Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 923. Informacja. System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji Październik 2002 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 923 Zamierzone zmiany w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w naszym kraju skłaniają do zapoznania się z rozwiązaniami w zakresie funkcjonowania Kas Chorych we Francji. W informacji została przedstawiona struktura organizacyjna instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, źródła finansowania ochrony zdrowia oraz tzw. służba medyczna Kas, będącą oryginalną instytucją francuską odgrywającą zasadniczą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ubezpieczeń zdrowotnych.

2 BSiE 1 1. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne System ochrony socjalnej we Francji obchodził niedawno 100 rocznicę. W 1898 r. rozpoczęto proces tworzenia podwalin prawnych, legalizując działalność towarzystw wzajemnej pomocy i ustanawiając ustawową odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadków przy pracy. Następnie w latach określono prawo do emerytury dla wszystkich pracowników. Po II wojnie światowej, wszyscy Francuzi zamieszkali na stałe na terytorium kraju zostali objęci obowiązkową przynależnością do systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W 1967 r. doszło do wyodrębnienia trzech głównych ryzyk, tj. choroby, starości i utraty dochodów przez rodzinę. Powstały odrębne i niezależne od siebie Kasy Kasa Narodowa Ubezpieczeń Chorobowych, Kasa Narodowa Ubezpieczeń Starości i Kasa Narodowa Zasiłków Rodzinnych. Na szczeblu narodowym utworzono również Agencję Centralną Organów Ubezpieczeń Społecznych (ACOSS), której zostały powierzone zbieranie należności finansowych i zarządzanie majątkiem ubezpieczeń społecznych. Obecnie we Francji około 99% populacji objęte jest ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie zdrowotne we Francji złożone jest z różnych typów ubezpieczeń. Można wyróżnić w nim trzy główne systemy w zależności od rodzaju zatrudnienia, czyli dla poszczególnych grup społecznozawodowych. Większość społeczeństwa jest objęta ubezpieczeniem ogólnym (powszechnym) CNAM, które grupuje pracowników zarobkowych (wraz z członkami ich rodzin pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu) przemysłu, handlu i usług a ponadto emerytów i rencistów, uczniów i studentów do lat 20 uczących się i studiujących w normalnym trybie, inwalidów i dzieci, niepełnosprawną młodzież do lat 20 oraz bezrobotnych. System ten obejmuje ogółem ok. 82% populacji. Dla ludzi zatrudnionych w rolnictwie i rolników indywidualnych istnieje oddzielne ubezpieczenie system rolniczy AMEXA. Jest w nim ubezpieczonych 8% obywateli. Trzeci fundusz prowadzi ubezpieczenia osób pracujących na swój rachunek oraz przedstawicieli tzw. wolnych zawodów system TNS, który obejmuje ok. 5,9% populacji. Należy mieć na uwadze, że oprócz systemu publicznego funkcjonują na szeroką skalę tzw. ubezpieczenia wzajemne (Mutuels) oraz stowarzyszenia przyjazne (ubezpieczyciele nie nastawieni na zysk). Z tego typu ubezpieczeń korzysta 80% populacji. Oprócz tego istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń prywatnych (posiada je we Francji ok. 14% populacji), które pełnią jedynie rolę uzupełniającą w stosunku do systemu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia te refundują część dodatkowych opłat nie pokrywanych przez system ubezpieczeń zdrowotnych. We Francji osoby ubogie nie mogące ponieść kosztów leczenia, mają zapewnianą opiekę medyczną organizowaną przez państwo i władze lokalne. 2. Organizacja ubezpieczenia zdrowotnego Funkcjonowanie powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych we Francji opiera się na kasach ubezpieczeń chorobowych działających na trzech poziomach. Na poziomie narodowym jest to centralna Kasa Krajowa Ubezpieczenia Chorobowego, na poziomie regional-

3 2 BSiE nym 16 Kas Regionalnych Ubezpieczeń Chorobowych GRAM, na poziomie lokalnym 129 Kas Pierwotnych Ubezpieczeń Chorobowych CPAM. Instytucje te są kierowane i zarządzane przez wybieralne rady administracyjne i podlegają kontroli władzy publicznej (Ministerstwu Bezpieczeństwa Socjalnego na szczeblu krajowym i Regionalnej Dyrekcji Spraw Sanitarnych i Socjalnych DRASS na szczeblu regionalnym). Pobieraniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od zakładów pracy i osób indywidualnie się ubezpieczających zajmują się specjalne, w tym celu powołane na poziomie terytorialnym, organizacje Unie Zbierania Składek Ubezpieczeń Społecznych i Dodatków Rodzinnych URSSAF. Środki finansowe przekazywane są następnie do Agencji Centralnej Organów Ubezpieczeniowych (ACOSS), która przydziela je Kasom Pierwotnym na pokrycie kosztów leczenia. Kasa Krajowa Ubezpieczeń Chorobowych jest instytucją państwową o charakterze administracyjnym, zajmującą się sprawami związanymi z chorobą, macierzyństwem, inwalidztwem, zgonem, także tym wszystkim, co dotyczy wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do jej zadań należy koordynacja funkcjonowania wszystkich kas regionalnych i lokalnych, w tym przekazywanie im niezbędnych środków na działalność administracyjną. Koszty administracyjne kas wynoszą ok. 6% ich wpływów (budżetów). Inne ważne funkcje Kasy to: prowadzenie negocjacji i podpisywanie z organizacjami związkowymi zawodów medycznych (lekarzy, pielęgniarek, dentystów) umów regulujących zasady rozdziału środków przeznaczonych na świadczenia i taryf świadczeń, sprawowanie kontroli medycznej, prowadzenie akcji sanitarnych i socjalnych, tj. uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach oświatowych, promowanie działań mających zapobiegać chorobom, finansowanie badań naukowych, wspieranie stowarzyszeń pracujących na rzecz ochrony zdrowia, wydawanie opinii dotyczących projektów ustaw i prawnych regulacji w zakresie swoich kompetencji. Kasa kierowana jest i zarządzana przez pochodzącą z wyborów radę administracyjną, składającą się z przedstawicieli związków zawodowych (15 osób) i 6 osób reprezentujących interesy pracodawców. Czas trwania kadencji rady trwa 6 lat. Kasy Regionalne Ubezpieczeń Chorobowych są instytucjami prawa prywatnego, które wykonują usługi publiczne. Regiony ubezpieczenia nie pokrywają się z podziałem administracyjnym kraju region ubezpieczenia czasami obejmuje kilka regionów administracyjnych kraju. Do zadań Kasy Regionalnej należy: prowadzenie polityki w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i w drodze do pracy oraz chorobom zawodowym, pełnienie funkcji doradczej w dziedzinie sanitarnej i socjalnej, formułowanie wniosków odnośnie budżetów szpitali publicznych, określanie kosztów dziennego pobytu w klinikach prywatnych, które mają odpowiednie umowy z publiczną służbą zdrowia, współuczestnictwo w finansowaniu inwestycji służących poprawie sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych. Kasy Regionalne nie mają władzy hierarchicznej nad Kasami Lokalnymi, ponieważ ich kompetencje są różne. Występuje jednak między nimi współpraca w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych szpitali i rozbudowy istniejących.

4 BSiE 3 Kasy Pierwotne Ubezpieczeń Chorobowych stanowią zdecentralizowaną sieć służb ubezpieczeniowych. Do ich zadań należy pokrywanie kosztów leczenia i udzielonych świadczeń związanych z chorobą, macierzyństwem, inwalidztwem, wypadkiem przy pracy oraz zgonem. Kasy Pierwotne działają w 7250 miejscach. Do ich zadań należy ponadto finansowanie akcji szczepień profilaktycznych przeciw grypie oraz wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. W każdej Kasie Pierwotnej działa rada administracyjna licząca 25 osób, składająca się z: 15 reprezentantów ubezpieczonych, 6 reprezentantów pracodawców, 2 reprezentantów ubezpieczeń wzajemnych, 2 osoby wyznaczone przez ministra zajmującego się ubezpieczeniami społecznym 1 osoba spośród pracowników i 1 spośród pracodawców. Kadencja rady trwa 6 lat. Rada ustala statut i regulaminy wewnętrzne kasy oraz zatwierdza budżet. Reguluje też pracę Komisji Pojednawczej, która rozpatruje odwołania ubezpieczonych w przypadku odmowy ustawowych świadczeń. Rada administracyjna mianuje przewodniczącego rady, zastępcę, dyrektora kasy oraz na jego wniosek członków dyrekcji. Szerokie kompetencje rady administracyjnej powodują, że współzarządza ona kasą wraz z mianowanym przez siebie dyrektorem. Dyrektor kasy zapewnia realizację decyzji podjętych przez radę administracyjną. Przedstawia radzie plan budżetu, określa wydatki kasy oraz składa roczne sprawozdanie z działalności rocznej jednostki. Odpowiada za zarządzanie personelem i za funkcjonowanie podległych mu działów. Kontrola państwowa, w zależności od szczebla Ministerstwo Bezpieczeństwa Socjalnego lub Regionalna Dyrekcja Spraw Sanitarnych i Socjalnych ma bardzo szerokie uprawnienia, aż do anulowania a także wydawania samodzielnych decyzji zamiast dyrektora lub rady administracyjnej kas, w przypadku uchylania się ich od podjęcia określonych decyzji. Anulowanie decyzji rad lub dyrektora dotyczy przede wszystkim ich sprzeczności z obowiązującymi przepisami i narażenia na ryzyko strat finansowych. Kasy ubezpieczeń chorobowych mogą grupować się w unie i federacje. Na szczeblu krajowym funkcjonuje Unia Kas Narodowych Ubezpieczeń Społecznych (UNCANSS). Jej podstawowym zadaniem jest ustalanie zasad rozliczeń między instytucjami ubezpieczeń zdrowotnych a wykonującymi wolny zawód lekarzami i innymi pracownikami medycznymi. Unia jest głównym partnerem prywatnej służby zdrowia ustala ona wraz z przedstawicielami zawodów medycznych taryfy honorariów, ceny poszczególnych usług medycznych, wizyt lekarskich, leków i innych środków medycznych. 3. Zakres świadczeń, udział własny pacjenta i wysokość składki Powszechne ubezpieczenie zdrowotne we Francji pełni podwójną rolę. Z jednej strony zwraca większą część wydatków ponoszonych na zdrowie przez ubezpieczonego lub posiadających uprawnienia. Są to tzw. świadczenia w naturze, które obejmują: konsultacje lekarskie, pobyt w szpitalu, usługi stomatologiczne, zakup leków i środków medycznych, koszty zabiegów i usług pielęgniarskich oraz wykonywanych badań analitycznych. Z drugiej strony, ubezpieczenie zdrowotne wypłaca świadczenia pieniężne: zasiłek chorobowy, świadczenia macierzyńskie, zasiłek pogrzebowy, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy lub rentę inwalidzką.

5 4 BSiE Podstawowym warunkiem uzyskania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego jest okres zatrudnienia. Najczęściej, po okresie 6 miesięcznej pracy, ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów leczenia przez ubezpieczenie społeczne na ogólnie przyjętych zasadach. Okres uprawnienia do świadczeń trwa rok po zakończeniu umowy ubezpieczeniowej. Prawo do tych samych świadczeń posiadają także członkowie rodziny ubezpieczonego, lub osoby będące na jego wyłącznym utrzymaniu. W ubezpieczeniach zdrowotnych obowiązuje zasada współuczestnictwa pacjenta w wydatkach leczniczych. To uczestnictwo ubezpieczonego nazywa się biletem regulacyjnym (ticket moderateur), czyli inaczej częścią kosztów określonych przez ubezpieczenie zdrowotne, które nie podlegają refundacji. Władze państwowe określają poziom zwrotu procentowej wysokości świadczeń ubezpieczonemu ustalając taryfy negocjowane z pracownikami ochrony zdrowia i wartość biletu wyrównawczego. Wysokość uczestnictwa procentowego w kosztach przez ubezpieczonego waha się od 20 60% i przedstawia się następująco: porady lekarskie 25%, badania laboratoryjne 35%, leki, przedmioty ortopedyczne i transport 30%, leki tzw. komfortowe 60%, koszty hospitalizacji 20%. W niektórych przypadkach ubezpieczony może być zwolniony w całości lub z części biletu regulacyjnego. Zwolnienie następuję za zgodą Kasy Pierwotnej Ubezpieczeń Chorobowych, głównie w przypadkach ciężkich zabiegów chirurgicznych lub innych schorzeń uznanych za długotrwałe i kosztowne. Istnieje ponadto lista 30 chorób (m.in. hemofilia, mukowiscydoza, AIDS, transplantacje organów), które całkowicie zwalniają ubezpieczonego i inne osoby uprawnione od wszystkich kosztów leczenia. Poziom i wysokość składek w systemie ogólnym są określane przez rząd. Składki są obliczane w stosunku do uposażeń i są jednakowe dla wszystkich zakładów i pracowników. Ich przekazywanie jest obligatoryjne i obciąża pracodawcę. Wysokość składki na wymienione wyżej świadczenia wynosi 19,6%. Składka pobierana jest od całości wynagrodzeń, bez określenia górnej granicy przychodów. Część składki płacona przez pracowników wynosi 6,8% płacy brutto i jest odliczana od podstawy opodatkowania. Część płacona przez pracodawcę wynosi 12,8%. Dodatkowo pracodawcy opłacają oddzielny fundusz z tytułu wypadków przy pracy. Pracujący na rachunek indywidualny płacą całkowitą składkę od wykazanych przychodów. Wysokość składek różni się w poszczególnych systemach ubezpieczeniowych, gdyż jest kalkulowana w zależności od zakresu ubezpieczenia i ryzyka. Dodatkowo fundusz ubezpieczeń zdrowotnych zasilają wprowadzone przez rząd podatki celowe: od wpływów z wyrobów tytoniowych i alkoholowych, ubezpieczeń samochodowych, reklam wyrobów farmaceutycznych i specjalny podatek płacony przez hurtowników tych wyrobów. Wprowadzono także tzw. podatek CSG (contribution sociale generalisee), pobierany od zysków kapitałowych osób fizycznych, którego część przeznaczona jest na fundusz ubezpieczeń zdrowotnych. Był on z założenia tymczasowy, zostawał jednak kilkakrotnie podwyższany i utrzymany do 2014 roku.

6 BSiE 5 4. Zasady funkcjonowania opieki stacjonarnej Ubezpieczenia zdrowotne uczestniczą w finansowaniu lecznictwa stacjonarnego. W latach w szpitalnictwie francuskim wprowadzono istotną reformę finansowania zmieniającą dotychczasową zasadę zwrotu kosztów hospitalizacji opartą o cenę dziennego pobytu, na dotację typu budżet globalny. Szpitale publiczne (oraz niektóre lecznice prywatne nie nastawione na zysk) finansowane są poprzez dotację globalną pokrywającą wszystkie wydatki funkcjonowania szpitala: koszty osobowe, zakupy, wyposażenie techniczne i koszty utrzymania ruchu ciągłego. Ta dotacja globalna przekazywana miesięcznie szpitalom stanowi więcej niż 90% ich źródeł finansowania. Wysokość dotacji jest określana przez prefekta regionu po uzyskaniu opinii od przedstawicieli Kasy Regionalnej Ubezpieczeń Chorobowych i ustalana na podstawie przewidywań rocznych; obliczana jest na krótki okres (jeden rok budżetowy). Po przekroczeniu budżetów globalnych szpitale mogą być zmuszone do partycypacji w kosztach. Należy wspomnieć również o dotacjach rządowych przeznaczonych na finansowanie przeważnie dużych i nowych projektów inwestycyjnych w szpitalnictwie. Z reguły pokrywają one jedynie 10% kosztów inwestycji. W przypadku szpitali prywatnych, we których znajduje się 1/3 wszystkich łóżek szpitalnych we Francji, Kasa Regionalna określa taryfy oparte na wycenie jednego dnia hospitalizacji chorego. Ceny te są ustalane dla poszczególnych specjalności (interna, chirurgia, położnictwo) i w zależności od kategorii zakwalifikowania zakładu. Sam pacjent ma wybór pomiędzy szpitalem prywatnym a publicznym. Opłaty mogą obciążyć pacjenta leczonego w szpitalu prywatnym. W odniesieniu do szpitali państwowych w zasadzie opłaty za leczenie pacjentów pokrywają Kasy Chorych. Pacjentom pozostaje tylko uiszczenie opłaty nominalnej ryczałtu szpitalnego pobieranego za każdy dzień pobytu. W wielu przypadkach, takich jak np. poród, przewlekła choroba, hospitalizacja spowodowana wypadkiem nie pobiera się żadnych opłat hotelowych. Tylko 4% wydatków szpitalnych jest finansowane bezpośrednio przez pacjentów. 5. Opieka ambulatoryjna We Francji ambulatoryjną opiekę lekarską sprawują głównie lekarze prowadzący prywatną praktykę (lekarze ogólnie praktykujący i lekarze specjaliści). Wzajemne stosunki między nimi i funduszem ubezpieczeń zdrowotnych regulują umowy zawierane przez przedstawicieli związków reprezentujących zawody medyczne (w tym przypadku lekarzy) z organizacjami ustawowych ubezpieczeń zdrowotnych. Umowy te są istotnymi dokumentami o charakterze medyczno-finansowym, zatwierdzanymi przez rząd. W drodze negocjacji między Kasą Narodową Ubezpieczeń Chorobowych i Niezależnym Stowarzyszeniem Lekarzy ustalone zostają zarówno warunki korzystania ze świadczeń oraz ich cena. Czas obowiązywania umowy w przypadku lekarzy wynosi 4 lata. Pozwala to ubezpieczeniom zdrowotnym na planowanie wydatków, ponieważ strony są zobowiązane w tym okresie do respektowania swoich zobowiązań niezależnie od np. stopnia inflacji, czy wzrostu cen środków medycznych używanych przez prywatnie praktykujących lekarzy. Ponadto umowy te określają zasady wzajemnych relacji między kasą i lekarzem oraz gwarantują dostęp wszystkim ubezpieczonym do systemu dystrybucji świadczeń o wysokiej jakości. Do najważniejszych zasady umowy należą: wolny wybór przez lekarza miejsca prywatnej praktyki, wolny wybór lekarza przez ubezpieczonego,

7 6 BSiE bezpośrednie regulowanie przez pacjenta należności za wykonane świadczenia, całkowita wolność wyboru leczenia oraz obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Lekarze prywatnie praktykujący decydują indywidualnie o przystąpieniu do umowy i wynegocjowaniu warunków. W opiece ambulatoryjnej lekarze posiadający umowę z Kasą ubezpieczenia zdrowotnego należą do sektora pierwszego tzw. ograniczonych honorariów. Są wynagradzani według ilości i rodzaju udzielonych świadczeń, ale jednocześnie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania wynegocjowanych przez Kasę i związki zawodowe lekarzy taryf honorariów. Lekarzom tym ubezpieczenie chorobowe pokrywa 2/3 wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Wśród tych lekarzy jest ok. 12% takich, którzy mogą pobierać wyższe opłaty, jednak w granicach ustalonych limitów. Są to lekarze cieszący się szczególnym prestiżem i dużym doświadczeniem, przeważnie nauczyciele akademiccy. Lekarze, którzy nie podpisali umowy należą do sektora drugiego tzw. wolnych honorariów. Mają oni możliwość pobierania opłat wyższych niż przewiduje taryfikator. To z kolei stawia przed pacjentem konieczność uiszczenia dodatkowych opłat, jako że zwrot kosztów przez Kasy następuje w oparciu o ustaloną taryfę. Przedstawiciele innych zawodów medycznych i paramedycznych posiadają także odpowiednie umowy z ubezpieczeniem zdrowotnym, które określają warunki świadczenia usług, wysokość taryf, honorariów, a także struktury udzielające świadczeń ambulatoryjnych (gabinety, ambulatoria). Generalnie w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej obowiązuje zasada współuczestnictwa pacjenta w kosztach. Ubezpieczony płaci bezpośrednio za usługę a następnie może żądać zwrotu części kosztów z funduszu ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli pacjent posiada dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie, zwracana jest mu kolejna część kosztów, tj. całkowity bilet wyrównawczy (ticket moderateur). Opłaty dodatkowe mogą być więc całkowicie lub częściowo zwrócone w zależności od pokrycia oferowanego przez dane ubezpieczenie. We Francji pacjent ma swobodę wyboru lekarza. Może się udać bezpośrednio do lekarza specjalisty lub szpitala. Ma też prawo wyboru, w razie koniecznej hospitalizacji pomiędzy szpitalem publicznym i prywatnym. 6. Służba medyczna Kas Opisując system należy wspomnieć o tzw. służbie medycznej Kas, będącą oryginalną instytucją francuską i odgrywającą zasadniczą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ubezpieczeń zdrowotnych. Dział służb medycznych składa się z lekarzy, dentystów, farmaceutów, doradców, pracowników przeprowadzających ankiety oraz personelu sekretariatu. Działalność lekarzy służb medycznych obejmuje: ocenę świadczeń lekarzy, również w zakresie zapobiegania chorobom i edukacji zdrowotnej, analizę działalności medycznej zakładów opieki zdrowotnej, prowadzenie badań statystycznych i epidemiologicznych nad zachorowalnością oraz w zakresie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, wykonywanie funkcji doradczej i konsultacyjnej zarówno dla ubezpieczonych jak i pracowników zawodowych służby zdrowia. Lekarze ci posiadają uprawnienia do uczestniczenia razem z pracownikami zawodowymi służby zdrowia w organizowanym od 1980 roku systemie opracowywania umów lekarzy prywatnej praktyki z instytucjami ubezpieczeń. Służba medyczna działa na trzech szczeblach centralnym, regionalnym i lokalnym.

8 BSiE 7 Podsumowanie Obowiązujący we Francji system ubezpieczeń zdrowotnych należy do tzw. bismarckowskiego modelu ubezpieczeniowego (w odróżnieniu od tzw. modelu narodowej służby zdrowia finansowanego z budżetu państwa), opartego na obowiązkowej składce płaconej przez pracodawcę i pracownika. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne określa państwo, gdy np. w RFN jest to w gestii poszczególnych Kas, stąd też są one zróżnicowane. We Francji pacjent ma pełną swobodę wyboru lekarza, szpitala i innej placówki leczniczej. W opiece ambulatoryjnej zobowiązany jest do uiszczania należnego lekarzowi honorarium, którego koszt jest częściowo lub całkowicie zwracany w zależności od rodzaju posiadanego ubezpieczenia. Francuski system jest ściśle kontrolowany przez państwo. Głównymi sposobami sprawowania tej kontroli jest: regulowanie wysokości składek, kontrola płac i zatrudnienia w szpitalach publicznych, nadzór nad negocjacjami dotyczącymi kosztów i cen za świadczenia lekarzy i szpitali prywatnych, bezpośrednia kontrola kosztów leków, kontrola globalnego budżetu w szpitalach publicznych, kontrola liczby studentów szkół medycznych w celu przeciwdziałania nadmiernemu wzrostowi liczby lekarzy, limitowanie liczby aptek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Wykorzystana literatura 1. U. Domaszewska, Wydatki na ochronę zdrowia na tle systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej (Francji, RFN, Szwecji, Wielkiej Brytanii), Antidotum nr 2/ M. Dymowska, Polityka zdrowotna Francji na rozdrożu, Polityka Społeczna nr 10/ M. Dziubińska-Michalewicz, Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (Francji, RFN, Szwecji, Wielkiej Brytanii), Raport nr 168, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, grudzień A. Koronkiewicz, Ubezpieczenia chorobowe w systemie ubezpieczeń społecznych we Francji, Biuletyn Kas Chorych nr 3/ M. Strzelecka, System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji, w: Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, Studia i Materiały nr 3(376), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE

ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE ZABEZPIECZE NIA SPOŁECZNE Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej ( Dz. U. Z 2007 r. nr 65, poz. 437 z pózn. zm.) określa zadania i kompetencje właściwych ministrów, m.in.

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 1 ZUS zajmuje się: przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 132. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG. (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg).

Informacja. Nr 132. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG. (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg). KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach EWG (Belgia, Holandia, Francja, RFN, Luksemburg).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Wszystkie osoby żyjące w Niemczech muszą być ubezpieczone na wypadek choroby oraz powinny być objęte ochroną w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226 ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 8 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 8 września 2014 r. UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki 1. Narodowa Służba Zdrowia system opieki zdrowotnej od 2018 roku. 2. Finansowanie - budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Danuta Stachula Płaca brutto a płaca netto PROFESJON@LNY TRENER Danuta Stachula Danuta Stachula nauczyciel

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Źródła danych Podstawą przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2692-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 sierpnia 2014 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 274 ZARZĄDZENIE Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Moja Przychodnia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Moja Przychodnia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 712 UCHWAŁA NR LII/415/2014 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 19 marca 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 712 UCHWAŁA NR LII/415/2014 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 19 marca 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 712 UCHWAŁA NR LII/415/2014 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników Ubezpieczenie społeczne rolników 1 Źródło statystyk: strona internetowa KRUS 2 3 4 ok. 9% posiada gospodarstwa do 1 ha przeliczeniowego i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w KRUS z mocy ustawy ok.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2016 UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 143. Opieka zdrowotna w Szwecji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Informacja. Nr 143. Opieka zdrowotna w Szwecji KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Opieka zdrowotna w Szwecji Listopad 1993 Grzegorz Ciura Informacja Nr 143 Opieka zdrowotna jest ważnym elementem szwedzkiego

Bardziej szczegółowo

VI. Postanowienia końcowe...

VI. Postanowienia końcowe... STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 3 II. Cele i Zadania Zakładu... 4 III. Organy i struktura organizacyjna Zakładu... 5 IV.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 30 listopada 2007r.

Uchwała Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 30 listopada 2007r. Uchwała Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051 mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1686 UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY SADOWNE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne źródła (2)

Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Regulacja prawna zabezpieczenia społecznego: î uregulowania międzynarodowe î uregulowania krajowe Uregulowania krajowe: î Konstytucja î ustawy î rozporządzenia î akty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 28 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XII/64/12 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zdrowotnej Gminy Chotcza. Zakładowi Opieki Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/Z/11/2016/2017 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr Z/11/2016/2017. Stan prawny na dzień: r.

Załącznik nr 1/Z/11/2016/2017 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr Z/11/2016/2017. Stan prawny na dzień: r. REGULAMIN Udzielania Zapomóg Zdrowotnych dla Nauczycieli KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Załącznik nr 1/Z/11/2016/2017 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr Z/11/2016/2017 Stan prawny na dzień: 21.10.2016

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku.

Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/15 KM OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku z dnia 9 marca 2015r. Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Reforma zdrowia. Stosownie do przyjętych zmian będą obowiązywały następujące regulacje:

Reforma zdrowia. Stosownie do przyjętych zmian będą obowiązywały następujące regulacje: Reforma zdrowia Z dniem 1 stycznia 2004 roku na terenie Niemiec wchodzi w życie wiele nowych przepisów. Dotyczy to między innymi ustawy o modernizacji polityki zdrowotnej nazywaną reformą zdrowia. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe Pracownicy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w kraju, w którym pracują. Jeżeli pracują jednocześnie w dwóch krajach, muszą ubezpieczyć się w kraju zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/89/2012 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 6 lipca 2012 roku

UCHWAŁA NR XIV/89/2012 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 6 lipca 2012 roku UCHWAŁA NR XIV/89/2012 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie nadania statutu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Załącznik do Uchwały Nr XIX/136/2003 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2003r. STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej I. Zasady ogólne 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej

Bardziej szczegółowo

Projekt. na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. Rada Miasta Rybnika uchwala:

Projekt. na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. Rada Miasta Rybnika uchwala: Projekt z dnia 16 września 2013 r. Zatwierdzony przez... (2013/075520) UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR XLIV/641/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 219 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. o nazwie

S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. o nazwie S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ o nazwie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W DZIADOWEJ KŁODZIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/498/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/498/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/498/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. Św. Elżbiety w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 10 lipca 2017 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 10 lipca 2017 roku UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych nauczycielom Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 145 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 16 maja 1995 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 16 maja 1995 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1995 Nr 65 poz. 333 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zwane dalej Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji.

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik 16 kwietnia 2014 r. Debata z cyklu Innowacje w systemie szczepień ochronnych - czy można

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo