STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE Artykuł 1."

Transkrypt

1 STATUT AMUNDI SILVER AGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o: DEFINICJE Artykuł 1. 1) Aktywach Funduszu lub Aktywach rozumie się przez to mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników do Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; 2) Certyfikatach rozumie się przez to certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz, stanowiące niepodzielne papiery wartościowe na okaziciela, niemające formy dokumentu, reprezentujące jednakowe prawa majątkowe; 3) Depozytariuszu rozumie się przez to podmiot prowadzący rejestr Aktywów Funduszu; 4) Dystrybutorze rozumie się przez to firmę inwestycyjną lub bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.), uprawniony do oferowania instrumentów finansowych, z którym Towarzystwo lub Fundusz zawarł umowę uprawniającą ten podmiot do pośrednictwa w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty; 5) Dniu Giełdowym rozumie się przez to dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 6) Dniu Wyceny rozumie się przez to dzień, na który dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, przy czym wycena ta dokonywana jest: a) na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu następujący po rejestracji Funduszu, b) piętnastego dnia każdego miesiąca kalendarzowego lub, jeśli dzień ten nie jest Dniem Giełdowym, w najbliższym Dniu Giełdowym następującym po tym dniu, a także ostatniego Dnia Giełdowego każdego miesiąca kalendarzowego, c) na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, d) na dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji, e) na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu; 7) Dniu Wykupu rozumie się przez to dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów, przypadający na każdy Dzień Wyceny, o którym mowa w pkt 6 lit. b; 1

2 8) Ewidencji Uczestników rozumie się przez to ewidencję informacji o Uczestnikach, zawierającą dane ich identyfikujące oraz dane o posiadanych przez Uczestników Certyfikatach; 9) Funduszu rozumie się przez to Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; 10) Instrumentach Pochodnych rozumie się przez to instrumenty pochodne w rozumieniu Ustawy; 11) Instrumentach Rynku Pieniężnego rozumie się przez to instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy; 12) KNF rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego; 13) Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych rozumie się przez to niewystandaryzowane instrumenty pochodne w rozumieniu Ustawy; 14) OECD rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 15) Opłacie Dystrybucyjnej rozumie się przez to opłatę manipulacyjną pobieraną przy zapisach na Certyfikaty w ramach przeprowadzanej emisji Certyfikatów; 16) Radzie Inwestorów rozumie się przez to organ Funduszu utworzony i działający zgodnie z Ustawą oraz Statutem; 17) Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych rozumie się przez to prowadzony przez Sąd Rejestrowy rejestr funduszy inwestycyjnych; 18) Sądzie Rejestrowym rozumie się przez to Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, prowadzący Rejestr Funduszy Inwestycyjnych; 19) Statucie rozumie się przez to niniejszy statut Funduszu; 20) Towarzystwie rozumie się przez to Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; 21) Uczestniku rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w Ewidencji Uczestników jako posiadacz Certyfikatów; 22) Ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.); 23) Wartości Aktywów Netto Funduszu (WAN) rozumie się przez to wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu; 24) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat rozumie się przez to wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny przypadających na Certyfikat, podzieloną przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów; 25) Warunkach Emisji rozumie się przez to dokument określający warunki emisji Certyfikatów danej serii i emisji; 26) Wpłacie rozumie się przez to wpłatę na Certyfikaty dokonaną w celu opłacenia zapisu na Certyfikaty. NAZWA FUNDUSZU Artykuł Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 2

3 2. Fundusz może używać nazwy skróconej w brzmieniu: Amundi Silver Age FIZ. 3. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu przepisów Ustawy. 4. Fundusz emituje wyłącznie Certyfikaty, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej, ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. 5. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy. TOWARZYSTWO Artykuł Organem Funduszu jest Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 18A, Warszawa. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. 2. Towarzystwo jako organ Funduszu zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie. RADA INWESTORÓW Artykuł W Funduszu działa Rada Inwestorów jako organ kontrolny Funduszu. Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie limitów inwestycyjnych. W tym celu członkowie Rady Inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa. 2. Członkami Rady Inwestorów mogą być Uczestnicy, posiadający ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów każdy, którzy wyrazili na piśmie zgodę na udział w Radzie Inwestorów oraz dokonali blokady Certyfikatów w liczbie stanowiącej ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów w Ewidencji Uczestników. 3. Członkostwo w Radzie Inwestorów powstaje w dniu dostarczenia do Funduszu pisemnej zgody na udział w Radzie Inwestorów oraz dokumentu potwierdzającego ustanowienie blokady Certyfikatów w liczbie stanowiącej ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów w Ewidencji Uczestników. Członkostwo w Radzie Inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka Rady Inwestorów rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Inwestorów, z dniem odwołania blokady Certyfikatów lub z dniem spadku liczby Certyfikatów posiadanych przez członka Rady Inwestorów poniżej 5% (słownie: pięciu procent) ogólnej liczby Certyfikatów. 4. Rada Inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki określone w ust. 2 i 3. Rada Inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków Rady Inwestorów spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 i 3, a wznawia działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 2 i 3. Fundusz powiadomi członków Rady Inwestorów o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu jej działalności w sposób, o którym mowa w ust Wynikające z członkostwa w Radzie Inwestorów uprawnienia i obowiązki Uczestnik wykonuje osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika, a w przypadku Uczestników niebędących osobami fizycznymi - przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika. 6. Każdy Certyfikat objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w Radzie Inwestorów. 3

4 7. Członkowie Rady Inwestorów wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Inwestorów. Przewodniczący Rady Inwestorów organizuje pracę Rady Inwestorów. 8. Z zastrzeżeniem ust. 13, uchwały Rady Inwestorów podejmowane są bezwzględną większością głosów. Za bezwzględną większość uznaje się więcej niż połowę głosów oddanych. Głosy wstrzymujące się uznawane są za głosy oddane przeciw. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw (łącznie z głosami wstrzymującymi się), rozstrzygający jest głos przewodniczącego Rady Inwestorów. Rada Inwestorów uprawniona jest do ustalenia w regulaminie szczegółowych zasad jej funkcjonowania. 9. Posiedzenia Rady Inwestorów mogą być zwoływane przez Towarzystwo. Towarzystwo zwołuje posiedzenia Rady Inwestorów w drodze wysłania zawiadomień o posiedzeniu Rady Inwestorów w formie listów poleconych, wysłanych nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem odbycia posiedzenia Rady Inwestorów, na adresy Uczestników, posiadających co najmniej 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów, którzy złożyli pisemne oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Radzie Inwestorów. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Inwestorów może być wysłane, zamiast listu poleconego, także pocztą elektroniczną, jeżeli Uczestnik, uprawniony do wzięcia udziału w Radzie Inwestorów, uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 10. Pierwsze posiedzenie Rady Inwestorów zwołane zostanie przez Towarzystwo w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym co najmniej trzech Uczestników spełniło warunki, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej. Pierwsze posiedzenie otwiera osoba upoważniona przez Towarzystwo. Przedmiot obrad pierwszego posiedzenia Rady Inwestorów obejmuje wybór Przewodniczącego Rady Inwestorów oraz przyjęcie regulaminu Rady Inwestorów. 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich KNF. 12. Jeżeli do dokonania czynności prawnej Ustawa wymaga zgody Rady Inwestorów, czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna. Zgoda może być wyrażona przed dokonaniem czynności prawnej albo po jej dokonaniu, nie później jednak niż w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dokonania czynności prawnej. Potwierdzenie wyrażone po dokonaniu czynności prawnej ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. 13. Rada Inwestorów może postanowić o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. 14. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, członek Rady Inwestorów jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w związku z uczestnictwem w Radzie Inwestorów. 15. Członkom Rady Inwestorów nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. 16. Blokada, o której mowa w ust. 2, nie ulega zniesieniu w przypadku, gdy liczba Certyfikatów przypadających danemu Uczestnikowi spadnie poniżej 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Certyfikatów, chyba że zostanie odwołana na żądanie Uczestnika. DEPOZYTARIUSZ Artykuł 5. 4

5 Funkcję Depozytariusza Funduszu pełni Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Armii Ludowej 26, Warszawa. PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI FUNDUSZU Artykuł 6. Towarzystwo nie powierzyło wykonywania obowiązków w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu. Portfelem inwestycyjnym Funduszu zarządza Towarzystwo. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. CZAS TRWANIA FUNDUSZU Artykuł 7. Rozdział II EMISJA CERTYFIKATÓW I EWIDENCJA UCZESTNIKÓW UPRAWNIENI DO ZAPISÓW NA CERTYFIKATY Artykuł Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymają propozycję nabycia Certyfikatów z zastrzeżeniem ust Osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 3. Na potrzeby ustalenia uprawnienia do objęcia Certyfikatów zgodnie z ust. 2 uwzględnia się kwotę wpłaty do Funduszu po odliczeniu kwoty Opłaty Dystrybucyjnej, o której mowa w art. 39, o ile jest pobierana. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII A Artykuł Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty serii A. 2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A będzie łącznie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 100 Certyfikatów serii A. 3. Propozycje nabycia Certyfikatów serii A zostaną skierowane do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych osób w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów serii A za ofertę publiczną, w tym, w szczególności, proponowanie nabycia odbywać będzie się bez pośrednictwa środków masowego przekazu. 4. Cena emisyjna Certyfikatu serii A wynosi 1.000,00 złotych i jest taka sama dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. 5

6 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A wyniesie nie mniej niż ,00 złotych i nie więcej niż ,00 złotych. 6. Z tytułu zapisów na Certyfikaty może być pobierana Opłata Dystrybucyjna, której maksymalna wysokość określona jest w art. 39. TERMIN PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY SERII A Artykuł Z zastrzeżeniem ust. 2, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 2. Zapisy na Certyfikaty serii A będą przyjmowane w terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem ZASADY DOKONYWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY SERII A Artykuł Zapisy na Certyfikaty serii A będą przyjmowane bezpośrednio przez Towarzystwo w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18a, lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w Warunkach Emisji, lub za pośrednictwem Dystrybutorów. 2. Podmiot zapisujący się na Certyfikaty serii A powinien złożyć w miejscu dokonywania zapisu wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu na Certyfikaty serii A, którego wzór udostępnia Towarzystwo lub Dystrybutor. 3. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty serii A ponosi podmiot zapisujący się na Certyfikaty. 4. Dla ważności zapisu na Certyfikaty serii A wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu na Certyfikaty serii A oraz dokonanie wpłaty na Certyfikaty serii A, zgodnie z zasadami opisanymi w art Zapis na Certyfikaty serii A może obejmować nie mniej niż 10 Certyfikatów serii A i nie więcej niż maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów serii A. Zapis obejmujący większą liczbę Certyfikatów, niż maksymalna liczba oferowanych Certyfikatów serii A, będzie uznany za zapis obejmujący maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów serii A. 6. Zapis na Certyfikaty serii A jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże podmiot zapisujący się na Certyfikaty serii A od dnia dokonania zapisu do dnia przydziału Certyfikatów serii A przez Towarzystwo, przy czym podmiot zapisujący się przestaje być związany zapisem w przypadku, gdy: 1) emisja Certyfikatów serii A nie doszła do skutku w wyniku niezebrania w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A wpłat na co najmniej minimalną liczbę Certyfikatów serii A określoną w art. 9 ust. 2; 2) postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało się prawomocne; 3) upłynęły 3 (trzy) miesiące od zakończenia terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, a Towarzystwo pomimo zebrania ważnych wpłat w wymaganej wysokości nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru 6

7 Funduszy Inwestycyjnych. PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONANIA ZAPISU NA CERTYFIKATY SERII A Artykuł Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty serii A mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. Do czynności tych należą w szczególności: 1) złożenie zapisu na Certyfikaty serii A; 2) wydanie dyspozycji określającej formę zwrotu środków pieniężnych; 3) odbiór potwierdzenia dokonania wpłaty na Certyfikaty serii A; 4) odbiór zaświadczenia o zapisaniu Certyfikatów serii A w Ewidencji Uczestników. 2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. 3. Z zastrzeżeniem ust. 5, pełnomocnictwo winno być udzielone w języku polskim, w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora. 4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą pełnomocnictw udzielanych podmiotom prowadzącym działalność polegającą na zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 5. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielanego według przepisów prawa innego niż polskie, pełnomocnictwo powinno być wystawione zgodnie z przepisami prawa miejsca wystawienia. Na żądanie Towarzystwa lub Dystrybutora, pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Dla określenia skuteczności ustanowienia pełnomocnictwa lub prokury stosuje się przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania mocodawcy. ZASADY DOKONYWANIA WPŁAT NA CERTYFIKATY SERII A Artykuł Wpłata na Certyfikaty serii A może zostać dokonana wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej. 2. Wartość dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów serii A, na którą składany jest zapis, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii A oraz powiększona o Opłatę Dystrybucyjną, o której mowa w art. 39, jeżeli jest ona pobierana. 3. Wpłat na Certyfikaty serii A można dokonywać wyłącznie przelewem na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza, przy czym tytuł przelewu powinien zawierać adnotację: Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Amundi Silver Age FIZ oraz imię i nazwisko albo nazwę (firmę) wpłacającego wraz z oznaczeniem serii nabywanych Certyfikatów. 4. Zapis na Certyfikaty serii A musi zostać opłacony nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Za termin opłacenia zapisu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków pieniężnych na rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. 5. Wpłata na Certyfikaty serii A objęte zapisem powinna zostać dokonana z należącego do podmiotu składającego zapis rachunku bankowego wskazanego przez niego w 7

8 formularzu zapisu, jako rachunek bankowy do zwrotu środków pieniężnych w przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów serii A albo dokonania nadpłaty ponad wartość wpłaty ustalonej zgodnie z art. 13 ust Towarzystwo, po stwierdzeniu dokonania wpłaty na Certyfikaty serii A, wystawia pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty i przekazuje je wpłacającemu, w sposób wskazany przez ten podmiot w formularzu zapisu. 7. Przed wpisaniem Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami na Certyfikaty serii A ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie te wpłaty przynoszą. PRZYDZIAŁ I WYDANIE CERTYFIKATÓW SERII A Artykuł Przydział Certyfikatów serii A nastąpi w oparciu o złożone ważne zapisy, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i art W przypadku dokonania przez podmiot, który złożył zapis na Certyfikaty serii A, wpłaty, której wartość byłaby niższa niż wartość wpłaty ustalonej zgodnie z art. 13 ust. 2 zapis jest nieważny. 3. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii A, Towarzystwo złoży do Sądu Rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 4. Niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, nastąpi wydanie Certyfikatów serii A przez Fundusz. Wydanie Certyfikatów serii A nastąpi poprzez zapisanie ich w Ewidencji Uczestników. NIEPRZYDZIELENIE CERTYFIKATÓW SERII A Artykuł Nieprzydzielenie Certyfikatów serii A może być spowodowane: 1) nieważnością zapisu na Certyfikaty serii A w przypadku: a) niedokonania przez podmiot, który złożył zapis na Certyfikaty serii A, wpłaty na Certyfikaty serii A w terminie określonym w art. 13 ust. 4, b) dokonania przez podmiot, który złożył zapis na Certyfikaty serii A, wpłaty na Certyfikaty serii A o wartości niższej od wartości wpłaty ustalonej zgodnie z art. 13 ust. 2 w terminie określonym w art. 13 ust. 4, c) dokonania przez osobę, która nie była obecna przy składaniu zapisu na Certyfikaty serii A, wpłaty z rachunku bankowego innego, niż wskazany przez tę osobę w formularzu zapisu na Certyfikaty serii A, albo którego dane w zakresie obejmującym imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres zamieszkania albo siedziby posiadacza są niezgodne z danymi przekazanymi przez tę osobę w formularzu zapisu na Certyfikaty serii A, d) odmowy złożenia oświadczenia, że osoba nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej US Person w rozumieniu umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA lub złożenia oświadczenia, że osoba jest US Person w rozumieniu Umowy FATCA, e) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty serii A; 2) niedojściem emisji Certyfikatów serii A do skutku w wyniku niezebrania w okresie 8

9 przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A ważnych zapisów na co najmniej minimalną liczbę Certyfikatów serii A określoną w art. 9 ust Przydział Certyfikatów staje się bezskuteczny w przypadku niedojścia emisji do skutku spowodowanego: 1) uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych; 2) niezłożeniem przez Towarzystwo wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych w ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakończenia terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A pomimo zebrania przez Towarzystwo, w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, ważnych wpłat w wymaganej wysokości. 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 lit. b - e, Towarzystwo niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, dokona zwrotu wpłat z tytułu nieprzydzielenia Certyfikatów serii A bez jakichkolwiek odsetek z tytułu oprocentowania tych wpłat i pożytków, jakie te wpłaty przyniosły, oraz odszkodowań. 4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Towarzystwo niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, dokona zwrotu wpłat wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty na Certyfikaty serii A do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub ust Zwrot nastąpi na wskazany w formularzu zapisu na Certyfikaty serii A rachunek bankowy podmiotu, który dokonał zapisu na Certyfikaty serii A. 6. O dojściu lub niedojściu emisji Certyfikatów serii A do skutku Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem EMISJE CERTYFIKATÓW KOLEJNYCH SERII Artykuł Do emisji Certyfikatów kolejnych serii, w tym do zasad przyjmowania wpłat i zapisów na Certyfikaty tych serii, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 8 15, z zastrzeżeniem ust. 2-12, chyba że Statut w zakresie dotyczącym danej emisji Certyfikatów kolejnej serii będzie określał odmienne zasady. 2. Emisje Certyfikatów kolejnych serii będą następowały poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów skierowane, bez pośrednictwa środków masowego przekazu, do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych adresatów. 3. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty kolejnych serii będą osoby, o których mowa w art. 8, do których została skierowana propozycja nabycia Certyfikatów kolejnych serii. 4. Wpłat na Certyfikaty kolejnych serii można będzie dokonywać wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej przelewem na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. 5. Wpłata na Certyfikaty objęte zapisem powinna zostać dokonana z należącego do podmiotu składającego zapis rachunku bankowego wskazanego przez niego w formularzu zapisu, jako rachunek bankowy do zwrotu środków pieniężnych w przypadku nieprzydzielenia albo dokonania nadpłaty ponad wartość wpłaty ustalonej zgodnie z art. 13 ust. 2. 9

10 6. Cena emisyjna Certyfikatów kolejnej serii jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów tej serii. Tym samym, cena emisyjna Certyfikatów kolejnych serii może być zarówno niższa, jak i wyższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona na podstawie wyceny dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej serii i może różnić się maksymalnie o 99,99% tej wartości. 7. Z tytułu zapisów na Certyfikaty kolejnej serii, Towarzystwo może pobierać Opłatę Dystrybucyjną, której maksymalną wysokość określa art Zapisy na Certyfikaty kolejnych serii będą przyjmowane bezpośrednio przez Towarzystwo w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18a, lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w Warunkach Emisji, lub za pośrednictwem Dystrybutorów. 9. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty kolejnych serii rozpocznie się nie wcześniej niż po wejściu w życie odpowiednich zmian Statutu. 10. Fundusz może prowadzić jednocześnie kilka emisji Certyfikatów. 11. Kolejne serie Certyfikatów będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu. 12. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia emisji Certyfikatów kolejnych serii będą określały Warunki Emisji Certyfikatów tej serii. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII B Artykuł 16a. 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B będzie nie mniej niż (pięć tysięcy) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów serii B. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 3. Zapisy na Certyfikaty serii B będą przyjmowane przez terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Artykuł 16b. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii B jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów serii B. 3. Wpłata na Certyfikaty serii B w przypadku każdego zapisu nie może być niższa niż ,00 zł. 4. W odniesieniu do każdego zapisu na Certyfikaty serii B, liczba przydzielanych Certyfikatów serii B, z zastrzeżeniem ust. 7, obliczana jest jako iloraz: (i) dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty serii B pomniejszonej o Opłatę Dystrybucyjną oraz (ii) ceny emisyjnej Certyfikatów serii B. 10

11 5. Środki stanowiące różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą tytułem zapisu na Certyfikaty serii B a iloczynem liczby przydzielanych Certyfikatów serii B oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii B, powiększonym o Opłatę Dystrybucyjną, Towarzystwo zwraca na wskazany w formularzu zapisu rachunek osoby składającej zapis, w terminie 7 dni od dnia przydziału Certyfikatów serii B. 6. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B nie może być niższa niż iloczyn Certyfikatów serii B i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii B i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (jeden tysiąc) złotych. 7. Z tytułu zapisów na Certyfikaty serii B może być pobierana Opłata Dystrybucyjna, której maksymalna wysokość określona jest w art. 39. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII C Artykuł 16c. 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii C będzie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów serii C. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii C rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 3. Zapisy na Certyfikaty serii C będą przyjmowane w terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Artykuł 16d. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii C jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów serii C. 3. W odniesieniu do każdego zapisu na Certyfikaty serii C, liczba przydzielanych Certyfikatów serii C, z zastrzeżeniem ust. 6, obliczana jest jako iloraz: (i) dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty serii C pomniejszonej o Opłatę Dystrybucyjną oraz (ii) ceny emisyjnej Certyfikatów serii C. 4. Środki stanowiące różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą tytułem zapisu na Certyfikaty serii C a iloczynem liczby przydzielanych Certyfikatów serii C oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii C, powiększonym o Opłatę Dystrybucyjną, Towarzystwo zwraca na wskazany w formularzu zapisu rachunek osoby składającej zapis, w terminie 7 dni od dnia przydziału Certyfikatów serii C. 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii C nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii C i ceny emisyjnej Certyfikatu serii C oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii C i ceny emisyjnej Certyfikatu serii C. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (jeden tysiąc) złotych. 11

12 6. Z tytułu zapisów na Certyfikaty serii C może być pobierana Opłata Dystrybucyjna, której maksymalna wysokość określona jest w art. 39. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII D Artykuł 16e. 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii D będzie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów serii D. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii D rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 3. Zapisy na Certyfikaty serii D będą przyjmowane w terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Artykuł 16f. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii D jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów serii D. 3. W odniesieniu do każdego zapisu na Certyfikaty serii D, liczba przydzielanych Certyfikatów serii D, z zastrzeżeniem ust. 6, obliczana jest jako iloraz: (i) dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty serii D pomniejszonej o Opłatę Dystrybucyjną oraz (ii) ceny emisyjnej Certyfikatów serii D. 4. Środki stanowiące różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą tytułem zapisu na Certyfikaty serii D a iloczynem liczby przydzielanych Certyfikatów serii D oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii D, powiększonym o Opłatę Dystrybucyjną, Towarzystwo zwraca na wskazany w formularzu zapisu rachunek osoby składającej zapis, w terminie 7 dni od dnia przydziału Certyfikatów serii D. 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii D nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii D i ceny emisyjnej Certyfikatu serii D oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii D i ceny emisyjnej Certyfikatu serii D. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (jeden tysiąc) złotych. 6. Z tytułu zapisów na Certyfikaty serii D może być pobierana Opłata Dystrybucyjna, której maksymalna wysokość określona jest w art. 39. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII E Artykuł 16g. 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii E będzie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów serii E. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii E rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 3. Zapisy na Certyfikaty serii E będą przyjmowane w terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania 12

13 zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Artykuł 16h. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii E jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów serii E. 3. W odniesieniu do każdego zapisu na Certyfikaty serii E, liczba przydzielanych Certyfikatów serii E, z zastrzeżeniem ust. 6, obliczana jest jako iloraz: (i) dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty serii E pomniejszonej o Opłatę Dystrybucyjną oraz (ii) ceny emisyjnej Certyfikatów serii E. 4. Środki stanowiące różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą tytułem zapisu na Certyfikaty serii E a iloczynem liczby przydzielanych Certyfikatów serii E oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii E, powiększonym o Opłatę Dystrybucyjną, Towarzystwo zwraca na wskazany w formularzu zapisu rachunek osoby składającej zapis, w terminie 7 dni od dnia przydziału Certyfikatów serii E. 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii E nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii E i ceny emisyjnej Certyfikatu serii E oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii E i ceny emisyjnej Certyfikatu serii E. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (jeden tysiąc) złotych. 6. Z tytułu zapisów na Certyfikaty serii E może być pobierana Opłata Dystrybucyjna, której maksymalna wysokość określona jest w art. 39. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII F Artykuł 16i. 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii F będzie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów serii F. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii F rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 3. Zapisy na Certyfikaty serii F będą przyjmowane w terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Artykuł 16j. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii F jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów serii F. 13

14 3. W odniesieniu do każdego zapisu na Certyfikaty serii F, liczba przydzielanych Certyfikatów serii F, z zastrzeżeniem ust. 6, obliczana jest jako iloraz: (i) dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty serii F pomniejszonej o Opłatę Dystrybucyjną oraz (ii) ceny emisyjnej Certyfikatów serii F. 4. Środki stanowiące różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą tytułem zapisu na Certyfikaty serii F a iloczynem liczby przydzielanych Certyfikatów serii F oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii F, powiększonym o Opłatę Dystrybucyjną, Towarzystwo zwraca na wskazany w formularzu zapisu rachunek osoby składającej zapis, w terminie 7 dni od dnia przydziału Certyfikatów serii F. 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii F nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii F i ceny emisyjnej Certyfikatu serii F oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii F i ceny emisyjnej Certyfikatu serii F. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (jeden tysiąc) złotych. 6. Z tytułu zapisów na Certyfikaty serii F może być pobierana Opłata Dystrybucyjna, której maksymalna wysokość określona jest w art. 39. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII G Artykuł 16k. 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii G będzie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów serii G. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii G rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 3. Zapisy na Certyfikaty serii G będą przyjmowane w terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Artykuł 16l. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii G jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów serii G. 3. W odniesieniu do każdego zapisu na Certyfikaty serii G, liczba przydzielanych Certyfikatów serii G, z zastrzeżeniem ust. 6, obliczana jest jako iloraz: (i) dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty serii G pomniejszonej o Opłatę Dystrybucyjną oraz (ii) ceny emisyjnej Certyfikatów serii G. 4. Środki stanowiące różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą tytułem zapisu na Certyfikaty serii G a iloczynem liczby przydzielanych Certyfikatów serii G oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii G, powiększonym o Opłatę Dystrybucyjną, Towarzystwo zwraca na wskazany w formularzu zapisu rachunek osoby składającej zapis, w terminie 7 dni od dnia przydziału Certyfikatów serii G. 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii G nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii G i ceny emisyjnej Certyfikatu serii G oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii G i ceny emisyjnej Certyfikatu serii G. W ramach 14

15 przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (jeden tysiąc) złotych. 6. Z tytułu zapisów na Certyfikaty serii G może być pobierana Opłata Dystrybucyjna, której maksymalna wysokość określona jest w art. 39. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII H Artykuł 16m. 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii H będzie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów serii H. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii H rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 3. Zapisy na Certyfikaty serii H będą przyjmowane w terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Artykuł 16n. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii H jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów serii H. 3. W odniesieniu do każdego zapisu na Certyfikaty serii H, liczba przydzielanych Certyfikatów serii H, z zastrzeżeniem ust. 6, obliczana jest jako iloraz: (i) dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty serii H pomniejszonej o Opłatę Dystrybucyjną oraz (ii) ceny emisyjnej Certyfikatów serii H. 4. Środki stanowiące różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą tytułem zapisu na Certyfikaty serii H a iloczynem liczby przydzielanych Certyfikatów serii H oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii H, powiększonym o Opłatę Dystrybucyjną, Towarzystwo zwraca na wskazany w formularzu zapisu rachunek osoby składającej zapis, w terminie 7 dni od dnia przydziału Certyfikatów serii H. 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii H nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii H i ceny emisyjnej Certyfikatu serii H oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii H i ceny emisyjnej Certyfikatu serii H. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (jeden tysiąc) złotych. 6. Z tytułu zapisów na Certyfikaty serii H może być pobierana Opłata Dystrybucyjna, której maksymalna wysokość określona jest w art. 39. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII I Artykuł 16o. 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii I będzie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów serii I. 15

16 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii I rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 3. Zapisy na Certyfikaty serii I będą przyjmowane w terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Artykuł 16p. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii I jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów serii I. 3. W odniesieniu do każdego zapisu na Certyfikaty serii I, liczba przydzielanych Certyfikatów serii I, z zastrzeżeniem ust. 6, obliczana jest jako iloraz: (i) dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty serii I pomniejszonej o Opłatę Dystrybucyjną oraz (ii) ceny emisyjnej Certyfikatów serii I. 4. Środki stanowiące różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą tytułem zapisu na Certyfikaty serii I a iloczynem liczby przydzielanych Certyfikatów serii I oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii I, powiększonym o Opłatę Dystrybucyjną, Towarzystwo zwraca na wskazany w formularzu zapisu rachunek osoby składającej zapis, w terminie 7 dni od dnia przydziału Certyfikatów serii I. 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii I nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii I i ceny emisyjnej Certyfikatu serii I oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii I i ceny emisyjnej Certyfikatu serii I. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (jeden tysiąc) złotych. 6. Z tytułu zapisów na Certyfikaty serii I może być pobierana Opłata Dystrybucyjna, której maksymalna wysokość określona jest w art. 39. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII J Artykuł 16r. 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii J będzie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów serii J. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii J rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 3. Zapisy na Certyfikaty serii J będą przyjmowane w terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Artykuł 16s. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 16

17 euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii J jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów serii J. 3. W odniesieniu do każdego zapisu na Certyfikaty serii J, liczba przydzielanych Certyfikatów serii J, z zastrzeżeniem ust. 6, obliczana jest jako iloraz: (i) dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty serii J pomniejszonej o Opłatę Dystrybucyjną oraz (ii) ceny emisyjnej Certyfikatów serii J. 4. Środki stanowiące różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą tytułem zapisu na Certyfikaty serii J a iloczynem liczby przydzielanych Certyfikatów serii J oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii J, powiększonym o Opłatę Dystrybucyjną, Towarzystwo zwraca na wskazany w formularzu zapisu rachunek osoby składającej zapis, w terminie 7 dni od dnia przydziału Certyfikatów serii J. 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii J nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii J i ceny emisyjnej Certyfikatu serii J oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii J i ceny emisyjnej Certyfikatu serii J. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż (jeden tysiąc) złotych. 6. Z tytułu zapisów na Certyfikaty serii J może być pobierana Opłata Dystrybucyjna, której maksymalna wysokość określona jest w art. 39. EMISJA CERTYFIKATÓW SERII K Artykuł 16t. 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii K będzie nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów serii K. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii K rozpoczyna się i kończy w terminach określonych w Warunkach Emisji. 3. Zapisy na Certyfikaty serii K będą przyjmowane w terminach określonych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów. Okres przyjmowania zapisów może być kilkukrotnie przedłużany, przy czym w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem Artykuł 16u. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, osoby fizyczne mogą objąć Certyfikaty, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu dokonywania zapisu. 2. Cena emisyjna Certyfikatu serii K jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na dzień przydziału Certyfikatów serii K. 3. W odniesieniu do każdego zapisu na Certyfikaty serii K, liczba przydzielanych Certyfikatów serii K, z zastrzeżeniem ust. 6, obliczana jest jako iloraz: (i) dokonanej wpłaty tytułem zapisu na Certyfikaty serii K pomniejszonej o Opłatę Dystrybucyjną oraz (ii) ceny emisyjnej Certyfikatów serii K. 4. Środki stanowiące różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą tytułem zapisu na Certyfikaty serii K a iloczynem liczby przydzielanych Certyfikatów serii K oraz ceny emisyjnej Certyfikatu serii K, powiększonym o Opłatę Dystrybucyjną, Towarzystwo zwraca na wskazany w 17

3) Certyfikat certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, stanowiący niepodzielny, nieposiadający formy dokumentu, imienny Papier Wartościowy.

3) Certyfikat certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, stanowiący niepodzielny, nieposiadający formy dokumentu, imienny Papier Wartościowy. Warszawa, dnia 30 lipca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 12/2013) 1. w artykule 3 dotychczasowe ustępy od 1 do 36 zamienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.)

STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.) STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.) Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Conerga Green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Conerga

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od r. TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji, zwany dalej w Statucie Funduszem. Fundusz może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty TEKST JEDNOLITY STATUTU Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obowiązujący od 03.01.2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji, zwany dalej w Statucie Funduszem. Fundusz może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu. 3. Definicje i skróty

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 2. Czas trwania Funduszu. 3. Definicje i skróty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów.

4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zwany dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Fundusz. 2. Czas trwania Funduszu

STATUT Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Fundusz. 2. Czas trwania Funduszu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty

STATUT PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty STATUT PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------------------------------------------------------------------- Artykuł 1. Nazwa i rodzaj

Bardziej szczegółowo

STATUT. PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty

STATUT. PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty STATUT PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. Nazwa i rodzaj Funduszu --------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL MACRO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji, zwany dalej w Statucie Funduszem. Fundusz może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych STATUT Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty

STATUT PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty STATUT PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. Nazwa i rodzaj Funduszu ----------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 9 lutego 2016 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty

STATUT PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty STATUT PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------------------------------------------------------------------- Artykuł 1. Nazwa i rodzaj

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL BONDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Global Profit Absolute

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU VIVANTE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Sporządzony dnia 05 grudnia 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Atlas Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Exclusive Booster 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Exclusive Booster 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Exclusive Booster 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. art. 2 Statutu pkt 22 Partycypacja 2, P², zostanie wskazana w Propozycji nabycia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 1. W art. 2 statutu Funduszu dodaje się pkt 8a, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: JEREMIE Seed Capital

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Eternity

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty

STATUT PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty STATUT PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. Nazwa i rodzaj Funduszu---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 5 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ

Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut Investor Top Hedge Funds FIZ Statut INVESTOR Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 18 maja 2016 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz STATUT MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STATUT MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód Zachód fundusz inwestycyjny zamknięty

STATUT PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód Zachód fundusz inwestycyjny zamknięty STATUT PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód Zachód fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 3 Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty

STATUT PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. STATUT PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: "PKO Globalnej Strategii fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

STATUT LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STATUT LASY POLSKIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Sporządzony dnia 05 grudnia 2016 r. uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. Rep. A Nr 13749/2016

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA

STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 6 maja 2014 r. STATUT SECUS NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INSECURA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

8) Dzień Wykupienia dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu obejmujące

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód Zachód fundusz inwestycyjny zamknięty

STATUT PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód Zachód fundusz inwestycyjny zamknięty STATUT PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód Zachód fundusz inwestycyjny zamknięty Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych FIZ z dnia 27 stycznia 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych FIZ z dnia 27 stycznia 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych FIZ z dnia 27 stycznia 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 2/2006 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 10/01/2006

OG OSZENIE 2/2006 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 10/01/2006 OG OSZENIE 2/2006 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 10/01/2006 W dniu 10 stycznia 2006 r. Zarz¹d Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib¹ w Warszawie uchwali³ zmiany

Bardziej szczegółowo