ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH"

Transkrypt

1 KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO III ROK ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU Nazwisko i imię studenta, nr albumu.. Poznań. rok akademicki 1

2 CELE I ZADANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ORAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH I. Program zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo. Praktyka odbywa się w wyznaczonych placówkach ochrony zdrowia. Szczegółowy program zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych zawiera zadania oraz wykaz godzin przewidzianych dla pracy studenta w placówce. II. Cele zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych 1) Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania wszystkich obszarów lecznictwa zamkniętego (szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjnoopiekuńcze) oraz lecznictwa otwartego (podstawowa opieka zdrowotna), 2) Zapoznanie się z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi będącymi podstawą funkcjonowania każdej placówki świadczącej usługi medyczne, 3) Umiejętność stosowania zasad aseptyki i antyseptyki, 4) Doskonalenie umiejętności praktycznych obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych, 5) Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej, 6) Wzbogacanie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstawowych czynności medycznych, 7) Umiejętność oceny podstawowych funkcji życiowych, 8) Kształtowanie umiejętności i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta w różnych stanach chorobowych. Nauka oceny wyników opieki pielęgniarskiej, 9) Kształtowanie postawy samodzielnego rozwiązywanie problemów, 10) Wdrożenie do samokształcenia. 2

3 III. Program i zadania zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych: Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z planem 3 letnich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo. IV. Obowiązki studenta na zajęciach praktycznych oraz praktykach zawodowych Student odbywający praktykę zawodową jest zobowiązany do przestrzegania: regulaminu studiów WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu oraz przepisów i zarządzeń placówki. V. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych przez studenta jest wypełnienie następujących obowiązków: 1) Każdy praktykant, jako student WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, winien zgodnie reprezentować swoją Uczelnię, 2) Po przybyciu na miejsce praktyk student zgłasza się u kierownika (dyrektora) placówki przekładając pisemne skierowanie i umowę wystawioną przez WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, a następnie u opiekuna praktyk, 3) Student zapoznaje się z warunkami placówki oraz sporządza z opiekunem plan praktyk, 4) Student realizuje w pełni program zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, 5) Zawsze jest odpowiednio ubrany do zajęć (biały strój ochronny i białe obuwie stabilne i bezpieczne) wraz z identyfikatorem, nie spóźnia się na zajęcia, 6) W czasie odbywania praktyk dostosowuje się do panującego w placówce porządku i trybu pracy oraz do przepisów obowiązujących pracowników danej placówki medycznej, 7) Student prowadzi na bieżąco wymaganą dokumentację, a po zakończeniu sporządza sprawozdanie z odbytej praktyki, 8) Po zakończeniu praktyk student zdaje kierownikowi praktyk całą swoją dokumentację (zeszyt praktyk, sprawozdanie z praktyki, opinię opiekuna praktyk, inne dokumenty wyznaczone przez kierownika placówki) w ciągu 2 tygodni. 3

4 VI. Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej: 1) Odbycie praktyki przewidzianej programem studiów w terminie i miejscu wyznaczonym przez WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, 2) Pełne wykonanie planu i programu praktyki, 3) Wykazanie nienagannej postawy moralnej i wychowawczej oraz podporządkowanie się obowiązującym przepisom i poleceniom przez cały okres trwania praktyk, 4) Systematyczne realizowanie wszystkich czynności dydaktycznych i organizacyjnych w miejscu praktyki, 5) Prowadzenie na bieżąco całej dokumentacji praktyk według ustalonych wzorów, 6) Uzyskanie pozytywnej opinii i oceny wystawionej przez opiekuna praktyk oraz kierownika praktyki (za dziennik, sprawozdanie, całość praktyki), 7) Terminowe i zgodne z wytycznymi złożenie dokumentacji po zakończeniu praktyk. VII. Kryteria oceny efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 1) Posiada wiedzę teoretyczną obejmującą wykonane procedury pielęgniarskie, 2) Wymienia cele, zasady, wskazania, przeciwwskazania oraz powikłania wykonywanych procedur pielęgniarskich, 3) Przygotowuje sprzęt potrzebny do wykonywanych procedur pielęgniarskich, 4) Realizuje procedury pielęgniarskie zgodnie zgodnie z obowiązującymi zasadami, 5) Dba o bezpieczeństwo pacjenta, swoje oraz zespołu terapeutycznego, 6) Dokumentuje wykonane procedury pielęgniarskie, 7) Jest realizatorem planu opieki pielęgniarskiej, 8) Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece, 9) Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu, 10) Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywane zadań zawodowych, 11) Przestrzega praw pacjenta, 4

5 Sposób wykonywania czynności 12) Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe, 13) Przestrzega tajemnicy zawodowej, 14) Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej, 15) Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami, 16) Przestrzega regulaminu WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu oraz przepisów i zarządzeń placówki, 17) Przestrzega punktualności oraz obecności na zajęciach, 18) Dba o stosowny ubiór i estetyczny wygląd. VIII. Kryteria oceny umiejętności praktycznych Skala ocen: bdb bardzo dobry db dobry dst dostateczny ndst niedostateczny 0 brak możliwości wykonania procedury Kryteria ogólne Ocena NORMY Zasady Sprawność Skuteczność Samodzielność Komunikowanie się z pacjentem Postawa bdb Przestrzega zasad, Czynności wykonuje Podstępowanie Działania wykonuje Poprawny, samodzielny Potrafi krytycznie właściwa pewnie, uwzględnia całkowicie skuteczny dobór oceniać technika i energii- sytuację samodzielnie treści i analizować kolejność cznie pacjenta, swoje wykony- osiąga cel postępowanie, wania współpracuje czynności z zespołem terapeutyczny m, pełna identyfikacja z rolą zawodową 5

6 db Przestrzega zasad Czynności wykonuje Nie zawsze uwzględnia Wymaga przypomnienia i Wymaga naprowadzenia, Ma trudności w krytycznej po mało sytuacje ukierunkowania ukierunkowania ocenie ukierunk pewnie, po zdrowotną w niektórych w wyborze i analizie owaniu krótkim pacjenta, działaniach treści swojego zastano- osiąga cel po postępowania, wieniu ukierunko- we waniu współpracy z zespołem terapeutycznym oraz identyfikacji z rolą zawodową dst Przestrzega zasad Czynności wykonuje Nie zawsze uwzględnia Wymaga przypomnienia i Wymaga naprowadzenia, Ma trudności w krytycznej po mało sytuacje ukierunkowania ukierunkowania ocenie kilkukro- pewnie, po zdrowotną w wielu w wyborze i analizie tnym dłuższym pacjenta, działaniach treści swojego ukierunk zastano- osiąga cel po postępowania, owaniu wieniu ukierunko- we waniu współpracy z zespołem terapeutycznym oraz identyfikacji z rolą zawodową ndst Nie przestrze Czynności wykonuje Nie pod bierze uwagę Wymaga stałego naprowadzania i Nie potrafi utrzymać Nie potrafi krytycznie ga zasad, niepewnie, indywidualn przypominania kontaktu ocenić chaotycz bardzo ej sytuacji w każdym werbalnego i analizować nie wolno pacjenta, nie działaniu z pacjentem swojego wykonuje osiąga celu postępowania, działania nie współpracuje z zespołem terapeutyczny m, nie identyfikuje 6

7 0 Brak możliwości wykonania procedury się z rolą zawodową IX. Indeks umiejętności pielęgniarskich ma na celu usprawnianie dokumentowania rozwoju nabywanych umiejętności praktycznych Poziom 1. Obserwacja procedur w praktyce Poziom 2. Wykonanie czynności z pomocą osoby nadzorującej Poziom 3. Wykonanie czynności pod kierunkiem osoby nadzorującej Poziom 4. Wykonanie czynności samodzielnie, bezpiecznie, kompetentnie z uzasadnieniem swojego działania, w obecności osoby nadzorującej 7

8 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE ROK III WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI D.U1. D.U2. D.U3. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 4. Motywuje chorego i jego D.U4. opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego 5. D.U5. Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób 6. Diagnozuje stopień ryzyka D.U8. rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji 7. D.U9. Pobiera materiał do badań diagnostycznych 8. Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po D.U10. specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych 9. Doraźnie podaje tlen, D.U11. modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej 10. Przygotowuje chorego do badań D.U12. diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (120 GODZIN) Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia / podpis PRAKTYKI ZAWODOWE (160 GODZIN) Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia / podpis

9 D.U13. D.U19. D.U20. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowo-perystaltycznej Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego 14. D.U21. Pielęgnuje pacjenta z przetoką D.U25. D.U26. D.U27. D.U28. D.U29. D.U32. D.U33. ABCD.K1 Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece 9

10 24. Systematycznie wzbogaca ABCD.K2 wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu 25. wykazuje odpowiedzialność ABCD.K4 moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych 26. ABCD.K5 Przestrzega praw pacjenta ABCD.K6 ABCD.K7 ABCD.K8 ABCD.K10 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe Przestrzega tajemnicy zawodowej Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami. 10

11 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach życia WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 1. Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i D.U1. plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki 2. Rozpoznaje uwarunkowania D.U2. zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia 3. Organizuje izolację chorych D.U6. zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych 4. Diagnozuje stopień ryzyka D.U8. rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji 5. Pobiera materiał do badań D.U9. diagnostycznych 6. Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po D.U10. specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych 8. Doraźnie podaje tlen, D.U11. modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej 9. Dokumentuje sytuację D.U13. zdrowotną pacjenta, jej PRAKTYKI ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ZAWODOWE (40 GODZIN) (40 GODZIN) Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia / podpis Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia / podpis

12 D.U16. D.U17. D.U19. D.U21. D.U25. D.U26. D.U27. D.U28. D.U29. dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia Wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowoperystaltycznej Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe 12

13 D.U30. D.U33. ABCD.K1. ABCD.K2 ABCD.K3 ABCD.K4 Tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych 25. ABCD.K5 Przestrzega praw pacjenta ABCD.K6 ABCD.K7 ABCD.K8 ABCD.K10 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe Przestrzega tajemnicy zawodowej Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami 13

14 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 1. Potrafi zgromadzić podstawową informację diagnostycznopielęgniarską, D.U1. ustala cele i zadania opieki pediatrycznej oraz dokonuje jej ewaluacji 2. Rozpoznaje uwarunkowania D.U2. zachowania zdrowia dzieci opieki w różnym wieku rozwojowym i stanie zdrowia 3. Potrafi prawidłowo przeprowadzić poradnictwo dla D.U3. pacjentów pediatrycznych w zakresie samoopieki dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień 4. Zna i stosuje metody D.U4. motywacyjne dla grup wsparcia społecznego (dzieci i opiekunowie) 5. Potrafi przygotować i D.U5. przeprowadzić profilaktykę z zakresu chorób wieku rozwojowego u dzieci 6. Organizuje izolację chorych D.U6. zakaźnie w jednostkach medycznych i w warunkach domowych 7. Prawidłowo ocenia rozwój D.U7. psychofizyczny dziecka, wykonuje testy przesiewowe, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (160 GODZIN) PRAKTYKI ZAWODOWE (160 GODZIN) Poziom wykonania Poziom wykonania /ocena / data zaliczenia /ocena / data / podpis zaliczenia / podpis

15 wykrywa zaburzenia w rozwoju 8. Samodzielnie (i/lub z pomocą lekarza) pobiera materiał D.U9. biologicznych do badań diagnostycznych 9. Potrafi ocenić stan ogólny pacjenta pediatrycznego w kierunku powikłań po D.U10. specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłaniach pooperacyjnych 10. Samodzielnie doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę D.U11. stałą insuliny szybko i krótko działającej 11. Potrafi prawidłowo ocenić stan ogólny pacjenta na oddziale D.U12. pediatrycznym w wymiarach psychicznym i fizycznym 12. Prowadzi prawidłową dokumentację medyczną na D.U13. podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadu 13. Potrafi rozpoznać stany nagłego D.U16. zagrożenia zdrowia u pacjenta pediatrycznego 14. Prawidłowo instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie D.U18. użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych 15. Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne u dzieci z D.U19. wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowoperystaltycznej 16. Prawidłowo rozpoznaje działania niepożądane oraz powikłania D.U20. wynikające ze zastosowanej farmakoterapii 17. Prowadzi rozmowę terapeutyczną D.U22. z pacjentem pediatrycznym i/lub jego prawnymi opiekunami 18. D.U23. Skutecznie doraźnie tamuje 15

16 D.U24. D.U25. D.U26. D.U27. D.U28. D.U29. D.U32. D.U33. ABCD.K3 krwawienia i krwotoki Prawidłowo prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta pediatrycznego oraz aktywizuje z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta pediatrycznego Jasno i rzeczowo przekazuje informacje medyczne innym członkom zespołu terapeutycznego Asystuje lekarzowi prowadzącemu podczas badań diagnostycznych i leczniczych Prowadzi pełną dokumentację medyczną wymaganą na oddziale pediatrycznym Prawidłowo ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz zastosuje postępowanie przeciwbólowe Dokonuje prawidłowej interpretacji medycznej na potrzeby opieki pielęgniarskiej Samodzielnie przygotowuje i podaje leki różnymi drogami na polecenie lekarza lub samodzielnie w miarę potrzeb Przestrzega w pracy zawodowej norm moralnych i powinności względem pacjenta ABCD.K5 ABCD.K7 ABCD.K8 Przestrzega praw pacjenta pediatrycznego i jego rodziny Potrafi dochować tajemnicy zawodowej dotyczącej jednostek chorobowych i ich leczenia Współdziała prawidłowo w zespołach interdyscyplinarnych 16

17 Sprawozdanie studenta z praktyki (Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne) Imię i nazwisko studenta... Rok i specjalność studiów. Termin praktyki. Miejsce praktyk (dokładna nazwa i adres placówki)... podpis studenta 17

18 Świadectwo odbycia praktyk studenckich karta informacyjna dla WSPiA (Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne) (należy złożyć przy zaliczeniu praktyk u pełnomocnika ds. praktyk). (imię i nazwisko studenta) Nazwa praktyki:. (rok studiów, tryb, specjalność). (nr albumu) Praktyki w roku akademickim odbyłam/em w:. (nazwa instytucji oraz pieczęć) Czas trwania praktyki:.... Opinia opiekuna praktyk:... Ocena studenta z praktyk (wyrażona stopniem):... 18

19 (podpis i pieczęć opiekuna praktyk) 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Praktyk Wydziału Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. 2. Zobowiązana/y jestem do archiwizowania materiałów dotyczących praktyk po ich zaliczeniu, do końca trwania studiów i udostępnienia na życzenie Dziekanatu. 3. Na czas praktyk zalecane jest ubezpieczenie OC. 4. Student posiada potwierdzenie odbycia szczepień przeciw WZWB. (podpis studenta) 19

20 Sprawozdanie studenta z praktyki (Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach życia) Imię i nazwisko studenta... Rok i specjalność studiów. Termin praktyki. Miejsce praktyk (dokładna nazwa i adres placówki)... podpis studenta 20

21 Świadectwo odbycia praktyk studenckich karta informacyjna dla WSPiA (Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach życia) (należy złożyć przy zaliczeniu praktyk u pełnomocnika ds. praktyk). (imię i nazwisko studenta). (rok studiów, tryb, specjalność). (nr albumu) Nazwa praktyki: Praktyki w roku akademickim odbyłam/em w:. (nazwa instytucji oraz pieczęć) Czas trwania praktyki:.... Opinia opiekuna praktyk:... Ocena studenta z praktyk (wyrażona stopniem):... 21

22 (podpis i pieczęć opiekuna praktyk) 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Praktyk Wydziału Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. 2. Zobowiązana/y jestem do archiwizowania materiałów dotyczących praktyk po ich zaliczeniu, do końca trwania studiów i udostępnienia na życzenie Dziekanatu. 3. Na czas praktyk zalecane jest ubezpieczenie OC. 4. Student posiada potwierdzenie odbycia szczepień przeciw WZWB. (podpis studenta) 22

23 Sprawozdanie studenta z praktyki (Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne) Imię i nazwisko studenta... Rok i specjalność studiów. Termin praktyki. Miejsce praktyk (dokładna nazwa i adres placówki)... podpis studenta 23

24 Świadectwo odbycia praktyk studenckich karta informacyjna dla WSPiA (Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne) (należy złożyć przy zaliczeniu praktyk u pełnomocnika ds. praktyk). (imię i nazwisko studenta). (rok studiów, tryb, specjalność). (nr albumu) Nazwa praktyki: Praktyki w roku akademickim odbyłam/em w:. (nazwa instytucji oraz pieczęć) Czas trwania praktyki:.... Opinia opiekuna praktyk:... Ocena studenta z praktyk (wyrażona stopniem):... (podpis i pieczęć opiekuna praktyk) 24

25 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Praktyk Wydziału Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. 2. Zobowiązana/y jestem do archiwizowania materiałów dotyczących praktyk po ich zaliczeniu, do końca trwania studiów i udostępnienia na życzenie Dziekanatu. 3. Na czas praktyk zalecane jest ubezpieczenie OC. 4. Student posiada potwierdzenie odbycia szczepień przeciw WZWB. (podpis studenta) 25

CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DZIENNIK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE nr albumu... Imię i nazwisko studenta... Nabór:

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE Przebieg kształcenia umiejętności praktycznych - II rok Imię i nazwisko studenta... Poziom 1. obserwacja procedur w naturalnych warunkach pracy Poziom 2. wykonanie z pomocą osoby nadzorującej Poziom 3.

Bardziej szczegółowo

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DZIENNIK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE nr albumu... Imię i nazwisko studenta... Nabór:

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa z Anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia Studia stacjonarne

Praktyka zawodowa z Anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia Studia stacjonarne Praktyka zawodowa z Anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia Studia stacjonarne Autor programu: mgr Maria Półtorak Liczba godzin : 40godz, 1tydzień ; Czas realizacji III. rok ; semestr VI, praktyka

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO I ROK ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU Nazwisko i imię studenta, nr albumu.. Poznań. rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

DZIENNIK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DZIENNIK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE nr albumu...... Nabór: 2017-2020 Przebieg kształcenia umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO II ROK ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU Nazwisko i imię studenta, nr albumu.. Poznań. rok akademicki

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSP Nazwa modułu Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma

Bardziej szczegółowo

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO ZESZYT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI i ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANU Nazwisko i imię studenta, nr dyplomu... Poznań 2016/2017 CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa z Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Studia stacjonarne

Praktyka zawodowa z Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Studia stacjonarne Praktyka zawodowa z Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Grażyna Dębska Liczba godzin : 160 godz;4 tygodnie; Czas realizacji II/III rok; IV/VI semestr; praktyka

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod DGiPG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok, semestr (I i II)

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Załącznik nr 5 do Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSN Nazwa modułu Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik Nr

Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik Nr Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.05.03.00-00-0030/15) Przewodnik dla opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Oddziału Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Na czym polega kształcenie praktyczne Jakie praktyki zawodowe realizowane są w trakcie kształcenia?

Spis treści 1. Na czym polega kształcenie praktyczne Jakie praktyki zawodowe realizowane są w trakcie kształcenia? Przewodnik dla opiekunów praktyk zawodowych realizowanych na studiach pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Kierunek Pielęgniarstwo Łódź 2016 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DOP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Opieka paliatywna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym

1. Cel praktyki Doskonalenie umiejętności zawodowych w sprawowaniu opieki nad chorym hospitalizowanym chirurgicznym Praktyka zawodowa z Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Studia stacjonarne Autor programu: mgr Maria Półtorak Liczba godzin: 160 godz; 4 tygodnie Czas realizacji: II. rok ; IV semestr; praktyka wakacyjna

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-REHAB Wydział Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO Pakiet mentora wakacyjnych praktyk zawodowych z zakresu PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO dla II roku studiów I stopnia WNoZ kierunek PIELĘGNIARSTWO Collegium Medicum UMK Organizator: Zakład Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

C.U42 Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży.

C.U42 Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży. Praktyka zawodowa z Podstawowej Opieki Zdrowotnej Studia stacjonarne Autor programu: mgr Krystyna Buławska Liczba godzin : 200godz: 120 (3 tygodnie) 80 (2 tygodnie) Czas realizacji: I rok (praktyka wakacyjna);

Bardziej szczegółowo

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu DGP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria

Bardziej szczegółowo

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu 12.6-WP-PielP-CHIR2-E-S14_pNadGen31IND Wydział

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne Kod podmiotu IPL.1/OS-PGiPPG

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Położnictwo,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Praktyka pedagogiczna w gimnazjum jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne. Praktyka odbywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA Z NEUROLOGI I PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO Studia stacjonarne

PRAKTYKA ZAWODOWA Z NEUROLOGI I PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO Studia stacjonarne PRAKTYKA ZAWODOWA Z NEUROLOGI I PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO Studia stacjonarne Autor programu: dr n.med. Maria Zięba Liczba godzin : 80godz; 2.tygodnie ; Czas realizacji III rok ;semestr V; praktyka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZZAKRESU PIELĘGNIARSTWA W ANESTEZJOLOGII I STANÓW ZAGROŻENIA ŻYCIA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (S1)

ORGANIZACJA I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZZAKRESU PIELĘGNIARSTWA W ANESTEZJOLOGII I STANÓW ZAGROŻENIA ŻYCIA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (S1) ORGANIZACJA I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZZAKRESU PIELĘGNIARSTWA W ANESTEZJOLOGII I STANÓW ZAGROŻENIA ŻYCIA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (S1) p.o. Kierownika Zakładu: dr n.med. Anna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO DZIENNICZEK UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI Warszawa 2017 Dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w szkole jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

PIELĘGNIARSTWA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH Pakiet mentora praktyki zawodowej wakacyjnej z zakresu PIELĘGNIARSTWA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH dla II roku studiów I stopnia WNoZ CM UMK kierunek POŁOŻNICTWO Organizator: Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( P RZEDMIOTU) I nformacje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( P RZEDMIOTU) I nformacje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( P RZEDMIOU) I nformacje ogólne Nazwa modułu: Opieka paliatywna 2019/2020 Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IP.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Specjalność - jednolite magisterskie * Poziom studiów. I stopnia X II stopnia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Specjalność - jednolite magisterskie * Poziom studiów. I stopnia X II stopnia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu: Opieka paliatywna 2019/2020 Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Specjalność

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z rytmiki 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z rytmiki 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych z rytmiki 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia- profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Chorobach Cywilizacyjnych I rok

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-NEUROL Wydział Wydział Lekarski i Nauk

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji praktyki: od r. do 201. r. Zakładowy opiekun praktyki:. Uczelniany opiekun praktyki:.

Termin realizacji praktyki: od r. do 201. r. Zakładowy opiekun praktyki:. Uczelniany opiekun praktyki:. (nazwa uczelni) (nazwa wydziału, zakładu) Kierunek studiów: Praktykant: Nr albumu.:.. Rok akademicki: 201 /201. Miejsce praktyki (instytucja/firma): Termin realizacji praktyki: od... 201 r. do 201. r.

Bardziej szczegółowo

Miejsce zajęć: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowym Targu, ZOZ o Profilu Rehabilitacyjnym w Rabie Wyżnej

Miejsce zajęć: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowym Targu, ZOZ o Profilu Rehabilitacyjnym w Rabie Wyżnej Praktyka zawodowa z Rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych Studia stacjonarne Autor programu: dr Grażyna Dębska Liczba godzin : 80 godz;2 tydzień; Czas realizacji III rok; V semestr; praktyka

Bardziej szczegółowo

PAKIET SAMOKSZTAŁCENIOWY Z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO DLA STUDENTÓW II ROKU WNoZ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PAKIET SAMOKSZTAŁCENIOWY Z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO DLA STUDENTÓW II ROKU WNoZ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PAKIET SAMOKSZTAŁCENIOWY Z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO DLA STUDENTÓW II ROKU WNoZ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO- STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Samokształcenie jest naturalną potrzebą, głęboko odczuwaną przez

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 219-6-13 2:2:18.85255, P-1-18-19 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ratownictwa medycznego Kod przedmiotu P-1-4,6 Status

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna - opis przedmiotu

Opieka paliatywna - opis przedmiotu Opieka paliatywna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-OPAL Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Prof. dr hab. Filip Gołkowski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA I ROK STUDIA STACJONARNE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA I ROK STUDIA STACJONARNE PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA I ROK STUDIA STACJONARNE Zajęcia Praktyczne 120 godzin Cel ogólny: zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Język migowy Kod przedmiotu: 76 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Sporcie I rok studiów II rok studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 10 października 2013r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WWW.UJK.EDU.PL/WNOZ DZIENNICZEK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA STACJONARNE, PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp Element Opis. 1 Nazwa Opieka paliatywna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE Poznań 2014 1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Poznaniu Pracownia Praktyk Pedagogicznych 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na studiach podyplomowych. Nazwa studiów podyplomowych. Interdyscyplinarna Opieka Psychogeriatryczna

SYLABUS na studiach podyplomowych. Nazwa studiów podyplomowych. Interdyscyplinarna Opieka Psychogeriatryczna SYLABUS na studiach podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Interdyscyplinarna Opieka Psychogeriatryczna Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe Nazwa przedmiotu Rodzaj przedmiotu Cel Treści programowe

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE roku II semestru 4 roku akademickiego 201 /201, posiadającej/ego nr albumu:.., Praktyka w poradni lub oddziale chorób układu pokarmowego/chorób metabolicznych - realizowana w: poradnie/oddziały gastrologiczne,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

DZIENNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO DZIENNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK: Dietetyka I stopień kształcenia (nabór 20 / ) PRAKTYKA W SZPITALU DLA OSÓB DOROSŁYCH IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:. MIEJSCE REALIZACJI / PIECZĄTKA Dziennik Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYM ZE SCHORZENIAMI NACZYŃ

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYM ZE SCHORZENIAMI NACZYŃ DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYM ZE SCHORZENIAMI NACZYŃ KIERUNEK STUDIÓW: PIELĘGNIARSTWO FORMA STUDIÓW: STACJONARNA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WYMIAR GODZIN:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK Studia II stopnia Kierunek: Pielęgniarstwo

DZIENNIK PRAKTYK Studia II stopnia Kierunek: Pielęgniarstwo 90-251 Łódź, ul. Jaracza 63 DZIENNIK PRAKTYK Studia II stopnia Kierunek: Pielęgniarstwo. Imię i nazwisko studenta.. Nr albumu Pielęgniarstwo specjalistyczne opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej. Praktyka pedagogiczna specjalizacyjna w szkole podstawowej wymiar - 30 godzin

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej. Praktyka pedagogiczna specjalizacyjna w szkole podstawowej wymiar - 30 godzin Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Praktyka pedagogiczna specjalizacyjna w szkole podstawowej wymiar - 30 godzin ZESZYT PRAKTYK dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 GORZÓW WLKP. 2018 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Praktyka metodyczna z zakresu metod diagnozy i terapii pedagogicznej Imię i nazwisko studenta: Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Nabór 2014

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Załącznik Nr 1 do umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Opieka paliatywna Kod przedmiotu: 26 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IPL.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

pielęgniarstwo praktyczny 2 / 4 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny) Obszar(y) kształcenia

pielęgniarstwo praktyczny 2 / 4 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny) Obszar(y) kształcenia KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr pielęgniarstwo praktyczny 2 / 4 Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII Praktyki kliniczne (475 godzin) Imię i nazwisko:... Tryb studiów: ST NT DZIENNIK PRAKTYK - PRAKTYKI KLINICZNE STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYM Z CUKRZYCĄ

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYM Z CUKRZYCĄ DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYM Z CUKRZYCĄ OBSZAR STUDIÓW: NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU ORAZ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA KIERUNEK STUDIÓW: PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DPGP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA Załącznik Nr 4 do Regulaminu praktyk TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział... Kierunek.. Specjalność.. DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko... Nr albumu.... Rok studiów/ semestr.. podpis Dziekana lub opiekuna praktyk

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Dr J. Zieliński, mgr

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Specjalność jednolite magisterskie * Poziom studiów. I stopnia X II stopnia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Specjalność jednolite magisterskie * Poziom studiów. I stopnia X II stopnia YL AB U MDUŁ U ( PRZEDMITU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów bowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo pecjalność

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo praktyczny I/II

Pielęgniarstwo praktyczny I/II KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Pielęgniarstwo praktyczny I/II Specjalność Przedmiot oferowany w języku: Kurs (obligatoryjny/obieralny)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta... Kierunek PEDAGOGIKA Specjalność PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Nabór 2018-2021 Miejsce realizowania praktyki... Termin praktyki... Opiekun praktyki

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego: mgr. inż. Bernadeta Surosz; tel lub ; adres

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego: mgr. inż. Bernadeta Surosz; tel lub ; adres Cel praktyki Praktyka zawodowa jest pogłębieniem wiedzy zdobytej w ramach programu studiów oraz formą przygotowania zawodowego studentów. Jej celem jest: uświadomienie znaczenia społecznej, zawodowej i

Bardziej szczegółowo