ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH"

Transkrypt

1 KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI i ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANU Nazwisko i imię studenta, nr dyplomu... Poznań 2016/2017

2 CELE I ZADANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ORAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH I. Program zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo. Praktyka odbywa się wyznaczonych placówkach ochrony zdrowia. Szczegółowy program zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych zawiera zadania oraz wykaz godzin przewidzianych dla pracy studenta w placówce. II. Cele zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych 1) Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania wszystkich obszarów lecznictwa zamkniętego (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze, pielęgnacyjno opiekuńcze) oraz lecznictwa otwartego (podstawowa opieka zdrowotna). 2) Zapoznanie się z wymaganiami sanitarno epidemiologicznymi będącymi podstawą funkcjonowania każdej placówki świadczącej usługi medyczne. 3) Umiejętność stosowania zasad aseptyki i antyseptyki. 4) Doskonalenie umiejętności praktycznych obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych. 5) Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej. 6) Wzbogacanie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstawowych czynności medycznych. 7) Umiejętność oceny podstawowych funkcji życiowych. 8) Kształtowanie umiejętności i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta w rożnych stanach chorobowych. Nauka oceny wyników opieki pielęgniarskiej. 9) Kształtowanie postawy samodzielnego rozwiązywania problemów. 10) Wdrożenie do samokształcenia. III. Program i zadania zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych: Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z planem 3 letnich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo. IV. Obowiązki studenta na zajęciach praktycznych oraz praktykach zawodowych Student odbywający praktykę zawodową jest zobowiązany do przestrzegania: regulaminu studiów WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu oraz przepisów i zarządzeń placówki. 2

3 V. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studenta jest wypełnienie następujących obowiązków: 1) każdy praktykant, jako student WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, winien godnie reprezentować swoją Uczelnię, 2) po przybyciu na miejsce praktyk student zgłasza się u kierownika (dyrektora) placówki przedkładając pisemne skierowanie i umowę wystawione przez WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, a następnie u opiekuna praktyk, 3) student zapoznaje się z warunkami placówki oraz sporządza z opiekunem plan praktyk, 4) student realizuje w pełni program zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, 5) zawsze jest odpowiednio ubrany do zajęć (biały strój ochronny i białe obuwie stabilne i bezpieczne) wraz z identyfikatorem, nie spóźnia się na zajęcia 6) w czasie odbywania praktyk dostosowuje się do panującego w placówce porządku i trybu pracy oraz do przepisów obowiązujących pracowników danej placówki medycznej. 7) student prowadzi na bieżąco wymaganą dokumentację, a po zakończeniu sporządza sprawozdanie z odbytej praktyki, 8) po zakończeniu praktyk student zdaje kierownikowi praktyk całą swoją dokumentację (zeszyt praktyk, sprawozdanie z praktyki, opinię opiekuna praktyk, inne dokumenty wyznaczone przez kierownika praktyk) w ciągu 2 tygodni. VI. Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest: 1) odbycie praktyki przewidzianej programem studiów w terminie i miejscu wyznaczonym przez WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, 2) pełne wykonanie planu i programu praktyki, 3) wykazanie nienagannej postawy moralnej i wychowawczej oraz podporządkowanie się obowiązującym przepisom i poleceniom przez cały okres trwania praktyk, 4) systematyczne realizowanie wszystkich czynności dydaktycznych i organizacyjnych w miejscu praktyki, 5) prowadzenie na bieżąco całej dokumentacji praktyk według ustalonych wzorów, 6) uzyskanie pozytywnej opinii i oceny wystawionej przez opiekuna studenta oraz kierownika praktyk (za dziennik, sprawozdanie, całość praktyki), 7) terminowe i zgodne z wytycznymi złożenie dokumentacji po zakończeniu praktyk. 3

4 VII. Kryteria oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Skala ocen: 1) Posiada wiedzę teoretyczną obejmującą wykonywane procedury pielęgniarskie. 2) Wymienia cele, zasady, wskazania, przeciwwskazania oraz powikłania wykonywanych procedur pielęgniarskich. 3) Przygotowuje potrzebny sprzęt do wykonywanych procedur pielęgniarskich. 4) Realizuje procedury pielęgniarskie zgodnie z obowiązującymi zasadami. 5) Dba o bezpieczeństwo pacjenta, swoje oraz zespołu terapeutycznego. 6) Dokumentuje wykonane procedury pielęgniarskiej. 7) Jest realizatorem planu opieki pielęgniarskiej. 8) Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. 9) Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 10) Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych. 11) Przestrzega praw pacjenta. 12) Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. 13) Przestrzega tajemnicy zawodowej. 14) Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 15) Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami. 16) Przestrzega regulaminu WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu oraz przepisów i zarządzeń placówki. 17) Przestrzega punktualności i obecności na zajęciach. 18) Dba o stosowny ubiór i estetyczny wygląd. 93% 100% 5,0 (bardzo dobry) 84% 92% - 4,5 (ponad dobry) 76% 83% - 4,0 (dobry) 68% 75% - 3,5 (dość dobry) 60% 67% - 3,0 (dostateczny) poniżej 60% 2,0 (niedostateczny) 4

5 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE ROK I Podstawy pielęgniarstwa 1 2 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI Proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie pielęgniarstwa zgodnie wg: F. Nihtingale D. Orem V. Henderson C. Roy Gromadzi informacje w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta metodą: wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich (temperatura, tętno, oddech, RR, masa ciała, wzrost) pomiarów pośrednich (skale-np. oceny natężenia bólu, wskaźnik BMI, Glasgow) analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych), badania fizykalnego formuje diagnozy pielęgniarskie ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (80 GODZ.) ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia / podpis PRAKTYKI ZAWODOWE (120 GODZ.) ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia / podpis 3 Dokonuje bieżącej oceny stanu zdrowia i skuteczności działań pielęgniarskich Dokonuje końcowej oceny stanu zdrowia i skuteczności działań pielęgniarskich 5

6 4 Pomaga choremu : w jedzeniu w wydalaniu, podaje basen / kaczkę zakłada i zdejmuje osobie dorosłej pampersa, wykonuje toaletę krocza pomaga choremu w poruszaniu się pomaga choremu w przemieszczaniu się transportuje chorego Pomaga choremu w zapewnianiu czystości: wykonuje kąpiel chorego w wannie/ pod prysznicem wykonuje golenie chorego Wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta: przez sondę żołądkową, przez gastrostomię Wykonuje zabiegi doodbytnicze lewatywę, wlewkę, kroplówkę, suchą rurkę do odbytu. Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych: wysokiej, półwysokiej, Trendelenburga, zmienia pozycje układa pacjenta z zastosowaniem udogodnień Wykonuje: gimnastykę oddechową drenaż ułożeniowy inhalację Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu, ćwiczenia czynne i bierne uwzględniając stan chorego, rodzaj zabiegu operacyjnego i czynniki ryzyka 10 Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie 11 Zapewnia choremu warunki do snu/ wypoczynku: zmienia bieliznę osobistą zmienia bieliznę pościelową, wykonuje ścielenie łóżka z chorym zakłada zgłębnik do żołądka odbarcza treść żołądkową 6

7 12 Prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej w tym historię pielęgnowania, kartę obserwacji karę gorączkową książkę raportów kartę profilaktyki i leczenia odleżyn Pomagania pacjentowi w adaptacji do warunków panujących w szpitalu i innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego Bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne Segreguje odpady medyczne Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych 19 Przestrzega praw pacjenta 20 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe 21 Przestrzega tajemnicy zawodowej Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami 7

8 Podstawowa Opieka Zdrowotna 1 2 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI Gromadzi informacje w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta metodą: wywiadu, obserwacji, pomiarów bezpośrednich, pomiarów pośrednich (skale-np. ocena stopnia zagrożenia odleżynami, ocena stopnia wydolności samoobsługowej badania fizykalnego formuje diagnozy pielęgniarskie Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i moczu oraz cholesterolu we krwi, a także inne testy paskowe. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (120 GODZ.) ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia / podpis PRAKTYKI ZAWODOWE (200 GODZ.) ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia / podpis Oznacza glukozę za pomocą glukometru Ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym. Planuje i realizuje opiekę pielęgniarską wspólnie z chorym lub niepełnosprawnym i jego rodziną. 6 Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności działań pielęgniarskich. 7 Przechowuje leki zgodnie ze standardami 8

9 8 Oblicza dawki leków, przygotowuje i podaje choremu leki różnymi drogami zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza: doustnie doodbytniczo wziewnie podskórnie domięśniowo dożylnie śródskórnie na skórę i błony śluzowe 9 Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. 10 Ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny potencjał zdrowotny człowieka z wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, pomiary przyrządowe) Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia. Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich, samokontroli stanu zdrowia i motywuje do zachowań prozdrowotnych. Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: potrafi przeprowadzić testy przesiewowe (słuchu, wzroku, wad postawy, chorób serca, chorób nowotworowych) Ocenia wydolność pielęgnacyjnoopiekuńczą rodziny (deficyt samoopieki i cel pielęgnowania) nad chorym w środowisku Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta 16 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. 17 Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu 9

10 18 Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece 19 Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych 20 Przestrzega praw pacjenta 21 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe 22 Przestrzega tajemnicy zawodowej Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej 25 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami 10

11 Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (80 GODZ) / ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia / podpis PRAKTYKI ZAWODOWE (80 GODZ.) /ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia / podpis 1 2 Dokonuje analizy trudności w komunikacji z pacjentem w podeszłym wieku i określa możliwe sposoby ich przezwyciężania Proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie; F. Nihtingale D. Orem V. Henderson C. Roy 3 Monitoruje stan zdrowia pacjenta przez ocenę podstawowych parametrów życiowych: wykonuje pomiar temperatury, interpretuje, dokumentuje wykonuje pomiar tętna, interpretuje, dokumentuje wykonuje pomiar ciśnienia tętniczego krwi, interpretuje, dokumentuje wykonuje pomiar oddechu, interpretuje, dokumentuje wykonuje pomiar wzrostu, wagi oblicza BMI, interpretuje dokumentuje 4 Pomaga choremu w jedzeniu Pomaga choremu w wydalaniu, podaje basen / kaczkę. Zakłada i zdejmuje osobie dorosłej pampersa, wykonuje toaletę krocza Pomaga choremu w poruszaniu się Pomaga choremu w zapewnianiu czystości- wykonuje kąpiel chorego w wannie/ pod prysznicem Wykonuje toaletę w łóżku Wykonuje golenie chorego 11

12 Pielęgnuje skórę i jej wytwory: wykonuje toaletę ciała u chorego leżącego w łóżku wykonuje mycie głowy w łóżku Pielęgnuje błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów medycznych: wykonuje toaletę jamy ustnej u chorego Wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych: wysokiej, półwysokiej, Trendelenburga, zmienia pozycje układa pacjenta z zastosowaniem udogodnień Wykonuje: gimnastykę oddechową drenaż ułożeniowy inhalację Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu, ćwiczenia czynne i bierne uwzględniając stan chorego, rodzaj zabiegu operacyjnego i czynniki ryzyka Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie 11 Zapewnia choremu warunki do snu/ wypoczynku : zmienia bieliznę osobistą zmienia bieliznę pościelową, wykonuje ścielenie łóżka z chorym 12 Wykonuje płukanie: oka ucha 13 Podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych Podłącza i obsługuje pompę infuzyjną Zakłada cewnik do żył obwodowych Usuwa cewnik z żył obwodowych Pomaga pacjentowi w adaptacji do warunków panujących w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego 12

13 16 Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do zachowań prozdrowotnych 17 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie w oddziale chirurgicznym Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych Przestrzega praw pacjenta Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe Przestrzega tajemnicy zawodowej Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami 13

14 Sprawozdanie studenta z praktyki (Podstawy pielęgniarstwa) Imię i nazwisko studenta... Rok i specjalność studiów... Termin praktyki... Miejsce praktyki (dokładna nazwa i adres placówki) podpis studenta 14

15 Świadectwo odbycia praktyk studenckich - karta informacyjna dla WSPiA (Podstawy pielęgniarstwa) (należy złożyć przy zaliczaniu praktyk u pełnomocnika ds praktyk) (imię i nazwisko studenta) (rok studiów, tryb, specjalność) (nr albumu) Nazwa praktyki: Praktyki w roku akademickim.. odbyłam / em w :.. (nazwa instytucji oraz pieczęć) Czas trwania praktyki:.. Opinia opiekuna praktyk: Ocena studenta z praktyk (wyrażona stopniem):... (podpis i pieczęć opiekuna praktyk) 15

16 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Praktyk Wydziału Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. 2. Zobowiązana/y jestem do archiwizowania materiałów dotyczących praktyk po ich zaliczeniu, do końca trwania studiów i udostępnienia na życzenie Dziekanatu. 3. Na czas praktyk zalecane jest ubezpieczenie OC. 4. Student posiada potwierdzenie odbycia szczepień przeciw WZWB... (podpis studenta) 16

17 Sprawozdanie studenta z praktyki (Podstawowa opieka zdrowotna) Imię i nazwisko studenta... Rok i specjalność studiów... Termin praktyki... Miejsce praktyki (dokładna nazwa i adres placówki) podpis studenta 17

18 Świadectwo odbycia praktyk studenckich - karta informacyjna dla WSPiA (Podstawowa opieka zdrowotna) (należy złożyć przy zaliczaniu praktyk u pełnomocnika ds praktyk) (imię i nazwisko studenta) (rok studiów, tryb, specjalność) (nr albumu) Nazwa praktyki: Praktyki w roku akademickim.. odbyłam / em w :.. (nazwa instytucji oraz pieczęć) Czas trwania praktyki:.. Opinia opiekuna praktyk: Ocena studenta z praktyk (wyrażona stopniem):... (podpis i pieczęć opiekuna praktyk) 18

19 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Praktyk Wydziału Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. 2. Zobowiązana/y jestem do archiwizowania materiałów dotyczących praktyk po ich zaliczeniu, do końca trwania studiów i udostępnienia na życzenie Dziekanatu. 3. Na czas praktyk zalecane jest ubezpieczenie OC. 4. Student posiada potwierdzenie odbycia szczepień przeciw WZWB... (podpis studenta) 19

20 Sprawozdanie studenta z praktyki (Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne) Imię i nazwisko studenta... Rok i specjalność studiów... Termin praktyki... Miejsce praktyki (dokładna nazwa i adres placówki) podpis studenta 20

21 Świadectwo odbycia praktyk studenckich - karta informacyjna dla WSPiA (Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne) (należy złożyć przy zaliczaniu praktyk u pełnomocnika ds praktyk) (imię i nazwisko studenta) (rok studiów, tryb, specjalność) (nr albumu) Nazwa praktyki: Praktyki w roku akademickim.. odbyłam / em w :.. (nazwa instytucji oraz pieczęć) Czas trwania praktyki:.. Opinia opiekuna praktyk: Ocena studenta z praktyk (wyrażona stopniem):... (podpis i pieczęć opiekuna praktyk) 21

22 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Praktyk Wydziału Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. 2. Zobowiązana/y jestem do archiwizowania materiałów dotyczących praktyk po ich zaliczeniu, do końca trwania studiów i udostępnienia na życzenie Dziekanatu. 3. Na czas praktyk zalecane jest ubezpieczenie OC. 4. Student posiada potwierdzenie odbycia szczepień przeciw WZWB... (podpis studenta) 22

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO I ROK ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU Nazwisko i imię studenta, nr albumu.. Poznań. rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DZIENNIK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE nr albumu... Imię i nazwisko studenta... Nabór:

Bardziej szczegółowo

CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DZIENNIK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE nr albumu... Imię i nazwisko studenta... Nabór:

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE Przebieg kształcenia umiejętności praktycznych - II rok Imię i nazwisko studenta... Poziom 1. obserwacja procedur w naturalnych warunkach pracy Poziom 2. wykonanie z pomocą osoby nadzorującej Poziom 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Miejsce zajęć: oddziały dla chorych dorosłych: chorób wewnętrznych, opiekuńczopielęgnacyjny

Miejsce zajęć: oddziały dla chorych dorosłych: chorób wewnętrznych, opiekuńczopielęgnacyjny PRAKTYKA ZAWODOWA Z PODSTAW PIELĘGNIARSTWA Studia stacjonarne Autor programu: mgr piel. Krystyna Buławska Liczba godzin: 120godz; Czas realizacji: 3 tygodni; I rok ; II semestr; wakacyjna Miejsce zajęć:

Bardziej szczegółowo

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO III ROK ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU Nazwisko i imię studenta, nr albumu.. Poznań. rok akademicki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

DZIENNIK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DZIENNIK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE nr albumu...... Nabór: 2017-2020 Przebieg kształcenia umiejętności

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa z Anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia Studia stacjonarne

Praktyka zawodowa z Anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia Studia stacjonarne Praktyka zawodowa z Anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia Studia stacjonarne Autor programu: mgr Maria Półtorak Liczba godzin : 40godz, 1tydzień ; Czas realizacji III. rok ; semestr VI, praktyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA I ROK STUDIA STACJONARNE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA I ROK STUDIA STACJONARNE PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA I ROK STUDIA STACJONARNE Zajęcia Praktyczne 120 godzin Cel ogólny: zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO II ROK ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU Nazwisko i imię studenta, nr albumu.. Poznań. rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI Warszawa 2017 Dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Załącznik nr 5 do Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Nazwa programu kształcenia (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Poziom i forma

Bardziej szczegółowo

C.U42 Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży.

C.U42 Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży. Praktyka zawodowa z Podstawowej Opieki Zdrowotnej Studia stacjonarne Autor programu: mgr Krystyna Buławska Liczba godzin : 200godz: 120 (3 tygodnie) 80 (2 tygodnie) Czas realizacji: I rok (praktyka wakacyjna);

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr pielęgniarstwo praktyczny 1 / 3 / 6 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

Pogadanka Pokaz Wykonanie czynności Pogadanka Pokaz Wykonanie czynności Ćw. IV (gr. 6, gr. 7: r.)

Pogadanka Pokaz Wykonanie czynności Pogadanka Pokaz Wykonanie czynności Ćw. IV (gr. 6, gr. 7: r.) Data realizacji ćwiczeń/numer ćwiczeń Nazwa przedmiotu / status** Podstawy pielęgniarstwa / przedmiot obligatoryjny, kierunkowy Kierunek: pielęgniarstwo / Specjalność: brak Stopień studiów I Rok studiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Pielęgniarstwo praktyczny 1/1 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA . Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PROMOCJA ZDROWIA Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE PRAKTYKA STUDENCKA RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ROK I Rodzaj i czas trwania praktyki zawodowej Miejsce praktyki Cele ogólne kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Praktyka pedagogiczna w gimnazjum jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne. Praktyka odbywa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WWW.UJK.EDU.PL/WNOZ DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA STACJONARNE, PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo praktyczny 1/1. Pielęgniarstwo polskim obligatoryjny Liczba punktów 2-1

Pielęgniarstwo praktyczny 1/1. Pielęgniarstwo polskim obligatoryjny Liczba punktów 2-1 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Pielęgniarstwo praktyczny / Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko studenta... Nr albumu Ratownictwo medyczne... Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA Z NEUROLOGI I PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO Studia stacjonarne

PRAKTYKA ZAWODOWA Z NEUROLOGI I PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO Studia stacjonarne PRAKTYKA ZAWODOWA Z NEUROLOGI I PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO Studia stacjonarne Autor programu: dr n.med. Maria Zięba Liczba godzin : 80godz; 2.tygodnie ; Czas realizacji III rok ;semestr V; praktyka

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr pielęgniarstwo praktyczny 1 / 3 / 6 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w szkole jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Dziennik Ustaw 4 Poz. 1567 ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Załącznik nr 2 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Język migowy Kod przedmiotu: 76 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSP Nazwa modułu Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia Health Promotion. Nazwa przedmiotu (w języku polskim oraz angielskim) Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany

Promocja zdrowia Health Promotion. Nazwa przedmiotu (w języku polskim oraz angielskim) Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany Nazwa pola Nazwa (w języku polskim oraz angielskim) Jednostka oferująca przedmiot Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany Kod Kod ERASMUS Komentarz Promocja zdrowia Health Promotion Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia

Szczegółowe efekty kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji praktyki: od r. do 201. r. Zakładowy opiekun praktyki:. Uczelniany opiekun praktyki:.

Termin realizacji praktyki: od r. do 201. r. Zakładowy opiekun praktyki:. Uczelniany opiekun praktyki:. (nazwa uczelni) (nazwa wydziału, zakładu) Kierunek studiów: Praktykant: Nr albumu.:.. Rok akademicki: 201 /201. Miejsce praktyki (instytucja/firma): Termin realizacji praktyki: od... 201 r. do 201. r.

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z rytmiki 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z rytmiki 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z rytmiki 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Promocja zdrowia i profilaktyka Udział pielęgniarki realizacji profilaktycznych programów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Podstawowa Opieka Zdrowotna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik Nr

Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik Nr Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.05.03.00-00-0030/15) Przewodnik dla opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Oddziału Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Na czym polega kształcenie praktyczne Jakie praktyki zawodowe realizowane są w trakcie kształcenia?

Spis treści 1. Na czym polega kształcenie praktyczne Jakie praktyki zawodowe realizowane są w trakcie kształcenia? Przewodnik dla opiekunów praktyk zawodowych realizowanych na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Kierunek Pielęgniarstwo Łódź 2016 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Dziennik umiejętności zawodowych

Wydział Nauk o Zdrowiu Dziennik umiejętności zawodowych Projekt: Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ Dane identyfikujące zakład Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakladu Nazwa zakładu i jego siedziba, adres telefon, kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-REHAB Wydział Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE Instytut: Kultury Fizycznej i Zdrowia Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe Specjalność: DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Nazwisko i imię studenta... Nr albumu...

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo praktyczny I/II

Pielęgniarstwo praktyczny I/II KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Pielęgniarstwo praktyczny I/II Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE Poznań 2014 1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Poznaniu Pracownia Praktyk Pedagogicznych 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Bardziej szczegółowo

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym Praktyka zawodowa z Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Studia stacjonarne Autor programu: mgr Maria Półtorak Liczba godzin: 160 godz; 4 tygodnie Czas realizacji: II. rok ; IV semestr; praktyka wakacyjna

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa z Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Studia stacjonarne

Praktyka zawodowa z Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Studia stacjonarne Praktyka zawodowa z Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Grażyna Dębska Liczba godzin : 160 godz;4 tygodnie; Czas realizacji II/III rok; IV/VI semestr; praktyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

Podstawy pielęgniarstwa II - opis przedmiotu

Podstawy pielęgniarstwa II - opis przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa II Kod przedmiotu 12.6-WP-PielP-PDST2-W-S14_pNadGen0AR8P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1.

Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Przygotowanie studenta do zajęć. Przedmiot: Podstawy Pielęgniarstwa Ćwiczenia II semestr Ćwiczenie 1. Temat: Podawanie leków miejscowo (skóra, błony śluzowe). Podawanie leków przez przewód pokarmowy. Rozkładnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy pielęgniarstwa

Podstawy pielęgniarstwa Kod modułu C.PP S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) Nazwa modułu I n f o r m a c j e o g ó l n e Podstawy pielęgniarstwa Rodzaj modułu Obowiązkowy 2015/2016/2017 Wydział PUM Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Chorobach Cywilizacyjnych I rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok, semestr (I i II)

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, tel. (41) 345 13 13, 345 69 19 fax (41) 345-78-88, www.wseip.edu.pl e-mail: wseip@wseip.edu.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 GORZÓW WLKP. 2018 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Podstawy pielęgniarstwa Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. 4. Nazwa modułu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. 4. Nazwa modułu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Podstawowa opieka zdrowotna dr Mariola Seń (wykład) mgr Janina

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Instytut Ochrony Zdrowia Specjalnoś ć Nazwa Rodzaj Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo - Podstawowa Opieka Zdrowotna cz. I (pielęgniarstwo w środowisku

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Medyczny Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa. Regulamin

Wydział Medyczny Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa. Regulamin Regulamin odbywania praktyki wakacyjnej dla I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w zakresie OPIEKI NAD CHORYM określony Uchwała Rady Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego z

Bardziej szczegółowo

PAKIET SAMOKSZTAŁCENIOWY Z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO DLA STUDENTÓW II ROKU WNoZ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PAKIET SAMOKSZTAŁCENIOWY Z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO DLA STUDENTÓW II ROKU WNoZ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PAKIET SAMOKSZTAŁCENIOWY Z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO DLA STUDENTÓW II ROKU WNoZ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Samokształcenie jest naturalną potrzebą, głęboko odczuwaną przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Sporcie I rok studiów II rok studiów

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz ). Załącznik nr 1 Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej lekarzem POZ, wybrany

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod POP-POZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Podstawowa opieka zdrowotna (rok

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK SKK Sp. z o.o., 01-601 Warszawa, ul. Karmelicka 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175786.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Podstawy pielęgniarstwa dr Grażyna Dębska (wykład, konwersatorium)

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Specjalność jednolite magisterskie * Poziom studiów. I stopnia X II stopnia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Specjalność jednolite magisterskie * Poziom studiów. I stopnia X II stopnia YL AB U MDUŁ U ( PRZEDMITU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów bowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo pecjalność

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Nazwa modułu Podstawy pielęgniarstwa CPP

Kod modułu Nazwa modułu Podstawy pielęgniarstwa CPP Kod modułu CPP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R ZE D M I O T U ) Nazwa modułu I nf o r ma c j e o g ó l n e Podstawy pielęgniarstwa Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Podstawy pielęgniarstwa

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Podstawy pielęgniarstwa S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu CPP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod DGiPG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W CHEŁMIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W CHEŁMIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Student kierunku pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 TYP SZKOŁY: SZKOŁA POLICEALNA, ZAOCZNA DLA DOROSŁYCH RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania

Bardziej szczegółowo