Nr Informacja. System opieki zdrowotnej w Australii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1256. Informacja. System opieki zdrowotnej w Australii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH System opieki zdrowotnej w Australii Marzec 2006 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1256 W niniejszej informacji przedstawiono mało znany australijski system opieki zdrowotnej. Pewne australijskie rozwiązania w zakresie współfinansowania niektórych świadczeń zdrowotnych zarówno przez płatnika publicznego, jak i ubezpieczyciela prywatnego zostały wykorzystane przy tworzeniu projektu wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w naszym kraju (dokument programowy Platformy Obywatelskiej Państwo dla obywateli. Plan rządzenia ).

2 BSiE 1 1. Struktura organizacyjna systemu ochrony zdrowia w Australii W Australii działa, finansowany z podatków, powszechny system ochrony zdrowia Medicare, jednocześnie pobierany jest specjalny podatek zdrowotny dla ludności, w wysokości 1,5% uzyskanego dochodu. Medicare obejmuje mieszkańców Australii, posiadających obywatelstwo australijskie, wizę stałego pobytu lub obywatelstwo Nowej Zelandii. Struktura organizacyjna australijskiego systemu opieki zdrowotnej jest ściśle związana z wielopoziomowym systemem władzy w tym kraju. System jest zarządzany i finansowany zarówno przez rząd federalny, jak i rządy stanowe. Polityka zdrowotna prowadzona przez rząd federalny, który odgrywa wiodącą rolę w kształtowaniu polityki zdrowotnej i finansowaniu systemu ochrony zdrowia, podlega ciągłym negocjacjom z rządami stanowymi. Każdy stan i każde terytorium ma z kolei swojego ministra odpowiedzialnego za politykę zdrowotną na poziomie lokalnym. Podstawową jednostką organizacyjną, odpowiedzialną za politykę zdrowotną na poziomie federalnym jest Department of Health and Aged Care. Do podstawowych zadań tego urzędu należy: 1. kreowanie polityki zdrowotnej państwa i jej finansowanie, 2. dbanie o zdrowie publiczne, 3. prowadzenie programów badawczych oraz publikowanie ich wyników, 4. zarządzanie informacją. Do zadań szczebla centralnego należy: refundacja cen leków znajdujących się w specjalnym wykazie (Pharmaceutical Benefis.), przekazywanie rządom stanowym funduszy na działalność szpitali publicznych, finansowanie domów opieki dla ludzi w podeszłym wieku, nadzór nad jakością i dostępnością na rynku leków i innych preparatów leczniczych, tworzenie i wprowadzanie w życie narodowych programów zdrowotnych. W ciągu ostatnich 10 lat sektor prywatny przejął, w wyniku prywatyzacji, wiele placówek publicznych. Polityka poszczególnych stanów zmierza w kierunku zmniejszenia roli rządów stanowych jako dostawców świadczeń, na rzecz systemu mieszanego, publicznoprywatnego. Powszechny stał się outsourcing w takich obszarach jak: usługi pralnicze, wyżywienie, sprzątanie czy badania histopatologiczne, i to nie tylko w placówkach prywatnych, ale coraz częściej także w publicznych. Rząd federalny zdecydował się także prywatyzować te obszary opieki zdrowotnej, na które do tej pory miał wyłączność sektor publiczny.

3 2 BSiE 2. Finansowania systemu ochrony zdrowia w Australii Pod względem wydatków na ochronę zdrowia per capita Australia znajduje się mniej więcej w połowie listy najbardziej rozwiniętych krajów OECD. Wykres 1. Wydatki na ochronę zdrowia na osobę w wybranych krajach OECD w 2002 r. w US $ Australia Czechy Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Irlandia Włochy Japonia Meksyk Polska Słowacja Hiszpania Szwajcaria Wlk. Brytania USA Źródło: AIHWHealth Expenditure Database; OECD Health Data Środki finansowe ze źródeł publicznych pochodzą przede wszystkim z podatków ogólnych (71,2%), ściąganych przez Australian Taxation Department. W podatku tym zawarty jest także podatek na ubezpieczenie zdrowotne Medicare, jako część podatku dochodowego od osób fizycznych (pracowników). Medicare jest więc podatkiem celowym, który stanowi 20% całkowitych wydatków rządu federalnego na zdrowie i ok. 8,5% całkowitych, narodowych wydatków na zdrowie. Jest on przekazywany na specjalnie utworzony fundusz, zarządzany przez Health Insurance Commision. Środki ze źródeł prywatnych stanowią 28,8% całkowitych wydatków na zdrowie. Wśród prywatnych źródeł finansowania należy wymienić: opłaty dodatkowe (out of pocket payments) 16,2%, prywatne ubezpieczenia zdrowotne (private medical insurance) 7,1%, pozostałe prywatne źródła finansowania 5,5% całkowitych wydatków na zdrowie. Finansowanie systemu ochrony zdrowia przez rząd federalny odbywa się poprzez 5 podstawowych mechanizmów: dotacje dla rządów stanowych i samorządów lokalnych (na mocy Australian Health Care Agreements), jako udział w kosztach usług świadczonych przez szpitale publiczne, Medical benefits, czyli dopłaty dla pacjentów do usług udzielanych przez prywatnie praktykujących lekarzy i innych specjalistów, Pharmaceutical benefits, dopłaty do leków. Health Program Grants, czyli specjalne subwencje dla rządowych i pozarządowych dostawców świadczeń (na przykład w zakresie onkologii czy podstawowej opieki medycznej 1 ) na specjalne programy zdrowotne skierowane do określonych grup społecznych. 1 Strona internetowa:

4 BSiE 3 Medicare pokrywa szereg świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem tzw. dodatkowych usług medycznych (ancillary services), do których należą: leczenie dentystyczne i usługi protetyczne, konsultacje okulistyczne (w tym koszty zakupu okularów i soczewek kontaktowych), fizykoterapia, terapia zajęciowa, świadczenia z zakresu medycyny alternatywnej, na przykład akupunktury i psychoterapii, koszty leków spoza wykazu, koszty związane z transportem pacjentów, opieka pielęgniarska w domu chorego, konsultacje logopedy, koszty aparatów słuchowych, zabiegi, które nie mają klinicznego uzasadnienia, w tym chirurgii plastycznej. Jeżeli lekarz nie pobiera opłat wyższych niż znajdujące się w specjalnym wykazie MBS, Medicare wypłaca odpowiednią kwotę bezpośrednio lekarzowi. Dotyczy to prawie 80% udzielanych świadczeń. Lekarze tzw. praktyki ogólnej (general practitioners GP) są jednak uprawnieni do pobierania wyższych opłat za swoje usługi i wówczas pacjent musi pokryć z własnej kieszeni różnicę między ceną z wykazu, a honorarium lekarza 2. Częściej jednak pacjenci wnoszą dodatkowe opłaty w przypadku wizyt u lekarzy specjalistów. Pacjenci uprawnieni do korzystania z ubezpieczenia Medicare, mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania oraz opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w szpitalach finansowanych przez rządy stanowe. Opieka ambulatoryjna (out-patient treatment) w szpitalach publicznych jest bezpłatna. W przypadku ubezpieczenia Medicare, leczenie w publicznym szpitalu, jako pacjent publiczny, jest bezpłatne, ale tylko w przypadku leczenia przez lekarzy i specjalistów, z którymi szpital ma podpisaną umowę. Pacjent nie ma wówczas prawa wyboru lekarza. Medicare udziela także pewnej pomocy finansowej Australijczykom korzystającym ze świadczeń w szpitalach publicznych i prywatnych, jako pacjenci prywatni. Tym prywatnym pacjentom korzystającym z usług medycznych w państwowych lub prywatnych placówkach medycznych, Medicare oferuje 85% bonifikatę, na świadczenia z zakresu opieki ambulatoryjnej oraz 75% rabatu na usługi medyczne w zakresie leczenia szpitalnego (wg wykazu MBS). Jeżeli różnica między rabatem Medicare a ceną z wykazu MBS przekroczy pewną ustaloną kwotę w ciągu roku, za wszystkie kolejne świadczenia w danym roku pacjent zapłaci 100% kosztów powyżej kwoty ustalonej w MBS. 3 Jeżeli pacjent korzysta z leczenia w publicznym szpitalu jako pacjent prywatny, ma prawo wyboru lekarza. W przypadku leczenia prywatnego pacjenta w prywatnym szpitalu Medicare pokryje 75% kosztów świadczeń z wykazu MBS, a pozostałą kwotę pokryje prywatne ubezpieczenie medyczne, pod warunkiem, że prowadzący lekarz ma podpisaną umowę z danym funduszem ubezpieczeniowym. W tym przypadku koszty pobytu i zakwaterowania nie są refundowane przez Medicare, ale mogą być pokryte przez prywatne ubezpieczenia medyczne. 2 Opłata nadwyżki to bulk billing. 3 The Australian Health Care System, Financing and Analysis Branch Commonwealth Department of Health and Aged Care, Canberra 2000, s. 8.

5 4 BSiE Rząd federalny stosuje dopłaty do cen leków znajdujących się w wykazie leków refundowanych (PBS). Osoby uprawnione do korzystania z leków refundowanych podzielono na dwie kategorie, które wyznaczają wysokość udziału pacjenta i rządu w kosztach. I tak, concessional category, to osoby, które mają ustalone prawo do emerytury, osoby otrzymujące określone świadczenia, lub osoby będące posiadaczami specjalnych kart wydanych przez departament do spraw rodziny (Department of Family and Children s Services) albo przez departament do spraw weteranów (Veteran s Affairs), a także osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Druga kategoria, to tzw. general category, czyli główna kategoria uprawnionych. Osoby z pierwszej grupy, posiadające specjalne uprawnienia, dopłacają 3,50 $ australijskich do każdej realizowanej recepty, natomiast osoby z drugiej grupy uprawnionych dopłacają 21,90 $ A do każdej pierwszej realizowanej recepty. Farmaceuci muszą sprawdzać karty uprawniające do niższych opłat. Na rynku dostępne są przede wszystkim leki generyczne, natomiast jeżeli pacjent woli lek oryginalny (branded drugs), musi zapłacić więcej. PBS ustala ceny leków i publikuje je w specjalnym wykazie Cost Price Index. Wykaz określa także roczny limit kosztów leków dla pacjenta i jego rodziny, który pokrywa PBS. W przypadku osób z general category, limit ten wynosi 669,7 $ A na głównego uprawnionego, natomiast do każdej kolejnej recepty powyżej tego progu, musi on dopłacić 3,50 $ A. W przypadku osób należących do Concessional Category, limit kosztów wynosi 182 $ A na rok, natomiast powyżej tego progu wszystkie kolejne recepty są bezpłatne. W zakresie zaopatrzenia w leki, Australia utrzymuje ceny leków na niższym poziomie niż kraje wysokorozwinięte. Ze względu na wzrastającą konsumpcję leków, która w wielu przypadkach jest nieracjonalna, konieczne było zwiększenie zakresu współfinansowania ze strony pacjentów. Dąży się do tego, aby to współfinansowanie nie ograniczało dostępu do leków osobom niezamożnym. W ramach Pharmaceutical Benefits Scheme rząd subsydiuje także leki dla szpitali publicznych, zwłaszcza drogie leki używane przy przeszczepach narządów. 4. Podstawowa opieka medyczna primary health care Dostawcami większości świadczeń z zakresu podstawowej opieki medycznej są lekarze praktyki ogólnej GP, którzy prowadzą prywatną praktykę lekarską. Pełnią oni rolę bramkarz (gate keeper) w australijskim systemie ochrony zdrowia. Ich zadaniem jest diagnozowanie, leczenie i zapobieganie schorzeniom fizycznym i psychicznym, a w szczególnych przypadkach kierowanie pacjentów do lekarzy specjalistów oraz do szpitala. Muszą mieć ukończone studia wyższe w zakresie medycyny, odbyć roczny staż w szpitalu oraz otrzymać licencję i być zarejestrowani przez władze stanowe lub terytorialne. Świadczenia udzielane są na zasadzie fee- for service, czyli opłata za wykonaną usługę. Wielu lekarzy podpisuje kontrakty na świadczenie usług medycznych z funduszami ubezpieczeniowymi bądź firmami np. w zakresie medycyny pracy. Bardzo powszechne są grupowe praktyki lekarskie, natomiast indywidualne praktyki stanowią zaledwie 14.5% wszystkich zarejestrowanych praktyk. 4 Niewielka liczba GP jest zatrudniana przez rząd federalny, stanowy lub samorząd lokalny. 4 Australian Department of Health and Aged Care 2000.

6 BSiE 5 Najczęstszą formą praktyki lekarskiej w Australii jest lekarz praktyki ogólnej (ponad 40% wszystkich zarejestrowanych praktyk lekarskich). Formy tej praktyki ulegały zmianom na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Najbardziej rozpowszechniona jest praktyka kilkuosobowa. GP świadczą usługi w zakresie : podstawowej i ogólnej opieki medycznej, planowania rodziny, udzielania porad, przeprowadzanie zabiegów w zakresie chirurgii ambulatoryjnej we własnych klinikach, usługi z zakresu prewencji zdrowia (szczepienia, porady zdrowotne), wypisywania recept, kierowania na większość badań radiologicznych i patomorfologicznych. W Australii pacjenci mają prawo wyboru lekarza (GP). Pacjenci mogą korzystać z porad nawet u kilku lekarzy, gdyż nie są przypisani do jednego lekarza GP i nie ma obowiązku zapisywania się na listę. Z badań przeprowadzonych przez National Health Survey w 2001 r. wynikało, że w ciągu 2 tygodni blisko jeden na czterech pacjentów korzystał z porady lekarskiej i większość tych porad została udzielona przez GP. Lekarze udzielali porad w bardzo szerokim zakresie. Z większością tych problemów lekarze radzili sobie samodzielnie, gdyż tylko 8,3 na 100 pacjentów wymagało skierowania do specjalisty. Lekarz prywatnie praktykujący jest więc podstawowym ogniwem w australijskim systemie ochrony zdrowia. Do najważniejszych problemów, związanych z praktyką GP należą: nierównomierne rozmieszczenie lekarzy GP nadmiar na obszarach silnie zurbanizowanych, a niedobór na obszarach słabo zaludnionych i na obszarach wiejskich, nie zawsze zadowalająca jakość usług świadczonych przez GP, niedostateczna dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, brak szerszej współpracy z lekarzami specjalistami w zakresie podejmowania działań związanych z promocją zdrowia. W celu wyeliminowania tych nieprawidłowości w 1991 r. podjęto w ramach General Practice Reform Strategy wiele inicjatyw. Obecnie rząd federalny finansuje program przeprowadzenia podziału prywatnych praktyk na obszarze całego kraju (Divisions of General Practice)). Polega on na utworzeniu grup GP i przydzieleniu ich do określonego rejonu geograficznego. Powstał także specjalny program Practice Incentives Programme, który oferuje szeroki wachlarz zachęt finansowych dla GP, aby zwiększyć ich odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. Między innymi otrzymują oni dodatkowe środki pieniężne za dostępność w godzinach po zakończeniu pracy, za szkolenie studentów oraz udział w programach zdrowotnych takich jak np. szczepienia ochronne. 5. Opieka specjalistyczna secondary care Lekarze specjaliści udzielają porad w zakresie ambulatoryjnym, prowadzą prywatną praktykę lub konsultują pacjentów w ambulatoriach przy szpitalach publicznych. Wszyscy muszą mieć przynajmniej pierwszy stopień specjalizacji oraz posiadać certyfikat wydany przez zrzeszenie lekarzy danej specjalności College Board. Muszą oni stale podnosić swoje kwalifikacje, więc większość z nich kontynuuje pracę w publicznych szpitalach, gdyż tylko one stwarzają takie możliwości. Prywatna praktyka zarezerwowana jest dla tzw. senior specialists, którzy wykładają także na uczelniach.

7 6 BSiE Około 34% lekarzy specjalistów świadczy usługi w systemie ambulatoryjnym, ok. 30% w szpitalach, a 14% prowadzi prywatną praktykę lekarską 6. Opieka szpitalna (tertiary care) W większości stanów szpitale publiczne są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, a ich właścicielem jest rząd stanowy, który od połowy lat 90. samodzielnie nimi zarządza. Strategia prywatyzacji zmieniła zasady funkcjonowania zarówno szpitali publicznych, jak i prywatnych. W ciągu ostatnich lat prywatyzacja przybrała bardzo różnorodne formy np. wiele szpitali publicznych kontraktuje niektóre świadczenia u prywatnych dostawców, a jednocześnie publiczne szpitale przyjmują prywatnych pacjentów. Innym przykładem jest zawieranie przez rządy stanowe kontraktów z prywatnym sektorem opieki zdrowotnej, w celu zdobycia funduszy na budowę nowych szpitali. Władze stanowe kontraktują również świadczenia dla publicznych pacjentów u prywatnych dostawców lub zawierają kontrakty z prywatnymi szpitalami na udzielanie świadczeń w imieniu rządu stanowego. Sektor prywatny podejmuje się niekiedy rozbudowy szpitala publicznego lub budowy nowego, który po określonym w umowie czasie będzie w całości przekazany sektorowi publicznemu. Umowa zawiera również szczegóły dotyczące profilu szpitala, zakresu udzielanych świadczeń, szczegółów wyposażenia, liczby zatrudnionego personelu. W latach , w ramach takich umów, powstało ponad 45 prywatnych szpitali, z których 20 było zlokalizowanych w pobliżu szpitali publicznych. W Australii, podobnie jak w innych krajach OECD, występuje tendencja do redukcji liczby łóżek szpitalnych. Mimo że liczba szpitali cały czas powoli rośnie, to całkowita liczba łóżek szpitalnych zmniejsza się. Liczba tzw. ostrych łóżek szpitalnych (acute hospitals beds) przypadająca na 1000 mieszkańców spadła z 6,4 w 1980 r. do 3,6 w roku Jest to rezultatem: zmiany podejścia do sposobu leczenia pacjentów (wprowadzenia mniej inwazyjnych procedur chirurgicznych), skracania czasu pobytu pacjenta w szpitalu, częstszego korzystaniem z opieki pielęgniarskiej w domu, usprawnienia zarządzania ruchem pacjentów w obrębie szpitala, stosowania procedur koszt-efekt. Większość szpitali w Australii to tzw. general hospitals, czyli szpitale o profilu ogólnym. Szpitale specjalistyczne najczęściej są połączone z general hospitals, a tylko nieliczne z nich funkcjonują samodzielnie (np. jednostki zajmujące się leczeniem nowotworów oraz szpitale dziecięce). Jedynym wyjątkiem są szpitale psychiatryczne, których odrębność ma historyczne uwarunkowania. Jednak rząd federalny i rządy stanowe czynią starania, aby zintegrować lecznictwo psychiatryczne z resztą systemu ochrony zdrowia. Wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych wzrósł z 74% w 1975 r. do 82,8% w 2003 r. Znacznie więcej pacjentów jest przyjmowanych w systemie pobytu jednodniowego (one day admission). Zmienia się także zakres świadczeń udzielanych przez szpitale. W odpowiedzi na nowe metody leczenia pojawiły się centra medyczne, specjalizujące się w chirurgii jednego dnia, lub ośrodki specjalizujące się w dializach. Problemem jest czas oczekiwania na wykonanie zabiegu w szpitalu publicznym. Aby go rozwiązać została powołana do życia specjalna organizacja National Waiting Time Data Collection, która próbuje wypracować standardy dostępu do świadczeń szpitalnych. Stworzono 3 kategorie, wg których klasyfikuje się pacjentów do zabiegu: kategoria I czas oczekiwania 30 dni, kategoria II czas oczekiwania 90 dni, kategoria III czas oczekiwania 12 miesięcy.

8 BSiE 7 W 2000 r. średni czas oczekiwania na zabieg wynosił 1,6 miesiąca, gdy w tym samym czasie w Wielkiej Brytanii wynosił 2,2 miesiąca. Szpitale publiczne to przede wszystkim szpitale rządowe oraz szpitale założone przez organizacje charytatywne lub religijne, obecnie finansowane przez rząd. Duże szpitale publiczne udzielają świadczeń z zakresu intensywnej terapii, dużej chirurgii, oraz transplantacji narządów. Pełnią także funkcję szkoleniową, zwłaszcza jeśli są to szpitale akademickie. Współpracują one z 10 uniwersytetami oraz ze szkołami medycznymi, przy dużym wsparciu finansowym ze strony rządu federalnego. Szpitale prywatne świadczą przeważnie usługi w zakresie prostych zbiegów chirurgicznych oraz chirurgii nieinwazyjnej (metody endoskopowe). Są one dobrze wyposażone w nowoczesną aparaturę i na szeroką skalę stosują specjalne procedury. Szpitale prywatne konsekwentnie zwiększają zakres świadczonych usług, proponując alternatywne rozwiązania dla klasycznej chirurgii. Poza tym okres oczekiwania na zabieg w szpitalu publicznym jest stosunkowo długi, co powoduje że wielu pacjentów decyduje się na zabieg w prywatnej klinice. Dane statystyczne wskazują, że liczba łóżek w publicznych szpitalach systematycznie maleje, natomiast wolno, ale konsekwentnie rośnie ich liczba w szpitalach prywatnych. W 2003 r. w Australii funkcjonowało 536 prywatnych szpitali, podczas gdy w latach było ich Narodowe Programy Zdrowotne Rząd federalny i rządy stanowe ściśle współpracują w dziedzinie zdrowia publicznego, czego efektem są narodowe programy zdrowotne. Wprowadzenie ich w życie spowodowało spadek liczby zachorowań na chorobę wieńcową, AIDS, spadek liczby osób uzależnionych od nikotyny, a także zmniejszenie śmiertelności wśród ofiar wypadków drogowych. W 1996 r. rząd federalny i rządy stanowe zawarły porozumienie National Public Health Partnership, którego głównym celem była ścisła współpraca, mająca na celu poprawę stanu zdrowia Australijczyków poprzez zmianę dotychczasowego podejścia do problemu zdrowia całej populacji. Zdefiniowano 6 priorytetowych obszarów, które stały się przedmiotem wspólnej uwagi: choroby układu krążenia, nowotwory, urazy, choroby psychiczne, cukrzyca, astma. Rząd federalny ustanowił specjalne dotacje celowe na zdrowie publiczne, których odbiorcą były rządy stanowe. Podpisano także porozumienie Public Health Outcome Agreements, w którym zawarte były wskazówki dotyczące narodowej strategii w obszarze zdrowie publicznego, takie jak np. profilaktyczne programy przesiewowe populacji. W 2000 r. przekazano fundusze na: szczepienia ochronne dzieci i młodzieży do 17 roku życia, programy zdrowotne dla kobiet, badania przesiewowe w kierunku raka piersi, programy edukacyjne. Zawarte porozumienie miało także na celu ujednolicenie ustawodawstwa dotyczącego zdrowia publicznego, stworzenie silnej infrastruktury, systemu informacyjnego, wprowadzanie nowych rozwiązań oraz przekazanie środków finansowych na badania. Powołano specjal-

9 8 BSiE ne grupy operacyjne zajmujące się poszczególnymi problemami, składające się z przedstawicieli rządu federalnego i rządów stanowych. Jedną z ostatnich inicjatyw jest stworzenie w Australii planu monitoringu zachorowalności na najgroźniejsze choroby, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niektóre grupy społeczne i związek, jaki ma występowanie tych chorób ze statusem ekonomiczno-społecznym badanych grup ludności. 8. Podsumowanie Australijski system ochrony zdrowia charakteryzuje się kompleksowością, różnorodnością świadczonych usług i ich dostawców (zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego). Funkcjonuje on w oparciu o zróżnicowane zasoby finansowe i wewnętrzne mechanizmy regulacyjne. Jak większość systemów ochrony zdrowia na świecie podlega ciągłym zmianom, które wynikają ze wzrastających oczekiwań społecznych, a także zwiększających się z każdym rokiem kosztów. Doświadczenia australijskie są cennym źródłem informacji i porównań, i mogą być wykorzystane przy reformowaniu naszego systemu ochrony zdrowia.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Ocena polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena polskiego systemu ochrony zdrowia Alicja Sobczak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Złożoność systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii dr hab. med. Agnieszka Szypowska Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa agnieszka.szypowska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

dziś i jutro Strategia rozwoju POZ na lata 2014-2020

dziś i jutro Strategia rozwoju POZ na lata 2014-2020 Medycyna Rodzinna Warmii i Mazur dziś i jutro Strategia rozwoju POZ na lata 2014-2020 Lek. med. Zbigniew Gugnowski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI FARMAKOEKONOMIKA Pharmakon lek, oikonomia oszczędność Jest to nowoczesna dziedzina wiedzy, obejmująca elementy: farmakologii, medycyny klinicznej, statystyki medycznej oraz ekonomii,

Bardziej szczegółowo

Mierniki w ochronie zdrowia

Mierniki w ochronie zdrowia Mierniki w ochronie zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia

Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Prof. dr hab. Jan Dobrogowski Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu Priorytety w zakresie leczenia bólu w Polsce Posiedzenie Sejmowej Komisji 24 IX 2015 Projekt wystąpienia Ból jest najczęstszym objawem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016 Warszawa 15/02/2016 Bartłomiej Noszczyk Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital im. prof. W. Orłowskiego Ul. Czerniakowska 231 22 5841 191 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii Edukacja w cukrzycymiejsce i rola pielęgniarek w Finlandii Outi Himanen, pielęgniarka, pielęgniarka specjalistka, edukator, menadżer edukacji. Centrum Edukacji/Fińskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Zawartość

Bardziej szczegółowo

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474 Tabela Benefitów Obowiązuje od: stycznia 0 Data wznowienia planu grupowego: 0 stycznia 03 Allianz Worldwide Care Gwarancja leczenia (wstępna akceptacja) może być wymagana w związku z niektórymi pozycjami

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

U ług u i g teleme m dyc y zne n w w regi g on o a n lne n j słu u bi b e z dr d ow o i w a Mich c ał a K o K si s ed e owsk s i

U ług u i g teleme m dyc y zne n w w regi g on o a n lne n j słu u bi b e z dr d ow o i w a Mich c ał a K o K si s ed e owsk s i Usługi telemedyczne w regionalnej służbie zdrowia Michał Kosiedowski Tradycyjna służba zdrowia Brak współpracy pomiędzy jednostkami służby zdrowia pacjent w jednym czasie leczony jest w obrębie jednej

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Piotr Szynkiewicz Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie Kongres Praktyków Zarządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2013 Złe wiadomości: 1. Pieniędzy jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 1 Ponad 12.600 pracowników Ponad 13 mln klientów Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 2 Grupa SIGNAL IDUNA powstała

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Finansowanie opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Adam Kozierkiewicz Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ

Finansowanie opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Adam Kozierkiewicz Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ Finansowanie opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej Adam Kozierkiewicz Instytut Zdrowia Publicznego CMUJ Formy organizacyjne Forma organizacji Systemy ubezpieczeniowe Narodowa słuŝba zdrowia świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ):

Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): Holandia Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): Na podstawie EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Co się dzieje ze skierowaniem?

Co się dzieje ze skierowaniem? Leczenie uzdrowiskowe to coś i dla ducha i dla ciała. Może mieć ono formę terapii w szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium lub przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne). A wszystko to w najatrakcyjniejszych

Bardziej szczegółowo

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Trafna diagnoza i właściwe leczenie Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Oferta specjalna dla najlepszych klientów Avivy i ich rodzin Dziękujemy, że są Państwo z nami Upewnij się, kiedy chodzi

Bardziej szczegółowo

Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza. Prof.

Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza. Prof. Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza Prof. Piotr Czauderna ZDROWIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH WARTOŚCI DLA POLAKÓW Zmiana języka (zamiast

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna

Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Świadczenia przysługujące z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - podstwa prawna Omówienie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Rozdział 4 Art. 31. 1. Ubezpieczonym przysługują następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA

NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA Dr n. med. Krzysztof Kuszewski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 11. 04. 2008 RÓWNOWAGA EKONOMICZNA NIE MOśESZ WYDAĆ WIĘCEJ NIś MASZ Wpływy muszą pokryć

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska Badania kliniczne w szpitalu akademickim

Bardziej szczegółowo

Nr 1052. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1052. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Systemy ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych Czerwiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1052

Bardziej szczegółowo

Szpital przyszłości Opieka zdrowotna przyszłości - HORYZONT 2020

Szpital przyszłości Opieka zdrowotna przyszłości - HORYZONT 2020 Szpital przyszłości Opieka zdrowotna przyszłości - HORYZONT 2020 Beata Wieczorek-Wójcik, Szwecja - Växjö Podstawowe informacje o Szwecji Populacja: 9 millionów mieszkańców; społeczeństwo informacyjne 20

Bardziej szczegółowo

2) bliski dostęp zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń;

2) bliski dostęp zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń; Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art. 148

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji.

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik 16 kwietnia 2014 r. Debata z cyklu Innowacje w systemie szczepień ochronnych - czy można

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. W pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 143. Opieka zdrowotna w Szwecji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Informacja. Nr 143. Opieka zdrowotna w Szwecji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Opieka zdrowotna w Szwecji Listopad 1993 Grzegorz Ciura Informacja Nr 143 Opieka zdrowotna jest ważnym elementem szwedzkiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

APEL XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r.

APEL XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r. skierowany do: Kadry kierowniczej zakładów o pierwszeństwo w zatrudnieniu położnych zgodnie z ich kwalifikacjami zawartymi w art. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Delegaci Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 3 października 2012 Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Anna Wójt Dlaczego CUW jest ważnym zagadnieniem wartym debaty w Polsce? CUW pozwala na efektywne osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka Magdalena Władysiuk, MD, MBA Wydatki NFZ w hematonkologii Wydatki 2010 Onkologia Hematologia JGP 1 411 500 000 zł

Bardziej szczegółowo

Ochrona Zdrowia. {Health Care}

Ochrona Zdrowia. {Health Care} Ochrona Zdrowia {Health Care} 90 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Ochrona Zdrowia KIM JEST LEKARZ RODZINNY Lekarz rodzinny jest oficjalną nazwą lekarza w Irlandii, który świadczy swoje usługi w swoim gabinecie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Łukasz Zalicki Partner EY V Forum Ochrony Zdrowia Krynica, 2 września 214 Wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia Analizując

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

CountyCare. Co to jest CountyCare?

CountyCare. Co to jest CountyCare? CountyCare Program Medicaid dla nieubezpieczonych dorosłych w Cook County Co to jest CountyCare? Kto jest uprawniony do CountyCare? Jak można się ubiegać? Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Do DDOM mogą być przyjęci:

Do DDOM mogą być przyjęci: Informacja Ministra Zdrowia na temat deinstytucjonalizacji opieki. Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieka stacjonarną funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej. Na wstępie należy

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji Październik 2002 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 923 Zamierzone

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa transgraniczna a potrzeby pacjentów - perspektywa pacjentów polskich i zagranicznych.

Dyrektywa transgraniczna a potrzeby pacjentów - perspektywa pacjentów polskich i zagranicznych. Fundacja MY Pacjenci Dyrektywa transgraniczna a potrzeby pacjentów - perspektywa pacjentów polskich i zagranicznych. Ewa Borek, MD, MBA Fundacja MY Pacjenci Geneza Dyrektywy potrzeby pacjentów Nie lubimy

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia?

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? 16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? Marek Balicki Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków diagnoza sytuacji Warszawa, 16 października

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

Nr 1033. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii. Marzec 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1033. Informacja. Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii. Marzec 2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii Marzec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1033 W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Rola kontraktowania świadczeń lekarskich w zarządzaniu zespołem medycznym. ofta, Inga Wałaszkowska, Iwona Wesołowska

Rola kontraktowania świadczeń lekarskich w zarządzaniu zespołem medycznym. ofta, Inga Wałaszkowska, Iwona Wesołowska Rola kontraktowania świadczeń lekarskich w zarządzaniu zespołem medycznym ofta, Inga Wałaszkowska, Iwona Wesołowska Charakterystyka zatrudnionych lekarzy liczba: 212 (149 etatów) 37 rezydentów 30 stażystów

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb i warunków reorganizacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. prof. dr hab. n. med.

Ocena potrzeb i warunków reorganizacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. prof. dr hab. n. med. Ocena potrzeb i warunków reorganizacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie CZAS OCZEKIWANIA KILKA TYGODNI CZAS OCZEKIWANIA MIESIĄCE, LATA Obraz stanu faktycznego oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r.

Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r. Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r. prof. dr JACEK IMIELA Konsultant Krajowy W Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Warszawa luty 2011 Czy interna jest potrzebna? m.in. wg. Europejskiej i Światowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ WSPÓŁPRACE. Kooperacja przedsiębiorstw branży zdrowotnej na rynku niemieckim

TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ WSPÓŁPRACE. Kooperacja przedsiębiorstw branży zdrowotnej na rynku niemieckim TWORZENIE WARTOŚCI POPRZEZ WSPÓŁPRACE Kooperacja przedsiębiorstw branży zdrowotnej na rynku niemieckim System opieki zdrowotnej Müller vs. Kowalski System opieki zdrowotnej System zdecentralizowany, państwowy

Bardziej szczegółowo

Nr 1125. Informacja. Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Szwecji. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1125. Informacja. Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Szwecji. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Szwecji Luty 2005 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1125 Szwedzki

Bardziej szczegółowo