STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonych i utrzymywanych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia, a także uczestnictwa w przygotowaniu osób do wykonania zawodu psychoterapeuty uzależnień i kształcenia osób wykonujących ten zawód na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Zakład został utworzony przez specjalistę psychoterapii uzależnień, magister Małgorzatę Rożniatę zam Głowno ul. Konarskiego 31, która jest jego kierownikiem. Zakład działa w oparciu o: 2 1. Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 roku o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 104 poz. 661 z dnia r.) zwaną dalej Ustawą, 2. Decyzji Nr 1- Akt założenia, 3. Ustawę o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U zm. Dz.U ), 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi), 5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks Pracy( Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.), 6. Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U.NR 45, poz. 391 ze zm.), 7. Inne przepisy prawa regulujące funkcjonowanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, stosownie do zakresu ich działania, 8. Niniejszy statut. 3

2 Zakład stanowi Zakład Opieki Zdrowotnej w rozumieniu przepisu art. 8 ust.3 Ustawy. Zakład powołuje się na czas nieokreślony. Rozdział II Siedziba, obszar działania Siedzibą Zakładu jest miasto Głowno ul. Floriana Marciniaka Obszarem działania jest teren całej Polski, a w szczególności województwo łódzkie. Na obszarze swego działania Zakład może otwierać filie, gabinety i pracownie, może wykonywać świadczenia w miejscu zgłoszenia. 6 Zakład może udzielać świadczeń pacjentom spoza rejonu swojego działania na zasadzie wolnego wyboru, odrębnych przepisów i ustaleń. Rozdział III Cele działania, zakres świadczeń zdrowotnych Celem działania Zakładu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, diagnozie, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia psychicznego oraz inne działania medyczne i terapeutyczne wynikające z procesu leczenia, a szczególności związane z: - profilaktyka uzależnienia od alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie i innych dysfunkcji zdrowia psychicznego, - diagnozą uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, leków i innych substancji psychoaktywnych tj. narkotyków, leków itp. oraz hazardu, seksu, zakupów, przemocy w rodzinie i innych dysfunkcji zdrowia psychicznego i fizycznego osób uzależnionych i członków ich rodzin, - terapią i leczeniem uzależnienia od alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych tj. narkotyków, leków oraz hazardu, seksu, zakupów a także zaburzeń i dysfunkcji zdrowia psychicznego i fizycznego osób uzależnionych i członków ich rodzin, - opieką pedagogiczną, psychologiczną i psychiatryczną, - poradnictwem pedagogicznym i psychologicznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, - realizacją programów profilaktycznych i zdrowotnych. - promocją zdrowia. 2. Zakres świadczeń zdrowotnych obejmuje: - dzieci, - młodzież, - osoby dorosłe

3 Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych może być rozszerzony w zależności od potrzeb społecznych i możliwości finansowych/technicznych zakładu 3. Cele te Zakład realizuje poprzez prowadzenie profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji, leczenie ambulatoryjne, leczenie w domu chorego Do realizacji powyższych celów zakład zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach lub podpisuje umowy cywilno prawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki albo z innymi zakładami opieki zdrowotnej. 2. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach Zakład udziela świadczeń ambulatoryjnych oraz w razie obłożnej choroby lub niepełnosprawności w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń. 2. Świadczenia, o których mowa powyżej obejmują: - diagnozowanie zespołu zjawisk psychicznych i fizycznych wynikających, z działania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych na organizm ludzki, charakteryzującym się zmianami zachowania lub innymi reakcjami psychicznymi, - prowadzenie dostępnymi metodami terapeutycznymi procesu motywującego do zmiany zachowań zdrowotnych osób uzależnionych i współuzależnionym członkom rodzin, - konsultacja medyczna w procesie terapeutycznym w rozumieniu pomocy medycznej i psychiatrycznej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, - psychoterapia rodzinna, małżeńska, indywidualna w rozumieniu grup terapeutycznych, sesji rodzinnych i grup wsparcia, - interwencja i współpraca z instytucjami oraz podmiotami o istotnym znaczeniu dla przebiegu i kontynuacji leczenia pacjentach, - poradnictwo i doradztwo na rzecz osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób zainteresowanych problematyką uzależnień, - post-rehabilitacja dla osób, które ukończyły proces leczenia, - prowadzenie szkoleń i praktyk tematycznych w zakresie wiedzy o uzależnieniach i przemocy, - prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej i prorodzinnej ( I stopnia) na rzecz rodziców, dzieci, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, lokalnej społeczności, - wykonywanie innych działań określonych w odrębnych przepisach. Rozdział IV Gospodarka finansowa 10

4 Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu samofinansującego, niepublicznego, na zasadach określonych w Ustawie z r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej wraz z późniejszymi zmianami na podstawie obowiązujących przepisów prawa finansowego. Zakład uzyskuje środki finansowe z: Narodowego Funduszu Zdrowia, 2. tytułu sprzedaży usług leczniczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych podmiotom, organizacjom społecznym i instytucjom- samorządowym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim zajmującym się przedmiotową problematyką oraz instytucjom ubezpieczeniowym w formie umów- zleceń, porozumień i dotacji. 3. przyznawanych na realizację zadań i programów zdrowotnych, 4. darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego, 5. wydzielonej działalności gospodarczej. 12 Zakład udziela świadczeń bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w Ustawie lub odrębnych przepisach. 13 Dla osób korzystających ze świadczeń odpłatnych ceny za udzielane świadczenia są cenami umownymi, a zasady rozliczania w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej określają przepisy ustawy o podatkach od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (ustawa VAT), podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o rachunkowości. Rozdział V Organy Zakładu i struktura organizacyjna 14 Na czele zakładu stoi kierownik, któremu podlegają osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w imieniu zakładu. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje właściciel. Kierownik reprezentuje Zakład na zewnątrz. 15 Kierownik Zakładu jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem przepisów prawa pracy przez pracodawcę. Kierownik Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników. Kierownik Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy wyznaczonego zastępcy.

5 Kierownik Zakładu odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach. 16 Kierownik Zakładu zapewnia dostępność informacji o ustawowo nadanych prawach pacjentach oraz ich przestrzeganie. 17 Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w art. 18 Ustawy. 18 Nadzór i koordynacje zadań programowych placówki sprawuje Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Łodzi. Rozdział VI Postanowienie końcowe 19 W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem będą mieć zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa o zawodzie lekarza, inne obowiązujące przepisy prawa. 20 Zakład rozpocznie działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Łódzkiego. 21 Do dokonywania zmian w statucie uprawniony jest jedynie kierownik.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 UCHWAŁA Nr 445/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Statutu

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo