7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Transkrypt

1 7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Odbywa się w oparciu o podstawę programową. Nie przewiduje się pisania ze słuchu, a pisanie samodzielne odbywa się na podstawie wzorca. Ocena jest oparta o kryteria przewidziane przez autorów wydawnictwa Oxford do obowiązującej w naszej szkole podręcznika. ZASADY OGÓLNE: Ocenianie dokonywane jest w ciągu całego roku. Oceny otrzymywane przez ucznia są jawne i uzasadniane w razie potrzeby. Podstawą oceniania jest systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji jest zobowiązany do przygotowania się do zajęć we własnym zakresie. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW a) Ocenianiu bieżącemu podlegają: Praca na lekcji Zadania domowe Uzupełnianie zeszytu ćwiczeń Prowadzenie zeszytu przedmiotowego Aktywność na zajęciach SYSTEM OCENIANIA PRACY NA LEKCJI Jest analogiczny jak dla pozostałych edukacji. WYMAGANIA: 6 - wspaniale - otrzymuje uczeń, który: -opanował doskonale zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -posługuje się ponadprogramowym zasobem słownictwa -aktywnie bierze udział w lekcji oraz chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe -jest pracowity i obowiązkowy 5 - bardzo dobrze - otrzymuje uczeń, który: -opanował w stopniu znakomitym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -posługuje się słownictwem przewidzianym w programie nauczania języka angielskiego -chętnie bierze udział w lekcji -jest pracowity i obowiązkowy 4 - dobrze- otrzymuje uczeń, który:

2 -opanował w stopniu prawidłowym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -posługuje się wystarczającym zasobem słownictwa -często bierze udział w lekcji -jest obowiązkowy 3 - wystarczająco otrzymuje uczeń, który: -opanował w stopniu podstawowym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -ma ograniczony zasób słownictwa -minimalnie bierze udział w lekcji -stara się być przygotowany do zajęć lekcyjnych 2 - słabo otrzymuje uczeń, który: -opanował minimalny zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania -przyswojenie słownictwa przewidzianego programem nauczania sprawia mu trudności -nie bierze udziału w lekcji -nie jest przygotowany do zajęć lekcyjnych 1 - poniżej wymagań otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań przewidzianych podstawą programową. Z języka angielskiego nauczyciel w klasach 1-3 stosuje zarówno w dzienniku papierowym jak i elektronicznym zapis cyfrowy: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest to zapis stosowany przez nauczyciela dla własnej orientacji, pozwalający ocenić postępy uczniów i ułatwić wystawienie krótkiej oceny opisowej na koniec semestrów. - 6 wspaniale - 5 bardzo dobrze - 4 dobrze - 3 wystarczająco - 2 słabo - 1 poniżej wymagań Do oceny w klasach pierwszych zalicza się wszelkie pochwały na forum klasy, słowne, pisemne, znaczki symbole, zapis numeryczny. Nauczyciel bierze pod uwagę aktywność dziecka na lekcjach, przygotowanie do lekcji, odrabianie zadań, systematyczną i solidną pracę. Ponadto w klasie pierwszej dzieci otrzymują symboliczne znaczki i stempelki motywujące do dalszej nauki i wykonywania zadań. Zawierają ocenę wspierającą z języka angielskiego: - Very good bardzo dobrze - Good dobrze - Super

3 - Try again spróbuj znowu - Good job dobra robota - Well done dobrze zrobione - Excellent doskonale Itp. W klasach drugich oceniając uczniów nauczyciel bierze pod uwagę: aktywność uczniów na lekcji, odpowiedzi ustne, czytanie i rozumienie historyjek, pisemne odrabianie zadań domowych, prowadzenie zeszytu i ćwiczeń. Ponadto, ocenia się również prace pisemne, zawarte w zeszycie ćwiczeń jako podsumowanie każdego rozdziału, z materiałów do kopiowania wydawnictwa Oxford do stosowanego podręcznika lub z materiałów własnych nauczyciela. Uczeń wykonuje prace te w czasie lekcji, korzystając ze wzoru z książki lub słownika. W klasach trzecich oceniając uczniów uwzględnia się odpowiednie umiejętności językowe zgodne z podstawą programową; reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie wypowiedzi ze słuchu, rozumienie sensu krótkich opowiadań i dialogów w historyjkach obrazkowych, czytanie ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytowanie wierszy, rymowanek i śpiewanie piosenek, nazywanie obiektów z otoczenia. Ponadto, ocenia się również prace pisemne, zawarte w zeszycie ćwiczeń jako podsumowanie każdego rozdziału, z materiałów do kopiowania wydawnictwa Oxford do stosowanego podręcznika lub z materiałów własnych nauczyciela. Uczeń wykonuje prace te w czasie lekcji, korzystając ze wzoru z książki lub słownika. Zapis cyfrowy ułatwia nauczycielowi sformułowanie krótkiej oceny opisowej, która po pierwszym semestrze brzmi:..opanował/opanowała rozumienie poleceń i słownictwo objęte programem języka angielskiego. Ocena opisowa umieszczona na świadectwie w klasach 1-3 ma brzmienie: Podstawy języka angielskiego opanował/opanowała w stopniu słabym, wystarczającym, dobrym, bardzo dobrym, doskonałym. W szczególnych wypadkach dopuszcza się ocenę: uczeń nie opanował, jeżeli punktacja wskazuje na osiągnięcia poniżej wymagań. Szczegółowe wymagania określa podstawa programowa oraz wytyczne autorów podręczników wydawnictwa Oxford University Press. Klasa 1 KRYTERIA OCENY

4 1. Rozumienie i reagowanie na proste polecenia: 6- wspaniale rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi wydawać kolegom polecenia w języku angielskim. 5- bardzo dobrze rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, prawidłowo na nie reaguje 4 dobrze rozumie większość poleceń używanych w klasie, na większość z nich reaguje poprawnie 3 wystarczająco rozumie niektóre polecenia używane w klasie i stara się na nie reagować 2 słabo stara się reagować na polecenia, choć często ma z tym problemy 1 poniżej wymagań nie rozumie stosowanych poleceń i nie wykonuje ich 2. Znajomość słownictwa (nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu) wynikająca ze stosowanego podręcznika: 6- wspaniale zna w mowie i bezbłędnie wymawia wszystkie poznane na lekcjach słówka, w sposób zarówno bierny jak i czynny 5- bardzo dobrze zna w mowie wszystkie poznane na lekcjach słówka i prawie wszystkie stosuje 4 dobrze zna większość poznanych na lekcjach słówek, a wymawiając je zdarza mu się popełniać nieliczne błędy 3 wystarczająco zna częściowo poznane na lekcjach słówka, lecz popełnia błędy w wymowie 2 słabo zna tylko niektóre poznane słówka, a wymawiając je często popełnia błędy 1 poniżej wymagań nie zna podstawowych słówek poznanych na lekcjach, nie potrafi powtórzyć usłyszanego słowa za wzorem 3. Recytowanie wierszyków, rymowanek i śpiewanie piosenek: 6- wspaniale bezbłędnie recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki 5 bardzo dobrze recytuje/śpiewa z pamięci/ z nagraniem wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki, nie popełniając przy tym istotnych błędów 4 dobrze recytuje/ śpiewa z nagraniem większość wierszyków, rymowanek i piosenek, popełniając przy tym nieliczne błędy 3 wystarczająco recytuje/śpiewa z nagraniem niektóre wierszyki, rymowanki i piosenki, popełniając błędy 2 słabo recytuje/śpiewa z nagraniem wybrane, nieliczne wierszyki, rymowanki i piosenki lub ich fragmenty, popełniając błędy 1 poniżej wymagań nie zna żadnych poznanych na lekcjach wierszyków, rymowanek ani piosenek

5 4. Rozumienie ze słuchu sensu podręcznikowych historyjek obrazkowych i komiksów: 6 wspaniale rozumie ze szczegółami wszystkie poznane na lekcjach historyjki i śledzi ich tekst z nagraniem 5 bardzo dobrze rozumie sens wszystkich poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami i nadąża za nagranym tekstem 4 dobrze rozumie ogólny sens większości poznanych na lekcjach historyjek, wspomaganych obrazkami, gestami i przedmiotami 3 wystarczająco rozumie ogólny sens niektórych poznanych na lekcjach historyjek, wspieranych obrazkami, gestami i przedmiotami 2 - słabo stara się zrozumieć ogólny sens poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami i dodatkowym komentarzem w języku polskim 1 poniżej wymagań nie rozumie ogólnego sensu żadnych poznanych na lekcjach historyjek 5. Aktywność na lekcjach : 6 wspaniale Uczeń bardzo angażuje się w lekcje, bardzo często zgłasza się do odpowiedzi, chętnie bierze udział w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach, bardzo chętnie współpracuje z kolegami i dzieli się z nimi swoimi umiejętnościami, często wykazuje się na lekcjach inicjatywą i pomysłowością 5- bardzo dobrze Uczeń angażuje się w lekcje, często zgłasza się do odpowiedzi, chętnie bierze udział w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach, zazwyczaj wykazuje się na lekcjach inicjatywą i pomysłowością 4 dobrze Uczeń stara się angażować w lekcje i zgłaszać się do odpowiedzi, chętnie bierze udział w proponowanych przez nauczyciela czynnościach, czasami wykazuje się na lekcjach inicjatywą i pomysłowością 3 wystarczająco Uczeń sporadycznie angażuje się w lekcje, czasami zgłasza się do odpowiedzi, miewa opory przed udziałem w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach, ale stara się je wykonywać 2 słabo Uczeń raczej nie angażuje się w lekcje, zazwyczaj nie zgłasza się do odpowiedzi, miewa opory przed udziałem w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach więc zdarza mu się ich nie wykonywać 1 poniżej wymagań Uczeń nie angażuje się w lekcje, zazwyczaj nie zgłasza się do odpowiedzi, unika udziału w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach Zauważoną aktywność poszczególnych uczniów na lekcjach nauczyciel ma prawo odnotowywać w dzienniku w odpowiedniej rubryce symbolem plus. 6. Przygotowanie do lekcji:

6 Ocenie podlega również stałe, systematyczne przygotowanie ucznia do lekcji zgodnie z planem lekcji, wykonywanie zaleconych zadań domowych oraz systematyczna i solidna praca. Należy pamiętać, że niezależnie od zdolności językowych ocenie podlega również wkład, wysiłek i własna solidna praca zgodnie z poleceniami nauczyciela. W przypadku odnotowywania nieprzygotowania do lekcji (brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu lekcyjnego), braków zadań, nauczyciel ma prawo stawiać w rubrykach dziennika minus. KLASA 2 KRYTERIA OCENY 1. Rozumienie, mówienie i reagowanie na polecenia nauczyciela: 6- wspaniale rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi wydawać kolegom polecenia w języku angielskim oraz prawidłowo komunikuje się z otoczeniem używając poznanych na lekcjach zwrotów i poleceń 5- bardzo dobrze rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, prawidłowo je wypowiada i powtarza, adekwatnie do sytuacji. 4 dobrze rozumie większość poleceń używanych w klasie i większość z nich wypowiada i powtarza, stara się reagować na nie poprawnie 3 wystarczająco rozumie niektóre polecenia używane w klasie i stara się na nie adekwatnie reagować i odpowiadać 2 słabo stara się reagować na polecenia, choć często ma problemy z wypowiadaniem poleceń i zwrotów 1 poniżej wymagań nie rozumie stosowanych poleceń i zwrotów, nie wykonuje ich i ma problemy z powtórzeniem ich na głos 2. Znajomość słownictwa (nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu) wynikająca ze stosowanego podręcznika: 6- wspaniale zna w mowie i bezbłędnie wymawia wszystkie poznane na lekcjach słówka, w sposób zarówno bierny jak i czynny, odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące bieżącego materiału z każdego rozdziału, zna czynnie i biernie słownictwo przewidziane stosowanym podręcznikiem 5- bardzo dobrze zna w mowie wszystkie poznane na lekcjach słówka i prawie wszystkie stosuje 4 dobrze zna większość poznanych na lekcjach słówek, a wymawiając je zdarza mu się popełniać nieliczne błędy 3 wystarczająco zna częściowo poznane na lekcjach słówka, lecz popełnia błędy w wymowie 2 słabo zna tylko niektóre poznane słówka, a wymawiając je często popełnia błędy

7 1 poniżej wymagań nie zna podstawowych słówek poznanych na lekcjach, nie potrafi powtórzyć usłyszanego słowa za wzorem 3. Recytowanie wierszyków, rymowanek i śpiewanie piosenek: 6- wspaniale bezbłędnie recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki zarówno samodzielnie jak i z nagraniem oraz z tekstem, zachowując prawidłową wymowę 5 bardzo dobrze recytuje/śpiewa z nagraniem/tekstem wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki, nie popełniając przy tym istotnych błędów 4 dobrze recytuje/ śpiewa z nagraniem/tekstem większość wierszyków, rymowanek i piosenek, popełniając przy tym nieliczne błędy 3 wystarczająco stara się recytować i śpiewać z nagraniem niektóre wierszyki, rymowanki i piosenki, popełniając błędy 2 słabo stara się recytować/śpiewać z pamięci/tekstem wybrane, nieliczne wierszyki, rymowanki i piosenki lub ich fragmenty, popełniając błędy 1 poniżej wymagań nie zna żadnych poznanych na lekcjach wierszyków, rymowanek ani piosenek 4. Rozumienie ze słuchu sensu podręcznikowych historyjek obrazkowych i komiksów: 6 wspaniale rozumie ze szczegółami wszystkie poznane na lekcjach historyjki i śledzi ich tekst z nagraniem, wskazuje bezbłędnie właściwe elementy obrazków, historyjek, podczas słuchania nagrań, rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, nie popełniając błędów. 5 bardzo dobrze rozumie sens wszystkich poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami i nadąża za nagranym tekstem, wskazuje odpowiedni obrazek historyjki komiksowej podczas słuchanych nagrań 4 dobrze rozumie ogólny sens większości poznanych na lekcjach historyjek, wspomaganych obrazkami, gestami i przedmiotami, wskazuje większość obrazków i elementów historyjki podczas słuchanych nagrań 3 wystarczająco rozumie ogólny sens niektórych poznanych na lekcjach historyjek, wspieranych obrazkami, gestami i przedmiotami, wskazuje najważniejsze obrazki i elementy historyjki podczas słuchanych nagrań 2 - słabo stara się zrozumieć ogólny sens poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami i dodatkowym komentarzem w języku polskim, w większości błędnie wskazuje elementy i obrazki historyjki podczas słuchanych nagrań 1 poniżej wymagań nie rozumie ogólnego sensu większości lub żadnych poznanych na lekcjach historyjek, błędnie wskazuje obrazki z historyjek podczas słuchanych nagrań

8 5. Aktywność na lekcjach : 6 wspaniale Uczeń bardzo angażuje się w lekcje, bardzo często zgłasza się do odpowiedzi, chętnie bierze udział w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach, bardzo chętnie współpracuje z kolegami i dzieli się z nimi swoimi umiejętnościami, często wykazuje się na lekcjach inicjatywą i pomysłowością 5- bardzo dobrze Uczeń angażuje się w lekcje, często zgłasza się do odpowiedzi, chętnie bierze udział w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach, zazwyczaj wykazuje się na lekcjach inicjatywą i pomysłowością 4 dobrze Uczeń stara się angażować w lekcje i zgłaszać się do odpowiedzi, chętnie bierze udział w proponowanych przez nauczyciela czynnościach, czasami wykazuje się na lekcjach inicjatywą i pomysłowością 3 wystarczająco Uczeń sporadycznie angażuje się w lekcje, czasami zgłasza się do odpowiedzi, miewa opory przed udziałem w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach, ale stara się je wykonywać 2 słabo Uczeń raczej nie angażuje się w lekcje, zazwyczaj nie zgłasza się do odpowiedzi, miewa opory przed udziałem w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach więc zdarza mu się ich nie wykonywać 1 poniżej wymagań Uczeń nie angażuje się w lekcje, zazwyczaj nie zgłasza się do odpowiedzi, unika udziału w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach Zauważoną aktywność poszczególnych uczniów na lekcjach nauczyciel ma prawo odnotowywać w dzienniku w odpowiedniej rubryce symbolem plus. 6. Przygotowanie do lekcji: Ocenie podlega również stałe, systematyczne przygotowanie ucznia do lekcji zgodnie z planem lekcji, wykonywanie zaleconych zadań domowych oraz systematyczna i solidna praca. Należy pamiętać, że niezależnie od zdolności językowych ocenie podlega również wkład, wysiłek i własna solidna praca zgodnie z poleceniami nauczyciela. W przypadku odnotowywania nieprzygotowania do lekcji (brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu lekcyjnego), braków zadań, nauczyciel ma prawo stawiać w rubrykach dziennika minus. KRYTERIA KLASA III: 1. Rozumienie, mówienie i reagowanie na polecenia nauczyciela: 6- wspaniale rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi wydawać kolegom polecenia w języku angielskim

9 oraz prawidłowo komunikuje się z otoczeniem używając poznanych na lekcjach zwrotów i poleceń 5- bardzo dobrze rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, prawidłowo je wypowiada i powtarza, adekwatnie do sytuacji. 4 dobrze rozumie większość poleceń używanych w klasie, większość z nich wypowiada i powtarza, stara się reagować na nie poprawnie 3 wystarczająco rozumie niektóre polecenia używane w klasie i stara się na nie adekwatnie reagować i odpowiadać 2 słabo stara się reagować na polecenia, choć często ma problemy z wypowiadaniem poleceń i zwrotów 1 poniżej wymagań nie rozumie stosowanych poleceń i zwrotów, nie wykonuje ich i ma problemy z powtórzeniem ich na głos 2. Znajomość słownictwa oraz podstaw gramatyki (nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu) wynikająca ze stosowanego podręcznika: 6- wspaniale zna w mowie i bezbłędnie wymawia wszystkie poznane na lekcjach słówka, w sposób zarówno bierny jak i czynny, odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące bieżącego materiału z każdego rozdziału, zna czynnie i biernie słownictwo i podstawowe struktury gramatyczne z poszczególnych rozdziałów przewidziane stosowanym podręcznikiem. 5- bardzo dobrze zna w mowie wszystkie poznane na lekcjach słówka i prawie wszystkie stosuje, zgodnie z poznanymi strukturami gramatycznymi wprowadzonymi w poszczególnych rozdziałach. 4 dobrze zna większość poznanych na lekcjach słówek, a wymawiając je zdarza mu się popełniać nieliczne błędy, stosuje podstawowe struktury gramatyczne z pomocą nauczyciela 3 wystarczająco zna częściowo poznane na lekcjach słówka, lecz popełnia błędy w wymowie. Rozumie podstawowe struktury gramatyczne, ale ma problemy z ich stosowaniem, mimo pomocy nauczyciela. 2 słabo zna tylko niektóre poznane słówka, a wymawiając je często popełnia błędy, ma problemy ze zrozumieniem i stosowaniem podstawowych struktur gramatycznych, mimo pomocy nauczyciela. 1 poniżej wymagań nie zna podstawowych słówek poznanych na lekcjach, nie potrafi powtórzyć usłyszanego słowa za wzorem. Nie rozumie podstawowych struktur gramatycznych, nie potrafi ich zastosować, imo pomocy nauczyciela. 3. Recytowanie wierszyków, rymowanek i śpiewanie piosenek: 6- wspaniale bezbłędnie recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki zarówno samodzielnie jak i z nagraniem oraz z tekstem, zachowując prawidłową wymowę

10 5 bardzo dobrze recytuje/śpiewa z nagraniem/tekstem wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki, nie popełniając przy tym istotnych błędów 4 dobrze recytuje/ śpiewa z nagraniem/tekstem większość wierszyków, rymowanek i piosenek, popełniając przy tym nieliczne błędy 3 wystarczająco stara się recytować i śpiewać z nagraniem niektóre wierszyki, rymowanki i piosenki, popełniając błędy 2 słabo stara się recytować/śpiewać z pamięci/tekstem wybrane, nieliczne wierszyki, rymowanki i piosenki lub ich fragmenty, popełniając błędy 1 poniżej wymagań nie zna żadnych poznanych na lekcjach wierszyków, rymowanek ani piosenek 4. Rozumienie ze słuchu sensu podręcznikowych historyjek obrazkowych i komiksów: 6 wspaniale rozumie ze szczegółami wszystkie poznane na lekcjach historyjki i śledzi ich tekst z nagraniem, wskazuje bezbłędnie właściwe elementy obrazków, historyjek, podczas słuchania nagrań, rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, nie popełniając błędów. 5 bardzo dobrze rozumie sens wszystkich poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami i nadąża za nagranym tekstem, wskazuje odpowiedni obrazek historyjki komiksowej podczas słuchanych nagrań 4 dobrze rozumie ogólny sens większości poznanych na lekcjach historyjek, wspomaganych obrazkami, gestami i przedmiotami, wskazuje większość obrazków i elementów historyjki podczas słuchanych nagrań 3 wystarczająco rozumie ogólny sens niektórych poznanych na lekcjach historyjek, wspieranych obrazkami, gestami i przedmiotami, wskazuje najważniejsze obrazki i elementy historyjki podczas słuchanych nagrań 2 - słabo stara się zrozumieć ogólny sens poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami i dodatkowym komentarzem w języku polskim, w większości błędnie wskazuje elementy i obrazki historyjki podczas słuchanych nagrań 1 poniżej wymagań nie rozumie ogólnego sensu większości lub żadnych poznanych na lekcjach historyjek, błędnie wskazuje obrazki z historyjek podczas słuchanych nagrań 5. Aktywność na lekcjach : 6 wspaniale Uczeń bardzo angażuje się w lekcje, bardzo często zgłasza się do odpowiedzi, chętnie bierze udział w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach, bardzo chętnie współpracuje z kolegami i dzieli się z nimi swoimi umiejętnościami, często wykazuje się na lekcjach inicjatywą i pomysłowością

11 5- bardzo dobrze Uczeń angażuje się w lekcje, często zgłasza się do odpowiedzi, chętnie bierze udział w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach, zazwyczaj wykazuje się na lekcjach inicjatywą i pomysłowością 4 dobrze Uczeń stara się angażować w lekcje i zgłaszać się do odpowiedzi, chętnie bierze udział w proponowanych przez nauczyciela czynnościach, czasami wykazuje się na lekcjach inicjatywą i pomysłowością 3 wystarczająco Uczeń sporadycznie angażuje się w lekcje, czasami zgłasza się do odpowiedzi, miewa opory przed udziałem w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach, ale stara się je wykonywać 2 słabo Uczeń raczej nie angażuje się w lekcje, zazwyczaj nie zgłasza się do odpowiedzi, miewa opory przed udziałem w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach więc zdarza mu się ich nie wykonywać 1 poniżej wymagań Uczeń nie angażuje się w lekcje, zazwyczaj nie zgłasza się do odpowiedzi, unika udziału w proponowanych przez nauczyciela aktywnościach Zauważoną aktywność poszczególnych uczniów na lekcjach nauczyciel ma prawo odnotowywać w dzienniku w odpowiedniej rubryce symbolem plus. 6. Przygotowanie do lekcji: Ocenie podlega również stałe, systematyczne przygotowanie ucznia do lekcji zgodnie z planem lekcji, wykonywanie zaleconych zadań domowych oraz systematyczna i solidna praca. Należy pamiętać, że niezależnie od zdolności językowych ocenie podlega również wkład, wysiłek i własna solidna praca zgodnie z poleceniami nauczyciela. W przypadku odnotowywania nieprzygotowania do lekcji (brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu lekcyjnego), braków zadań, nauczyciel ma prawo stawiać w rubrykach dziennika minus. 7. Czytanie: 6 wspaniale Uczeń poprawnie czyta i rozumie sens przeczytanych historyjek i komiksów, potrafi opowiedzieć o tym, czego dotyczył tekst, czyta scenki teatralne z podziałem na role. 5 bardzo dobrze Uczeń poprawnie czyta i rozumie sens przeczytanych historyjek i komiksów, czasami popełniając niewielkie błędy. Potrafi opowiedzieć o tym, czego dotyczył tekst, czyta scenki teatralne wraz z nagraniem lektora 4 dobrze Uczeń czyta i rozumie sens przeczytanych historyjek i komiksów, czasami popełniając błędy. Stara się opowiedzieć o tym, czego dotyczył tekst, poprawnie śledzi tekst scenki teatralnej 3 wystarczająco Uczeń stara się czytać i rozumieć sens przeczytanych historyjek i komiksów, popełniając przy tym błędy, próbuje nadążać za tekstem pisanym.

12 2 słabo Uczeń ma duże trudności z czytaniem i rozumieniem sensu przeczytanych historyjek i komiksów, popełnia przy tym dużo błędów, ma problemy ze śledzeniem tekstu nagrania 1 poniżej wymagań Uczeń nie potrafi czytać i nie rozumie sensu przeczytanych historyjek i komiksów, nie nadąża i nie śledzi tekstu nagrania. 8. Komunikowanie się: 6 wspaniale Uczeń bez przeszkód komunikuje się w języku angielskim, używając poznanych wcześniej słówek i zwrotów, w sposób płynny pyta i odpowiada na pytania 5 bardzo dobrze Uczeń poprawnie komunikuje się w ramach poznanych wcześniej słówek i zwrotów 4 dobrze Uczeń poprawnie komunikuje się w ramach poznanych wcześniej słówek i zwrotów, popełniając drobne błędy językowe, niewpływające na zrozumienie wypowiedzi 3 wystarczająco Uczeń stara się komunikować się w ramach poznanych wcześniej słówek i zwrotów, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi 2 słabo Uczeń stara się komunikować się w ramach poznanych wcześniej słówek i zwrotów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi 1 poniżej wymagań Uczeń nie potrafi komunikować się w ramach poznanych wcześniej słówek i zwrotów, popełnia błędy językowe, które uniemożliwiają właściwe zrozumienie wypowiedzi 9. Przepisywanie: 6 wspaniale Uczeń bezbłędnie przepisuje wyrazy i pełne zdania z zapisu na tablicy oraz z różnych wzorców (tekst z książki, wszelkie drukowane wzory), Zachowuje bardzo wysoką staranność przepisując wyrazy 5 bardzo dobrze Uczeń bez trudności przepisuje wyrazy i pełne zdania z zapisu na tablicy oraz z różnych wzorców (tekst z książki, wszelkie drukowane wzory), potrafi samodzielnie poprawić błędny zapis, kontrolując go ponownie z wzorcem wyrazu, zachowuje odpowiednią staranność przepisując wyrazy 4 dobrze Uczeń przepisuje wyrazy i pełne zdania z zapisu na tablicy oraz z różnych wzorców (tekst z książki, wszelkie drukowane wzory), stara się z pomocą nauczyciela poprawić błędny zapis, kontrolując go ponownie z wzorcem wyrazu, stara się zachować odpowiednią staranność przepisując wyrazy 3 wystarczająco Uczeń stara się przepisywać wyrazy i pełne zdania z zapisu na tablicy oraz z różnych wzorców (tekst z książki, wszelkie drukowane wzory), często nie zachowuje należytej staranności przy przepisywaniu wyrazów. 2 słabo Uczeń ma duże problemy z przepisywaniem wyrazów i pełnych zdań z zapisu na tablicy oraz z różnych wzorców (tekst z książki, wszelkie

13 drukowane wzory), nie zachowuje należytej staranności przy przepisywaniu wyrazów. 1 poniżej wymagań Uczeń nie potrafi i nie stara się przepisywać wyrazów i pełnych zdań z zapisu na tablicy oraz z różnych wzorców (tekst z książki, wszelkie drukowane wzory), nie zachowuje staranności przy przepisywaniu wyrazów.

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

W klasach I-III uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu.

W klasach I-III uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Kryteria oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI W klasach I-III uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń Stopień 6 - rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka są oceną opisową. Oceny bieżące są ocenami wyrażonymi w skali od 1 do 6. Uczniowie nagradzani

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III ROK SZKOLNY 2018/2019 Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

I. KRYTERIA OCENIANIA

I. KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z jęzka angielskiego i niemieckiego w klasach 1-3 w roku szkolnym 2017/2018 I. KRYTERIA OCENIANIA Formy sprawdzania wiadomości ucznia: pytanie ustne z 3 ostatnich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny ucznia, wskazuje dziecku,

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciele: Martyna Mrozowska, Aleksandra Klonowska Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA:

OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA: OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA: UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: 6 WSPANIALE 5 BARDZO DOBRZE 4 DOBRZE 3 PRZECIĘTNIE 2 SŁABO 1 NIEZADOWALAJĄCO -NIE OPANOWAŁ WYMAGANYCH WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I 6pkt UCZEŃ: Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego) Posługuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Uczniowie mają prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze, za

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III JĘZYK ANGIELSKI Nauczyciele: Alicja Polkowska Grażyna Adamska Magdalena Kulczewska-Perzan Justyna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 2 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU Oceniane są następujące umiejętności i elementy wiedzy pod kątem stopnia opanowania ich przez ucznia: Słuchanie uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Uczeń kończący klasę I: - rozumie proste polecenia i właściwie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Nauczyciel: Anna Synoradzka Liczba godzin tygodniowo w klasach I-III: 2 godziny 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE Opracowała: Katarzyna Jarząbkowska 1 Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy.

Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: odpowiedzi ustne (w tym wprowadzane na zajęciach piosenki, wierszyki, rymowanki) testy, kartkówka, sprawdzian

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Co uczniowie powinni mieć na lekcji? podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt 16 kartkowy w linię lub kratkę, teczkę na prace, przybory do pisania

Bardziej szczegółowo

Ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie.

Ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy III SP w Łętowem Ocenia się wszystkie cztery sprawności

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego z języka francuskiego/hiszpańskiego w klasie I-III

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego z języka francuskiego/hiszpańskiego w klasie I-III Zasady oceniania wewnątrzszkolnego z języka francuskiego/hiszpańskiego w klasie I-III Nadrzędnym celem nauczania języka francuskiego/hiszpańskiego w klasie I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna)

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) Zespół Placówek Oświatowych W Promniku Szkola Podstawowa im. H. Sienkiewicza 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 3. I. Warunki i tryb uzyskiwania ocen: zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu ( 39 i 40). 1a. Roczna opisowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III 1 1. Cele kształcenia wymagania ogólne (wg podstawy programowej kl. 1-3) W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem edukacji w klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NAUCZYCIEL: Ewa Popiela OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III zajęciach 1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy (jeśli jest wymagany przez nauczyciela),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3 Opanowanie materiału Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3 bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo MÓWIENIE Uczeń : bezbłędnie niewerbalnie reaguje na proste polecenia nauczyciela płynnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas I

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas I Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klas I program nauczania Autor Tytuł Nr dopuszczenia Dorota Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego,

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Zasady oceniania w klasach 1-3: Oceny oparte są na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, wymagania wynikają z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. IV-VI rok szkolny 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. IV-VI rok szkolny 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. IV-VI rok szkolny 2017/2018 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: -nie opanował niezbędnego minimum podstawowych umiejętności i wiedzy -nie jest w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK W klasach 1 3 obowiązuje ocena opisowa. Ocena punktowa od 1do 5 stosowana jest w celu diagnostycznym i pomaga w ustaleniu oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁADYSŁAWOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁADYSŁAWOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁADYSŁAWOWIE 1. Ocenie podlegają różne formy aktywności na lekcji: prace projektowe

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego (IV-VIII)

z języka niemieckiego (IV-VIII) Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego (IV-VIII) mgr Beata Modzelewska Sprawności językowe podlegające ocenie w klasach 4-8: mówienie, czytanie, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dębowie 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, - na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. I SP rok szkolny 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. I SP rok szkolny 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. I SP rok szkolny 2017/2018 Ocenę niedostateczną ( F ) otrzymuje uczeń, który: -nie opanował niezbędnego minimum podstawowych umiejętności i wiedzy -nie jest

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa JĘZYK ANGIELSKI I etap edukacyjny klasy I-III

Podstawa programowa JĘZYK ANGIELSKI I etap edukacyjny klasy I-III Podstawa programowa 18.06.2014 JĘZYK ANGIELSKI I etap edukacyjny klasy I-III Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III: 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Wymaganie edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel: Karolina

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, - na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy osobowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 1. Podstawowe umiejętności rozwijane przez uczniów podczas lekcji to: - rozpoznawanie i zrozumienie prostych poleceń - nazywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przygotowanie do zajęć: Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt oraz przybory szkolne.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI 1. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu języka niemieckiego v Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE l. Mówienie. 2. Czytanie. 3. Pisanie. 4. Rozumienie ze słuchu. II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I III ROK SZKOLNY 2018/2019 Nauczyciel: mgr Urszula Jaksa W klasach I-III obowiązuje ocena opisowo-punktowa. Uczeń otrzymuje informację w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 247 w Warszawie klasy I-III

Szkoła Podstawowa nr 247 w Warszawie klasy I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa nr 247 w Warszawie klasy I-III Nauczanie języka angielskiego w klasach I-III odbywa się według programu wydawnictwa Oxford University

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo