OGŁOSZENIE Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Zgodnie z art. 39 ust. 2 statutu Funduszu PROTECTOR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Funduszu ), niniejszym informuję, iż aktem notarialnym z dnia 28 czerwca 2016 r. sporządzonym przez notariusza Mikołaja Siennickiego prowadzącego Kancelarię Notarialną we Poznaniu (Repertorium A 7312/2016), ( Towarzystwo ) zmieniło statut Funduszu w następujący sposób: 1) w art. 1 w ust. 1 uchyla się dotychczasowe brzmienie definicji Aktywów Funduszu i nadaje jej nową, następującą treść: Aktywa Funduszu oznacza mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne, w tym z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, należności z tytułu nieopłaconej w pełni ceny emisyjnej wyemitowanych i wydanych Uczestnikom Certyfikatów Inwestycyjnych, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. ; 2) w art. 1 w ust. 1 wykreśla się definicję Aktywów Niepublicznych ; 3) w art. 1 w ust. 1 uchyla się dotychczasowe brzmienie definicji Dnia Wyceny i nadaje jej nową, następującą treść: Dzień Wyceny oznacza dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający: a) na Dzień Roboczy, w którym nastąpi otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu; b) na ostatni dzień w każdym kwartale kalendarzowym; c) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji; d) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu; e) na dzień, o którym mowa w Art. 30 ust. 3 Statutu; f) na dzień przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. ; 4) w art. 1 w ust. 1 uchyla się dotychczasowe brzmienie definicji Ustawy i nadaje jej nową, następującą treść: Ustawa oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, Nr 157 ze zm.). ; 5) w art. 2 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść:

2 2. Fundusz zorganizowany jest i działa na zasadach określonych w przepisach Ustawy oraz w niniejszym Statucie. ; 6) w art. 2 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 6 i nadaje mu nową, następującą treść: 6. Fundusz został utworzony na okres 6 lat od dnia pierwszego nabycia aktywów Podstawowego Portfela Inwestycyjnego, przy czym okres działalności Funduszu może być odpowiednio przedłużony lub skrócony przez Towarzystwo za zgodą Zgromadzenia Inwestorów maksymalnie o 3 (słownie: trzy) lata. ; 7) w art. 4 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść: 2. Do reprezentowania Funduszu wobec osób trzecich i składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu Towarzystwa albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. ; 8) w art. 6 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść: 2. Zgromadzenia Inwestorów odbywają się w siedzibie Funduszu, tj. w Gdańsku. Zgromadzenie może odbyć się także w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie, Zielonej Górze, Krakowie, Opolu, Białymstoku, Rzeszowie, Gdyni, Sopocie, Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu oraz w Szczecinie. ; 9) w art. 8 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 i nadaje mu nową, następującą treść: 1. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy: a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych Sprawozdań Finansowych Funduszu; b) wyrażanie zgody na: (i) dokonywanie przez Fundusz wszelkich czynności innych niż czynności dokonywane w ramach bieżącego zarządzania Aktywami Funduszu, wymagane i wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy, przy czym dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, że nie jest czynnością bieżącego zarządzania żadna czynność związana pośrednio lub bezpośrednio z posiadaniem udziałów lub akcji lub papierów wartościowych o charakterze udziałowym w Spółkach Portfelowych oraz wykonywaniem prawa głosu w Spółkach Portfelowych ani też nabyciem jakichkolwiek nowych lokat Funduszu z wyłączeniem jednakże czynności mających za przedmiot depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych; (ii) wykonywanie prawa głosu w imieniu Funduszu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu Spółek Portfelowych we wszystkich sprawach postawionych w porządku obrad takich zgromadzeń; (iii) zbycie lub obciążanie jakichkolwiek Aktywów Funduszu, w tym poszczególnych lokat, a w szczególności udziałów lub akcji lub papierów wartościowych o charakterze udziałowym Spółek Portfelowych oraz dokonywanie jakichkolwiek czynności prowadzącej do zbycia lub obciążenia Aktywów Funduszu, w tym poszczególnych lokat, a w szczególności udziałów lub akcji lub papierów wartościowych o charakterze udziałowym Spółek Portfelowych; (iv) zbywanie lub obciążanie Certyfikatów Inwestycyjnych, z wyłączeniem przypadku gdy wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne są w posiadaniu jedynego Uczestnika Funduszu; (v) zmianę Depozytariusza;

3 (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych, poczynając od emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B; uchwała Zgromadzenia Inwestorów dotycząca emisji nowych Certyfikatów Inwestycyjnych, poczynając od serii B, powinna zawierać zgodę na dokonanie nowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, wraz z określeniem kręgu osób lub podmiotów, do których kierowana będzie propozycja objęcia Certyfikatów nowej emisji oraz zgodę na pokrycie kosztów przeprowadzenia emisji z Aktywów Funduszu. zmiany Statutu, w tym zmianę Statutu o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy; emisję obligacji; zaciąganie oraz udzielanie przez Fundusz kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń, w tym także pożyczek papierów wartościowych; przekształcenie Certyfikatów Inwestycyjnych imiennych na certyfikaty inwestycyjne na okaziciela; wypłatę dochodów Funduszu, zgodnie z zasadami określonymi w Art. 29 Statutu; dokonywanie przez Fundusz wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych; wydłużenie lub skrócenie czasu trwania Funduszu, zgodnie z art. 2 ust. 6 Statutu; (xiv) zawarcie, zmianę lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy dotyczącej Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych; (xv) przejęcie zarządzania Funduszem; (xvi) rozwiązanie Funduszu, z zastrzeżeniem postanowień Art. 38 ust. 1 lit. a) i b) Statutu; (xvii) podjęcie przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w Art. 38 ust. 1 lit. d) Statutu. (xviii) wypłatę przychodów ze zbycia lokat Funduszu, zgodnie z zasadami określonymi w Art. 28 Statutu; (xix) zawarcie umów, których przedmiotem jest zlecenie przez Fundusz usług związanych z przeprowadzeniem wyceny lokaty w przypadku, o którym mowa w Art. 21 ust. 2 Statutu lub na odstąpienie od wykonania tej wyceny, w przypadkach o których mowa w art. 21 ust. 3 i 4 Statutu; (xx) zawarcie umowy o której mowa w Art. 4 ust. 4 Statutu, tj. umowy zlecenia przez Towarzystwo zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią podmiotowi o którym mowa w art. 46 ust. 1 lub ust. 3 Ustawy, wyłącznie jednak w celach wskazanych w powołanym przepisie Ustawy; (xxi) rozwiązanie Funduszu; c) wybór podmiotów, o których mowa w Art. 21 ust. 2 oraz Art. 25 ust. 8 lit. d) oraz ust. 9 lit. d); d) wybór podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdań Finansowych oraz przeglądów Sprawozdań Finansowych, który będzie dokonywać badania i przeglądu Sprawozdania Finansowego Funduszu. ; 10) w art. 8 w ust. 4 uchyla się dotychczasowe brzmienie lit. d i nadaje jej nową, następującą treść: d) termin zapłaty ceny, nie dłuższy jednak niż 3 (słownie: trzy) dni od dnia nabycia Certyfikatów przez Innego Nabywcę, chyba że Uczestnik Zbywający wyznaczył dłuższy termin zapłaty ceny Proponowanemu Uczestnikowi wówczas przyjmuje się termin dłuższy, ;

4 11) w art. 8 ust. 8 nadaje się następującą treść: 8. Jeżeli uchwała Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, poczynając od emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, przewiduje taką możliwość, Certyfikaty mogą być wydawane Uczestnikowi, który nie opłacił całej ceny emisyjnej Certyfikatów w okresie przyjmowania zapisów. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, podejmowana jest jednogłośnie przy obecności Uczestników reprezentujących 100% wyemitowanych Certyfikatów. ; 12) w art. 8 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 13 i nadaje mu nową, następującą treść: 13. Wszystkie decyzje inwestycyjne dotyczące Aktywów Funduszu, z wyłączeniem decyzji inwestycyjnych mających za przedmiot depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, wymagają dla swojej ważności zgody Zgromadzenia Inwestorów. ; 13) w art. 10 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 6 i nadaje mu nową, następującą treść: 6. Zbycie lub obciążenie Certyfikatów Inwestycyjnych uzależnione jest od uzyskania zgody Zgromadzenia Inwestorów i może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Inwestorów podjętej na podstawie Art. 8 ust. 1 lit. b) (iv) Statutu. W przypadku gdy w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia wskazanego w ust. 7 lub 8 poniżej, nie odbędzie się Zgromadzenie Inwestorów w trybie, o którym mowa w art. 7 ust. 6 Statutu, celem podjęcia uchwały na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) (iv) Statutu, Towarzystwo obowiązane jest do zwołania w dniu następującym po upływie tego terminu Zgromadzenia Inwestorów celem podjęcia niniejszej uchwały ogłaszając o tym nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia Inwestorów. ; 14) w art. 11 wykreśla się ust. 5 i ust. 6; 15) w art. 12 wykreśla się ust. 10; 16) w art. 12 w ust. 11 uchyla się dotychczasowe brzmienie lit. c i nadaje jej nową, następującą treść: c) imiennymi lub na okaziciela: akcjami, prawami do akcji w rozumieniu art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, warrantami subskrypcyjnymi, obligacjami, w tym obligacjami zamiennymi, obligacjami z prawem pierwszeństwa, obligacjami przychodowymi, papierami wartościowymi o charakterze udziałowym; ; 17) w art. 12 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 17 i nadaje mu nową, następującą treść: 17. Kwota dokonanej wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu. ; 18) w art. 12 dodaje się ust o następującej treści: 19. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji, poczynając od emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, mogą być wydawane Uczestnikowi, który nie opłacił całej ceny emisyjnej Certyfikatów w okresie przyjmowania zapisów, o ile uchwała Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii przewiduje taką możliwość. 20. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji nie opłacone w całości, będą dokonywane równomiernie na wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne przez Uczestników, którym zostały wydane takie Certyfikaty, w terminach i wysokościach określonych w Statucie odnośnie danej emisji Certyfikatów nie opłaconych w całości.

5 21. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne nie opłacone w całości powinny być dokonane jednorazowo, w kwocie całej pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej, w terminie 6 miesięcy po otrzymaniu przez Uczestnika na adres wskazany w Ewidencji Uczestników, chyba że Uczestnik wskazał inny adres dla doręczeń, od Funduszu, listem poleconym, wezwania do dokonania wpłaty w kwocie całej pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej. Uczestnik jest obowiązany do informowania Funduszu o każdej zmianie adresu do doręczeń. W razie zaniedbania tego obowiązku, wezwanie prawidłowo zaadresowane i nieodebrane przez Uczestnika pozostawia się w Funduszu ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest znany Funduszowi. Termin wskazany w wezwaniu, o którym mowa powyżej, nie może przypadać wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy ani później, niż po upływie 6 lat od daty zakończenia subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, których cena emisyjna nie została w pełni opłacona. 22. Uczestnik, który nie dokonał wpłaty w terminie, nie jest obowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Funduszu. 23. Jeżeli Uczestnik w terminie 6 miesięcy po upływie terminu płatności, nie uiścił zaległej wpłaty, Fundusz umarza Certyfikat Inwestycyjny i zwraca Uczestnikowi różnicę między Wartością Aktywów Netto przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny z dnia umorzenia Certyfikatu a sumą należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni Certyfikatu, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia umorzenia Certyfikatu Inwestycyjnego. Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do Ewidencji Uczestników Funduszu, o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych Certyfikatów. Zawiadomienia Fundusz wysyła listami poleconymi na adresy wskazane w Ewidencji Uczestników. 24. Po upływie terminu płatności Uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z nieopłaconych Certyfikatów Inwestycyjnych, chyba że w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy po upływie terminu płatności, uiścił zaległą wpłatę. ; 19) w art. 13 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 i nadaje mu nową, następującą treść: 1. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych jest dokonywany niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni, po przyjęciu ważnych zapisów na maksymalną liczbę wszystkich oferowanych Certyfikatów danej emisji, w drodze wpisu do Ewidencji Uczestników Funduszu, o której mowa w Art. 18. W przypadku, gdy w chwili zamknięcia zapisów łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, na które złożono ważne zapisy, i które zostały prawidłowo opłacone, będzie większa niż maksymalna liczba Certyfikatów emitowanych w ramach danej emisji, liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przydzielona poszczególnym podmiotom składającym zapisy będzie podlegała proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części Certyfikatów Inwestycyjnych nie będą przydzielane. Jeżeli po dokonaniu przydziału zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną w ramach danej emisji nieprzydzielone Certyfikaty Inwestycyjne, Towarzystwo dokona ich przydziału podmiotom, które złożyły zapisy, proporcjonalnie do wartości złożonych zapisów, z tym, iż łączna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przydzielona danemu podmiotowi nie może być wyższa niż liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, na jaką dany podmiot złożył zapisy. Jeżeli w wyniku zastosowania zasady, o której mowa w zdaniu poprzednim, pozostaną nieprzydzielone Certyfikaty, Towarzystwo nie dokonuje ich przydziału jakiemukolwiek podmiotowi. ; 20) w art. 13 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 3 i nadaje mu nową, następującą treść: 3. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych możliwe jest jedynie po opłaceniu zapisu zgodnie z postanowieniami Art. 12 powyżej. ; 21) w art. 13 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 5 i nadaje mu nową, następującą treść:

6 5. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi w przypadku nieważności zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne lub w przypadku niedojścia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do skutku. ; 22) w art. 13 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 6 i nadaje mu nową, następującą treść: 6. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii A staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku: a) uprawomocnienia się postanowienia o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych; lub b) w przypadku, gdy w terminie 3 (trzech) miesięcy od upływu terminu przyjmowania zapisów, Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. ; 23) w art. 18 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 4 i nadaje mu nową, następującą treść: 4. Towarzystwo dokonuje w Ewidencji Uczestników wpisu obejmującego osobę nabywcy oraz liczbę, rodzaj, serię oraz numery nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od dnia otrzymania oryginału lub kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowy lub innego dokumentu potwierdzającego podstawę prawną przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych. 24) w art. 27 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 3 i nadaje mu nową, następującą treść: 3. Pisemne żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Uczestnik może złożyć w siedzibie Towarzystwa najpóźniej na 2 (dwa) Dni Robocze przed Dniem Wykupu. W żądaniu wykupu Uczestnik wskazuje, liczbę, rodzaj, serię oraz numery Certyfikatów (jeśli nadano), które zamierza umorzyć oraz czy zapłata za wykupione Certyfikaty ma następować w formie, o której mowa w ust. 8 lub w ust. 9 poniżej. ; 25) w art. 29 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść: 2. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, część dochodów Funduszu może być wypłacana Uczestnikom Funduszu. ; 26) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 36 i nadaje mu nową, następującą treść: Art. 36 Koszty i wydatki Funduszu 1. Następujące koszty oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Funduszu pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Funduszu lub zwracane Towarzystwu przez Fundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo): a) wydatki i koszty transakcyjne Funduszu, w tym koszty prowizji maklerskich i bankowych, prowizje i opłaty operacyjne naliczane przez Depozytariusza, banki, domy maklerskie, instytucje depozytowe, koszty prowizji bankowych związanych z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych Funduszu oraz koszty notarialne; b) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne; c) koszty związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek, oraz koszty związane z emisją i obsługą obligacji przez Fundusz, w szczególności koszty prowizji, odsetek i dyskonta; d) ujemne saldo różnic kursowych, powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności i zobowiązań w walutach obcych oraz amortyzację premii;

7 e) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w Art. 37, oraz wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu, o którym mowa w Art. 37A; f) koszty i wydatki związane z badaniem i wyceną oraz usługami doradczymi i pośrednictwa związanymi z nabywaniem i zbywaniem przedmiotów lokat, o których mowa w Art. 21 ust. 1 lit. a), c), d), e), w szczególności koszty i wydatki podmiotu, o którym mowa w Art. 21 ust. 2, oraz z udzielaniem przez Fundusz pożyczek pieniężnych, poręczeń i gwarancji, w szczególności wynagrodzenie podmiotu, o którym mowa w Art. 25 ust. 8 lit. d), oraz wynagrodzenie podmiotu, o którym mowa w Art. 25 ust. 9 lit. d); g) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych o Funduszu (w tym Warunków Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych oraz raportów obligatoryjnych), nie przekraczające w danym roku kalendarzowym (pięćdziesięciu tysięcy) złotych; h) koszty przeprowadzania przez Fundusz wykupu Certyfikatów, nie przekraczające w danym roku kalendarzowym 1% (jednego procenta) średniorocznej wartości Aktywów Funduszu; i) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzeń Inwestorów, nie przekraczające w danym roku kalendarzowym (pięćdziesięciu tysięcy) złotych; j) wynagrodzenia, prowizje, opłaty, koszty i wydatki z tytułu usług doradztwa prawnego (w tym zastępstwa procesowego), podatkowego lub księgowego świadczonych na rzecz Funduszu, w kwocie nie przekraczającej w żadnym przypadku łącznie w skali roku wyższej z kwot - 1% średniorocznej wartości Aktywów Funduszu lub kwoty (dwustu tysięcy) złotych; k) wynagrodzenie i zwrot kosztów rzeczoznawców majątkowych oraz innych podmiotów sporządzających wyceny poszczególnych aktywów Funduszu na jego zlecenie, w związku z Dniem Wyceny o którym mowa w definicji Dnia Wyceny lit. c), d), e) oraz f), do kwoty (dwustu tysięcy) złotych za wycenę danej lokaty, nie więcej jednak niż (dwa miliony) złotych w danym roku kalendarzowym z tytułu wszystkich wycen, w zakresie wszystkich lokat, sporządzonych w danym roku kalendarzowym; l) koszty likwidacji Funduszu nie przekraczające kwoty (stu tysięcy) złotych w całym okresie likwidacji Funduszu; m) łączne koszty każdorazowego zbadania lub przeglądu Dodatkowego Sprawozdania Finansowego, przez niezależny od Funduszu podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie przekraczające kwoty (czterdzieści tysięcy) złotych; n) koszty uczestnictwa przez Fundusz w zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek, których siedziba znajduje się poza granicami Polski, a których akcje lub udziały lub papiery wartościowe o charakterze udziałowym będą stanowić Aktywa Funduszu, w tym w szczególności koszty udzielenia we właściwej formie pełnomocnictw do działania w imieniu Funduszu na takim zgromadzeniu, koszty wynagrodzenia pełnomocnika, koszty tłumaczeń przysięgłych dokumentów niezbędnych do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu, nie przekraczające kwoty (pięć tysięcy) złotych rocznie, o) wynagrodzenie Depozytariusza za weryfikację WAN i WANCI, w związku z Dniem Wyceny innym niż ten, o którym mowa w definicji Dnia Wyceny lit. b), nie przekraczające kwoty (dziesięć tysięcy) złotych rocznie, p) koszty tłumaczeń dokumentów Funduszu na potrzeby Uczestników Funduszu w wysokości nie przekraczającej zł w skali roku. 2. Koszty oraz wydatki Funduszu określone w ust. 1, lit. a) - d) powyżej stanowią koszty oraz wydatki nielimitowane Funduszu i są kalkulowane, naliczane i pokrywane na zasadach oraz w terminach określonych przez umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ich ponoszenia oraz

8 zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy administracji publicznej. 3. Koszty ujęte w ust. 1, lit. f) powyżej będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub zwracane Towarzystwu przez Fundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo) do kwoty stanowiącej 5% (pięć procent) odpowiednio wartości nabycia danej lokaty lub przychodów ze zbycia lokaty, kwoty udzielonej pożyczki pieniężnej, kwoty udzielonego poręczenia lub kwoty udzielonej gwarancji, z którą związane jest poniesienie takich kosztów. 4. Koszty, o których mowa w niniejszym artykule będą kalkulowane, naliczane i pokrywane na zasadach oraz w terminach określonych przez umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ich ponoszenia oraz zgodnie z przepisami prawa oraz decyzjami wydanymi przez właściwe organy administracji publicznej. Koszty, które przekraczają limity określone w ust. 1 są pokrywane przez Towarzystwo. 5. Przez średnioroczną wartość Aktywów Funduszu, o której mowa w ust. 1 powyżej, rozumie się średnią arytmetyczną wartości Aktywów Funduszu z każdego Dnia Wyceny w danym roku kalendarzowym. 6. Następujące koszty oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Funduszu pokrywane są bezpośrednio przez Towarzystwo: a) wynagrodzenie Depozytariusza za prowadzenie rejestru i weryfikację WAN i WANCI w związku z Dniem Wyceny, o którym mowa w definicji Dnia Wyceny lit. b); b) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Zgromadzenie Inwestorów dokona wyboru podmiotu do prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, innego niż podmiot rekomendowany przez Towarzystwo i stawki wynagrodzenia podmiotu wybranego przez Zgromadzenie Inwestorów będą wyższe od stawek wynagrodzenia podmiotu rekomendowanego przez Towarzystwo, nadwyżka wynagrodzenia podmiotu wybranego przez Zgromadzenie Inwestorów ponad wynagrodzenie podmiotu rekomendowanego przez Towarzystwo w kwocie nie wyższej niż zł w skali roku zostanie pokryta przez Fundusz; c) koszty badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Zgromadzenie Inwestorów dokona wyboru podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdań Finansowych oraz przeglądów Sprawozdań Finansowych, który będzie dokonywać badania przeglądu Sprawozdania Finansowego Funduszu, innego niż podmiot rekomendowany przez Towarzystwo i stawki wynagrodzenia podmiotu wybranego przez Zgromadzenie Inwestorów będą wyższe od stawek wynagrodzenia podmiotu rekomendowanego przez Towarzystwo, nadwyżka wynagrodzenia podmiotu wybranego przez Zgromadzenie Inwestorów ponad wynagrodzenie podmiotu rekomendowanego przez Towarzystwo w kwocie nie wyższej niż złotych w odniesieniu do każdego przeglądu lub badania zostanie pokryta przez Fundusz; d) wynagrodzenie i zwrot kosztów rzeczoznawców majątkowych oraz innych podmiotów sporządzających wyceny poszczególnych Aktywów Funduszu na jego zlecenie w związku z Dniem Wyceny, o którym mowa w definicji Dnia Wyceny lit. b), z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Zgromadzenie Inwestorów dokona wyboru rzeczoznawcy majątkowego lub podmiotu sporządzającego wyceny poszczególnych Aktywów Funduszu innego niż rekomendowany przez Towarzystwo i stawki wynagrodzenia rzeczoznawcy lub podmiotu wybranego przez Zgromadzenie Inwestorów będą wyższe od stawek wynagrodzenia odpowiednio rzeczoznawcy lub podmiotu rekomendowanego przez Towarzystwo, nadwyżka wynagrodzenia rzeczoznawcy lub podmiotu wybranego przez Zgromadzenie Inwestorów ponad wynagrodzenie odpowiednio

9 rzeczoznawcy lub podmiotu rekomendowanego przez Towarzystwo w kwocie nie wyższej niż złotych za wycenę danej lokaty oraz złotych w danym roku kalendarzowym z tytułu wszystkich wycen, w zakresie wszystkich lokat, sporządzonych w danym roku kalendarzowym zostanie pokryta przez Fundusz. 7. Wszystkie kwoty wymienione w niniejszym Artykule są kwotami netto i zostaną powiększone o podatek VAT jeżeli będzie należny. ; 27) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 37 i nadaje mu nową, następującą treść: Art. 37 Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem 1. Towarzystwo jest uprawnione do otrzymywania: 1) wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem; 2) wynagrodzenia z tytułu sporządzenia Dodatkowego Sprawozdania Finansowego. 2. Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem naliczane jest od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia likwidacji Funduszu. 3. Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny, według następującego wzoru: WS D ,00zł * gdzie: ( ) LD LDR WS (D) oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny; LD oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie); LDR oznacza liczbę dni w roku, w którym przypada dany Dzień Wyceny; * oznacza znak mnożenia. 4. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczone w pierwszym Dniu Wyceny następującym po przejęciu zarządzania Funduszem przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zostanie jednorazowo podwyższone o kwotę ,00 złotych. 5. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobierane jest ze środków Funduszu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia. 6. Wynagrodzenie z tytułu sporządzenia Dodatkowego Sprawozdania Finansowego naliczane jest w pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po sporządzenia Dodatkowego Sprawozdania Finansowego, w wysokości 6.000,00 złotych. 7. Wynagrodzenie z tytułu sporządzenia Dodatkowego Sprawozdania Finansowego pobierane jest ze środków Funduszu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia. 8. Towarzystwo może postanowić o nienaliczaniu lub niepobieraniu wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1)-2), lub o naliczaniu lub pobieraniu jedynie jego części. 9. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1)-2), nie obejmuje podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. ; 28) po art. 37 dodaje się art. 37A o następującej treści: Artykuł 37A Wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu

10 1. Towarzystwo jest uprawnione do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu, chyba że Komisja wyznaczy na likwidatora Funduszu podmiot inny niż Towarzystwo. 2. Wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu naliczane jest od dnia otwarcia likwidacji Funduszu do dnia ustalenia wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu umorzenia posiadanych Certyfikatów. 3. Wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu naliczane jest w każdym Dniu Wyceny, według następującego wzoru: WL D ,00zł * ( ) gdzie: LD LDR WL (D) oznacza kwotę wynagrodzenia Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu naliczoną w danym Dniu Wyceny; LD oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie); LDR oznacza liczbę dni w roku, w którym przypada dany Dzień Wyceny; * oznacza znak mnożenia. 4. Wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu pobierane jest ze środków Funduszu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia. 5. Towarzystwo może postanowić o nienaliczaniu lub niepobieraniu wynagrodzenia Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu lub o naliczaniu lub pobieraniu jedynie jego części. 6. Wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu nie obejmuje podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. ; 29) w art. 38 dodaje się ust. 11 i 12 o następującej treści: 11. Informacja o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Funduszu zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w gazecie Puls Biznesu, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, oraz przekazana Komisji. W przypadku, gdy publikacja informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w gazecie Puls Biznesu nie będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia wydawania gazety Puls Biznesu, informacja ta zostanie opublikowana w gazecie Dziennik Gazeta Prawna. 12. Ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu będą publikowane przez likwidatora Funduszu w gazecie Puls Biznesu, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku, gdy publikacja ogłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, w gazecie Puls Biznesu nie będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia wydawania gazety Puls Biznesu, ogłoszenia te zostaną opublikowane w gazecie Dziennik Gazeta Prawna. ; 30) w art. 39 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść: 2. Zmiany Statutu i termin ich wejścia w życie, oraz inne informacje, zawiadomienia i ogłoszenia wymagane prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu będą publikowane (udostępniane do publicznej wiadomości) przez Fundusz poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oraz pocztą poleconą

11 lub kurierem każdemu z Uczestników na adresy wskazane w Ewidencji Uczestników oraz poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa ; 31) w art. 39 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 4 i nadaje mu nową, następującą treść: 4. Półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą przesyłane Uczestnikom Funduszu niezwłocznie po ich sporządzeniu.. Powyższa zmiana statutu Funduszu nie wymagała uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U r. poz. 157 j.t.) wchodzi ona w życie w dniu r.

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REZYDENT Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 1 statutu funduszu DMPM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ), FinCrea

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 statutu funduszu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ), FinCrea Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21 marca 2014 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23 grudnia 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 07 marca 2019 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28 kwietnia 2016 roku 1 W Statucie Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz)

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME DEPOZYTOWY FIZ

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME DEPOZYTOWY FIZ Warszawa, dnia 18 września 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME DEPOZYTOWY FIZ Niniejszym MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie statutu IB 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 09.02.2018 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ETERNITY CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Eternity

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz), działając na podstawie Decyzji Komisji

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A. Ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2015 r. o zmianie statutu IB 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S. Ogłoszenie z dnia 30 września 2015 r. o zmianie statutu IB 10 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU KFC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu PKO Rynku Nieruchomości funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu PKO Rynku Nieruchomości funduszu inwestycyjnego zamkniętego Warszawa, dnia 20 listopada 2008 roku Ogłoszenie o zmianie statutu PKO Rynku Nieruchomości funduszu inwestycyjnego zamkniętego Działając na podstawie art. 52 ust. 3 statutu PKO Rynku Nieruchomości - funduszu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W związku z wykreśleniem z rejestru funduszy inwestycyjnych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2018 r. o zmianie statutu Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Atlas Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: JEREMIE Seed Capital

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1 AKT ZMIANY STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH 1. Pani Renata Kula i Ewa Dubicka w imieniu reprezentowanego Towarzystwa oświadczają, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W związku z wykreśleniem z rejestru funduszy inwestycyjnych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD oraz ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR i wpisaniem do rejestru zmian statutu

Bardziej szczegółowo

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów

10. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r. OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU ATLAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 5 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty. informuje o następujących zmianach w treści statutu:

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty. informuje o następujących zmianach w treści statutu: Warszawa, dnia 1 maja 2013 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 6/2013) I. PKO AKCJI - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w artykule 4 ust.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 14 CZERWCA 2010 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 14 CZERWCA 2010 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 14 CZERWCA 2010 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 3 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r.

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. 1 W Statucie Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

1) w art. 2 statutu tego funduszu pkt 24) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1) w art. 2 statutu tego funduszu pkt 24) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Stawający, oboje działający w imieniu spółki GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczają, że reprezentowana przez nich spółka dokonuje zmiany statutu funduszu

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje: Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ROBYG S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 1 marca 2016 r. Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje

Bardziej szczegółowo