Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie."

Transkrypt

1 Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słownictwo. Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel systematycznie odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, kartach pracy, zeszytach osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosuje cyfrowe oznaczenia opisów ocen (będą one umieszczone w widocznym miejscu w klasie): - celujący - wyrażony cyfrą 6 Osiągasz doskonałe wyniki Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! - bardzo dobry - wyrażony cyfrą 5 Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj! -dobry - wyrażony cyfrą 4 Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki. -dostateczny - wyrażony cyfrą 3 Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony. -dopuszczający - wyrażony cyfrą 2 byt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. -niedostateczny - wyrażony cyfrą 1 - Osiągasz niezadawalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: - testy- po zakończeniu poszczególnych działów z podręcznika,zapowiadane tydzień wcześniej, poprzedzone lekcją utrwalającą zdobyte wiadomości i umiejętności - kartkówki- z trzech ostatnich lekcji (od II klasy), mogą być nie zapowiadane - odpowiedź ustna W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe zgodnie z WSO Ocenie podlegają również: - aktywność na lekcjach: (za aktywność na zajęciach uczeń otrzymuje + a za otrzymanych 5 + ocenę 6 ) - zadania dodatkowe np. plakaty, rysunki w skali ocen celujący- dobry oraz w postaci plusów, które są przeliczane oceny tak jak za aktywność. Przy ocenianiu uwzględnia się: - wkład włożonej pracy, - estetykę wykonania Ocena śródroczna i roczna przedstawiana jest w formie opisowej i wyraża postępy ucznia w zdaniu:

2 Znakomicie/ W dużym stopniu/ Częściowo/ W minimalnym stopniu opanował/opanowała wymagania ujęte w podstawie programowej języka angielskiego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej II Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. III Sposoby poprawiania ocen: Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny (ustnie lub pisemnie) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. IV Wymagania programowe na poszczególne ocen oraz kryteria oceniania z języka angielskiego: KLASA I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. OCENA CELUJĄCY - opanował w pełni poznane na zajęciach słownictwo: nazwy przyborów szkolnych, kolory, pomieszczenia w domu, nazwy członków rodziny, części ciała, ubrania, zwierzęta, jedzenie, słownictwo związane ze świętami - bezbłędnie wymawia poznane zwroty i wyrażenia - rozumie wszystkie wprowadzone na zajęciach polecenia nauczyciela: Look, Listen, Sing, Repeat, Point, Colour, Draw, Write,Read,Put your (...) on your(..), Put your (...) in your (...), Sit down, Find (...), Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books, Touch (...), Be quiet i prawidłowo na nie reaguje - rozumie sens usłyszanych nagrań i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające - płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki, płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację - rozumie sens usłyszanych nagrań i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające - bezbłędnie odpowiada na pytania : What s your name?, How old are you?, How many...?, What colour is...?, Have you got...?, What is this?, What are these?, Do you like...? What's your favourite...? pełnymi zdaniami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami i samodzielnie zadaje te pytania kolegom w klasie, - bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, - systematycznie odrabia prace domowe i jest zawsze przygotowany do lekcji, OCENA BARDZO DOBRY - opanował poznane na zajęciach słownictwo: nazwy przyborów szkolnych, kolory, pomieszczenia w domu, nazwy członków rodziny, części ciała, ubrania, zwierzęta, jedzenie - popełnia drobne, nieliczne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,

3 - rozumie wprowadzone na zajęciach polecenia nauczyciela: Look, Listen, Sing, Repeat, Point, Colour, Draw, Write, Put your (book) on your (desk), Put your (pen) in your (bag), Sit down, Find ( a pencil), Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books,touch (your nose), Be quiet i prawidłowo na nie reaguje - płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację, - rozumie teksty prostych nagrań i na ogół poprawnie wykonuje zadania sprawdzające - odpowiada na pytania What s your name?, How old are you?, How many...?, What colour is...?, Have you got...?, What is this?, What are these?, Do you like...? What's your favourite food?, Is it...? pełnymi zdaniami lub stałymi zwrotami. - systematycznie odrabia prace domowe - aktywnie uczestniczy w lekcjach OCENA DOBRY - opanował około 80% poznanego słownictwa : nazw przyborów szkolnych, kolorów, pomieszczeń w domu, nazw członków rodziny, części ciała, ubrań, zwierząt, jedzenia - popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń -rozumie wprowadzone na zajęciach polecenia nauczyciela: Look, Listen, Sing,Repeat, Point, Colour, Draw, Write Read,, Put your (...) on your (..), Put your (...) in your (...),Sit down, Find (...), Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books, Touch (...), Be quiet i w większości prawidłowo na nie reaguje - recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki, może mieć jednak niewielkie problemy z wymową i intonacją, - rozumie tekst prostych nagrań i z drobnymi błędami wykonuje zadania sprawdzające - odpowiada na zadane pytania: What s your name?, How old are you?, Howmany...?, What colour is...?, Have you got...?, What is this?, What are these?, Do you like...? What's your favourite food?, Is it...? pojedynczymi wyrazami lub zwrotami - jest aktywny na lekcji, - zdarza mu się nie odrobić pracy domowej. OCENA DOSTATECZNY - opanował około połowę poznanych słów i zwrotów: nazw przyborów szkolnych, kolorów, pomieszczeń w domu, nazw członków rodziny, części ciała, ubrań, zwierząt, jedzenia - popełnia błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń - rozumie i prawidłowo reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela: Look, Listen, Sing, Repeat, Point, Colour, Sit down, Find (...), Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books, Touch (...), Be quiet - z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania : What s your name?, How old are you?, How many...?, What colour is...?, Have you got...?, What is this?, What are these?, Do you like...? What's your favourite food?, Is it...? używając pojedynczych wyrazów - z problemami mówi poznany wierszyk, rymowankę, czy śpiewa poznaną piosenkę, ma spore problemy z poprawną wymową - jest mało aktywny na lekcji, - często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji, OCENA DOPUSZCZAJĄCY - opanował około 30 % poznanych słów i zwrotów : nazw przyborów szkolnych, kolorów, pomieszczeń w domu, nazw członków rodziny, części ciała, ubrań, zwierząt, jedzenia

4 - popełnia błędy w wymowie - ma trudności w zrozumieniu poleceń: Look, Listen, Sing, Repeat, Point, Colour, Sit down, Find (...), Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books, Touch (...), Be quiet często wymaga ich powtórzenia - liczy do 10 - potrafi się przywitać i pożegnać i przedstawić - na zadane pytania What s your name?, How old are you?, How many...?, What colour is...?, Have you got...?,what is this?, What are these?,do you like...? What's your favourite food?, Is it...? odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela pojedynczymi słowami - z problemami mówi poznany wierszyk, rymowankę, czy śpiewa poznaną piosenkę, ma spore problemy z poprawną wymową - bardzo często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji - jest mało aktywny na lekcjach Kl. II OCENA CELUJĄCY - opanował w pełni poznane na zajęciach słownictwo: miejsca w mieście, jedzenie, przybory szkolne, zabawki, meble, czynności, części ciała, słownictwo związane z wyglądem - bezbłędnie wymawia poznane zwroty i wyrażenia - rozumie wszystkie wprowadzone na zajęciach polecenia nauczyciela:look, Listen, Sing, Repeat, Point, Colour, Draw, Write, Put your (...) on your (..), Put your (...) in your (...), Put on (...) Take off, Sit down, Find (...), Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books, Touch (...), Be, Ask, Answer, Cut, Clap your hands, Be quiet i prawidłowo na nie reaguje - zna liczby 1-20, bezbłędnie liczy do 20 - płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki, płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację - rozumie teksty prostych nagrań i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające - bezbłędnie odpowiada na pytania : What's your name? How old are you? How are you?, What are you wearing? What is he/she wearing? Where is...?? Can you...? Do you like...? Have you got...? Has he/she got...? What's your favourite...? What's this?, What are these? What colour is...?what s in your town? How much is...? How much are...? Where is...?,pełnymi zdaniami i samodzielnie zadaje te pytania kolegom w klasie - bezbłędnie przepisuje wyrazy oraz proste zdania z tablicy - bezbłędnie czyta krótkie proste zdania i teksty - czyta proste teksty i poprawnie wykonuje zadania sprawdzające - bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, - systematycznie odrabia prace domowe i jest zawsze przygotowany do lekcji, OCENA BARDZO DOBRY - opanował poznane słownictwo: miejsca w mieście, jedzenie, przybory szkolne, zabawki, meble, czynności, części ciała, słownictwo związane z wyglądem - popełnia drobne, nieliczne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń - zna liczby 1-20, potrafi bezbłędnie policzyć od 1 do rozumie wprowadzone na zajęciach polecenia nauczyciela: Look, Listen, Sing, Repeat, Point, Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books,touch (...), Ask, Answer, Cut, Clap your hands, Be quiet i prawidłowo na nie reaguje - płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację,

5 - rozumie teksty prostych nagrań i na ogół poprawnie odpowiada na pytania sprawdzające - odpowiada na pytania : What's your name? How old are you? How are you?, What are you wearing? What is he/she wearing? Where is...? Can you...? Do you like...? Have you got...? Has he/she got...? What's your favourite...? What's this?, What are these? What colour is...? What s in your town? How much is...? How much are...? Where is...?,pełnymi zdaniami i samodzielnie zadaje te pytania kolegom w klasie i przy niewielkiej pomocy nauczyciela zadaje te pytania kolegom w klasie - czyta bardzo płynnie, popełniając nieliczne, drobne błędy w wymowie, - systematycznie odrabia prace domowe - aktywnie uczestniczy w lekcji OCENA DOBRY - opanował około 80% poznanego słownictwa : miejsca w mieście, jedzenie, przybory szkolne, zabawki, meble, czynności, części ciała, słownictwo związane z wyglądem - popełnia drobne błędy w wymowie poznanych wyrażeń i zwrotów - zna większość liczb 1-20, Z drobnymi błędami przelicza od 1 do 20 - rozumie wprowadzone na zajęciach polecenia nauczyciela: Look, Listen, Sing, Repeat, Point, Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books,touch (...), Ask, Answer, Cut, Clap your hands, Be quiet i w większości prawidłowo na nie reaguje - recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki, może mieć jednak niewielkie problemy z wymową i intonacją, - rozumie tekst prostych nagrań i z drobnymi błędami odpowiada na pytania - odpowiada na zadane pytania: What's your name? How old are you? How are you?, What are you wearing? What is he/she wearing? Where is...? Can you...? Do you like...? Have you got...? Has he/she got...? What's your favourite...? What's this?, What are these? What colour is...? What s in your town? How much is...? How much are...? Where is...? pojedynczymi wyrazami lub zwrotami - czyta proste teksty popełniając nieliczne błędy w wymowie - rozumie ogólny sens przeczytanych krótkich tekstów - popełnia nieliczne błędy przepisując tekst, sporadycznie popełnia błędy pisząc z pamięci, - jest aktywny na lekcji, - zdarza mu się nie odrobić pracy domowej. OCENA DOSTATECZNY - opanował około połowę poznanych słownictwa : miejsca w mieście, jedzenie, przybory szkolne, zabawki, meble, czynności, części ciała, słownictwo związane z wyglądem - zna większość liczebników Z trudnościami przelicza od 1 do 20 - rozumie tylko pojedyncze podstawowe polecenia nauczyciela : Look, Listen, Sing, Read, Colour,, Sit down, Find (...), Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books, Touch (...), Ask, Answer, Clap your hands, Be quiet I na większość z nich prawidłowo reaguje - z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania : What's your name? How old are you? How are you?, What are you wearing? What is he/she wearing? Where is...? Can you...? Do you like...? Have you got...? Has he/she got...? What's your favourite...? What's this?, What are these? What colour is...? What s in your town? How much is...? How much are...? Where is...?,pełnymi zdaniami i samodzielnie zadaje te pytania kolegom w klasie używając pojedynczych wyrazów - z trudnościami mówi poznany wierszyk, rymowankę, czy śpiewa poznaną piosenkę, ma spore problemy z poprawną wymową - popełnia nieliczne błędy przepisując tekst z tablicy

6 - popełnia wiele błędów pisząc z pamięci - czyta niezbyt płynnie, głoskując popełniając wiele błędów w wymowie - rozumie ogólny sens przeczytanych krótkich tekstów - jest mało aktywny na lekcji, - często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji, OCENA DOPUSZCZAJĄCY - opanował około 30 % poznanego słownictwa: miejsca w mieście, jedzenie, przybory szkolne, zabawki, meble, czynności, części ciała, słownictwo związane z wyglądem, popełnia błędy w wymowie - zna niektóre liczebniki 1-20, Z dużymi trudnościami przelicza od 1 do 20 - na zadane pytania:what's your name? How old are you? How are you?, What are you wearing? What is he/she wearing? Where is...? Can you...? Do you like...? Have you got...? Has he/ she got...? What's your favourite...? What's this?, What are these? What colour is...? What s in your town? How much is...? How much are...? Where is...? odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela pojedynczymi słowami - z problemami mówi poznany wierszyk, rymowankę, czy śpiewa poznaną piosenkę, ma spore problemy z poprawną wymową - ma trudności w zrozumieniu poleceń: Look, Listen, Sing, Read, Colour,, Sit down, Find (...), Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books, Touch (...), Ask, Answer, Clap your hands, Be quiet często wymaga ich powtórzenia, - popełnia liczne błędy przy przepisywaniu z tablicy - przy pomocy nauczyciela czyta krótkie zdania i wyrażenia - rozumie pojedyncze wyrazy z czytanych tekstów - bardzo często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji - jest mało aktywny na lekcji Kl. III OCENA CELUJACY - opanował w pełni poznane na zajęciach słownictwo: rodzina, miejsca w mieście, jedzenie, codzienne, czynności, godziny, zwierzęta, czynności w czasie wolnym, - bezbłędnie wymawia poznane zwroty i wyrażenia - zna liczby 1-100, bezbłędnie liczy do zna wszystkie litery alfabetu angielskiego i wszystkie potrafi nazwać nawet wyrywkowo. Potrafi przeliterować proste wyrazy - rozumie wszystkie wprowadzone na zajęciach polecenia nauczyciela : Look, Listen, Sing, Repeat, Point, Colour, Draw, Write, Put your (...) on your (..), your (...), Put on (...) Take off,sit down, Find (...), Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books, Touch (...), Ask, Answer, Cut, Clap your hands, Be quiet i prawidłowo na nie reaguje - płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki, płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację - rozumie teksty prostych nagrań i bezbłędnie wykonuje zadania sprawdzające - bezbłędnie odpowiada na pytania nauczyciela : What's your name? What's his/her name? How old are you? How are you?, What are you wearing? What is he/she wearing? Who's this? Where is...? Can you...? Do you like...? Have you got...? Has he/she got...? What's your favourite...? What's this?, What are these? What colour is...? What are you doing? What is she/he doing? Is it...? Where's...? Is he/she...? What do...eat?

7 What time do you...? What's the time...?does she/he like...? pełnymi zdaniami - samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie, - bezbłędnie przepisuje wyrazy oraz proste zdania z tablicy; - samodzielnie bezbłędnie mówi i pisze proste zdania np. o swojej rodzinie, zwierzęciu, codziennym dniu, - bezbłędnie czyta krótkie proste zdania i teksty, - rozumie czytane teksty i samodzielnie, sprawnie prawidłowo wykonuje zadania sprawdzające - bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, - systematycznie odrabia prace domowe i jest zawsze przygotowany do lekcji, OCENA BARDZO DOBRY - opanował poznane słownictwo: rodzina, miejsca w mieście, jedzenie, codzienne, czynności, godziny, zwierzęta, czynności w czasie wolnym, - zna wszystkie litery alfabetu angielskiego i większość potrafi nazwać, - rozumie wprowadzone na zajęciach polecenia nauczyciela:look, Listen, Sing, Repeat, Point, Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books,touch (...), Ask, Answer, Cut, Clap your hands, Be quiet i prawidłowo na nie reaguje, - płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację, - rozumie teksty prostych nagrań i na ogół poprawnie odpowiada na pytania sprawdzające, - odpowiada na pytania nauczyciela : What's your name? What's his/her name? How oldare you? How are you?, What are you wearing? What is he/she wearing? Who's this? Where is...? Can you...? Do you like...? Have you got...? Has he/she got...? What's your favourite...? What's this?, What are these? What colour is...? What are you doing? What is she/he doing? Is it...? Where's...? Is he/she...? What do...eat? What time do you...? What'as the time...? Does she/he like...? pełnymi zdaniami i przy niewielkiej pomocy nauczycielazadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie, - czyta bardzo płynnie, popełniając nieliczne, drobne błędy w wymowie, - rozumie czytane teksty i prawidłowo wykonuje zadania sprawdzające - bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania z tablicy - samodzielnie pisze proste zdania o swojej rodzinie, zwierzęciu, codziennym dniu - systematycznie odrabia prace domowe - aktywnie uczestniczy w lekcji OCENA DOBRY - opanował około 80% poznanego słownictwa : rodzina, miejsca w mieście, jedzenie, codzienne, czynności, godziny, zwierzęta, czynności w czasie wolnym, - popełnia drobne błędy w wymowie, - zna większość liczb 1-100, Z pewnymi trudnościami przelicza od 1 do zna wszystkie litery alfabetu angielskiego i większość potrafi nazwać, - recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki, może mieć jednak niewielkie problemy z wymową i intonacją, - rozumie wprowadzone na zajęciach polecenia nauczyciela : Look, Listen, Sing, Repeat, Point, Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books,touch (...), Ask, Answer, Cut, Clap your hands, Be quiet i w większości prawidłowo na nie reaguje - rozumie tekst prostych nagrań i z drobnymi błędami wykonuje zadania sprawdzające - odpowiada na zadane pytania : What's your name? What's his/her name? How oldare you? How are you?, What are you wearing? What is he/she wearing? Who's this? Where is...? Can

8 you...? Do you like...? Have you got...? Has he/she got...? What's your favourite...? What's this?, What are these? What colour is...? What are you doing? What is she/he doing? Is it...? Where's...? Is he/she...? What do...eat? What time do you...? What'as the time...? Does she/he like...? pojedynczymi wyrazami lub zwrotami, - czyta proste teksty popełniając nieliczne błędy w wymowie, - rozumie czytane teksty i z nielicznymi błędami wykonuje zadania sprawdzające, - popełnia nieliczne błędy przepisując tekst, - z nielicznymi błędami pisze proste zdania np. dotyczące rodziny, codziennego dnia, zwierzęcia - jest aktywny na lekcji, - zdarza mu się nie odrobić pracy domowej. OCENA DOSTATECZNY - opanował około połowę poznanych słów i zwrotów: rodzina, miejsca w mieście, jedzenie, codzienne, czynności, godziny, zwierzęta, czynności w czasie wolnym, - zna większość liczebników Z pewnymi trudnościami przelicza od 1 do zna prawie wszystkie litery alfabetu angielskiego i większość potrafi nazwać. - rozumie tylko pojedyncze podstawowe polecenia nauczyciela: Look, Listen, Sing, Repeat, Point, Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books,touch (...), Ask, Answer, Cut, Clap your hands, Be quiet - z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania : What's your name? What's his/her name? How oldare you? How are you?, What are you wearing? What is he/she wearing? Who's this? Where is...? Can you...? Do you like...? Have you got...? Has he/she got...? What's your favourite...? What's this?, What are these? What colour is...? What are you doing? What is she/he doing? Is it...? Where's...? Is he/she...? What do...eat? What time do you...? What's the time...? Does she/he like...? pojedynczymi wyrazami lub zwrotami - z problemami mówi poznany wierszyk, rymowankę, czy śpiewa poznaną piosenkę, ma spore problemy z poprawną wymową - popełnia nieliczne błędy przepisując tekst z tablicy - czyta niezbyt płynnie, głoskując popełniając wiele błędów w wymowie - rozumie pojedyncze wyrazy i zwroty oraz nieliczne zdania z czytanych tekstów i przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania sprawdzające - jest mało aktywny na lekcji, - często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji, OCENA DOPUSZCZAJĄCY - opanował około 30 % poznanych słownictwa: rodzina, miejsca w mieście, jedzenie, codzienne, czynności, godziny, zwierzęta, czynności w czasie wolnym, - zna niektóre liczebniki 1-100, Z dużymi trudnościami przelicza od 1 do zna prawie wszystkie litery alfabetu angielskiego, ale tylko niektóre potrafi nazwać - ma trudności w zrozumieniu poleceń: Look, Listen, Sing, Repeat, Point,Colour, Draw, Write, Put your (...) on your (..), your (...), Put on (...) Takeoff,Sit down, Find (...), Stand up, Let s play, Close/Open your eyes, Close/Open your books,touch (...), Ask, Answer, Cut, Clap your hands, Be quiet - na zadane pytania: What's your name? What's his/her name? How oldare you? How are you?, What are you wearing? What is he/she wearing? Who's this? Where is...? Can you...? Do you like...? Have you got...? Has he/she got...? What's your favourite...? What's this?, What are these? What colour is...? What are you doing? What is she/he doing? Is it...? Where's...? Is he/she...? What do...eat? What time do you...? What'as the time...?does she/he like...? odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela pojedynczymi słowami

9 - z problemami mówi poznany wierszyk, rymowankę, czy śpiewa poznaną piosenkę, ma spore problemy z poprawną wymową - popełnia liczne błędy przy przepisywaniu z tablicy i przy pisaniu z pamięci - przy pomocy nauczyciela czyta krótkie zdania i wyrażenia - rozumie pojedyncze wyrazy i zwroty z czytanych tekstów i po pomocy nauczyciela wykonuje zadania sprawdzające, - bardzo często nie odrabia prac domowych i jest nieprzygotowany do lekcji - jest mało aktywny na lekcjach V. Ewaluacja Zasady oceniania podlegają ewaluacji po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym i obejmuje: - zgodność z obowiązującymi przepisami ; - konsultowanie spostrzeżeń w ramach zespołu samokształceniowego nauczycieli języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU Oceniane są następujące umiejętności i elementy wiedzy pod kątem stopnia opanowania ich przez ucznia: Słuchanie uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej Agnieszka Jankowska 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III JĘZYK ANGIELSKI Nauczyciele: Alicja Polkowska Grażyna Adamska Magdalena Kulczewska-Perzan Justyna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu Opracowała: Katarzyna Zawistowska Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słownictwo, Sposób oceniania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP KLASA I W klasach I III szkoły podstawowej ocena roczna jest oceną opisową. W trakcie roku szkolnego w tych klasach obowiązuje cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Uczniowie mają prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze, za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. KLASA I ROK SZKOLNY: 2017 /2018

Kryteria oceniania z języka angielskiego. KLASA I ROK SZKOLNY: 2017 /2018 Prowadzący: Katarzyna Gabrych Kryteria oceniania z języka angielskiego. KLASA I ROK SZKOLNY: 2017 /2018 1. Oceniane formy aktywności: - testy sprawdzające wiedzę po każdym przerobionym rozdziale, poprzedzone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CZYTANIE MÓWIENIE I REAGOWANIE USTNE SŁUCHANIE Kryteria ogólne Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA - zawsze rozumie polecenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III Klasa II Ocena Wyróżniający posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określone w podstawie programowej, bez problemu wykorzystuje wiedzę w praktyce.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) jest opanowanie przez uczniów podstaw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka są oceną opisową. Oceny bieżące są ocenami wyrażonymi w skali od 1 do 6. Uczniowie nagradzani

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Ocenianiaz. języka angielskiego. w klasach I-III. Szkoły Podstawowej im. Henryka. Sienkiewicza w Oblęgorku w roku

Przedmiotowe Zasady Ocenianiaz. języka angielskiego. w klasach I-III. Szkoły Podstawowej im. Henryka. Sienkiewicza w Oblęgorku w roku Przedmiotowe Zasady Ocenianiaz języka angielskiego w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w roku szkolnym 2017/2018 1. Bieżące ocenianie w klasie I w roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Zasady oceniania w klasach 1-3: Oceny oparte są na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, wymagania wynikają z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2) Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 2

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 2 Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Klasa 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciele: Martyna Mrozowska, Aleksandra Klonowska Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.I SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.I SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.I SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu Opracowała: Katarzyna Zawistowska Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. II ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Opracowała: mgr Wioletta Lęga Przedmiotowy system oceniania na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania kl.ii

Kryteria oceniania kl.ii Kryteria oceniania kl.ii Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEOPANOWAŁEŚ Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III zajęciach 1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy (jeśli jest wymagany przez nauczyciela),

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW WYMAGANIA KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Uczeń powinien być zawsze przygotowany do zajęć, posiadać podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Uczeń kończący klasę I: - rozumie proste polecenia i właściwie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju KRYTERIA OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III CELE KSZTALCENIA: Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu sie z osobami, które mówią innym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 Ocena osiągnięć ucznia Na podstawie obserwacji aktywności ucznia i realizacji przez niego zadań ocenia się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III Obowiązkowe podręczniki: Kl. I podręcznik New English Adventure 1 Kl. II podręcznik New English Adventure 2 KL. III podręcznik New English

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W WARSZAWIE 1.Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej Nr 46 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I Nauczyciel: mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 2014/15 Podręcznik: Bugs World 1(autorzy: C.Read, A. Soberon, M. Kondro),

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: III TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW WYMAGANIA KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Uczeń powinien być zawsze przygotowany do zajęć, posiadać podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: New English Adventure 1 Klasa: 1 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch Kryteria oceniania - wymagania szczegółowe zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Co uczniowie powinni mieć na lekcji? podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt 16 kartkowy w linię lub kratkę, teczkę na prace, przybory do pisania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak 1.Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 6 punktów- - oznacza, że uczeń opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III ROK SZKOLNY 2018/2019 Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI 1. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu języka niemieckiego v Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie Ia i Ib w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 15 w Krakowie

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie Ia i Ib w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa nr 15 w Krakowie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie Ia i Ib w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 15 w Krakowie 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 2 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 2 Nr MEN: 680/2/2015 PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Autorka: Mariola Bogucka Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM Funkcje oceny w kształceniu zintegrowanym: - informacyjna ukazująca, co uczeń poznał, opanował, nauczył się, jakie zdobył

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NAUCZYCIEL: Ewa Popiela OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo