Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści III. działalność leczniczą... 8"

Transkrypt

1 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych Działalność lecznicza Definicja podmiotu leczniczego i podmiotu wykonującego działalność leczniczą Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza Rejestracja działalności leczniczej Działalność inna niż lecznicza w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Publiczne podmioty lecznicze Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami Osobowość prawna SPZOZ-u Nazwa (firma) SPZOZ-u SPZOZ jako forma recesywna Publiczny podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej Niepubliczne podmioty wykonujące działalność leczniczą Niepubliczne podmioty lecznicze Praktyki zawodowe Nazwa (firma) NZOZ-u Nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą Kontrola i nadzór podmiotu prowadzącego rejestr działalności leczniczej Kontrola ministra Nadzór i kontrola podmiotu tworzącego nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą Zakres przedmiotowy i podmiotowy dotacji Zasady przekazywania i rozliczania środków Praktyczne konsekwencje systemu przekazywania środków do podmiotów leczniczych Rozdział 2. Nowe formy działalności podmiotów po r Rozdział 3. Konieczność zmian w świetle dotychczasowych uwarunkowań rynku świadczeń opieki zdrowotnej Reforma opieki zdrowotnej po 1999 r Stan systemu opieki zdrowotnej w okresie transformacji ustrojowej. Dojrzewanie do reform III

2 Kierunek reform ochrony zdrowia. Początek realizacji idei powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego kasy chorych Powszechne ubezpieczenie w NFZ Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej Założenia ustawy Zarys organizacji ZOZ-ów, finansowania i udzielania świadczeń zdrowotnych Podsumowanie Zadłużenie SPZOZ-u i jego następstwa Przyczyny zadłużenia SPZOZ-u Skala zadłużenia SPZOZ-u Restrukturyzacja zobowiązań Zobowiązania SPZOZ-u w ustawie o działalności leczniczej Podsumowanie Praktyczne aspekty związane z koniecznością obsługi zadłużenia przekształconego SPZOZ-u przez samorząd Prawne ograniczenia związane z zaciąganiem długu z jakiego instrumentu dłużnego mają korzystać samorządy w procesie restrukturyzacji długu szpitala Rozdział 4. Narzędzia restrukturyzacji zobowiązań SPZOZ-u (w tym obrót długami SPZOZ-u) Restrukturyzacja poprzez prywatyzację Restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych Restrukturyzacja zobowiązań publiczno-prawnych Rozdział 5. Czynności niezbędne do zrealizowania w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Obowiązki kierownika i właściciela Dostosowanie SPZOZ-u do nowych przepisów Przepisy dotyczące SPZOZ-u Najważniejsze zmiany prawne dotyczące SPZOZ-u Zasady dostosowania SPZOZ-u do nowych przepisów NZOZ-y Praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnych dostosowanie do nowych przepisów Przepisy dotyczące praktyk Najważniejsze zmiany dotyczące praktyk zawodowych w nowych przepisach Zasady dostosowania praktyk zawodowych do zmienionych przepisów. 103 Rozdział 6. Rachunkowość w procesie przekształcenia SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego Rachunkowość jako źródło informacji ekonomiczno-finansowych o działalności podmiotów leczniczych Normy prawne funkcjonowania rachunkowości w podmiotach leczniczych Zasady przekształcania SPZOZ-u w spółkę kapitałową Organizacja procesu przekształcania SPZOZ-u w spółkę kapitałową Rola SPZOZ-u w procesie przekształcania w spółkę kapitałową Procedury przekształcania SPZOZ-u w spółkę kapitałową realizowane przez organ tworzący Zamknięcie ksiąg rachunkowych w SPZOZ-ie i sporządzenie bilansu zamknięcia IV

3 6.8. Organizacja rachunkowości w spółce kapitałowej nowym podmiocie leczniczym Rozdział 7. Strategia spółki prowadzącej działalność leczniczą Spółka prowadząca działalność leczniczą Strategia a ustawa o działalności leczniczej Dostosowanie do wymagań formalnych program dostosowawczy uwarunkowania prawne, finansowe i rynkowe Podstawy prawne Potencjalne skutki dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą i organów tworzących Analiza potrzeb zdrowotnych na rynku usług zdrowotnych Pozycja konkurencyjnej na rynku świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń Ocena ekonomiczna funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Przydatność systemu rozliczeń według jednorodnych grup pacjentów do oceny dostosowania struktury organizacyjnej do rynku Działania poprzedzające przekształcenie SPZOZ-u w spółkę kapitałową Decyzje inwestycyjne w SPZOZ-ie i w spółce prowadzącej działalność leczniczą Potencjalne obszary outsourcingu działalności w podmiocie leczniczym Działalność lecznicza a forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego Rozdział 8. Fuzja ZOZ-ów szczególny sposób budowania przewagi konkurencyjnej Zagadnienia wstępne Specyfika rynku usług medycznych Fuzja ZOZ-ów aspekty prawne i rynkowe Czynniki warunkujące pozycję konkurencyjną Podstawowe analizy i narzędzia mające zastosowanie w procesie decyzyjnym w przypadku fuzji Organizacja procesu połączenia Przykładowa symulacja korzyści wynikających z fuzji Rozdział 9. Majątek SPZOZ-u w procesie przekształcenia w spółkę prawa handlowego Rozdział 10. Kapitał niepubliczny w procesie przekształceń SPZOZ-u Rozdział 11. Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą Zagadnienia wstępne Organy prowadzące rejestr Opłata za wpis do rejestru Dane wpisywane do rejestru Odmowa wpisu do rejestru lub wykreślenie z rejestru Obowiązek aktualizowania danych w rejestrze w razie ich zmiany Zgłoszenie rejestrowi faktu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia Rozdział 12. Sytuacja pracowników w podmiotach prowadzących działalność leczniczą Zagadnienia wstępne Formy zatrudnienia w podmiotach leczniczych Czas pracy pracowników podmiotu leczniczego Likwidacja skróconego czasu pracy niektórych grup pracowników Podstawowy czas pracy pracowników podmiotu leczniczego Czas pracy pracowników niewidomych Zasady zatrudnienia dyrektorów (kierowników) w podmiotach leczniczych V

4 Spis treści Zasady zatrudnienia nauczycieli akademickich Zatrudnienie pracowników instytutów badawczych Równoważny system czasu pracy Dyżur medyczny Pojęcie dyżuru medycznego Dyżur medyczny a czas pracy Dyżur medyczny a godziny nadliczbowe Dyżur pod telefonem Klauzula opt-out Prawo do nieprzerwanego odpoczynku Dodatek za pracę zmianową Rozdział 13. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Ogólne uwagi dotyczące dokumentacji medycznej Podstawowe dane zawarte w dokumentacji medycznej Zasady udostępniania dokumentacji medycznej Sposób udostępniania dokumentacji medycznej i pobierane za to opłaty Okresy przechowywania dokumentacji medycznej Prowadzenie dokumentacji medycznej w różnych podmiotach Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Historia choroby i karta noworodka Pozostała dokumentacja prowadzona najczęściej w szpitalu Historia zdrowia i choroby prowadzona w ZOZ-ie udzielającym świadczeń w warunkach ambulatoryjnych Pozostała dokumentacja prowadzona w ZOZ-ie udzielającym świadczeń w warunkach ambulatoryjnych Dokumentacja prowadzona przez lekarza w ramach praktyki lekarskiej Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę i położną w ramach praktyki pielęgniarki lub położnej Dokumentacja prowadzona w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych uczniom Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania dokumentacji w postaci dokumentu papierowego Podsumowanie Rozdział 14. Systemy informatyczne w opiece zdrowotnej Zagadnienia wstępne Zalety stosowania systemów informatycznych w ochronie zdrowia Czym jest system informatyczny i dlaczego nie należy go mylić z systemem informacyjnym Przygotowanie systemu informacyjnego przed wdrożeniem systemu informatycznego Cechy dobrego systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego Typy systemów informatycznych Szpitalny system informacyjny Systemy obsługi diagnostyki obrazowej (RIS/PACS) Usługi on-line Elektroniczny Rekord Medyczny i Elektroniczny Rekord Pacjenta System nadzoru właścicielskiego Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia VI

5 Rozdział 15. System refundacji cen leków Podstawy prawne zmian Dostępność refundacyjna Ustalanie poziomów odpłatności Apteki Osoby uprawnione do wystawiania recept na leki refundowane Wystawianie recept Prowadzenie dokumentacji medycznej a ordynacja leków Rozdział 16. Zasady zatrudniania dyrektorów szpitali konkursy na stanowisko dyrektorów Status kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Konkurs na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego Rozdział 17. Praktyki zawodowe w świetle ustawy o działalności leczniczej Zagadnienia wstępne Rodzaje praktyk Indywidualna praktyka lekarska Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania Procedura rejestracji praktyki Opłata za rejestrację praktyki Zakaz reklamy Regulamin organizacyjny Ubezpieczenie OC praktyki zawodowej Przyczyny wykreślenia praktyki zawodowej z rejestru Rozdział 18. Benchmarking metoda oceny efektywności działalności szpitala Zagadnienia wstępne Podmioty dokonujące oceny szpitala Ocena efektywności pracy szpitala przez płatnika Kontraktowanie świadczeń a ocena świadczeniodawców Rozliczanie umów Samoocena efektywności pracy szpitala Budżetowanie wewnętrzne rozwój związany z systemem jednorodnych grup pacjentów Benchmarking szpitali Rozdział 19. Zakłady opiekuńczo-lecznicze jako niezbędne uzupełnienie rynku świadczeń szpitalnych Opis obecnej struktury rynku świadczeń Czas hospitalizacji marker efektywności działalności oddziału szpitalnego Efektywność rozwiązywania problemów zdrowotnych Opieka długoterminowa produkty NFZ Zakład opiekuńczo-leczniczy analiza rentowności produktu Analiza rynku na przykładzie województwa lubelskiego Rola zakładu opiekuńczo-leczniczego w procesie restrukturyzacji szpitala Rozwój zakładów opiekuńczo-leczniczych Rozdział 20. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia pomiar i analiza jakości Zagadnienia wstępne Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością Analiza jakości przykład VII

6 Rozdział 21. Poprawa efektywności gospodarowania lekiem w szpitalu publicznym Zagadnienia wstępne Obszary zarządzania kosztami leków w szpitalu Receptariusz szpitalny Standardowe procedury operacyjne Komitet terapeutyczny Inspektor ds. gospodarki lekiem Gospodarka lekiem w oddziale szpitalnym Zakupy leków Leki w szpitalu a leki w aptekach otwartych Benchmarking kosztów leków Import równoległy Kształcenie personelu szpitalnego Rozdział 22. Marketing w medycynie Zagadnienia wstępne Pojęcie i cele marketingu Rodzaje marketingu Rozdział 23. Perspektywy i ograniczenia marketingu w medycynie Zagadnienia wstępne Ograniczenia stosowania marketingu Zastosowanie marketingu w opiece zdrowotnej Budowanie programu marketingowego ZOZ-u Kolejne etapy realizacji programu marketingowego VIII

Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... 39

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... 39 Spis treści Wykaz skrótów...23 Wstęp...33 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych... 39 DZIAŁ I Przepisy ogólne...41 Rozdział 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Redakcja

Bardziej szczegółowo

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Małgorzata Cygańska * Jerzy Gierusz ** Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Wstęp Zasady funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, podlegały

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM

ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM redakcja naukowa Maria Danuta Głowacka Jan Galicki Ewa Mojs 2. wydanie Warszawa 2013 Tytuł poprzedniego wydania: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Stan prawny na 1

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA Warszawa 2012 Warszawa, 30 października 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie

Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie Strzępka, Kruk Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie 259 Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość! ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ LISTOPAD 2014 Numer 11 (60) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych

Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych Wprowadzenie Podstawowym problemem polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Quo vadis opieko zdrowotna?

Quo vadis opieko zdrowotna? Quo vadis opieko zdrowotna? System opieki zdrowotnej w Polsce To zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu hybrydowym.

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ Waldemar Stylo Janina Niedospia³ Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Kraków 2002 4 Szanowni Państwo! Przed

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce Wprowadzenie Opieka zdrowotna jest istotnym, ale bardzo trudnym

Bardziej szczegółowo

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dariusz Klimek, Paweł Pietras Białystok

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Dom Lekarski S.A.

Prezentacja inwestorska Dom Lekarski S.A. Prezentacja inwestorska Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony na potrzeby prezentacji podstawowych założeń realizowanej przez Dom Lekarski S.A. strategii rozwoju pt. Północna

Bardziej szczegółowo