową Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.2010 Europejskie badanie rynku Zakres badao: styczeo 2008 czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Informacja o badaniu CELE BADANIA Głównym celem badania jest zdiagnozowanie, w jaki sposób polskie firmy sprzedają na rynkach zagranicznych. PRÓBA Badanie zrealizowane na próbie losowo-kwotowej objęło

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

ZAROBKOWY TRANSPORT SAMOCHODOWY ŁADUNKÓW W POLSCE

ZAROBKOWY TRANSPORT SAMOCHODOWY ŁADUNKÓW W POLSCE LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Marta KADŁUBEK 1 zarobkowy transport samochodowy ładunków, przedsiębiorstwo transportowe ZAROBKOWY

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Warto wprowadzać centra usług wspólnych Drastyczny spadek dostępnych środków; Przesunięcie na lata późniejsze planowanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Arkadiusz Żabiński ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 1. Wstęp Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 3 października 2012 Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Anna Wójt Dlaczego CUW jest ważnym zagadnieniem wartym debaty w Polsce? CUW pozwala na efektywne osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo