Ocena polskiego systemu ochrony zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena polskiego systemu ochrony zdrowia"

Transkrypt

1 Ocena polskiego systemu ochrony zdrowia Alicja Sobczak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Złożoność systemu ochrony zdrowia Wielość i różnorodność podsystemów, wachlarz charakterystyk/zmiennych Wiele grup interesariuszy (staleholders) z odmiennymi priorytetami, sposobem postrzegania i oceniania Wielość kryteriów oceny Konieczne solidne dane ilościowe do porównań i oceny 2

3 Poziomy systemu Poziom makroekonomiczny (kraj) Poziom mezoekonomiczny (np. województwa) Poziom mikroekonomiczny (np. podmioty lecznicze, płatnicy, gospodarstwa domowe 3

4 Zasoby w systemie ochrony zdrowia Finansowanie: - źródła, wielkość, struktura, dynamika wydatków na ochronę zdrowia, - płacenie usługodawcom opieki zdrowotnej (wysokość stawek, relacje, struktura, mechanizmy) Opieka zdrowotna: - zasoby kadrowe (liczba, struktura wg zawodów i specjalności, kwalifikacje, rozmieszczenie), - infrastruktura i inne zasoby w opiece zdrowotnej (budynki, wyposażenie, standardy, aparatura medyczna liczebność, rozmieszczenie), - liczba podmiotów, ich wielkość, stopień integracji 4

5 Aktywność sektora opieki zdrowotnej i konsumpcja świadczeń Świadczenia (ouput) liczba, dynamika, struktura Jakość świadczeń opieki zdrowotnej (kliniczna i pozakliniczna) Liczba świadczeń na mieszkańca/ubezpieczonego Ograniczenia dostępności w systemie opieki zdrowotnej listy oczekujących 5

6 Kontekst zdrowotny Problemy zdrowotne w populacji analiza wskaźników zachorowalności, umieralności Ryzyka zdrowotne w populacji, m.in.: - konsumpcja alkoholu, nikotyny, - nadwaga, - samobójstwa 6

7 Cele finalne ochrony zdrowia Stan zdrowia populacji, efekty zdrowotne Bezpieczeństwo finansowe w związku z wystąpieniem potrzeb zdrowotnych=zakres ubezpieczenia publicznego (podmiotowy, przedmiotowy, dopłaty i opłaty) Satysfakcja/ responsywność 7

8 Cele instrumentalne ochrony zdrowia Dostępność opieki zdrowotnej Jakość opieki zdrowotnej Efektywność: - usługodawców (operacyjna), - dysponentów środków na ochronę zdrowia (alokacyjna) Kontrola poziomu i dynamiki kosztów 8

9 Podstawy i kryteria oceny Ocena porównawcza charakterystyk systemu na podstawie miar rozkładu ich wartości (średnia, mediana, wartości maksymalne, minimalne, itp.) Ocena dynamiki wartości analizowanych zmiennych (tempo wzrostu/spadku) Ocena skuteczności Ocena efektywności ekonomicznej na podstawie relacji między efektami i nakładami 9

10 Finansowanie wskaźniki makroekonomiczne 2010 POLSKA Wydatki całkowite na ochronę zdrowia na mieszkańca 1068 EUR PPPs Struktura wydatków w podziale na publiczne i prywatne 72/28 Udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB 7,2% UE UE ; max. - Holandia 3890; 14 krajów starej Unii powyżej średniej; min. Rumunia 677; Estonia, Litwa, Łotwa i Bułgaria poniżej poziomu Polski UE27-73/27; max 86/85% śr.publicznych (Holandia, Dania), min. Cypr 43%; 16 krajów powyżej średniej UE27 9%; 15 krajów powyżej średniej; poniżej 2 kraje starej UE- Finlandia i Luksemburg, 3 kraje nowe poniżej 7% (Łotwa, Estonia, Rumunia min.6%) 10

11 WSKAŹNIKI STRUKTURY FINANSOWANIA Struktura wydatków wg funkcji opieki zdrowotnej: - szpitalna 36% (UE27 średnia 31%) - ambulatoryjna 28% (UE27 średnia 30%) - długoterminowa 6% (UE27 średnia 10%) - leki i przedmioty medyczne 27% (UE27 średnia 23%) 11

12 Dynamika wydatków na ochronę zdrowia W Polsce w latach tempo rocznego średniego wzrostu wydatków (realnych) na ochronę zdrowia jedno z najwyższych w UE, znacznie przekraczające średnioroczny wzrost PKB W latach średnioroczny realny wzrost wydatków na mieszkańca na opiekę szpitalną 8,1% (najwyższy w UE przy średniej 3,2% dla UE27) i ambulatoryjną 5,3% (średnia 3% dla UE27) W 2010 wydatki na zdrowie publiczne i programy prewencyjne 2,1% wydatków ogółem w porównaniu ze średnią UE27 2,9% Powstrzymany średnioroczny wzrost wydatków na leki i przedmioty medyczne w latach wynosił w Polsce 3,4% (średnia UE20 3,3%) a w okresie spadek o 0,6% (0 dla UE20) Wydatki na leki i przedmioty medyczne per capita 237 EUR PPP (średnia dla UE EUR PPP), przy dużym udziale leków OTC 12

13 Zasoby Polska Liczba praktykujących lekarzy na 1000 mieszkańców w ,2; najniższy wskaźnik w UE W dekadzie spadek 0,1 (najniższy obok Estonii) Liczba praktykujących pielęgniarek na 1000 mieszkańców 5,3; wzrost w dekadzie o 0,7 UE Średnia dla UE27=3,4; max. 6,1 (Grecja) UE27 wzrost o 1,4; max. o 3,5 w Grecji Średnia UE=7,9; max. 15,4 (Dania), min. 3,3 (Grecja); średni wzrost w dekadzie dla UE27=1,2, największy spadek w Słowacji o 2,1 13

14 ZASOBY c.d. POLSKA Liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców w ,6 Liczba aparatów RM na milion mieszkańców=4,7 Liczba CT=14,3 UE Średnia dla UE 27=5,3, max.8,3 (Niemcy), min.2,7 (Szwecja) Średnia dla UE23=10,3; max.22,6 (Grecja), min. 2,4 (Rumania) Średnia UE23=20,4; max.34,3 (Grecja), min.5,8 (Rumunia) 14

15 Aktywność sektora opieki zdrowotnej; konsumpcja świadczeń zdrowotnych Liczba konsultacji lekarskich per capita w 2010=6,6; średnia dla UE24=6,3, max.11,7 (Węgry), min.2,1 (Cypr) Wzrost w dekadzie o 1,1; średni wzrost w UE24 o 0,1, max. 2,1 (Niemcy), spadek o 3,1 (Słowacja) Liczba hospitalizacji na 1000 mieszkańców w 2010=203; średnia dla UE24=176, max. 261 (Austria), min. 80 (Cypr) Liczba hospitalizacji na 1000 mieszkańców z powodu chorób układu krążenia=29, średnia UE24=27, max.45 (Litwa), min.8 (Cypr) Liczba hospitalizacji na 1000 mieszkańców z powodu chorób onkologicznych=18; średnia UE27=15, max.29 (Austria), min.5 (Cypr) Jeden z wyższych wskaźników konsumpcji antybiotyków w UE (Grecja, Cypr, Włochy, Słowacja, Francja) 15

16 Jakość i efektywność wybrane zagadnienia Relatywnie wysokie wskaźniki hospitalizacji z powodu chorób przewlekłych (np. układu oddechowego, cukrzycy) Niskie wskaźniki szczepienia przeciw grypie w grupie starszej populacji (zaledwie 12% w porównaniu ze średnią UE21 ponad 45% Wiele wskaźników jakości opieki nie raportowanych w przypadku Polski (np. przypadki pozostawienia ciał obcych w ciele pacjenta, przypadki pooperacyjnego zapalenia płuc, przypadki sepsy pooperacyjnej) 16

17 Stan zdrowia populacji Średni oczekiwany czas życia (średnia dla lat ) kobiety 80,3, mężczyźni 71,6; poniżej średniej dla UE27 (odpowiednio 81,7 oraz 75,3), w tym stosunkowo duży udział lat życia z problemami zdrowotnymi Wskaźnik umieralności dla całej populacji 776/100 tys., powyżej średniej UE27 (663), ale spadek w latach o 27% (średnia UE25 25%) Relatywnie wysokie wskaźniki umieralności z powodu nowotworów, wypadków, samobójstw Wskaźnik umieralności noworodków 5/1000 urodzeń żywych; średnia UE27-4,2 17

18 Samoocena stanu zdrowia, satysfakcja społeczna z funkcjonowania systemu 58% populacji pow.16 lat ocenia swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre, a 33% deklaruje przewlekłą chorobę lub problemy zdrowotne; średnie dla UE27 odpowiednio 67% i 30% Ponad 10% populacji raportuje niezaspokojone potrzeby badań lekarskich i świadczeń dentystycznych, zwłaszcza w grupach o najniższych dochodach, poziomie edukacji i wśród bezrobotnych 18

19 Niektóre wnioski Relatywnie niski poziom wydatków na ochronę zdrowia i zasobów wraz ze stosunkowo wysokimi wskaźnikami aktywności sektora świadczy o efektywności w rozumieniu relacji output/input Niepokojąco niski poziom zasobów kadrowych, szczególnie lekarzy Stosunkowo wysokie wskaźniki liczby hospitalizacji zestawione ze wskaźnikami hospitalizacji do uniknięcia mówią o rezerwach efektywności alokacyjnej, intensyfikacji wykorzystania bazy szpitalnej, zwiększenia kompleksowości, ciągłości, jakości leczenia ambulatoryjnego 19

20 c.d. Konieczność stosowania benchmarkingu w określaniu celów zdrowotnych i kierowania środków finansowych na obszary szczególnie słabo zaspokojonych potrzeb zdrowotnych Konieczny większy nacisk na finansowanie oraz świadczenia w zakresie profilaktyki i prewencji Brak wystarczających danych nt jakości świadczeń i efektów zdrowotnych realizowanych świadczeń; konieczność tworzenia obiektywnych systemów raportowania oraz wymogów kontraktowych odnośnie jakości klinicznej przebiegu świadczeń (np. tzw. ścieżek klinicznych) i oczekiwanych efektów zdrowotnych Pogłębiający się problem nierówności w dostępie do świadczeń i nierówności w zdrowiu jako rezultat nierówności społecznoekonomicznych 20

21 Wyzwania finansowe Oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu wydatków na ochronę zdrowia, problem kontroli kosztów i cięć Problem możliwości zwiększenia wydatków publicznych, skali wzrostu składki, zapewnienia progresywności w systemie ubezpieczenia w NFZ Prawdopodobne zmiany w strukturze wydatków zwiększenie udziału wydatków prywatnych Konieczność wprowadzenia dopłat w systemie publicznym w celu racjonalizacji popytu i ograniczenia zjawiska indukowania popytu Prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako skuteczne rozwiązanie? Doświadczenia krajów UE wskazują, że w okresie kryzysu następuje bardzo powolny wzrost zainteresowania i udziału prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w wydatkach prywatnych na ochronę zdrowia (w większości krajów nie przekracza 4% wydatków ogółem) 21

22 Wyzwania w zakresie zwiększania efektywności Nacisk na zwiększanie efektów zdrowotnych w warunkach wolno rosnących wydatków Efektywność to nie synonim oszczędności lub bilansowania budżetu na ochronę zdrowia. Konieczność zachowania kluczowych zasobów, których odbudowa może być bardzo kosztowna Konieczność eliminacji nieefektywnych świadczeń i ograniczenia liczby niskoefektywnych Racjonalizacja gospodarki lekowej (więcej leków generycznych, negocjacje cenowe, ograniczenie niewłaściwego lub mało efektywnego działania) Zwiększenie efektywności świadczeń (poprawa jakości, ograniczenie błędów, ograniczenie liczby mało efektywnych hospitalizacji, wprowadzenie ścieżek klinicznych ) 22

23 Źródła danych: -Health at a Glance: Europe 2012, OECD Publishing, OECD 2012, -OECD Health Data WHO European Health for All Database -Eurostat Statistics Database Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy : 125 147 www.ejournals.eu/zdrowie-publiczne-i-zarzadzanie, doi:10.4467/20842627oz.14.012.1622 Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy Stanisława Golinowska 1, Ewa Kocot

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Polish Podsumowanie w języku polskim HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Streszczenie Państwa europejskie osiągnęły w ostatnich dziesięcioleciach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Wstęp Opieka zdrowotna, stanowi bardzo istotny, a zarazem trudny element polityki

Bardziej szczegółowo

Nr 1256. Informacja. System opieki zdrowotnej w Australii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1256. Informacja. System opieki zdrowotnej w Australii. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH System opieki zdrowotnej w Australii Marzec 2006 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1256 W niniejszej

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE I REKOMENDACJE DLA POLSKI Warszawa grudzień 2014 koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-935857-1-7. Copyright by Instytut Ochrony Zdrowia

ISBN 978-83-935857-1-7. Copyright by Instytut Ochrony Zdrowia ISBN 978-83-935857-1-7 Wydanie 2, poprawione Copyright by Instytut Ochrony Zdrowia Wszelkie prawa zastrze one. Autorem niniejszego opracowania jest Instytut Ochrony Zdrowia. Opracowanie jest chronione

Bardziej szczegółowo

Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Raport przygotowany na zlecenie Alivii Fundacji Onkologicznej Osób Młodych przez firmę EY

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka

Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 Anna Wasiak *, Paulina Szeląg **

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU www.mir.gov.pl Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Zakończenie procesu negocjacji strony polskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Bruksela, 25 czerwca 2015 r.

Zakończenie procesu negocjacji strony polskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Bruksela, 25 czerwca 2015 r. 1 12 MLD ZŁOTYCH DLA OCHRONY ZDROWIA W POLSCE W LATACH 2014-2020 SZANSĄ JAKIEJ DOTYCHCZAS NIE BYŁO Z ogromną przyjemnością i dumą oddajemy w Państwa ręce dokument pn. Policy Paper dla ochrony zdrowia na

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków.

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Warszawa, 8 września 2011 r. Wydatki na zdrowie na świecie 17 16 15 14 13 12

Bardziej szczegółowo

Obecny Stan Zwalczania

Obecny Stan Zwalczania Obecny Stan Zwalczania Healthcare Nowotworów w Polsce Opracowane przez Wstęp Obecny Stan Zwalczania Nowotworów w Polsce został przygotowany w związku z realizacją projektu pn. Strategia Walki z Rakiem

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Marta Borda Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Wprowadzenie W większości krajów europejskich ochrona zdrowia jest finansowana zarówno ze źródeł publicznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na charakterystykę systemu zdrowia w wybranych krajach OECD

Wpływ prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na charakterystykę systemu zdrowia w wybranych krajach OECD ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 11 Wpływ prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na charakterystykę systemu zdrowia w wybranych krajach

Bardziej szczegółowo

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0 Gdańsk, grudzień 2010 Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego

Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Uwarunkowania realizacji programu badawczorozwojowego Ambient Assisted Living (AAL) w Polsce komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym Zespół opracowujący ekspertyzę: Robert

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo